ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano, i sama etymologia słowa ryzyko jest wieloznaczna. Przedstawiono szereg definicji poj cia ryzyka i podj to prób ich systematyzacji. Omówiono standardowe procesy zarz dzania ryzykiem w pracach projektowych oraz zaprezentowano dostosowanie ich do projektów informatycznych. Nast pnie wykonano analiz porównawcz oprogramowania wspieraj cego procesy zarz dzania projektami umo liwiaj ce zarz dzanie ryzykiem. Słowa kluczowe: ryzyko, procesy zarz dzania ryzykiem, projekty informatyczne 1. Wst p Ryzyko towarzyszy wszelkim zmianom. Zmiany s konieczne, a tym samym ryzyko jest nie uniknione. Ryzyko jest obecne w ka dym obszarze działalno ci człowieka. Najcz ciej spotykane jest ryzyko typowe, które jest zwi zane z realizacj codziennych czynno ci (np. ryzyko wypadku samochodowego). Ryzyko to, mimo powa nych potencjalnych konsekwencji, nie jest na co dzie poddawane szczegółowej analizie i cz sto nie trafia nawet do ludzkiej wiadomo ci. Podej cie takie do problematyki ryzyka ycia codziennego jest zjawiskiem naturalnym, pozwalaj cym ludziom normalnie funkcjonowa w warunkach pozornej stabilizacji. Istniej równie obszary działalno ci ludzkiej, gdzie ju sama wiadomo wyst pienia ryzyka mo e uchroni przed bł dnymi decyzjami. Refleksja nad potencjalnymi zagro eniami oraz podj cie czynno ci zaradczych mo e doprowadzi do unikni cia np. niepo danych kosztów czy te chroni przed mo liwo ci ponoszenia konsekwencji prawnych. Do takich obszarów bez w tpienia nale procesy planowania i realizacji projektów, a w szczególno ci projektów informatycznych. Problem identyfikacji, kwantyfikacji i analizy ryzyka jest od kilku lat przedmiotem szczególnej uwagi naukowców i personelu zarz dzaj cego. Od niedawna stał si on indywidualn dziedzin nauki nazywan zarz dzaniem ryzykiem (Risk Management). Poj cie zarz dzania ryzykiem nie jest nowe w ekonomii, ale w przeszło ci cz sto jego znaczenie było zaw ane i dotyczyło obszarów ci le zwi zanych z finansami. Obecnie natomiast, szeroko rozumiany Risk Management to identyfikacja, analiza, prognozowanie i monitorowanie ryzyka w całym przedsi wzi ciu gospodarczym, przy uwzgl dnieniu wszystkich mo liwych czynników, mog cych wpłyn na jego proces realizacji [14]. Artykuł po wi cony jest problemom zarz dzania ryzykiem w procesach planowania i realizacji projektów informatycznych. Szczególn uwag zwrócono na obszar badawczy zwi zany z mo liwo ci wspierania procesów zarz dzania ryzykiem przez oprogramowanie komputerowe.

2 182 Jacek Winiarski Zarz dzanie ryzykiem w przedsi wzi ciach informatycznych 2. Przegl d definicji ryzyka Etymologia wyrazu ryzyko nie została do tej pory przez nauk jednoznacznie wyja niona. Słowo to posiada w wielu j zykach ró ne (cho niejednokrotnie zbli one) znaczenia [8 s.51]: w j zyku perskim rozi(k) to los, dzienna zapłata ale i równie chleb; w j zyku łaci skim czasownik riscare oznacza omijanie czego ; w j zyku arabskim słowo risq to dopust bo y, los; w j zyku hiszpa skim ar-risco oznacza odwag i niebezpiecze stwo, podobnie jest w j zyku francuskim; w słownikach niemieckich z XVIII wieku słowo risco, risico, okre la niebezpiecze stwo zwi zane z naruszeniem uczciwych zasad handlowych; w j zyku angielskim wyró nia si dwa słowa o zbli onym znaczeniu: risk i hazard, pierwsze jest u ywane do charakterystyki sytuacji powoduj cej niebezpiecze stwo lub potencjalne ródło niebezpiecze stwa, natomiast hazard jest u ywane jedynie w drugim znaczeniu; w j zyku włoskim słowo ris(i)co lub rischio oznacza raf, któr statek powinien omin, okre la niebezpiecze stwo, którego eglarze musz unika. W j zyku włoskim dominuj cym znaczeniem słowa ryzyko jest niebezpiecze stwo zagra aj ce statkom pływaj cym po morzach i oceanach, zwłaszcza kiedy chodziło o straty finansowe, zwi zane z potencjalnym wypadkiem. Ryzyko tak rozumiane wi zało si z jednej strony z przygod i l kiem, a z drugiej strony z korzy ciami finansowymi mo liwymi do osi gni cia w rezultacie podj tych handlowych podró y. Ryzyko w tym znaczeniu dotyczyło zarówno wariantu pozytywnego, jak i negatywnego przebiegu oraz ko cowego wyniku podejmowanych działa. Frank Knight w latach 30. wieku XX podj ł naukow prób sformułowania definicji ryzyka poprzez odró nienie ryzyka od niepewno ci. Przyj ł, e niepewno to poj cie du o szersze od ryzyka. Zało ył, e niepewno to sytuacja w której mo na zidentyfikowa ródła potencjalnego niepowodzenia, ale nie mo na w sposób cisły okre li prawdopodobie stwa ich materializacji. Niepewno nie jest mierzalna, a ryzyko to niepewno, któr mo na wyrazi za pomoc liczb. Według Knighta ryzyko okre la si przy u yciu jednego z trzech rodzajów prawdopodobie stwa: matematycznego, statystycznego lub szacunkowego [9]. Oskar Lange podobnie jak Knight, zakładał, e ryzyko to niepewno daj ca si skwantyfikowa. Dla Langego okre lenia niepewno nale y u ywa wówczas, gdy dla przewidywanych przebiegów zdarze nie mo na zastosowa probabilistyki. Inna definicja ryzyka wykorzystywana w standardzie PMBOK mówi, e jest to skumulowany efekt prawdopodobie stwa niepewnych zdarze, które mog korzystnie lub niekorzystnie wpłyn na realizacj projektu [15]. Ryzyko dotyczy sytuacji, w której dane zdarzenie mo e wyst pi, a prawdopodobie stwo tego faktu mo na wyznaczy na podstawie rozkładu prawdopodobie stwa identycznych lub podobnych zdarze z przeszło ci lub te uwarunkowa rodowiskowych. W standardzie tym okre la si, e o charakterze ka dego rodzaju ryzyka decyduj trzy podstawowe czynniki: zdarzenie (okoliczno ci towarzysz ce chwili, w której ryzyko wyst puje), prawdopodobie stwo oraz dotkliwo (czyli skutki). Wa ne jest według PMBOK, aby podda dokładnej analizie okoliczno ci zdarzenia, z którymi jest zwi zane rozpatrywane ryzyko, a dopiero po tym nale y podj starania by okre li prawdopodobie stwo ryzyka i jego skutki. Gdyby odwróci kolejno i najpierw próbowa ustali prawdopodobie stwo a nast pnie okoliczno ci zdarzenia, to wszelkie wyliczenia staj si trudniejsze.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, Ryzyko porównywane jest do mo liwo ci realizacji niepo danych, negatywnych konsekwencji zdarzenia, czyli strat w okre lonym rodowisku i przedziale czasowym [10]. Podstawowymi elementami tej definicji s : wielko prawdopodobie stwa wyst powania konsekwencji oraz negatywne oddziaływanie ich na projekt, a tym samym na organizacj gospodarcz. Chapman uwa a, e ryzyko to zagro enie osi gni cia celu przedsi wzi cia [2]. Je eli sukces przedsi wzi cia jest mierzony wielko ciami finansowymi, wówczas ryzyko w tej definicji oznacza prawdopodobie stwo zwi kszenia kosztów ponad wielko, która była zaplanowana. Powy ej zaprezentowane definicje ryzyka mo na podzieli na te, które powstały poprzez rozró nienie terminu ryzyka od niepewno ci oraz na te, które w sposób samodzielny podejmuj prób okre lenia ryzyka. Te drugie natomiast mo na podzieli na definicje okre laj ce ryzyko jako mo liwo zaistnienia zjawisk negatywnych i na definicje, które uznaj i ryzyko mo e generowa równie zdarzenia pozytywne. Dla inicjatyw gospodarczych z obszaru IT na potrzeby niniejszego artykułu została przyj ta definicja ryzyka stosowana w analizie finansowej. Taka interpretacja jest mo liwa przy zało eniu, e projekt informatyczny to przedsi wzi cie innowacyjne. Wówczas ryzyko okre la si jako sum, któr przedsi biorstwo jest w stanie straci w razie niepowodzenia projektu pomno on przez niepewno [13]. 3. Niepowodzenia projektów informatycznych Projekt to zbiór czynno ci, które: s ze sob powi zane, zmierzaj do osi gni cia okre lonego celu, posiadaj zaplanowany pocz tek i koniec. Ka dy projekt jest zdefiniowany przez produkt ko cowy (zakres), czas i koszty realizacji. W przeciwie stwie do procesu, projekt wykonuje si raz. Projekt informatyczny definiuje si jako wspólny wysiłek, zmierzaj cy do opracowania systemu informacyjnego [1]. Instytucji zajmuj cych si analiz ryzyka w projektach informatycznych jest wiele. Głównie s to o rodki akademickie ale istnieje równie wiele organizacji zrzeszaj cych praktyków. Jednym z najcz ciej cytowanych s raporty zwane Kronikami Chaosu (The CHAOS Chronicles), wydawane cyklicznie przez Standish Group, ameryka sk instytucj zajmuj c si monitorowaniem projektów informatycznych. Analiza dokumentów zamieszczonych na ich stronach WWW pozwala na konkretyzacj wyników obserwacji losu przedsi wzi informatycznych w uj ciu statystycznym. Tabela 1 Wyniki realizacji projektów informatycznych [6] Sukces 16% 28% 29% Pora ka 31% 23% 18% Opó nienie, przekroczenie bud etu, niepełna funkcjonalno 53% 49% 53% Jak wida z powy szych danych około 2/3 projektów informatycznych nie ko czy si pełnym sukcesem. Podczas ich realizacji (w interpretacji statystycznej w co drugim przedsi wzi ciu) wyst puj odchylenia od ustale czasowych, bud etowych, niewykonanie wszystkich zaplanowanych funkcji programu czy te ostatecznie zaniechanie realizacji całego projektu. Celem zastosowania

4 184 Jacek Winiarski Zarz dzanie ryzykiem w przedsi wzi ciach informatycznych analizy ryzyka na etapach planowania i realizacji przedsi wzi informatycznych ma by doprowadzenie do zmniejszenia liczby projektów, które w trakcie realizacji przekroczyłyby zaplanowane zasoby czy te zostały ostatecznie przerwane. 4. Zarz dzanie ryzykiem w projektach informatycznych Zarz dzanie projektem jest to zbiór czynno ci ukierunkowanych na osi gni cie wyznaczonych celów przy zało onym czasie i bud ecie. Jest to nauka o utrzymywaniu ryzyka niepowodzenia przedsi wzi cia na mo liwie niskim poziomie w całym cyklu ycia projektu. Proces zarz dzania projektem informatycznym dzieli si na współzale ne etapy: planowanie projektu, organizacj projektu i kontrol wykonania projektu. Planowanie projektu obejmuje mo liwie precyzyjne zdefiniowanie parametrów zwi zanych z konkretnym projektem. Organizacja dotyczy sposobu podziału zada oraz ich przydziału poszczególnym pracownikom czy te grupom roboczym. Kontrola realizacji projektu ma zapewni jego wykonanie zgodnie z harmonogramem, w ramach okre lonego bud etu i otrzymanie po danych wyników. Ryzyko zawsze towarzyszy ka demu ludzkiemu działaniu. Je eli jest planowane, a nast pnie realizowane konkretne przedsi wzi cie gospodarcze (informatyczne), to identyfikacja ryzyka a nast pnie podj cie procesu zarz dzania nim s czynno ciami wr cz niezb dnymi, by doprowadzi dany projekt do osi gni cia planowanych celów. Firmy, które podejmuj wysiłek wdro enia procesu zarz dzania ryzykiem mog dzi ki temu nie tylko unikn niekorzystnych strat, ale równie efektywniej zarz dza zasobami. Jest to mo liwe dzi ki zwolnieniu cz ci zasobów i przydzieleniu ich do innych zada w projekcie. Zasadniczym zadaniem procesu zarz dzania ryzykiem jest zagwarantowanie, e wszystko, co słu y osi gni ciu celów danego przedsi wzi cia informatycznego, zostanie zrealizowane. Wspomniany cel to z reguły wykonanie przedsi wzi cia w zało onym terminie, po okre lonych kosztach oraz przy zachowaniu danych parametrów ilo ciowych i jako ciowych. Inaczej mówi c, proces zarz dzania ryzykiem ma na celu identyfikacj i analiz wszystkich rodzajów ryzyka, na jakie wykonanie przedsi wzi cia mo e by nara one, w wyniku czego b dzie mo na podj efektywne rodki zaradcze [14]. Adam Winegard przyjmuje, e proces zarz dzania ryzykiem w pracach projektowych obejmuje pi nast puj cych po sobie kroków [5]: identyfikacj ryzyka, ocen i analiz ryzyka, opracowanie i rozwój strategii zmniejszania ryzyka i reakcji na ryzyko, wdro enie planu zarz dzania ryzykiem, przegl d i korekt oceny ryzyka. Podobnie ale nieco bardziej szczegółowo podchodzi do analizy ryzyka metodyka PMI. W metodyce tej w roku 2000 Komitet Standardów Instytutu Zarz dzania Projektami wprowadził sze etapów zarz dzania ryzykiem [11 s. 4]: planowanie procesu zarz dzania ryzykiem, identyfikacj ryzyka, klasyfikacj ryzyka, pomiar (kwantyfikacja) ryzyka, planowanie sposobów reagowania na ryzyko,

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, nadzorowanie i kontrol ryzyka. Wszystkie powy sze procesy zarz dzania ryzykiem dotyczyły ogólnie prac projektowych. Przedsi wzi cia z obszaru IT posiadaj swoj szczególn specyfik. Dla nich etapy procesu zarz dzania ryzykiem w cyklu ycia projektu informatycznego nale y podzieli nast puj co [4 s. 65]: uruchomienie projektu identyfikacja celów i zakresu projektu; analiza ryzyka identyfikacja oraz ocena ryzyka; zarz dzanie ryzykiem tworzenie strategii ryzyka, współpraca ze stronami ponosz cymi ryzyko, wdro enie polityki zarz dzania ryzykiem; główne działania projektu zadania operacyjne w głównym nurcie realizacji projektu; przegl d punktów kontrolnych projektu powtórna ocena ryzyka; zako czenie projektu przekazanie produktów. 5. Przegl d mo liwo ci oprogramowania do komputerowego wspierania zarz dzania ryzykiem w projektach informatycznych W celu komputerowego wspierania planowania i realizacji projektów zostało stworzonych kilka systemów. Do popularnych programów mo na zaliczy : Microsoft Project (wersja z serwerem i bez), Product Base Planner, dotproject, PM Suport, GanttProject i Polaris. W ród specjalistów panuje powszechna opinia, e tylko pierwsze trzy posiadaj zaimplementowane funkcje umo liwiaj ce zarz dzanie ryzykiem [7]. 5.1 Mo liwo ci analizy ryzyka w programie MS Project MS Project w fazie planowania przedsi wzi cia informatycznego umo liwia wykonanie wi kszo ci wymaga sformułowanych przez klasyczn in ynieri oprogramowania fazy strategicznej [5]. Pozwala on równie na ledzenie przebiegu realizacji projektu funkcja ta w ostatnich modyfikacjach programu jest istotnie rozbudowywana. Analiza ryzyka w omawianym programie mo liwa jest do wykonania za pomoc dwóch mechanizmów. Pierwszy polega na dodaniu i wypełnieniu specjalnej kolumny Prawdopodobie stwo ryzyka, a drugi to przeprowadzenia analizy PERT (Program, Evaluation, and Review Technique). Prawdopodobie stwo ryzyka wyst pienia okre lonego zjawiska to oszacowanie wielko ci wyst pienia konkretnego czynnika ryzyka. W rachunku prawdopodobie stwa jest ono wyra one liczb z zakresu od 0 do 1. MS Project posiada mo liwo uwzgl dnienia prawdopodobie stwa ryzyka. Wielko t mo na wprowadzi oddzielnie dla ka dej czynno ci ewidencjonowanej w projekcie. Aby j umie ci w programie, nale y doda now kolumn, nada typ pola liczbowego, zmieni nazw na np. Prawdopodobie stwo ryzyka, po czym wypełni j wyznaczonymi wielko ciami prawdopodobie stwa. Niestety, w MS Project nie ma wbudowanych narz dzi do uwzgl dnienia wielko ci prawdopodobie stwa ryzyka w jakichkolwiek zaprogramowanych regułach obliczeniowych. aden ze standardowych mechanizmów programu nie posiada mo liwo ci wykorzystania tej wielko ci, nie mo na np. obliczy nowego czasu trwania inwestycji lub wyznaczy nowego, bardziej prawdopodobnego całkowitego kosztu przedsi wzi cia [3]. Aby podda analizie planowany projekt i dokona oceny scenariusza najlepszego, oczekiwanego i najgorszego przypadku pod wzgl dem czasu trwania, dat rozpocz cia i dat zako czenia,

6 186 Jacek Winiarski Zarz dzanie ryzykiem w przedsi wzi ciach informatycznych nale y skorzysta z narz dzi analizy PERT to drugi sposób przeprowadzenia analizy ryzyka w MS Project. Analiza PERT posiada dwa wbudowane mechanizmy. Pierwszy to mechanizm wag standardowych i niestandardowych. Drugi to mechanizm czasów pesymistycznych, oczekiwanych i optymistycznych. Przy wagach standardowych poszczególne wagi czasów trwania optymistycznego i pesymistycznego maj współczynnik równy 1, a oczekiwanego ma wag równ 4 w skali 6- punktowej. Ich wielko ci s ustawione automatycznie przez MS Project dla ka dego nowo wprowadzonego projektu, dlatego te w literaturze cz sto ten zestaw wag nazywa si wagami domy lnymi. Alternatywnym sposobem wprowadzenia danych do analizy PERT jest system wag niestandardowych. U ytkownik mo e okre la ich wielko według własnego uznania, wa ne jest jedynie, aby suma wag równała si 6. Wagi niestandardowe pozwalaj na bardziej precyzyjne oszacowanie przewidywanych czasów trwania zada, a w konsekwencji i kosztów całego projektu. Drugi mechanizm pozwalaj cy na wykonanie analizy PERT dla ka dej czynno ci ewidencjonowanej w MS Project opiera si na trzech wariantach czasów trwania wskazanych zada. S nimi czas trwania: optymistyczny, oczekiwany i pesymistyczny. Aby wykona wariant czasowy analizy PERT, nale y do ka dego zadania umieszczonego w projekcie doda wszystkie omawiane rodzaje czasów trwania. Dzi ki wprowadzonym danym program Microsoft Project wyznaczy nowe, szacowane warto ci parametrów czasowych. Pozwoli to na zapoznanie si równie z nowym obliczonym tzw. prawdopodobnym czasem trwania całego przedsi wzi cia Mo liwo ci analizy ryzyka w programie PBP Aplikacja Produkt Base Planner (PBP) jest to program rozwijany ju od wielu lat przez polsk firm P2ware. Umo liwia on realizacj wymaga dotycz cych projektów sformułowanych w metodyce PRINCE2. PBP posiada Rejestr ryzyka wchodz cy w skład menu Plan. Ulokowanie przez autorów programu bazy danych ewidencjonuj cej ryzyko w tym miejscu aplikacji jest uzasadnione tym, i w metodyce PRINCE2 analiza ryzyka wykonywana jest ju w fazie planowania. Rejestr ryzyka w PBP słu y do ewidencji i oceny wszelkich ryzyk zwi zanych z planowanym projektem. U ytkownik wprowadzaj c informacje Ogólne o ródle ryzyka do Edytora ryzyka ma mo liwo podania: jego Nazwy, numer ID zostanie automatycznie przyporz dkowany, (b dzie zaczynał si od symboli RI-000x), Wersji poprawki, nast pnie wprowadzenia ID u ytkownika, który b dzie si zajmował zarz dzaniem tym ryzykiem oraz nadania okre lonego Statusu ryzyka. Do wyboru s opcje: Otwarte, Przeniesione do rejestru ryzyka, Przeniesione do rejestru zagadnie projektowych oraz Zamkni te. Istnieje równie mo liwo wpisania krótkiego komentarza opisuj cego Szczegóły statusu. Dalej w tym samym oknie u ytkownik ma mo liwo wskazania Kategorii przewidywanego ryzyka. Do wyboru s nast puj ce opcje: Strategiczne/komercyjne, Ekonomiczne/finansowe/rynkowe, Prawne i legislacyjne, Organizacyjne/ zarz dcze/czynnik ludzki, Polityczne, rodowiskowe, Techniczno/ operacyjne/infrastrukturalne, oraz Inne. Jak wida, zakładka Ogólne pozwala na wprowadzenie do programu wielu interesuj cych parametrów charakteryzuj cych ewidencjonowane ryzyko. Dla osób niedo wiadczonych w procesach zarz dzania ryzykiem w metodyce PRINCE2 mo e si to wydawa wielk zalet. Nowi u ytkownicy spodziewaj si, e ta du a ilo zewidencjonowanych danych zostanie przez program wykorzystana do pogł bionej

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, analizy problematyki ryzyka. Tymczasem wprowadzone informacje niestety nie s wykorzystywane przez PBP do jakiejkolwiek automatycznej analizy; s one jedynie rejestrowane w bazie danych. Do ka dego ewidencjonowanego w rejestrze ryzyka mo na doda w formie pliku dowolne Zał czniki. Daje to mo liwo wprowadzenia do programu dodatkowej dokumentacji ródłowej. Cho opcja ta mo e wydawa si do prosta, to nale y zaznaczy, i osoby pracuj ce przy planowaniu projektów w programie PBP cz sto z niej korzystaj, doł czaj c ró nego rodzaju pliki, których tre uzasadnia ich decyzje dotycz ce ewidencjonowanego ryzyka. Jedn z najbardziej przydatnych funkcji zarz dzania ryzykiem w PBP mo na zrealizowa poprzez zakładk Obiekty zwi zane. Pozwala ona na precyzyjne okre lenie zwi zku analizowanego ryzyka z innymi elementami projektu. Umo liwia: wskazanie relacji pomi dzy rekordem w Rejestrze ryzyka a produktem, (opcja Dodaj produkt), zapisanym w Li cie kontrolnej produktów (w postaci Struktury produktowej lub Listy produktów); okre lenie zwi zku pomi dzy omawianym ryzykiem a zadaniami realizowanymi w projekcie opcja Dodaj działanie (w postaci Struktura działa lub Lista działa ); wskazanie zasobów opcja Dodaj zasób ludzki b d materialny, z którym ewidencjonowane ryzyko jest powi zane. Omawiana zakładka Obiekty zwi zane w praktyce umo liwia rejestracj wszystkich istniej cych i przewidywanych powi za pomi dzy ewidencjonowanym ryzykiem a elementami opisywanego projektu. Funkcja taka nie wyst puje w innych programach wspieraj cych procesy zarz dzania projektem. Zakładka Szczegóły spełnia wa n funkcj w procesie analizy ryzyka projektu według metodyki PRINCE2. Umo liwia ona rejestracj wielu istotnych informacji. U ytkownik mo e okre li Wpływ ryzyka. Do wyboru s nast puj ce warianty: 1-Niski, 2- redni, 3-Wysoki. Nast pnie mo na wskaza Prawdopodobie stwo realizacji ryzyka poprzez wybranie jednej z opcji: 1-Niskie, 2- rednie i 3-Wysokie. Wielko Dotkliwo, b d ca iloczynem wpływu i prawdopodobie stwa zostanie obliczona automatycznie. Kolejn opcj w omawianej zakładce jest wskazanie Blisko ci ryzyka, poprzez wybranie z listy rozwijanej opcji: natychmiast, n dni, n tygodni, n miesi cy, rok lub wi cej. U ytkownik mo e poda Wła ciciela ryzyka, czyli osob zajmuj c si zarz dzaniem ryzykiem w projekcie oraz umie ci informacje identyfikuj ce Autora notatki. Ostatnie dwa wpisy w tej zakładce pozwalaj na umieszczenie w programie Daty identyfikacji ryzyka oraz Daty ostatniego uaktualnienia informacji Mo liwo ci analizy ryzyka w programie dotproject Program dotproject jest darmow aplikacj, funkcjonuj c w oparciu o serwer WWW. Rozwi zanie to bazuje na technologii klient-serwer. Umo liwia ono zarz dzanie projektami w trybie on-line. Aby pracownicy w firmie mogli z tej aplikacji korzysta, wystarczy by na swoich komputerach podł czonych do Internetu mieli zainstalowan przegl dark stron WWW. Mo liwo jednoczesnej pracy teoretycznie dowolnej liczby osób zach ciła programistów by uczyni z tej aplikacji program do obsługi wi cej ni jednego projektu. Obecne wersje 2.0.x dotproject pozwalaj na jednoczesne planowanie i monitorowanie wielu projektów. W dotproject s zaimplementowane dwa narz dzia słu ce do analizy ryzyka: pierwsze w zakładce Problemy słu y prostemu raportowaniu, drugie to specjalna zakładka Risks.

8 188 Jacek Winiarski Zarz dzanie ryzykiem w przedsi wzi ciach informatycznych Zakładka Problemy słu y ewidencji zdarze zwi zanych z ryzykiem. U ytkownik ma mo liwo wprowadzenia dla ka dego problemu jego Nazwy, adresu autora notatki, tematu, priorytetu (normalny, wysoki, najwy szy) oraz zamieszczenia Opisu. Taka charakterystyka ródeł ryzyka jest do skrótowa, ale mo e by wystarczaj ca dla projektów, w których nie jest konieczna rozbudowana ewidencja problemów, b d cych ródłem niebezpiecze stw. Bardziej szczegółowej formy rejestracji ryzyka mo na dokona po zainstalowaniu specjalnego moduł Risks Management (dost pny jest jako oprogramowanie open source) [12]. Wówczas w zakładce Risks mo na ewidencjonowa poszczególne ryzyka wprowadzaj c: Nazw ryzyka, jego Opis, Prawdopodobie stwo wyst pienia, Pilno, Status, Wła ciciela. Nast pnie mo na wprowadzone ryzyko przypisa do wskazanego Projektu i Zadania. Niestety, w programie dotproject nie ma adnych mechanizmów obliczeniowych, takich jak np. Analiza PERT z MS Project. Program posiada jedynie mo liwo ci ewidencji ryzyka. 6. Wnioski Całkowita automatyzacja procesów zarz dzania była zawsze marzeniem wielu menad erów. Mimo e jest to niemo liwe, współczesna informatyka dostarcza narz dzi, które w znaczny sposób ułatwiaj procesy zarz dzania pracami projektowymi w tym zarz dzanie ryzykiem. Wszystkie trzy zaprezentowane programy posiadaj zró nicowane mo liwo ci analizy ryzyka w pracach projektowych. W MS Project istnieje mo liwo bezpo redniej rejestracji ryzyka, obliczenia ryzyka metod PERT wag standardowych i niestandardowych oraz metod czasów pesymistycznych, oczekiwanych i optymistycznych. Produkt Base Planner to narz dzie posiadaj ce mo liwo wyj tkowo obszernego opisu ryzyka dla ka dego z ewidencjonowanych zada. PBP mo na zaleca jako narz dzie wspieraj ce zarz dzanie ryzykiem dla projektów niedu ych, w których wymagane jest rozbudowane rejestrowanie problematyki ryzyka. DotProject to narz dzie klasy open source, funkcjonuj ce na serwerze WWW. Niestety, aden z mechanizmów zarz dzania ryzykiem nie jest w tym programie zaimplementowany, mo na w nim jedynie rejestrowa i ledzi ryzyko. DotProject b dzie dobrze spełniał swoje zadania przy projektach nie wymagaj cych obszernego opisu i wykonywania oblicze na ewidencjonowanych ryzykach. Ostateczna decyzja o wyborze narz dzia wspomagaj cego zarz dzanie ryzykiem w procesie planowania i realizacji projektu zale y nie tylko od jego funkcjonalno ci, ale i od specyfiki wymaga projektowych, wielko ci bud etu oraz obranych metod jego realizacji.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, Bibliografia 1. Benon-Davies P., In ynieria systemów informatycznych, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne; Warszawa Chapman Ch., Ward S., Project risk management processes, techniques and insights, J Wiley & Sons, Chichester Chatfield C., Johnson T., Microsoft Project 2003; Wydawnictwo RM Chong Y.Y, Brown E. M., Zarz dzanie ryzykiem projektu, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków Górski J., In ynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, MIKOM The CHAOS Chronicles 7. Programy-tabela porównawcza, 4MP Project Management 8. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarz dzanie ryzykiem. Uj cie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa Knight F., Risk, uncertainty and profit, London Pa kowska M. Zarz dzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa Pritchard C.L., Zarz dzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG PRESS, Warszawa Risk Management, dotproject User Courses, 13. Sierpi ska M., Jachna T., Ocena przedsi biorstwa według standardów wiatowych, 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Skorupka D., Zarz dzanie ryzykiem w procesie realizacji inwestycji budowlanych, referat wygłoszony na konferencji naukowej - Zarz dzanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie, Politechnika Krakowska, Kraków maja Ward J. L., Project management terms: A working glossary, ESI International Darlington, Va., 2000

10 190 Jacek Winiarski Zarz dzanie ryzykiem w przedsi wzi ciach informatycznych RISK MANAGEMNET CONNECTED IT PROJECTS Summary The subject of this work is risk connected with IT projects. Etymology of the word risk is analyzed as well as a few definition of risk. The most common methods of risk management and their adaptation to IT projects are presented. Finally, the comparative analysis of available software supporting projects management which include risk factor was performed. Key words: risk, risk management, risk at IT projects JACEK WINIARSKI SOPOT, ARMII KRAJOWEJ 119/121 Tel. (0)

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic activity s risk

Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic activity s risk Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Olga Rytel Akademia Podlaska w Siedlcach Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM GERARD KILJAN Instytut Bada Systemowych PAN Streszczenie Ostatnie katastrofy naturalne po raz kolejny ujawniły istotne wady funkcjonuj

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ANDRZEJ KOBYLI SKI, PRZEMYSŁAW POSPIESZNY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Streszczenie W dzisiejszym wiecie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 262, 2012 * ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU 1. WST P Inwestorzy, którzy chc dokona w miar optymalnej alokacji kapitału powinni zdoby wiedz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ KAROLINA WO NICKA Streszczenie Celem niniejszej pracy jest prezentacja strategii przodownictwa kosztowego jak równie walka przedsi biorstw z konkurencj.

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ANETA MUZOLF Streszczenie Dynamiczne zmiany zachodz ce

Bardziej szczegółowo