Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member States PL1-LEO Raport szkoleń

2 Spis treści: 1. Wprowadzenie Opis systemu administracji lokalnej Struktura administracji samorządowej w Polsce Podział władzy Podstawowe zadania Gmin w Polsce PODSTAWOWE ZADANIA POWIATÓW W POLSCE PODSTAWOWE ZANIANIA WOJEWÓDZTW W POLSCE Przychód samorządów terytorialnych w Polsce: Informacja na temat specyfikacji rynku firm szkoleniowych kierujących szkolenia do pracowników administracji publicznej Informacja na temat aktualnych ofert szkoleniowych skierowanych do administracji które pomagają zdobyć lub poszerzyć kompetencje ogólne zawarte w kwestionariuszu Przykłady dobrych praktyk

3 1. Wprowadzenie Niniejszym oddajemy w Państwa ręce Raport Szkoleń. Stanowi on zbiór podstawowych informacji związanych z po pierwsze: strukturą samorządu terytorialnego, podziałem władzy oraz zestawem kompetencji i zadań przydzielonych poszczególnym szczeblom władzy. Po drugie, zawiera informacje o funkcjonowaniu rynku szkoleniowego w Polsce, a w szczególności szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej. W tej części raportu zamieszczone zostały także profile kompetencji ogólnych, które stanowią podstawę do poszukiwania szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników instytucji publicznych w określonych, ogólnych obszarach kompetencyjnych. Po trzecie, raport gromadzi przykładowe oferty szkoleniowe, które są zgodne z profilami kompetencji określonymi w pkt. 2 oraz zestawem dobrych praktyk omówionych w ostatniej części niniejszego raportu. Oferty zostały zebrane z wykorzystaniem metodologii opracowanej w ramach projektu. Przedstawione szkolenia nie wyczerpują wszystkich ofert jakie można znaleźć na rynku. Prezentują pewien wzorzec oferty, który jest przede wszystkim zgodny z profilami kompetencji oraz dobrymi praktykami firm szkoleniowych. Oferty te mogą być zatem punktem odniesienia dla własnych poszukiwań. Ostatnia część niniejszego raportu zawiera zestaw dobrych praktyk tj. takich działań firm szkoleniowych, które zapewniają wysoką jakość oferowanych przez nich szkoleń. Pytanie o dobre praktyki może być bardzo pomocne przy poszukiwaniu ofert szkoleniowych i firm, które dbają o jakość usługi którą świadczą. Zestaw dobrych praktyk stanowi element metodologii badawczej, która została do zidentyfikowania ofert szkoleniowych przedstawionych w trzeciej części niniejszego raportu. 2

4 2. Opis systemu administracji lokalnej 2.1 Struktura administracji samorządowej w Polsce. Poniższa tabela przedstawia strukturę organizacyjną administracji lokalnej w Polsce: GMINY POWIATY WOJEWÓDZTWA Organ ustawodawczy Rada Gminy Rada Powiatu Sejmik Wojewódzki Organ wykonawczy Burmistrz Zarząd Powiatu Starosta Zarząd Województwa Marszałek Wybory do władz lokalnych (Wybory Samorządowe) odbywają się co 4 lata. Bezpośrednie wybory odbywają się co 4 lata dla rady Gminy, Rad wojewódzkich i miejskich, a także burmistrz Gminy jest wybierany bezpośrednio. 2.2 Podział władzy. Samorząd terytorialny w Polsce funkcjonuje na trzech poziomach: podstawowym, subregionalnym i regionalnym. Poszczególne szczeble władzy samorządowej mają określone kompetencje i obowiązki. Podstawowy podział przedstawia się następująco: 2.3 Podstawowe zadania Gmin w Polsce Zadania gmin obejmują wszystkie sprawy publiczne ważne dla wspólnoty, które nie są przekazywane innym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95) wyróżniamy trzy rodzaje gmin: miejskie, miejsko wiejskie i wiejskie (zbiorowe, wielowioskowe). Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniejsze jednostki administracyjne (tzw. jednostki pomocnicze gminy): sołectwa, dzielnice, osiedla lub inne jednostki (art. 5, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ wykonawczy). Rada gminy może także stworzyć młodzieżową radę gminy o charakterze konsultacyjnym. Powyższa ustawa precyzuje również zakres zadań i kompetencji samorządu gminnego, który obejmuje sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 3

5 unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawa określa również zakres kompetencji Wójta, którego podstawowymi zadaniami są przygotowywanie i wykonywanie uchwał, tworzenie projektu budżetu, kierowanie urzędem oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz. 2.4 PODSTAWOWE ZADANIA POWIATÓW W POLSCE Zakres działalności powiatu samorządowego (innego niż dla gmin): Polityka prorodzinna Wsparcie dla osób niepoełnosprawnych Badanie gruntów, kartografia i kataster Rozwój przestrzenny, nadzór budowlany Leśnictwo i rybołóstwo śródlądowe Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy Ochrona praw konsumenckich 2.5 PODSTAWOWE ZANIANIA WOJEWÓDZTW W POLSCE Samorząd wojewódzki wykonuje działania w zakresie: Edukacji publicznej Promocji i ochrony zdrowia Kultury i dziedzictwa Pomocy społecznej Polityki prorodzinnej Modernizacji obszarów wiejskich Gospodarki przestrzennej 4

6 Ochrony środowiska Gospodarki wodnej Transportu publicznego I dróg publicznych Sportu I turystyki Ochrony praw konsumenckich Obrony Bezpieczeństwa Publicznego Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy Zadania na wszystkich poziomach są w większości takie same, ale o innej skali. Polska Konstytucja zapewnia Gminom, Powiatom oraz Województwom finansową autonomię. 2.6 Przychód samorządów terytorialnych w Polsce: 1) Własne wpływy np. lokalne opodatkowanie, wpływy z własności, opłaty i inne wpływy określone w prawodawstwie, zapisy i darowizny, wspólne wpływy podatkowe; 2) Ogólne dotacje; 3) Dostacje na cele szczególne z budżetu państwa; 4) Pożyczki i emisja obligacji. Rząd może realizować swoje zadania poprzez administrację lokalną ale koszty tych działań musza być pokryte przez Rząd. Shared tax revenues represents around 25% of the municipal income. State grants (general and specific) represent around 35% and own incomes 30%. Wspólne wpływy podatkowe - stanowią około 25% dochodów gminy. Dotacje państwowe (ogólne i szczególne) - stanowią około 35%, a dochody własne - 30%. 3. Informacja na temat specyfikacji rynku firm szkoleniowych kierujących szkolenia do pracowników administracji publicznej. Rynek szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej w Polsce stanowi część wartego ponad 4 mld PLN rynku szkoleń w Polsce w ogóle. Struktura i zróżnicowanie rynku, objawiające się ogromną liczbą firm szkoleniowych, trenerów, a także tematów szkoleń, jak również jego wielkość wynika wprost z niskiego stopnia uregulowania tego segmentu gospodarki. Dzięki dużej konkurencji klienci, w tym także administracja publiczna, mogą wybierać z pośród wielu wysokiej jakości szkoleń oraz profesjonalnych firm takie usługi edukacyjne, które pozwalają dostarczyć wiedzy w sposób najskuteczniejszy. Trudno wyodrębnić z rynku szkoleniowego wyłącznie takie usługi, które byłyby bezpośrednio kierowane do pracowników administracji publicznej. W nowoczesnej gospodarce zestaw kompetencji, którymi winien cechować się pracownik prywatnego przedsiębiorstwa, czy przedstawiciel administracji publicznej jest w dużym stopniu zbieżny, zróżnicowanie następuje w określonych, specjalistycznych obszarach wynikających przede wszystkim z charakteru wykonywanej pracy. Innym zestawem specjalistycznych kompetencji będzie się bowiem cechował inżynier 5

7 odpowiedzialny za nadzór linii produkcyjnej, innym natomiast kierownik departamentu w publicznej instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Natomiast na poziomie znajomości IT, języków obcych, czy też umiejętności stricte społecznych (stres, radzenie sobie z konfliktem, zarządzanie pracownikami), wymagania kompetencyjne będą zbieżne. Instytucje publiczne funkcjonują według ustanowionych przepisów i procedur ich znajomość jest bezwzględnie konieczna, ale stanowi wyłącznie część kompetencji ogólnych, które winny cechować przedstawiciela tej instytucji. W konsekwencji zarówno instytucje administracji publicznej, jak i prywatne przedsiębiorstwa wybierają spośród tej samej, bogatej oferty szkoleń, dobierając je do swoich indywidualnych potrzeb. Poniżej przedstawiamy obszary kompetencji ogólnych, które stanowią podstawę do identyfikowania szkoleń odpowiednich dla, (także), pracowników administracji publicznej: Budowanie organizacji Obsługa klienta zewnętrznego oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi Zarządzanie zespołem Radzenie sobie ze zmianą Fachowość Stosowanie przepisów prawa Posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Rozwiązywanie problemów Podejmowanie decyzji Relacje z ludźmi Komunikacja Praca w zespole Zarządzanie sobą Stosowanie zasad zgodnych z europejskim kodeksem etycznego postępowania Planowanie i organizacja pracy Radzenie sobie ze stresem Nastawienie na rozwój zawodowy 6

8 4. Informacja na temat aktualnych ofert szkoleniowych skierowanych do administracji które pomagają zdobyć lub poszerzyć kompetencje ogólne zawarte w kwestionariuszu. Niniejsza część raportu zawiera zestaw propozycji szkoleniowych oferowanych w województwie wielkopolskim, które zostały zakwalifikowane jako a) dostarczające kompetencji określonych w profilach kompetencyjnych b) spełniają w dostatecznym stopniu tak zwane dobre praktyki, (o których więcej w następnej części), które powinny być realizowane przez firmy szkoleniowe, zarówno na poziomie merytorycznym jak i organizacyjnym. Spis ofert: 1) Zarządzanie czasem i organizacja pracy urzędnika ) Wystąpienia publiczne: czy potrafię, jak mam się przygotować, jak pokonać tremę ) Od administrowania do zarządzania. Efektywna kadra zarządzająca kluczem do sukcesu instytucji publicznej ) Etyka w korpusie służby cywilnej ) Innowacyjność i rozwiązywanie problemów w administracji publicznej ) Opracowanie PROGRAMU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI w urzędzie ) Efektywna obsługa klienta w urzędzie praktyczny trening z elementami technik radzenia sobie ze stresem ) Obsługa trudnego klienta w urzędzie i firmie ) Stres pracownika i menedżera a zdrowie i efektywność w pracy ) Pracownik urzędu/firmy zagrożenia zawodowe/wypalenie zawodowe ) Etyka w administracji ) Wywieranie wpływu - jak nie dać się zmanipulować? ) Profesjonalna obsługa klienta ) Organizacja pracy i zarządzanie czasem w biurze ) Wystąpienia publiczne i kontakt z mediami ) Kierowanie Zespołem Warsztaty Menedżerskie ) Kierowanie zespołem pracowniczym ) Profesjonalna obsługa klienta urzędu ) Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy ) Wydajność i organizacja pracy. Obsługa klienta ) Zarządzanie emocjami

9 1) Zarządzanie czasem i organizacja pracy urzędnika Cena szkolenia zł za 1 osobę Czas trwania szkolenia Dni 2 Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Krzysztof Cegielski, tel Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Środek tygodnia Instytucja szkoleniowa Effect Group Adresaci szkolenia pracownicy stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań pracownicy zobowiązani do samodzielnego planowania czasu i obowiązków przełożeni, zarządzający zespołem Cel szkolenia Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru planowania Pokazanie uczestnikom korzyści z pracy harmonogramowej Przekazanie narzędzi do zarządzania własnym czasem Nauczenie skuteczniejszego korzystania z planów wytyczonych odgórnie Wykształcenie u uczestników umiejętności samomotywacyjnych Przekazanie narzędzi do prawidłowego sporządzania planu pracy Wdrożenie sposobów oszczędności czasu i energii Umiejętność określania priorytetów Podniesienie skuteczności indywidualnej i grupowej Program szkolenia Wprowadzenie moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem Pożeracze czasu czym są, jak je wykrywać i eliminować Wykres Gantta - kontrola nad wydarzeniami Odkładanie zadań czym skutkuje i dlaczego męczy Planowanie jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo Macierz Eisenhowera priorytety zadań, zadania ważne i pilne Zasada Pareto skuteczność działań Czas i organizacja czym jest czas i czym jego zarządzanie Samoorganizacja na co dzień Higiena pracy i odpoczynku jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać 8

10 Wykres sprawności dnia, tygodnia, miesiąca zindywidualizowanie własnego harmonogramu pracy SMART jak wytyczać skutecznie cele 12 praw skutecznego panowania nad czasem Komunikacja jako technika gospodarowania czasem Wybrane techniki komunikacji parafraza, precyzowanie Asertywność jako technika zarządzania sobą w czasie Asertywne,,Nie jako technika oszczędzania czasu Ewaluacja poszkoleniowa Metodologia Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu. Szkolenie rozpoczyna się tzw. kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod. Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody Praktyczne trenowanie poznanych technik Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera Zadania indywidualne wspomagane przez trenera Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Uczestnicy nauczą się: Samodzielności i wydajności w pracy Pokonywania większych wyzwań Ustalać priorytety w zadaniach Odpowiedzialności za wyniki pracy 9

11 Uczestnicy zastosują: Metody realizowania planów wytyczonych odgórnie Techniki ścisłego planowanie i zgrania w czasie Sposoby oszczędności czasu i energii 2) Wystąpienia publiczne: czy potrafię, jak mam się przygotować, jak pokonać tremę Cena szkolenia zł za 1 osobę Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Tomasz Pantera, tel Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Weekendowe Instytucja szkoleniowa Centrum Studiów Samorządowych, Tarnów Adresaci szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych urzędów pracy, w szczególności realizujących zadania polegające na kontaktach zewnętrznych oraz wiążące się z potrzebą przygotowywania i realizowania wystąpień przed różnorodnymi gremiami. Cel szkolenia Cel główny szkolenia: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego przygotowywania wystąpień publicznych oraz właściwej ich realizacji. Cele szczegółowe: wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu metodologii przygotowywania wystąpień publicznych, przetrenowanie umiejętności wystąpień publicznych, wskazanie sposobów wykorzystania i posługiwania się środkami technicznymi i innymi pomocami dydaktycznymi w kontakcie z grupą, wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę nt. sposobów redukowania stresu przed, w trakcie i po wystąpieniach publicznych, przetrenowanie umiejętności wystąpień publicznych, Program szkolenia MODUŁI: Metodologia przygotowywania wystąpień publicznych:rodzaje wystąpień publicznych: (referat, wykład, pogadanka, głos w dyskusji, wystąpienie na sympozjum, szkoleniu - referowanie wyników pracy grupy, mowa okolicznościowa). Metodologia przygotowywania wystąpień publicznych: (cel wystąpienia: co zamierzam 10

12 osiągnąć?, temat: jaki jest mój stopień znajomości tematu? Przygotowywanie informacji źródłowych, materiałów pomocniczych; słuchacze specyfika grupy (odbiorców); konspekt; ramy czasowe; materiały pomocnicze; warunki techno-dydaktyczne (sala, oświetlenie, wyposażenie w sprzęt audiowizualny) MODUŁ II: Realizacja wystąpień publicznych warsztaty. MODUŁ III: Warsztaty w zakresie przygotowywania i realizowania wystąpień publicznych. MODUŁ IV: Pokonywanie tremy przed i w trakcie wystąpień publicznych. Opis metodyki szkolenia Warsztaty Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Zaświadczenie o ukończonym kursie/seminarium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz. 216). Zakres usług wchodzących w szkolenie usługa kompleksowa Warunki ukończenia szkolenia arkusz obserwacji trenera 3) Od administrowania do zarządzania. Efektywna kadra zarządzająca kluczem do sukcesu instytucji publicznej. Cena szkolenia zł za 1 osobę Czas trwania szkolenia Dni 2 / godzin 16 Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Izabela Krejca-Pawski, tel , Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Środek tygodnia Instytucja szkoleniowa AP Edukacja Skrócony opis szkolenia 1. Uświadomienie najważniejszych funkcji efektywnego kierownika oraz ukazanie różnic między zarządzaniem, a administrowaniem 2. Zapoznanie z najważniejszymi zasadami efektywnego zarządzania zespołem w instytucji publicznej i roli kierownika Adresaci szkolenia 11

13 Kierownicy średniego szczebla i zastępcy, kierujący komórkami organizacyjnymi urzędów oraz do koordynatorów takich komórek, tj. do osób, które na co dzień kierują pracą urzędników i chciałyby poprawić swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania zespołem Cel szkolenia Przygotowanie uczestników do efektywniejszego wykonywania poszczególnych funkcji kierowniczych Program szkolenia 2 dni szkoleniowe (16 x 45 min.) 1. Wprowadzenie - Niezbędne kompetencje kierownika w instytucji publicznej Jaki powinien być kierownik doskonały? Cechy efektywnego kierownika Kierownik z nazwy, pracownik z przyzwyczajenia - podstawowe zadania kierownika, a rzeczywistość Style kierowania i style pracy Kultura organizacyjna urzędu a styl kierowania Pięć podstawowych funkcji kierownika 2. Planowanie i zarządzanie przez cele Do czego potrzebne nam są cele i dlaczego warto planować? Czym cele różnią się od zadań? Dlaczego działanie nie może być celem samym w sobie? Co zrobić żeby osiągać postawione przed sobą cele? Twoje osobiste cele, a cele twoich podwładnych. Podstawowe zasady planowania w instytucji publicznej. Etapy planowania oraz niezbędne elementy planu. Czy stać cię na konsekwencje nieplanowania? 3. Organizowanie pracy i delegowanie Delegowanie i jego wpływ na efektywność. Zasady dobrego delegowania w instytucji publicznej. Najczęstsze problemy w zakresie organizowani pracy i delegowania. Delegowanie jako narzędzie rozwoju i motywacji. Zebranie i zasady jego poprawnej organizacji. Rola komunikacji w procesie delegowania. 12

14 Optymalizowanie wewnętrznej struktury komórki organizacyjnej w celu zwiększenia jej efektywności. 4. Kierowanie i motywowanie Co jest istotą kierowania? Rola odwagi kierowniczej w kierowaniu. Motywowanie jako podstawowe narzędzie pracy kierownika Od czego zacząć motywowanie pracowników, czyli wszystko o demotywacji. Rodzaje motywacji. Potrzeby pracowników a kształtowanie systemu motywacji Zasady prawidłowego motywowania. Czy można skutecznie motywować nie mając pieniędzy? Zasady motywowania pieniężnego 5. Rola przywództwa w podnoszeniu efektywności zespołu Różne twarze przywództwa Kierownik a przywódca. Rola przywództwa w efektywnym kierowaniu zespołem. Jakim przywódcą może być szef? Przywództwo a relacje osobiste z pracownikami Pożądane zachowania dobrego przywódcy w instytucji publicznej. 6. Nadzorowanie pracy podwładnych Nadzorowanie a planowanie Dobór kierunków i częstotliwości nadzoru Zasady prawidłowego nadzorowania. Najefektywniejsze narzędzia nadzoru w instytucji publicznej. Czy nadzór zawsze jest opłacalny? 7. Rozliczanie pracowników Rola rozliczania w pracy zespołu i pracowników Rozliczanie a wyznaczanie celów Narzędzia rozliczania Rozliczenie zbiorowe Autorozliczenie Kary i nagrody w rozliczaniu pracowników Rola konsekwencji w rozliczaniu 8. Efektywny zespół podstawowym celem kierownika Jakie cechy musi mieć zespół żeby być efektywnym? 13

15 Kompetencje merytoryczne, a kompetencje zespołowe. Zarządzaj rolami w zespole Konflikt a praca zespołowa Role twoich zachowań w pracy i życiu zespołu Co robisz żeby twój zespół stał się efektywny? 9. Ocenianie Rola oceny pracowników w życiu instytucji publicznej Ocena pracownika jako proces Subiektywność i obiektywność oceny, aspekty etyczne Organizowanie procesu oceniania Dobór kryteriów oceny Najczęstsze błędy popełniane w procesie organizowania i przeprowadzania ocen w instytucji Kompetencje komunikacyjne niezbędne podczas rozmowy oceniającej Odwaga kierownicza i przywództwo, a dokonywanie sprawiedliwej oceny okresowej Ocena pracownika jako proces Subiektywność i obiektywność oceny, aspekty etyczne Opis metodyki szkolenia konwersatorium Eksperci w szkoleniu specjalistów 4) Etyka w korpusie służby cywilnej Cena szkolenia zł za 1 osobę Czas trwania szkolenia Dni 1 / godzin 7 Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Izabela Krejca-Pawski, tel , Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Weekendowe Instytucja szkoleniowa AP Edukacja Skrócony opis szkolenia Szkolenie związane z etyką pracy, omawiające problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej korpusu służby cywilnej, w szczególności zespołów wartościujących powołanych w urzędzie. 14

16 Cel szkolenia Korzyści dla uczestników: Poznanie metodyki służącej poprawnemu opisowi stanowisk oraz definiowania zadań i określania obszarów odpowiedzialności w odniesieniu do stanowisk wyższych oraz nie będących wyższymi. Nabycie wiedzy na temat wartościowania stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej - wyższych oraz nie będących wyższymi Poznanie etapów i metod wdrażania opisu i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. Trening umiejętności opisu stanowiska. Program szkolenia 1 dzień szkoleniowy (12 x 45min) 1. Klient, a definicje administracji: obywatel klient urzędu petent. 2. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej). Zasady służby cywilnej. 3. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej cd. Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej. Zasady etyki korpusu służby cywilnej, Zasady służby cywilnej w Europejskim Kodeksie Dobrych Praktyk Administracji. 4. Etyka w zarządzaniu Omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu. Relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej 5.Omówienie obowiązków członka korpusu służby cywilnej Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (obowiązek przestrzegania prawa Konstytucji RP, obowiązek rzetelnego i bezstronnego, sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych zadań, obowiązek dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, obowiązek godnego zachowania się w służbie cywilnej oraz poza nią, obowiązek wykonywania poleceń służbowych; a także z zakazami, m.in. zakaz dodatkowego zatrudniania członka 15

17 korpusu służby cywilnej bez zgody dyrektora generalnego urzędu oraz zakaz podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych przez urzędników służby cywilnej bez zgody dyrektora generalnego). 6. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej. Przepisy i procedury prawne. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej 7. Członek korpusu służby cywilnej wobec sytuacji naruszenia zasad etyki zawodowej w środowisku pracy. Analiza kwestii psychologicznych, interpersonalnych oraz prawnych. 8. Analiza przypadków Kazusy dotyczące członka korpusu służby cywilnej w sytuacji naruszenia zasad etyki zawodowej w środowisku pracy. 9. Procedura przygotowania infrastruktury etycznej urzędu Omówienie elementów infrastruktury etycznej w urzędzie, Przygotowanie harmonogramu działań Opis metodyki szkolenia Forma szkolenia Wykład, podczas którego jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień; uzupełnia i porządkuje posiadaną wiedzę. Praca w oparciu o przykłady sprawdzonych rozwiązań. Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie nietypowych sytuacji. Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów. 5) Innowacyjność i rozwiązywanie problemów w administracji publicznej Cena szkolenia zł za 1 osobę Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Izabela Krejca-Pawski, tel , Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Środek tygodnia Instytucja szkoleniowa AP Edukacja Skrócony opis szkolenia 16

18 Zajęcia są dedykowane wszystkim, którzy chcą efektywnie wykorzystywać twórczy potencjałwłasny oraz swoich współpracowników. Polecamy również osobom co dzień borykających się z rozwiązywaniem problemów i realizacją zadań niemożliwych do zrealizowania. Cel szkolenia Szkolenie ma na celu: Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat twórczego myślenia i działania oraz poznanie ich mechanizmów i uwarunkowań. Odkrywanie i poszerzenie świadomości własnych możliwości twórczego działania. Przekraczanie schematów, towarzyszących nam podczas rozwiązywania problemów zawodowych i prywatnych. Poznanie jak największej ilości narzędzi kreatywnych i umiejętność skutecznego ich użycia w zależności od sytuacji. Kształtowanie własnej postawy twórczej oraz twórczej postawy współpracowników. Eksperymentowanie, doświadczanie zmian i nowych rozwiązań w znanych sytuacjach. Kształtowanie konstruktywnego stosunku do cudzych pomysłów oraz skutecznego porozumiewania się jako stymulatora procesów twórczych. Zwiększenie własnej skuteczności i indywidualnego potencjału twórczego. Program szkolenia 1 dzień szkolenia (8 x 45min) 1. KREATYWNOŚĆ I TWÓRCZE MYŚLENIE Kreatywność a twórczość Zdolności twórczego myślenia Techniki kreatywności Pojęcie osobowości twórczej Zasady rządzące procesem twórczym Czy w administracji można być mało kreatywnym? 2. KREATYWNOŚĆ W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM Kreatywność i jej właściwości w odniesieniu do postawionych sobie celów Motywacja do twórczego myślenia Motywacja do twórczego zachowania Etapy procesu twórczego myślenia Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów Techniki wymyślania nowych pomysłów Wprowadzanie innowacji w życie Jak rozpoznawać kreatywność w pracy? 17

19 Jak stymulować kreatywność w pracy? 3. STYMULOWANIE INDYWIDUALNEJ KREATYWNOŚCI Sposoby wprowadzania się w stan sprzyjający uruchamianiu postaw kreatywnych Budzenie własnej ciekawości 4. KLIMAT PRACY ZESPOŁU JAKO PODSTAWOWY STYMULATOR TWÓRCZOŚCI Zasady budowania organizacji zespołu ludzi kreatywnych Metody diagnozowania klimatu pracy zespołowej Umiejętność pracy w grupie Sposoby stymulowania kreatywności Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji? Komunikacja w zespole Reguły skutecznej wymiany wiedzy Komunikacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych Jak radzić sobie z mordercami kreatywności w zespole? Granice kreatywności w zespole Syndrom myślenia grupowego jak się przed nim ustrzec? 5. RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI Etapy podejmowania decyzji Modele decyzyjne Pewność, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji 6. BEHAWIORALNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI Umiejętność argumentowania i obrony własnych wyborów i poglądów 7. GRUPOWE A INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI Indywidualne podejmowanie decyzji Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji Zarządzanie procesami grupowego podejmowania decyzji 8. METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Formułowanie problemu Badanie przyczyn powstawania problemów Poszukiwanie, wybór i ocena rozwiązań Drzewo decyzyjne Mapy rozwiązań Wprowadzanie rozwiązań Podział ról w zespole według kwalifikacji 18

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego

Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego Dla kogo? Dla osób: - zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa opolskiego - prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub - będących

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o.

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny sp. z o.o.- www.ook.com.pl oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, do uczestnictwa, w których serdecznie Państwa zapraszamy, proponuje również organizację

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 5-6 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm Efektywność osobista Cele: Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych Odkrycie swojego potencjału i

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym Organizacja pomocy społecznej S Z K O L E N I E S P E C J A L I Z A C Y J N E Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Opracowała:

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM Praktyczny warsztat dla liderów TERMIN od: 26.10.2017 TERMIN do: 28.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500zł+23%VAT Często ludzie stają się menedżerami

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Beata Kastelaniec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kursów i Szkoleń

Ośrodek Kursów i Szkoleń Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki 78-500 Drawsko Pomorskiego ul. Obrońców Westerplatte 13 tel./fax (0-94) 36 347 06 MODUŁ I Umiejętności psychologiczne wspierające

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

9.00 10.30 Zajęcia 10.30 10.45 Przerwa 10.45 13.00 Zajęcia 13.00 13.45 Obiad i wyjazd do Łodzi

9.00 10.30 Zajęcia 10.30 10.45 Przerwa 10.45 13.00 Zajęcia 13.00 13.45 Obiad i wyjazd do Łodzi Harmonogram szkolenia (21 godzin dydaktycznych, 3 dni) Dzień poprzedzający szkolenie 1 dzień (8 godzin 2 dzień (8 godzin 3 dzień (5 godzin 16.00 - Wyjazd RCPS Łódź 19.00 - Kolacja 10.45 12.15 Zajęcia 12.15

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Ankieter partnerem respondenta edukacja ankieterów kluczem do uzyskania rzetelnych i kompletnych danych

Ankieter partnerem respondenta edukacja ankieterów kluczem do uzyskania rzetelnych i kompletnych danych Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Ankieter partnerem respondenta edukacja ankieterów kluczem do uzyskania rzetelnych i kompletnych danych Łódź 17 18.10.2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2290.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS I. Założenia podstawowego modułu szkoleniowego dla AON 2 II. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji społecznych w MŚP

Rozwój kompetencji społecznych w MŚP Rozwój kompetencji społecznych w MŚP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo