Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member States PL1-LEO Raport szkoleń

2 Spis treści: 1. Wprowadzenie Opis systemu administracji lokalnej Struktura administracji samorządowej w Polsce Podział władzy Podstawowe zadania Gmin w Polsce PODSTAWOWE ZADANIA POWIATÓW W POLSCE PODSTAWOWE ZANIANIA WOJEWÓDZTW W POLSCE Przychód samorządów terytorialnych w Polsce: Informacja na temat specyfikacji rynku firm szkoleniowych kierujących szkolenia do pracowników administracji publicznej Informacja na temat aktualnych ofert szkoleniowych skierowanych do administracji które pomagają zdobyć lub poszerzyć kompetencje ogólne zawarte w kwestionariuszu Przykłady dobrych praktyk

3 1. Wprowadzenie Niniejszym oddajemy w Państwa ręce Raport Szkoleń. Stanowi on zbiór podstawowych informacji związanych z po pierwsze: strukturą samorządu terytorialnego, podziałem władzy oraz zestawem kompetencji i zadań przydzielonych poszczególnym szczeblom władzy. Po drugie, zawiera informacje o funkcjonowaniu rynku szkoleniowego w Polsce, a w szczególności szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej. W tej części raportu zamieszczone zostały także profile kompetencji ogólnych, które stanowią podstawę do poszukiwania szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników instytucji publicznych w określonych, ogólnych obszarach kompetencyjnych. Po trzecie, raport gromadzi przykładowe oferty szkoleniowe, które są zgodne z profilami kompetencji określonymi w pkt. 2 oraz zestawem dobrych praktyk omówionych w ostatniej części niniejszego raportu. Oferty zostały zebrane z wykorzystaniem metodologii opracowanej w ramach projektu. Przedstawione szkolenia nie wyczerpują wszystkich ofert jakie można znaleźć na rynku. Prezentują pewien wzorzec oferty, który jest przede wszystkim zgodny z profilami kompetencji oraz dobrymi praktykami firm szkoleniowych. Oferty te mogą być zatem punktem odniesienia dla własnych poszukiwań. Ostatnia część niniejszego raportu zawiera zestaw dobrych praktyk tj. takich działań firm szkoleniowych, które zapewniają wysoką jakość oferowanych przez nich szkoleń. Pytanie o dobre praktyki może być bardzo pomocne przy poszukiwaniu ofert szkoleniowych i firm, które dbają o jakość usługi którą świadczą. Zestaw dobrych praktyk stanowi element metodologii badawczej, która została do zidentyfikowania ofert szkoleniowych przedstawionych w trzeciej części niniejszego raportu. 2

4 2. Opis systemu administracji lokalnej 2.1 Struktura administracji samorządowej w Polsce. Poniższa tabela przedstawia strukturę organizacyjną administracji lokalnej w Polsce: GMINY POWIATY WOJEWÓDZTWA Organ ustawodawczy Rada Gminy Rada Powiatu Sejmik Wojewódzki Organ wykonawczy Burmistrz Zarząd Powiatu Starosta Zarząd Województwa Marszałek Wybory do władz lokalnych (Wybory Samorządowe) odbywają się co 4 lata. Bezpośrednie wybory odbywają się co 4 lata dla rady Gminy, Rad wojewódzkich i miejskich, a także burmistrz Gminy jest wybierany bezpośrednio. 2.2 Podział władzy. Samorząd terytorialny w Polsce funkcjonuje na trzech poziomach: podstawowym, subregionalnym i regionalnym. Poszczególne szczeble władzy samorządowej mają określone kompetencje i obowiązki. Podstawowy podział przedstawia się następująco: 2.3 Podstawowe zadania Gmin w Polsce Zadania gmin obejmują wszystkie sprawy publiczne ważne dla wspólnoty, które nie są przekazywane innym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95) wyróżniamy trzy rodzaje gmin: miejskie, miejsko wiejskie i wiejskie (zbiorowe, wielowioskowe). Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniejsze jednostki administracyjne (tzw. jednostki pomocnicze gminy): sołectwa, dzielnice, osiedla lub inne jednostki (art. 5, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ wykonawczy). Rada gminy może także stworzyć młodzieżową radę gminy o charakterze konsultacyjnym. Powyższa ustawa precyzuje również zakres zadań i kompetencji samorządu gminnego, który obejmuje sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 3

5 unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawa określa również zakres kompetencji Wójta, którego podstawowymi zadaniami są przygotowywanie i wykonywanie uchwał, tworzenie projektu budżetu, kierowanie urzędem oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz. 2.4 PODSTAWOWE ZADANIA POWIATÓW W POLSCE Zakres działalności powiatu samorządowego (innego niż dla gmin): Polityka prorodzinna Wsparcie dla osób niepoełnosprawnych Badanie gruntów, kartografia i kataster Rozwój przestrzenny, nadzór budowlany Leśnictwo i rybołóstwo śródlądowe Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy Ochrona praw konsumenckich 2.5 PODSTAWOWE ZANIANIA WOJEWÓDZTW W POLSCE Samorząd wojewódzki wykonuje działania w zakresie: Edukacji publicznej Promocji i ochrony zdrowia Kultury i dziedzictwa Pomocy społecznej Polityki prorodzinnej Modernizacji obszarów wiejskich Gospodarki przestrzennej 4

6 Ochrony środowiska Gospodarki wodnej Transportu publicznego I dróg publicznych Sportu I turystyki Ochrony praw konsumenckich Obrony Bezpieczeństwa Publicznego Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy Zadania na wszystkich poziomach są w większości takie same, ale o innej skali. Polska Konstytucja zapewnia Gminom, Powiatom oraz Województwom finansową autonomię. 2.6 Przychód samorządów terytorialnych w Polsce: 1) Własne wpływy np. lokalne opodatkowanie, wpływy z własności, opłaty i inne wpływy określone w prawodawstwie, zapisy i darowizny, wspólne wpływy podatkowe; 2) Ogólne dotacje; 3) Dostacje na cele szczególne z budżetu państwa; 4) Pożyczki i emisja obligacji. Rząd może realizować swoje zadania poprzez administrację lokalną ale koszty tych działań musza być pokryte przez Rząd. Shared tax revenues represents around 25% of the municipal income. State grants (general and specific) represent around 35% and own incomes 30%. Wspólne wpływy podatkowe - stanowią około 25% dochodów gminy. Dotacje państwowe (ogólne i szczególne) - stanowią około 35%, a dochody własne - 30%. 3. Informacja na temat specyfikacji rynku firm szkoleniowych kierujących szkolenia do pracowników administracji publicznej. Rynek szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej w Polsce stanowi część wartego ponad 4 mld PLN rynku szkoleń w Polsce w ogóle. Struktura i zróżnicowanie rynku, objawiające się ogromną liczbą firm szkoleniowych, trenerów, a także tematów szkoleń, jak również jego wielkość wynika wprost z niskiego stopnia uregulowania tego segmentu gospodarki. Dzięki dużej konkurencji klienci, w tym także administracja publiczna, mogą wybierać z pośród wielu wysokiej jakości szkoleń oraz profesjonalnych firm takie usługi edukacyjne, które pozwalają dostarczyć wiedzy w sposób najskuteczniejszy. Trudno wyodrębnić z rynku szkoleniowego wyłącznie takie usługi, które byłyby bezpośrednio kierowane do pracowników administracji publicznej. W nowoczesnej gospodarce zestaw kompetencji, którymi winien cechować się pracownik prywatnego przedsiębiorstwa, czy przedstawiciel administracji publicznej jest w dużym stopniu zbieżny, zróżnicowanie następuje w określonych, specjalistycznych obszarach wynikających przede wszystkim z charakteru wykonywanej pracy. Innym zestawem specjalistycznych kompetencji będzie się bowiem cechował inżynier 5

7 odpowiedzialny za nadzór linii produkcyjnej, innym natomiast kierownik departamentu w publicznej instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Natomiast na poziomie znajomości IT, języków obcych, czy też umiejętności stricte społecznych (stres, radzenie sobie z konfliktem, zarządzanie pracownikami), wymagania kompetencyjne będą zbieżne. Instytucje publiczne funkcjonują według ustanowionych przepisów i procedur ich znajomość jest bezwzględnie konieczna, ale stanowi wyłącznie część kompetencji ogólnych, które winny cechować przedstawiciela tej instytucji. W konsekwencji zarówno instytucje administracji publicznej, jak i prywatne przedsiębiorstwa wybierają spośród tej samej, bogatej oferty szkoleń, dobierając je do swoich indywidualnych potrzeb. Poniżej przedstawiamy obszary kompetencji ogólnych, które stanowią podstawę do identyfikowania szkoleń odpowiednich dla, (także), pracowników administracji publicznej: Budowanie organizacji Obsługa klienta zewnętrznego oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi Zarządzanie zespołem Radzenie sobie ze zmianą Fachowość Stosowanie przepisów prawa Posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Rozwiązywanie problemów Podejmowanie decyzji Relacje z ludźmi Komunikacja Praca w zespole Zarządzanie sobą Stosowanie zasad zgodnych z europejskim kodeksem etycznego postępowania Planowanie i organizacja pracy Radzenie sobie ze stresem Nastawienie na rozwój zawodowy 6

8 4. Informacja na temat aktualnych ofert szkoleniowych skierowanych do administracji które pomagają zdobyć lub poszerzyć kompetencje ogólne zawarte w kwestionariuszu. Niniejsza część raportu zawiera zestaw propozycji szkoleniowych oferowanych w województwie wielkopolskim, które zostały zakwalifikowane jako a) dostarczające kompetencji określonych w profilach kompetencyjnych b) spełniają w dostatecznym stopniu tak zwane dobre praktyki, (o których więcej w następnej części), które powinny być realizowane przez firmy szkoleniowe, zarówno na poziomie merytorycznym jak i organizacyjnym. Spis ofert: 1) Zarządzanie czasem i organizacja pracy urzędnika ) Wystąpienia publiczne: czy potrafię, jak mam się przygotować, jak pokonać tremę ) Od administrowania do zarządzania. Efektywna kadra zarządzająca kluczem do sukcesu instytucji publicznej ) Etyka w korpusie służby cywilnej ) Innowacyjność i rozwiązywanie problemów w administracji publicznej ) Opracowanie PROGRAMU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI w urzędzie ) Efektywna obsługa klienta w urzędzie praktyczny trening z elementami technik radzenia sobie ze stresem ) Obsługa trudnego klienta w urzędzie i firmie ) Stres pracownika i menedżera a zdrowie i efektywność w pracy ) Pracownik urzędu/firmy zagrożenia zawodowe/wypalenie zawodowe ) Etyka w administracji ) Wywieranie wpływu - jak nie dać się zmanipulować? ) Profesjonalna obsługa klienta ) Organizacja pracy i zarządzanie czasem w biurze ) Wystąpienia publiczne i kontakt z mediami ) Kierowanie Zespołem Warsztaty Menedżerskie ) Kierowanie zespołem pracowniczym ) Profesjonalna obsługa klienta urzędu ) Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy ) Wydajność i organizacja pracy. Obsługa klienta ) Zarządzanie emocjami

9 1) Zarządzanie czasem i organizacja pracy urzędnika Cena szkolenia zł za 1 osobę Czas trwania szkolenia Dni 2 Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Krzysztof Cegielski, tel Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Środek tygodnia Instytucja szkoleniowa Effect Group Adresaci szkolenia pracownicy stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań pracownicy zobowiązani do samodzielnego planowania czasu i obowiązków przełożeni, zarządzający zespołem Cel szkolenia Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru planowania Pokazanie uczestnikom korzyści z pracy harmonogramowej Przekazanie narzędzi do zarządzania własnym czasem Nauczenie skuteczniejszego korzystania z planów wytyczonych odgórnie Wykształcenie u uczestników umiejętności samomotywacyjnych Przekazanie narzędzi do prawidłowego sporządzania planu pracy Wdrożenie sposobów oszczędności czasu i energii Umiejętność określania priorytetów Podniesienie skuteczności indywidualnej i grupowej Program szkolenia Wprowadzenie moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem Pożeracze czasu czym są, jak je wykrywać i eliminować Wykres Gantta - kontrola nad wydarzeniami Odkładanie zadań czym skutkuje i dlaczego męczy Planowanie jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo Macierz Eisenhowera priorytety zadań, zadania ważne i pilne Zasada Pareto skuteczność działań Czas i organizacja czym jest czas i czym jego zarządzanie Samoorganizacja na co dzień Higiena pracy i odpoczynku jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać 8

10 Wykres sprawności dnia, tygodnia, miesiąca zindywidualizowanie własnego harmonogramu pracy SMART jak wytyczać skutecznie cele 12 praw skutecznego panowania nad czasem Komunikacja jako technika gospodarowania czasem Wybrane techniki komunikacji parafraza, precyzowanie Asertywność jako technika zarządzania sobą w czasie Asertywne,,Nie jako technika oszczędzania czasu Ewaluacja poszkoleniowa Metodologia Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu. Szkolenie rozpoczyna się tzw. kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod. Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody Praktyczne trenowanie poznanych technik Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera Zadania indywidualne wspomagane przez trenera Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Uczestnicy nauczą się: Samodzielności i wydajności w pracy Pokonywania większych wyzwań Ustalać priorytety w zadaniach Odpowiedzialności za wyniki pracy 9

11 Uczestnicy zastosują: Metody realizowania planów wytyczonych odgórnie Techniki ścisłego planowanie i zgrania w czasie Sposoby oszczędności czasu i energii 2) Wystąpienia publiczne: czy potrafię, jak mam się przygotować, jak pokonać tremę Cena szkolenia zł za 1 osobę Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Tomasz Pantera, tel Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Weekendowe Instytucja szkoleniowa Centrum Studiów Samorządowych, Tarnów Adresaci szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych urzędów pracy, w szczególności realizujących zadania polegające na kontaktach zewnętrznych oraz wiążące się z potrzebą przygotowywania i realizowania wystąpień przed różnorodnymi gremiami. Cel szkolenia Cel główny szkolenia: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego przygotowywania wystąpień publicznych oraz właściwej ich realizacji. Cele szczegółowe: wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu metodologii przygotowywania wystąpień publicznych, przetrenowanie umiejętności wystąpień publicznych, wskazanie sposobów wykorzystania i posługiwania się środkami technicznymi i innymi pomocami dydaktycznymi w kontakcie z grupą, wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę nt. sposobów redukowania stresu przed, w trakcie i po wystąpieniach publicznych, przetrenowanie umiejętności wystąpień publicznych, Program szkolenia MODUŁI: Metodologia przygotowywania wystąpień publicznych:rodzaje wystąpień publicznych: (referat, wykład, pogadanka, głos w dyskusji, wystąpienie na sympozjum, szkoleniu - referowanie wyników pracy grupy, mowa okolicznościowa). Metodologia przygotowywania wystąpień publicznych: (cel wystąpienia: co zamierzam 10

12 osiągnąć?, temat: jaki jest mój stopień znajomości tematu? Przygotowywanie informacji źródłowych, materiałów pomocniczych; słuchacze specyfika grupy (odbiorców); konspekt; ramy czasowe; materiały pomocnicze; warunki techno-dydaktyczne (sala, oświetlenie, wyposażenie w sprzęt audiowizualny) MODUŁ II: Realizacja wystąpień publicznych warsztaty. MODUŁ III: Warsztaty w zakresie przygotowywania i realizowania wystąpień publicznych. MODUŁ IV: Pokonywanie tremy przed i w trakcie wystąpień publicznych. Opis metodyki szkolenia Warsztaty Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Zaświadczenie o ukończonym kursie/seminarium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz. 216). Zakres usług wchodzących w szkolenie usługa kompleksowa Warunki ukończenia szkolenia arkusz obserwacji trenera 3) Od administrowania do zarządzania. Efektywna kadra zarządzająca kluczem do sukcesu instytucji publicznej. Cena szkolenia zł za 1 osobę Czas trwania szkolenia Dni 2 / godzin 16 Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Izabela Krejca-Pawski, tel , Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Środek tygodnia Instytucja szkoleniowa AP Edukacja Skrócony opis szkolenia 1. Uświadomienie najważniejszych funkcji efektywnego kierownika oraz ukazanie różnic między zarządzaniem, a administrowaniem 2. Zapoznanie z najważniejszymi zasadami efektywnego zarządzania zespołem w instytucji publicznej i roli kierownika Adresaci szkolenia 11

13 Kierownicy średniego szczebla i zastępcy, kierujący komórkami organizacyjnymi urzędów oraz do koordynatorów takich komórek, tj. do osób, które na co dzień kierują pracą urzędników i chciałyby poprawić swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania zespołem Cel szkolenia Przygotowanie uczestników do efektywniejszego wykonywania poszczególnych funkcji kierowniczych Program szkolenia 2 dni szkoleniowe (16 x 45 min.) 1. Wprowadzenie - Niezbędne kompetencje kierownika w instytucji publicznej Jaki powinien być kierownik doskonały? Cechy efektywnego kierownika Kierownik z nazwy, pracownik z przyzwyczajenia - podstawowe zadania kierownika, a rzeczywistość Style kierowania i style pracy Kultura organizacyjna urzędu a styl kierowania Pięć podstawowych funkcji kierownika 2. Planowanie i zarządzanie przez cele Do czego potrzebne nam są cele i dlaczego warto planować? Czym cele różnią się od zadań? Dlaczego działanie nie może być celem samym w sobie? Co zrobić żeby osiągać postawione przed sobą cele? Twoje osobiste cele, a cele twoich podwładnych. Podstawowe zasady planowania w instytucji publicznej. Etapy planowania oraz niezbędne elementy planu. Czy stać cię na konsekwencje nieplanowania? 3. Organizowanie pracy i delegowanie Delegowanie i jego wpływ na efektywność. Zasady dobrego delegowania w instytucji publicznej. Najczęstsze problemy w zakresie organizowani pracy i delegowania. Delegowanie jako narzędzie rozwoju i motywacji. Zebranie i zasady jego poprawnej organizacji. Rola komunikacji w procesie delegowania. 12

14 Optymalizowanie wewnętrznej struktury komórki organizacyjnej w celu zwiększenia jej efektywności. 4. Kierowanie i motywowanie Co jest istotą kierowania? Rola odwagi kierowniczej w kierowaniu. Motywowanie jako podstawowe narzędzie pracy kierownika Od czego zacząć motywowanie pracowników, czyli wszystko o demotywacji. Rodzaje motywacji. Potrzeby pracowników a kształtowanie systemu motywacji Zasady prawidłowego motywowania. Czy można skutecznie motywować nie mając pieniędzy? Zasady motywowania pieniężnego 5. Rola przywództwa w podnoszeniu efektywności zespołu Różne twarze przywództwa Kierownik a przywódca. Rola przywództwa w efektywnym kierowaniu zespołem. Jakim przywódcą może być szef? Przywództwo a relacje osobiste z pracownikami Pożądane zachowania dobrego przywódcy w instytucji publicznej. 6. Nadzorowanie pracy podwładnych Nadzorowanie a planowanie Dobór kierunków i częstotliwości nadzoru Zasady prawidłowego nadzorowania. Najefektywniejsze narzędzia nadzoru w instytucji publicznej. Czy nadzór zawsze jest opłacalny? 7. Rozliczanie pracowników Rola rozliczania w pracy zespołu i pracowników Rozliczanie a wyznaczanie celów Narzędzia rozliczania Rozliczenie zbiorowe Autorozliczenie Kary i nagrody w rozliczaniu pracowników Rola konsekwencji w rozliczaniu 8. Efektywny zespół podstawowym celem kierownika Jakie cechy musi mieć zespół żeby być efektywnym? 13

15 Kompetencje merytoryczne, a kompetencje zespołowe. Zarządzaj rolami w zespole Konflikt a praca zespołowa Role twoich zachowań w pracy i życiu zespołu Co robisz żeby twój zespół stał się efektywny? 9. Ocenianie Rola oceny pracowników w życiu instytucji publicznej Ocena pracownika jako proces Subiektywność i obiektywność oceny, aspekty etyczne Organizowanie procesu oceniania Dobór kryteriów oceny Najczęstsze błędy popełniane w procesie organizowania i przeprowadzania ocen w instytucji Kompetencje komunikacyjne niezbędne podczas rozmowy oceniającej Odwaga kierownicza i przywództwo, a dokonywanie sprawiedliwej oceny okresowej Ocena pracownika jako proces Subiektywność i obiektywność oceny, aspekty etyczne Opis metodyki szkolenia konwersatorium Eksperci w szkoleniu specjalistów 4) Etyka w korpusie służby cywilnej Cena szkolenia zł za 1 osobę Czas trwania szkolenia Dni 1 / godzin 7 Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Izabela Krejca-Pawski, tel , Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Weekendowe Instytucja szkoleniowa AP Edukacja Skrócony opis szkolenia Szkolenie związane z etyką pracy, omawiające problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej korpusu służby cywilnej, w szczególności zespołów wartościujących powołanych w urzędzie. 14

16 Cel szkolenia Korzyści dla uczestników: Poznanie metodyki służącej poprawnemu opisowi stanowisk oraz definiowania zadań i określania obszarów odpowiedzialności w odniesieniu do stanowisk wyższych oraz nie będących wyższymi. Nabycie wiedzy na temat wartościowania stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej - wyższych oraz nie będących wyższymi Poznanie etapów i metod wdrażania opisu i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. Trening umiejętności opisu stanowiska. Program szkolenia 1 dzień szkoleniowy (12 x 45min) 1. Klient, a definicje administracji: obywatel klient urzędu petent. 2. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej). Zasady służby cywilnej. 3. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej cd. Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej. Zasady etyki korpusu służby cywilnej, Zasady służby cywilnej w Europejskim Kodeksie Dobrych Praktyk Administracji. 4. Etyka w zarządzaniu Omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu. Relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej 5.Omówienie obowiązków członka korpusu służby cywilnej Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (obowiązek przestrzegania prawa Konstytucji RP, obowiązek rzetelnego i bezstronnego, sprawnego i terminowego wykonywania powierzonych zadań, obowiązek dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, obowiązek godnego zachowania się w służbie cywilnej oraz poza nią, obowiązek wykonywania poleceń służbowych; a także z zakazami, m.in. zakaz dodatkowego zatrudniania członka 15

17 korpusu służby cywilnej bez zgody dyrektora generalnego urzędu oraz zakaz podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych przez urzędników służby cywilnej bez zgody dyrektora generalnego). 6. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej. Przepisy i procedury prawne. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej 7. Członek korpusu służby cywilnej wobec sytuacji naruszenia zasad etyki zawodowej w środowisku pracy. Analiza kwestii psychologicznych, interpersonalnych oraz prawnych. 8. Analiza przypadków Kazusy dotyczące członka korpusu służby cywilnej w sytuacji naruszenia zasad etyki zawodowej w środowisku pracy. 9. Procedura przygotowania infrastruktury etycznej urzędu Omówienie elementów infrastruktury etycznej w urzędzie, Przygotowanie harmonogramu działań Opis metodyki szkolenia Forma szkolenia Wykład, podczas którego jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień; uzupełnia i porządkuje posiadaną wiedzę. Praca w oparciu o przykłady sprawdzonych rozwiązań. Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie nietypowych sytuacji. Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów. 5) Innowacyjność i rozwiązywanie problemów w administracji publicznej Cena szkolenia zł za 1 osobę Typ szkolenia Szkolenie otwarte Kontakt w sprawie szkolenia Izabela Krejca-Pawski, tel , Opcja i tryb szkolenia Wyjazdowe / Środek tygodnia Instytucja szkoleniowa AP Edukacja Skrócony opis szkolenia 16

18 Zajęcia są dedykowane wszystkim, którzy chcą efektywnie wykorzystywać twórczy potencjałwłasny oraz swoich współpracowników. Polecamy również osobom co dzień borykających się z rozwiązywaniem problemów i realizacją zadań niemożliwych do zrealizowania. Cel szkolenia Szkolenie ma na celu: Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat twórczego myślenia i działania oraz poznanie ich mechanizmów i uwarunkowań. Odkrywanie i poszerzenie świadomości własnych możliwości twórczego działania. Przekraczanie schematów, towarzyszących nam podczas rozwiązywania problemów zawodowych i prywatnych. Poznanie jak największej ilości narzędzi kreatywnych i umiejętność skutecznego ich użycia w zależności od sytuacji. Kształtowanie własnej postawy twórczej oraz twórczej postawy współpracowników. Eksperymentowanie, doświadczanie zmian i nowych rozwiązań w znanych sytuacjach. Kształtowanie konstruktywnego stosunku do cudzych pomysłów oraz skutecznego porozumiewania się jako stymulatora procesów twórczych. Zwiększenie własnej skuteczności i indywidualnego potencjału twórczego. Program szkolenia 1 dzień szkolenia (8 x 45min) 1. KREATYWNOŚĆ I TWÓRCZE MYŚLENIE Kreatywność a twórczość Zdolności twórczego myślenia Techniki kreatywności Pojęcie osobowości twórczej Zasady rządzące procesem twórczym Czy w administracji można być mało kreatywnym? 2. KREATYWNOŚĆ W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM Kreatywność i jej właściwości w odniesieniu do postawionych sobie celów Motywacja do twórczego myślenia Motywacja do twórczego zachowania Etapy procesu twórczego myślenia Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów Techniki wymyślania nowych pomysłów Wprowadzanie innowacji w życie Jak rozpoznawać kreatywność w pracy? 17

19 Jak stymulować kreatywność w pracy? 3. STYMULOWANIE INDYWIDUALNEJ KREATYWNOŚCI Sposoby wprowadzania się w stan sprzyjający uruchamianiu postaw kreatywnych Budzenie własnej ciekawości 4. KLIMAT PRACY ZESPOŁU JAKO PODSTAWOWY STYMULATOR TWÓRCZOŚCI Zasady budowania organizacji zespołu ludzi kreatywnych Metody diagnozowania klimatu pracy zespołowej Umiejętność pracy w grupie Sposoby stymulowania kreatywności Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji? Komunikacja w zespole Reguły skutecznej wymiany wiedzy Komunikacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych Jak radzić sobie z mordercami kreatywności w zespole? Granice kreatywności w zespole Syndrom myślenia grupowego jak się przed nim ustrzec? 5. RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI Etapy podejmowania decyzji Modele decyzyjne Pewność, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji 6. BEHAWIORALNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI Umiejętność argumentowania i obrony własnych wyborów i poglądów 7. GRUPOWE A INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI Indywidualne podejmowanie decyzji Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji Zarządzanie procesami grupowego podejmowania decyzji 8. METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Formułowanie problemu Badanie przyczyn powstawania problemów Poszukiwanie, wybór i ocena rozwiązań Drzewo decyzyjne Mapy rozwiązań Wprowadzanie rozwiązań Podział ról w zespole według kwalifikacji 18

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu.

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Rozpoczęliśmy również współpracę z Polską Grupą Promocyjną,

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015 Oferta szkoleń wrzesień 2014 styczeń 2015 Warszawa 2014 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZANOWNI PAŃSTWO, upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SZKOLENIA BIZNESOWE 1. ZARZĄDZANIE 1.1. Zarządzanie zespołem miękkie kompetencje lidera 5 1.2. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo