III konkurs STRATEGMED mln PLN na wsparcie profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych prace B+R w medycynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III konkurs STRATEGMED - 115 mln PLN na wsparcie profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych prace B+R w medycynie"

Transkrypt

1 III konkurs STRATEGMED mln PLN na wsparcie profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych prace B+R w medycynie W ramach III edycji programu strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konsorcja naukowe będą mogły uzyskać dofinansowanie prowadzenia prac B+R w określonych obszarach tematycznych oraz podjęcia działań przygotowawczych do wdrożenia rezultatów badań w działalności gospodarczej. Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w takich obszarach jak np. biotechnologia czy inżynieria biomedyczna poprzez wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej. Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Alokacja w ramach III konkursu STRATEGMED wyniesie 115 mln PLN, a nabór wniosków potrwa od 15 września do 27 października 2015 r. BENEFICJENCI Konsorcja naukowe składające się z co najmniej pięciu podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, w tym co najmniej jednej jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą oraz co najmniej jednego przedsiębiorcy. KOSZTY KWALIFIKOWANE Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (zakup, amortyzacja, odpłatne korzystanie) oraz wartości niematerialnych i prawnych Koszty budynków (amortyzacja) i gruntów (koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania) Koszty podwykonawstwa / doradztwa (do 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych) Koszty operacyjne (materiały, szkolenia, udział w konferencjach, utrzymanie linii technologicznych, promocja projektu) Koszty ogólne (ryczałt: w fazie A - 25% pozostałych kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa, w fazie B nie więcej niż 25% wszystkich kosztów kwalifikowanych fazy B z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa oraz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów fazy B) OPIS Zgłaszane projekty powinny składać się z dwóch faz: Fazy A - badawczo-rozwojowej, Fazy B - przygotowania do wdrożenia, obejmującej działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej. Rozpoczęcie projektu jest możliwe po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Łączny czas faz badań i przygotowania do wdrożenia nie może przekroczyć 3 lat, a samej fazy przygotowania do wdrożenia 1,5 roku (możliwe jest warunkowe przedłużenie fazy badawczej do 2,5 lat).

2 ALOKACJA NA KONKURS PLN 115 mln PLN MINIMALNE WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE PLN 10 mln PLN WYMAGANIA CZYNNIKI SUKCESU TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Projekt musi spełniać łącznie następujące warunki: 1. jest zgodny z zakresem tematycznym STRATEGMED wpisuje się w tematy szczegółowe zakreślone w ramach danego obszaru tematycznego, 2. wyniki projektu prowadzą do osiągnięcia celu głównego Programu - uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej, 3. realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych Programu: znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie B+R w dyscyplinach objętych Programem, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie o silnej, udokumentowanej pozycji międzynarodowej, transferu know-how i nowych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji) do gospodarki. Wartość naukowa / skala innowacyjności rozwiązania projektu Doświadczenie i potencjał konsorcjum Możliwość praktycznego zastosowania wyników w gospodarce Przewidywane efekty ekonomiczne i społeczne Od 15 września do 27 października 2015 r. Faza A (badawcza): Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych dla jednostek naukowych (w tym koszty badań podstawowych stanowiące maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych projektu ogółem) Badania przemysłowe Prace rozwojowe 1 Premia z tytułu: Przedsiębiorstwo Wysokość dofinansowania Maksymalnie dzięki zwiększeniu 1 Mikro/małe 55% 70% Średnie 45% 60% Duże 35% 50% Mikro/małe 30% 45% Średnie 20% 35% Duże 10% 25% efektywnej współpracy z innym przedsiębiorcą / jednostką naukową, szerokiego rozpowszechniania wyników projektu (dotyczy tylko badań przemysłowych) Faza B (przygotowanie do wdrożenia): Dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis dla przedsiębiorstw maksymalnie 200 tyś EUR w przeciągu 3 lat) przeznaczona na m.in.: badania rynku, sporządzenie dokumentacji technicznej, pozyskanie praw własności przemysłowej i certyfikatów.

3 60 ekspertów w Polsce 800 specjalistów w 50 krajach na świecie 300 projektów Zrealizowanych dla klientów działających w Polsce mld 3 PLN dofinansowania wartości w postaci grantów 8 mld PLN projektów w strefach Deloitte R&D GI Kształtujemy system wsparcia przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami rządowymi i regionalnymi. Wykorzystujemy nowe technologie do Deloitte InnoStore przygotowania strategii wsparcia innowacji ISmart GIFT wsparcia w rozliczeniu dotacji znalezienia odpowiedniego finansowania Kontakt z Deloitte Warszawa Magdalena Burnat Mikosz Partner Innovation Consulting RDGI tel. +48 (22) kom Kraków Michał Turczyk Dyrektor RDGI tel. +48 (12) kom Poznań Katarzyna Berbeć tel. +48 (61) kom Monika Krześniak tel. +48 (22) kom Bartosz Trojnar tel. +48 (12) kom Jagoda Aleksandrowicz tel. +48 (61) kom Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: gdzie uzyskacie Państwo więcej informacji na temat możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich i pozostałych programów pomocowych. W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Business Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem Deloitte Polska ), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 1300 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Deloitte Polska. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

4 III call for proposals under STRATEGMED Programme - PLN 115 million for prevention practices and treatment of civilization diseases R&D in field of medicine Within the 3rd edition of the strategic programme Prevention practices and treatment of civilization diseases - STRATEGMED, financed by the National Centre for Research and Development, the scientific consortia may receive co-funding for conducting R&D in the indicated thematic fields as well as for undertaking preparatory measures of implementing research results within business activity. The programme is designed to stimulate innovation and competitiveness growth of the Polish economy in areas such as eg. biotechnology or biomedical engineering through supporting research and development in the fields of cardiology and cardiac surgery, oncology, neuroscience and regenerative medicine. The results of the projects will be to develop and implement new methods of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. Allocation within the 3rd STRATEGMED call for proposals is PLN 115 million, while the application process lasts from September 15th till October 27th BENEFICIARIES ELIGIBLE COSTS DESCRIPTION Research consortia consisting of at least five entities performing their activities in Poland, including at least one non-entrepreneur research entity and at least one entrepreneur. Payroll expenses, Costs of research equipment (purchase, depreciation, rentals) and intangible assets Cost of buildings (depreciation) and land costs (cost of ownership transfer and rental) Outsourcing (up to 70% of total eligible costs) Operating costs (materials, trainings, participating in conferences, production line maintanance costs, project marketing) General costs (lump sum: within phase A 25% remaining eligible costs excluding outsourcing costs, within phase B not more than 25% of all eligible costs in phase B excluding outsourcing costs and not more than 15% of all eligible costs in phase B) The project should consist of: Phase A research and development phase Phase B preparatory phase for implementation including activities aimed at preparing the results of the research phase for use in the business (ie. commercialization) The project may start after the application for co-financing is submitted. The total duration of the project should not exceed 3 years and the duration of the preparation for implementation phase should not exceed 1,5 year (conditionally, the R&D phase may be extended up to 2,5 year).

5 ALLOCATION FOR CALL FOR PROPOSALS MINIMUM REQUESTED GRANT REQUIREMENTS KEY SUCCESS CRITERIA PLN 115 million PLN 10 million The Project has to fulfill jointly the following conditions: 1. complies with the thematic scope of STRATEGMED, i.e. fits in one of the specific topics within a given focus area, 2. project results lead to the achievement of the main objective of the Programme - substantial progress in the prevention and treatment against civilization diseases and in regenerative medicine, 3. Project implementation will contribute to the achievement of specific objectives of the Programme: a significant increase of Polish international position in the field of R&D in the disciplines covered by the Programme, the creation of dynamic, young international research teams with a strong, documented international position, the transfer of know-how and new technologies in the field of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of Polish scientific institutions (public organizations) to the economy. The scientific value / scale of innovativeness of project solutions Experience and potential of the consortium Possibilities of practical use of project outcomes in the economy Projected economic and social effects. CALL OPENING From September 15th till October 27th SUPPORT LEVEL Phase A (R&D): Up to 100% of eligible costs for research units (fundamental research up to 15% of total project eligible costs) Industrial research Development works Enterprise Level of funding Maximum level of funding 1 Micro/Small 70% 80% Medium 60% 75% Large 50% 65% Micro/Small 45% 60% Medium 35% 50% Large 25% 40% 1 Extra bonus resulting from: effective cooperation with other company/ research entity, wide dissemination of project results (concerns only industrial research). Phase B (preparation for implementation): Grants up to 90% of eligible costs (in a form of de minimis aid for entrepreneurs up to EUR within 3 years) for e.g.: market research preparation of technical documentation acquisition of industrial property rights and certificates

6 More than 60 experts in Poland More than 800 specialists in 50 different countries More than 300 projects implemented for clients active in the Polish market 3Over billion PLN funds in form of grants 8Over billion PLN of SEZ eligible costs Deloitte R&D GI We are shaping the incentives system in cooperation with central and regional agencies We provide new technologies to Deloitte InnoStore create innovation supporting strategies ISmart GIFT help with grants settlement find financing Contacts Warsaw Magdalena Burnat Mikosz Partner Innovation Consulting RDGI phone: +48 (22) mobile: Cracow Michał Turczyk Director RDGI phone: +48 (12) mobile: Poznań Katarzyna Berbeć phone: +48 (61) mobile: Monika Krześniak phone: +48 (22) mobile: Bartosz Trojnar phone: +48 (12) mobile: Jagoda Aleksandrowicz phone: +48 (61) mobile: Please visit our website: where you can find more information about the possibilities to co-finance investments from European funds and other support schemes. In Poland, the services are provided by Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (jointly referred to as Deloitte Polska which are affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Poland is one of the leading professional services organizations in the country providing services in audit, tax, consulting, financial advisory and legal services through over national and specialized expatriate professionals. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms Deloitte Poland. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Przedsiębiorcy planujący utworzenie lub rozwój infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i niezbędne zaplecze, które

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Wzór wniosku projektowego w II konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see

Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Grudzień 2014 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 7 3. Wprowadzenie... 10 3.1. WdraŜanie Poddziałania 8.1.1

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza koncepcji systemu. popytowego w wsparcia RPO WSL 2014-2020 RPO WSL 2014-2020. Raport końcowy

Analiza koncepcji systemu. popytowego w wsparcia RPO WSL 2014-2020 RPO WSL 2014-2020. Raport końcowy ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE ZostaoZosyao Zostao c Analiza koncepcji systemu Analiza popytowego Analiza koncepcji kompetencji

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo