ApSIC XBench rozpocz cie pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ApSIC XBench rozpocz cie pracy"

Transkrypt

1 ApSIC XBench rozpocz cie pracy...2 Pierwsze uruchomienie programu...2 Dodawanie pliku zawieraj cego terminologi...2 Sprawdzanie poprawno ci utworzonego projektu...4 Wyszukiwanie w lokalnej bazie terminologii w programie XBench...5 Wyszukiwanie terminologii w Internecie...6 Wyszukiwanie zaawansowane w programie XBench...7 Kilka s ów na koniec...8 Program XBench jest w asno ci firmy ApSIC, która posiada wszelkie prawa do dystrybucji. Poni sza instrukcja nie jest t umaczeniem plików pomocy, strony internetowej producenta ani adnych innych materia ów. Instrukcja zosta a napisana na u ytek osób zainteresowanych oprogramowaniem firmy ApSIC i nie s y ona celom zarobkowym. Instrukcja jest udost pniana na zasadzie Open Source i mo e by dowolnie udost pniana z zaznaczeniem autora (Micha Tosza) niniejszej instrukcji i oryginalnego miejsca jej udost pniania (www.translators.org.pl/blog).

2 ApSIC XBench rozpocz cie pracy Program XBench to niewielka, darmowa aplikacja s ca do obs ugi baz terminologii zapisanych w ró nych formatach. Nie mo liwo ci pod czenia programu XBench bezpo rednio do Tradosa, tak jak jest to mo liwe w przypadku programu Multiterm. Oznacza to, e terminy zapisane w bazach dodanych do XBench nie b automatycznie wyszukiwane i podkre lane w oknie Tageditora, ale w momencie, kiedy Multiterm ma gorszy dzie, to za pomoc XBench mo na w bardzo przyjemny i prosty sposób przynajmniej przeszukiwa bazy terminologii i korzysta z nich r cznie. Najwa niejsze jest to, e XBench jest aplikacj autonomiczn, czyli mo na go u ywa z dowolnym programem wspomagaj cym t umaczenie (Trados, Wordfast, Passolo, XLIFF i inne), a nawet, gdy nie u ywamy adnego programu CAT. I. Pierwsze uruchomienie programu 1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu zostanie wy wietlone poni sze okno. 2. Kolejno od góry s widoczne nast puj ce elementy: pasek menu, pasek podstawowych przycisków, karty wyszukiwania, okno terminu ród owego, okno wyników wyszukiwania i okno informacyjne. II. Dodawanie pliku zawieraj cego terminologi Program XBench obs uguje nast puj ce formaty plików: - pliki tekstowe oddzielone znakami tabulacji; - glosariusze Microsoft (pliki.csv); - wyeksportowane pliki pami ci Trados; - wyeksportowane pliki zawieraj ce terminologi Multiterm (wer. 5 i XML); - pliki Trados TagEditor; - pami ci t umaczeniowe w formacie TMX; - dwuj zyczne, nieczyszczone pliki DOC t umaczone w programie Trados; - zainstalowane, wyeksportowane foldery IBM TranslationManager; - wyeksportowane s owniki IBM TranslationManager;

3 - pliki ITD (program SDLX); - projekty Star Transit; - glosariusze Wordfast; - pami ci t umaczeniowe Wordfast; - pliki TBX; - pliki XLIFF; - pliki oprogramowania Mac OS X. Jak wida program obs uguje wi kszo najpopularniejszych formatów i radzi sobie z nimi bardzo dobrze. Aby doda plik zawieraj cy terminologi lub pami t umaczeniow : 1. W oknie g ównym programu XBench kliknij menu Project. 2. Wybierz pozycj New. 3. W oknie Project Properties kliknij przycisk Add. 4. Wybierz rodzaj pliku, który zostanie dodany i kliknij przycisk Next. 5. Wybierz plik, który chcesz doda i kliknij przycisk Otwórz. 6. W oknie Add Files to Project mo esz doda kolejne pliki. Po dodaniu wszystkich plików kliknij przycisk Next.

4 7. Na kolejnej wy wietlonej karcie Properties wybierz w ciwo ci plików. Priority za pomoc ustawie Low, Medium, High (niski, redni, wysoki) mo na ustawi hierarchi wa no ci danego pliku. Segment Post-Procesing usuwa okre lone znaki z segmentów; s to znaki okre laj ce klawisze skrótów; wybranie okre lonej pozycji usuwa okre lone znaki i mo liwe b dzie wyszukanie okre lonych terminów (przyk ad: wybierz opcj Remove shortcuts [&], aby z terminu Fi&le usun znak &, pozwala to na wyszukanie terminu File; nie jest to mo liwe je li w terminie wyst puje znak okre laj cy klawisz skrótu. Remove duplicates usuwa powielone segmenty. Do not reload with Refresh (F5) zaznaczenie tej opcji wy cza od wie anie za pomoc klawisza F5 plik jest traktowany jako statyczny i naci ni cie klawisza F5 nie spowoduje ponownego odczytania pliku z dysku i uaktualnienia go w bazie terminologii w programie XBench. Ongoing translation a opcja umo liwia oznaczenie pliku, jako trwaj cego projektu, który mo e by uaktualniany na bie co (np. jest to t umaczenie obecnie wykonywane przez u ytkownika). Swap source and target umo liwia odwrócenie kolejno ci segmentów ród owych i docelowych. Key terms umo liwia oznaczanie wyszukanych jednostek za pomoc symbolu gwiazdki. Comments okno, w którym mo na wpisa komentarze. 8. Kliknij przycisk OK. 9. Na karcie Files zostan wy wietlone dodane pliki. Kliknij przycisk OK. Po wczytaniu wszystkich plików zostanie ponownie wy wietlony ekran g ówny programu. III. Sprawdzanie poprawno ci utworzonego projektu Po utworzeniu projektu i wczytaniu plików zawieraj cych terminologi lub pami ci umaczeniowe nale y sprawdzi, czy wszystkie pliki zosta y poprawnie dodane. Aby sprawdzi poprawno utworzonego projektu: 1. Kliknij menu Project. 2. Wybierz pozycj Information.

5 3. W wy wietlonym oknie Project Information sprawd czy dodane pliki zawieraj terminologi i czy priorytet jest zaznaczony poprawnie. IV. Wyszukiwanie w lokalnej bazie terminologii w programie XBench Podstawow zalet programu XBench jest wspó praca z dowolnym programem, w którym mo na zaznaczy tekst. Program XBEnch mo e by u ywany jako baza terminologii dla dowolnych programów typu CAT, ale równie jako s ownik wspó pracuj cy np. przegl dark internetow lub edytorem tekstu. Wyszukiwanie w lokalnej bazie terminologii (baza sk adaj ca si z plików terminologicznych lub pami ci t umaczeniowych zapisanych na dysku twardym komputera) jest bardzo proste. Aby wyszuka terminologi w programie XBench: 1. Zaznacz s owo/fraz w tek cie i naci nij klawisze CTRL+ALT+Insert. 2. Po naci ni ciu tej kombinacji zostanie wy wietlone okno programu XBench wraz z wyszukanymi terminami. 3. Je li terminu nie ma w bazie dodanych plików, okno terminu w programie zostanie zaznaczone na czerwono; okno terminologii b dzie puste.

6 4. Za pomoc klawiszy strza ka w gór i strza ka w dó wybierz najodpowiedniejsze umaczenie (o ile zosta o wyszukanych kilka segmentów). 5. Po wybraniu odpowiedniego segmentu naci nij klawisz ENTER. 6. Je li zosta wybrany segment, który nie jest w 100% zgodny z tekstem wybranym do wyszukania, zostanie wy wietlone poni sze ostrze enie. 7. Aby zatwierdzi ten segment, ponownie naci nij klawisz ENTER. Okno programu XBench zostanie zminimalizowane i zostanie przywrócone okno programu, w którym zaznaczono termin do wyszukania. 8. Wklej termin za pomoc klawiszy CTRL+C. V. Wyszukiwanie terminologii w Internecie Niekiedy wyszukiwanie w lokalnej bazie danych nie wystarcza. Program XBench umo liwia wyszukiwanie terminologii równie w Internecie za pomoc wyszukiwarki Google. Aby wyszuka termin w Internecie: 1. Zaznacz s owo/fraz w tek cie i naci nij klawisze CTRL+ALT+Insert. 2. Po naci ni ciu tej kombinacji zostanie wy wietlone okno programu XBench wraz wyszukanymi terminami.

7 3. Je li terminu nie ma w bazie dodanych plików, kliknij kart Internet i naci nij przycisk Search. 4. Na li cie Website mo na równie wybra wyszukiwanie w Google przy u yciu us ugi Google Define (modu wyszukuj cy definicje wybranych terminów). 5. Je li termin zostanie wyszukany za pomoc wyszukiwarki Google, zostanie on wy wietlony w oknie programu XBench. VI. Wyszukiwanie zaawansowane w programie XBench Program XBench zapewnia dost p do kilku opcji wyszukiwania zaawansowanego. Aby czy funkcje wyszukiwania zaawansowanego: 1. Kliknij przycisk dost pny na g ównym pasku narz dzi programu XBench. 2. Zostanie wy wietlony dodatkowy pasek zawieraj cy klika pól wyboru. Case sensitive w cza rozró nianie wielko ci znaków (terminy FILE, File i file to po zaznaczeniu tej opcji trzy ró ne terminy; wyszukiwanie FILE spowoduje wy wietlenie tylko terminu FILE, terminy File i file zostan pomini te). Match whole word w cza wyszukiwanie ca ych s ów (wyszukiwanie terminu prog spowoduje wy wietlenie wszystkich s ów zawieraj cych zbitk liter prog ; po zaznaczeniu tej opcji wy wietlone zostan tylko segmenty zawieraj ce pe ne owo prog.

8 No whitespace trimming zaznaczenie opcji wy cza ignorowanie spacji przed lub za wyszukiwanym terminem. Only ongoing translation zaznaczenie opcji powoduje przeszukiwanie baz oznaczonych podczas tworzenia projektu jako Ongoing translation Show all matches zaznaczenie opcji powoduje wy wietlenie wszystkich wyszukanych segmentów. Kilka s ów na koniec Oczywi cie nie s to wszystkie funkcje dost pne w programie XBench, jednak wystarczaj one do normalnego u ywania programu przy mniej skomplikowanych projektach. Zach cam do eksperymentowania z innymi opcjami i funkcjami, np. z funkcj QA. Opis podstawowych kroków pozwalaj cych szybko rozpocz prac w programie znajduje si w publikacji Mariusza St pnia pt. ApSIC Xbench: Szybki Start, dost pnej pod adresem: Powodzenia

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Używanie programu ApSIC Xbench. Wersja 3.0

Używanie programu ApSIC Xbench. Wersja 3.0 Używanie programu ApSIC Xbench Wersja 3.0 Wydrukowano 16 czerwca, 2014 Informacje o prawach autorskich Copyright 1999-2014 ApSIC S.L. Wszystkie prawa zastrzeżone Oprogramowanie opisane w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Total Commander. Leksykon kieszonkowy

Total Commander. Leksykon kieszonkowy Total Commander. Leksykon kieszonkowy Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-1362-5 Format: B6, stron: 176 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo