UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NORM I KRYTERIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NORM I KRYTERIÓW"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 12 czerwca 2006 r. DOKUMENT ROBOCZY TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NORM I KRYTERIÓW

2 Wprowadzenie Niniejszy dokument wyjaśnia wymogi, jakie należy spełnić aby otrzymać status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) zgodnie z art. 5a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 648/2005 oraz odpowiednimi artykułami rozporządzenia wykonawczego. Aby zapewnić kompleksowość podejścia, kryteria opracowano na podstawie ram COMPACT 1, ustanawiających wymogi dotyczące oceny ryzyka w zakresie wykonania rozporządzeń celnych. Ponadto dodano nową sekcję poświęconą normom bezpieczeństwa i ochrony. Podczas opracowywania wymogów AEO przestudiowano oraz włączono, o ile było to możliwe, ramy WCO SAFE, istniejące normy bezpieczeństwa dotyczące transportu morskiego i lotniczego oraz normę ISO/PAS Nad rozwojem regulacji UE dotyczących bezpieczeństwa ściśle współpracują ze sobą odpowiednie komisje w celu uniknięcia niepotrzebnego powielenia wymogów w zakresie przewozu ładunku morskiego, lotniczego oraz transportu intermodalnego. W ten sposób wymogi będą ze sobą zgodne i umożliwią organom wzajemne uznawanie świadectw bezpieczeństwa, pozwalając na spełnienie wymogów dotyczących prawa celnego i bezpieczeństwa w ramach koncepcji pełnego łańcucha dostaw. Niniejsze wytyczne zawierają listę punktów, na które należy zwrócić uwagę w procesach logistycznych, z uwzględnieniem udziału poszczególnych podmiotów w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Analiza ryzyka podmiotu i wynikający z niej plan kontroli/audytu stanowią ważne etapy w dalszym rozwoju systemu ramowego AEO oraz w kontekście składania wniosków o zezwolenia dotyczące procedur celnych. Z uwagi na różnice kompetencji krajowych służb celnych, państwa członkowskie muszą dostrzec potrzebę zaangażowania innych agencji rządowych w celu uzyskania odpowiednich informacji. Celem ostatecznym musi być zdefiniowanie wspólnych norm dla podmiotów gospodarczych z UE oraz doprowadzenie do tego, by status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim mógł być uznany w innym państwie członkowskim UE. Międzynarodowy łańcuch dostaw Międzynarodowy łańcuch dostaw od początku do końca stanowi proces od wyprodukowania towarów aż do ich dostarczenia końcowym odbiorcom, włącznie z przywozem i wywozem tych towarów. W celu zabezpieczenia międzynarodowego łańcucha dostaw administracja celna powinna koncentrować się nie tylko na ładunkach wwożonych na jej terytorium kontrolach tychże, ale również na całym łańcuchu dostaw. Starania związane z zabezpieczeniem łańcucha dostaw powinny zapewnić zwiększenie poziomu ochrony oraz poprawę spójności procesów branży logistycznej, a tym samym doprowadzić do łatwiejszego przepływu towarów. Podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw polegają na procedurach bezpieczeństwa swoich partnerów biznesowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa towarów będących pod ich pieczą oraz utrzymania bezpiecznego statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO). Podmiot taki musi także w razie konieczności zachęcać swoich partnerów biznesowych do poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz zapewniać wykonanie zobowiązań poprzez postanowienia umowne. Ponadto AEO musi zachowywać dokumentację wykazującą podejmowanie przez niego 1 ang. Compliance and Partnership between Customs and Trade Zgodność z wymogami i partnerstwo w branży celnej i handlowej. Projekt CUSTOMS 2002 dotyczący najlepszych praktyk w dziedzinie oceny ryzyka i zatwierdzania podmiotów gospodarczych, TAXUD/1030/2003. WERSJA : 2006/1450 CZERWIEC

3 działań związanych z zabezpieczeniem łańcucha dostaw w zakresie jego udziału w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Niniejszy dokument zawiera pełen zestaw kryteriów, które podmiot gospodarczy musi spełnić, aby otrzymać status AEO. W międzynarodowym łańcuchu dostaw działają różne podmioty, na których spoczywają różne zakresy odpowiedzialności, stosownie do ich procesów biznesowych. W celu oceny zdolności operatora w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw należy spełnić różne zestawy kryteriów, zależnie od zakresu odpowiedzialności danego podmiotu. Poniżej opisano różne rodzaje podmiotów gospodarczych i ich różne obowiązki w międzynarodowym łańcuchu dostaw, ważne z punktu widzenia służb celnych. Producent Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w procesie wytwarzania produktów. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dostawy produktów do klientów. Eksporter Stosowanie prawnych formalności wyjazdowych zgodnie z przepisami celnymi, włącznie ze środkami w zakresie polityki handlowej oraz, w stosownych przypadkach, cłem wywozowym. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dostawy towarów. Spedytor Stosowanie prawnych formalności transportowych zgodnie z przepisami celnymi. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony transportu towarów, w szczególności zabezpieczenie środków transportu i transportowanego towaru przed dostępem osób nieupoważnionych oraz manipulacjami. Skład celny WERSJA : 2006/1450 CZERWIEC

4 Zapewnienie, by towary znajdowały się pod nadzorem celnym przez cały czas ich przechowywania w składzie celnym. Spełnianie obowiązków wynikających z magazynowania towarów zgodnie procedurą składu celnego. Przestrzeganie określonych warunków podanych w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego. Zapewnienie odpowiedniej ochrony obszaru magazynowego przed wtargnięciem osób z zewnątrz. Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych do towaru, przed jego podmienieniem lub manipulacjami przy towarze. Agent celny Stosowanie niezbędnych formalności prawnych zgodnie z przepisami celnymi, w zakresie wyboru procedury celnej w odniesieniu do towarów. Przewoźnik Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony transportu towarów, w szczególności zabezpieczenie środków transportu i transportowanego towaru przed dostępem osób nieupoważnionych oraz manipulacjami. Zapewnienie koniecznej dokumentacji transportowej. Stosowanie niezbędnych formalności prawnych zgodnie z prawem celnym. Importer Stosowanie niezbędnych formalności prawnych zgodnie z przepisami celnymi dotyczącymi przywozu towarów. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przyjęcia towaru, w szczególności zabezpieczenie przed manipulacjami towarem i dostępem do niego osób nieupoważnionych. WERSJA : 2006/1450 CZERWIEC

5 KRYTERIA Artykuł 5a rozporządzenia (WE) nr 648/2005 2, tzw. poprawki do Wspólnotowego Kodeksu Celnego w zakresie bezpieczeństwa przewiduje przyznanie statusu AEO solidnym spółkom handlowym, spełniającym kryteria podane w art. 5a ust. 2. Status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uznawany przez organy celne wszystkich państw członkowskich pod pewnymi warunkami, które zostaną ustanowione w przepisach wykonawczych do Kodeksu Celnego. Zespół ds. AEO opracował bardziej szczegółowo kryteria ustanowione w art. 5a ust. 2: Kryteria przyznawania statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego obejmują: historię odpowiedniego przestrzegania wymogów celnych w przeszłości, odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, umożliwiający właściwą kontrolę celną, w razie potrzeby, udokumentowaną wypłacalność, i gdzie ma to zastosowanie, odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony. 2 Dz.U. L 117 z , str. 13 WERSJA : 2006/1450 CZERWIEC

6 Section I. Informacje o przedsiębiorstwie Niniejsza sekcja stanowi wykaz informacji potrzebnych organowi celnemu do wyrobienia sobie pojęcia o przedsiębiorstwie i jego działalności. Jeżeli przedsiębiorstwo uzyskało już pozwolenia celne, może okazać się, że niektóre z tych informacji są już znane. Podsekcja 1.01 Charakterystyka organizacji Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Data i miejsce rejestracji Jeżeli rejestracja miała miejsce niedawno, służby celne nie będą miały informacji związanych z historią podmiotu, co może wiązać się z większą liczbą kontroli. a) Data i miejsce rejestracji przedsiębiorstwa. b) Czas rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo. 2. Statut przedsiębiorstwa Skoncentrowana struktura własności może wpływać na wiarygodność informacji przekazywanych przez podmiot służbom celnym. a) Forma prawna przedsiębiorstwa. b) Czy przedsiębiorstwo ma skoncentrowaną strukturę własności? 3. Kapitał akcyjny oraz udziałowcy, właściciele i przedstawiciele prawni Właściciel może mieć wpływ na informacje (i ich dostarczanie) dla organów celnych. a) Dokonać przeglądu głównych właścicieli/udziałowców i przedstawicieli prawnych przedsiębiorstwa, wraz z podaniem ich nazwisk, adresów oraz udziałów. 3 b) Dokonać przeglądu członków zarządu przedsiębiorstwa. 4. Sektor handlu Niedostateczna przejrzystość systemu księgowania. Pominięcie powiązań między przepływem towarów a przepływem pieniędzy. Wśród przedsiębiorstw wytwórczych uzgodnienie przepływu towarów i przepływu pieniędzy może być trudne. Szeroki zakres działalności może zwiększać szanse wystąpienia błędów a) Opisać działalność przedsiębiorstwa. b) Jaki typ przedsiębiorstwo reprezentuje (przedsiębiorstwo usługowe, wytwórcze, handlowe)? 3 Kwestię tę należy rozpatrywać w powiązaniu z opisywanym ryzykiem. Ważni są jedynie ci właściciele/udziałowcy, którzy mają bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. VERSION : 2006/1450 JUNE

7 lub zaniedbań. VERSION : 2006/1450 JUNE

8 1.01. Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 5. Liczba oddziałów i filii Brak przejrzystości transakcji. Brak przejrzystości przepływu towarów i/lub przepływu pieniędzy. Wiele miejsc prowadzenia działalności może zwiększyć prawdopodobieństwo błędów. Transakcje z podmiotami powiązanymi. a) Określić szczegółowe dane o położeniu różnych oddziałów i/lub filii przedsiębiorstwa i zwięźle opisać działalność przedsiębiorstwa w każdym oddziale/filii. b) Określić, czy przedsiębiorstwo i każdy oddział/filia uczestniczą w łańcuchu we własnym imieniu i na własną rzecz, czy też działają we własnym imieniu i na rzecz innej osoby lub przedsiębiorstwa albo w imieniu i na rzecz innej osoby lub przedsiębiorstwa. c) Określić, czy towary są nabywane od i/lub dostarczane do przedsiębiorstw powiązanych z przedsiębiorstwem wnioskodawcy. Podsekcja 1.02 Organizacja wewnętrzna Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Organizacja wewnętrzna Ograniczona kontrola działalności przedsiębiorstwa. Brak podziału obowiązków między stanowiskami. Brak wystarczającego zastępstwa w razie nieobecności głównego personelu. 2. Odpowiedni poziom wiedzy na temat procedur celnych Brak wiedzy na temat regulacji celnych, prawa celnego, procedur celnych i czynności celnych, włącznie z aspektami niefiskalnymi. Brak szkolenia wewnętrznego może wskazywać na niewłaściwy stosunek przedsiębiorstwa do spełniania wymogów. a) Określić wewnętrzną strukturę organizacyjną. b) Czy przedsiębiorstwo ma udokumentowany zakres funkcji/kompetencji dla każdego działu i/lub stanowiska? c) Określić liczbę pracowników przedsiębiorstwa, łącznie i w każdym dziale. d) Podać nazwiska osób pełniących wysokie funkcje w przedsiębiorstwie (dyrektor zarządzający, szefowie oddziałów, dyrektor ds. księgowości, dyrektor finansowy, kierownik ds. procedur celnych itp.). e) Opisać przyjęte procedury stosowane w sytuacji, gdy odpowiedzialny pracownik jest czasowo lub stale nieobecny. a) Podać nazwiska osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedzinie ceł (aspekty fiskalne i niefiskalne) oraz stanowiska zajmowane przez nie w organizacj b) Ocenić poziom wiedzy wyżej wymienionych osób w zakresie zastosowania technologii informatycznych w procesach celnych oraz handlowych oraz w zakresie ogólnych kwestii handlowych, np. etykietowania towarów. VERSION : 2006/1450 JUNE

9 Podsekcja 1.03 Wielkość działalności przedsiębiorstwa Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Roczny obrót (ogólnie) Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. 2. Zyski i straty Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. 3. Zdolność magazynowa Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. 4. Zakupy (handel zagraniczny) Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub 5. Towary zakupione deponowane w składach celnych lub podatkowych 6. Towary użyte w procesie produkcyjnym pozafinansowym. Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. 7. Wynik procesu produkcyjnego Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. 8. Sprzedaż (handel zagraniczny) Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. 9. Sprzedaż (handel zagraniczny) towarów wywożonych ze składów celnych lub podatkowych Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. Jaka jest wielkość rocznego obrotu (ogółem) z ostatnich 3 lat? Jaka jest wielkość zysków i strat przedsiębiorstwa z okresu ostatnich 3 lat? Jaką powierzchnię ma magazyn? Jaki procent zdolności magazynowej jest wykorzystany? Oszacować (u poszczególnych dostawców, jeżeli dotyczy) wielkość (ilościową i finansową) zakupów planowanych w ciągu najbliższych 2 lat. W przeglądzie tym należy podać typ i opis pozycji przewidzianych do zakupu oraz kraj pochodzenia. Oszacować (u poszczególnych dostawców, jeżeli dotyczy) wielkość (ilościową i finansową) planowanych zakupów towarów deponowanych w składach celnych lub podatkowych w ciągu najbliższych 2 lat. W przeglądzie tym należy podać typ i opis pozycji przewidzianych do zakupu oraz kraj pochodzenia. Oszacować wielkość (ilościową i finansową) towarów przewidzianych do wykorzystania w procesie produkcji w ciągu najbliższych 2 lat. W przeglądzie tym należy podać liczbę pozycji wraz z opisem materiałów nieprzetworzonych i półproduktów oraz krajem pochodzenia. Oszacować wyniki produkcji (pod względem ilościowym i finansowym) oczekiwane w ciągu najbliższych 2 lat. W przeglądzie tym należy podać typ i opis przewidzianych towarów oraz kraj przeznaczenia. Oszacować (w odniesieniu do poszczególnych kupujących, jeżeli dotyczy) wielkość (ilościową i finansową) sprzedaży planowanej w ciągu najbliższych 2 lat. W przeglądzie tym należy podać typ i opis przewidzianych towarów oraz kraj przeznaczenia. Oszacować (w odniesieniu do poszczególnych kupujących, jeżeli dotyczy) wielkość (ilościową i finansową) towarów wywożonych ze składów celnych lub podatkowych w ciągu najbliższych x lat. W przeglądzie tym należy podać typ i opis przewidzianych towarów oraz kraj przeznaczenia. VERSION : 2006/1450 JUNE

10 Podsekcja 1.04 Statystyka celna Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Klasyfikacja taryfy celnej Niewłaściwa klasyfikacja towarów. Kto i w jaki sposób klasyfikuje towary (taryfa celna, kategoria podatku akcyzowego, Niewłaściwa stawka celna. inne podatki)? Czy istnieje odrębna dokumentacja, w której każdy numer artykułu jest powiązany z kodem towaru? Jeżeli tak, kto i w jaki sposób prowadzi tę dokumentację? Czy dokumentacja zawiera aktualną stawkę? Jeżeli tak, kto się tym zajmuje? Jakie są procedury klasyfikacji towarów/nowych produktów? Dokonać przeglądu wszystkich odpowiednich numerów artykułów w odniesieniu do kodów towarów i stawek (VAT, akcyza, podatek importowy, towary objęte WPR). Przedstawić wykaz pomocy (np. zestaw podręczników) stosowanych przez dany podmiot w celu klasyfikacji. 2. % podatku importowego Stosowanie kodów z niższą stawką Dokonać przeglądu odpowiednich stawek w powiązaniu z kodami towarów (patrz celną. także ). 3. % VAT Stosowanie niższej stawki VAT Dokonać przeglądu odpowiednich stawek w powiązaniu z kodami towarów (patrz także ). 4. % podatku akcyzowego Stosowanie kodów niższych stawek Dokonać przeglądu odpowiednich stawek w powiązaniu z towarami (patrz także podatku akcyzowego ). 5. WPR (podatki i refundacje) Stosowanie kodów z niższą stawką Dokonać przeglądu odpowiednich stawek w powiązaniu z kodami towarów (patrz celną/wyższą stawką refundacji. także ). 6. Środki preferencyjne Stosowanie nieprawidłowego Czy w odniesieniu do towarów związanych z działalnością przedsiębiorstwa istnieją pochodzenia lub niewłaściwego kodu z środki preferencyjne? taryfy. 7. Cło antydumpingowe Stosowanie niewłaściwego kodu z Dokonać przeglądu odpowiednich stawek cła antydumpingowego w powiązaniu z taryfy lub niewłaściwego dostawcy. 8. Pochodzenie towarów Nadużywanie stawek preferencyjnych. Omijanie ograniczeń poprzez stosowanie niewłaściwego oznaczenia pochodzenia. kodami towarów i producentami (patrz także 4.1). Dokonać przeglądu pochodzenia towarów zadeklarowanych do przywozu. Dokonać przeglądu (numerów) towarów/artykułów, w odniesieniu do których przedsiębiorstwo pragnie stosować stawki preferencyjne. Jakie są procedury sprawdzania poprawności kraju pochodzenia towarów importowych? Jakie są procedury wydawania świadectwa pochodzenia przy wywozie? VERSION : 2006/1450 JUNE

11 1.04. Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 9. Wysokość cła/podatku VAT Niewłaściwa wysokość cła. Uwaga: dotyczy tylko podatku VAT związanego z przywozem i wywozem Jakie są procedury określania wysokości cła i podatku VAT? Jakie są procedury deklarowania kosztów frachtu i ubezpieczenia? W przypadku ustalenia wysokości cła (decyzja) podać nr referencyjny i załączyć kopi pisma zawierającego decyzję. Sprawdzić można następujące aspekty związane z wysokością cła: Stosowanie formuł Inco-terms. Relacje między kupującym i sprzedającym w świetle rozporządzenia WE oraz możliwy wpływ tych relacji na cenę towarów objętych przywozem. Ograniczenia w dysponowaniu towarem przez kupującego. Czy transakcja sprzedaży lub cena jest warunkowana jakimiś względami lub okolicznościami powodującymi, że w odniesieniu do danych towarów wartości nie da się określić. Opłaty autorskie i licencyjne dotyczące towarów przywożonych, regulowane prze kupującego bezpośrednio lub pośrednio, zgodnie z warunkami sprzedaży. Uzgodnienia zakładające bezpośrednie lub pośrednie przekazanie sprzedającemu części dochodów z każdej odsprzedaży, likwidacji lub użycia towarów. Koszty poniesione przez kupującego (nie licząc ceny) w postaci prowizji, kosztów pośrednictwa (za wyjątkiem prowizji z tytułu zakupu) lub kosztów kontenerów i opakowania. Towary i/lub usługi dostarczane przez kupującego bezpłatnie lub po obniżonych kosztach w związku z produkcją towarów przywiezionych i ich sprzedażą do celów wywozu. Inne koszty wliczone w należną cenę, niezwiązane z dostarczeniem towarów przywożonych. Jaką osoba składająca deklarację ma świadomość potencjalnych kosztów niezwiązanych bezpośrednio z przesyłką? VERSION : 2006/1450 JUNE

12 Section II. Dotychczasowe przestrzeganie wymogów celnych Kryteria: Odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych Wnioskujący podmiot gospodarczy, osoby zarządzające przedsiębiorstwem lub sprawujące kontrolę nad jego zarządem oraz, jeżeli dotyczy, przedstawiciel prawny podmiotu w kwestiach celnych i osoba odpowiedzialna za sprawy celne w przedsiębiorstwie nie mogą popełnić poważnego ani wielokrotnego naruszenia zasad celnych w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Jeżeli wnioskujący podmiot istnieje przez okres krótszy niż 3 lata, przestrzeganie przez niego wymogów celnych ocenia się na podstawie dostępnych dokumentów i informacji. Oceny przestrzegania przez kandydata wymogów celnych dokonuje się na podstawie dokumentacji administracji celnej, włącznie z informacjami służb wywiadowczych oraz wynikami dochodzeń w sprawie oszustw. Jeżeli osoby sprawujące kontrolę nad zarządem wnioskującego znajdują się bądź mają siedzibę w kraju trzecim, przestrzeganie przez nie wymogów celnych ocenia się na podstawie dostępnych dokumentów i informacji. Uwaga: Informacje z poniższych dwóch podsekcji organy celne mogą w większości uzyskać samodzielnie na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł wewnątrz organów celnych, w tym krajowych i międzynarodowych organów zajmujących się egzekwowaniem prawa. Podsekcja 2.01 Dotychczasowe przestrzeganie wymogów celnych w odniesieniu do organów celnych i innych ważnych organów rządowych Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Transakcje celne Nieprawidłowości w połączeniu z dużą skalą działalności mogą wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym lub pozafinansowym. 2. Sprawdzenie przestrzegania wymogów 4 Zachowanie niezgodne z wymogami Łączna liczba zgłoszeń celnych z okresu ostatnich 3 lat, według typu. Łączna liczba zgłoszeń celnych oczekiwanych w ciągu najbliższych 2 lat, według typu. Zaangażowane urzędy celne. Przegląd zaangażowanych pośredników/agentów celnych (nazwiska, adres, numer). Szczegółowe informacje o wysokości należności celnych, podatku VAT (związanego z przywozem i wywozem) oraz planie ogólnych preferencji taryfowych (GSP), pozwoleniach, kwotach, działaniach antydumpingowych itp., za okres ostatnich 3 lat. Przegląd pochodzenia towarów zgłoszonych do przywozu. Przegląd towarów, na które podmiot pragnie uzyskać taryfy preferencyjne. Stosowane procedury określania wartości towarów przywiezionych. Podać pozwolenia na stosowanie uproszczonych procedur i/lub procedur celnych. Czy wynik ostatniej kontroli był pozytywny? Jeśli nie, jakie środki zostały pojęte przez przedsiębiorstwo, by uniknąć zachowania niezgodnego z wymogami? 4 Kontrole zgodności obejmują np. audyty, kontrole przed odprawą, kontrole po odprawie. VERSION : 2006/1450 JUNE

13 2.01. Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 3. (Wcześniejsze) wnioski o pozwolenia 4. Zgodność z wymogami celnymi Zachowanie niezgodne z wymogami Niewystarczająca wiedza na temat naruszeń zasad celnych. Podać czy w okresie ostatnich 3 lat uchylono lub zawieszono pozwolenie celne wydane przedsiębiorstwu, lub czy wniosek o pozwolenie celne doprowadził do odmowy wydania licencji, a jeśli tak, jakie były motywy administracji celnej. Czy przedsiębiorstwo wdrożyło procedury zgłaszania nieprawidłowości odpowiednim agencjom rządowym? Na przykład istnieje możliwość wyznaczenia punktu kontaktowego, który mógłby zapewnić natychmiastowy kontakt z lokalnymi organami celnymi w przypadku uznania spraw za związane z przestrzeganiem wymogów i wykonywaniem przepisów celnych. Personel powinien być świadomy, że takie procedury istnieją. Opisać procedury przekazania informacji służbom celnym w przypadku podejrzenia działalności przestępczej. Podsekcja 2.02 Informacje służb wywiadowczych Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Nieprawidłowości Zachowanie niezgodne z wymogami a) Określić nieprawidłowości fiskalne i niefiskalne związane z procedurami i przepisami celnymi oraz innymi odpowiednimi obowiązkami prawnymi dotyczącymi przywozu, wywozu i transportu towarów. b) Czy przeciwko przedsiębiorstwu prowadzono dochodzenie w sprawie oszustwa? c) Czy krajowe i/lub międzynarodowe organizacje wykonawcze dysponują informacjami służb wywiadu na temat przedsiębiorstwa, jego właścicieli i/lub głównych udziałowców bądź przedstawicieli prawnych? d) Czy przedsiębiorstwo zajmuje się towarami szczególnie wysokiego ryzyka, takimi jak broń, produkty podwójnego zastosowania, towary objęte podatkiem akcyzowym lub regulacjami WPR? Jeżeli jest taka możliwość, w odniesieniu do tych towarów dokonać porównania z dostępnymi modelami nadużyć finansowych. VERSION : 2006/1450 JUNE

14 Section III. System księgowy i logistyczny przedsiębiorstwa Kryteria: Odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną Wnioskujące przedsiębiorstwo powinno posiadać system rachunkowości zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości stosowanymi w państwach członkowskich, w których prowadzone są rachunki. Ułatwi to dokonywanie kontroli celnej w oparciu o audyt. Aby umożliwić organom celnym przeprowadzanie niezbędnych kontroli, przedsiębiorstwo musi zapewnić organowi celnemu fizyczny lub elektroniczny dostęp do dokumentacji celnej oraz, w stosownych przypadkach, do dokumentacji transportowej. Dostęp elektroniczny nie stanowi wstępnego warunku spełnienia tego wymogu. Wnioskujące przedsiębiorstwo powinno posiadać system logistyczny rozróżniających towary wspólnotowe od niewspólnotowych. W przypadku świadectwa AEO dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony, spełnienie tego kryterium nie jest wymagane. Podsekcja 3.01 Ścieżka audytu W księgowości ścieżka audytu jest procesem lub pojedynczym przypadkiem wzajemnego porównywania poszczególnych wpisów księgowych z ich źródłami, umożliwiającym sprawdzenie dokładności wpisów. Pełna ścieżka audytu pozwala śledzić cykl realizacji działań operacyjnych, które w tym przypadku dotyczą przepływu towarów i produktów, włącznie z ich przywiezieniem, przetworzeniem i wywiezieniem z firmy. Ze względów bezpieczeństwa wiele przedsiębiorstw i organizacji wymaga, by ścieżka audytu stanowiła część ich zautomatyzowanych systemów. Ścieżka audytu zapewnia zapis danych historycznych, co umożliwia śledzenie zbioru danych od momentu umieszczenia go w pliku danych do chwili jego usunięcia Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Sektor handlu Niedostateczna przejrzystość systemu księgowania. a) Opisać działalność przedsiębiorstwa. b) Jaki typ przedsiębiorstwo reprezentuje (przedsiębiorstwo usługowe, wytwórcze, handlowe)? 2. Poziom dostępu dla odpowiednich organów administracji Szeroki zakres działalności może zwiększać szanse wystąpienia błędów lub zaniedbań. Niemożność szybkiego rozpoczęcia audytu z uwagi na sposób zorganizowania systemu księgowego a) Do celów kontrolnych organy celne muszą mieć dostęp do danych przedsiębiorstwa, włącznie z informacjami poprzedzającymi pojawienie się i wywiezienie towarów. b) Czy dostępna jest ścieżka audytu na potrzeby kontroli podatkowej i/lub celnej? VERSION : 2006/1450 JUNE

15 przedsiębiorstwa. Brak kontroli nad bezpieczeństwem systemu i dostępem do niego. VERSION : 2006/1450 JUNE

16 Podsekcja 3.02 System rachunkowości Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Skomputeryzowane środowisko Złożony system zarządzania umożliwia ukrywanie nielegalnych transakcji. Pominięcie związku między przepływem towarów i pieniędzy. Organizacja skomputeryzowanego środowiska przedsiębiorstwa. Należy uwzględnić następujące elementy; - Stopień komputeryzacji według następującej skali: duży/mały system komputerowy/sieć komputerów PC lub pojedynczy komputer PC. - Dostępna platforma sprzętowa i działający na niej system operacyjny. - Podział funkcji (rozwój, testowanie i operacje) w dziale informatycznym. - Podział funkcji między użytkownikami a działem komputeryzacji. - Podział funkcji wśród użytkowników systemu. - W jaki sposób jest kontrolowany dostęp do różnych części systemu? - Jakie aplikacje zostały umieszczone gdzie indziej? - Jakim producentom oprogramowania są one przypisane? VERSION : 2006/1450 JUNE

17 3.02. Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 2. Zintegrowany system rachunkowości Nieprawidłowe i/lub niepełne rejestrowanie transakcji w systemie księgowym. Brak podziału obowiązków między stanowiskami. Brak zgodności między danymi magazynowymi i księgowymi. Czy rachunki finansowe i logistyczne stanowią część jednego zintegrowanego systemu księgowego? Zarządzanie finansami Opisać w zarysie system finansowy. Do opisu dołączyć następujące elementy lub odpowiedzi na poniższe pytania: a) Określić, jaki pakiet oprogramowania stosuje przedsiębiorstwo. b) Czy jest to oprogramowanie tworzone na indywidualne potrzeby czy pakiet standardowy? c) Kto jest producentem/dostawcą oprogramowania? d) Czy wprowadzano zmiany w pakiecie standardowym? Jeśli tak, jakie zmiany wprowadzono i z jakich względów? e) Kto i gdzie zarządza finansami? f) Podać wykaz używanych kont z księgi głównej. g) Kto sprawdza, czy dane wpisywane na niższych szczeblach zarządzania zgadzają się z tymi w księdze głównej? h) Czy system wykorzystuje pośrednie konta weryfikacyjne? Kto jest odpowiedzialny za koordynację takich kont? Jeżeli tak, proszę przedstawić w zarysie konta z księgi głównej i opisać, gdzie takie dane są zapisywane. i) Czy zobowiązania z tytułu należności przywozowych/akcyzowych są rejestrowane na kontach wewnętrznych w księdze głównej? Jeżeli tak, proszę przedstawić w zarysie konta z księgi głównej i opisać, gdzie takie dane są zapisywane. j) Czy istnieje możliwość odróżniania dostawców towarów wspólnotowych od niewspólnotowych? Zarządzanie logistyką a) Jaki pakiet oprogramowania wykorzystuje przedsiębiorstwo? b) Czy jest to oprogramowanie wewnętrzne czy pakiet standardowy? c) Kto jest producentem/dostawcą oprogramowania? d) Czy wprowadzano zmiany w pakiecie standardowym? Jeśli tak, jakie zmiany wprowadzono i z jakich względów? e) Kto i gdzie zarządza logistyką? f) Czy istnieje podział na zarządzanie towarem w przedsiębiorstwie i w magazynie? g) Czy istnieje zarządzanie partiami? h) W jakich jednostkach ma miejsce zarządzanie logistyką? i) Czy zarządzanie towarem jest automatycznie powiązane z zarządzaniem finansami? Jeśli nie, jaki interfejs istnieje między zarządzaniem towarem i zarządzaniem finansami? j) W jaki sposób w systemie zarządzania logistycznego można odróżnić towary niewspólnotowe lub podlegające kontroli celnej od towarów wspólnotowych? VERSION : 2006/1450 JUNE

18 Kryteria: Odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną Organizacja zarządzania wnioskującego podmiotu powinna przystawać do typu i wielkości przedsiębiorstwa, być przystosowana do zarządzania przepływem towarów oraz zawierać jednostki kontroli wewnętrznej, zdolne do wykrywania nielegalnych lub nietypowych transakcji. W stosownych przypadkach wnioskujący powinien mieć wdrożone odpowiednie procedury w zakresie obsługi licencji i pozwoleń związanych ze środkami polityki handlowej lub obrotu produktami rolnymi. Podsekcja 3.03 System kontroli wewnętrznej Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Procedury kontroli wewnętrznej Nieprawidłowe i/lub niepełne rejestrowanie transakcji w systemie księgowym. Stosowanie niewłaściwych lub nieaktualnych danych stałych, takich jak numery artykułów i kody taryfowe. a) Czy zarząd wydał w firmie wytyczne, do którym powinni się stosować pracownicy z pionów zakupów, magazynowania, produkcji i sprzedaży? Jeśli tak, czy wytyczne te zostały zarejestrowane? b) Proszę podać przegląd opracowanych wytycznych. c) Czy przedsiębiorstwo stosuje normy ISO? d) Czy wytyczne są regularnie aktualizowane i weryfikowane? Ocena wewnętrzna a) Opisać w zarysie wewnętrzne procedury oceny istnienia i funkcjonowania organizacji zarządzania i kontroli wewnętrznej ( AO/IC) w odniesieniu do przepływu towarów. Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat w ramach takiej oceny uzyskano jakieś wnioski, należy je przedstawić w zarysie wraz z podjętymi środkami naprawczymi. Dane stałe a) Opisać procedury dotyczące zmiany danych stałych (plików podstawowych), mających znaczenie dla służb celnych (np. stałe dane wierzycieli, numery artykułów, kody towarów i numery statystyczne). b) Kto/który dział jest odpowiedzialny za te dane? c) W jaki sposób archiwizuje się zmiany? d) W jaki sposób dane stałe przechowywane są w formie cyfrowej? e) Czy dane stałe są rejestrowane? VERSION : 2006/1450 JUNE

19 3.03. Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 2. Szczegółowe procedury kontroli wewnętrznej dotyczące produkcji Niewystarczająca kontrola wewnętrzna procesów działalności przedsiębiorstwa Brak procedur lub słabe procedury kontrolne to okazja do nadużyć finansowych oraz działań niedozwolonych lub nielegalnych. a) Czy funkcja produkcji jest oddzielona od funkcji zakupów, sprzedaży i zarządzania? b) Czy wiąże się z nią bezpośrednie czy pośrednie określenie wykorzystania zasobów? c) Kto/który dział dokonuje ponownej kalkulacji i na podstawie jakich danych? d) Czy ponowna kalkulacja dokonywana jest w odniesieniu do każdego okresu czy serii produkcyjnej? e) Opisać procedurę rozstrzygania rozbieżności między kalkulacją wstępną i ponowną. Kto jest za to odpowiedzialny? f) Jakie osoby z pionu zarządzania dostawami i finansami są odpowiedzialne za wprowadzanie różnych danych (jakich?) w odniesieniu do dostarczonych towarów, które zostały wykorzystane podczas procesu produkcji? Na jakich zasadach to się odbywa? g) W jaki sposób wyniki produkcji są przetwarzane w pionie zarządzania finansami? h) Jaki rodzaj wpisów do ksiąg wiąże się z procesem produkcji? Podsekcja 3.04 Przepływ towarów Wskaźnik Opis ryzyka Aspekty, na które należy zwrócić uwagę 1. Kwestie ogólne Brak kontroli zmian magazynowych umożliwia dodanie do składu towarów niebezpiecznych i/lub związanych z działalnością terrorystyczną oraz zabranie towarów z magazynu bez odpowiedniej rejestracji tego faktu. 2. Napływ towarów Brak zgodności między towarami zamówionymi i otrzymanymi oraz wpisami do ksiąg rachunkowych. Brak kontroli zmian magazynowych umożliwia dodanie do składu towarów niebezpiecznych i/lub związanych z działalnością a) Czy zmiany lokalizacji towarów wewnątrz przedsiębiorstwa są rejestrowane i czy stworzono powiązania między różnymi etapami zmian ich lokalizacji? Jeśli tak, jaka jest częstość takich działań inwentaryzacyjnych i kto je przeprowadza? b) Czy inwentaryzację taką dokonuje się pod względem ilościowym i/lub wartości pieniężnej? c) Kto i jak często analizuje tego rodzaju przepływ towarów? d) Kto zezwala na przetwarzanie stwierdzonych odchyleń? e) Jakie w związku z tym stosuje się normy? a) Procedury nabycia i odbioru towarów przywiezionych z krajów niewspólnotowych. b) W jaki sposób (na podstawie jakich dokumentów), kiedy i przez kogo przywiezione towary wpisywane są do systemu zarządzania magazynem? c) W jakim momencie wpis zamieszczany jest w księgach magazynowych? d) Systemy księgowania związane z kupnem i odbiorem towarów oraz regulowaniem należności za towary. e) Ustalenia dotyczące zwrotu towarów. f) Ustalenia dotyczące odchyleń w liczbie przyjętego towaru. g) Ustalenia dotyczące nieprawidłowych danych w systemie zarządzania magazynem. h) Szczegóły związane z procedurami inwentaryzacji. VERSION : 2006/1450 JUNE

20 terrorystyczną oraz zabranie towarów z magazynu bez odpowiedniej rejestracji tego faktu. VERSION : 2006/1450 JUNE

Kwestionariusz samooceny

Kwestionariusz samooceny Kwestionariusz samooceny Wytyczne dla upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 0.1 Należy zwrócić uwagę na fakt, że przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny

Kwestionariusz samooceny Kwestionariusz samooceny Wytyczne dla upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 0.1 0.2 Należy zwrócić uwagę na fakt, że przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

a) przestrzegania wymogów celnych, 1 Wypełniają osoby nie posiadające świadectwa AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c).

a) przestrzegania wymogów celnych, 1 Wypełniają osoby nie posiadające świadectwa AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c). Kwestionariusz samooceny dla osób wnioskujących o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, zwanych dalej procedurami uproszczonymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Załącznik 2 Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Niniejszy dokument zawiera listę najbardziej istotnych zagrożeń związanych z procesem wydawania pozwoleń dla AEO oraz z procesem monitorowania, a także

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 315/46 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A RZĄDEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowo - Wdrożeniowe Likaon Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A51 00-382 Warszawa

Biuro Projektowo - Wdrożeniowe Likaon Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A51 00-382 Warszawa IMPORT Z KRAJÓW AZJI Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę importu z krajów Azji (Chin, Tajwanu, Korei Południowej). Oferujemy dwa modele współpracy: IMPORT POD DRZWI Sprowadzamy na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 grudnia 2013 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA ROK Cel: Jako kierujący komórką

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1642 Poz. 121 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. wartość celna PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. wartość celna PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne wartość celna Kodeksowe elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów wartość celna taryfa celna ELEMENTY KALKULACYJNE WG: przepisów rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 146/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Wójt (-) Jerzy Ulbin ZARZĄDZENIE NR 0050.102. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy za rok 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej Załącznik Nr 1 do komunikatu Nr 4/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2016 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO

KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO W celu uproszczenia i przyspieszenia postępowania audytowego Służba Celna zaleca, aby przedsiębiorca, przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie certyfikatu AEO w imporcie i eksporcie towarów

Znaczenie certyfikatu AEO w imporcie i eksporcie towarów Grzegorz Krasnodębski 1 Znaczenie certyfikatu AEO w imporcie i eksporcie towarów 770 Wstęp Atak terrorystyczny z 11.09.2001 r. spowodował, że rozpoczęto intensywne prace nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 1. Podstawa prawna Niniejszy dokument reguluje sprawy ochrony danych osobowych przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group...Oddział w... ul.......- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU (WPT) Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE MODEL AEO COMPACT

UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE MODEL AEO COMPACT KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 13 czerwca 2006 r. DOKUMENT ROBOCZY TAXUD/2006/1452

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Program 1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 2. Podstawy prawne. 3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy

Instrukcja wypełniania Kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy Kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy Zatwierdzam Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Warszawa, lipiec 2015 r. Spis treści Wstęp i informacje ogólne 3 Zasady

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ CZĘŚĆ I ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 5. 7. 9. 1 1 PRZESTRZEGANIE

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim: PL AEOC 440000100040 Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS)

IZBA CELNA W WARSZAWIE AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) 1 IZBA CELNA W WARSZAWIE UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Spotkanie informacyjne: Prelegent: Marzena Walczak Kierownik Referatu ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP w Izbie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek. Sprostowanie do

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek. Sprostowanie do KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 173 wersja ostateczna/2 Wniosek Sprostowanie do rozporządzenia Rady z dn. 28 kwietnia 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych Instrukcja Celna zastosowania procedur celnych w tym z zastosowaniem procedur uproszczonych oraz rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT 1 1. Instrukcja opisuje obowiązki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji W przypadku postępowań

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje do opracowania dokumentu należy otworzyć poniższe hiperłącze: 400 - B.V Środowisko komputerowych systemów informatycznych.pdf 1. Czy chcesz przeprowadzić pełny czy skrócony

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo