ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 210 SECTIO D 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 210 SECTIO D 2003"

Transkrypt

1 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 210 SECTIO D 2003 Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław University School of Physical Education, Wrocław ALICJA RUTKOWSKA-KUCHARSKA, ANNA JAGUSZ Project of physical fitness program and the wholesomeness parameters of woman in years old Projekt programu badań sprawność fizycznej i parametrów zdrowotnych kobiet w średnim wieku (45-55 lat) WSTĘP Zgodnie z definicją sformułowaną przez teorię wychowania fizycznego sprawność fizyczna to aktualna możliwość wykonania wszelkich działań motorycznych decydujących o zaradności człowieka w życiu. Składa się na nią zintegrowany zespół trzech właściwości osobniczych: - wydolności roboczej i poziomu zdolności motorycznych, - umiejętności ruchowych, - motywacji i subiektywnego zaangażowania się w działaniach (Przewęda, 1973, 1996 Sprawność fizyczna rozumiana jest jako zmieniająca się wraz z rozwojem osobniczym gotowość do podejmowania oraz efektywnego wykonywania różnych prac fizycznych i czynności ruchowych, a więc jest to stopień efektywnego spożytkowania potencjału motorycznego. Na tak rozumianą sprawność fizyczną składa się to, że człowiek może wykonać zadanie ruchowe (poziom zdolności motorycznych), że umie je rozwiązać (umiejętności ruchowe) oraz chce osiągnąć określony efekt (motywacja i nastawienie psychicznej Przewęda, 1985). Składowe sprawności fizycznej prezentowane w literaturze zawierają dużą różnorodność formalną i jakościową (Raczek 1990, Szopa 1994). Dla potrzeb badań własnych przyjęto podział Council of Europe (za Drabik, 1997) prezentowany na rysunku 1. Sprawność fizyczna jest jednym z czynników na podstawie którego ocenia się stan zdrowia. Zmniejszenie aktywności ruchowej przeciętnego człowieka w czasach współczesnych spowodowało nie tylko spadek jego sprawności fizycznej ale również wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Podtrzymywanie sprawności fizycznej na wysokim poziomie jest również bardzo ważne z tego względu, że wraz z postępującym procesem starzenia się organizmu człowieka poziom sprawności fizycznej ulega obniżeniu. Pogarszają się wszystkie składowe sprawności fizycznej. Z prowadzonych badań można wnioskować, że proces ten można spowolnić (Hyun-Soo i wsp. 1996), a nawet zatrzymać (Makris i wsp. 1999; Prywer, 1995) prowadząc aktywny tryb życia. Postęp w sprawności fizycznej po roku ćwiczeń może nawet wynosić 25%, przy czym jest on różny dla poszczególnych składowych. 45

2 Rys.1. Składowe sprawności fizycznej wg twórców Eurofit u (Council of Europe) Pogorszenie się sprawności fizycznej jest następstwem mniejszej sprawności funkcjonowania układu ruchu, krążenia i oddychania. Ponieważ poniżej 25 roku życia wydolność fizyczna zmniejsza się o 1% rocznie, to w wieku 50 lat jest mniejsza aż o 25 % w odniesieniu do maksymalnego poziomu w życiu osobniczym. Szybsze tempo spadku wydolności notuje się po 60 roku życia. Zmniejsza się zdolność do wykonywania dłuższych wysiłków dynamicznych o niewielkiej intensywności. Nie można jednak jednoznacznie odpowiedzieć czy jest to wynik procesu starzenia się w następstwie którego np. obniża się o 25% aktywność enzymów aerobowych czy też braku aktywności ruchowej. Pogorszeniu ulegają cechy charakteryzujące sprawność układu ruchu. Wraz z wiekiem zmniejsza się siła mięśniowa. Wynika to z: mniejszej liczby pobudzanych jednostek motorycznych i liczby aktywnych neuronów rdzenia kręgowego, wolniejszego procesu pobudzenia komórek motorycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, wolniejszego przewodnictwa nerwowego a także postępującego procesu zaniku neuronów zmniejszenia się masy tkanki mięśniowej na korzyść tkanki tłuszczowej Następstwem zmian zachodzących w układzie humoralnych jest zmniejszenie się gęstość kości prowadzące do osteoporozy. Z analizy literatury wynika, że aktywność ruchowa może zahamować procesy inwolucyjne, a na pewno może je spowolnić, i to na każdym etapie życia dorosłego człowieka. Z prowadzonych badań wynika, że wysiłek fizyczny może być istotnym czynnikiem nie tylko zapobiegającym chorobom układu krążenia a także utrzymującym jego sprawność. Obecność ćwiczeń siłowych w programie aktywności ru- 46

3 chowej doprowadza do zwiększenia się przekroju włókien mięśniowych głównie szybkokurczliwych, a także sprawniejszego pobudzania jednostek motorycznych (Jaskólski, 2002). Zastosowanie ćwiczeń obciążających kości w ich długiej osi (różne formy biegu i podskoków) powoduje ich odbudowę zapobiegając w ten sposób spadkowi ich gęstości. Z badań klinicznych wynika, że cykliczne obciążenia powodują zwiększenie przepływu cieczy w naczyniach kości. Wzrost amplitudy zmian naprężeń w kości powoduje, że przepływy te są bardziej intensywne tworząc bardziej efektywny mechanizm transportu między dostarczoną krwią i osteocytami. Ponieważ kość jest materiałem ściśliwym, to pod obciążeniami ulega odkształceniom podczas których kanaliki kostne zmieniając swoje wymiary przestrzenne powodują efekt przepompowywania w centralnym systemie przepływów. Po odciążeniu świeże płyny odżywcze są zasysane z kanałów Haversa do naczyń włosowatych. Oznacza to, że cykliczne ćwiczenia obciążające kości powodują zwiększenie jej masy oraz wzrost jej grubości (Będziński, 1997), a tym samym mogą zapobiegać osteoporozie. Brak aktywność fizycznej może być jednym z czynników rozwoju raka jelita grubego, gruczołu krokowego, piersi i endometrium. Ryzyko wystąpienia raka sutka u kobiet z niską aktywnością ruchową wzrasta po menopauzie i dotyczy około 1/3 z nich. Le Marchand i wsp. wskazują na zwiększenie ryzyka raka jelita grubego u osób o siedzącym trybie życia, a Winther i wsp. podają, że w ostatnich 10 latach niska aktywność ruchowa jest wymieniana jako jeden z czynników ryzyka raka jelita grubego. Jednocześnie badania epidemiologiczne i eksperymentalne dowodzą, że ćwiczenia ruchowe zmniejszają ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych. Wykazano zmniejszenie o 12-60% częstości występowania raka sutka u kobiet uprawiających rekreacyjnie sport. Dlatego też celem opracowanego projektu badawczego jest: - zbadanie wpływu różnych form aktywności ruchowej na sprawność fizyczną i zdrowie kobiet - zaproponowanie programu ćwiczeń poprawiającego sprawność fizyczną i parametry zdrowotne kobiet. Proponowany program ćwiczeń zawiera składowe doskonalące wydolność ćwiczących, siłę i elastyczność mięśni. Ponadto obciążenia treningowe zostały opracowane na podstawie dwudziestoletniego doświadczenia jednej z autorek pracy w prowadzeniu tej formy zajęć z kobietami w wieku od 20 do 70 lat. Dotychczas nie oceniono jednak wpływu tej formy aktywności ruchowej na sprawność fizyczną kobiet zwłaszcza w wieku średnim i starszym. Proponowane w klubach fitness programy cechuje ukierunkowanie na określony profil sprawności (kształtowanie siły ćwiczenia w siłowni, callanetics; kształtowanie wytrzymałości różne formy aerobiku; kształtowanie gibkości stretching). Tabela 1. Program ćwiczeń uwzględniający ćwiczenia doskonalące wydolność, siłę i elastyczność mięśni Ćwiczenia wytrzymałościowe Tygodnie (tempo BPM) czas rodzaj trwania ćwiczeń marsz 75% min bieg 25% podskoki 0% marsz 75% bieg 25% podskoki 0% marsz 60 % bieg 30 % podskoki 10 % czas trwania 30 min Ćwiczenia siłowe rodzaj ćwiczeń przewaga ćwiczeń izometrycznych ćwiczenia izometryczne oraz izotoniczne tempie ćwiczenia izotonicznych tempie Czas trwania ćwiczeń rozciągających

4 min Powyżej 10 2 marsz 50% bieg 40 % podskoki 10% marsz 40% bieg 30 % podskoki 20% marsz 30% bieg 40 % podskoki 30% 2 20 min 1 równe proporcje ćwiczeń izotonicznych oraz w szybkim tempie. równe proporcje ćwiczeń izotonicznych oraz w szybkim tempie. Ćwiczenia izotonicze w serii Ćwiczenia siłowe i rozciągające obejmą następujące grupy mięśni: mm. kończyn dolnych (m. czworogłowy i dwugłowy uda, m. trójgłowy łydki i piszczelowy przedni) - w półprzysiadach, wypadach, unikach mm. brzucha ( mięsień prosty i mięśnie skośne) - w siadzie ugiętym, podpartym oraz leżeniu tyłem z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach kolanowych mm. grzbietu - w leżeniu przodem mm. pośladkowe - w klękach podpartych mm. kończyn górnych i obręczy barkowej (m. dwugłowy i trójgłowy ramienia, m. piersiowe) - w podporach i klękach podpartych. Zastosowane zostaną trzy grupy metod oceniających wpływ ćwiczeń na organizm ćwiczących: ocena sprawności fizycznej Europejski Test Sprawności Fizycznej Eurofit ocena wydolności pomiar VO 2max ocena siły głównych grup mięśniowych pomiary momentów siły w warunkach izometrycznych i izokinetycznych ocena gibkości pomiar zakresu ruchu w stawach ocena składu ciała wyznaczenie BMI i pomiar fałdów tłuszczowych ocena gęstości kości densytometria. Program badawczy realizowany będzie przy współpracy Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznej we Wrocławiu. PIŚMIENNICTWO 1. Będziński R. (1997) Biomechanika inżynierska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2. Drabik J.:1997. Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako miernik zdrowia człowieka. AWF Gdańsk. 3. Hyun-Soo K., Sung-Won Y., Kwang-Suk C., Mi-Ran Y., Jong-Tak K., Myung K. (1996) Physical performance survey in Korea elderly women. Korean Journal of Sport Science, nr 8, str Jaskólski A. (2002) Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu. 48

5 5. Le Marchand L, Wilkens LR, Kolonel LN, Hankin JH, Lyu LC (1997) Associtions of sedentary lifestyle, obesity, smoking, alcohol use, and diabetes with the risk of colorectal cancer, Cancer Res, nr 57(21), str Makris M., Górecka B. (1999) Sprawność fizyczna kobiet uprawiających aerobik. Nowa Medycyna, nr 7, str Nowak M., Woitas-Ślubowska D. (1998) Sprawność motoryczna kobiet uprawiających rekreacyjnie gimnastykę (w świetle wyników testu Eurofit). Kultura Fizyczna, nr3-4, str Osiński W., Mieczkowski T. (1999) Effects of physical training on weight reduction, body composition and motor fitness in overweight women aged and Journal of Human Kinetics, Antropomotoryka, nr 19-20, str Prywer J. (1995) Z badań sprawności fizycznej kobiet w wieku średnim uprawiających rekreacyjne ćwiczenia gimnastyczne. Monografie AWF Poznań, nr 318,str Przewęda R. Trześniowski R.: Sprawność fizyczna polskiej młodzieży w świetle badań z 1989 roku. Studia i Monografie, AWF Warszawa, 11. Przewęda R.: Uwarunkowania sprawności fizycznej polskiej młodzieży szkolnej. AWF, Warszawa. 12. Raczek J.: Koncepcja struktualizacji i klasyfikacji motoryczności człowieka, w Motoryczność człowieka jej struktura, zmienność i uwarunkowania, red. Osiński W. Monografia 310, Poznań, AWF 13. Szopa J.: Uwarunkowania, przejawy i struktura motoryczności. W: Podstawy antropomotoryki, Szopa J. I współ. Kraków, PWN. STRESZCZENIE W pracy przedstawiono czynniki obniżające sprawność fizyczną osób w średnim wieku. Wskazano na pozytywny wpływ aktywności ruchowej na parametry zdrowotne. Zaproponowano program ćwiczeń zawierający elementy treningu wydolności, siły i gibkości. Przedstawiono metody oceniające wpływ autorskiego programu ćwiczeń na sprawność fizyczną, wydolność, siłę mięśni, zakresy ruchów w stawach, budowę ciała i gęstość kości kobiet w wieku średnim. SUMMARY In the work, factors that decrease physical fitness of middle-age people were indicated. Positive influence of physical activity on wholesomeness parameters was showed. An exercise program, which included elements of strength, flexibility and endurance training, was suggested. Methods to investigate the influence of own program of exercises on physical fitness, endurance, muscle strength, range of joint movements, bone density and physical stature of middle-age woman, were also presented. 49

Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym

Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym ROZDZIAŁ XVII ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2015 DOBROSTAN I ZDROWIE Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński Departament of Physical Education and Health Promotion University of Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości

Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Michał Plewa, Andrzej Markiewicz Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Aktywność fizyczna w profilaktyce

Bardziej szczegółowo

Stan zmineralizowania tkanki kostnej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness*

Stan zmineralizowania tkanki kostnej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness* Borgis Anna Kopiczko, Ewelina Wierzbicka Stan zmineralizowania tkanki kostnej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness* The state of mineralization of the bone tissue of women attending fitness classes

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Wojciech Drygas 1, Anna Jegier 2 1 Zakład Medycyny Zapobiegawczej 2 Samodzielna Pracownia Medycyny Sportowej Katedra Medycyny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii The human in the world of health, sport and economics Redakcja naukowa Radosław Muszkieta Walery

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. seminarium dla rodziców

Aktywność fizyczna. seminarium dla rodziców Aktywność fizyczna seminarium dla rodziców Definicja Aktywność fizyczna jest definiowana jako całkowita ilość energii zużywana na ruch. Korzystny wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA III ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII JEDNOLITE STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE Łódź 2007 REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Kujawa

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

RedaktorZy tomu Paweł Kowalski Leszek Korzewa

RedaktorZy tomu Paweł Kowalski Leszek Korzewa RedaktorZy tomu Paweł Kowalski Leszek Korzewa Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rocznik, 2009, 29, strony 445 734 Redaktor Naczelny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH 1 I. Wstęp... 3 1. Charakterystyka gier zespołowych... 6 1.1 Piłka ręczna... 7 1.2 Piłka koszykowa... 9 1.3 Piłka siatkowa...

Bardziej szczegółowo

Wpływ aktywności ruchowej w basenie solankowym na podstawowe czynności życiowe i odczucia bólu

Wpływ aktywności ruchowej w basenie solankowym na podstawowe czynności życiowe i odczucia bólu Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Jacek Błaszczyk Nr albumu: 239679 Praca magisterska na kierunku Fizjoterapia Wpływ aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena obciążenia psychofizycznego oraz zapobieganie

Bardziej szczegółowo

CO WARUNKUJE SIŁĘ, MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ MIĘŚNI

CO WARUNKUJE SIŁĘ, MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ MIĘŚNI CO WARUNKUJE SIŁĘ, MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH CZŁOWIEKA? Jerzy A. Żołądź Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Fizjologii Mięśni Siła mięśni szkieletowych, ich moc i wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki VI Sympozjum Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, 4 marca 2011 1 VI Sympozjum

Bardziej szczegółowo

Redaktor tomu Piotr Kunysz

Redaktor tomu Piotr Kunysz Redaktor tomu Piotr Kunysz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rocznik, 2010, 31, strony 227 418 Redaktor Naczelny Zbigniew Naglak KOMITET

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MENADŻERÓW WYŻSZYCH SZCZEBLI ZARZĄDZANIA W KONTEKŚCIE ZALECEŃ PROZDROWOTNYCH

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MENADŻERÓW WYŻSZYCH SZCZEBLI ZARZĄDZANIA W KONTEKŚCIE ZALECEŃ PROZDROWOTNYCH Medycyna Pracy 212;63(3):271 279 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Agnieszka Nawrocka Adam Prończuk Władysław Mynarski Wiesław Garbaciak PRACA ORYGINALNA AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 274 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 274 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 274 SECTIO D 2005 Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii CEZARY KUŚNIERZ Young people s lifestyle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo