Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Matejki 22, Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Matejki 22, Szczecin"

Transkrypt

1

2 2 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. Opracowanie: Bernadeta Wasilewska Uwagi analityczne: Maria Witek Tłumaczenie: Katarzyna Korzonek Skład komputerowy i wykresy: Katarzyna Karolak Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Matejki 22, Szczecin

3 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 3 PRZEDMOWA Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu publikację, będącą kolejną edycją opracowania poświęconego tematyce bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. Niniejsza publikacja przygotowana została na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy. Prezentowane dane dotyczą osób zarejestrowanych w urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy. Opracowanie składa się z uwag metodycznych, w których zdefiniowano podstawowe pojęcia, uwag do tablic, części analitycznej oraz tablic statystycznych i wykresów. Dla pełniejszego zobrazowania zjawiska bezrobocia w województwie wybrane dane statystyczne zostały przedstawione w podziale na podregiony, powiaty i gminy. W porównaniu do lat ubiegłych tegoroczną publikację wzbogacono o aneks prezentujący podstawowe dane według nowego podziału województwa na 4 podregiony, wynikającego ze zmiany Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych na poziomie NTS 3, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 r. Wyrażam nadzieję, iż niniejsze opracowanie spełni oczekiwania i zaspokoi potrzeby informacyjne odbiorców zainteresowanych problematyką bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie dr Dominik Rozkrut

4 4 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. PREFACE The Statistical Office in Szczecin presents the subsequent edition of the publication concerning unemployment in the Zachodniopomorskie Voivodship. The offered study is based on the Ministry of Labour and Social Policy monthly statistical reports. Presented data concern persons registered in labour offices and looking for a job through these offices. The publication consists of methodological notes describing the basic definitions of the applied concepts, comments to tables, analytic chapter, statistical tables and graphs. In order to present the full picture of unemployment in the voivodship, the selected statistical data were presented in administrative division. Comparing to the previous edition, this year's publication is enriched with appendix presenting the basic data according to the new division of voivodship into 4 subregions, resulting from changing the Nomenclature of Territorial Units for Statistics on level NTS 3, valid since 1st January I hope that present elaboration will fulfill expectations and satisfy information needs of recipients interested in issues related to unemployment in the Zachodniopomorskie Voivodship. Director of the Statistical Office in Szczecin Dominik Rozkrut, PhD

5 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 5 SPIS TREŚCI Tabl. Str. Uwagi metodyczne... x 11 Uwagi do tablic... x 14 Uwagi analityczne... x 15 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni według podregionów i powiatów Bezrobotni według powiatów i gmin Stopa bezrobocia według miesięcy i województw w 2007 r Stopa bezrobocia według podregionów i powiatów Stopa bezrobocia według miesięcy i powiatów w 2007 r Bezrobotni według wieku Bezrobotni według wieku i powiatów w 2007 r Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni według poziomu wykształcenia i powiatów w 2007 r Bezrobotni według stażu pracy Bezrobotni według stażu pracy i powiatów w 2007 r Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy i powiatów w 2007 r Bezrobotni zarejestrowani według ostatniego miejsca pracy i czasu pozostawania bez pracy

6 6 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. SPIS TREŚCI (dok.) Tabl. Str. Bezrobotni zarejestrowani poprzednio pracujący według wybranych grup zawodów oraz oferty pracy w 2007 r Bezrobotni zarejestrowani w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni zarejestrowani w szczególnej sytuacji na rynku pracy według powiatów w 2007 r Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani w urzędach pracy w 2007 r. według powiatów Bezrobotni według wybranych kategorii i powiatów Napływ i odpływ bezrobotnych Napływ i odpływ bezrobotnych według powiatów Bezrobotni nowo zarejestrowani Bezrobotni nowo zarejestrowani według powiatów w 2007 r Bezrobotni wyrejestrowani z ewidencji urzędów pracy według przyczyn Bezrobotni wyrejestrowani z ewidencji urzędów pracy według przyczyn i powiatów w 2007 r Bezrobotni, którzy podjęli pracę Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy Oferty pracy według powiatów Dochody i wydatki Funduszu Pracy Aneks do tabl. 2 i 5 Bezrobotni i stopa bezrobocia według podregionów i powiatów w 2007 r

7 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 7 CONTENTS Tables Page Methodological notes... x 11 Comments to the tables... x 14 Analytical notes... x 15 Unemployed persons registered in labour offices Unemployed persons by subregions and powiats Unemployed persons by powiats and gminas Unemployment rate by months and voivodships in Unemployment rate by subregions and powiats Unemployment rate by months and powiats in Unemployed persons by age Unemployed persons by age and powiats in Unemployed persons by educational level Unemployed persons by educational level and powiats in Unemployed persons by total work seniority Unemployed persons by total work seniority and powiats in Unemployed persons by duration of unemployment Unemployed persons by duration of unemployment and powiats in Registered unemployed persons by their last workplace and duration of unemployment 15 47

8 8 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. CONTENTS (cont.) Tables Page Previously employed registered unemployed persons by selected occupational groups as well as job offers in Registered unemployed persons in specific situation on labour market Registered unemployed persons in specific situation on labour market by powiats in Unemployed disabled persons registered in labour offices in 2007 by powiats Unemployed persons by selected categories and powiats Inflow to and outflow from unemployment Inflow to and outflow from unemployment by powiats Newly registered unemployed persons Newly registered unemployed persons by powiats in Unemployed persons removed from unemployment rolls by reasons Unemployed persons removed from unemployment rolls by reasons and powiats in Unemployed persons who received jobs Job offers notified in labour offices Job offers by powiats Revenue and expenditure of the Labour Fund Appendix to tables 2 and 5 Unemployed persons and unemployment rate by subregions and powiats in

9 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 9 SPIS WYKRESÓW Str. Stopa bezrobocia rejestrowanego Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2007 r Stopa bezrobocia według powiatów w 2006 i 2007 roku według pozycji powiatu z 2007 r Bezrobotni zarejestrowani według powiatów w 2006 i 2007 roku. Ranking według 2007 r Rotacja bezrobotnych w ciągu roku i stan na koniec roku Miesięczna rotacja bezrobotnych w 2007 r Bezrobotni wyrejestrowani z urzędów pracy według przyczyn Odsetek bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy Struktura bezrobotnych zarejestrowanych poprzednio pracujących według grup zawodów w 2007 r Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy według płci w 2007 r Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2007 r Struktura bezrobotnych według wieku w 2007 r Struktura bezrobotnych według stażu pracy w 2007 r Oferty pracy Struktura wydatków z Funduszu Pracy Udział bezrobotnych posiadających prawo do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych Udział bezrobotnych posiadających prawo do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych według powiatów w 2007 r Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w 2007 r Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych według powiatów w 2007 r Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy według powiatów w 2007 r.. 76 Bezrobotni według wybranych kategorii i powiatów w 2007 r

10 10 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. GRAPHS Page Registered unemployment rate Registered unemployment rate by powiats in Registered unemployment rate by powiats in 2006 and Ranking by powiat s position in Registered unemployed persons by powiats in 2006 and Ranking by powiat s position in Turnover rate during the year and number of unemployed persons as of the end of the year Monthly turnover of unemployed persons in Unemployed persons removed from unemployment rolls by reasons Percentage of unemployed persons made redundant for company reasons Structure of previously employed registered unemployed persons by selected occupational groups in Unemployed persons registered in powiat labour offices by sex in Structure of unemployed persons by educational level in Structure of unemployed persons by age in Structure of unemployed persons by total work seniority in Job offers Structure of expenditure of the Labour Fund Share of persons possessing benefit rights in total unemployment Share of persons possessing benefit rights in total unemployment by powiats in Structure of unemployed persons by duration of unemployment in Number of registered unemployed persons Share of unemployed persons made redundant for company reasons in total unemployment by powiats in Number of unemployed persons per 1 job offer by powiats in Unemployed persons by categories and powiats in

11 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 11 UWAGI METODYCZNE Informacje o bezrobociu zaprezentowane w publikacji pochodzą z rejestrów powiatowych urzędów pracy. 1. W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy. 2. Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1 VI 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz z późniejszymi zmianami)*, obejmują osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (albo jeżeli są to osoby niepełnosprawne, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.: a) ukończyły 18 lat, b) nie ukończyły 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni, c) nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobierają świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, d) nie są właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnej, o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, e) nie podjęły pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji, do dnia wyrejestrowania tej działalności lub nie podlegają na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, f) nie są tymczasowo aresztowane lub nie odbywają kary pozbawienia wolności, g) nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, h) nie pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, i) nie pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, j) nie pobierają po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. * Do 31 V 2004 r. obowiązywała ustawa z 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (jednolity tekst Dz. U Nr 58, poz. 514 z późniejszymi zmianami).

12 12 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. Od 1997 r. za bezrobotnego nie uważa się osoby odbywającej szkolenie, staż u pracodawcy oraz od 1 czerwca 2004 r. osoby odbywającej przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. 3. Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników Spisów. Dane o bezrobotnych oraz pracujących wykorzystywane do obliczania stopy bezrobocia pochodzą ze źródeł różniących się metodą zbierania, co może powodować pewne nieścisłości, zwłaszcza w przypadku stopy bezrobocia ustalanej dla powiatów. Dla bezrobotnych miejscem lokalizacji jest ich miejsce zamieszkania lub pobytu, zaś dla pracujących lokalizacja miejsca pracy. 4. Pod pojęciem ludności aktywnej zawodowo szacowanej na koniec każdego prezentowanego okresu należy rozumieć osoby pracujące w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, jak również osoby bezrobotne. 5. Do bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki zaliczono osoby bezrobotne, które w w/w okresie ukończyły (potwierdzoną dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem) naukę w szkole ponadgimnazjalnej (zasadniczej, zawodowej i średniej), policealnej, wyższej, szkoły specjalnej, dzienne kursy zawodowe trwające co najmniej 24 miesiące lub nabyły uprawnienia do wykonywania zawodu jako osoby niepełnosprawne. 6. Bezrobotni do 25 roku życia to osoby bezrobotne, które do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia. Do października 2005 r. były to osoby, które w roku kalendarzowym nie ukończyły 25 lat. 7. Bezrobotni, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia to osoby bezrobotne w okresie do upływu 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia. 8. Długotrwale bezrobotni to osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem (od listopada 2005 r.) okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 9. Bezrobotni powyżej 50 roku życia oznacza to bezrobotnych, którzy w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyli co najmniej 50 rok życia. Do października 2005 r. były to osoby, które w roku kalendarzowym ukończyły co najmniej 50 lat. 10. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych oznacza to bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Od listopada 2005 r. łącznie z osobami z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 11. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia oznacza bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 12. Napływ bezrobotnych oznacza liczbę osób zarejestrowanych w ciągu miesiąca, kwartału i roku w powiatowych urzędach pracy.

13 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r Odpływ bezrobotnych oznacza liczbę osób, które w ciągu roku zostały wykreślone z ewidencji urzędów pracy z różnych przyczyn, m.in. w związku z podjęciem pracy stałej, sezonowej, interwencyjnej lub robót publicznych, w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy, podjęcia nauki, nabycia praw emerytalnych itd. 14. Aktywne formy pomocy bezrobotnym to działania zmierzające do ograniczenia wielkości bezrobocia na danym terenie. Wśród nich wyróżnia się w szczególności: szkolenia, staż u pracodawcy, prace interwencyjne i roboty publiczne. Szkolenia oznaczają pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Staż u pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Prace te są częściowo finansowane przez urzędy pracy. Roboty publiczne to prace organizowane dla bezrobotnych przez organy samorządu terytorialnego, administracji rządowej lub instytucje użyteczności publicznej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Prace te są częściowo finansowane przez urzędy pracy. 15. Osoby poprzednio pracujące to osoby, które kiedykolwiek wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz inną pracę zarobkową, a także prowadziły pozarolniczą działalność. 16. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy (tzn. zwolnieni grupowo) są to osoby zwolnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Przepisy ustawy stosuje się do zakładów pracy, w których następuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technicznymi, a także w przypadku ogłoszenia upadłości zakładów lub ich likwidacji. 17. Oferty pracy są to zgłoszone przez pracodawców wolne miejsca zatrudnienia i miejsca przygotowania zawodowego na stanowisku pracy oraz przyjęte do realizacji miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i stażu, a także w ramach umów zlecenia i umów o dzieło.

14 14 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. UWAGI DO TABLIC 1. Dochody i wydatki Funduszu Pracy w tablicy 30 pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 2. W tablicy 11 i 12 przedziały zostały domknięte prawostronnie, tzn. np. w przedziale 1 5 lat uwzględniono osoby, które pracowały 1 rok i 1 dzień do pełnych 5 lat włącznie. 3. W tablicy 13 i 14 przedziały zostały domknięte prawostronnie, tzn. np. w przedziale 3 6 miesięcy uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do pełnych 6 miesięcy włącznie. 4. Dane w tablicy 16 prezentowane są przy wykorzystaniu Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). 5. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić z tytułu zaokrągleń lub uogólnienia wyników badań od podanych wielkości ogółem. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach. 6. W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w publikacji zastosowano skróty; skrócone nazwy zostały oznaczone w tablicy 15 znakiem. Zestawienie niektórych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej: skrót pełna nazwa sekcje PKD handel i naprawy administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obsługa nieruchomości i firm działalność usługowa pozostała handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne. obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała.

15 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 15 UWAGI ANALITYCZNE 1. Stopa bezrobocia Zachodniopomorskie jest województwem o wysokim poziomie bezrobocia na tle kraju, o czym świadczy stopa bezrobocia syntetyczny miernik poziomu tego zjawiska mierzący udział osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Wyższą stopę bezrobocia ma tylko województwo warmińsko mazurskie. Występująca od czterech lat poprawa sytuacji na rynku pracy nie zmieniła tej pozycji, mimo że pozytywne zmiany w tym zakresie zachodzą w województwie z większą siłą niż średnio w kraju. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2007 r. wyniosła 16,6% i w stosunku do 2003 r. spadła o 11,8 pkt, z czego 4,9 pkt to spadek w 2007 r. W Polsce tymczasem stopa bezrobocia osiągnęła poziom 11,4%, tj. o 8,6 pkt niższy od poziomu z 2003 r. i o 3,4 pkt niższy od poziomu z końca grudnia 2006 r. Zatem różnica pomiędzy stopą bezrobocia w województwie i w Polsce zmniejszyła się z 8,4 pkt w 2003 r. do 5,2 pkt w 2007 r. Natężenie bezrobocia było dużo niższe w podregionie szczecińskim, w którym stopa bezrobocia na koniec 2007 r. była równa 14,4%, niż w podregionie koszalińskim, gdzie była o 6,3 pkt wyższa i wynosiła 20,7%. Obserwuje się wysokie zróżnicowanie przestrzenne poziomu bezrobocia najniższa stopa bezrobocia, zanotowana w powiatach i miastach na prawach powiatu, była blisko pięciokrotnie mniejsza od najwyższej. Na koniec 2007 r. najniższym udziałem bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, charakteryzowały się miasta na prawach powiatu Szczecin (6,5%), Koszalin (11,6%), Świnoujście (11,7%) oraz powiat kołobrzeski (12,0%) i policki (14,9%). Najwyższy poziom bezrobocia występował w powiatach białogardzkim (32,0%), świdwińskim (29,5%) i łobeskim (29,0%).

16 16 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r.

17 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 17 Zmniejszenie skali bezrobocia, mierzone poziomem stopy bezrobocia, przebiegało w poszczególnych powiatach w różnym tempie. Na koniec 2007 r. największy spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2003 r. wystąpił w powiecie sławieńskim (o 18,4 pkt) i myśliborskim (o 16,6 pkt), a najmniejszy w powiatach białogardzkim i polickim (o 8,0 pkt). We wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu stopa bezrobocia na koniec 2007 r. była niższa niż w przed rokiem. Najwyższy roczny spadek stopy bezrobocia osiągnięto w powiecie sławieńskim (o 8,2 pkt), gryfickim (o 6,3 pkt) oraz łobeskim i koszalińskim (po 6,2 pkt), a najniższy w powiatach kołobrzeskim i białogardzkim (spadek odpowiednio o 3,0 i 3,2 pkt). 2. Populacja zarejestrowanych osób bezrobotnych i jej zmiany Od 2003 r. utrzymuje się spadkowy trend liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie. Na przestrzeni czterech lat populacja bezrobotnych zmniejszyła się o 87,6 tys. osób, tj. o 45,9%. W 2007 r. odnotowano wyższy niż w poprzednich latach spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Od lutego do października liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmalała o 42,6 tys. osób, z czego 10,2 tys. w kwietniu, zaś w trzech zimowych miesiącach (listopad, grudzień, styczeń), liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 6,9 tys. osób, z czego 4,0 tys. osób w styczniu. Tym samym na koniec grudnia 2007 r. liczba bezrobotnych była niższa niż przed rokiem o 35,6 tys. osób, tj. o 25,7% i wynosiła 103,2 tys. osób. Najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w Szczecinie 11,5 tys., czyli co dziewiąty bezrobotny w województwie (w 2003 r. co siódmy), następnie w powiecie stargardzkim 8,4 tys. (8,1% ogółu) i szczecineckim 7,1 tys. (6,9%); najmniej w Świnoujściu 1,7 tys. (1,6%), oraz pomiędzy 3,0 a 3,3 tys. w powiecie pyrzyckim, wałeckim, polickim i łobeskim.

18 18 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. m.szczecin Stargardzki Szczecinecki Białogardzki Gryficki Drawski m.koszalin Gryfiński Koszaliński Świdwiński Sławieński Choszczeński Kamieński Kołobrzeski Myśliborski Łobeski Policki Wałecki Pyrzycki m.świnoujście Tempo spadku liczby bezrobotnych było wyższe w podregionie szczecińskim niż w koszalińskim (spadek odpowiednio o 28,3% i o 22,0%) i na koniec grudnia 2007 r. w podregionie szczecińskim zarejestrowanych było 58,2 tys. osób bezrobotnych (tj. 56,4% ogółu bezrobotnych), a w podregionie koszalińskim 45,1 tys. (odpowiednio 43,6%). Spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do poziomu z końca grudnia 2006 r., wystąpił we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu. Największy zarówno w wyrażeniu bezwzględnym jak i względnym w Szczecinie i wyniósł 10,1 tys. osób tj. 46,8%. Wśród powiatów największy relatywnie spadek liczby bezrobotnych osiągnięto w powiecie sławieńskim (o 34,3%), a najmniejszy w białogardzkim (o 11,6%). Na koniec grudnia 2007 r. bezrobotnych mieszkających w mieście było 58,1 tys. a na wsi 45,1 tys. Ponieważ tempo ograniczania bezrobocia było wyższe w miastach niż na wsi, w populacji bezrobotnych zwiększał się udział mieszkańców wsi i na koniec 2007r. wynosił 43,7%. W trzynastu powiatach (choszczeńskim, goleniowskim, gryfickim, gryfińskim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, łobeskim, pyrzyckim, sławieńskim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim) występowała przewaga bezrobotnych mieszkających na wsi.

19 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 19 Spadek liczby osób bezrobotnych w 2007 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wystąpił przy zmniejszonej rotacji bezrobotnych. Napływ bezrobotnych w 2007 r. wynosił 154,4 tys. osób, a odpływ 190,0 tys. osób. Po raz pierwszy od 2003 r., w 2007 r. nastąpił spadek odpływu bezrobotnych (o 2,2%), a drugi rok z rzędu zmniejszył się napływ nowo zarejestrowanych bezrobotnych (w 2006 r. o 4,1% i 2007 r. o 6,0%). Większą rotację w przeciwieństwie do 2006 r. wykazywały kobiety, ale stanowiły nadal mniej niż połowę (47,7%) spadku liczby bezrobotnych (przed rokiem odpowiednio 41,4%). Spadek w 2007 r. w stosunku do poprzedniego roku liczby rejestrujących się po raz pierwszy był znacznie wyższy niż rejestrujących się po raz kolejny (odpowiednio 16,6% i 3,7%). Rejestrujący się po raz kolejny stanowili 84,0% napływu (więcej o 2 pkt niż w 2006 r.). W miastach na prawach powiatu i powiatach: polickim, goleniowskim, kołobrzeskim i stargardzkim wskaźnik ten był relatywnie niższy, w pozostałych tylko co 6 8 bezrobotny rejestrował się po raz pierwszy. Rejestrujących się po raz kolejny relatywnie najwięcej było w powiecie drawskim, a najmniej w Szczecinie. Drugi rok spadała liczba rejestrujących się bezrobotnych, którzy dotychczas nie pracowali; w 2007 r. było ich 42,5 tys., tj. o 8,2% mniej niż przed rokiem i stanowili 27,5% napływu bezrobotnych. Głównymi przyczynami wyrejestrowań bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy było podjęcie pracy i nie potwierdzenie gotowości do pracy (odpowiednio 42,0% i 32,4% przypadków ogółem). Spadało znaczenie pierwszej przyczyny, a lekko rosło drugiej. Co dziesiąty wyrejestrowany bezrobotny rozpoczął staż lub szkolenie, a 4,4% bezrobotnych zrezygnowało ze statusu bezrobotnego. Relacje powyższe podobnie kształtowały się w powiatach, za wyjątkiem Szczecina gdzie ponad połowa wyrejestrowanych bezrobotnych nie potwierdziła gotowości do pracy.

20 20 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. W 2007 r. nadal spadała liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz spadła liczba tych bezrobotnych wśród nowo zarejestrowanych. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładów pracy stanowiły w końcu 2007 r. 1,7% ogółu bezrobotnych i 0,8% w napływie bezrobotnych. Liczba bezrobotnych dotychczas niepracujących charakteryzowała się wyższym spadkiem niż bezrobotnych poprzednio pracujących (odpowiednio o 27,5% i o 25,1%). Wśród poprzednio pracujących najbardziej relatywnie zmniejszyła się liczba bezrobotnych, których ostatnie miejsce pracy było w budownictwie (spadek o 30,3%), w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 27,4%) oraz w przemyśle (o 26,8%). Natomiast w wyrażeniu bezwzględnym największe spadki liczby bezrobotnych odnotowano wśród poprzednio pracujących w przemyśle, handlu i naprawach oraz w budownictwie (odpowiednio o 6,5; 5,1 i 2,6 tys. osób).

21 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 21 Wśród bezrobotnych, którzy poprzednio pracowali, co piąty pracował w sektorze publicznym. Największą grupę bezrobotnych poprzednio pracujących stanowiły osoby zatrudnione w przemyśle (21,9%) oraz w handlu i naprawach (18,2%). Najliczniejszą grupą zawodową wśród poprzednio pracujących bezrobotnych byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (20,0 tys. osób), stanowiący 24,7% poprzednio pracujących. Znaczny udział stanowili również pracujący przy robotach prostych 17,1% (13,9 tys. osób), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 16,6% (13,5 tys. osób) oraz technicy i inny średni personel 12,8% (10,3 tys. osób). W 2007 r. skracał się czas pozostawania bez pracy. Połowa bezrobotnych pozostawała bez pracy na koniec IV kw r. krócej niż 11,1 miesiąca, a w analogicznym okresie 2007 r. krócej niż 8,1 miesięcy. Kobiety pozostawały bez pracy przeciętnie dłużej niż mężczyźni. Mediana czasu pozostawania bez pracy dla kobiet wynosiła w IV kw r. 12,2 miesiąca, a w IV kw r. obniżyła się do 9,7 miesiąca. Dla mężczyzn mediana wynosiła odpowiednio 8,3 i 6 miesięcy. Odsetek bezrobotnych pozostających dłużej niż rok bez pracy zmniejszył się w 2007 r. w stosunku do poprzedniego roku o 5,2 pkt i wynosił 40,7%. Natomiast nie występują istotne różnice pomiędzy rozkładem czasu pozostawania bez pracy bezrobotnych dotychczas niepracujących i poprzednio pracujących. 3. Struktura demograficzna populacji bezrobotnych W populacji bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2007 r. było 61,6 tys. kobiet i 41,7 tys. mężczyzn. Ponieważ szybciej zmniejszała się liczba bezrobotnych mężczyzn niż kobiet (w 2007 r. odpowiednio o 30,9% i 21,6%), udział bezrobotnych kobiet wzrósł o 3,0 pkt do poziomu 59,6%. Oznacza to, że na dwóch zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn przypadały trzy bezrobotne kobiety. Przewaga kobiet utrzymywała się we wszystkich powiatach; największa w powiecie wałeckim, myśliborskim, gryfińskim i koszalińskim, a najmniejsza w białogardzkim.

22 22 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. Struktura bezrobotnych według wykształcenia pokazuje, że im niższe wykształcenie, tym więcej osób bezrobotnych pomimo, że tempo spadku liczby bezrobotnych maleje wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia.

23 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 23 Na koniec IV kwartału 2007 r. i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku sytuacja pod względem poziomu wykształcenia osób bezrobotnych, przedstawiała się następująco: dominowało wykształcenie gimnazjalne lub niższe. W skali województwa z takim wykształceniem było 38,4% ogółu bezrobotnych i częściej występowało w populacji bezrobotnych mężczyzn niż kobiet (odpowiednio: 41,5% i 36,3%). Najwyższy odsetek osób bezrobotnych z najniższym poziomem wykształcenia występował w powiecie koszalińskim (47,7%) i łobeskim (42,7%), a najniższy w kołobrzeskim (32,0%); drugą grupę w województwie stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym, którzy stanowili 28,1% ogółu bezrobotnych. W tej grupie tempo ograniczania liczby bezrobotnych było najwyższe (spadek o 28,3%). Co trzeci bezrobotny mężczyzna legitymował się tym wykształceniem i co czwarta kobieta. Udział osób o tym wykształceniu w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiatach i miastach na prawach powiatu wahał się od 20,5% w Szczecinie do 33,5% w powiecie świdwińskim; wykształceniem średnim zawodowym legitymowało się 18,7 % bezrobotnych. Najwyższy poziom tego wskaźnika występował w powiecie kołobrzeskim 24,8%, a najniższy w łobeskim 12,6%. Spadek liczby tej grupy bezrobotnych wyniósł 24,2%. W tej grupie wykształcenia dominowały kobiety było ich ponad dwa razy więcej niż mężczyzn; bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym było 9,3% częściej wśród bezrobotnych kobiet (11,6%) niż wśród bezrobotnych mężczyzn (5,9%). Najwięcej relatywnie bezrobotnych z tym wykształceniem było wśród bezrobotnych w powiecie gryfickim (12,9%), a najmniej w powiecie koszalińskim (6,0%). Udział tej grupy bezrobotnych w ogółem wzrasta; do 5,5% wzrósł udział osób z wykształceniem wyższym w populacji bezrobotnych, a wśród tych osób dwie trzecie stanowiły kobiety. Najwyższy udział bezrobotnych z wyższym wykształceniem notowano w Szczecinie (14,4%), Koszalinie (9,4%) i powiecie polickim (7,9%), najniższy w powiecie świdwińskim i białogardzkim (po 2,2%). Liczbę osób o tym wykształceniu cechowało najniższe tempo spadku (18,3%).

24 24 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. Na koniec IV kw r. mediana wieku osób bezrobotnych wynosiła 38,0 lat i była o ok. 7 miesięcy wyższa niż przed rokiem. Rozkład wieku osób bezrobotnych był w dużym stopniu zdeterminowany płcią szybciej starzeje się populacja bezrobotnych mężczyzn niż kobiet. Kobiety były na koniec IV kw r. średnio o 6,4 lat młodsze od mężczyzn i w skali roku różnica ta zwiększyła się o blisko dwa lata. Mediana wieku osób bezrobotnych Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety IV kwartał 2006 r. 37,4 40,1 35,6 IV kwartał 2007 r. 38,0 42,1 35,7 Najczęściej bezrobotne kobiety były w wieku lat, a bezrobotni mężczyźni w wieku lat (odpowiednio 30,5% i 29,3%) Bezrobotnych w wieku do 24 lat było 17,3%, a najstarszych, powyżej 55 lat 9,4%. Wzrósł w IV kw r. w skali roku udział w populacji bezrobotnych osób najstarszych (o 1,9 pkt), a zmalał najmłodszych (o 1 pkt). Na tle województwa i powiatów odmienna była struktura bezrobotnych według wieku w miastach na prawach powiatu Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu gdzie liczniejsze od przeciętnej w województwie są starsze grupy wiekowe (powyżej 45 lat), a mniej liczna najmłodsza (do 24 lat). W badanej populacji co piąty bezrobotny nie legitymował się żadnym stażem pracy. Prawie dwukrotnie więcej było w tej grupie kobiet niż mężczyzn. Wśród poprzednio pracujących spadał udział osób ze stażem krótszym niż rok, a wzrastał udział pozostałych kategorii stażu pracy. Najwięcej było osób bezrobotnych ze stażem pracy w granicach od roku do pięciu lat, a najmniej z doświadczeniem zawodowym, tj. powyżej 20 lat stażu. Kobiety wyróżniały się większym od mężczyzn udziałem osób z najniższym stażem, a mężczyźni z najwyższym.

25 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 25 Wskaźnik bezrobotnych bez stażu pracy według powiatów wahał się w granicach od 13,2% w Koszalinie, poprzez 14,7% 14,9% w powiecie szczecineckim, sławieńskim i wałeckim do 37,6% w powiecie choszczeńskim. Wysoki udział bezrobotnych o najkrótszym stażu pracy (do 1 roku) występował w powiecie pyrzyckim (34,3%), stargardzkim (27,0%) oraz w Szczecinie (26,9%). 4. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wyodrębnienie z ogólnej liczby bezrobotnych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stanowić może podstawę analiz charakteru zjawiska bezrobocia niezbędnych w polityce aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. W 2007 r. zmianie uległa liczba i udział bezrobotnych zakwalifikowanych do grup o szczególnej sytuacji na rynku pracy; nastąpiło znaczne zmniejszenie skali bezrobocia długotrwałego i bezrobocia wśród osób do 25 roku życia, wzrosła natomiast skala bezrobocia osób powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz wychowujących samotnie co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia. Osoby bezrobotne, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to: długotrwale bezrobotni, których liczba zmniejszyła się o 27,9 tys. (tj. o 30,2%) i na koniec 2007 r. wynosiła 64,3 tys. osób (62,3% ogólnej populacji bezrobotnych o 4,1 pkt mniej niż przed rokiem). Największy udział długotrwale bezrobotnych w zbiorowości bezrobotnych występował w powiecie białogardzkim (69,0%) i sławieńskim (67,0%), a najmniejszy w kołobrzeskim (53,6%) i myśliborskim (54,5%); bezrobotni do 25 roku życia, których było mniej o 7,5 tys., tj. o 29,6%, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 1,0 pkt do poziomu 17,3%. Najmniejszy udział osób młodych w zbiorowości bezrobotnych wystepował w Koszalinie (9,7%), Szczecinie (11,0%) i Świnoujściu (13,5%), a największy w powiecie pyrzyckim (21,7%), choszczeńskim (21,4%) i myśliborskim (21,8%); osoby z ukończoną szkołą wyższą do 27 roku życia stanowiące 0,8% ogólnej populacji bezrobotnych (0,8 tys. osób), w tym co czwarta osoba zarejestrowana była w Szczecinie, stanowiąc 1,8% bezrobotnych w mieście. Wysoki relatywnie wskaźnik tej kategorii bezrobotnych występował również w powiecie myśliborskim (1,4%), a najniższy w powiecie świdwińskim i drawskim (po 0,2%); osoby powyżej 50 roku życia, mające coraz większy udział w populacji bezrobotnych, na koniec 2007 r. stanowiły 24,1% ogółu bezrobotnych, tj. 24,9 tys. osób (mniej niż w poprzednim roku o 4,6 tys.). Najwyższy udział tej kategorii bezrobotnych odnotowano w urzędach pracy miast na prawach powiatu Koszalina (34,0%), Świnoujścia (31,9%) i Szczecina (30,4%), a najniższy w powiecie choszczeńskim (18,5%) i pyrzyckim (19,5%); osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, których liczba 8,2 tys. osób stanowiła 7,9% ogółu bezrobotnych była relatywnie najwyższa w powiatach polickim (11,3%) i kamieńskim (10,5%), a najniższa w powiecie świdwińskim (5,7%), drawskim i sławieńskim (po 6,4%); osoby bez kwalifikacji zawodowych, których na koniec 2007 r. było 34,1 tys., tj. 33,0% ogółu bezrobotnych. Najwyższy udział tej kategorii bezrobotnych odnotowano w powiecie łobeskim (44,3%) i świdwińskim (40,6%), a najniższy w Koszalinie (19,8%) i powiecie koszalińskim (25,9%);

26 26 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. osoby niepełnosprawne, których na koniec roku było 2,8 tys., tj. 2,8% ogółu bezrobotnych (1,9% w 2006 r.) w tym 51,8% kobiet i 85,3% osób bez prawa do zasiłku. Najniższy udział bezrobotnych niepełnosprawnych notowano w powiecie łobeskim (0,4%), a najwyższy w powiecie sławieńskim (6,0%). 5. Oferty pracy, dochody i wydatki Funduszu Pracy W latach liczba ofert pracy w województwie wykazywała trend rosnący. W 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 73,6 tys. ofert pracy, tj. o 2,6 tys. (3,6%) więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej ofert było w marcu i w kwietniu, najmniej w listopadzie i w grudniu. Prawie co czwarta oferta pracy (23,5%) dotyczyła pracy na terenie Szczecina, następnie w powiecie goleniowskim, kołobrzeskim (po 6,6%) i stargardzkim (6,5%). Najmniejszy odsetek ofert pracy występował w powiecie kamieńskim (2,1%) i koszalińskim (2,2%) oraz w Świnoujściu (1,8%). Dochody Funduszu Pracy w 2007 r. wyniosły 388,5 mln zł i były o 2,1% wyższe niż w 2006 r. Wydatki Funduszu Pracy wyniosły 342,4 mln zł, tj. o 3,1% mniej niż przed rokiem. Główną pozycję stanowiły wydatki na zasiłki dla bezrobotnych wynoszące 158,3 mln zł, tj. o 17,0% mniej niż przed rokiem. Ich udział w wydatkach ogółem spadł o 7,8 pkt do poziomu 46,2%. Zasiłki dla bezrobotnych Szkolenie Prace interwencyjne Roboty publiczne Składki na ubezpieczenia społ. i stypendia Na podjęcie działalności gospodarczej Pozostałe

27 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 27 Wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku wydatki na promocję zatrudnienia mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu. Największą grupą tych wydatków były stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne dla stażystów i osób podejmujących przygotowanie zawodowe bądź naukę. W 2007r. wynosiły 51,5 mln zł, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem i stanowiły 15,1% wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków na promocję zatrudnienia były wydatki na podjęcie działalności gospodarczej. Przeznaczono na nie 30,9 mln zł, tj. o 41,9% więcej niż w 2006 r. i stanowiły 9% wydatków ogółem. O 30,6% wzrosły wydatki na szkolenia i w kwocie 20,0 mln zł stanowiły 5,8% ogółu wydatków. Na prace interwencyjne i roboty publiczne przeznaczono odpowiednio 13,7 mln zł (4,0% wydatków ogółem) i 19,2 mln zł (5,6% wydatków ogółem). Na koniec grudnia 2007 r. zasiłek dla bezrobotnych pobierało 17,5 tys. osób, tj. o 4,9 tys. (21,7%) osób mniej niż przed rokiem. Stan w dniu 31 XII Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych stanowiły 17,0% populacji bezrobotnych, o 0,9 pkt więcej niż przed rokiem. Najmniejszy odsetek bezrobotnych pobierających zasiłek notowano w powiecie polickim (9,8%), w Świnoujściu (9,9%) i w Szczecinie (11,1%), największy w powiecie świdwińskim (23,6%), drawskim (23,5%) i koszalińskim (22,2%).

28 28 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. Stan w dniu 31 XII Świdwiński Drawski Koszaliński Sławieński Gryficki Łobeski Wałecki Choszczeński Kamieński Stargardzki Myśliborski m.koszalin Szczecinecki Białogardzki Pyrzycki Kołobrzeski Gryfiński m.szczecin m.świnoujście Policki

29 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 29 Tabl. 1. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W URZĘDACH PRACY Stan w końcu miesiąca LATA, MIESIĄCE Ogółem Mężczyźni Kobiety zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy Z ogółem zamieszkali na wsi W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH XII XII XII XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W ODSETKACH XII 100,0 48,0 52,0 4,1 39, XII 100,0 47,0 53,0 3,2 40, XII 100,0 46,1 53,9 2,4 40, XII 100,0 43,4 56,6 2,1 40, I 100,0 43,9 56,1 2,0 41,0 II 100,0 44,0 56,0 2,0 40,9 III 100,0 43,7 56,3 2,0 40,8 IV 100,0 43,4 56,6 2,0 40,4 V 100,0 42,8 57,2 2,0 40,0 VI 100,0 42,1 57,9 2,0 40,1 VII 100,0 41,6 58,4 2,0 40,4 VIII 100,0 41,0 59,0 1,9 40,5 IX 100,0 40,6 59,4 1,9 41,1 X 100,0 40,3 59,7 1,8 41,8 XI 100,0 40,5 59,5 1,7 42,6 XII 100,0 40,4 59,6 1,7 43,7

30 30 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. Tabl. 2. BEZROBOTNI WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem k w tym kobiety WOJEWÓDZTWO... o k PODREGION SZCZECIŃSKI o k Choszczeński... o k Goleniowski... o k Gryficki... o k Gryfiński... o k Kamieński... o k Łobeski.... o k Myśliborski... o k Policki... o k Pyrzycki... o k Stargardzki... o k M. Szczecin... o k

31 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 31 Tabl. 2. BEZROBOTNI WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW (dok.) Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem k w tym kobiety PODREGION SZCZECIŃSKI (dok.) M. Świnoujście... o k PODREGION KOSZALIŃSKI o k Białogardzki... o k Drawski... o k Kołobrzeski... o k Koszaliński... o k Sławieński... o k Szczecinecki... o k Świdwiński... o k Wałecki... o k M. Koszalin... o k

32 32 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. Tabl. 3. BEZROBOTNI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN Stan w dniu 31 XII POWIATY, GMINY W O J EW Ó D ZT W O Białogardzki Białogard m Białogard Karlino Tychowo Choszczeński Bierzwnik Choszczno Drawno Krzęcin Pełczyce Recz Drawski Czaplinek Drawsko Pomorskie Kalisz Pomorski Ostrowice Wierzchowo Złocieniec Goleniowski Goleniów Maszewo Nowogard Osina Przybiernów Stepnica Gryficki Brojce Gryfice Karnice Płoty Rewal Trzebiatów

33 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 33 Tabl. 3. BEZROBOTNI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN (cd.) Stan w dniu 31 XII POWIATY, GMINY Gryfiński Banie Cedynia Chojna Gryfino Mieszkowice Moryń Stare Czarnowo Trzcińsko Zdrój Widuchowa Kamieński Dziwnów Golczewo Kamień Pomorski Międzyzdroje Świerzno Wolin Kołobrzeski Kołobrzeg m Dygowo Gościno Kołobrzeg Rymań Siemyśl Ustronie Morskie Koszaliński Będzino Biesiekierz Bobolice Manowo Mielno Polanów Sianów Świeszyno

34 34 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. Tabl. 3. BEZROBOTNI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN (cd.) Stan w dniu 31 XII POWIATY, GMINY Łobeski Dobra Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno Myśliborski Barlinek Boleszkowice Dębno Myślibórz Nowogródek Pom Policki Dobra (Szczecińska) Kołbaskowo Nowe Warpno Police Pyrzycki Bielice Kozielice Lipiany Przelewice Pyrzyce Warnice Sławieński Darłowo m Sławno m Darłowo Malechowo Postomino Sławno

35 Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2007 r. 35 Tabl. 3. BEZROBOTNI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN (dok.) Stan w dniu 31 XII POWIATY, GMINY Stargardzki Stargard Szcz. m Chociwel Dobrzany Dolice Ińsko Kobylanka Marianowo Stara Dąbrowa Stargard Szczeciński Suchań Szczecinecki Szczecinek m Barwice Biały Bór Borne Sulinowo Grzmiąca Szczecinek Świdwiński Świdwin m Brzeżno Połczyn Zdrój Rąbino Sławoborze Świdwin Wałecki Wałcz m Człopa Mirosławiec Tuczno Wałcz M. Koszalin M. Szczecin M. Świnoujście

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Białogard 320101 1 Białogard 320102 2 Karlino 320103 3 Karlino miasto 320103 4 Karlino obszar wiejski 320103 5 Tychowo 320104 3 Tychowo miasto 320104

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( )

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( ) Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 LUBELSKIE 147 556,00 37,68 2 ŁÓDZKIE 174 325,00

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( )

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( ) Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek 25-59 lat, raz na 3 lata - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa województwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów)

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów) Biblioteka wojewódzka 405413 1 0 1142804 282 39540 7804 2 172731 13688 3 263454 65 303526 75 MBP Szczecin Dyrekcja 405413 35 0 615820 152 26884 22194 5 453311 56666 14 872694 215 52066 13 powiat Szczecin

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIAT GMINA NAZWA BIBLIOTEKI E-MAIL 1. M. Koszalin Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela sekretariat@biblioteka.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 2016 Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r. DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO 9-19 października 2017 r. 1 Najważniejsze obowiązujące ustawy i zmiany w przepisach prawa 1. ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR.

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Uprzejmie informuję, iż w bieżącym roku Sejm zatwierdził nową rezerwę celową Sfinansowanie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2535 OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2002 I 2004 ROKU

PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2002 I 2004 ROKU FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 33 38 Iwona BĄK, Katarzyna WAWRZYNIAK PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 436 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 4 2006 Rafał Czyżycki ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Reforma administracyjna kraju,

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r. WR.0134.3.2016 Szczecin, 25.05.2016 r. Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.) Lp. Powiat Gmina Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1774/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Nr 1 1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 2 2 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 3 3 KMP Koszalin 75-009

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 9. Siedliska przyrodnicze przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 W wyniku przeprowadzwnia prac terenowych zostały zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 SZCZECIN 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności wiejskiej... 4 2. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Szczecin 2012 Regiony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2013 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2013 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bó LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych powiat gmina imię i nazwisko telefon adres mail Białogardzki Miasto Białogard Renata Kutnik (094) 312-38-85 Miejski Ośrodek Pomocy ul. Krótka

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011 (numery 1-158*) administracja morska zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Lp. SZKOŁA POWIAT SBP PR Kosz. PS PN TS SLLA Sz-y DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ i CH RAZEM 1. I LO Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 SBP TS U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA Bad. Pł.Dr. DBP Lp. SZKOŁA POWIAT DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy PR Kosz. PS TS SLLA BR PN Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M K M K M K M RAZEM 1. I LO Kołobrzeg kołobrzeski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE sławieński Koszalin kołobrzeski koszaliński gryficki białogardzki kamieński Świnoujście policki świdwiński szczecinecki łobeski goleniowski drawski Szczecin WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI) Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2 21. Zwiększająca się liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 SBP Sz-y TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bój LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku Opracowanie raportu: Alicja Pliszko Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo