ELEKTRONICZNA KSIĘGA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNA KSIĘGA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO"

Transkrypt

1 ELEKTRONICZNA KSIĘGA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Biała księga Łódź kwiecień 2014

2 Copyright CAS Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. CAS Łódź al. Kościuszki 103/105 tel/fax: +48 (42) ; + 48 (42)

3 SPIS TREŚCI Procedura uszlachetniania czynnego... 1 Rozwiązanie problemu... 1 Założenia ogólne... 1 Tworzenie Księgi IPR Alokacja składników wyrobu gotowego Rozliczenie materiałów (towarów)... 3 Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych Rozliczenie pozostałych materiałów Zamykanie konta Księgi IPR Kontrola spójności danych Zarządzanie słownikami Wdrażanie... 7 Korzystanie... 7 Dopasowanie... 7 Integracja z innymi systemami... 7 Korzyści... 8

4

5 Procedura uszlachetniania czynnego PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Procedura uszlachetniania czynnego IPR (ang. Inward sing Relief) to przepisy, które pozwalają na znaczne zmniejszenie wysokości opłat celnych dla przedsiębiorców świadczących usługi przetwarzania lub naprawy towarów sprowadzanych spoza UE, a następnie powrotnie wywożonych poza Wspólnotę. Jest ściśle regulowana, a jej zastosowanie pozwala przedsiębiorcy uniknąć lub odzyskać cło od sprowadzanych materiałów i przetwarzanych towarów. Można wyróżnić dwa warianty procedury uszlachetniania czynnego: 1. Ceł zawieszonych: w przypadku, gdy za przywiezione do przetworzenia towary i materiały nie trzeba płacić należności importowych. 2. Ceł zwrotnych: ma zastosowanie, gdy nie można dokładnie przewidzieć, jaka część importowanych materiałów zostanie wyeksportowana w formie produktów. W tym wariancie cło należy zapłacić na etapie przywozu, ale można je odzyskać przy wywozie produktów kompensacyjnych. Stosowanie tej procedury to dla firm przede wszystkim możliwość poprawienia efektywności operacyjnej poprzez wyeliminowanie cła jako składnika kosztowego przetwarzanych towarów. Wszędzie tam, gdzie wysokość należności celnych odgrywa istotną rolę, wyeliminowanie obciążeń celnych powoduje, że przedsiębiorca staje się bardziej konkurencyjny w walce o kontrakty na rynkach poza UE. Praktyczne wdrożenie procedury uszlachetniania czynnego, zwłaszcza dla złożonych receptur przetwarzania, jest kłopotliwe i w konsekwencji kosztowne. Jednak, w wyniku zastosowania odpowiedniego oprogramowania, ten problem można całkowicie wyeliminować. ROZWIĄZANIE PROBLEMU Rozwiązaniem problemu opisanego w rozdziale Procedura uszlachetniania czynnego jest automatyzacja procesów biznesowych dzięki zastosowaniu aplikacji CAS IPR Elektroniczna księga uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych, należącej do systemu SmartFactory, która automatyzuje procedury związane z obsługą dokumentów eksportowych, importowych, magazynowych i produkcyjnych. Założenia ogólne Proponowane rozwiązanie zostało opracowane na podstawie szczegółowej analizy procesów biznesowych, a więc pewnego ciągu operacji, które muszą być realizowane jako jedna całość i związanego z nimi obiegu dokumentów. W procesie rozliczania Księgi IPR bierze udział kilka niezależnych podmiotów, w tym: Przedsiębiorca: jednostka organizacyjna wykorzystująca procedurę do uzyskania bezpośrednich korzyści. Agencja Celna: reprezentuje Przedsiębiorcę przed organami celnymi i zapewnienia poprawność rozliczeń należności celno-podatkowych pośrednicząc pomiędzy Przedsiębiorcą i Urzędem Celnym. Urząd Celny: podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów przywożonych na wspólnotowy obszar celny lub z niego wywożonych. Ponadto u Przedsiębiorcy można wyróżnić kilka dodatkowych ról biorących czynny udział w omawianych procesach. Do najważniejszych należą: Dział Celny Magazyn Produkcja CAS Strona: 1/8 Rev:10

6 Rozwiązanie problemu Pierwszym wymaganiem dla proponowanego rozwiązania musi być możliwość bezpośredniego udostępnienia wszystkim uczestnikom procesów funkcji oferowanych przez aplikację. Jednak prawidłowa eksploatacja aplikacji wymaga zapewnienia selektywnego dostępu do wybranych funkcji i danych w zależności od roli użytkownika. Niezbędnym jest, aby zagwarantować odpowiednią poufność danych i udostępnianie funkcji w zależności od kompetencji i zakresu obowiązków. Zatem role, jakie mogą zostać przypisane użytkownikowi, muszą być powiązane z jego uprawnieniami, czyli dostępem do odpowiednich, istotnych informacji i odpowiedzialnością za wykonywanie działań umożliwiających korzystanie z systemu wyłącznie w celu, jakiemu ma on służyć. Takie podejście do zarządzania uprawnieniami zostało spełnione w wyniku wykorzystania platformy SharePoint firmy Microsoft. Ponadto platforma ta oferuje możliwość zdalnego korzystania z aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czyli może być udostępniana na każdym komputerze oraz w większości urządzeń mobilnych. Aby sprostać ogólnemu wymaganiu automatyzacji procesów, aplikacja IPR musi dostarczyć funkcje związane z rejestracją, rozliczaniem i dokumentowaniem obrotu materiałami (towarami) w systemie ceł zawieszonych, czyli obsługi księgi uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych (zwanej dalej Księgą IPR), zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów celnych. Celem wdrożenia aplikacji IPR jest usprawnienie rozliczania Księgi IPR, realizowanego dziś zwykle z wykorzystaniem pakietów biurowych takich jak MS Office, dzięki automatyzacji następujących procesów biznesowych: 1. Tworzenie Księgi IPR: konta otwierane są automatycznie w wyniku przetwarzania komunikatów z Urzędu Celnego dla materiałów podlegających rozliczeniu w aplikacji IPR. 2. Alokacja : wpisy na kontach Księgi IPR dokonywane są na podstawie analizy receptur dla procesów technologicznych importowanych z innych systemów, przykładowo Excel, SAP. 3. Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych: wpisy dokonywane są na podstawie faktury, a wynikiem jest powstanie zestawienia materiałów. 4. Rozliczenie pozostałych materiałów: materiały o wskazanych cechach mogą być poddane wybranej procedurze celnej, np. dopuszczeniu do obrotu. 5. Zamykanie konta Księgi IPR: po rozliczeniu materiału wprowadzonego na konto jest ono zamykane. 6. Kontrola spójności danych: raporty okresowe i przyrostowe pozwalają użytkownikom wewnętrznym (służby celne) i zewnętrznym (Urząd Celny) kontrolować prawidłowość rozliczeń i zgodność zawartości Księgi IPR ze stanem faktycznym. 7. Zarządzanie słownikami: dane słownikowe zawierają parametry aplikacji, które są wykorzystywane do realizacji procesów przetwarzania danych [przykładowo lista towarowa (SKU), współczynniki zużycia materiałów, kody CN, lista magazynów itp.]. Automatyzację procesów biznesowych zapewniono w wyniku zaoferowania funkcji dedykowanych dla poszczególnych ról, które całkowicie eliminują potrzebę wykonywania ręcznie prac w zakresie: 1. Dokonywania obliczeń zużycia materiałów i należności celno-podatkowych. 2. Analizy dokumentów wejściowych, takich jak komunikaty celne, receptury produkcyjne, faktury, stany magazynowe. Dokumenty te pochodzą z innych systemów, np. SAP, Office, System Zarządzania Magazynem. 3. Generowania dokumentów, zestawień materiałowych potrzebnych w procesie rozliczania konta Księgi IPR. 4. Sporządzania raportów okresowych i przyrostowych, które pozwalają kontrolować wewnętrzną spójność danych Księgi IPR, jak i monitorować wartości przetwarzane w systemach zewnętrznych. W kolejnych rozdziałach omówiono bardziej szczegółowo przebieg opisanych powyżej procesów i funkcjonalności aplikacji. Tworzenie Księgi IPR Konta w Księdze IPR tworzone są automatycznie w wyniki importu komunikatów celnych PZC systemu CELINA. W trakcie importu komunikatów następuje odczytanie wszystkich CAS Strona: 2/8 Rev:10

7 Rozwiązanie problemu niezbędnych danych z wybranych pól. Pola, które zawierają dane złożone, są dodatkowo analizowane w celu odczytu danych składowych wprowadzanego materiału. Przykładowo, zwykle pole opisu towaru zawiera szczegóły niezbędne do identyfikacji materiału na liście towarowej. Obsługiwane są następujące procedury celne: 5100: objęcie procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, 5171: objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, uprzednio objętych procedurą składu celnego. W przypadku integracji aplikacji IPR z aplikacją obsługi składy celnego (aplikacja CW) w ramach systemu SmartFactory, wyprowadzenie ze składu celnego zgodnie z procedurą 5171 powoduje automatyczne utworzenie konta w Księdze IPR. Import komunikatu celnego PZC. Utworzenie konta Księgi IPR. Komunikat PZC: dokument wejściowy generowany przez zewnętrzny system CELINA. Alokacja składników wyrobu gotowego Aby zapewnić automatyzację procesów związanych z rozliczeniem Księgi IPR importowane są dokumenty receptur dla procesów technologicznych powstałych produktów, zawierające ich ilości oraz wykaz materiałów (towarów). W zależności od fazy produkcji lub potrzeby możliwy jest import następujących wersji tego dokumentu: końcowej: po zakończeniu produkcji danej partii, częściowej: w przypadku konieczności eksportu wyrobu gotowego przed zakończeniem produkcji partii w całości, tymczasowej: używanej do sporządzania raportów. W przypadku wersji końcowej i częściowej następuje odpowiednie zaalokowanie lub korekta zaalokowanej już ilości materiałów na odpowiednich kontach Księgi IPR. Na tej podstawie w procesie objęcia procedurą związaną z wywozem produktów kompensacyjnych możliwe jest rozliczenie należności celno-podatkowych z nimi związanych. Import i sprawdzenie poprawności dokumentu zawierającego recepturę dla procesu technologicznego wybranej partii produktu. Analiza składu materiałowego, w tym wyliczenie zużycia, strat produkcyjnych i korekta w przypadku przekroczenia norm. Analiza dostępności materiałów na kontach Księgi IPR. Wyznaczanie stanów magazynowych dla wyrobów gotowych. Możliwość korekty receptur dla procesów technologicznych powstałych produktów w celu dokonania harmonizacji ze stanami magazynowymi. Zaalokowanie obliczonych ilości materiałów wywożonych w produktach kompensacyjnych. Receptura dla procesów technologicznych powstałych produktów: dokument zawierający ilość wyrobu gotowego oraz wykaz zużytych materiałów (towarów). Rozliczenie materiałów (towarów) Rozliczenie materiałów z poszczególnych kont Księgi IPR można zrealizować za pomocą wyprowadzenia powstałych w procesie produkcyjnym produktów. Aplikacja IPR przewiduje wyprowadzenie towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych przy zastosowaniu następujących procedur celnych: CAS Strona: 3/8 Rev:10

8 Rozwiązanie problemu powrotny wywóz towarów niekrajowych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych, Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych procedura dopuszczenia do obrotu towarów niekrajowych uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych, Rozliczenie pozostałych materiałów. Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych Wyprowadzenie, rozliczenie w Księdze IPR uprzednio zaalokowanych na kontach materiałów wymaga wyboru produktu i zadeklarowania jego ilości. Jest to realizowane poprzez import dokumentu elektronicznej faktury. Dokument faktury jest generowany przez systemy zewnętrzne, jak SAP, Office, Finansowo Księgowe, itp. W przypadku braku możliwości wygenerowania go w wymaganej postaci, posiadany dokument faktury można przekształcić do odpowiedniej formy korzystając z niezależnego programu konwertującego dostarczone dane na życzenie. W przypadku braku dokumentu faktury w formie wymaganej wyprowadzenie można zainicjować importując: dokument zastępczy utworzony z wykorzystaniem programu MS Excel, uniwersalny szablon dokumentu zawierający pustą listę, która zostanie zmodyfikowana korzystając z interfejsu użytkownika. Uwzględnione na fakturze pozycje są porównywane z aktualnymi, wewnętrznymi stanami magazynowymi, które tworzone są na podstawie analizy składu materiałowego dla wyrobów gotowych (patrz rozdział Alokacja ), a wszelkie niespójności są sygnalizowane użytkownikowi. Przed ostatecznym zakończeniem procesu eksportu istnieje możliwość edycji danych w celu wyjaśnienia i usunięcia niespójności, bądź pomyłek. Istotnym udogodnieniem jest wskazanie produktów, dla których nie zostały jeszcze wczytane receptury (nie znamy składu materiałowego). Na podstawie ostatecznie zaakceptowanej przez użytkownika ilości i rodzaju wyrobu gotowego do wyprowadzenia (eksportu), aplikacja automatycznie odnajdzie wszystkie materiały wchodzące w jego skład zgodnie z informacją z receptury i uwzględni fakt rozpoczęcia procedury celnej na listach wyprowadzeń związanych z odpowiednimi kontami Księgi IPR. W rezultacie, w zależności od rodzaju produktu, wygenerowany zostanie odpowiedni dokument, który stanowi podstawę do przygotowania zgłoszenia celnego, a w konsekwencji rozliczenia na kontach Księgi IPR materiałów wchodzących w skład eksportowanego wyrobu gotowego. Ostateczne rozliczenie jest dokonywane w wyniku przeczytania komunikatu celnego potwierdzającego zakończenie procedury eksportu. Import dokumentu faktury i ewentualna modyfikacja jej zawartości. Kontrola ilości eksportowanych produktów porównanie z wewnętrznymi stanami magazynowymi i zagwarantowanie spójności danych. Obliczanie ilości i zaksięgowanie na kontach Księgi IPR rozchodu materiałów wchodzących w skład produktu. Generowanie dokumentu zestawienia zawierającego materiały wchodzące w skład produktu i ogólny wykaz materiałów nie podlegających procedurze IPR. Uaktualnienie wewnętrznych stanów magazynowych wyrobów gotowych tak, aby móc monitorować zbieżność ewidencji aplikacji z faktycznym stanem magazynowym. Faktura: dokument czytany w celu określenia rodzaju produktu gotowego i jego ilości. Zestawienie materiałowe: dokument generowany w celu określenia zużytych w procesie produkcji materiałów i ilości wywożonych w procedurze eksportu produktów. CAS Strona: 4/8 Rev:10

9 Rozwiązanie problemu Rozliczenie pozostałych materiałów Materiały będące produktami kompensacyjnymi powstałymi jako produkty uboczne w procesie wytwarzania wyrobu gotowego należy również rozliczyć - zaksięgować na kontach Księgi IPR tak, aby zbilansować je z materiałem, który na dane konto został wprowadzony. W ramach tego procesu rozlicza się również opakowania, w jakich materiały zostały fizycznie dostarczone, jeśli zostały zgłoszone na komunikacie celnym wprowadzenia. W wyniku realizacji procesu zostanie utworzone zestawienie stanowiące podstawę do sporządzenia zgłoszenia celnego zgodnie ze wskazaną przez użytkownika procedurą celną. kończy się importem komunikatu celnego (PZC albo IE529) odpowiedniego dla wybranej procedury, który potwierdza rozliczenie należności celno-podatkowych. Selektywny wybór na podstawie wybranych kryteriów. Wybór procedury celnej dla zgłoszenia. Generowanie dokumentu zestawienia materiałowego. Import komunikatu odpowiedniego dla wybranej procedury celnej, wyszukanie odpowiednich materiałów zgłoszonych do odprawy i oznaczenie ich statusu celnego. Zestawienie opakowań: dokument stanowiący podstawę do sporządzenia zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia opakowań do obrotu. Zestawienie materiałów: dokument stanowiący podstawę do sporządzenia zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia do obrotu lub eksportu. Komunikat celny PZC albo IE529: w zależności od procedury celnej importowany jest komunikat celny i sprawdzana jest jego poprawność. Zamykanie konta Księgi IPR Zasadniczo konta Księgi IPR rozliczane są w procesach Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych i Rozliczenie pozostałych materiałów, w których następuje księgowanie rozchodu materiałów na kontach Księgi IPR. W przypadku zbilansowania konta w wyniku realizacji jednego z wymienionych procesów wymagane jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Celnego. W celu automatyzacji tego zgłoszenia generowany jest wniosek o całkowitą likwidację zgłoszeń celnych i raport stanu konta. Ponieważ rozlicznie konta Księgi IPR jest realizowane w osobnych procesach, w których wykorzystywane są również dokumenty zewnętrzne, wprowadzono następujące mechanizmy pozwalające na kontrolę spójności danych ze stanem faktycznym: Tworzenie raportu bieżącego stanu konta Księgi IPR. Sygnalizowanie możliwości przekroczenia dopuszczalnego okresu rozliczenia. Monitorowanie dat: informowanie o możliwości zamknięcia i ostrzeganie o konieczności rozliczenia konta Księgi IPR. Wyróżnianie zamkniętych kont: kontrola stanu konta i zmiana atrybutów dla konta tak, aby uniemożliwić modyfikację danych z nim związanych. Generowanie wniosku o całkowitą likwidację do Urzędu Celnego dla wybranego konta Księgi IPR. Generowanie raportu aktualnego stanu konta Księgi IPR. Wniosek o zamknięcie: wniosek o całkowitą likwidację zgłoszeń celnych (kont Księgi IPR) dokument generowany przez aplikację IPR, przeznaczony dla Urzędu Celnego. Raport stanu konta: karta rozliczeniowa dla pojedynczego konta Księgi IPR - dokument będący załącznikiem do dokumentu Wniosek o zamknięcie, generowany przez aplikację IPR. CAS Strona: 5/8 Rev:10

10 Rozwiązanie problemu Kontrola spójności danych Raporty okresowe i przyrostowe pozwalają użytkownikom wewnętrznym (służby celne) i zewnętrznym (Urząd Celny) kontrolować prawidłowość rozliczeń i zgodność zawartości Księgi IPR z faktycznym stanem magazynowym. Raport okresowy jest generowany raz w miesiącu i zawiera bilans dla materiałów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych, które: zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych tj. wprowadzono je do Księgi IPR, zostały rozliczone, wyprowadzone z Księgi IPR w postaci składników wywożonych produktów, zostały wykorzystane w procesie produkcji a produkt nadal znajduje się w magazynie, znajdują się w magazynie w postaci półproduktów lub nieprzetworzonej. Raport przyrostowy jest to raport generowany raz w miesiącu na potrzeby audytu spójności wewnętrznej Księgi IPR. W ramach kontroli spójności danych mogą być generowane różne zestawienia dotyczące np. grupy wybranych kont Księgi IPR, w tym zestawienia dotyczące stanu kont otwartych oraz inne wg potrzeb. Sygnalizowanie niespójności wyliczonych stanów magazynowych na podstawie przeprowadzonych operacji związanych z wyrobem gotowym i faktycznych stanów magazynowych zaimportowanych z dokumentów zewnętrznych. Wyszukiwanie pozycji, dla których receptury dla procesów technologicznych nie zostały zaimportowane. Sygnalizacja ewentualnych niespójności danych na dokumentach zewnętrznych. Sporządzenie raportów. Faktyczne stany magazynowe: raport wczytywany w celu kontroli spójności faktycznych stanów magazynowych w stosunku do ewidencji prowadzonej przez aplikację; raport niezbędny do wygenerowania raportu okresowego i przyrostowego. Raport okresowy: generowany w celu sprawdzenia aktualnych stanów faktycznych w stosunku do ewidencji prowadzonej przez aplikację. Raport przyrostowy: generowany w celu kontroli spójności danych, czyli sprawdzenia bilansowania się materiałów wprowadzanych i wyprowadzanych z Księgi IPR. Zarządzanie słownikami Przewidziane w aplikacji IPR słowniki mają zagwarantować odpowiedni, zgodny ze stanem faktycznym, rozchód materiału objętego procedurą IPR na kontach Księgi IPR w celu poprawnego wyprowadzenia i rozliczenia należności celno-podatkowych. Mechanizmy aktualizacji danych słownikowych mają na celu odpowiednie: identyfikowanie produktu, identyfikowanie materiału jako podlegającego procedurze IPR, wskazanie magazynu celem porównania z faktycznymi stanami magazynowymi, zarządzanie wartościami dla wskaźników określających ograniczenia procesu technologicznego konkretnego rodzaju produktu, zarządzanie wartościami dla wskaźników wpływających na poprawną pod względem ilościowym alokację materiałów na kontach, kontrole procedur, terminów ważności dla rozliczeń kont Księgi IPR. Import dokumentu Lista towarowa. Edycja danych słownikowych. CAS Strona: 6/8 Rev:10

11 Wdrażanie Lista towarowa: raport wczytywany w celu aktualizacji zestawienia identyfikatorów dla produktów (ang. SKU - Stock Keeping Unit), w których składzie znajdują się materiały objęte procedurą IPR. Identyfikator odnosi się do każdego produktu i jego wariantów osobno. WDRAŻANIE Korzystanie Aplikacja IPR działa na platformie SharePoint firmy Microsoft. SharePoint jest platformą wykorzystującą sieć do komunikacji. W konsekwencji użytkownik korzysta z interfejsu użytkownika w oknie przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na swojej stacji roboczej. Takie rozwiązanie gwarantuje dostęp do danych w dowolnym miejscu, gdzie jest dostęp do Internetu lub Intranetu bez względu na wykorzystywany system operacyjny i rodzaj komputera. Aplikacja nie musi być instalowana we własnych zasobach. Można z niej korzystać w formie usługi zdalnej, potocznie określanej jako aplikacja w chmurze. Aplikacja w chmurze likwiduje barierę finansową dostępu do inwestycji i konieczności utrzymywania całej infrastruktury informatycznej we własnym zakresie. Aby powiadamiać użytkownika o wybranych zdarzeniach, które z różnych przyczyn mogą być dla niego istotne, wykorzystywana jest poczta elektroniczna. Wybór zdarzeń oraz związana z nimi lista dystrybucyjna, określająca odbiorców komunikatu informującego o tym zdarzeniu, jest swobodnie konfigurowalna i może być zmieniana w trakcie eksploatacji aplikacji. Jeśli interfejs użytkownika dostępny w przeglądarce internetowej nie jest z pewnych przyczyn wystarczający, jest możliwe zapewnienie użytkownikowi dostępu do aplikacji za pośrednictwem dedykowanych aplikacji klienckich włączając w to aplikacje mobilne. Dopasowanie Aplikacja IPR w pełni wykorzystuje wszystkie zalety platformy SharePoint i dzięki temu charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością w zakresie możliwości dopasowania jej funkcjonalności i interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb we własnym zakresie. Wbudowany system zarządzania rolami pozwala również na swobodną kontrolę dostępu do funkcji i danych przez poszczególnych użytkowników. Zaletą proponowanego rozwiązania jest jego otwartość, ponieważ wszystkie dane zapisywane są w typowy dla tej platformy sposób z wykorzystaniem list i bibliotek. To daje pełną swobodę w zakresie możliwości wykorzystania danych bezpośrednio przez użytkownika w spersonalizowanym widoku i wykorzystania wbudowanych modułów (ang. Web-part). Podobnie, dane te można wykorzystać bez ograniczeń we własnych aplikacjach i przepływach pracy (ang. workflow). Wszystkie generowane dokumenty są zapisywane w standardzie XML. Dzięki temu integracja z innymi systemami jest znacznie uproszczona. Aby można było je drukować lub konwertować do innych formatów zastosowano technikę translacji z wykorzystaniem szablonów (ang. stylesheet) zgodnych z normami międzynarodowymi. Dzięki temu generowane dokumenty można otwierać w postaci w pełni sformatowanej zgodnie z wymaganiami z wykorzystaniem przykładowo przeglądarki internetowej lub programu Word firmy Microsoft. W przypadku konieczności zmiany wyglądu dokumentu wystarczy zmodyfikować plik szablonu, który też jest plikiem XML. Integracja z innymi systemami Praktycznie żaden system informatyczny nie może stanowić odseparowanej wyspy w architekturze informacyjnej przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia otwartości aplikacji IPR, do jej integracji z innymi systemami wykorzystano popularną i bazującą na standardach międzynarodowych technologię XML. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniono automatyzację przepływu danych z takich systemów jak CELINA, SAP, Office. Z punktu widzenia automatyzacji przetwarzania danych z systemów zewnętrznych bardzo istotne są dokumenty celne sporządzone zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie CELINA Specyfikacja elektronicznych zgłoszeń celnych XML; Ref: CLN-TCH-XML, w tym: CAS Strona: 7/8 Rev:10

12 Korzyści 1. Komunikat celny PZC. 2. Komunikat celny SAD. 3. Komunikat celny CLNE. 4. Komunikat celny IE529. W następstwie przetworzenia danych z zaimportowanych plików zostają one przypisane do odpowiedniego zgłoszenia. Następuje również uzupełnienie danych potrzebnych do rozliczenia towarów objętych zgłoszeniem (tj. dopisanie danych na odpowiednich pozycjach Księgi IPR). KORZYŚCI Wdrożenie aplikacji IPR automatyzuje procedury i obliczenia związane z obsługą dokumentów eksportowych, importowych, magazynowych i produkcyjnych. Wynikające z tego podstawowe bezpośrednie korzyści to: Zmniejszenie kosztów realizacji procedury dzięki minimalizacji operacji ręcznych. Zmniejszenie kosztów realizacji procedury dzięki znacznemu zmniejszeniu wymagań co do kwalifikacji pracowników. Zmniejszenie ryzyka błędów merytorycznych i pomyłek. Kontrola spójności przebiegu procesów obsługi magazynów, składu celnego i produkcji w toku w kontekście tej procedury. Zmniejszenie kosztów związanych z obsługą współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak Urząd Celny. CAS Strona: 8/8 Rev:10

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zgodność programu 360 księgowość. z wymogami Ustawy o Rachunkowości.

Zgodność programu 360 księgowość. z wymogami Ustawy o Rachunkowości. Zgodność programu 360 księgowość z wymogami Ustawy o Rachunkowości. Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat programu księgowego online 360 księgowość. Poniżej omówione zostały artykuły i ustępy

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO Spis treści Wykaz skrótów Od Autora Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO 1. Ewolucja i rozwój polskiego prawa celnego 1. Prawo celne w okresie Rzeczpospolitej 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 17.06.2016 wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 2 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 dotyczące SKP... 3 Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB

Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB Główne zalety rozwiązania Potwierdzenia wykonywane przez pracowników produkcji (lub kontroli jakości) bez konieczności logowania do SAP za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja procesów biznesowych SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie

TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie Aplikacja TC Faktury przechowuje i tworzy rejestr wszystkich faktur kosztowych. Integruje się z posiadanym system FK i zarządza obiegiem faktur. Z poziomu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Grudzień 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia ACT! Integrator 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia ACT! Integrator 2012 Symfonia ACT! Integrator 1 Nowe funkcje w programie Symfonia ACT! Integrator 2012 Zmiany wprowadzone w wersji 2012: 1. Eksport szans sprzedaży z programu Sage ACT! do programu Symfonia Handel jako zamówień

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (kwestionariusz do wypełnienia dostępny

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie stawek VAT, firma ETOB-RES proponuje następujący scenariusz postępowania dla użytkowników systemów działających na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1642 Poz. 121 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przedsiębiorców w świetle ewolucji systemu podatkowego. Marcin Sidelnik, PwC Piotr Ciski, Sage Bogdan Zatorski, Sage

Wyzwania przedsiębiorców w świetle ewolucji systemu podatkowego. Marcin Sidelnik, PwC Piotr Ciski, Sage Bogdan Zatorski, Sage Wyzwania przedsiębiorców w świetle ewolucji systemu podatkowego Marcin Sidelnik, PwC Piotr Ciski, Sage Bogdan Zatorski, Sage Jednolity Plik Kontrolny - informacje podstawowe 2 Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo