ELEKTRONICZNA KSIĘGA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNA KSIĘGA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO"

Transkrypt

1 ELEKTRONICZNA KSIĘGA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Biała księga Łódź kwiecień 2014

2 Copyright CAS Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. CAS Łódź al. Kościuszki 103/105 tel/fax: +48 (42) ; + 48 (42)

3 SPIS TREŚCI Procedura uszlachetniania czynnego... 1 Rozwiązanie problemu... 1 Założenia ogólne... 1 Tworzenie Księgi IPR Alokacja składników wyrobu gotowego Rozliczenie materiałów (towarów)... 3 Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych Rozliczenie pozostałych materiałów Zamykanie konta Księgi IPR Kontrola spójności danych Zarządzanie słownikami Wdrażanie... 7 Korzystanie... 7 Dopasowanie... 7 Integracja z innymi systemami... 7 Korzyści... 8

4

5 Procedura uszlachetniania czynnego PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Procedura uszlachetniania czynnego IPR (ang. Inward sing Relief) to przepisy, które pozwalają na znaczne zmniejszenie wysokości opłat celnych dla przedsiębiorców świadczących usługi przetwarzania lub naprawy towarów sprowadzanych spoza UE, a następnie powrotnie wywożonych poza Wspólnotę. Jest ściśle regulowana, a jej zastosowanie pozwala przedsiębiorcy uniknąć lub odzyskać cło od sprowadzanych materiałów i przetwarzanych towarów. Można wyróżnić dwa warianty procedury uszlachetniania czynnego: 1. Ceł zawieszonych: w przypadku, gdy za przywiezione do przetworzenia towary i materiały nie trzeba płacić należności importowych. 2. Ceł zwrotnych: ma zastosowanie, gdy nie można dokładnie przewidzieć, jaka część importowanych materiałów zostanie wyeksportowana w formie produktów. W tym wariancie cło należy zapłacić na etapie przywozu, ale można je odzyskać przy wywozie produktów kompensacyjnych. Stosowanie tej procedury to dla firm przede wszystkim możliwość poprawienia efektywności operacyjnej poprzez wyeliminowanie cła jako składnika kosztowego przetwarzanych towarów. Wszędzie tam, gdzie wysokość należności celnych odgrywa istotną rolę, wyeliminowanie obciążeń celnych powoduje, że przedsiębiorca staje się bardziej konkurencyjny w walce o kontrakty na rynkach poza UE. Praktyczne wdrożenie procedury uszlachetniania czynnego, zwłaszcza dla złożonych receptur przetwarzania, jest kłopotliwe i w konsekwencji kosztowne. Jednak, w wyniku zastosowania odpowiedniego oprogramowania, ten problem można całkowicie wyeliminować. ROZWIĄZANIE PROBLEMU Rozwiązaniem problemu opisanego w rozdziale Procedura uszlachetniania czynnego jest automatyzacja procesów biznesowych dzięki zastosowaniu aplikacji CAS IPR Elektroniczna księga uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych, należącej do systemu SmartFactory, która automatyzuje procedury związane z obsługą dokumentów eksportowych, importowych, magazynowych i produkcyjnych. Założenia ogólne Proponowane rozwiązanie zostało opracowane na podstawie szczegółowej analizy procesów biznesowych, a więc pewnego ciągu operacji, które muszą być realizowane jako jedna całość i związanego z nimi obiegu dokumentów. W procesie rozliczania Księgi IPR bierze udział kilka niezależnych podmiotów, w tym: Przedsiębiorca: jednostka organizacyjna wykorzystująca procedurę do uzyskania bezpośrednich korzyści. Agencja Celna: reprezentuje Przedsiębiorcę przed organami celnymi i zapewnienia poprawność rozliczeń należności celno-podatkowych pośrednicząc pomiędzy Przedsiębiorcą i Urzędem Celnym. Urząd Celny: podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów przywożonych na wspólnotowy obszar celny lub z niego wywożonych. Ponadto u Przedsiębiorcy można wyróżnić kilka dodatkowych ról biorących czynny udział w omawianych procesach. Do najważniejszych należą: Dział Celny Magazyn Produkcja CAS Strona: 1/8 Rev:10

6 Rozwiązanie problemu Pierwszym wymaganiem dla proponowanego rozwiązania musi być możliwość bezpośredniego udostępnienia wszystkim uczestnikom procesów funkcji oferowanych przez aplikację. Jednak prawidłowa eksploatacja aplikacji wymaga zapewnienia selektywnego dostępu do wybranych funkcji i danych w zależności od roli użytkownika. Niezbędnym jest, aby zagwarantować odpowiednią poufność danych i udostępnianie funkcji w zależności od kompetencji i zakresu obowiązków. Zatem role, jakie mogą zostać przypisane użytkownikowi, muszą być powiązane z jego uprawnieniami, czyli dostępem do odpowiednich, istotnych informacji i odpowiedzialnością za wykonywanie działań umożliwiających korzystanie z systemu wyłącznie w celu, jakiemu ma on służyć. Takie podejście do zarządzania uprawnieniami zostało spełnione w wyniku wykorzystania platformy SharePoint firmy Microsoft. Ponadto platforma ta oferuje możliwość zdalnego korzystania z aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czyli może być udostępniana na każdym komputerze oraz w większości urządzeń mobilnych. Aby sprostać ogólnemu wymaganiu automatyzacji procesów, aplikacja IPR musi dostarczyć funkcje związane z rejestracją, rozliczaniem i dokumentowaniem obrotu materiałami (towarami) w systemie ceł zawieszonych, czyli obsługi księgi uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych (zwanej dalej Księgą IPR), zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów celnych. Celem wdrożenia aplikacji IPR jest usprawnienie rozliczania Księgi IPR, realizowanego dziś zwykle z wykorzystaniem pakietów biurowych takich jak MS Office, dzięki automatyzacji następujących procesów biznesowych: 1. Tworzenie Księgi IPR: konta otwierane są automatycznie w wyniku przetwarzania komunikatów z Urzędu Celnego dla materiałów podlegających rozliczeniu w aplikacji IPR. 2. Alokacja : wpisy na kontach Księgi IPR dokonywane są na podstawie analizy receptur dla procesów technologicznych importowanych z innych systemów, przykładowo Excel, SAP. 3. Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych: wpisy dokonywane są na podstawie faktury, a wynikiem jest powstanie zestawienia materiałów. 4. Rozliczenie pozostałych materiałów: materiały o wskazanych cechach mogą być poddane wybranej procedurze celnej, np. dopuszczeniu do obrotu. 5. Zamykanie konta Księgi IPR: po rozliczeniu materiału wprowadzonego na konto jest ono zamykane. 6. Kontrola spójności danych: raporty okresowe i przyrostowe pozwalają użytkownikom wewnętrznym (służby celne) i zewnętrznym (Urząd Celny) kontrolować prawidłowość rozliczeń i zgodność zawartości Księgi IPR ze stanem faktycznym. 7. Zarządzanie słownikami: dane słownikowe zawierają parametry aplikacji, które są wykorzystywane do realizacji procesów przetwarzania danych [przykładowo lista towarowa (SKU), współczynniki zużycia materiałów, kody CN, lista magazynów itp.]. Automatyzację procesów biznesowych zapewniono w wyniku zaoferowania funkcji dedykowanych dla poszczególnych ról, które całkowicie eliminują potrzebę wykonywania ręcznie prac w zakresie: 1. Dokonywania obliczeń zużycia materiałów i należności celno-podatkowych. 2. Analizy dokumentów wejściowych, takich jak komunikaty celne, receptury produkcyjne, faktury, stany magazynowe. Dokumenty te pochodzą z innych systemów, np. SAP, Office, System Zarządzania Magazynem. 3. Generowania dokumentów, zestawień materiałowych potrzebnych w procesie rozliczania konta Księgi IPR. 4. Sporządzania raportów okresowych i przyrostowych, które pozwalają kontrolować wewnętrzną spójność danych Księgi IPR, jak i monitorować wartości przetwarzane w systemach zewnętrznych. W kolejnych rozdziałach omówiono bardziej szczegółowo przebieg opisanych powyżej procesów i funkcjonalności aplikacji. Tworzenie Księgi IPR Konta w Księdze IPR tworzone są automatycznie w wyniki importu komunikatów celnych PZC systemu CELINA. W trakcie importu komunikatów następuje odczytanie wszystkich CAS Strona: 2/8 Rev:10

7 Rozwiązanie problemu niezbędnych danych z wybranych pól. Pola, które zawierają dane złożone, są dodatkowo analizowane w celu odczytu danych składowych wprowadzanego materiału. Przykładowo, zwykle pole opisu towaru zawiera szczegóły niezbędne do identyfikacji materiału na liście towarowej. Obsługiwane są następujące procedury celne: 5100: objęcie procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, 5171: objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, uprzednio objętych procedurą składu celnego. W przypadku integracji aplikacji IPR z aplikacją obsługi składy celnego (aplikacja CW) w ramach systemu SmartFactory, wyprowadzenie ze składu celnego zgodnie z procedurą 5171 powoduje automatyczne utworzenie konta w Księdze IPR. Import komunikatu celnego PZC. Utworzenie konta Księgi IPR. Komunikat PZC: dokument wejściowy generowany przez zewnętrzny system CELINA. Alokacja składników wyrobu gotowego Aby zapewnić automatyzację procesów związanych z rozliczeniem Księgi IPR importowane są dokumenty receptur dla procesów technologicznych powstałych produktów, zawierające ich ilości oraz wykaz materiałów (towarów). W zależności od fazy produkcji lub potrzeby możliwy jest import następujących wersji tego dokumentu: końcowej: po zakończeniu produkcji danej partii, częściowej: w przypadku konieczności eksportu wyrobu gotowego przed zakończeniem produkcji partii w całości, tymczasowej: używanej do sporządzania raportów. W przypadku wersji końcowej i częściowej następuje odpowiednie zaalokowanie lub korekta zaalokowanej już ilości materiałów na odpowiednich kontach Księgi IPR. Na tej podstawie w procesie objęcia procedurą związaną z wywozem produktów kompensacyjnych możliwe jest rozliczenie należności celno-podatkowych z nimi związanych. Import i sprawdzenie poprawności dokumentu zawierającego recepturę dla procesu technologicznego wybranej partii produktu. Analiza składu materiałowego, w tym wyliczenie zużycia, strat produkcyjnych i korekta w przypadku przekroczenia norm. Analiza dostępności materiałów na kontach Księgi IPR. Wyznaczanie stanów magazynowych dla wyrobów gotowych. Możliwość korekty receptur dla procesów technologicznych powstałych produktów w celu dokonania harmonizacji ze stanami magazynowymi. Zaalokowanie obliczonych ilości materiałów wywożonych w produktach kompensacyjnych. Receptura dla procesów technologicznych powstałych produktów: dokument zawierający ilość wyrobu gotowego oraz wykaz zużytych materiałów (towarów). Rozliczenie materiałów (towarów) Rozliczenie materiałów z poszczególnych kont Księgi IPR można zrealizować za pomocą wyprowadzenia powstałych w procesie produkcyjnym produktów. Aplikacja IPR przewiduje wyprowadzenie towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych przy zastosowaniu następujących procedur celnych: CAS Strona: 3/8 Rev:10

8 Rozwiązanie problemu powrotny wywóz towarów niekrajowych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych, Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych procedura dopuszczenia do obrotu towarów niekrajowych uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych, Rozliczenie pozostałych materiałów. Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych Wyprowadzenie, rozliczenie w Księdze IPR uprzednio zaalokowanych na kontach materiałów wymaga wyboru produktu i zadeklarowania jego ilości. Jest to realizowane poprzez import dokumentu elektronicznej faktury. Dokument faktury jest generowany przez systemy zewnętrzne, jak SAP, Office, Finansowo Księgowe, itp. W przypadku braku możliwości wygenerowania go w wymaganej postaci, posiadany dokument faktury można przekształcić do odpowiedniej formy korzystając z niezależnego programu konwertującego dostarczone dane na życzenie. W przypadku braku dokumentu faktury w formie wymaganej wyprowadzenie można zainicjować importując: dokument zastępczy utworzony z wykorzystaniem programu MS Excel, uniwersalny szablon dokumentu zawierający pustą listę, która zostanie zmodyfikowana korzystając z interfejsu użytkownika. Uwzględnione na fakturze pozycje są porównywane z aktualnymi, wewnętrznymi stanami magazynowymi, które tworzone są na podstawie analizy składu materiałowego dla wyrobów gotowych (patrz rozdział Alokacja ), a wszelkie niespójności są sygnalizowane użytkownikowi. Przed ostatecznym zakończeniem procesu eksportu istnieje możliwość edycji danych w celu wyjaśnienia i usunięcia niespójności, bądź pomyłek. Istotnym udogodnieniem jest wskazanie produktów, dla których nie zostały jeszcze wczytane receptury (nie znamy składu materiałowego). Na podstawie ostatecznie zaakceptowanej przez użytkownika ilości i rodzaju wyrobu gotowego do wyprowadzenia (eksportu), aplikacja automatycznie odnajdzie wszystkie materiały wchodzące w jego skład zgodnie z informacją z receptury i uwzględni fakt rozpoczęcia procedury celnej na listach wyprowadzeń związanych z odpowiednimi kontami Księgi IPR. W rezultacie, w zależności od rodzaju produktu, wygenerowany zostanie odpowiedni dokument, który stanowi podstawę do przygotowania zgłoszenia celnego, a w konsekwencji rozliczenia na kontach Księgi IPR materiałów wchodzących w skład eksportowanego wyrobu gotowego. Ostateczne rozliczenie jest dokonywane w wyniku przeczytania komunikatu celnego potwierdzającego zakończenie procedury eksportu. Import dokumentu faktury i ewentualna modyfikacja jej zawartości. Kontrola ilości eksportowanych produktów porównanie z wewnętrznymi stanami magazynowymi i zagwarantowanie spójności danych. Obliczanie ilości i zaksięgowanie na kontach Księgi IPR rozchodu materiałów wchodzących w skład produktu. Generowanie dokumentu zestawienia zawierającego materiały wchodzące w skład produktu i ogólny wykaz materiałów nie podlegających procedurze IPR. Uaktualnienie wewnętrznych stanów magazynowych wyrobów gotowych tak, aby móc monitorować zbieżność ewidencji aplikacji z faktycznym stanem magazynowym. Faktura: dokument czytany w celu określenia rodzaju produktu gotowego i jego ilości. Zestawienie materiałowe: dokument generowany w celu określenia zużytych w procesie produkcji materiałów i ilości wywożonych w procedurze eksportu produktów. CAS Strona: 4/8 Rev:10

9 Rozwiązanie problemu Rozliczenie pozostałych materiałów Materiały będące produktami kompensacyjnymi powstałymi jako produkty uboczne w procesie wytwarzania wyrobu gotowego należy również rozliczyć - zaksięgować na kontach Księgi IPR tak, aby zbilansować je z materiałem, który na dane konto został wprowadzony. W ramach tego procesu rozlicza się również opakowania, w jakich materiały zostały fizycznie dostarczone, jeśli zostały zgłoszone na komunikacie celnym wprowadzenia. W wyniku realizacji procesu zostanie utworzone zestawienie stanowiące podstawę do sporządzenia zgłoszenia celnego zgodnie ze wskazaną przez użytkownika procedurą celną. kończy się importem komunikatu celnego (PZC albo IE529) odpowiedniego dla wybranej procedury, który potwierdza rozliczenie należności celno-podatkowych. Selektywny wybór na podstawie wybranych kryteriów. Wybór procedury celnej dla zgłoszenia. Generowanie dokumentu zestawienia materiałowego. Import komunikatu odpowiedniego dla wybranej procedury celnej, wyszukanie odpowiednich materiałów zgłoszonych do odprawy i oznaczenie ich statusu celnego. Zestawienie opakowań: dokument stanowiący podstawę do sporządzenia zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia opakowań do obrotu. Zestawienie materiałów: dokument stanowiący podstawę do sporządzenia zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia do obrotu lub eksportu. Komunikat celny PZC albo IE529: w zależności od procedury celnej importowany jest komunikat celny i sprawdzana jest jego poprawność. Zamykanie konta Księgi IPR Zasadniczo konta Księgi IPR rozliczane są w procesach Rozliczenie materiałów w wyrobach gotowych i Rozliczenie pozostałych materiałów, w których następuje księgowanie rozchodu materiałów na kontach Księgi IPR. W przypadku zbilansowania konta w wyniku realizacji jednego z wymienionych procesów wymagane jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Celnego. W celu automatyzacji tego zgłoszenia generowany jest wniosek o całkowitą likwidację zgłoszeń celnych i raport stanu konta. Ponieważ rozlicznie konta Księgi IPR jest realizowane w osobnych procesach, w których wykorzystywane są również dokumenty zewnętrzne, wprowadzono następujące mechanizmy pozwalające na kontrolę spójności danych ze stanem faktycznym: Tworzenie raportu bieżącego stanu konta Księgi IPR. Sygnalizowanie możliwości przekroczenia dopuszczalnego okresu rozliczenia. Monitorowanie dat: informowanie o możliwości zamknięcia i ostrzeganie o konieczności rozliczenia konta Księgi IPR. Wyróżnianie zamkniętych kont: kontrola stanu konta i zmiana atrybutów dla konta tak, aby uniemożliwić modyfikację danych z nim związanych. Generowanie wniosku o całkowitą likwidację do Urzędu Celnego dla wybranego konta Księgi IPR. Generowanie raportu aktualnego stanu konta Księgi IPR. Wniosek o zamknięcie: wniosek o całkowitą likwidację zgłoszeń celnych (kont Księgi IPR) dokument generowany przez aplikację IPR, przeznaczony dla Urzędu Celnego. Raport stanu konta: karta rozliczeniowa dla pojedynczego konta Księgi IPR - dokument będący załącznikiem do dokumentu Wniosek o zamknięcie, generowany przez aplikację IPR. CAS Strona: 5/8 Rev:10

10 Rozwiązanie problemu Kontrola spójności danych Raporty okresowe i przyrostowe pozwalają użytkownikom wewnętrznym (służby celne) i zewnętrznym (Urząd Celny) kontrolować prawidłowość rozliczeń i zgodność zawartości Księgi IPR z faktycznym stanem magazynowym. Raport okresowy jest generowany raz w miesiącu i zawiera bilans dla materiałów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych, które: zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych tj. wprowadzono je do Księgi IPR, zostały rozliczone, wyprowadzone z Księgi IPR w postaci składników wywożonych produktów, zostały wykorzystane w procesie produkcji a produkt nadal znajduje się w magazynie, znajdują się w magazynie w postaci półproduktów lub nieprzetworzonej. Raport przyrostowy jest to raport generowany raz w miesiącu na potrzeby audytu spójności wewnętrznej Księgi IPR. W ramach kontroli spójności danych mogą być generowane różne zestawienia dotyczące np. grupy wybranych kont Księgi IPR, w tym zestawienia dotyczące stanu kont otwartych oraz inne wg potrzeb. Sygnalizowanie niespójności wyliczonych stanów magazynowych na podstawie przeprowadzonych operacji związanych z wyrobem gotowym i faktycznych stanów magazynowych zaimportowanych z dokumentów zewnętrznych. Wyszukiwanie pozycji, dla których receptury dla procesów technologicznych nie zostały zaimportowane. Sygnalizacja ewentualnych niespójności danych na dokumentach zewnętrznych. Sporządzenie raportów. Faktyczne stany magazynowe: raport wczytywany w celu kontroli spójności faktycznych stanów magazynowych w stosunku do ewidencji prowadzonej przez aplikację; raport niezbędny do wygenerowania raportu okresowego i przyrostowego. Raport okresowy: generowany w celu sprawdzenia aktualnych stanów faktycznych w stosunku do ewidencji prowadzonej przez aplikację. Raport przyrostowy: generowany w celu kontroli spójności danych, czyli sprawdzenia bilansowania się materiałów wprowadzanych i wyprowadzanych z Księgi IPR. Zarządzanie słownikami Przewidziane w aplikacji IPR słowniki mają zagwarantować odpowiedni, zgodny ze stanem faktycznym, rozchód materiału objętego procedurą IPR na kontach Księgi IPR w celu poprawnego wyprowadzenia i rozliczenia należności celno-podatkowych. Mechanizmy aktualizacji danych słownikowych mają na celu odpowiednie: identyfikowanie produktu, identyfikowanie materiału jako podlegającego procedurze IPR, wskazanie magazynu celem porównania z faktycznymi stanami magazynowymi, zarządzanie wartościami dla wskaźników określających ograniczenia procesu technologicznego konkretnego rodzaju produktu, zarządzanie wartościami dla wskaźników wpływających na poprawną pod względem ilościowym alokację materiałów na kontach, kontrole procedur, terminów ważności dla rozliczeń kont Księgi IPR. Import dokumentu Lista towarowa. Edycja danych słownikowych. CAS Strona: 6/8 Rev:10

11 Wdrażanie Lista towarowa: raport wczytywany w celu aktualizacji zestawienia identyfikatorów dla produktów (ang. SKU - Stock Keeping Unit), w których składzie znajdują się materiały objęte procedurą IPR. Identyfikator odnosi się do każdego produktu i jego wariantów osobno. WDRAŻANIE Korzystanie Aplikacja IPR działa na platformie SharePoint firmy Microsoft. SharePoint jest platformą wykorzystującą sieć do komunikacji. W konsekwencji użytkownik korzysta z interfejsu użytkownika w oknie przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na swojej stacji roboczej. Takie rozwiązanie gwarantuje dostęp do danych w dowolnym miejscu, gdzie jest dostęp do Internetu lub Intranetu bez względu na wykorzystywany system operacyjny i rodzaj komputera. Aplikacja nie musi być instalowana we własnych zasobach. Można z niej korzystać w formie usługi zdalnej, potocznie określanej jako aplikacja w chmurze. Aplikacja w chmurze likwiduje barierę finansową dostępu do inwestycji i konieczności utrzymywania całej infrastruktury informatycznej we własnym zakresie. Aby powiadamiać użytkownika o wybranych zdarzeniach, które z różnych przyczyn mogą być dla niego istotne, wykorzystywana jest poczta elektroniczna. Wybór zdarzeń oraz związana z nimi lista dystrybucyjna, określająca odbiorców komunikatu informującego o tym zdarzeniu, jest swobodnie konfigurowalna i może być zmieniana w trakcie eksploatacji aplikacji. Jeśli interfejs użytkownika dostępny w przeglądarce internetowej nie jest z pewnych przyczyn wystarczający, jest możliwe zapewnienie użytkownikowi dostępu do aplikacji za pośrednictwem dedykowanych aplikacji klienckich włączając w to aplikacje mobilne. Dopasowanie Aplikacja IPR w pełni wykorzystuje wszystkie zalety platformy SharePoint i dzięki temu charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością w zakresie możliwości dopasowania jej funkcjonalności i interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb we własnym zakresie. Wbudowany system zarządzania rolami pozwala również na swobodną kontrolę dostępu do funkcji i danych przez poszczególnych użytkowników. Zaletą proponowanego rozwiązania jest jego otwartość, ponieważ wszystkie dane zapisywane są w typowy dla tej platformy sposób z wykorzystaniem list i bibliotek. To daje pełną swobodę w zakresie możliwości wykorzystania danych bezpośrednio przez użytkownika w spersonalizowanym widoku i wykorzystania wbudowanych modułów (ang. Web-part). Podobnie, dane te można wykorzystać bez ograniczeń we własnych aplikacjach i przepływach pracy (ang. workflow). Wszystkie generowane dokumenty są zapisywane w standardzie XML. Dzięki temu integracja z innymi systemami jest znacznie uproszczona. Aby można było je drukować lub konwertować do innych formatów zastosowano technikę translacji z wykorzystaniem szablonów (ang. stylesheet) zgodnych z normami międzynarodowymi. Dzięki temu generowane dokumenty można otwierać w postaci w pełni sformatowanej zgodnie z wymaganiami z wykorzystaniem przykładowo przeglądarki internetowej lub programu Word firmy Microsoft. W przypadku konieczności zmiany wyglądu dokumentu wystarczy zmodyfikować plik szablonu, który też jest plikiem XML. Integracja z innymi systemami Praktycznie żaden system informatyczny nie może stanowić odseparowanej wyspy w architekturze informacyjnej przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia otwartości aplikacji IPR, do jej integracji z innymi systemami wykorzystano popularną i bazującą na standardach międzynarodowych technologię XML. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniono automatyzację przepływu danych z takich systemów jak CELINA, SAP, Office. Z punktu widzenia automatyzacji przetwarzania danych z systemów zewnętrznych bardzo istotne są dokumenty celne sporządzone zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie CELINA Specyfikacja elektronicznych zgłoszeń celnych XML; Ref: CLN-TCH-XML, w tym: CAS Strona: 7/8 Rev:10

12 Korzyści 1. Komunikat celny PZC. 2. Komunikat celny SAD. 3. Komunikat celny CLNE. 4. Komunikat celny IE529. W następstwie przetworzenia danych z zaimportowanych plików zostają one przypisane do odpowiedniego zgłoszenia. Następuje również uzupełnienie danych potrzebnych do rozliczenia towarów objętych zgłoszeniem (tj. dopisanie danych na odpowiednich pozycjach Księgi IPR). KORZYŚCI Wdrożenie aplikacji IPR automatyzuje procedury i obliczenia związane z obsługą dokumentów eksportowych, importowych, magazynowych i produkcyjnych. Wynikające z tego podstawowe bezpośrednie korzyści to: Zmniejszenie kosztów realizacji procedury dzięki minimalizacji operacji ręcznych. Zmniejszenie kosztów realizacji procedury dzięki znacznemu zmniejszeniu wymagań co do kwalifikacji pracowników. Zmniejszenie ryzyka błędów merytorycznych i pomyłek. Kontrola spójności przebiegu procesów obsługi magazynów, składu celnego i produkcji w toku w kontekście tej procedury. Zmniejszenie kosztów związanych z obsługą współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak Urząd Celny. CAS Strona: 8/8 Rev:10

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo