(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (51) Int. Cl. B65G1/127 ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2008/37 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie i sposób sortowania nieuporządkowanych zbiorników w systemie komisjonowania (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2007/43 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 02/2009 (73) Uprawniony z patentu: SSI Schäfer Peem GmbH, Graz-Gösting, AT PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: SCHÄFER Gerhard, Neunkirchen, DE (74) Pełnomocnik: Interpat rzecz. pat. Rozbicka Eleonora Warszawa ul. A.E. Odyńca 33 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Nasz znak: EP/350/08 Opis Niniejszy wynalazek dotyczy urządzenia do sortowania nieuporządkowanych zbiorników w systemie komisjonowania, odpowiednio zaprojektowanego systemu komisjonowania oraz sposobu sortowania nieuporządkowanych zbiorników. W typowych systemach komisjonowania zbiorniki magazynowe są transportowane z magazynu zbiorników do miejsc komisjonowania, gdzie pracownik komisjonujący wyjmuje artykuły przeznaczone do komisjonowania ze zbiorników magazynowych. Pracownik komisjonujący wkłada wyjęte artykuły do zbiornika na zamówione artykuły. Do każdego zbiornika na zamówione artykuły przydzielone jest zlecenie komisjonowania. Zlecenie obejmuje różne rodzaje artykułów w różnej ilości w zależności od zapotrzebowania. Aby można było w pełni obsłużyć dane zlecenie, to jest przeprowadzić komisjonowanie, konieczne jest sprowadzenie zbiorników magazynowych z magazynu zbiorników, w których to zbiornikach składowane są odpowiednie artykuły. Typowo odbywa się to z wykorzystaniem wybranej techniki transportu, na przykład przy użyciu przenośników taśmowych, przenośników rolkowych, przenośników podwieszonych i tym podobnych. Zbiorniki n a zamówione artykuły również są przekazywane do miejsc komisjonowania i odbierane z nich z wykorzystaniem wybranej techniki transportu. Ten rodzaj komisjonowania określany jest mianem towary do człowieka. Rozwiązanie takie wiąże się ze stosunkowo rozbudowanym transportem zbiorników wewnątrz systemu komisjonowania. W szczególności na miejsce komisjonowania należy sprowadzać zbiorniki magazynowe w ustalonej z góry (na podstawie zlecenia komisjonowania) kolejności. Na miejscu komisjonowania stosowane jest zwykle urządzenie wskazujące, które wskazuje pracownikowi komisjonującemu, ile artykułów należy pobrać z przygotowanego właśnie zbiornika magazynowego. Istotne jest przy tym, aby w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu przygotować właściwy zbiornik magazynowy, w szczególności na stanowisku odbioru w miejscu komisjonowania. Urządzenie do sortowania zbiorników znane jest z DE A1.

3 2 Sortowanie zbiorników ma szczególne znaczenie podczas przygotowywania wysyłki. W takim wypadku zbiorniki powinny zostać uporządkowane we właściwej (podanej uprzednio) kolejności na tak zwanych wysyłkowych torach ślepych, skąd są pobierane przez kierowców w celu ich późniejszego dostarczenia na miejsce przeznaczenia. Przyjmuje się, że termin zbiorniki odnosi się również do palet, tac i tym podobnych. Ze stanu techniki znane są ponadto rozmieszczone z boku głównej trasy transportu miejsca odstawiania. Z wykorzystaniem tego rodzaju miejsc odstawiania, gdzie można zazwyczaj przyjąć tylko jeden zbiornik, można usunąć dany zbiornik z kolejki wielu zbiorników. Usunięty z kolejki zbiornik składowany jest tymczasowo na miejscu odstawienia tak długo, aż wszystkie pozostałe zbiorniki, które znajdują się na trasie głównej i które powinny znaleźć się przed odstawionym zbiornikiem zgodnie z kierunkiem transportu, przemieszczą się obok odstawionego zbiornika. Wówczas odstawiony zbiornik jest przywracany do strumienia zbiorników na trasie głównej. W ten sposób odstawiony zbiornik zostaje przesunięty w tył, jeśli wziąć pod uwagę kolejność przenoszenia. Problemem jest jednak przesuwanie zbiornika w przód. Poprzez samo tylko usunięcie z głównej trasy transportu zbiornik nie może skutecznie wyprzedzić zbiorników rozmieszczonych przed nim. Kolejny problem polega na tym, że zgodnie ze stanem techniki nie jest możliwe jednoczesne przesuwanie wybranych zbiorników w przód oraz innych w tył. W związku z tym celem niniejszego wynalazku jest przedstawienie urządzenia do sortowania oraz sposobu sortowania zbiorników w systemie komisjonowania, które umożliwią wyprzedzanie zbiorników w kolejce, w szczególności wówczas, gdy kolejka zbiorników obejmuje bardzo wiele zbiorników, spośród których znaczna liczba umieszczona jest w niewłaściwej kolejności. Cel ten zrealizowano, proponując urządzenie do sortowania nieuporządkowanych zbiorników w systemie komisjonowania zgodnie z ustaloną uprzednio kolejnością. System komisjonowania obejmuje główną trasę transportu,

4 3 przy użyciu której nieuporządkowane zbiorniki w obrębie systemu komisjonowania są w szczególności transportowane na miejsce komisjonowania lub do magazynu zbiorników zgodnie z głównym kierunkiem transportu. Urządzenie do sortowania obejmuje rondo trasy transportu, które łączy się z główną trasą transportu za pośrednictwem punktu wprowadzania służącego do wprowadzania zbiorników na rondo trasy transportu oraz za pośrednictwem punktu wymiany służącego do wyprowadzania zbiorników znajdujących się na rondzie trasy transportu. Urządzenie do sortowania obejmuje ponadto przynajmniej jedno urządzenie transferowe, które rozmieszczone jest w obrębie ronda trasy transportu w taki sposób, że zbiorniki można wymieniać między pierwszym punktem wymiany a drugim punktem wymiany na rondzie trasy transportu. Powyższy cel zrealizowano ponadto, przedstawiając sposób porządkowania zbiorników zgodnie z ustaloną uprzednio kolejnością w systemie komisjonowania, który obejmuje urządzenie do sortowania wraz z rondem trasy transportu i urządzeniem transferowym, przy czym rondo trasy transportu łączy się z główną trasą transportu systemu komisjonowania za pośrednictwem punktu wprowadzania oraz punktu wyprowadzania, przy czym urządzenie transferowe łączy między sobą pierwszy punkt wymiany oraz drugi punkt wymiany przynależne do ronda trasy transportu, przy czym sposób ten obejmuje następujące etapy: rejestrowanie kolejności zbiorników, które przenoszone są w dół główną trasą transportu; porównanie zarejestrowanej kolejności z kolejnością zadaną; w wypadku, gdy kolejności te nie zgadzają się ze sobą, wówczas: wyprowadzenie zbiorników, które są niezgodne z zadaną kolejnością, na rondo trasy transportu; opracowanie poleceń zmiany sortowania w celu aktywacji urządzenia transferowego i/lub urządzenia wyprowadzającego; przekazywanie poleceń zmiany sortowania do urządzenia transferowego i/lub urządzenia wyprowadzającego oraz ich wykonanie; w wypadku, gdy kolejności są zgodne, powrót do etapu rejestrowania kolejności zbiorników. Zaletą tego rodzaju sortowania jest to, że wiele zbiorników, których kolejność jest nieprawidłowa, można poddać ponownemu sortowaniu. Sortowanie przebiega przy tym szybko. Zbiorniki znajdujące się na głównej trasie transportu

5 4 pozostają w strumieniu zbiorników, jako że nie jest już w szczególności konieczne zatrzymywanie zbiorników na głównej trasie transportu w celu utworzenia luki, do której można by wprowadzić zbiornik ponownie włączany do kolejki. W ten sposób wzrasta wydajność całego systemu. Zgodnie z korzystną postacią wykonania punkt wyprowadzania położony jest zgodnie z głównym kierunkiem transportu przed punktem wyprowadzania. W szczególności pierwszy punkt wymiany zgodnie z głównym kierunkiem transportu położony jest między punktem wyprowadzania a punktem wprowadzania, zaś drugi punkt wymiany znajduje się między punktem wprowadzania a punktem wyprowadzania. Korzystne jest również, gdy główna trasa transportu tworzy część ronda trasy transportu. Wówczas, gdy główna trasa transportu oraz rondo posiadają wspólny odcinek, oszczędza się przynajmniej na odcinku trasy transportu. Może być jednak również korzystne, gdy rondo stanowi kompletne zamknięte rondo, niezależne od głównej trasy transportu. Zgodnie z tą postacią wykonania rondo oraz główna trasa transportu posiadają wyłącznie wspólny punkt przecięcia. Ten wspólny punkt przecięcia odpowiada zarówno punktowi wprowadzania, jak i punktowi wyprowadzania. W szczególności punkt ten odpowiada pierwszemu punktowi wymiany. W ten sposób zastosować należy tylko jedną jednostkę, która umożliwia transfer zbiorników między główną trasą transportu a rondem. Liczbę urządzeń wprowadzających oraz wyprowadzających można zredukować. Daje się to w szczególności zauważyć w odniesieniu do kosztów nabycia. Zgodnie z korzystnym przykładem wykonania punkt wprowadzania odpowiada punktowi wyprowadzania. W szczególności pierwszy punkt wymiany odpowiada punktowi wyprowadzania. Szczególnie korzystnie rondo trasy transportu jest rozmieszczone zasadniczo na płaszczyźnie poziomej. Charakteryzujące się tego rodzaju konstrukcją urządzenie do sortowania może być stosowane w pomieszczeniach odznaczających się szczególnie niewielką wysokością sufitu, na przykład w portach lotniczych, gdzie bagaż jest

6 5 transportowany na półpiętrach, których wysokość nie odpowiada wzrostowi przeciętnego człowieka. Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania główna trasa transportu oraz rondo trasy transportu są konstruowane zasadniczo z wykorzystaniem przenośników rolkowych, przenośników taśmowych lub przenośników podwieszonych. Korzystne może być również, gdy rondo znajduje się zasadniczo w płaszczyźnie pionowej. W takim wypadku rondo może być w szczególności skonstruowane w sposób podobny do dźwigu okrężnego. Taki sposób wykonania jest szczególnie przydatny, gdy dostępne jest mało miejsca, w szczególności z boku głównej trasy transportu. Ponowne sortowanie może się wówczas odbywać w pionie. Ponadto korzystne okazało się, gdy urządzenie transferowe stanowi popychacz, za pomocą którego zbiornik można przesuwać między punktami wymiany. Popychacz jest mniej podatny na uszkodzenia techniczne niż przenośnik rolkowy. Można go też łatwiej wymienić niż przenośnik rolkowy. Sterowanie popychaczem również nie przedstawia trudności. Zgodnie z kolejnym sposobem wykonania urządzenie transferowe obejmuje rolki przenośnikowe napędzane za pomocą silnika, które mogą być napędzane w dwóch przeciwnych kierunkach. W ten sposób zapewniono, że zbiorniki mogą być wymieniane między punktami wymiany w dowolnym kierunku. W tym celu wymagane jest tylko jedno urządzenie. W przypadku zastosowania popychaczy konieczne byłoby użycie dwóch urządzeń. Zgodnie z korzystnym sposobem wykonania rondo trasy transportu obejmuje ponadto odcinek odstawiania, na którym odstawiane są tymczasowo zbiorniki przeznaczone do sortowania. Odcinek odstawiania jest szczególnie korzystny wówczas, gdy konieczne jest przesuwanie większej liczby zbiorników w odniesieniu do kolejki. Pojemniki te można wyprowadzać jako grupę z głównego strumienia na głównej trasie transportu. Inne zbiorniki można przesuwać względem grupy znajdującej się na

7 6 odcinku odstawiania i w efekcie poddawać ponownie sortowaniu. Następnie grupę taką można ponownie włączyć do strumienia głównego. Ponadto odcinek odstawiania może także służyć jako bufor na wstępnie sortowane zbiorniki. Jest przy tym szczególnie korzystne, gdy w przypadku ronda oraz odcinka odstawiania stosowane są rolki przenośnikowe z napędem silnikowym, które mogą się obracać zarówno przód, jak i w tył. Takie rozwiązanie ułatwia ruch w przód oraz w tył tego rodzaju grupy w odniesieniu do rzeczywistej kolejności. Korzystne jest ponadto, gdy stosowane jest tylko jedno urządzenie transferowe. Tylko jedno urządzenie transferowe ogranicza złożoność obliczeń, jaka wiąże się z ponownym sortowaniem zbiorników, jako że ogranicza się w ten sposób liczbę możliwości, względnie miejsc, w przypadku których można przeprowadzić manewr wyprzedzania. Korzystne jest ponadto, gdy urządzenie do sortowania według wynalazku stosowane jest w systemie komisjonowania, przy czym urządzenie do sortowania połączone jest z główną trasą transportu. Zgodnie z korzystną postacią wykonania system komisjonowania obejmuje pierwsze urządzenie rejestrujące położone przed urządzeniem do sortowania. Pierwsze urządzenie rejestrujące stosuje się w celu stwierdzenia rzeczywistej kolejności nadchodzących zbiorników. W oparciu o stwierdzoną kolejność można następnie przeprowadzić porównanie z uprzednio ustaloną kolejnością, aby określić, czy należy przeprowadzić ponowne sortowanie. Zgodnie z korzystną postacią wykonania przed punktem wprowadzania zastosowano drugie urządzenie rejestrujące. To drugie urządzenie rejestrujące służy do tego, aby zidetyfikować zbiornik mający zostać wprowadzony na rondo, tak aby położone dalej urządzenie wprowadzające rzeczywiście wprowadziło ten zbiornik na rondo. Korzystne jest również zastosowanie trzeciego urządzenia rejestrującego w obszarze pierwszego punktu wymiany.

8 7 Także tutaj przeprowadzana jest identyfikacja zbiornika, który ma zostać wprowadzony na rondo. Zgodnie z kolejną korzystną postacią wykonania w obszarze drugiego punktu wymiany stosowane jest czwarte urządzenie rejestrujące. Czwarte urządzenie rejestrujące służy do identyfikacji zbiornika, który należy odtransportować z powrotem do pierwszego punktu wymiany, a zatem z reguły także do strumienia głównego. Zgodnie z kolejną postacią wykonania sposobu według wynalazku etap wykonywania poleceń ponownego sortowania obejmuje następujące etapy: wprowadzanie wszystkich zbiorników przeznaczonych do ponownego sortowania na rondo; identyfikacja zbiorników przeznaczonych do ponownego sortowania w obszarze drugiego punktu wymiany; gdy zbiornik, który należy podczas sortowania przemieścić naprzód kolejki, dotrze do drugiego punktu wymiany, uruchomienie urządzenia transferowego w celu przeniesienia tego zbiornika z drugiego punktu wymiany do pierwszego punktu wymiany i jego ponownego wprowadzenia w tym miejscu na główną trasę transportu; w przeciwnym wypadku przenoszenie zbiorników, których nie trzeba sortować z przeniesieniem naprzód kolejki, w obrębie ronda do punktu wyprowadzania z ronda; wyprowadzenie zbiorników, które znajdują się jeszcze na rondzie, za pomocą urządzenia wyprowadzającego na główną trasę transportu. Korzystne jest ponadto, aby etap wykonywania poleceń ponownego sortowania obejmował dalsze etapy: identyfikacja zbiorników przeznaczonych do ponownego sortowania w obszarze pierwszego punktu wymiany; gdy zbiornik, który należy podczas sortowania przemieścić naprzód kolejki, dotrze do pierwszego punktu wymiany, uruchomienie urządzenia transferowego w celu przeniesienia tego zbiornika z pierwszego punktu wymiany do drugiego punktu wymiany i w celu jego wprowadzenia w tym miejscu na rondo oraz pokierowania dalej do punktu wyprowadzania;

9 8 w przeciwnym wypadku przenoszenie zbiorników, które należy sortować z przeniesieniem naprzód kolejki, do punktu wprowadzania na rondo w celu ich wprowadzenia na rondo i dalszego pokierowania do punktu wyprowadzania; wyprowadzenie zbiorników znajdujących się w punkcie wyprowadzania na główną trasę transportu. Wymienione wyżej etapy postępowania można w szczególności ze sobą łączyć. Korzystne jest również, gdy zbiorniki na rondzie mogą być transportowane naprzód i w tył w odniesieniu do głównego kierunku transportu. Takie rozwiązanie umożliwia tworzenie większych lub mniejszych luk między zbiornikami na rondzie. Ponadto korzystne jest, gdy główna trasa transportu oraz rondo trasy transportu tworzą segmenty trasy transportu, które mogą być napędzane ze zmienną prędkością. W ten sposób zbiorniki można transportować, stosując przyspieszenie lub opóźnienie, w wyniku czego powstają luki w kolejce zbiorników lub są one zamykane. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy między zbiornikami na głównej trasie transportu brak wolnego miejsca, ażeby zbiorniki z ronda można było ponownie wprowadzić na główną trasę transportu. Przyjmuje się, że wymienione wyżej i objaśnione w dalszej części właściwości znajdują zastosowanie nie tylko w podanej kombinacji, ale również w innych oraz samodzielnie, nie wykraczając poza zakres niniejszego wynalazku. Przykłady wykonania wynalazku przedstawiono na rysunku i opisano szerzej poniżej, przy czym: fig. 1 przedstawia schematycznie widok z góry urządzenia do sortowania według wynalazku, które sąsiaduje przykładowo z główną trasą transportu systemu komisjonowania; fig. 2a do 2e przedstawiają schematycznie przebieg sortowania siedmiu zbiorników, które pierwotnie przygotowano w błędnej kolejności; fig. 2f i 2g przedstawiają alternatywne rozwiązanie wobec etapów postępowania widocznych na fig. 2b i 2c;

10 9 fig. 3 przedstawia schematycznie widok z góry dalszej postaci wykonania urządzenia do sortowania według wynalazku; fig. 4 przedstawia schematycznie widok z boku kolejnego urządzenia do sortowania według wynalazku, które cechuje konstrukcja w pionie; fig. 5 przedstawia schemat przepływowy postępowania zgodnie z niniejszym wynalazkiem. Na załączonych rysunkach te same elementy oznaczono tymi samymi symbolami. Urządzenie do sortowania według wynalazku oznaczono ogólnie numerem 10, przy czym zmienione postaci wykonania oznaczono odpowiednio numerem 10 i 10. Na fig. 1 widoczne jest urządzenie do sortowania 10 według niniejszego wynalazku. Urządzenie do sortowania 10 obejmuje rondo trasy transportu 12. Rondo trasy transportu 12 stanowić może przenośnik rolkowy, przenośniki taśmowe, przenośnik podwieszony i tym podobne. Rondo trasy transportu 12, zwane dalej rondem, jest połączone z główną trasą transportu 14, która może być wykonana z podobnych lub tych samych komponentów co rondo 12. Główna trasa transportu 14 zgodnie z przykładem widocznym na fig. 1 napędzana jest, przemieszczając się od lewej do prawej strony, w celu transportowania (nie przedstawionych na rysunku) zbiorników. Główny kierunek transportu oznaczono strzałką 16. Główna trasa transportu 14 łączy zazwyczaj regał ze zbiornikami (nie uwzględniony na rysunku) systemu komisjonowania (nie uwzględnionego na rysunku) z miejscami komisjonowania (nie uwzględnionymi na rysunku), w których odbywa się zasadnicze komisjonowanie, lub odwrotnie. Na rysunku przedstawiono ponadto urządzenie transferowe 18 rozmieszczone w obrębie ronda 12. Zaznaczono je podwójną strzałką. Urządzenie transferowe 18 może być uruchamiane, działając w kierunkach wskazanych strzałką 18. Urządzenie transferowe 18 mogłoby jednak również działać w jednym kierunku. Ma to miejsce na przykład wówczas, gdy urządzenie transferowe 18 stanowi popychacz. Urządzenie transferowe 18 widoczne na fig. 1 łączy pierwszy punkt transferu 20 z drugim punktem transferu 22 na rondzie 12. Między punktami transferu 20 i 22 zbiorniki mogą być przesuwane w dowolnym kierunku. Za

11 10 pomocą punktu wprowadzania 24 zbiorniki są wprowadzane na rondo, zaś za pomocą punktu wyprowadzania 26 zbiorniki są wyprowadzane z ronda, względnie wprowadzane z powrotem na główną trasę transportu. W tym celu zastosowano nie objaśnione tutaj bliżej urządzenia wprowadzające i wyprowadzające. Zgodnie z przykładem widocznym na fig. 1 rondo 12 stanowi zamkniętą pętlę. Jednakże rondo 12 mogłoby również posiadać wspólny odcinek z główną trasą transportu 14. Wówczas stosowany jest tylko jeden odcinek między punktem wyprowadzania 26 a punktem wprowadzania 24, przy czym jest on wykorzystywany zarówno przez główną trasę transportu 14, jak i przez rondo 12. Szczególnie korzystnie pierwszy punkt wymiany 20 dysponuje zarówno urządzeniem wprowadzającym, jak i urządzeniem do wyprowadzającym. W takim wypadku urządzenie transferowe 18 może zarówno wprowadzać zbiorniki 40 z głównej trasy transportu 14 na rondo 12, jak i odwrotnie, to jest wyprowadzać zbiorniki 40 z ronda 12 w celu ich wprowadzenia na główną trasę transportu 14. Aby móc w ogóle ustalić, w jakiej kolejności zbiorniki są zasadniczo transportowane w kierunku ronda 12, przed rondem 12 stosuje się na przykład pierwszy skaner 28. Skaner 28 stanowić może czytnik kodu kreskowego, który odczytuje kod kreskowy umieszczony na każdym zbiorniku. Za pomocą kodu kreskowego można zidentyfikować dany zbiornik. Przyjmuje się, że stosować można również inne środki identyfikacyjne. Przykładowo zbiornik 40 może posiadać transponder o własnej częstotliwości lub własnym kodzie, co pozwala na identyfikację przy użyciu urządzenia czytnikowego 28. Kolejny skaner 30 może być umieszczony przed punktem wprowadzania 24 w celu identyfikacji tych zbiorników, które mają zostać wprowadzone na rondo 12. Podobne zasady odnoszą się do urządzenia transferowego 18. Przed pierwszym punktem wymiany 20 można umieścić kolejny skaner 32. Skaner 32 może identyfikować zbiorniki, które są przenoszone w obrębie ronda 12 lub na głównej trasie transportu 14. Gdy zbiornik, który ma zostać przemieszczony z pierwszego punktu wymiany 20 do drugiego punktu wymiany 22, przemieści się obok skanera 32, ten wyemituje odpowiedni sygnał 32 do jednostki nadrzędnej, jaka zostanie

12 11 opisana bliżej i która wszczyna odpowiedni proces ruchu transferowego. Podobne zasady odnoszą się do zbiornika wyprowadzanego z ronda 12. Aby móc także zainicjować transfer między drugim punktem wymiany 22 a pierwszym punktem wymiany 20, kolejny skaner 34 można zastosować przed drugim punktem wymiany 22. Każde działanie w obrębie ronda 12, czy to wprowadzanie, wyprowadzanie, czy przesuwanie, jest sterowane przez nadrzędny system zarządzania magazynem 36, który na fig. 1 oznaczono za pomocą chmurki. Komunikacja między systemem zarządzania magazynem 36 a poszczególnymi elementami nastawczymi odbywać się może bezprzewodowo, co oznaczono przykładowo strzałką 38. Połączenie to można również zrealizować z wykorzystaniem przewodów, w szczególności przy użyciu systemu magistrali (na przykład profibus). Przebieg sortowania zgodnie z wynalazkiem zostanie opisany poniżej na podstawie fig. 2a do 2e. Urządzenie do sortowania 10 użyte na fig. 2 odpowiada urządzeniu do sortowania przedstawionemu na fig. 1, przy czym rondo 12 i główna trasa transportu 14 posiadają wspólny odcinek (porównaj trasę między punktem 26 a 24 na fig. 1). Główny kierunek transportu nadal przebiega od lewej do prawej strony. Główny kierunek transportu w obrębie ronda 12 stanowi odwrotność kierunku ruchu wskazówek zegara. Urządzenie transferowe 18 umożliwia ruch zbiorników między obydwoma punktami transferu. Z uwagi na uproszczenie na poszczególnych rysunkach na fig. 2 nie zawsze umieszczono wszystkie oznaczenia, z czego nie należy jednak wnosić, że elementy widoczne na fig. 1 nie są tutaj obecne. Na fig. 2a przedstawiono przykładową sytuację wyjściową, w przypadku której siedem zbiorników 40 jest transportowanych główną trasą transportu 14 w kierunku ronda 12. Zbiorniki 40 oznaczono od prawej do lewej strony numerami 1-7. Widać przy tym, że pierwsze trzy zbiorniki znajdują się w prawidłowej kolejności. Jednak za zbiornikiem numer 3 nie następuje zbiornik numer 4, lecz zbiornik numer 5 oraz numer 6. Z kolei zbiornik numer 4 znajduje się za zbiornikiem numer 6. Oznacza to, że zbiornik numer 4 powinien wyprzedzić

13 12 zbiorniki numer 5 i numer 6, tak aby siedem zbiorników 40 znalazło się w prawidłowej kolejności. Zatem zbiornik numer 4 powinien się przemieścić o dwa miejsca naprzód. Należy przyjąć, że tak niewielką liczbę zbiorników zastosowano z uwagi na przejrzystość obrazu. System według wynalazku może obsłużyć znacznie większą liczbę zbiorników jednocześnie. Na fig. 2b przedstawiono sytuację, w przypadku której pierwsze trzy zbiorniki 40 znalazły się już za rondem 12. Wcześniej za pomocą skanera 28 ustalono kolejność zbiorników przed rondem 12 i uzyskane dane przekazano do systemu zarządzania magazynem 36, nie przedstawionego na fig. 2. System ten można wdrożyć na przykład z wykorzystaniem komputera mainframe. System zarządzania magazynem 36 dysponuje środkami do obliczania odpowiednich instrukcji, aby w optymalny sposób skorygować błędną kolejność poprzez wykonanie poleceń ponownego sortowania. Te operacje obliczeniowe wymagają oczywiście pewnego czasu, zatem jest szczególnie korzystne, gdy skaner 28 (porównaj fig. 1) znajduje się w stosunkowo dużej odległości przed rondem 12. Ponadto na fig. 2b widać, że zbiorniki numer 5 i numer 6 zostały wprowadzone poprzez punkt wprowadzania 24 do prawej gałęzi ronda 12 w widoku na fig. 2. Zbiorniki numer 4 i numer 7 znajdują się przed pierwszym punktem wymiany 20. Fig. 2c przedstawia sytuację, gdy zbiornik numer 4 po tym, gdy został już zarejestrowany przez skaner 32 (porównaj fig. 1) został przepuszczony obok punktu wymiany 20. Z kolei zbiornik numer 7 po odpowiedniej identyfikacji w punkcie wprowadzania 24 został wprowadzony do prawej gałęzi ronda 12. Zbiorniki numer 5 i numer 6 dotarły tymczasem do lewej gałęzi ronda 12. Niewiele później ma miejsce sytuacja widoczna na fig. 2d. Zbiorniki numer 5 i numer 6 za pośrednictwem punktu wyprowadzania 26 wyprowadzono z ronda 12, względnie wprowadzono ponownie na główną trasę transportu 14. Zbiornik numer 7 może się przemieszczać dzięki zastosowaniu urządzenia transferowego 18 z drugiego punktu wymiany 22 w kierunku pierwszego punktu wymiany 20, nie musząc już odbywać drogi wzdłuż pozostałej części ronda 12. Ruch zbiornika numer 7 na urządzeniu transferowym 18 z drugiego punktu wymiany 22 do pierwszego punktu wymiany 20 oznaczono na fig. 2d zakreskowaną strzałką.

14 13 Niewiele później ma miejsce sytuacja widoczna na fig. 2e. Zbiornik numer 7 za pomocą pierwszego punktu wymiany 20 ponownie wprowadzono na główną trasę transportu 14. Wszystkie zbiorniki 40 znajdują się już w prawidłowej kolejności. Zbiornik numer 4 przemieścił się o dwa miejsca naprzód. Ponadto na fig. 2a do 2e widać, że w wyniku różnych działań uzyskano luki między zbiornikami 40. Ma to jednak miejsce jedynie wówczas, gdy główna trasa transportu 14 jest napędzana ze stałą prędkością, to jest bez przerw. Korzystne jest tutaj, że strumień zbiorników na głównej trasie transportu nie jest przerywany. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy z główną trasą transportu 14 sąsiaduje większa liczba miejsc komisjonowania 14. Przerwanie strumienia głównego mogłoby doprowadzić do niedostatecznego zaopatrzenia miejsc komisjonowania, czego należy bezwzględnie unikać. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy z głównej trasy transportu 14 zaopatrywanych jest w zbiorniki wiele miejsc komisjonowania jednocześnie. W takim wypadku często ulegają wymieszaniu zbiorniki należące do jednego miejsca komisjonowania ze zbiornikami należącymi do innych miejsc komisjonowania. Ponadto należy stwierdzić, że za pomocą urządzenia transferowego 18 można zmieniać długość drogi do pokonania na rondzie 12. Zbiorniki numer 5 i numer 6 mogą przykładowo obiec całe rondo 12. Z kolei zbiornik numer 7 przebył znacznie krótszą drogę na rondzie 12, jako że za pomocą urządzenia transferowego 18 został przed czasem ponownie wprowadzony na główną trasę transportu 14. Dzięki zastosowaniu urządzenia transferowego 18 otwiera się szeroki zakres możliwości ponownego sortowania zbiorników 40, w szczególności doboru wielkości luk między zbiornikami 40 na gównej trasie transportu 14 po ich przejściu przez urządzenie do sortowania 10. Na fig. 2f i 2g przedstawiono rozwiązania alternatywne wobec widocznych na fig. 2b i 2c. Zamiast przemieszczać zbiorniki numer 5 i numer 6 w prawej gałęzi ronda 12, co zostało przedstawione na fig. 2b, można było zbiornik numer 5 wyprowadzić z głównej trasy transportu 14 również przy zastosowaniu urządzenia transferowego 15. Takie, alternatywne, rozwiązanie przedstawiono na fig. 2f.

15 14 Zbiornik numer 6 wprowadzono tutaj poprzez punkt wprowadzania 24 do prawej gałęzi ronda 12. Zgodnie z tym, co przedstawia fig. 2g, zbiornik numer 5 może następnie zostać przeprowadzony wzdłuż lewej gałęzi ronda 12, aby za pośrednictwem punktu wyprowadzania 26 zostać wyprowadzony z ronda 12 bezpośrednio za zbiornikiem numer 7. Niedługo później zbiornik numer 7 wprowadzany jest w punkcie wprowadzania 7 na rondo 12. Wkrótce potem zbiornik numer 5 mija pierwszy punkt wymiany 20, tak że zbiornik numer 6 może być ponownie wprowadzony za pośrednictwem urządzenia transferowego 18 na główną trasę transportu 14, podczas gdy zbiornik numer 7 musi obiec prawą gałąź ronda 12 i za pośrednictwem urządzenia transferowego 18 zostać wprowadzony na główną trasę transportu 14. Gdy proces ponownego sortowania jest przeprowadzany w ten (alternatywny) sposób, dochodzi do powstawania innych luk między zbiornikami na głównej trasie transportu 14, szczególnie wówczas, gdy główna trasa transportu 14 jest napędzana ze stałą prędkością, bez przerwy. Specjalista jest świadomy, że niniejszy wynalazek otwiera szerokie możliwości sortowania zbiorników w optymalny sposób. To bogactwo możliwości wzrasta dodatkowo, gdy zastosować urządzenie do sortowania 10 widoczne na fig. 3. W przypadku urządzenia do sortowania 10 widocznego na fig. 3 przedstawiono większą liczbę urządzeń transferowych 18, w tym wypadku trzy. Każdemu urządzeniu transferowemu 18 przyporządkowano pierwszy punkt wymiany 20, jak również drugi punkt wymiany 22. Z kolei każdemu spośród punktów wymiany 20, względnie 22 można przyporządkować skaner 32, względnie 34. Rondo 12 widoczne na fig. 3 różni się od ronda 12 przedstawionego na fig. 1 między innymi o tyle, że zastosowana technologia przenoszenia pozwala na ruch w przeciwnych kierunkach, co oznaczono przykładowo podwójną strzałką 46. Funkcjonalność taką można zapewnić w obrębie całego ronda 12. Zgodnie z alternatywnym rozwiązaniem jedynie wybrane odcinki ronda 12' mogą umożliwiać ruch w dwóch kierunkach, na przykład odcinki trasy transportu między odpowiednimi drugimi punktami wymiany 22.

16 15 Ponadto zastosować można opcjonalnie odcinek odstawiania 50, który na fig. 3 wypunktowano. Odcinek odstawiania 50 również może się przemieszczać, względnie działać w obydwu kierunkach (porównaj: strzałka 48). W przypadku tego rozwiązania urządzenia do sortowania szczególnie sprawdziło się zastosowanie rolek przenośnikowych napędzanych za pomocą silnika. Na odcinku odstawiania 50 można odstawiać tymczasowo całe grupy zbiorników 40 (nie przedstawionych na rysunku). Przy założeniu, że tego rodzaju odstawiona tymczasowo grupa zbiorników musiałaby zostać przesunięta stosunkowo daleko w tył w odniesieniu do kolejności rozmieszczenia zbiorników, tego rodzaju tymczasowe odstawienie na odcinku odstawiania 50 jest szczególnie korzystne, jako że pozwala to na niezakłóconą kontynuację pracy urządzenia do sortowania 10'. Odstawiona tymczasowo grupa może zostać w odpowiednim momencie wprowadzona z powrotem na rondo 12', aby zostać docelowo skierowana ponownie na główną trasę transportu 14. Jest zrozumiałe, że poprzez zastosowanie większej liczby urządzeń transferowych w tym wypadku trzech gwałtownie wzrasta liczba możliwości przesuwania zbiorników względem ich kolejki. Zjawisko to staje się bardziej widoczne, gdy zezwala się na wyhamowanie głównej trasy transportu 14, w szczególności przed rondem 12. Wówczas możliwe jest stosunkowo szybkie ponowne sortowanie znacznej liczby zbiorników w urządzeniu do sortowania 10. Po przeprowadzeniu ponownego sortowania można kontynuować przemieszczanie na głównej trasie transportu. Jeszcze korzystniej odcinki transportu dzielone są na segmenty, które mogą być napędzane ze zmienną prędkością, w szczególności z zastosowaniem przyspieszenia lub opóźnienia. Z tego rodzaju segmentów trasy transportu składać się może zarówno urządzenie do sortowania 10, jak i główna trasa transportu 14. Za pomocą segmentów trasy transportu można przyspieszać i opóźniać ruch zbiorników, co pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie istniejących luk między zbiornikami. Na fig. 4 przedstawiono schematycznie w widoku z boku kolejną postać wykonania urządzenia do sortowania 10 według wynalazku. W odróżnieniu od przedstawionych dotąd urządzeń do sortowania według wynalazku rondo 12 na

17 16 fig. 4 rozmieszczone jest w płaszczyźnie pionowej w stosunku do płaszczyzny głównej trasy transportu 14. Rondo 12 urządzenia do sortowania 10 składa się z dwóch dźwigów okrężnych 50 i 52. Dźwig okrężny 50 odpowiada za ruch zbiorników 40 w górę. Z kolei dźwig okrężny 52 odpowiada za ruch zbiorników 40 w dół. Po bokach oraz na różnych wysokościach umieszczono pewną liczbę popychaczy 18. Za pomocą popychaczy 18 można przemieszczać zbiorniki 40 na różnych wysokościach z dźwigu okrężnego 50 do dźwigu okrężnego 52. Gdy zbiornik 40 osiągnie określoną wysokość w ruchu w górę, który oznaczono strzałką 54, zostanie przesunięty za pomocą odpowiedniego popychacza 18 na dźwig okrężny 52 w celu przemieszczania w dół (porównaj: strzałka 56) w kierunku głównej trasy transportu 14, na której zbiorniki 40 w przykładzie widocznym na fig. 4 przemieszczają ze strony lewej na prawą. Zbiorniki znajdują się po przeprowadzeniu sortowania na dźwigu okrężnym 52 - w zależności od reguły sortowania w kolejności rosnącej lub malejącej. W wyniku ruchu w dół dźwigu 52 uprzednio posortowane zbiorniki są wprowadzane ponownie na główną trasę transportu 14. Następnie opisany zostanie sposób sortowania według wynalazku w oparciu o fig. 5. Odsyła się tutaj również do opisu sposobu ponownego sortowania, przedstawionego na fig. 2a do 2f. Zgodnie ze sposobem według wynalazku na pierwszym etapie (S1) rejestrowana jest kolejność zbiorników, które przemieszczane są w dół główną trasą transportu. Na drugim etapie zarejestrowana kolejność jest zestawiana z kolejnością uprzednio określoną (patrz: S2). W wypadku, gdy kolejności te nie są zgodne, błędnie posortowane zbiorniki, w przypadku których kolejność jest nieprawidłowa, są wprowadzane na rondo, system zarządzania magazynem opracowuje i przekazuje polecenia ponownego sortowania do urządzenia transferowego i/lub urządzenia wyprowadzania, jak również urządzenia wprowadzania, co pozwoli uruchomić działania związane z przesuwaniem. Aby sortować zbiornik poprzez jego przesunięcie naprzód kolejki, wszystkie zbiorniki przeznaczone do ponownego sortowania są wprowadzane na rondo. Przy zastosowaniu różnych skanerów przeznaczone do sortowania zbiorniki są

18 17 identyfikowane w punktach działania, na przykład w punktach wymiany i w punkcie wprowadzania, względnie punkcie wyprowadzania. Gdy zbiornik, który w wyniku sortowania winien zostać przesunięty naprzód kolejki, dotrze do drugiego punktu wymiany, uruchamiane jest urządzenie transferowe w celu transportowania tego zbiornika z drugiego punktu wymiany do pierwszego punktu wymiany. Tam zbiornik ten zostanie ponownie wprowadzony na główną trasę transportu. W przeciwnym wypadku zbiorniki, których nie trzeba sortować z przeniesieniem naprzód kolejki, są transportowane w obrębie ronda do punktu wyprowadzania z ronda i tam wyprowadzane. Zgodnie z alternatywnym rozwiązaniem zbiorniki przeznaczone do ponownego sortowania są identyfikowane w obszarze pierwszego punktu wymiany. Gdy zbiornik, który należy podczas sortowania przemieścić naprzód kolejki, dotrze do pierwszego punktu wymiany, uruchamiane jest urządzenie transferowe w celu przeniesienia tego zbiornika z pierwszego punktu wymiany do drugiego punktu wymiany oraz w celu jego wprowadzenia w tym miejscu na rondo. Następnie jest przenoszony dalej do punktu wyprowadzania, gdzie jest ponownie wprowadzany na główną trasę transportu. Gdy zbiornik dotrze do pierwszego punktu wymiany, przy czym nie wymaga on sortowania z przeniesieniem naprzód kolejki, zbiornik taki kierowany jest dalej do punktu wprowadzania na rondo, gdzie zostaje wprowadzony. Stamtąd jest kierowany do punktu wyprowadzania, gdzie jest wyprowadzany. Przyjmuje się, że dla potrzeb realizacji niniejszego wynalazku zastosowanie znajduje tutaj wiele różnych typów zbiorników oraz technologii przenoszenia. To samo odnosi się środków identyfikacji, za pomocą których każdemu zbiornikowi można przyznać indywidualny numer identyfikacyjny. Sprawdziło się tutaj zastosowanie kodu kreskowego oraz czytników kodu kreskowego. Zgodnie z alternatywnym rozwiązaniem można również zastosować między innymi technologię transponderów. Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie (10; 10 ; 10") do sortowania nieuporządkowanych zbiorników (40) w systemie komisjonowania zgodnie z określoną uprzednio kolejnością, które

19 18 obejmuje główną trasę transportu (14), za pomocą której nieuporządkowane zbiorniki (40) w obrębie systemu komisjonowania są transportowane w szczególności do miejsca komisjonowania lub do magazynu zbiorników w głównym kierunku transportu (16), a ponadto rondo trasy transportu (12; 12 ), które łączy się z główną trasą transportu (14) za pośrednictwem punktu wprowadzania (24), służącego do wprowadzania zbiorników (40) na rondo trasy transportu (12; 12 ), oraz za pośrednictwem punktu wyprowadzania (26), służącego do wyprowadzania zbiorników (40) znajdujących się na rondzie trasy transportu (12), znamienne tym, że urządzenie to obejmuje przynajmniej jedno urządzenie transferowe (18; 18 ), które rozmieszczone jest w obrębie ronda trasy transportu (12) w taki sposób, że zbiorniki (40) mogą być wymieniane między pierwszym punktem wymiany (20) a drugim punktem wymiany (22) ronda trasy transportu (12). 2. Urządzenie według zastrz. 1, przy czym punkt wyprowadzania (26) ronda trasy transportu w głównym kierunku transportu (16) znajduje się przed punktem wprowadzania (24). 3. Urządzenie według zastrz. 1, albo 2, przy czym pierwszy punkt wymiany (20) w głównym kierunku transportu (16) znajduje się między punktem wyprowadzania (26) a punktem wprowadzania (24), zaś drugi punkt wymiany (22) znajduje się między punktem wprowadzania (24) a punktem wyprowadzania (26). 4. Urządzenie według dowolnego spośród powyższych zastrz., przy czym główna trasa transportu (14) tworzy część ronda trasy transportu (12). 5. Urządzenie według dowolnego spośród zastrz. 1-3, przy czym rondo trasy transportu (12) stanowi zamknięte rondo (12), niezależne od głównej trasy transportu (14). 6. Urządzenie według dowolnego spośród powyższych zastrz., przy czym rondo trasy transportu (12) położone jest zasadniczo w płaszczyźnie poziomej. 7. Urządzenie według dowolnego spośród powyższych zastrz., przy czym główna trasa transportu (14) oraz rondo trasy transportu (12) są konstruowane zasadniczo z wykorzystaniem przenośników rolkowych, przenośników taśmowych lub przenośników podwieszonych.

20 19 8. Urządzenie według dowolnego spośród zastrz. 1-5, przy czym rondo trasy transportu (12) położone jest zasadniczo w płaszczyźnie pionowej. 9. Urządzenie według zastrz. 8, przy czym rondo trasy transportu (12) obejmuje dźwigi okrężne (50, 52). 10. Urządzenie według dowolnego spośród powyższych zastrz., przy czym urządzenie transferowe (18; 18 ) stanowi popychacz (18 ), za pomocą którego zbiornik (40) można przesuwać między punktami wymiany (20, 22). 11. Urządzenie według dowolnego spośród zastrz. 1-10, przy czym urządzenie transferowe (18; 18 ) posiada rolki przenośnikowe (18) z napędem silnikowym, które mogą być napędzane w dwóch przeciwnych kierunkach (46). 12. Urządzenie według dowolnego spośród powyższych zastrz., przy czym rondo trasy transportu (12) posiada ponadto odcinek odstawiania (50), na którym można tymczasowo odstawiać przeznaczone do sortowania zbiorniki (40). 13. Urządzenie według zastrz. 12, przy czym rondo trasy transportu (12) oraz odcinek odstawiania (50) obejmują rolki przenośnikowe z napędem silnikowym, które można napędzać w przeciwnych kierunkach (48, 46). 14. Urządzenie według dowolnego spośród powyższych zastrz., przy czym zastosowano dokładnie jedno urządzenie transferowe (18). 15. System komisjonowania wraz z urządzeniem do sortowania według dowolnego spośród zastrz oraz główną trasą transportu (14), która jest przyłączona do urządzenia do sortowania (10). 16. System komisjonowania według zastrz. 15, który obejmuje ponadto przed urządzeniem do sortowania (10) pierwsze urządzenie do rejestrowania (28) w celu przeprowadzenia identyfikacji zbiorników. 17. System komisjonowania według zastrz. 15, albo 16, który obejmuje system zarządzania magazynem służący do sprawdzania ustalonej uprzednio kolejności zbiorników i, na wypadek, gdyby kolejność okazała się nieprawidłowa, do wydawania wskazówek dotyczących sortowania, przekazywanych do urządzenia do sortowania.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178631 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.04 04749211.1 (1) Int. Cl. A63F13/00 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo