Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014"

Transkrypt

1 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji systemów transportu pasażerskiego (The importance of passenger transport system integration), [w:] Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, Szczecin 2014 streszczenie: Pojęcie integracji jest stosowane w wielu aspektach i może odnosić się do wielu dziedzin życia społecznogospodarczego. Integracja oznacza tworzenie pewnej całości z odrębnych części. Zdaniem J. Burnewicza, integrację należy identyfikować dwuwymiarowo jako stan oraz jako proces. Stan integracji wyraża się stopniem połączenia w całość elementów i czynności dokonujących się w danym systemie; proces integracji natomiast wyraża się postępem w scalaniu wskazanych elementów i czynności, realizowanych w celu zwiększenia sprawności i efektywności systemu. Powstające w wyniku integracji nowe struktury, czy też systemy nie powinny być jednak utożsamiane z prostą sumą elementów składowych, połączonych w jedną całość. Celem artykułu jest analiza obszarów integracji pasażerskich systemów transportowych oraz wskazanie realnych i potencjalnych korzyści płynących z podejmowanych w ich zakresie działań. The concept of integration is used in many aspects and can relate to many areas of social and economic life. As observed by M. Michałowska and R. Tomanek, the issue of integration of transport systems is not a new research issue, but in terms of liberalization of transport markets, it takes on a special significance. Integration of transport, in a broad sense leads to the creation of a single, comprehensive transport system. As noted by J. Burnewicz, transport systems should be material and functionally integrated structures, since they exist in order to integrate spheres of economic and social development with regard to space and time. The integration of transport systems is an essential condition for the realization of different economic, social and environmental objectives in the particular socio-economic system, and thus meeting the requirements of sustainable development. Integration processes are particularly important in terms of flows of passengers. The need for integration of this transport subsystem results mainly from the increasing quality requirements reported by its users. Integration with respect to passenger transport systems can and should be understood in a multidimensional sense, because as stated by S. Krawiec, multi-dimensional processes of integration and coordination are essential for the proper functioning of the entire transport system słowa kluczowe: transport pasażerski, system transportowy, integracja, integracja w transporcie key words: passenger transport, transport system, integration, transport integration Pietrzak O.: Charakterystyka przemian zachodzących w pasażerskich systemach transportowych, [w:] Czasopismo Logistyka Nr 6/2014 streszczenie: W artykule autorka podjęła próbę przedstawienia charakterystyki zmian, jakie zachodzą w otoczeniu pasażerskich systemów transportowych. Specyfika, charakter i zakres oddziaływania tych zmian jest różny; ich identyfikacja jednak warunkuje zrównoważony rozwój systemów transportu pasażerskiego. słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy, system transportu pasażerskiego key words: transport passenger transport, transport system, passenger transport system Pietrzak O.: Analiza stanu organizacji zbiorowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim, [w:] Transport Miejski i Regionalny Nr 10/2014 streszczenie: W artykule zaprezentowano charakterystykę stanu organizacji przewozów w ramach systemu transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim. Charakterystyka dokonana została w ujęciu trzech subsystemów przewozów pasażerskich: o zasięgu ponadregionalnym (obejmującym przewozy krajowe międzywojewódzkie oraz przewozy międzynarodowe), regionalnym (w tym przewozy transgraniczne) oraz lokalnym (obejmującym w szczególności transport miejski). Wskazane zostały podstawowe gałęzie transportu, wykorzystywane do obsługi ruchu pasażerskiego w poszczególnych rodzajach przewozów wraz z kluczowymi relacjami. słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy, system transportu pasażerskiego, transport regionalny, transport lokalny, transport miejski, transport publiczny, region, województwo key words: transport, passenger transport, transport system, passenger transport system, regional transport, local transport, urban transport, public transport, province Rok 2013 Pietrzak O. (współautor): Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu kolejowego [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu red. nauk. Urbanyi-Popiołek, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013 streszczenie: Rozdział podejmuje wybrane zagadnienia w obszarze ekonomiki i organizacji transportu kolejowego

2 słowa kluczowe: transport, transport kolejowy key words: transport, rail transport Pietrzak O.: System transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim [w:] Inwestycja w innowacje, publikacja WUP w Szczecinie, Szczecin 2013 streszczenie: słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy, system transportu pasażerskiego, region, województwo key words: transport, passenger transport, transport system, passenger transport system, province Pietrzak O.: Determinanty zachowań konsumentów na rynku przewozów pasażerskich (Determinants of behavior of customers on the passenger transport market [w:] Transport w regionie Pomorza Zachodniego, praca zbiorowa pod red. Iourina N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013 streszczenie: Rynek przewozów pasażerskich to system wielokierunkowych i wieloaspektowych powiązań, zachodzących pomiędzy jego podmiotami, zarówno po stronie popytu, jak i podaży, a także w układzie informacji, organizacji i regulacji całej jego struktury. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rynku przewozów pasażerskich powinny odbywać się przy zapewnieniu zaspokojenia potrzeb klientów tego rynku. Z uwagi na to, niezbędne jest prowadzenie badań nie tylko w zakresie charakteru i destynacji realizowanych podróży, ale także uwarunkowań zachowań nabywczych konsumentów usługi przewozów pasażerskich. W artykule autor dokonał analizy determinant tych zachowań w aspekcie kierunku oddziaływania poszczególnych grup czynników oraz ewentualnych możliwości ich kształtowania przez samych konsumentów. The passenger transport market is a system of multidirectional and multifaceted relations taking place between the parties, both on the demand side and the supply side, as well as in the system of information, organization and regulation of its entire structure. The proper functioning and development of the passenger transport market should be conducted by meeting the needs of this market s customers. Because of this, it is necessary to conduct research not only on the nature and destination of the performed services, but also determinants of purchasing behavior of customers of passenger transport services. In this article the author has analyzed the determinants of these behaviors in terms of the impact of different types of factors and any possibilities of their formation by the consumers themselves. słowa kluczowe: transport, systemy transportowe, transport pasażerski, rynek przewozów pasażerskich, potrzeby przewozowe, zachowania komunikacyjne key words: transport, transport systems, passenger transport, passenger transport market, transport needs, communication behavior Pietrzak O.: Operating conditions of passenger transport market in view of the concept of sustainable development (Uwarunkowania funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju), [w:] Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Specjalistów, Analiza i prognozowanie systemów zarządzania w przemyśle i transporcie, Państwowy Uniwersytet Komunikacji w Sankt Petersburgu, Sankt Petersburg 2013 streszczenie: Funkcjonowanie rynku przewozów pasażerskich zdeterminowane jest szeregiem czynników. W artykule autor zaprezentował czynniki funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju, w podziale na dwie grupy: uwarunkowania egzogeniczne oraz endogeniczne. The functioning of the passenger transport market is determined by a number of factors. In this paper the author presented the factors of the passenger transport market operation in view of the concept of sustainable development, divided into two groups: exogenous and endogenous factors. słowa kluczowe: system transportowy, transport pasażerski, rynek przewozów pasażerskich, zrównoważony rozwój, zrównoważony transport key words: transport system, passenger transport, passenger transport market, sustainable development, sustainable transport Pietrzak O.: The role of railway transport in an urban and agglomeration passenger transport system in West Pomeranian region, [w:] Contemporary transportation systems, Selected Theoretical and practical problems, The co-modality of transportation, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013 streszczenie: W artykule autor podejmuje problem znaczenia transportu kolejowego w obsłudze miejskiego i aglomeracyjnego ruchu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim. Specyfika transportu kolejowego ogranicza możliwości wykorzystania tej gałęzi transportu do obsługi typowego wewnątrzmiejskiego ruchu pasażerów. Prawidłowa identyfikacja jednak właściwości transportu kolejowego może przyczynić się do włączenia tej gałęzi transportu w obsługę ruchu aglomeracyjnego, czy też metropolitalnego i uzupełnienia typowego transportu miejskiego. In the paper author has made an attempt at the problem of the role of railway transport in an urban and agglomeration passenger transport in West Pomeranian region. The specificity of the rail transport limits the possibility of using this mode of transport in a typical passenger transport in an urban area. Proper identification of the specificity of rail transport can contribute to the inclusion this mode of transport in the transport of agglomeration or even metropolitan areas and connection with the typical urban transport. słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, transport miejski, system transportowy, aglomeracja key words: passenger transport, railway transport, urban transport, transportation system, agglomeration Rok 2012

3 Pietrzak O. (współautor): Portowe systemy EDI jako element optymalizacji procesów przepływu ładunków lądowo-morskich w łańcuchach transportowych [w:] Czasopismo Logistyka 4/2012 streszczenie: Realia współczesnej gospodarki coraz częściej wskazują na konieczność wykorzystania narzędzi usprawniających procesy przepływów zarówno materialnych, jak i niematerialnych, w tym środków finansowych oraz szeroko rozumianej informacji. Szczególnie istotne znaczenie ma zastosowanie narzędzi informatycznych uzupełnianych przez Internet, w tym coraz powszechniej stosowane łącza szerokopasmowe i bezprzewodowe. Ich wykorzystanie sprzyja tendencji poprawy efektywności obsługi klienta i stanowić może o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa bądź całego sektora. Współcześnie, znaczna część procesów w gospodarce wspomagana bądź realizowana jest z zastosowaniem systemów komputerowych, których rolą jest m. in.: obniżanie kosztów, minimalizacja ryzyka, minimalizacja błędów ludzkich, przyspieszanie przepływów rzeczowych oraz przepływów informacji. Systemy te obecne są w różnych aspektach działalności przedsiębiorstw, w tym w obszarach: zarządzania zapasami, zarządzania magazynem, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania produkcją, zarządzania flotą, czy też optymalizacji systemów transportowych. W związku z rosnącymi wymaganiami klienta ostatecznego, a co za tym idzie, każdego z ogniw łańcucha dostaw, niezbędne staje się upowszechnianie i ujednolicanie procesów przepływu informacji w każdym jego punkcie. Port morski, jako istotny element transregionalnych i transnarodowych łańcuchów transportowych, winien nie tylko uczestniczyć w tych procesach, ale nawet stać się ogniwem je inicjującym. słowa kluczowe: port morski, łańcuch transportowy, EDI, elektroniczna wymiany danych key words: seaport, transport chain, EDI, Electronic Data Interchange Pietrzak O.: System transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim w aspekcie zrównoważonego rozwoju [w:] Czasopismo Logistyka Nr 2/2012 streszczenie: słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy, region, województwo, zrównoważony rozwój, zrównoważony transport key words: transport, passenger transport, transportation system, province, sustainable development, sustainable transport Pietrzak O.: Infrastruktura transportowa jako czynnik kształtowania efektywnego systemu transportu pasażerskiego w regionie zachodniopomorskim (Transport infrastructure as a factor of creation an effective passenger transport system in West Pomeranian region) [w:] Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki Nr 18 (741), Szczecin 2012 streszczenie: W artykule autor podejmuje problem znaczenia infrastruktury transportowej dla kształtowania efektywnego systemu transportu pasażerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Na stan, możliwości i kierunki kształtowania systemów transportowych w regionach wpływa szereg czynników, z których jako najbardziej znaczące należy wymienić: stan infrastruktury transportowej, w ujęciu zarówno ilościowym, jak i jakościowym, uwarunkowania prawne i organizacyjne (w tym w szczególności: polityka transportowa na szczeblu krajowym i samorządowym, podział zadań i odpowiedzialności w zakresie kształtowania systemów transportowych na każdym szczeblu administracji), zasady i sposób finansowania, krajowe i międzynarodowe powiązania gospodarcze regionu, charakter regionu (przemysłowy, turystyczno-uzdrowiskowy, rolniczy), czy wreszcie struktura i charakter potrzeb transportowych użytkowników poszczególnych systemów, a także ciągłość i systematyczność prowadzonych przez organy badań w tym zakresie. Infrastruktura transportu jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej stan oraz kierunki i tempo rozwoju mogą oddziaływać stymulująco na dany region, przyczyniając się do jego aktywizacji, poprawy atrakcyjności oraz intensyfikacji procesów integracyjnych, zarówno w ujęciu intra-, jak i interregionalnym. Właściwie rozwinięta i dostosowana do realizowanej polityki transportowej infrastruktura transportu może umożliwiać: poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionów, wzrost zapotrzebowania na inwestycje dodatkowe, swobodny przepływ pasażerów, ograniczenie zjawiska kongestii, kształtowanie właściwych proporcji międzygałęziowych, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w aspekcie przewozów, ograniczanie negatywnych społecznych skutków działalności transportowej oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest analiza stanu infrastruktury transportu w województwie zachodniopomorskim w aspekcie możliwości kształtowania systemu transportu pasażerskiego zapewniającego jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb transportowych jego użytkowników. Analiza dokonana została w ujęciu ilościowym oraz jakościowym i dotyczy zarówno transportu lądowego, w tym samochodowego i kolejowego, jak również transportu wodnego śródlądowego oraz lotniczego.

4 In the paper author has made an attempt at the problem of the importance of transport infrastructure in constructing an effective passenger transport system, with a particular reference to the West Pomeranian region. There are many factors having influence on the status, opportunities and directions of creating transport systems in regions. The most significant of them are: condition of transport infrastructure, both in quantitative and qualitative aspect, legal and organizational conditions (in particular: transport policy at national and local level of government, the division of tasks and responsibilities in forming transport systems at every level of government), principles and methods of financing, domestic and international economic relations of the region, the nature of the region (industrial, touristic, agricultural), finally, the structure and nature of the transport needs of users of the systems, as well as continuity and regularity of the researches in this area. Transport infrastructure is an important factor of the socio-economic development. The status, directions and the rate of development of the transport infrastructure may affect the region, contributing to its activation, to improve the attractiveness and the intensification of integration processes, both in intra- and interregional aspect. Properly developed and adapted to the transport policy, transport infrastructure can enable to: improving the investment attractiveness of regions, increased demand for additional investment, free movement of passengers, reducing congestion, forming the proper ratio between the modes of transport, ensuring adequate level of safety in terms of transport, reducing the negative social impact of transport activity and the implementation of sustainable development policy. The aim of the article is to analyze the state of transport infrastructure in the West Pomeranian region in the aspect of opportunities of forming the passenger transport system, ensuring the fullest covering transport needs of its users. The analysis was made in quantity and quality aspect and applies to both land transport, including road and rail, as well as inland waterways and air. słowa kluczowe: transport pasażerski, infrastruktura transportu, region, województwo zachodniopomorskie key words: passenger transport, transport infrastructure, province, West Pomeranian region Rok 2011 Pietrzak O.: (współautor): Kierunki rozwoju transportu kolejowego w obsłudze ruchu miejskiego i aglomeracyjnego [w:] Rynek Kolejowy Nr 4/2011 streszczenie: Funkcjonowanie miast i miejskich złożonych układów osadniczych nieodłącznie związane jest z zapewnieniem ludziom warunków i możliwości swobodnego przemieszczania się w ramach danego układu oraz pomiędzy nim a jego otoczeniem. Konieczność zapewnienia przez miejskie układy odpowiednich warunków dla intensyfikującego się w ostatnich latach zjawiska mobilności wynika z różnych aspektów, w tym w szczególności: przestrzennego, gospodarczego, społecznego, psychologicznego. Stopień realizacji potrzeb transportowych społeczeństwa uzależniony jest od właściwie zaprojektowanego systemu transportowego danego układu osadniczego. słowa kluczowe: transport, transport kolejowy, transport miejski, aglomeracja key words: transport, railway transport, urban transport, agglomeration Pietrzak O.: System transportu pasażerskiego w subregionie koszalińskim [w:] Czasopismo Logistyka, nr 6/2011 streszczenie: słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy key words: transport, passenger transport, transportation system Rok 2010 Pietrzak O.: Funkcja miastotwórcza portu w Szczecinie, Świat Morskich Publikacji, Biblioteka Cyfrowa, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010 streszczenie: Porty morskie to złożone organizmy realizujące rozliczne cele społeczno-gospodarcze. Ich znaczenie rośnie wraz z postępowaniem procesów integracyjnych w światowym handlu i transporcie, a także rozwojem krajowych i międzynarodowych łańcuchów transportowych i logistycznych. Jako jedne z kluczowych ogniw tych łańcuchów, porty morskie, dążąc do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku, zmuszone niejako zostały do poszerzenia i dywersyfikacji działalności, a co za tym idzie wachlarza funkcji realizowanych w ramach ich struktur. Wraz z intensyfikacją rozwoju ośrodków zurbanizowanych, w szczególności ośrodków aglomeracyjnych i metropolitalnych, na znaczeniu zyskuje ponadto funkcja miasto i regionotwórcza portów morskich. The nature, functions and directions of development of Szczecin seaport. The influence of the seaport on the city and the region surrounding it on the example of Szczecin seaport. słowa kluczowe: porty morskie, port morski w Szczecinie, rozwój przestrzenny miast, Szczecin key words: seaports, Szczecin seaport, spatial development of the cities, Szczecin Pietrzak O.: Czynniki warunkujące rozwój turystyki morskiej w regionie polskiego środkowego wybrzeża (The factors of sea tourism development in the polish central sea coast region), Świat Morskich Publikacji, Biblioteka Cyfrowa, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010 streszczenie: Turystyka, jako istotna sfera aktywności społeczno-gospodarczej, jest odzwierciedleniem poziomu życia społeczeństw i wskaźnikiem świadomości i postępu cywilizacyjnego. Rozwój turystyki jest, z jednej strony impulsem rozwoju społeczno-gospodarczego, z drugiej zaś stanowi jego odbicie. Wraz ze zmianą koncepcji polityki społecznoekonomicznej kraju nastąpiła zmiana podejścia do rozumienia pojęcia turystyki i produktu, jakim jest usługa turystyczna. Wymiana wzorców spędzania wolnego czasu, jaka od tego czasu następuje, przyczynia się do zmiany jego form na rzecz bardziej aktywnych i mobilnych. Jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów działalności w tym zakresie staje się szeroko rozumiana turystyka morska. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla tradycyjnego podejścia do zagadnienia turystyki, nabierając coraz to nowego i szerszego znaczenia.

5 Sea tourism is becoming a very popular form of recreational activity. The basic aim of the article is to point out the most important factors of the sea tourism development in the polish central sea coast. słowa kluczowe: turystyka, turystyka morska, port morski, małe porty morskie key words: tourism, sea tourism, seaport, small seaports Pietrzak O.: Logistyka miejska jako narzędzie optymalizujące obsługę ruchu pasażerskiego (przedruk) (City logistics as an implement of optimizing passenger traffic), w: Transport i Komunikacja, Dwumiesięcznik, nr 1/2010, Kwidzyn 2010 streszczenie: W artykule autor podejmuje zagadnienie logistyki miejskiej jako narzędzia optymalizującego obsługę ruchu pasażerskiego w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Temat wydaje się być atrakcyjny ze względu na dynamikę zmian zachodzących na terenach obszarów wysoko zurbanizowanych oraz nasilające się w nich zjawisko kongestii transportowej. Ze względu na ścisły związek rozwoju przestrzennego miasta z jego systemem transportowym autor podjął próbę wskazania cech przestrzennych Szczecina i aglomeracji, a także możliwości i kierunków ich przestrzennego rozwoju. Obserwowana ekspansja obszarowa miasta i aglomeracji wpływa na ewolucję i intensyfikację potrzeb transportowych mieszkańców i użytkowników obszaru. Wynikiem wzmożonego popytu na usługi komunikacyjne i braku możliwości pełnego dostosowania do niego infrastruktury jest nasilające się zjawisko kongestii transportowej. W artykule autor podjął próbę wskazania uwarunkowań oraz możliwości zastosowania nowoczesnych koncepcji logistyki miejskiej zmierzających ku optymalizacji obsługi ruchu pasażerskiego w mieście i aglomeracji szczecińskiej. Wskazane zostały ponadto zagadnienia badawcze, których analiza wydaje się być kluczowa dla przedstawienia modelowych rozwiązań optymalizujących obsługę ruchu pasażerskiego w aglomeracji szczecińskiej. In the paper, the author has made an attempt at presenting the city logistics as an implement of optimizing passenger transport in the agglomeration of Szczecin area. The issue seems to be very attractive due to the dynamic changes taking place in the urban and metropolitan areas and the escalating effect of transport congestion. Due to the specific correlation between a spatial development of city and its transport system, the author has made an attempt at analyzing the spatial features of the city and the agglomeration of Szczecin, as well as the possibilities and directions of their spatial development. The observed expansion of the metropolitan area of Szczecin affects the evolution and intensification of the transport needs of its inhabitants and users. The increased demand for communication services and the lack of adaptation possibilities of the infrastructure result in the growing transport congestion. In the paper, the author has made an attempt at presenting conditions and possibilities of implementing the modern concepts of city logistics in the agglomeration and future metropolitan area of Szczecin. The research issues whose analysis appears to be crucial for presenting model solutions of optimizing passenger traffic in the agglomeration of Szczecin area are also presented in the paper. słowa kluczowe: logistyka miejska, transport miejski, transport zbiorowy, transport pasażerski, rozwój przestrzenny miast, miasto, aglomeracja, metropolia key words: city logistics, urban transport, public transport, passenger transport, spatial development of the cities, city, agglomeration, metropolis Rok 2009 Pietrzak O., Pietrzak K.: Nowy charakter sieci transportowej miasta Szczecina w koncepcji zrównoważonego rozwoju (Sustainable development concept on the new character of transportation network in Szczecin city), [w:] Transport Miejski i Regionalny, Miesięcznik Naukowo Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, 2009, nr 7 8 streszczenie: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na rozwój transportu. Miasto jako przestrzeń dla zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Specyfika miasta Szczecina i jego sieci transportowej. Możliwe kierunki rozwoju sieci transportowej miasta Szczecina i regionu. The impact of sustainable development on transport development. The city as the space for sustainable development of transportation system. The specificity of Szczecin city and its transportation network. The possible directions of transportation network development in Szczecin and the region. słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, sieci transportowe, transport miejski, polityka transportowa, rozwój przestrzenny, przestrzenny rozwój miast key words: sustainable development, transportation networks, transport policy, spatial development, spatial development of the cities Pietrzak O.: Turystyka morska jako czynnik aktywizacji i rozwoju regionu środkowego wybrzeża na przykładzie miasta Kołobrzeg (Sea tourism as a factor of the activisation and development of the polish central sea coast region on the example of the Kolobrzeg city), [w:] Handel wewnętrzny, Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, praca zbiorowa pod red. naukową J. Witek, E. Marszałek, Wydawnictwo IBRKiK, Warszawa 2009 streszczenie: Turystyka od wielu lat stanowi ważny element rozwoju regionu polskiego środkowego wybrzeża. Pierwotnie, nastawiona była ona głównie na tradycyjne formy wypoczynku, oparte na biernym korzystaniu przez turystów z walorów przyrodniczo klimatycznych regionu. W ostatnich kilku latach zauważyć można jednak istotne zmiany w podejściu do zagadnienia obsługi ruchu turystycznego. Coraz większego znaczenia nabiera niewykorzystywana dotychczas szeroko pojmowana turystyka morska. Staje się ona jedną z możliwości aktywizacji ruchu turystycznego poprzez ofertę niestandardowej formy wypoczynku.

6 Sea tourism is becoming a very popular form of recreational activity and one of the most important factors of the polish central sea coast development. The basic aim of the article is to point out the nature and the ways of sea tourism development in the polish central sea coast. The author has made an attempt at presenting the new forms sea tourism on the example of Kolobrzeg and the region surrounding the city. słowa kluczowe: turystyka morska, porty morskie, małe porty morskie key words: sea tourism, seaports, small seaports Pietrzak O.: Logistyka miejska jako narzędzie optymalizujące obsługę ruchu pasażerskiego na przykładzie aglomeracji szczecińskiej (City logistics as an implement of optimizing passenger traffic on the example of the agglomeration of Szczecin), [w:] PublicTrans 2009, Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów, praca zbiorowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Radom 2009 streszczenie: W artykule autor podejmuje zagadnienie logistyki miejskiej jako narzędzia optymalizującego obsługę ruchu pasażerskiego w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Temat wydaje się być atrakcyjny ze względu na dynamikę zmian zachodzących na terenach obszarów wysoko zurbanizowanych oraz nasilające się w nich zjawisko kongestii transportowej. Ze względu na ścisły związek rozwoju przestrzennego miasta z jego systemem transportowym autor podjął próbę wskazania cech przestrzennych Szczecina i aglomeracji, a także możliwości i kierunków ich przestrzennego rozwoju. Obserwowana ekspansja obszarowa miasta i aglomeracji wpływa na ewolucję i intensyfikację potrzeb transportowych mieszkańców i użytkowników obszaru. Wynikiem wzmożonego popytu na usługi komunikacyjne i braku możliwości pełnego dostosowania do niego infrastruktury jest nasilające się zjawisko kongestii transportowej. W artykule autor podjął próbę wskazania uwarunkowań oraz możliwości zastosowania nowoczesnych koncepcji logistyki miejskiej zmierzających ku optymalizacji obsługi ruchu pasażerskiego w mieście i aglomeracji szczecińskiej. Wskazane zostały ponadto zagadnienia badawcze, których analiza wydaje się być kluczowa dla przedstawienia modelowych rozwiązań optymalizujących obsługę ruchu pasażerskiego w aglomeracji szczecińskiej. In the paper, the author has made an attempt at presenting the city logistics as an implement of optimizing passenger transport in the agglomeration of Szczecin area. The issue seems to be very attractive due to the dynamic changes taking place in the urban and metropolitan areas and the escalating effect of transport congestion. Due to the specific correlation between a spatial development of city and its transport system, the author has made an attempt at analyzing the spatial features of the city and the agglomeration of Szczecin, as well as the possibilities and directions of their spatial development. The observed expansion of the metropolitan area of Szczecin affects the evolution and intensification of the transport needs of its inhabitants and users. The increased demand for communication services and the lack of adaptation possibilities of the infrastructure result in the growing transport congestion. In the paper, the author has made an attempt at presenting conditions and possibilities of implementing the modern concepts of city logistics in the agglomeration and future metropolitan area of Szczecin. The research issues whose analysis appears to be crucial for presenting model solutions of optimizing passenger traffic in the agglomeration of Szczecin area are also presented in the paper. słowa kluczowe: logistyka miejska, transport miejski, transport zbiorowy, transport pasażerski, rozwój przestrzenny miast, miasto, aglomeracja, metropolia key words: city logistics, urban transport, public transport, passenger transport, spatial development of the cities, city, agglomeration, metropolis Rok 2008 Pietrzak O., Pietrzak K.: Kierunki i perspektywy rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża na przykładzie portu morskiego w Kołobrzegu (The possibilities and prospects of development of the polish small seaports on the example of the Kolobrzeg seaport), [w:] Bałtycki rynek żeglugowy, praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza, Szczecin 2008 streszczenie: Specyfiką małych portów morskich jest znaczne ich powiązanie z miastem i regionem wokółportowym. Istota, funkcje i kierunki rozwoju takich portów wyznaczane są przez charakter regionu, w ramach którego dany port funkcjonuje. W artykule autorzy podjęli próbę zanalizowania przemian dokonujących się w porcie morskim Kołobrzeg z uwzględnieniem przyczyn i zdarzeń towarzyszącym ich występowaniu. Autorzy próbują także wskazać możliwe kierunki i perspektywy rozwoju portu Kołobrzeg, warunkujące prawidłową jego współpracę z miastem i regionem wokółportowym. The specificity of small seaports lies in the considerable dependence between them and the city or the region in their vicinity. The nature, functions and directions of development of such seaports are determined by the character of the region surrounding them. In the article, the authors have made an attempt at analyzing transformations in the Kolobrzeg seaport along with their causes and events accompanying them. The authors are also trying to show the possibilities and prospects of the development of the Kolobrzeg seaport, making an effective cooperation with the region and the city possible. słowa kluczowe: port morski, port morski Kołobrzeg, małe porty morskie, rozwój małych portów morskich key words: seaport, Kolobrzeg seaport, small seaports, small seaports development Rok 2005 Pietrzak O.: Gospodarka terenami portowymi jako istotny czynnik funkcjonowania portu morskiego na przykładzie portu Kołobrzeg (The management of seaport areas as an important factor of seaport functioning on the example of the Kolobrzeg seaport), [w:] Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, praca zbiorowa pod red. naukową Krzysztofa Chwesiuka, Wyd. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2005

7 1. streszczenie: W artykule autor podjął próbę wskazania uwarunkowań oraz możliwości rozwoju portu morskiego w Kołobrzegu. Celem głównym artykułu jest wskazanie gospodarki terenami portowymi jako kluczowego czynnika przyszłego rozwoju portu morskiego w Kołobrzegu. In the paper, the author has made an attempt at presenting conditions and possibilities of Kolobrzeg seaport development. The basic aim of the article is to point out the management of seaport areas as a very important factor of future development of the Kolobrzeg seaport. słowa kluczowe: port morski, port morski Kołobrzeg, małe porty morskie, rozwój małych portów morskich key words: seaport, Kolobrzeg seaport, small seaports, small seaports development Pietrzak O., Pietrzak K.: Rozwój międzynarodowej żeglugi pasażerskiej w polskich portach środkowego wybrzeża (The development of the international passenger shipping in the polish central coast seaports), [w:] Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego, praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 streszczenie: W artykule autorzy podjęli próbę zanalizowania kierunków i perspektyw rozwoju żeglugi pasażerskiej w polskich portach morskich środkowego wybrzeża In the paper, the authors have made an attempt at analyzing possibilities and prospects of the development in the polish central coast seaport słowa kluczowe: porty morskie, małe porty morskie, rozwój portów morskich, żegluga pasażerska key words: seaport, small seaports, seaports development, passenger shipping

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr inż. Andrzej Montwiłł Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Montwiłł A.: Strategie logistyczne portów

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Authors Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Keywords inland navigation, lower Vistula, cargo transportation,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr Artur Rzempała Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Rzempała A. (współautor): Procedura łączenia spółek

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 Mirosława Janoś - Kresło Konsument na rynku e-kultury Rozwój technologii ICT otworzył przed kulturą nowe możliwości. Następuje zmiana sposobu rozpowszechniania dzieł

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT XXIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana we współpracy z: Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9 SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski,

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 2, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 Rok 2013 Christowa Cz.: Uwarunkowania powrotu polskich statków pod narodową

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013) July-September S T R E S Z C Z E N I A Mehmet Aldonat BEYZATLAR 1 Yeşim Rabia KUŞTEPELĐ 2 HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport. Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport. Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Raport Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przygotowany przez zespół ekspertów: dr Katarzyna Cheba, dr Joanna

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Katedra Rynku Transportowego STRATEGICZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA POLSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo