Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014"

Transkrypt

1 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji systemów transportu pasażerskiego (The importance of passenger transport system integration), [w:] Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, Szczecin 2014 streszczenie: Pojęcie integracji jest stosowane w wielu aspektach i może odnosić się do wielu dziedzin życia społecznogospodarczego. Integracja oznacza tworzenie pewnej całości z odrębnych części. Zdaniem J. Burnewicza, integrację należy identyfikować dwuwymiarowo jako stan oraz jako proces. Stan integracji wyraża się stopniem połączenia w całość elementów i czynności dokonujących się w danym systemie; proces integracji natomiast wyraża się postępem w scalaniu wskazanych elementów i czynności, realizowanych w celu zwiększenia sprawności i efektywności systemu. Powstające w wyniku integracji nowe struktury, czy też systemy nie powinny być jednak utożsamiane z prostą sumą elementów składowych, połączonych w jedną całość. Celem artykułu jest analiza obszarów integracji pasażerskich systemów transportowych oraz wskazanie realnych i potencjalnych korzyści płynących z podejmowanych w ich zakresie działań. The concept of integration is used in many aspects and can relate to many areas of social and economic life. As observed by M. Michałowska and R. Tomanek, the issue of integration of transport systems is not a new research issue, but in terms of liberalization of transport markets, it takes on a special significance. Integration of transport, in a broad sense leads to the creation of a single, comprehensive transport system. As noted by J. Burnewicz, transport systems should be material and functionally integrated structures, since they exist in order to integrate spheres of economic and social development with regard to space and time. The integration of transport systems is an essential condition for the realization of different economic, social and environmental objectives in the particular socio-economic system, and thus meeting the requirements of sustainable development. Integration processes are particularly important in terms of flows of passengers. The need for integration of this transport subsystem results mainly from the increasing quality requirements reported by its users. Integration with respect to passenger transport systems can and should be understood in a multidimensional sense, because as stated by S. Krawiec, multi-dimensional processes of integration and coordination are essential for the proper functioning of the entire transport system słowa kluczowe: transport pasażerski, system transportowy, integracja, integracja w transporcie key words: passenger transport, transport system, integration, transport integration Pietrzak O.: Charakterystyka przemian zachodzących w pasażerskich systemach transportowych, [w:] Czasopismo Logistyka Nr 6/2014 streszczenie: W artykule autorka podjęła próbę przedstawienia charakterystyki zmian, jakie zachodzą w otoczeniu pasażerskich systemów transportowych. Specyfika, charakter i zakres oddziaływania tych zmian jest różny; ich identyfikacja jednak warunkuje zrównoważony rozwój systemów transportu pasażerskiego. słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy, system transportu pasażerskiego key words: transport passenger transport, transport system, passenger transport system Pietrzak O.: Analiza stanu organizacji zbiorowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim, [w:] Transport Miejski i Regionalny Nr 10/2014 streszczenie: W artykule zaprezentowano charakterystykę stanu organizacji przewozów w ramach systemu transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim. Charakterystyka dokonana została w ujęciu trzech subsystemów przewozów pasażerskich: o zasięgu ponadregionalnym (obejmującym przewozy krajowe międzywojewódzkie oraz przewozy międzynarodowe), regionalnym (w tym przewozy transgraniczne) oraz lokalnym (obejmującym w szczególności transport miejski). Wskazane zostały podstawowe gałęzie transportu, wykorzystywane do obsługi ruchu pasażerskiego w poszczególnych rodzajach przewozów wraz z kluczowymi relacjami. słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy, system transportu pasażerskiego, transport regionalny, transport lokalny, transport miejski, transport publiczny, region, województwo key words: transport, passenger transport, transport system, passenger transport system, regional transport, local transport, urban transport, public transport, province Rok 2013 Pietrzak O. (współautor): Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu kolejowego [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu red. nauk. Urbanyi-Popiołek, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013 streszczenie: Rozdział podejmuje wybrane zagadnienia w obszarze ekonomiki i organizacji transportu kolejowego

2 słowa kluczowe: transport, transport kolejowy key words: transport, rail transport Pietrzak O.: System transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim [w:] Inwestycja w innowacje, publikacja WUP w Szczecinie, Szczecin 2013 streszczenie: słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy, system transportu pasażerskiego, region, województwo key words: transport, passenger transport, transport system, passenger transport system, province Pietrzak O.: Determinanty zachowań konsumentów na rynku przewozów pasażerskich (Determinants of behavior of customers on the passenger transport market [w:] Transport w regionie Pomorza Zachodniego, praca zbiorowa pod red. Iourina N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013 streszczenie: Rynek przewozów pasażerskich to system wielokierunkowych i wieloaspektowych powiązań, zachodzących pomiędzy jego podmiotami, zarówno po stronie popytu, jak i podaży, a także w układzie informacji, organizacji i regulacji całej jego struktury. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rynku przewozów pasażerskich powinny odbywać się przy zapewnieniu zaspokojenia potrzeb klientów tego rynku. Z uwagi na to, niezbędne jest prowadzenie badań nie tylko w zakresie charakteru i destynacji realizowanych podróży, ale także uwarunkowań zachowań nabywczych konsumentów usługi przewozów pasażerskich. W artykule autor dokonał analizy determinant tych zachowań w aspekcie kierunku oddziaływania poszczególnych grup czynników oraz ewentualnych możliwości ich kształtowania przez samych konsumentów. The passenger transport market is a system of multidirectional and multifaceted relations taking place between the parties, both on the demand side and the supply side, as well as in the system of information, organization and regulation of its entire structure. The proper functioning and development of the passenger transport market should be conducted by meeting the needs of this market s customers. Because of this, it is necessary to conduct research not only on the nature and destination of the performed services, but also determinants of purchasing behavior of customers of passenger transport services. In this article the author has analyzed the determinants of these behaviors in terms of the impact of different types of factors and any possibilities of their formation by the consumers themselves. słowa kluczowe: transport, systemy transportowe, transport pasażerski, rynek przewozów pasażerskich, potrzeby przewozowe, zachowania komunikacyjne key words: transport, transport systems, passenger transport, passenger transport market, transport needs, communication behavior Pietrzak O.: Operating conditions of passenger transport market in view of the concept of sustainable development (Uwarunkowania funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju), [w:] Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Specjalistów, Analiza i prognozowanie systemów zarządzania w przemyśle i transporcie, Państwowy Uniwersytet Komunikacji w Sankt Petersburgu, Sankt Petersburg 2013 streszczenie: Funkcjonowanie rynku przewozów pasażerskich zdeterminowane jest szeregiem czynników. W artykule autor zaprezentował czynniki funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju, w podziale na dwie grupy: uwarunkowania egzogeniczne oraz endogeniczne. The functioning of the passenger transport market is determined by a number of factors. In this paper the author presented the factors of the passenger transport market operation in view of the concept of sustainable development, divided into two groups: exogenous and endogenous factors. słowa kluczowe: system transportowy, transport pasażerski, rynek przewozów pasażerskich, zrównoważony rozwój, zrównoważony transport key words: transport system, passenger transport, passenger transport market, sustainable development, sustainable transport Pietrzak O.: The role of railway transport in an urban and agglomeration passenger transport system in West Pomeranian region, [w:] Contemporary transportation systems, Selected Theoretical and practical problems, The co-modality of transportation, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013 streszczenie: W artykule autor podejmuje problem znaczenia transportu kolejowego w obsłudze miejskiego i aglomeracyjnego ruchu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim. Specyfika transportu kolejowego ogranicza możliwości wykorzystania tej gałęzi transportu do obsługi typowego wewnątrzmiejskiego ruchu pasażerów. Prawidłowa identyfikacja jednak właściwości transportu kolejowego może przyczynić się do włączenia tej gałęzi transportu w obsługę ruchu aglomeracyjnego, czy też metropolitalnego i uzupełnienia typowego transportu miejskiego. In the paper author has made an attempt at the problem of the role of railway transport in an urban and agglomeration passenger transport in West Pomeranian region. The specificity of the rail transport limits the possibility of using this mode of transport in a typical passenger transport in an urban area. Proper identification of the specificity of rail transport can contribute to the inclusion this mode of transport in the transport of agglomeration or even metropolitan areas and connection with the typical urban transport. słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, transport miejski, system transportowy, aglomeracja key words: passenger transport, railway transport, urban transport, transportation system, agglomeration Rok 2012

3 Pietrzak O. (współautor): Portowe systemy EDI jako element optymalizacji procesów przepływu ładunków lądowo-morskich w łańcuchach transportowych [w:] Czasopismo Logistyka 4/2012 streszczenie: Realia współczesnej gospodarki coraz częściej wskazują na konieczność wykorzystania narzędzi usprawniających procesy przepływów zarówno materialnych, jak i niematerialnych, w tym środków finansowych oraz szeroko rozumianej informacji. Szczególnie istotne znaczenie ma zastosowanie narzędzi informatycznych uzupełnianych przez Internet, w tym coraz powszechniej stosowane łącza szerokopasmowe i bezprzewodowe. Ich wykorzystanie sprzyja tendencji poprawy efektywności obsługi klienta i stanowić może o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa bądź całego sektora. Współcześnie, znaczna część procesów w gospodarce wspomagana bądź realizowana jest z zastosowaniem systemów komputerowych, których rolą jest m. in.: obniżanie kosztów, minimalizacja ryzyka, minimalizacja błędów ludzkich, przyspieszanie przepływów rzeczowych oraz przepływów informacji. Systemy te obecne są w różnych aspektach działalności przedsiębiorstw, w tym w obszarach: zarządzania zapasami, zarządzania magazynem, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania produkcją, zarządzania flotą, czy też optymalizacji systemów transportowych. W związku z rosnącymi wymaganiami klienta ostatecznego, a co za tym idzie, każdego z ogniw łańcucha dostaw, niezbędne staje się upowszechnianie i ujednolicanie procesów przepływu informacji w każdym jego punkcie. Port morski, jako istotny element transregionalnych i transnarodowych łańcuchów transportowych, winien nie tylko uczestniczyć w tych procesach, ale nawet stać się ogniwem je inicjującym. słowa kluczowe: port morski, łańcuch transportowy, EDI, elektroniczna wymiany danych key words: seaport, transport chain, EDI, Electronic Data Interchange Pietrzak O.: System transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim w aspekcie zrównoważonego rozwoju [w:] Czasopismo Logistyka Nr 2/2012 streszczenie: słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy, region, województwo, zrównoważony rozwój, zrównoważony transport key words: transport, passenger transport, transportation system, province, sustainable development, sustainable transport Pietrzak O.: Infrastruktura transportowa jako czynnik kształtowania efektywnego systemu transportu pasażerskiego w regionie zachodniopomorskim (Transport infrastructure as a factor of creation an effective passenger transport system in West Pomeranian region) [w:] Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki Nr 18 (741), Szczecin 2012 streszczenie: W artykule autor podejmuje problem znaczenia infrastruktury transportowej dla kształtowania efektywnego systemu transportu pasażerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Na stan, możliwości i kierunki kształtowania systemów transportowych w regionach wpływa szereg czynników, z których jako najbardziej znaczące należy wymienić: stan infrastruktury transportowej, w ujęciu zarówno ilościowym, jak i jakościowym, uwarunkowania prawne i organizacyjne (w tym w szczególności: polityka transportowa na szczeblu krajowym i samorządowym, podział zadań i odpowiedzialności w zakresie kształtowania systemów transportowych na każdym szczeblu administracji), zasady i sposób finansowania, krajowe i międzynarodowe powiązania gospodarcze regionu, charakter regionu (przemysłowy, turystyczno-uzdrowiskowy, rolniczy), czy wreszcie struktura i charakter potrzeb transportowych użytkowników poszczególnych systemów, a także ciągłość i systematyczność prowadzonych przez organy badań w tym zakresie. Infrastruktura transportu jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej stan oraz kierunki i tempo rozwoju mogą oddziaływać stymulująco na dany region, przyczyniając się do jego aktywizacji, poprawy atrakcyjności oraz intensyfikacji procesów integracyjnych, zarówno w ujęciu intra-, jak i interregionalnym. Właściwie rozwinięta i dostosowana do realizowanej polityki transportowej infrastruktura transportu może umożliwiać: poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionów, wzrost zapotrzebowania na inwestycje dodatkowe, swobodny przepływ pasażerów, ograniczenie zjawiska kongestii, kształtowanie właściwych proporcji międzygałęziowych, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w aspekcie przewozów, ograniczanie negatywnych społecznych skutków działalności transportowej oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest analiza stanu infrastruktury transportu w województwie zachodniopomorskim w aspekcie możliwości kształtowania systemu transportu pasażerskiego zapewniającego jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb transportowych jego użytkowników. Analiza dokonana została w ujęciu ilościowym oraz jakościowym i dotyczy zarówno transportu lądowego, w tym samochodowego i kolejowego, jak również transportu wodnego śródlądowego oraz lotniczego.

4 In the paper author has made an attempt at the problem of the importance of transport infrastructure in constructing an effective passenger transport system, with a particular reference to the West Pomeranian region. There are many factors having influence on the status, opportunities and directions of creating transport systems in regions. The most significant of them are: condition of transport infrastructure, both in quantitative and qualitative aspect, legal and organizational conditions (in particular: transport policy at national and local level of government, the division of tasks and responsibilities in forming transport systems at every level of government), principles and methods of financing, domestic and international economic relations of the region, the nature of the region (industrial, touristic, agricultural), finally, the structure and nature of the transport needs of users of the systems, as well as continuity and regularity of the researches in this area. Transport infrastructure is an important factor of the socio-economic development. The status, directions and the rate of development of the transport infrastructure may affect the region, contributing to its activation, to improve the attractiveness and the intensification of integration processes, both in intra- and interregional aspect. Properly developed and adapted to the transport policy, transport infrastructure can enable to: improving the investment attractiveness of regions, increased demand for additional investment, free movement of passengers, reducing congestion, forming the proper ratio between the modes of transport, ensuring adequate level of safety in terms of transport, reducing the negative social impact of transport activity and the implementation of sustainable development policy. The aim of the article is to analyze the state of transport infrastructure in the West Pomeranian region in the aspect of opportunities of forming the passenger transport system, ensuring the fullest covering transport needs of its users. The analysis was made in quantity and quality aspect and applies to both land transport, including road and rail, as well as inland waterways and air. słowa kluczowe: transport pasażerski, infrastruktura transportu, region, województwo zachodniopomorskie key words: passenger transport, transport infrastructure, province, West Pomeranian region Rok 2011 Pietrzak O.: (współautor): Kierunki rozwoju transportu kolejowego w obsłudze ruchu miejskiego i aglomeracyjnego [w:] Rynek Kolejowy Nr 4/2011 streszczenie: Funkcjonowanie miast i miejskich złożonych układów osadniczych nieodłącznie związane jest z zapewnieniem ludziom warunków i możliwości swobodnego przemieszczania się w ramach danego układu oraz pomiędzy nim a jego otoczeniem. Konieczność zapewnienia przez miejskie układy odpowiednich warunków dla intensyfikującego się w ostatnich latach zjawiska mobilności wynika z różnych aspektów, w tym w szczególności: przestrzennego, gospodarczego, społecznego, psychologicznego. Stopień realizacji potrzeb transportowych społeczeństwa uzależniony jest od właściwie zaprojektowanego systemu transportowego danego układu osadniczego. słowa kluczowe: transport, transport kolejowy, transport miejski, aglomeracja key words: transport, railway transport, urban transport, agglomeration Pietrzak O.: System transportu pasażerskiego w subregionie koszalińskim [w:] Czasopismo Logistyka, nr 6/2011 streszczenie: słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, system transportowy key words: transport, passenger transport, transportation system Rok 2010 Pietrzak O.: Funkcja miastotwórcza portu w Szczecinie, Świat Morskich Publikacji, Biblioteka Cyfrowa, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010 streszczenie: Porty morskie to złożone organizmy realizujące rozliczne cele społeczno-gospodarcze. Ich znaczenie rośnie wraz z postępowaniem procesów integracyjnych w światowym handlu i transporcie, a także rozwojem krajowych i międzynarodowych łańcuchów transportowych i logistycznych. Jako jedne z kluczowych ogniw tych łańcuchów, porty morskie, dążąc do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku, zmuszone niejako zostały do poszerzenia i dywersyfikacji działalności, a co za tym idzie wachlarza funkcji realizowanych w ramach ich struktur. Wraz z intensyfikacją rozwoju ośrodków zurbanizowanych, w szczególności ośrodków aglomeracyjnych i metropolitalnych, na znaczeniu zyskuje ponadto funkcja miasto i regionotwórcza portów morskich. The nature, functions and directions of development of Szczecin seaport. The influence of the seaport on the city and the region surrounding it on the example of Szczecin seaport. słowa kluczowe: porty morskie, port morski w Szczecinie, rozwój przestrzenny miast, Szczecin key words: seaports, Szczecin seaport, spatial development of the cities, Szczecin Pietrzak O.: Czynniki warunkujące rozwój turystyki morskiej w regionie polskiego środkowego wybrzeża (The factors of sea tourism development in the polish central sea coast region), Świat Morskich Publikacji, Biblioteka Cyfrowa, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010 streszczenie: Turystyka, jako istotna sfera aktywności społeczno-gospodarczej, jest odzwierciedleniem poziomu życia społeczeństw i wskaźnikiem świadomości i postępu cywilizacyjnego. Rozwój turystyki jest, z jednej strony impulsem rozwoju społeczno-gospodarczego, z drugiej zaś stanowi jego odbicie. Wraz ze zmianą koncepcji polityki społecznoekonomicznej kraju nastąpiła zmiana podejścia do rozumienia pojęcia turystyki i produktu, jakim jest usługa turystyczna. Wymiana wzorców spędzania wolnego czasu, jaka od tego czasu następuje, przyczynia się do zmiany jego form na rzecz bardziej aktywnych i mobilnych. Jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów działalności w tym zakresie staje się szeroko rozumiana turystyka morska. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla tradycyjnego podejścia do zagadnienia turystyki, nabierając coraz to nowego i szerszego znaczenia.

5 Sea tourism is becoming a very popular form of recreational activity. The basic aim of the article is to point out the most important factors of the sea tourism development in the polish central sea coast. słowa kluczowe: turystyka, turystyka morska, port morski, małe porty morskie key words: tourism, sea tourism, seaport, small seaports Pietrzak O.: Logistyka miejska jako narzędzie optymalizujące obsługę ruchu pasażerskiego (przedruk) (City logistics as an implement of optimizing passenger traffic), w: Transport i Komunikacja, Dwumiesięcznik, nr 1/2010, Kwidzyn 2010 streszczenie: W artykule autor podejmuje zagadnienie logistyki miejskiej jako narzędzia optymalizującego obsługę ruchu pasażerskiego w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Temat wydaje się być atrakcyjny ze względu na dynamikę zmian zachodzących na terenach obszarów wysoko zurbanizowanych oraz nasilające się w nich zjawisko kongestii transportowej. Ze względu na ścisły związek rozwoju przestrzennego miasta z jego systemem transportowym autor podjął próbę wskazania cech przestrzennych Szczecina i aglomeracji, a także możliwości i kierunków ich przestrzennego rozwoju. Obserwowana ekspansja obszarowa miasta i aglomeracji wpływa na ewolucję i intensyfikację potrzeb transportowych mieszkańców i użytkowników obszaru. Wynikiem wzmożonego popytu na usługi komunikacyjne i braku możliwości pełnego dostosowania do niego infrastruktury jest nasilające się zjawisko kongestii transportowej. W artykule autor podjął próbę wskazania uwarunkowań oraz możliwości zastosowania nowoczesnych koncepcji logistyki miejskiej zmierzających ku optymalizacji obsługi ruchu pasażerskiego w mieście i aglomeracji szczecińskiej. Wskazane zostały ponadto zagadnienia badawcze, których analiza wydaje się być kluczowa dla przedstawienia modelowych rozwiązań optymalizujących obsługę ruchu pasażerskiego w aglomeracji szczecińskiej. In the paper, the author has made an attempt at presenting the city logistics as an implement of optimizing passenger transport in the agglomeration of Szczecin area. The issue seems to be very attractive due to the dynamic changes taking place in the urban and metropolitan areas and the escalating effect of transport congestion. Due to the specific correlation between a spatial development of city and its transport system, the author has made an attempt at analyzing the spatial features of the city and the agglomeration of Szczecin, as well as the possibilities and directions of their spatial development. The observed expansion of the metropolitan area of Szczecin affects the evolution and intensification of the transport needs of its inhabitants and users. The increased demand for communication services and the lack of adaptation possibilities of the infrastructure result in the growing transport congestion. In the paper, the author has made an attempt at presenting conditions and possibilities of implementing the modern concepts of city logistics in the agglomeration and future metropolitan area of Szczecin. The research issues whose analysis appears to be crucial for presenting model solutions of optimizing passenger traffic in the agglomeration of Szczecin area are also presented in the paper. słowa kluczowe: logistyka miejska, transport miejski, transport zbiorowy, transport pasażerski, rozwój przestrzenny miast, miasto, aglomeracja, metropolia key words: city logistics, urban transport, public transport, passenger transport, spatial development of the cities, city, agglomeration, metropolis Rok 2009 Pietrzak O., Pietrzak K.: Nowy charakter sieci transportowej miasta Szczecina w koncepcji zrównoważonego rozwoju (Sustainable development concept on the new character of transportation network in Szczecin city), [w:] Transport Miejski i Regionalny, Miesięcznik Naukowo Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, 2009, nr 7 8 streszczenie: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na rozwój transportu. Miasto jako przestrzeń dla zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Specyfika miasta Szczecina i jego sieci transportowej. Możliwe kierunki rozwoju sieci transportowej miasta Szczecina i regionu. The impact of sustainable development on transport development. The city as the space for sustainable development of transportation system. The specificity of Szczecin city and its transportation network. The possible directions of transportation network development in Szczecin and the region. słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, sieci transportowe, transport miejski, polityka transportowa, rozwój przestrzenny, przestrzenny rozwój miast key words: sustainable development, transportation networks, transport policy, spatial development, spatial development of the cities Pietrzak O.: Turystyka morska jako czynnik aktywizacji i rozwoju regionu środkowego wybrzeża na przykładzie miasta Kołobrzeg (Sea tourism as a factor of the activisation and development of the polish central sea coast region on the example of the Kolobrzeg city), [w:] Handel wewnętrzny, Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, praca zbiorowa pod red. naukową J. Witek, E. Marszałek, Wydawnictwo IBRKiK, Warszawa 2009 streszczenie: Turystyka od wielu lat stanowi ważny element rozwoju regionu polskiego środkowego wybrzeża. Pierwotnie, nastawiona była ona głównie na tradycyjne formy wypoczynku, oparte na biernym korzystaniu przez turystów z walorów przyrodniczo klimatycznych regionu. W ostatnich kilku latach zauważyć można jednak istotne zmiany w podejściu do zagadnienia obsługi ruchu turystycznego. Coraz większego znaczenia nabiera niewykorzystywana dotychczas szeroko pojmowana turystyka morska. Staje się ona jedną z możliwości aktywizacji ruchu turystycznego poprzez ofertę niestandardowej formy wypoczynku.

6 Sea tourism is becoming a very popular form of recreational activity and one of the most important factors of the polish central sea coast development. The basic aim of the article is to point out the nature and the ways of sea tourism development in the polish central sea coast. The author has made an attempt at presenting the new forms sea tourism on the example of Kolobrzeg and the region surrounding the city. słowa kluczowe: turystyka morska, porty morskie, małe porty morskie key words: sea tourism, seaports, small seaports Pietrzak O.: Logistyka miejska jako narzędzie optymalizujące obsługę ruchu pasażerskiego na przykładzie aglomeracji szczecińskiej (City logistics as an implement of optimizing passenger traffic on the example of the agglomeration of Szczecin), [w:] PublicTrans 2009, Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów, praca zbiorowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Radom 2009 streszczenie: W artykule autor podejmuje zagadnienie logistyki miejskiej jako narzędzia optymalizującego obsługę ruchu pasażerskiego w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Temat wydaje się być atrakcyjny ze względu na dynamikę zmian zachodzących na terenach obszarów wysoko zurbanizowanych oraz nasilające się w nich zjawisko kongestii transportowej. Ze względu na ścisły związek rozwoju przestrzennego miasta z jego systemem transportowym autor podjął próbę wskazania cech przestrzennych Szczecina i aglomeracji, a także możliwości i kierunków ich przestrzennego rozwoju. Obserwowana ekspansja obszarowa miasta i aglomeracji wpływa na ewolucję i intensyfikację potrzeb transportowych mieszkańców i użytkowników obszaru. Wynikiem wzmożonego popytu na usługi komunikacyjne i braku możliwości pełnego dostosowania do niego infrastruktury jest nasilające się zjawisko kongestii transportowej. W artykule autor podjął próbę wskazania uwarunkowań oraz możliwości zastosowania nowoczesnych koncepcji logistyki miejskiej zmierzających ku optymalizacji obsługi ruchu pasażerskiego w mieście i aglomeracji szczecińskiej. Wskazane zostały ponadto zagadnienia badawcze, których analiza wydaje się być kluczowa dla przedstawienia modelowych rozwiązań optymalizujących obsługę ruchu pasażerskiego w aglomeracji szczecińskiej. In the paper, the author has made an attempt at presenting the city logistics as an implement of optimizing passenger transport in the agglomeration of Szczecin area. The issue seems to be very attractive due to the dynamic changes taking place in the urban and metropolitan areas and the escalating effect of transport congestion. Due to the specific correlation between a spatial development of city and its transport system, the author has made an attempt at analyzing the spatial features of the city and the agglomeration of Szczecin, as well as the possibilities and directions of their spatial development. The observed expansion of the metropolitan area of Szczecin affects the evolution and intensification of the transport needs of its inhabitants and users. The increased demand for communication services and the lack of adaptation possibilities of the infrastructure result in the growing transport congestion. In the paper, the author has made an attempt at presenting conditions and possibilities of implementing the modern concepts of city logistics in the agglomeration and future metropolitan area of Szczecin. The research issues whose analysis appears to be crucial for presenting model solutions of optimizing passenger traffic in the agglomeration of Szczecin area are also presented in the paper. słowa kluczowe: logistyka miejska, transport miejski, transport zbiorowy, transport pasażerski, rozwój przestrzenny miast, miasto, aglomeracja, metropolia key words: city logistics, urban transport, public transport, passenger transport, spatial development of the cities, city, agglomeration, metropolis Rok 2008 Pietrzak O., Pietrzak K.: Kierunki i perspektywy rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża na przykładzie portu morskiego w Kołobrzegu (The possibilities and prospects of development of the polish small seaports on the example of the Kolobrzeg seaport), [w:] Bałtycki rynek żeglugowy, praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza, Szczecin 2008 streszczenie: Specyfiką małych portów morskich jest znaczne ich powiązanie z miastem i regionem wokółportowym. Istota, funkcje i kierunki rozwoju takich portów wyznaczane są przez charakter regionu, w ramach którego dany port funkcjonuje. W artykule autorzy podjęli próbę zanalizowania przemian dokonujących się w porcie morskim Kołobrzeg z uwzględnieniem przyczyn i zdarzeń towarzyszącym ich występowaniu. Autorzy próbują także wskazać możliwe kierunki i perspektywy rozwoju portu Kołobrzeg, warunkujące prawidłową jego współpracę z miastem i regionem wokółportowym. The specificity of small seaports lies in the considerable dependence between them and the city or the region in their vicinity. The nature, functions and directions of development of such seaports are determined by the character of the region surrounding them. In the article, the authors have made an attempt at analyzing transformations in the Kolobrzeg seaport along with their causes and events accompanying them. The authors are also trying to show the possibilities and prospects of the development of the Kolobrzeg seaport, making an effective cooperation with the region and the city possible. słowa kluczowe: port morski, port morski Kołobrzeg, małe porty morskie, rozwój małych portów morskich key words: seaport, Kolobrzeg seaport, small seaports, small seaports development Rok 2005 Pietrzak O.: Gospodarka terenami portowymi jako istotny czynnik funkcjonowania portu morskiego na przykładzie portu Kołobrzeg (The management of seaport areas as an important factor of seaport functioning on the example of the Kolobrzeg seaport), [w:] Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, praca zbiorowa pod red. naukową Krzysztofa Chwesiuka, Wyd. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2005

7 1. streszczenie: W artykule autor podjął próbę wskazania uwarunkowań oraz możliwości rozwoju portu morskiego w Kołobrzegu. Celem głównym artykułu jest wskazanie gospodarki terenami portowymi jako kluczowego czynnika przyszłego rozwoju portu morskiego w Kołobrzegu. In the paper, the author has made an attempt at presenting conditions and possibilities of Kolobrzeg seaport development. The basic aim of the article is to point out the management of seaport areas as a very important factor of future development of the Kolobrzeg seaport. słowa kluczowe: port morski, port morski Kołobrzeg, małe porty morskie, rozwój małych portów morskich key words: seaport, Kolobrzeg seaport, small seaports, small seaports development Pietrzak O., Pietrzak K.: Rozwój międzynarodowej żeglugi pasażerskiej w polskich portach środkowego wybrzeża (The development of the international passenger shipping in the polish central coast seaports), [w:] Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego, praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 streszczenie: W artykule autorzy podjęli próbę zanalizowania kierunków i perspektyw rozwoju żeglugi pasażerskiej w polskich portach morskich środkowego wybrzeża In the paper, the authors have made an attempt at analyzing possibilities and prospects of the development in the polish central coast seaport słowa kluczowe: porty morskie, małe porty morskie, rozwój portów morskich, żegluga pasażerska key words: seaport, small seaports, seaports development, passenger shipping

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina Szczecin Waterside Tourism Development Programme Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do opracowania Programu turystycznego rozwoju akwenów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Ewa Staniewska Politechnika Częstochowska Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Wprowadzenie Dystrybucja jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, które ma

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Remigiusz Kozłowski, Ph.D. University of Łódź Faculty of Management, Department of Logistics,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY Streszczenie: funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część 1. Logistyka miejska i usługi logistyczne w sektorze usług publicznych w warunkach ograniczeń budżetowych

Część 1. Logistyka miejska i usługi logistyczne w sektorze usług publicznych w warunkach ograniczeń budżetowych Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Logistyka miejska i usługi logistyczne w sektorze usług publicznych w warunkach ograniczeń budżetowych Grażyna Chaberek-Karwacka: Teoretyczne kryteria kształtowania logistyki

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 11 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ Dariusz

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Dawid Milewski Uniwersytet Szczeciński DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Wprowadzenie Dostępność transportowa regionów jest ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2009

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2009 TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej / Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec Area availability problems in modern

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Summary BESTUFS II national seminar in Poland 5 th February 2008 CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU DROGOWEGO W KREOWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI W POLSCE

ROLA TRANSPORTU DROGOWEGO W KREOWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI W POLSCE Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Urszula Motowidlak ROLA TRANSPORTU DROGOWEGO W KREOWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI W POLSCE Urszula Motowidlak, dr Uniwersytet Łódzki adres korespondencyjny: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Bardziej szczegółowo

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego PREAMBUŁA W celu planowania rozwoju regionu metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Białystok 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ I WZROST GOSPODARCZY I JEGO ZWIĄZKI Z TRANSPORTEM W

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK LUDZKI W ROZWOJU SPOŁECZNYM NADODRZA. PROFILE DEMOGRAFICZNE WOJEWÓDZTW NADODRZAŃSKICH. ZADANIA SPOŁECZNE W REGIONIE

CZYNNIK LUDZKI W ROZWOJU SPOŁECZNYM NADODRZA. PROFILE DEMOGRAFICZNE WOJEWÓDZTW NADODRZAŃSKICH. ZADANIA SPOŁECZNE W REGIONIE Ireneusz Kuropka Zdzisław Pisz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Robert Rauziński Agata Zagórowska Politechnika Opolska CZYNNIK LUDZKI W ROZWOJU SPOŁECZNYM NADODRZA. PROFILE DEMOGRAFICZNE WOJEWÓDZTW

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I SYSTEM PUNKTÓW KREDYTOWYCH ECTS IMPLEMENTACJA POSTULATÓW BOLOŃSKICH W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I SYSTEM PUNKTÓW KREDYTOWYCH ECTS IMPLEMENTACJA POSTULATÓW BOLOŃSKICH W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 135-149 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I SYSTEM PUNKTÓW KREDYTOWYCH ECTS IMPLEMENTACJA POSTULATÓW BOLOŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA do 2014 r. Lp. Tytuł Wydawnictwo Autorzy Rok. Prace Naukowe AE Katowice 1996.

DOROBEK NAUKOWY PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA do 2014 r. Lp. Tytuł Wydawnictwo Autorzy Rok. Prace Naukowe AE Katowice 1996. JOANNA HAWLENA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Turystyki i Rekreacji DOROBEK NAUKOWY PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA do 2014 r. Publikacje zwarte Lp. Tytuł Wydawnictwo Autorzy Rok 1 2 3 Polityka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ.

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ. II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, dn. 17 marca 2015 r. ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ. MOBILITY MANAGEMENT (MM) Dr inż. arch. Tadeusz Kmieć, Eniwersytet Ekonomiczny w Katowicach EPOMM is the European

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PRZEWOZY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PRZEWOZY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PRZEWOZY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE Mirosław LIANA 1, Mariola NYCZ 2, Mirosław ŚMIESZEK 3 Rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu zamożności ludzi jak i do zmian w

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo