SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE STANDARDÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE STANDARDÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH"

Transkrypt

1 Joanna RYMARZ, Artur DMOWSKI, Andrzej NIEWCZAS SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE STANDARDÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH Streszczenie Ważnym aspektem związanym z transportem żywności jest zachowanie jego bezpieczeństwa w sensie utrzymania przydatności do spożycia. Artykuł przedstawia wymogi, jakie powinien spełniać transport podczas przewozu wyrobów czekoladowych w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz dwóch najważniejszych standardów światowych. Omówione zostały szczegółowe procedury dotyczące utrzymania bezpieczeństwa i jakości wyrobów czekoladowych podczas transportu, jak też sposób postępowania na wypadek awarii czy zagrożenia. Przedstawiono praktyczny przykład systemu zarządzania bezpieczeństwem transportu żywności stosowanego w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym. WSTĘP W branży spożywczej produkcja bezpiecznej żywności o odpowiedniej jakości jest zasadniczym elementem zdobycia zaufania konsumentów. Zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów jest również podstawowym obowiązkiem prawnym dla wszystkich organizacji skupionych w obrębie tzw. łańcucha żywnościowego. Wobec tego, produkcja wolna od zagrożeń zależy zarówno od rolników, przedsiębiorstw przetwórczych, jak i samych handlowców. Zaspokojenie tych obowiązków wymusza określenie jednolitego sposobu postępowania i podejmowania w tym kierunku wielu działań. Najbardziej skuteczne jest to wtedy, gdy działania te tworzą spójną i logiczną całość ujętą w formie systemu. System ten powinien opierać się na metodach związanych z zarządzaniem, określeniem właściwych zasad higieny i produkcji, jak również zapewnieniem stosownych procedur kontroli, co wprost przyczynia się do wytworzenia produktu o gwarantowanej jakości. Aby żywność była bezpieczna dla konsumenta nie wystarczy wyprodukować ją zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Ważnym czynnikiem jest również sam transport. Bezpieczeństwo w transporcie żywności można zdefiniować jako pewność, że żywność bądź jej składniki po ich przetransportowaniu do miejsc docelowych, będą zdatne do spożycia czyli, że nie będzie występowało niemożliwe do przyjęcia ryzyko degradacji spożywczej produktów. Transport produktów w przemyśle spożywczym jest bardzo zróżnicowany. Inne wymagania stawiane są środkom transportu przeznaczonym do przewozu wyrobów piekarniczych, AUTOBUSY 1

2 a inne przeznaczonym do przewozu wędlin, czy świeżego drobiu. Również zakłady produkujące wyroby czekoladowe posiadają swój indywidualny tabor dostosowany specjalnie do tych wymagań. Artykuły spożywcze mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu i w taki sposób, aby nie została naruszona jakość zdrowotna tych artykułów. W związku z tym zostało wydane rozporządzenie wykonawcze z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (DzU z 2003 r., nr 21, poz. 179), które w sposób szczegółowy określa warunki przewozu artykułów spożywczych. Przewóz artykułów żywnościowych jest szczególnie wrażliwy na warunki transportowe. Żywność poddana działaniu zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze, zbyt dużej lub małej wilgotności powietrza, traci znacznie na swojej jakości i nie nadaje się do spożycia. Dlatego tak bardzo ważnym jest, aby osoby odpowiedzialne za łańcuch przewozowy tych artykułów umiały dopasować: temperaturę, wilgotność, czas transportu, odpowiednich kierowców i środki transportowe do wymagań stawianych przewozowi poszczególnych towarów żywnościowych 1. Celem niniejszego artykułu jest opis najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem przewozów wyrobów czekoladowych w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz dwóch najważniejszych światowych standardów, International Food Standard (IFS) i British Retail Consortium (BRC) na przykładzie polskiej firmy cukierniczej. 1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY TRANSPORTU WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Dobrowolna z punktu widzenia prawa, certyfikacja według różnych standardów jakościowych bywa konieczna, jeśli chcemy współpracować z różnymi sieciami handlowymi w Polsce i za granicą. W Polsce uznano za ważne kilka podobnych standardów, lecz sieci handlowe przeważnie uznają tylko jeden wybrany przez siebie standard. Część systemów handlowych zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) wydała deklarację wzajemnej uznawalności dwóch największych systemów audytowo-certyfikujących: International Food Standard (IFS) i British Retail Consortium (BRC). Wśród licznych systemów audytowo-certyfikujących, IFS i BRC można określić jako jedne z najpowszechniejszych. Od dłuższego czasu producentów żywności obowiązują rozporządzenia i standardy mówiące o wymogach jakie powinni oni spełniać w zakresie produkcji, przechowywania, jak i samego transportu wyrobów. Wymogi te, oprócz wymienionych wcześniej standardów opisane są również w Rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, oraz ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności. Wszystkie te dokumenty, zawierają wymagania stawiane środkom transportu, procedury postępowania, instrukcje i formularze, do których wprowadzane są wymagane zapisy oraz stwierdzone odstępstwa od założeń Standard IFS (International Food Standard) Standard IFS został opracowany przez organizacje niemieckich i francuskich detalistów przy współpracy z detalistami z innych krajów. IFS stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców oraz wzmocnienia zaufania konsumentów w tym zakresie. 1 D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy, tom II i III, Systherm D. Gazińska, Poznań AUTOBUSY

3 Celem IFS-u jest zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów, a więc zapewnienie, że producent jest w stanie dostarczyć bezpieczny produkt, który odpowiada zarówno specyfikacji, jak również przepisom prawnym. Istotnym aspektem jest również obniżenie kosztów związanych z koniecznością zachowania przejrzystości całego łańcucha dostawców. Standard IFS definiuje wymagania w obszarach: 2 odpowiedzialność najwyższego kierownictwa odpowiedzialność najwyższej kadry, jak również nadzorowanie i doskonalenie wdrożonych systemów, system zarządzania jakością zawiera wymagania dotyczące wdrożenia systemu HACCP wg Codex Alimentarius, system monitorowania i analizowania procesów oraz systemu zarządzania jakością w tym dokumentacji obu systemów, zarządzanie zasobami określa wymagania dotyczące zasobów ludzkich, wymagań higienicznych, badań medycznych i warunków dla części socjalnej przedsiębiorstwa produkcyjnego, proces produkcji najobszerniejszy rozdział zawiera odniesienia do projektowania i wprowadzania wyrobów, nadzorowanie potencjału organizacji, wymagań sanitarno higienicznych dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, gospodarki odpadami, warunki identyfikacji produktów i nadzorowanie alergenów, pomiary, analiza i doskonalenie zawiera wymagania dotyczące nadzorowania temperatury, czy czasu w procesach produkcyjnych, kontroli jakości pakowanego towaru, rozpatrywania reklamacji, wycofywania wyrobu z rynku i nadzorowania wyrobów niezgodnych ze standardami. Główne korzyści z posiadania certyfikatu IFS to wzrost wydajności i efektywności w zakładach produkcyjnych, wzmocnienie zaufania co do bezpieczeństwa produktu, oraz przejrzystość postępowania i lepsza akceptacja przez klienta Standard BRC (British Retail Consortium) W 1998 roku brytyjscy handlowcy działający w ramach BRC, na podstawie własnych doświadczeń opracowali i opublikowali standard BRC Food Technical Standard. Obecna jego nazwa to BRC Global Standard - Food. Standard BRC obejmuje swoim zakresem obszary bezpieczeństwa żywności i legalności produktu. Podobnie jak IFS, BRC stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców oraz określa zasady audytowania. Standard BRC jest stosowany przez dostawców na całym świecie. Podstawową korzyścią z certyfikacji Standardu BRC, oprócz poprawy jakości i bezpieczeństwa produktu, jest uniknięcie wielokrotnych audytów ze strony różnych odbiorców. Certyfikat BRC wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę certyfikującą zaakceptowaną przez BRC powinien być honorowany przez wszystkich odbiorców produktów żywnościowych. Standard BRC definiuje wymagania w obszarach 3 : zaangażowanie najwyższego kierownictwa i stałe doskonalenie stawia wymogi dotyczące zapewnienia zasobów, celów jakości i prowadzenia przeglądu systemu (oceny systemu), system HACCP wdrożony zgodnie z zasadami Codex Alimentarius, system Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności nakładający na firmę obowiązek m.in.: określenia polityki jakości, zakresu odpowiedzialności i uprawnień, przeprowadzania audytów wewnętrznych, specyfikacji surowców i wyrobów gotowych, zasad 2 International Food Standard (IFS). 3 British Retail Consortium (BRC). AUTOBUSY 3

4 identyfikacji wyrobów oraz sposób nadzoru nad dokumentacją i danymi, prowadzenia działań korygujących, określenie sposóbu wycofywania produktów z rynku, zakład i środowisko produkcji tzn. wdrożenie Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) definiuje wymagania dotyczące obiegu surowców, produktów oraz ludzi, przygotowania budynków i hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia, przeglądów technicznych, kryteriów transportu surowców i wyrobów gotowych, kontrola produktu stawia wymagania dotyczące określenia m. in. zasad wprowadzania nowych wyrobów, kontroli i badań wyrobów, zasad opakowania produktu, zasad wpisu terminu przydatności do spożycia, jak również sposoby postępowania z wyrobami wadliwymi, kontrola procesu obejmuje monitoring procesu produkcji, temperatury, ilości oraz nadzór nad wyposażeniem kontrolno pomiarowym, wymagania związane z personelem obejmuje wymagania dotyczące zasad higieny, standardów higieny pomieszczeń socjalnych, odzieży ochronnej i szkolenia personelu. Opracowanie tego standardu miało na celu określenie jednolitych zasad postępowania, uniknięcie powielania wymagań, których spełnienia oczekiwali poszczególni handlowcy oraz wyeliminowanie wielu nieporozumień pojawiających się wokół tych wymagań. Dodatkowe korzyści związane z wdrożeniem standardu BRC to zapewnienie nadzoru nad jakością, higieną i bezpieczeństwem wyrobów, możliwość przedstawiania handlowcom, producentom żywności i innym stronom, jednolitego raportu z oceny systemu oraz doskonalenie systemu poprzez regularne wizyty kontrolne Porównanie warunków wdrożenia standardów IFS i BRC Systemy oparte na standardach IFS oraz BRC są bardzo podobne, gdyż celem obu standardów jest zapewnienie bezpieczeństwa spożywczego produktów. Główne różnice polegają na końcowej ocenie producenta. Korzyścią z posiadania któregoś z certyfikatów jest uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów, zwiększenie zaufania konsumentów i handlowców, możliwość współpracy z sieciami handlowymi, a przede wszystkim ograniczenie ilości audytów ze strony różnych odbiorców. Sieci handlowe traktują certyfikaty BRC oraz IFS jako własną weryfikację dostawców. Są one sprawdzane i ocenianie na podstawie regularnych audytów. Wdrożenie systemu BRC, w przypadku gdy posiada się wdrożony system IFS i odwrotnie, nie stanowi dużego problemu, gdyż pomimo innej struktury norm, wymagania są podobne i wdrożenie kolejnego systemu nie stanowi dużej trudności. Z kolei gdy firma posiada wdrożony system HACCP oraz system wg ISO 9001, wdrożenie systemu wg IFS lub BRC również nie powinno stanowić dużej trudności, gdyż dużo elementów zawartych w IFS i BRC jest zaczerpniętych z ISO Firma w tej sytuacji powinna dokonać przeglądu spełnienia wymagań dotychczasowego systemu HACCP i systemu wg ISO 9001 na zgodności ze standardem IFS lub BRC i uzupełnić brakujące elementy. 2. WYMOGI JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ ŚRODKI TRANSPORTU DO PRZEWOZU WYROBÓW CZEKOLADOWYCH Przewóz artykułów spożywczych, wykonywany jest zazwyczaj samochodem izotermicznym. Pojazdy te muszą posiadać urządzenia (agregaty) pozwalające na przewiezienie środków spożywczych w odpowiednich warunkach sanitarnych określonych w ustawach 4. Procedury dotyczące bezpieczeństwa i jakości wyrobów w sensie utrzymania pełnej przydatności do spożycia podczas transportu, muszą być opracowane przez przewoźnika bądź 4 D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki: Samochodowy transport krajowy... op.cit. 4 AUTOBUSY

5 producenta. Zanim wyroby opuszczą rampę załadunkową należy ocenić środek transportu, którym mają opuścić zakład produkcyjny. Kryteria oceny zdatności eksploatacyjnej środków transportu żywności można opisać następująco 5,6 : środki transportu powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem i umożliwiającym zachowanie właściwej jakości zdrowotnej artykułów (np. obecność obcych zapachów, duża ilość pyłu i kurzu, niekorzystna wilgotność, szkodniki, pleśń), a w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania, powierzchnia ładunkowa samochodu musi być dostosowana do przewożonych ładunków i powinna posiadać konstrukcję umożliwiającą łatwe utrzymanie czystości i porządku, a w razie potrzeby także dezynfekcję, powinna posiadać podłogę wykonaną z materiału wodoodpornego, antypoślizgowego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję (rys. 1), środki transportu powinny być odpowiednio oznakowane na swojej zewnętrznej powierzchni trwałym napisem, jasno określającym przeznaczenie pojazdu, np. transport żywności, lub oznaczenie literowe np. na izotermicznym środku transportu z normalną izolacją IN, gdzie współczynnik przenikania ciepła K jest nie większy niż 0,7 W/(m 2 K), pojemniki stanowiące wyposażenie środków transportu, nie mogą być używane do przewozu towarów innych niż żywność, warunkiem odstępstwa od tej zasady może być gwarancja że nie nastąpi jakiekolwiek zanieczyszczenie przewożonych artykułów, aparatura, sprzęt, materiały i inne przedmioty używane podczas wykonywania czynności związanych z załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem artykułów nie mogą powodować pogorszenia ich jakości zdrowotnej, a także zanieczyszczenia, urządzenia służące do utrzymania odpowiedniej temperatury przewożonych ładunków, stanowiące wyposażenie środka transportu, muszą być sprawne i spełniać wymagania przewidziane dla tego rodzaju urządzeń. Skutkiem ich wadliwego działania jest np. siwienie czekolady, wyciekanie kremu, a w skrajnych przypadkach nawet deformacja czekoladek. Podczas przewozu artykułów wymagających obniżonej temperatury należy prowadzić stały monitoring temperatury (rys. 2), temperatura przewożenia powinna wynosić C jednak firma sama może ustalić zakres temperaturowy w zależności od specyfiki wyrobów. W przypadku firmy cukierniczej temperatura w transporcie i całym łańcuchu dostaw nie powinna przekraczać 23 C. Warunki te powinny być stale monitorowane i zapisywane w postaci dokumentacji (zeszyty, księgi) lub w postaci elektronicznej (dane z czujników na nośniku). Rys. 1. Wygląd wnętrza skrzyni ładunkowej pojazdu do przewozu żywności [8] 5 Materiały firmy SOLIDARNOŚĆ sp. z o.o. 6 D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki: Samochodowy transport krajowy... op.cit. AUTOBUSY 5

6 Rys. 2. Widok pojazdu do przewozu żywności, wnętrze chłodni [7] Technologiczne metody zapobiegania degradacji artykułów spożywczych podczas przechowywania i transportu można przedstawić następująco 7 : zachowanie jakości poprzez utrzymanie stałej temperatury, utrzymanie wilgotności specyficznej dla danego produktu, utrzymanie higieny pod względem biologicznej kontaminacji, ochrona produktu przed mechanicznymi uszkodzeniami, stosowanie odpowiednich opakowań, stosowanie należytych zabezpieczeń w czasie transportu, czuwanie nad jakością chłodni. O czasie i terminie dostaw decyduje klient. Bardzo ważną kwestią jest również czas pracy kierowców, który decyduje o możliwościach wyjazdu i dostawy poszczególnych towarów. Transport wyrobów podlega jednocześnie szczegółowemu planowaniu terminów. Ze względów ekonomicznych tutaj również bierze się pod uwagę dostępność pojazdów, stawkę za kilometr, czas dostawy, czy też sposób rozładunku. Harmonogram wysyłek jest też dopasowany do harmonogramu dostaw na produkcję opakowań. 3. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII ŚROD- KA TRANSPORTU PODCZAS PRZEWOZU WYROBÓW CZEKO- LADOWYCH W WYBRANEJ POLSKIEJ FIRMIE CUKIERNICZEJ Profilaktycznie zapobiegając awariom transportu z ładunkiem opracowano specjalne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Przez sytuację kryzysową w trakcie transportu wyrobów cukierniczych rozumie się: awarię techniczną pojazdu, wypadek drogowy pojazdu, uszkodzenie wyrobów powstałe w trakcie przewozu. W przypadku praktycznej realizacji zadania transportowego procedury te opisują sposób reagowania na wypadek awarii czy zagrożenia np. sposób zabezpieczenia ładunku, sposób kontaktowania się z klientem oraz z własnym zarządem, sposób likwidowania szkody oraz inne procedury postępowania. Procedury te zostały szczegółowo opisane na schemacie (rys. 3). 7 S. Kwaśniowski (red.): Pojazdy izotermiczne i chłodnicze, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław AUTOBUSY

7 Algorytm procesu Rodzaje zapisów Osoby odpowiedzialne START Informacja o wypadku, awarii od kierowcy lub policji do działu transportu TELEFON KIEROWCA POLICJI PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO: KDT/KO, KDOK, KJ/PdJ, KOORDYNATORA DS. ADR (w przypadku wypadku z towarem typu ADR), DZIAŁ MARKETINGU (w przypadku karambolu, wybuchu, zanieczyszczenia środowiska, pożaru, ofiar w ludziach) TELEFON, MAIL DYSPOZYTOR DZIAŁ MARKETINGU Informuje media lub reaguje na informacje w mediach DYSPOZYTOR Powiadamia magazyn do którego ściągany jest towar DOK Powiadamia klienta DJ Powiadamia ubezpieczyciela TELEFON, MAIL, FAX DM, DT, DOK, DJ PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN TOWARU Raport, protokół z oględzin, MAIL, FAX KO/KJ PRZEKAZANIE RAPORTU Z OGLĘDZIN DO DOK I DJ Rejestr MAIL KO/KJ PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE TOWARU W UZGODNIENIU Z KLIENTEM I UBEZPIECZYCIELEM MAIL, FAX DJ STOP Rys. 3. Procedury w przypadku awarii środka transportu [6] Postępowanie w razie wypadku drogowego lub awarii technicznej pojazdu stosowane w wybranej firmie produkcyjno handlowej wyrobów czekoladowych 8 : 1. Kierowca powiadamia o zaistniałym wypadku dział transportu (DT) oraz policję. 2. Kierownik działu transportu (KDT) na podstawie relacji kierowcy podejmuje decyzje o holowaniu pojazdu lub wezwaniu pomocy drogowej, bądź skierowaniu uszkodzonego pojazdu do najbliższego serwisu. Kierownik działu transportu zbiera informacje o uszkodzeniach przewożonego ładunku i konieczności wysłania innego samochodu i przeniesienia ładunku do nowego pojazdu. 3. Dział transportu (DT) ratunkowego informuje o zaistniałym wydarzeniu dział obsługi klienta (DOK), w celu powiadomienia odbiorcy o ewentualnym opóźnieniu dostawy lub o nowym terminie dostawy. 4. Kierowca, podczas przestoju spowodowanego awarią, jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku wezwania na miejsce policji, jest odpowiedzialny za skompletowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej zdarzenia. 5. Dział transportu, w przypadku przyjęcia środka transportu na czas trwania procesów wyjaśniających okoliczności wypadku, nadzoruje jego prawidłowe zabezpieczenie i sporządzenie potrzebnej dokumentacji. 8 Materiały firmy SOLIDARNOŚĆ sp. z o. o. AUTOBUSY 7

8 Procedury postępowania w przypadku uszkodzenia wyrobów cukierniczych powstałych w trakcie transportowania: 9 1. Kierowca informuje dział obsługi klienta i dział transportu o uszkodzeniu przewożonych wyrobów określając stopień ich zniszczenia. 2. Na podstawie relacji oraz po rozmowach z odbiorcą, kierownik działu obsługi klienta podejmuje decyzje o ewentualnym przekazaniu wyrobów lub też ich cofnięciu do magazynu. 3. Kierowca, w przypadku częściowego uszkodzenia wyrobów i zwrotu przez odbiorcę jest odpowiedzialny za dostarczenie do firmy niezbędnej dokumentacji potwierdzającej zaistniały fakt, w celu skorygowania dokumentów sprzedażowych. W sytuacji, gdy firma korzysta z usług transportowych strony trzeciej wszystkie zasady powinny być zapisane w kontrakcie lub dostawca usługi powinien podlegać zasadom Standardu IFS Logistyk. Odpowiedzialnym za realizację jest dyrektor ds. logistyki i zakupu. WNIOSKI Procedury utrzymania bezpieczeństwa produktu podczas magazynowania, załadunku i transportu powinny być zgodne z teorią analizy ryzyka i odpowiednio wdrażane. Wprowadzenie opisanych powyżej zaleceń jest gwarancją dostarczania do klienta przydatnej do spożycia pełnowartościowej żywności. Przewoźnicy muszą znać wiele różnych standardów transportu artykułów spożywczych i elastycznie dostosować się do właściwego standardu stosowanego przez odbiorcę. Systemy IFS i BRC ograniczają ilość audytów i zwiększają możliwość współpracy firm produkcyjno handlowych z odbiorcami zagranicznymi. Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa przewozów żywności są procedury postępowania w przypadku awarii środka transportu oraz w przypadku nagłych uszkodzeń żywności powstałych w trakcie przewozu. Procedury awaryjne winien opracować i utrzymywać w gotowości zarówno producent, jak i przewoźnik. BIBLIOGRAFIA 1. Berdowski J. B., Rutkowska H. (red.): Poradnik producenta i dystrybutora artykułów spożywczych. Verlag Dashofer sp. z o.o., Warszawa British Retail Consortium (BRC). 3. Dmowski A.: Praktyczne aspekty zarządzania flotą w przedsiębiorstwie branży spożywczej. Eksploatacja i Niezawodność 2008, nr International Food Standard (IFS). 5. Kwaśniowski S. (red.): Pojazdy izotermiczne i chłodnicze. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Materiały firmy SOLIDARNOŚĆ sp. z o.o. 7. Materiały firmy GERMAZ sp. z o.o. 8. Materiały firmy Trucks Romuald Pytel. 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (DzU z 2003 r., nr 21, poz. 179). 10. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 11. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W.: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy, tom II i III, Systherm D. Gazińska, Poznań Tamże. 8 AUTOBUSY

9 12. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności (DzU z 2006 r., nr 171, poz. 1225). MANAGEMENT SYSTEMS FOR THE SAFE TRANSPORTATION OF FOOD IN THE LIGHT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS Abstract One of the most important aspects of food transportation is to maintain food in a condition fit for human consumption. The article presents the requirements to be fulfilled by those transporting chocolate products in the light of the valid provisions of Polish law as well as two most important world standards. It discusses the procedures for the safety, maintenance and quality of chocolate products during transportation as well as procedures to be used in the case of an emergency. The article gives a practical example of a management system for safe transportation of food by a chosen manufacturing and trading company. Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Komsta Autorzy: mgr inż. Joanna RYMARZ - Politechnika Lubelska mgr inż. Artur DMOWSKI - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prof. dr hab. inż. Andrzej NIEWCZAS - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie AUTOBUSY 9

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I. Zasady dotyczące higieny. 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 Zagadnienia: - Nowelizacja normy ISO 9001 (DIS Stage) - Rewizja normy ISO 22000:2005

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Ocena przydatności wdrożonych systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością i standardów w przedsiębiorstwie % wskazań.

Tab. 1. Ocena przydatności wdrożonych systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością i standardów w przedsiębiorstwie % wskazań. GAJEWSKA Teresa 1 Ocena przydatności wdrożonych systemów i standardów zarządzania w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego WSTĘP Zgodnie z ustaleniami Ustawy

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego

GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego GMP gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktu kosmetycznego Wyczekiwana data - 11 lipca 2013 roku, kiedy to zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z auditów GMP+ (B2, B4.1) w Polsce. Konferencja PDV. Poznań 20.11.2008. Jacek ŁASAK Bureau Veritas Certification Polska

Doświadczenia z auditów GMP+ (B2, B4.1) w Polsce. Konferencja PDV. Poznań 20.11.2008. Jacek ŁASAK Bureau Veritas Certification Polska Doświadczenia z auditów GMP+ (B2, B4.1) w Polsce. Konferencja PDV. Poznań 20.11.2008. Jacek ŁASAK Bureau Veritas Certification Polska Wymagania prawa paszowego wspólnotowe, krajowe Q&A B2, B4.1 Standard

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania Grodno 2010 Artykuł dotyczy nieobligatoryjnych systemów zarządzania, które coraz częściej doceniane są przez kierujących zakładami, ze względu na szereg korzyści wynikający z ich wdrożenia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017

Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Harmonogram szkoleń otwartych DQS Polska sp. z o.o. 2017 Grupa docelowa Temat Data Miejsce Cel 9001:2015 14001:2015 07.02.2017 14.02.2017 Prezentacja zmian w normach,

Bardziej szczegółowo

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce)

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP definicja GMP to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że wytworzone produkty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_F1 Dobra praktyka higieniczna i dobra praktyka produkcyjna (GHP i GMP) kod: QA_F2 System HACCP zasady, wdrażanie

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści V Spis treści Od Wydawcy...XI Wprowadzenie...XIII 1. Przewóz artykułów żywnościowych... 1 Wprowadzenie...1 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego...2 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności...2 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY Piotr GRUDOWSKI, Elwira BRODNICKA Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych 1. Zastosowanie 2. Zamówienia 3. Zasady załadunku kwestie transportowe 4. Zarządzania pojemnikami 5. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp z o.o.

TÜV SÜD Polska Sp z o.o. Twój partner w zakresie certyfikacji, badań, inspekcji oraz szkoleń TÜV SÜD Polska Sp z o.o. 09/06/2014 Slide 1 Większe bezpieczeństwo. Większa wartość. Misją TÜV SÜD, nieprzerwanie od 150 lat, jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE ŚRODKOM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI

WYMAGANIA STAWIANE ŚRODKOM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI Anna KRZEWIŃSKA, Konrad MATYSEK WYMAGANIA STAWIANE ŚRODKOM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI Streszczenie W artykule omówiono obowiązki i obowiązujące akty prawne stawiane przewoźnikom artykułów spożywczych, a także

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jacek Kukulski

Dr inż. Jacek Kukulski Uwzględnienie osób o ograniczonych możliwościach ruchowy w systemach zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury w tym zarządców dworców Dr inż. Jacek Kukulski Liberalizacja

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie przedszkole Nr 25 w Płocku ul. Kazimierza wielkiego 6A 09-400 Płock OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tytuł i zakres zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL LOGISTYKA BADAŃ KLINICZNYCH

POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL LOGISTYKA BADAŃ KLINICZNYCH POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL LOGISTYKA BADAŃ KLINICZNYCH O FIRMIE Jesteśmy działającą od 2006 roku firmą typu CRO (Contract Research Organization), obejmującą swoim zasięgiem teren całej Polski oraz obszar

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z priorytetów polityki żywieniowej i zajmuje centralne miejsce w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Organizacja Narodów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska Konferencja Cukrownicza 22-23.06.2010 IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ Aspekty prawne i praktyczne System identyfikowalności Firma ma obowiązek ustanowić system identyfikacji (oznakowania) produktów,

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO integracja systemów

Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO integracja systemów Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Piotr Kafel Katedra Zarządzania Jakością Paweł Nowicki Katedra Zarządzania Jakością Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności II. Bezpieczeństwo żywno ywności przy sprzedaży bezpośredniej 26 Dostawy bezpośrednie dokonywanie przez producenta dostaw małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń Harmonogram szkoleń HARMONOGRAM SZKOLEŃ: I PÓŁROCZE 2017 STYCZEŃ DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 Znakowanie żywności: podstawy prawne i ich interpretacja, najczęściej popełniane błędy - warsztaty 12 17

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 proponuje stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

DS DOCK SCHEDULING. QGUAR DS - jeden z wielu w palecie systemów SCE VW - VISUAL WAREHOUSE. TMS Transport Management System. YMS Yard Management System

DS DOCK SCHEDULING. QGUAR DS - jeden z wielu w palecie systemów SCE VW - VISUAL WAREHOUSE. TMS Transport Management System. YMS Yard Management System QGUAR DS - jeden z wielu w palecie systemów SCE SIECI TOS 4WEB OTM VW - VISUAL WAREHOUSE TMS Transport Management System morfid YMS Yard Management System DS DOCK SCHEDULING TMS Mobile 4WEB Internet Acces

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego

GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego Good Manufacturing Practice - GMP Good Manufacturing Practice - GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania/Produkcji) połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Narażenie na substancje chemiczne i ich mieszaniny w miejscu pracy omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna Wysłodki i melas jako pasza GMP Roman Wojna Ustawa o paszach 2006 1) Rejestracja i zatwierdzenie zakładów. 2) Zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych oraz nimi obrót. 3) Wymagania jakościowe

Bardziej szczegółowo

Technologia i organizacja przewozów samochodowych

Technologia i organizacja przewozów samochodowych Opis przedmiotu: Technologia i organizacja przewozów samochodowych Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SMP202 Technologia i organizacja przewozów samochodowych Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów Obniżanie kosztów, elastyczność transportu. TKT kontenery termoizolowane: sprawny transport

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 349 353 Agata Szkiel OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO Katedra

Bardziej szczegółowo

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości Dobre Praktyki Produkcyjne dla produkcji farb do opakowań przeznaczonych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych, oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Październik

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi

Bardziej szczegółowo

DAF MULTISUPPORT więcej niż

DAF MULTISUPPORT więcej niż DAF MULTISUPPORT więcej niż tylko naprawy i przeglądy DAF MULTISUPPORT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Usługi wspierające najlepszą ofertę biznesową Kompleksowa obsługa klienta W branży transportowej

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ Telefon/Fax: 42 657 11 37 E-mail: biuro@ittcertex.pl KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" proponuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo