02/2015 Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, Malbork 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02/2015 Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa zawarta w dniu r. pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, Malbork zwanym w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: Mierzwińskiego Mariusza - Dyrektora a... zwanym w treści Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:... W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej Ustawą, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje: 1. Przedmiot Umowy 1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku znak sprawy Zp 02/2015 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Przyjęta oferta Wykonawcy z dnia... wraz z Ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jest podstawą zawartej Umowy, stanowi jej zakres rzeczowy. 2. Oświadczenia stron 1.Wykonawca oświadcza, że znany jest mu przedmiot umowy określony w 1, szczegółowo opisany w Załączniku nr 1. 2.Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową. 3.Wykonawca oświadcza, że dysponuje kadrą zapewniającą należyte wykonanie przedmiotu umowy. 4.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i ochrony informacji niejawnych Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5.Odpowiedzialnym za realizację postanowień Umowy z ramienia Zamawiającego jest: Jerzy Dembek Zastępca Szefa Ochrony MZM. 6.Odpowiedzialnym za realizację postanowień Umowy z ramienia Wykonawcy będzie : Zakres działań Wykonawcy 1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przydzielone mu do obsługi wystawy i eksponaty. 2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdej wystawy wskazaną przez Zamawiającego liczbę osób zgodnie z Harmonogramem Pracy stanowiącym załącznik nr 3. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do Harmonogramu Pracy stanowiącego Załącznik nr 3. W takim przypadku Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do.. dni kalendarzowych zmieniony Harmonogram, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi będące przedmiotem umowy przez wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem poniedziałków) łącznie ze świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy, w okresach czasowych wskazanych w załączniku nr 3. 5.Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywania swoich obowiązków podlegają również nadzorowi osoby, o której mowa w 2 ust Szczegółowy zakres obowiązków i czynności Wykonawcy określa Regulamin dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku, który stanowi załącznik nr Zobowiązania Stron 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością i zgodnie z Regulaminem dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z pracownikami i Wewnętrzną Służbą Ochrony Zamawiającego, Policją oraz Strażą Pożarną i informować o wszelkich możliwych zagrożeniach oraz nieprawidłowościach stwierdzonych podczas świadczenia usług, a w szczególności w przypadkach wystąpienia: a. kradzieży i/lub uszkodzenia będącego wynikiem włamania lub bezprawnego wtargnięcia, b. zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej spowodowane przestępczym działaniem osób trzecich, c. pożaru lub zagrożenia pożarem, d. wszelkich awarii istniejących, e. innych nie wymienionych wyżej zagrożeń życia lub zdrowia ludzi oraz uszkodzenia lub utraty mienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: a. swoim pracownikom jednolite stroje służbowe w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, b. prowadzenie dokumentacji świadczonych usług, c. przestrzeganie przez własnych pracowników wewnętrznych aktów normatywnych Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie oświetlenia oraz systemów zabezpieczających i alarmowych obiektów - w zakresie, w jakim obiekty są w nie wyposażone. 5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. 6. Zamawiający zobowiązuje się wyposażyć pracowników Wykonawcy w niezbędne identyfikatory. 7. Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługi będące przedmiotem umowy winni być ubrani w jednolity strój służbowy uzgodniony z Zamawiającym i posiadać identyfikatory przypięte na widocznym miejscu umożliwiającym identyfikację pracownika oraz Wykonawcy. 1

2 8. Zamawiający lub osoba wskazana w 2 ust. 5 może wydawać pracownikom Wykonawcy polecenia służbowe z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce wystawy. Polecenia te winny być wykonane przez pracownika Wykonawcy, gdy nie są sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa obiektów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektów i mienia Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 10.Zatrudnione przez Wykonawcę osoby zobowiązane są do podpisania oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy informacji służbowej w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 11.Zamawiający ma prawo żądać w każdym czasie wymiany pracowników Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest jej dokonać nie później niż w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia żądania. 5. Wynagrodzenie oraz warunki płatności 1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn łącznej ilości przepracowanych roboczogodzin w danym miesiąca oraz stawki godzinowej w wysokości... powiększonej o należny podatek VAT. 2. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi świadczone w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto:.... (słownie:.) w tym podatek VAT 23% tj.:.. zł. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usług przez osobę, o której mowa w 2 ust Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług upoważnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: Za datę dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 7. W przypadku gdy Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe. 8. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy. 9. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym sprzętu i środków czystości. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie. na kwotę... (słownie:...), tj. 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy w całości pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 4. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, iż został on należycie wykonany. 7. Umowa odpowiedzialności cywilnej 1.Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. 2.Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej winien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilną deliktową), oraz odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu prowadzonej przez ubezpieczonego działalności i posiadanego mienia. 3.Ubezpieczenie winno obejmować wszelkie szkody, które mogą mieć miejsce w okresie ubezpieczenia. 4.Suma gwarancyjna (suma ubezpieczenia) nie powinna być niższa niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 5.W przypadku zlecenia przez Wykonawcę zadań podwykonawcom, ubezpieczenie OC winno obejmować swym zakresem także szkody wyrządzone przez podwykonawców (klauzula podwykonawców). 6.Ochroną ubezpieczeniową mają być objęte szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (klauzula mienia powierzonego) 7.Ochroną ubezpieczeniową mają być objęte szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 8.W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami oraz dokumentem poświadczającym zapłatę całości składki za cały okres ubezpieczenia wynikający z tej polisy. 8. Poufność 1. Strony zobowiązują się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony nie będą kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać osobom trzecim uzyskanych w ramach wykonywania przedmiotu umowy poufnych informacji. Strony zobowiązują się traktować jej jako poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Wykonawca będzie ponosił przewidzianą prawem odpowiedzialność za niedotrzymanie wskazanych w ust. 1 ustaleń, oraz zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % wartości umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 2 za każdy przypadek naruszenia poufności, chyba, że informacja o której mowa: a. stała się ogólnie dostępna bez udziału Wykonawcy, b. podlega ujawnieniu w całości lub części upoważnionemu organowi/sądowi działającemu w granicach prawa na jego żądanie i w granicach tego żądania. 9. Czas trwania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 maja 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. z zastrzeżeniem ust Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca: a. utracił wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową, b. popełnił przestępstwo umyślne, które jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 2

3 c. ujawnił informacje poufne, w których posiadanie wszedł w trakcie realizacji Umowy, d. nie wykonał obowiązków określonych w 3 e. w inny sposób naruszył warunki umowy. 3. Wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 2 lit. a), b), c) ocenia się na podstawie działania lub zaniechania Wykonawcy (członków jego władz w przypadku osób prawnych) oraz na podstawie działania lub zaniechania zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników i innych osób, przy pomocy których wykonuje świadczenie usług określonych w umowie, zaś okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. d) i e) stwierdza osoba, o której mowa w 2 ust Umowa może być rozwiązana: a. przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, b. przez Wykonawcę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 5. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 6. Oświadczenia woli stron uznaje się za skutecznie doręczone w przypadku wysłania ich listem poleconym na adres siedziby stron wskazany w umowie. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. 7. Umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli w przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust Odpowiedzialność odszkodowawcza 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: a. w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem umowy w tym również obowiązków wynikających z w 3 ust. 3, b. w wysokości ,00 zł w przypadku rozwiązania umowy w trybie 9 ust Jeżeli kara umowna nie pokryje całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Podstawą do stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy będzie notatka służbowa sporządzona przez osobę o której mowa w 2 ust Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 11. Postanowienia końcowe 1.Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy w tym wierzytelności na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2.Ewentualne spory powstałe na skutek wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące w zakresie realizacji umowy przepisy prawa polskiego. 4.Wszelkie zmiany umowy, poza przypadkami wyraźnie w niej określonymi, wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Regulamin dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku - załącznik nr Harmonogram pracy załącznik nr (opis dokumentu zgodnie z 12). załącznik nr 4. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 3

4 Załącznik nr 1 do Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku w okresie 11 miesięcy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do świadczenia usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych, zwanych pomocnikami muzealnymi, w ilości przedstawionej poniżej w poszczególnych okresach czasowych. Pomocnik muzealny winien : - mieć miłą aparycję i kulturę osobistą w potocznym słowa znaczeniu, - być sprawnym fizycznie i psychicznie, - być osobą nie karaną, - na terenie MZM nosić jednolity strój służbowy (uzgodniony z Zamawiającym), wyposażony w identyfikator osobisty przypięty na widocznym miejscu umożliwiającym jego identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, - posiadać 1 szt. latarki ręcznej o silnym snopie światła na wystawie z obsadą jednoosobową a min. 2 szt. takich latarek na wystawach z obsadą wieloosobową, Zakres pracy pomocnika muzealnego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminem dozoru. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed rozpoczęciem świadczenia usługi do oddelegowania pracowników, którzy będą dozorować wystawy i sprzątać sale wystawiennicze, celem przeprowadzenia szkolenia przez Zamawiającego w miejscu i w czasie przez niego wskazanym. Szkolenie przeprowadzone na koszt Zamawiającego ma na celu zapoznanie pracowników ze specyfiką dozoru wystaw i sprzątaniem poszczególnych sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz postępowaniem w sytuacjach szczególnych, zagrażających bezpieczeństwu turystów oraz dozorowanych wystaw. Do usługi sprzątania pracowników dozoru wystaw realizowanych przez pomocnika muzealnego należy: 1. Utrzymanie porządku i czystości w salach wystawowych w tym : codzienne sprzątanie podłóg, parapetów okiennych, odkurzanie zewnętrzne gablot. W tym celu Wykonawca musi dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami: - wiadro z mopem, szczotka do zamiatania + śmietniczka, szmaty do podłóg, ścierki z mikrowłókien do kurzu, miotełka do kurzu, rękawiczki bawełniane w ilości minimum 1 kpl. na wystawie z obsadą jednoosobową i minimum 2 kpl. na wystawach z obsadą wieloosobową, - 2 szt. odkurzacz z filtrem wodnym o mocy co najmniej 1600 W, - 1 szt. miotełki do kurzu na teleskopowym uchwycie o wysięgu minimum 4,0 m, - środki czystości w asortymencie uzgodnionym z Zamawiającym (tj. płyn do mycia plexi w pojemniku z rozpryskiwaczem, płyn do mycia szyb na bazie octowej w pojemniku z rozpryskiwaczem, mleczko do konserwacji powierzchni drewnianych płyn do mycia podłóg drewnianych) w ilości gwarantującej utrzymanie wystaw w czystości. 2. Sprzątanie generalne w przypadku szykowania sal do otwarcia wystaw nowych i czasowych. 3. Mycie gablot od wewnątrz, które wykonuje się w obecności opiekuna wystawy (nie częściej niż raz w kwartale). 4. Mycie gablot od zewnątrz, które wykonuje się każdorazowo po stwierdzeniu zabrudzenia. 5. Rodzaj prac do wykonania określa bezpośredni przełożony po porozumieniu się z opiekunem wystawy lub z konserwatorem w muzealnictwie. 6. Wszelkie prace na wystawie muszą być zakończone przed wejściem zwiedzających do sal. Orientacyjna ilość środków czystości potrzebnych do sprzątania na 1 kwartał : - płyn do mycia szyb na bazie octu poj.750 ml 30 op. - środek do drewnianych powierzchni w aerozolu poj.400 ml 30 op. - płyn do mycia podłóg uniwersalny poj. 500 ml 20 op. - pasta bezzapachowa do parkietów poj. 500 ml 30 op. Każdemu pracownikowi dozoru zostaje przydzielona codziennie do pilnowania wystawa, za którą przyjmuje i ponosi odpowiedzialność. 1. Po przejściu na wyznaczone miejsce dozoru, pracownik ma obowiązek sprawdzić czy eksponaty znajdują się na swoich miejscach i czy nie widać na nich śladów uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian należy powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego. 2. Po wejściu zwiedzających na wystawę zadaniem pracownika dozoru jest: a/ pilnowanie przydzielonej mu wystawy, b/ zwracanie uwagi aby zwiedzający nie dotykali eksponatów lub nie przekraczali strefy bezpieczeństwa wyznaczonej linią na podłodze lub barierkami, 4

5 c/ stałe kontrolowanie stanu eksponatów, dokonywanie pomiarów temperatury i wilgotności pomieszczenia przydzielonego do dozoru i notowania wyników w zeszycie do tego przeznaczonym d/ zwracanie uwagi czy nie pozostawiono jakiś przedmiotów; po zauważeniu takiego przedmiotu należy bezzwłocznie powiadomić o tym Wewnętrzną Służbę Ochrony [tel.923] a do czasu jej przybycia samemu go nie dotykać i nie pozwolić na to innym, e/ w czasie pełnionego dozoru kategorycznie zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności poza właściwym dozorowaniem wyznaczonej wystawy, f/ niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, palenie papierosów, używanie telefonów komórkowych, prowadzenie rozmów z innymi pracownikami dozoru, g/ opuszczenie wystawy w czasie pełnienia dozoru jest możliwe jedynie po uzyskaniu zastępstwa i za zgodą swojego przełożonego, h/ dozoru wystawy należy pełnić chodząc po przydzielonej wystawie, i/ w razie próby kradzieży, umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia eksponatu czy sprzętu wystawowego należy natychmiast wezwać sprawcę do pozostania na miejscu zdarzenia, wezwać dostępnymi środkami WSO i w miarę możliwości zabezpieczyć uszkodzony obiekt. Szczegółowy zakres obowiązków i czynności pomocnika muzealnego określa Regulamin dozoru wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku wykonywanego przez pomocników muzealnych będący załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. I. Godziny pracy Muzeum : a. Sezon letni : okres trwa od do r. Wystawy czynne w godzinach b. Poza sezonem : okres trwa od r. Wystawy czynne w godzinach II. Świadczenie usługi we wszystkie dni tygodnia włącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy z wyłączeniem : 1. Poniedziałków 2. Trzech Króli 3. 1-szy dzień Świąt Wielkanocnych 4. Boże Ciało 5. Święto Zmarłych (1 listopad) 6. Święto Niepodległości (11 listopad) 7. Wigilia (24 grudnia) 8. 1-szy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudzień) 9. Sylwester (31 grudnia) 10. Nowy Rok (1 styczeń) III. Zatrudnienie w ciągu dnia może być płynne (tj. ilość osób dozorujących na poszczególnych wystawach w ciągu dnia roboczego może ulec zmianie) IV. Harmonogram pracy (ilość wystaw i pracowników dozoru) w okresie 11 miesięcy jest orientacyjny i może ulegać zmianom. 5

6 Załącznik nr 2 do Umowy Regulamin dozoru wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku wykonywanego przez pomocników muzealnych I. DOZÓR WYSTAW 1.Dozór wystaw sprawują pracownicy Wykonawcy. na podstawie umowy. 2.Wszelkie prace i zmiany dokonywane w obrębie wystawy mogą się odbywać tylko za wiedzą Kuratora ds. badań i zbiorów artystycznych. II. OTWIERANIE I ZAMYKANIE SAL WYSTAWOWYCH 1.Sale są otwierane i zamykane przez trzyosobowy zespół w skład którego wchodzą: dowódca zmiany Wewnętrznej Służby Ochrony (WSO), dyżurny MZM oraz pracownik Wykonawcy.. 2.Pracownik Wykonawcy... potwierdza własnym podpisem pobranie i zdanie klucza od sali Wystawowej w Książce wydań i przyjęć kluczy na wartowni Muzeum. III. SPRZĄTANIE WYSTAW 1. Pracownicy dozorujący wystawy są obowiązani do utrzymania porządku i czystości w salach wystawowych. 2. Do codziennych obowiązków należy: sprzątanie podłóg, parapetów okiennych, odkurzanie zewnętrzne gablot. 3. Sprzątanie generalne w przypadku szykowania sal do otwarcia wystaw nowych i czasowych. 4. Mycie gablot od wewnątrz, które wykonuje się w obecności opiekuna wystawy (nie częściej niż raz w kwartale). 5. Mycie gablot od zewnątrz, które wykonuje się każdorazowo po stwierdzeniu zabrudzenia. 6. Rodzaj prac do wykonania określa bezpośredni przełożony po porozumieniu się z opiekunem wystawy lub z konserwatorem w muzealnictwie. 7.Wszelkie prace porządkowe na wystawie muszą być zakończone przed wejściem zwiedzających do sal. IV. ZMIANY DOKONYWANE NA WYSTAWACH 1.Wszelkie zmiany dokonywane na wystawie (wycofywanie, zmiana obiektów) muszą być zakończone przed otwarciem sal dla zwiedzających. 2.Fakt dokonania zmiany musi być odnotowany w Książce wystawy odrębnej dla każdej wystawy. Wpis do książki dokonuje pracownik merytoryczny wprowadzający zmiany. Dokonanie zmiany potwierdzają w księdze własnymi podpisami: pracownik merytoryczny, pracownik Wykonawcy obecny przy zmianie. V. DOZÓR WYSTAW Każdemu pracownikowi dozoru zostaje przydzielona codziennie do pilnowania wystawa za którą przyjmuje i ponosi odpowiedzialność. 1. Po przejściu na wyznaczone miejsce dozoru, pracownik ma obowiązek sprawdzić czy eksponaty znajdują się na swoich miejscach i czy nie widać na nich śladów uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian należy powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego. 2. Po wejściu zwiedzających na wystawę zadaniem pracownika dozoru jest: a/ pilnowanie przydzielonej mu wystawy, b/ zwracanie uwagi aby zwiedzający nie dotykali eksponatów lub nie przekraczali strefy bezpieczeństwa wyznaczonej linią na podłodze lub barierkami, c/ stałe kontrolowanie stanu eksponatów, d/ zwracanie uwagi czy nie pozostawiono jakiś przedmiotów; po zauważeniu takiego przedmiotu należy bezzwłocznie powiadomić o tym Wewnętrzną Służbę Ochrony [tel.923] a do czasu jej przybycia samemu go nie dotykać i nie pozwolić na to innym, e/ w czasie pełnionego dozoru kategorycznie zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności poza właściwym dozorowaniem wyznaczonej wystawy, f/ niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, palenie papierosów, używanie telefonów komórkowych, prowadzenie rozmów z innymi dozorującymi, g/ opuszczenie wystawy w czasie pełnienia dozoru jest możliwe jedynie po uzyskaniu zastępstwa i za zgodą swojego przełożonego, h/ dozór wystawy należy pełnić chodząc po przydzielonej wystawie, i/ w razie próby kradzieży, umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia eksponatu czy sprzętu wystawowego należy natychmiast wezwać sprawcę do pozostania na miejscu zdarzenia, wezwać dostępnymi środkami WSO i w miarę możliwości zabezpieczyć uszkodzony obiekt. VI. POSTĘPOWANIE W NAGŁEJ SYTUACJI 1.Każdy z pracowników dozoru musi dobrze znać topografię wystawy by w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia, mógł sprawnie i bezpiecznie wyprowadzić ludzi z rejonu zagrożenia. 6

7 2.W razie zaistniałej nagłej sytuacji mogącej zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub eksponatów (np. na skutek wybuchu ognia lub gwałtownego przecieku wody, należy przede wszystkim wyprowadzić zwiedzających, powiadomić równocześnie WSO i w miarę możliwości usunąć eksponaty z rejonu zagrożenia; podporządkować się poleceniom dowodzącego WSO. 3.W przypadku awarii oświetlenia należy wyprowadzić zwiedzających z rejonu pozbawionego oświetlenia, zamknąć tę część dla zwiedzających, powiadomić służbę techniczną [tel.955] oraz WSO [tel.923],czekać na dalsze dyspozycje od bezpośredniego przełożonego. VII. ZAKOŃCZENIE DNIA DOZORU WYSTAW 1.Zejście ze stanowiska dozoru jest możliwe dopiero po sprawdzeniu, że nikt ze zwiedzających nie pozostał w salach i po dokładnym sprawdzeniu zamknięcia wszystkich okien i drzwi, sprawdzeniu czy w pomieszczeniach nie ma podejrzanych przedmiotów. 2.Niedopuszczalne jest wychodzenie z sal wystawowych wraz ze zwiedzającymi. 3.Opuszczenie wystawy następuje po przybyciu zespołu zamykającego sale wystawowe. VIII. INNE 1.Na wypadek awarii oświetlenia, pracownicy dozoru powinni być wyposażeni w dostateczną ilość latarek o dużej mocy światła, która zagwarantuje sprawną i bezpieczną dla ludzi i eksponatów ewakuację. 2. Każdy z pracowników dozoru musi umieć posługiwać się sprzętem alarmowym i radionadawczym Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą znać przepisy BHP i p/poż. obowiązujące w Muzeum. 7

8 Załącznik nr 3 do Umowy HARMONOGRAM PRAC Planowany harmonogram pracy poza sezonem 01 października 2015 roku - 31 marca 2016 roku Lp. Nazwa wystawy/sali ,25 h 5,5 h Ilość osób Razem godzin 1. Bursztyny ,00 2. Broń I 1-1 5,25 3. Broń II 1-1 5,25 4. Pasaż 1-1 5,25 5. Łaźnia 1-1 5,25 6. Infirmeria + strychy ,00 7. Wielki Refektarz + Kuchnia ,50 8. Pałac ,00 9. Witraże , Kuchnia , Sala Kapitulna , Komnatki , Sypialnie , Sala Dwukominowa , Jadalnia + Myśliwska , Kancelaria WM ,50 R A Z E M ilość godzin przepracowanych w ciągu jednego dnia w MZM ,00 Planowany harmonogram pracy w sezonie 01 maja 30 września 2015 roku Lp. Nazwa wystawy/sali ,75 h ,5 h h h h ,5 h Ilość osób Razem godzin 1. Bursztyny ,50 2. Broń I ,75 3. Broń II ,75 4. Pasaż ,25 5. Łaźnia ,25 6. Infirmeria ,25 7. Strychy ,75 8. Wielki Refektarz +Kuchnia ,00 9. Kancelaria WM , Pałac , Witraże , Kuchnia , Sala Kapitulna , Komnatki , Sypialnie , Sala Dwukominowa , Jadalnia , Sala Myśliwska , Młyn ,50 R A Z E M ilość godzin przepracowanych w ciągu jednego dnia ,75 Opracował: Jerzy Dembek, luty 2015r. 8

9 Załącznik nr 4 do Umowy 9

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo