02/2015 Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, Malbork 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02/2015 Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE Umowa zawarta w dniu r. pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. Starościńskiej 1, Malbork zwanym w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: Mierzwińskiego Mariusza - Dyrektora a... zwanym w treści Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:... W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej Ustawą, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje: 1. Przedmiot Umowy 1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku znak sprawy Zp 02/2015 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Przyjęta oferta Wykonawcy z dnia... wraz z Ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jest podstawą zawartej Umowy, stanowi jej zakres rzeczowy. 2. Oświadczenia stron 1.Wykonawca oświadcza, że znany jest mu przedmiot umowy określony w 1, szczegółowo opisany w Załączniku nr 1. 2.Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową. 3.Wykonawca oświadcza, że dysponuje kadrą zapewniającą należyte wykonanie przedmiotu umowy. 4.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i ochrony informacji niejawnych Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5.Odpowiedzialnym za realizację postanowień Umowy z ramienia Zamawiającego jest: Jerzy Dembek Zastępca Szefa Ochrony MZM. 6.Odpowiedzialnym za realizację postanowień Umowy z ramienia Wykonawcy będzie : Zakres działań Wykonawcy 1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przydzielone mu do obsługi wystawy i eksponaty. 2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdej wystawy wskazaną przez Zamawiającego liczbę osób zgodnie z Harmonogramem Pracy stanowiącym załącznik nr 3. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do Harmonogramu Pracy stanowiącego Załącznik nr 3. W takim przypadku Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do.. dni kalendarzowych zmieniony Harmonogram, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi będące przedmiotem umowy przez wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem poniedziałków) łącznie ze świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy, w okresach czasowych wskazanych w załączniku nr 3. 5.Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywania swoich obowiązków podlegają również nadzorowi osoby, o której mowa w 2 ust Szczegółowy zakres obowiązków i czynności Wykonawcy określa Regulamin dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku, który stanowi załącznik nr Zobowiązania Stron 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością i zgodnie z Regulaminem dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z pracownikami i Wewnętrzną Służbą Ochrony Zamawiającego, Policją oraz Strażą Pożarną i informować o wszelkich możliwych zagrożeniach oraz nieprawidłowościach stwierdzonych podczas świadczenia usług, a w szczególności w przypadkach wystąpienia: a. kradzieży i/lub uszkodzenia będącego wynikiem włamania lub bezprawnego wtargnięcia, b. zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej spowodowane przestępczym działaniem osób trzecich, c. pożaru lub zagrożenia pożarem, d. wszelkich awarii istniejących, e. innych nie wymienionych wyżej zagrożeń życia lub zdrowia ludzi oraz uszkodzenia lub utraty mienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: a. swoim pracownikom jednolite stroje służbowe w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, b. prowadzenie dokumentacji świadczonych usług, c. przestrzeganie przez własnych pracowników wewnętrznych aktów normatywnych Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie oświetlenia oraz systemów zabezpieczających i alarmowych obiektów - w zakresie, w jakim obiekty są w nie wyposażone. 5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. 6. Zamawiający zobowiązuje się wyposażyć pracowników Wykonawcy w niezbędne identyfikatory. 7. Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługi będące przedmiotem umowy winni być ubrani w jednolity strój służbowy uzgodniony z Zamawiającym i posiadać identyfikatory przypięte na widocznym miejscu umożliwiającym identyfikację pracownika oraz Wykonawcy. 1

2 8. Zamawiający lub osoba wskazana w 2 ust. 5 może wydawać pracownikom Wykonawcy polecenia służbowe z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce wystawy. Polecenia te winny być wykonane przez pracownika Wykonawcy, gdy nie są sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa obiektów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektów i mienia Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 10.Zatrudnione przez Wykonawcę osoby zobowiązane są do podpisania oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy informacji służbowej w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 11.Zamawiający ma prawo żądać w każdym czasie wymiany pracowników Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest jej dokonać nie później niż w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia żądania. 5. Wynagrodzenie oraz warunki płatności 1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn łącznej ilości przepracowanych roboczogodzin w danym miesiąca oraz stawki godzinowej w wysokości... powiększonej o należny podatek VAT. 2. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi świadczone w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto:.... (słownie:.) w tym podatek VAT 23% tj.:.. zł. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usług przez osobę, o której mowa w 2 ust Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług upoważnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: Za datę dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 7. W przypadku gdy Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe. 8. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy. 9. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym sprzętu i środków czystości. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie. na kwotę... (słownie:...), tj. 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy w całości pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 4. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, iż został on należycie wykonany. 7. Umowa odpowiedzialności cywilnej 1.Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. 2.Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej winien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilną deliktową), oraz odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu prowadzonej przez ubezpieczonego działalności i posiadanego mienia. 3.Ubezpieczenie winno obejmować wszelkie szkody, które mogą mieć miejsce w okresie ubezpieczenia. 4.Suma gwarancyjna (suma ubezpieczenia) nie powinna być niższa niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 5.W przypadku zlecenia przez Wykonawcę zadań podwykonawcom, ubezpieczenie OC winno obejmować swym zakresem także szkody wyrządzone przez podwykonawców (klauzula podwykonawców). 6.Ochroną ubezpieczeniową mają być objęte szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (klauzula mienia powierzonego) 7.Ochroną ubezpieczeniową mają być objęte szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 8.W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami oraz dokumentem poświadczającym zapłatę całości składki za cały okres ubezpieczenia wynikający z tej polisy. 8. Poufność 1. Strony zobowiązują się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony nie będą kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać osobom trzecim uzyskanych w ramach wykonywania przedmiotu umowy poufnych informacji. Strony zobowiązują się traktować jej jako poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Wykonawca będzie ponosił przewidzianą prawem odpowiedzialność za niedotrzymanie wskazanych w ust. 1 ustaleń, oraz zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % wartości umowy brutto, o której mowa w 5 ust. 2 za każdy przypadek naruszenia poufności, chyba, że informacja o której mowa: a. stała się ogólnie dostępna bez udziału Wykonawcy, b. podlega ujawnieniu w całości lub części upoważnionemu organowi/sądowi działającemu w granicach prawa na jego żądanie i w granicach tego żądania. 9. Czas trwania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 maja 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. z zastrzeżeniem ust Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca: a. utracił wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową, b. popełnił przestępstwo umyślne, które jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 2

3 c. ujawnił informacje poufne, w których posiadanie wszedł w trakcie realizacji Umowy, d. nie wykonał obowiązków określonych w 3 e. w inny sposób naruszył warunki umowy. 3. Wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 2 lit. a), b), c) ocenia się na podstawie działania lub zaniechania Wykonawcy (członków jego władz w przypadku osób prawnych) oraz na podstawie działania lub zaniechania zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników i innych osób, przy pomocy których wykonuje świadczenie usług określonych w umowie, zaś okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. d) i e) stwierdza osoba, o której mowa w 2 ust Umowa może być rozwiązana: a. przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, b. przez Wykonawcę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 5. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 6. Oświadczenia woli stron uznaje się za skutecznie doręczone w przypadku wysłania ich listem poleconym na adres siedziby stron wskazany w umowie. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. 7. Umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli w przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust Odpowiedzialność odszkodowawcza 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: a. w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem umowy w tym również obowiązków wynikających z w 3 ust. 3, b. w wysokości ,00 zł w przypadku rozwiązania umowy w trybie 9 ust Jeżeli kara umowna nie pokryje całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Podstawą do stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy będzie notatka służbowa sporządzona przez osobę o której mowa w 2 ust Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 11. Postanowienia końcowe 1.Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy w tym wierzytelności na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2.Ewentualne spory powstałe na skutek wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące w zakresie realizacji umowy przepisy prawa polskiego. 4.Wszelkie zmiany umowy, poza przypadkami wyraźnie w niej określonymi, wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Regulamin dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku - załącznik nr Harmonogram pracy załącznik nr (opis dokumentu zgodnie z 12). załącznik nr 4. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 3

4 Załącznik nr 1 do Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku w okresie 11 miesięcy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do świadczenia usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych, zwanych pomocnikami muzealnymi, w ilości przedstawionej poniżej w poszczególnych okresach czasowych. Pomocnik muzealny winien : - mieć miłą aparycję i kulturę osobistą w potocznym słowa znaczeniu, - być sprawnym fizycznie i psychicznie, - być osobą nie karaną, - na terenie MZM nosić jednolity strój służbowy (uzgodniony z Zamawiającym), wyposażony w identyfikator osobisty przypięty na widocznym miejscu umożliwiającym jego identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, - posiadać 1 szt. latarki ręcznej o silnym snopie światła na wystawie z obsadą jednoosobową a min. 2 szt. takich latarek na wystawach z obsadą wieloosobową, Zakres pracy pomocnika muzealnego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminem dozoru. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed rozpoczęciem świadczenia usługi do oddelegowania pracowników, którzy będą dozorować wystawy i sprzątać sale wystawiennicze, celem przeprowadzenia szkolenia przez Zamawiającego w miejscu i w czasie przez niego wskazanym. Szkolenie przeprowadzone na koszt Zamawiającego ma na celu zapoznanie pracowników ze specyfiką dozoru wystaw i sprzątaniem poszczególnych sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz postępowaniem w sytuacjach szczególnych, zagrażających bezpieczeństwu turystów oraz dozorowanych wystaw. Do usługi sprzątania pracowników dozoru wystaw realizowanych przez pomocnika muzealnego należy: 1. Utrzymanie porządku i czystości w salach wystawowych w tym : codzienne sprzątanie podłóg, parapetów okiennych, odkurzanie zewnętrzne gablot. W tym celu Wykonawca musi dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami: - wiadro z mopem, szczotka do zamiatania + śmietniczka, szmaty do podłóg, ścierki z mikrowłókien do kurzu, miotełka do kurzu, rękawiczki bawełniane w ilości minimum 1 kpl. na wystawie z obsadą jednoosobową i minimum 2 kpl. na wystawach z obsadą wieloosobową, - 2 szt. odkurzacz z filtrem wodnym o mocy co najmniej 1600 W, - 1 szt. miotełki do kurzu na teleskopowym uchwycie o wysięgu minimum 4,0 m, - środki czystości w asortymencie uzgodnionym z Zamawiającym (tj. płyn do mycia plexi w pojemniku z rozpryskiwaczem, płyn do mycia szyb na bazie octowej w pojemniku z rozpryskiwaczem, mleczko do konserwacji powierzchni drewnianych płyn do mycia podłóg drewnianych) w ilości gwarantującej utrzymanie wystaw w czystości. 2. Sprzątanie generalne w przypadku szykowania sal do otwarcia wystaw nowych i czasowych. 3. Mycie gablot od wewnątrz, które wykonuje się w obecności opiekuna wystawy (nie częściej niż raz w kwartale). 4. Mycie gablot od zewnątrz, które wykonuje się każdorazowo po stwierdzeniu zabrudzenia. 5. Rodzaj prac do wykonania określa bezpośredni przełożony po porozumieniu się z opiekunem wystawy lub z konserwatorem w muzealnictwie. 6. Wszelkie prace na wystawie muszą być zakończone przed wejściem zwiedzających do sal. Orientacyjna ilość środków czystości potrzebnych do sprzątania na 1 kwartał : - płyn do mycia szyb na bazie octu poj.750 ml 30 op. - środek do drewnianych powierzchni w aerozolu poj.400 ml 30 op. - płyn do mycia podłóg uniwersalny poj. 500 ml 20 op. - pasta bezzapachowa do parkietów poj. 500 ml 30 op. Każdemu pracownikowi dozoru zostaje przydzielona codziennie do pilnowania wystawa, za którą przyjmuje i ponosi odpowiedzialność. 1. Po przejściu na wyznaczone miejsce dozoru, pracownik ma obowiązek sprawdzić czy eksponaty znajdują się na swoich miejscach i czy nie widać na nich śladów uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian należy powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego. 2. Po wejściu zwiedzających na wystawę zadaniem pracownika dozoru jest: a/ pilnowanie przydzielonej mu wystawy, b/ zwracanie uwagi aby zwiedzający nie dotykali eksponatów lub nie przekraczali strefy bezpieczeństwa wyznaczonej linią na podłodze lub barierkami, 4

5 c/ stałe kontrolowanie stanu eksponatów, dokonywanie pomiarów temperatury i wilgotności pomieszczenia przydzielonego do dozoru i notowania wyników w zeszycie do tego przeznaczonym d/ zwracanie uwagi czy nie pozostawiono jakiś przedmiotów; po zauważeniu takiego przedmiotu należy bezzwłocznie powiadomić o tym Wewnętrzną Służbę Ochrony [tel.923] a do czasu jej przybycia samemu go nie dotykać i nie pozwolić na to innym, e/ w czasie pełnionego dozoru kategorycznie zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności poza właściwym dozorowaniem wyznaczonej wystawy, f/ niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, palenie papierosów, używanie telefonów komórkowych, prowadzenie rozmów z innymi pracownikami dozoru, g/ opuszczenie wystawy w czasie pełnienia dozoru jest możliwe jedynie po uzyskaniu zastępstwa i za zgodą swojego przełożonego, h/ dozoru wystawy należy pełnić chodząc po przydzielonej wystawie, i/ w razie próby kradzieży, umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia eksponatu czy sprzętu wystawowego należy natychmiast wezwać sprawcę do pozostania na miejscu zdarzenia, wezwać dostępnymi środkami WSO i w miarę możliwości zabezpieczyć uszkodzony obiekt. Szczegółowy zakres obowiązków i czynności pomocnika muzealnego określa Regulamin dozoru wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku wykonywanego przez pomocników muzealnych będący załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. I. Godziny pracy Muzeum : a. Sezon letni : okres trwa od do r. Wystawy czynne w godzinach b. Poza sezonem : okres trwa od r. Wystawy czynne w godzinach II. Świadczenie usługi we wszystkie dni tygodnia włącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy z wyłączeniem : 1. Poniedziałków 2. Trzech Króli 3. 1-szy dzień Świąt Wielkanocnych 4. Boże Ciało 5. Święto Zmarłych (1 listopad) 6. Święto Niepodległości (11 listopad) 7. Wigilia (24 grudnia) 8. 1-szy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudzień) 9. Sylwester (31 grudnia) 10. Nowy Rok (1 styczeń) III. Zatrudnienie w ciągu dnia może być płynne (tj. ilość osób dozorujących na poszczególnych wystawach w ciągu dnia roboczego może ulec zmianie) IV. Harmonogram pracy (ilość wystaw i pracowników dozoru) w okresie 11 miesięcy jest orientacyjny i może ulegać zmianom. 5

6 Załącznik nr 2 do Umowy Regulamin dozoru wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku wykonywanego przez pomocników muzealnych I. DOZÓR WYSTAW 1.Dozór wystaw sprawują pracownicy Wykonawcy. na podstawie umowy. 2.Wszelkie prace i zmiany dokonywane w obrębie wystawy mogą się odbywać tylko za wiedzą Kuratora ds. badań i zbiorów artystycznych. II. OTWIERANIE I ZAMYKANIE SAL WYSTAWOWYCH 1.Sale są otwierane i zamykane przez trzyosobowy zespół w skład którego wchodzą: dowódca zmiany Wewnętrznej Służby Ochrony (WSO), dyżurny MZM oraz pracownik Wykonawcy.. 2.Pracownik Wykonawcy... potwierdza własnym podpisem pobranie i zdanie klucza od sali Wystawowej w Książce wydań i przyjęć kluczy na wartowni Muzeum. III. SPRZĄTANIE WYSTAW 1. Pracownicy dozorujący wystawy są obowiązani do utrzymania porządku i czystości w salach wystawowych. 2. Do codziennych obowiązków należy: sprzątanie podłóg, parapetów okiennych, odkurzanie zewnętrzne gablot. 3. Sprzątanie generalne w przypadku szykowania sal do otwarcia wystaw nowych i czasowych. 4. Mycie gablot od wewnątrz, które wykonuje się w obecności opiekuna wystawy (nie częściej niż raz w kwartale). 5. Mycie gablot od zewnątrz, które wykonuje się każdorazowo po stwierdzeniu zabrudzenia. 6. Rodzaj prac do wykonania określa bezpośredni przełożony po porozumieniu się z opiekunem wystawy lub z konserwatorem w muzealnictwie. 7.Wszelkie prace porządkowe na wystawie muszą być zakończone przed wejściem zwiedzających do sal. IV. ZMIANY DOKONYWANE NA WYSTAWACH 1.Wszelkie zmiany dokonywane na wystawie (wycofywanie, zmiana obiektów) muszą być zakończone przed otwarciem sal dla zwiedzających. 2.Fakt dokonania zmiany musi być odnotowany w Książce wystawy odrębnej dla każdej wystawy. Wpis do książki dokonuje pracownik merytoryczny wprowadzający zmiany. Dokonanie zmiany potwierdzają w księdze własnymi podpisami: pracownik merytoryczny, pracownik Wykonawcy obecny przy zmianie. V. DOZÓR WYSTAW Każdemu pracownikowi dozoru zostaje przydzielona codziennie do pilnowania wystawa za którą przyjmuje i ponosi odpowiedzialność. 1. Po przejściu na wyznaczone miejsce dozoru, pracownik ma obowiązek sprawdzić czy eksponaty znajdują się na swoich miejscach i czy nie widać na nich śladów uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian należy powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego. 2. Po wejściu zwiedzających na wystawę zadaniem pracownika dozoru jest: a/ pilnowanie przydzielonej mu wystawy, b/ zwracanie uwagi aby zwiedzający nie dotykali eksponatów lub nie przekraczali strefy bezpieczeństwa wyznaczonej linią na podłodze lub barierkami, c/ stałe kontrolowanie stanu eksponatów, d/ zwracanie uwagi czy nie pozostawiono jakiś przedmiotów; po zauważeniu takiego przedmiotu należy bezzwłocznie powiadomić o tym Wewnętrzną Służbę Ochrony [tel.923] a do czasu jej przybycia samemu go nie dotykać i nie pozwolić na to innym, e/ w czasie pełnionego dozoru kategorycznie zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności poza właściwym dozorowaniem wyznaczonej wystawy, f/ niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, palenie papierosów, używanie telefonów komórkowych, prowadzenie rozmów z innymi dozorującymi, g/ opuszczenie wystawy w czasie pełnienia dozoru jest możliwe jedynie po uzyskaniu zastępstwa i za zgodą swojego przełożonego, h/ dozór wystawy należy pełnić chodząc po przydzielonej wystawie, i/ w razie próby kradzieży, umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia eksponatu czy sprzętu wystawowego należy natychmiast wezwać sprawcę do pozostania na miejscu zdarzenia, wezwać dostępnymi środkami WSO i w miarę możliwości zabezpieczyć uszkodzony obiekt. VI. POSTĘPOWANIE W NAGŁEJ SYTUACJI 1.Każdy z pracowników dozoru musi dobrze znać topografię wystawy by w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia, mógł sprawnie i bezpiecznie wyprowadzić ludzi z rejonu zagrożenia. 6

7 2.W razie zaistniałej nagłej sytuacji mogącej zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub eksponatów (np. na skutek wybuchu ognia lub gwałtownego przecieku wody, należy przede wszystkim wyprowadzić zwiedzających, powiadomić równocześnie WSO i w miarę możliwości usunąć eksponaty z rejonu zagrożenia; podporządkować się poleceniom dowodzącego WSO. 3.W przypadku awarii oświetlenia należy wyprowadzić zwiedzających z rejonu pozbawionego oświetlenia, zamknąć tę część dla zwiedzających, powiadomić służbę techniczną [tel.955] oraz WSO [tel.923],czekać na dalsze dyspozycje od bezpośredniego przełożonego. VII. ZAKOŃCZENIE DNIA DOZORU WYSTAW 1.Zejście ze stanowiska dozoru jest możliwe dopiero po sprawdzeniu, że nikt ze zwiedzających nie pozostał w salach i po dokładnym sprawdzeniu zamknięcia wszystkich okien i drzwi, sprawdzeniu czy w pomieszczeniach nie ma podejrzanych przedmiotów. 2.Niedopuszczalne jest wychodzenie z sal wystawowych wraz ze zwiedzającymi. 3.Opuszczenie wystawy następuje po przybyciu zespołu zamykającego sale wystawowe. VIII. INNE 1.Na wypadek awarii oświetlenia, pracownicy dozoru powinni być wyposażeni w dostateczną ilość latarek o dużej mocy światła, która zagwarantuje sprawną i bezpieczną dla ludzi i eksponatów ewakuację. 2. Każdy z pracowników dozoru musi umieć posługiwać się sprzętem alarmowym i radionadawczym Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą znać przepisy BHP i p/poż. obowiązujące w Muzeum. 7

8 Załącznik nr 3 do Umowy HARMONOGRAM PRAC Planowany harmonogram pracy poza sezonem 01 października 2015 roku - 31 marca 2016 roku Lp. Nazwa wystawy/sali ,25 h 5,5 h Ilość osób Razem godzin 1. Bursztyny ,00 2. Broń I 1-1 5,25 3. Broń II 1-1 5,25 4. Pasaż 1-1 5,25 5. Łaźnia 1-1 5,25 6. Infirmeria + strychy ,00 7. Wielki Refektarz + Kuchnia ,50 8. Pałac ,00 9. Witraże , Kuchnia , Sala Kapitulna , Komnatki , Sypialnie , Sala Dwukominowa , Jadalnia + Myśliwska , Kancelaria WM ,50 R A Z E M ilość godzin przepracowanych w ciągu jednego dnia w MZM ,00 Planowany harmonogram pracy w sezonie 01 maja 30 września 2015 roku Lp. Nazwa wystawy/sali ,75 h ,5 h h h h ,5 h Ilość osób Razem godzin 1. Bursztyny ,50 2. Broń I ,75 3. Broń II ,75 4. Pasaż ,25 5. Łaźnia ,25 6. Infirmeria ,25 7. Strychy ,75 8. Wielki Refektarz +Kuchnia ,00 9. Kancelaria WM , Pałac , Witraże , Kuchnia , Sala Kapitulna , Komnatki , Sypialnie , Sala Dwukominowa , Jadalnia , Sala Myśliwska , Młyn ,50 R A Z E M ilość godzin przepracowanych w ciągu jednego dnia ,75 Opracował: Jerzy Dembek, luty 2015r. 8

9 Załącznik nr 4 do Umowy 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR ZP/. / Zawarta w Brzegu w dniu... r. pomiędzy Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 747-17-84-720,

Bardziej szczegółowo

zwanymi dalej Wykonawcą reprezentowanymi przez: o następującej treści:

zwanymi dalej Wykonawcą reprezentowanymi przez: o następującej treści: Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór UMOWY nr /2015 zawarta w dniu 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Muzeum Narodowym w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy: MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ( W ORGANIZACJI) ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr.12013. zwanym w dalszej części umowy..zamawiającym a z siedzibą przy wpisaną do pod numerem NIP REGON

WZÓR. UMOWA nr.12013. zwanym w dalszej części umowy..zamawiającym a z siedzibą przy wpisaną do pod numerem NIP REGON WZÓR UMOWA nr.12013 Zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie ~5omiędzy: Skarbem Państwa - Rzecznikiem Praw Pacjenta, wykonującym swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2011. ul... kod miejscowość.. NIP... Regon... zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: Prezesa/Dyrektora. o następującej treści:

UMOWA Nr../2011. ul... kod miejscowość.. NIP... Regon... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Prezesa/Dyrektora. o następującej treści: załącznik nr 9 UMOWA Nr../2011 na świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowej 1 z usługą odśnieżania zawarta w dniu 2011 r. w Oświęcimiu pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UMOWNE pn. wzór umowy

WARUNKI UMOWNE pn. wzór umowy WARUNKI UMOWNE pn. wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ O USŁUGĘ OCHRONY OBIEKTÓW I BUDYNKÓW HISTORYCZNYCH Muzeum Zamkowego w Malborku i oddziału Muzeum w Kwidzynie zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy Muzeum

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR., zwaną dalej Zamawiającym., zwanym/ą dalej Wykonawcą

UMOWA NR., zwaną dalej Zamawiającym., zwanym/ą dalej Wykonawcą Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez a, zwanym/ą dalej Wykonawcą reprezentowanym/ą przez: W wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE

Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE UMOWA O USŁUGĘ OCHRONY OBIEKTÓW I BUDYNKÓW HISTORYCZNYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie zawarta w dniu... pomiędzy Muzeum Zamkowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr... a... NIP..., REGON..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Nr... Załącznik Nr 6 do SIWZ. Projekt umowy. zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, NIP 1231050091, Regon 013271170 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA

UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA zawarta w dniu roku w Bielawie, pomiędzy : Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie, ul. 3 Maja 20 reprezentowanym przez Dyrektora OPS Annę Petruk zwanego dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie UMOWA NR (PROJEKT) na wykonywanie usługi sprzątania powierzchni biurowych wewnętrznych oraz powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych przy ul. Radiowej 49, ul. Pirenejskiej 5, ul. Kaliskiego 49,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WZÓR Załącznik nr 3a do SIWZ UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR., zwaną dalej Zamawiającym., zwanym/ą dalej Wykonawcą

UMOWA NR., zwaną dalej Zamawiającym., zwanym/ą dalej Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez a, zwanym/ą dalej Wykonawcą reprezentowanym/ą przez: W wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

DA/MB/ /14 WZÓR UMOWY

DA/MB/ /14 WZÓR UMOWY DA/MB/-232-37/14 WZÓR UMOWY zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620, reprezentowaną przez: Rektora PWSZ w Płocku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWY nr ZP-.../2014/DNB4 zawarta w Ostródzie w dniu... pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym rejestrze

Bardziej szczegółowo

U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki

U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki Załącznik nr 4 do regulaminu U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki zawarta w dniu.. w Łodzi, pomiędzy: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, reprezentowany przez: -.,

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR. W dniu... w Bolesławcu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 (NIP: 612-000-38-08), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Dariusza Jośko

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo