OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych dla Grupy Kapitałowej Azoty (zwane dalej Ogólnymi Warunkami) mają zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy: a. Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 8, Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 75450, o kapitale zakładowym PLN i kapitale wpłaconym PLN, posiadającą NIP: i VAT UE: PL , REGON: , lub b. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, ul. Mostowa 30A, Kędzierzyn Koźle, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 8993, o kapitale zakładowym PLN i kapitale wpłaconym PLN, posiadającą NIP , REGON , lub c. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, Police, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 15501, o kapitale zakładowym PLN i kapitale wpłaconym PLN, NIP , REGON zwanymi dalej Zlecającym, a przedsiębiorcą wykonującym zarobkowo drogowy przewóz towarów, zwanym dalej Przewoźnikiem. 2. Ogólne Warunki stanowią o szczegółowych prawach i obowiązkach Zlecającego i Przewoźnika w celu realizacji zlecenia przewozu towarów. 2 ZLECENIE I JEGO PRZYJĘCIE 1. Zlecający wysyła do Przewoźnika zlecenie. 2. Poprzez przyjęcie przez Przewoźnika zlecenia dochodzi do zawarcia umowy przewozu na warunkach określonych w treści zlecenia oraz niniejszych Ogólnych Warunkach. 3. Zlecenie przewozu uważa się za przyjęte przez Przewoźnika w przypadku, gdy Przewoźnik w ciągu 30 minut od przesłania przez Zlecającego zlecenia, nie odmówi jego przyjęcia. Zlecenie przesłane będzie w jednej ze wskazanych form: drogą faksową lub pocztą elektroniczną na dane teleadresowe Przewoźnika. 4. W przypadku, gdy wybór Przewoźnika nastąpił w wyniku jednego z postępowań w ramach systemu przetargowego SOOT w miejsce postanowień ust. 1 4 niniejszego paragrafu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu korzystania z systemu przetargowego SOOT na świadczenie usług przewozowych na rzecz Grupy Kapitałowej Azoty, określające obowiązki Przewoźnika i Zlecającego związane z zawarciem umowy przewozu oraz chwilę jej zawarcia. 5. Poprzez przyjęcie zlecenia Przewoźnik oświadcza, iż posiada wymagane przepisami licencje, koncesje i/lub zezwolenia.

2 3 OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 1. W miejscach załadunku i rozładunku wskazanych przez Zlecającego wykonywać polecenia służb uprawnionych do wydawania dyspozycji. 2. Zabezpieczyć wykonanie przewozu przez kierowcę posiadającego stosowne badania, kwalifikacje, uprawnienia. 3. Wykonać przewóz przestrzegając przepisów celnych, fitosanitarnych oraz prawa państw, na terenie których odbywa się przewóz. 4. Dostarczyć przygotowany środek transportu na miejsce załadunku w stanie umożliwiającym zrealizowanie zlecenia. 5. Wykonać przewóz środkiem transportu odpowiednim do warunków zlecenia, sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 6. Wykonać przewóz środkiem transportu przeznaczonym wyłącznie na potrzeby realizacji danego zlecenia o ile Zlecający nie postanowi inaczej. 7. Przy przyjmowaniu przesyłki do przewozu sprawdzić dostarczoną kierowcy dokumentację pod względem kompletności oraz zgodności z jej stanem rzeczywistym (ilość, waga, cechy itp.) oraz otrzymanym zleceniem transportowym. 8. Przy przejmowaniu przesyłki sprawdzić jej stan przygotowania do przewozu, zabezpieczyć przesyłkę w sposób gwarantujący dostarczenie jej do miejsca rozładunku w stanie kompletnym i niezmienionym, a w przypadku takiej konieczności dokonać zgłoszenia uwag. 9. Zabezpieczać pojazd z ładunkiem przed włamaniem i kradzieżą ładunku. 10. W razie zajścia zdarzenia powodującego szkodę lub utratę przesyłki, podjąć wszelkie dostępne środki w celu ograniczenia rozmiarów szkody, powiadomić policję jeżeli szkoda powstała na skutek rabunku, kradzieży z włamaniem, wypadku drogowego lub pożaru oraz sporządzić protokół ustalający okoliczności, rodzaj i rozmiar szkody, przy udziale policji i/lub odbiorcy towaru. 11. Informować Zlecającego o wszelkich przeszkodach i problemach związanych z realizacją przewozu niezwłocznie po powzięciu wiedzy o ich wystąpieniu. 12. Zabrania się wykonywania instrukcji dotyczących transportu wydanych przez podmiot inny aniżeli Zlecający lub Nadawca towaru. 13. Awizować Zlecającemu planowany termin dojazdu pod załadunek i rozładunek niezależnie od wyznaczonych na zleceniu transportowym wiążących dat, o ile jego dotrzymanie jest zagrożone lub gdy w wyniku ustaleń powstałych po nadaniu towaru zostały uzgodnione inne terminy. 14. Każdego kierowcę wyposażyć w minimum jeden sprawnie działający środek łączności np. telefon komórkowy. 15. Dostarczyć środek transportu z ładunkiem do miejsca (na adres) wskazanego przez Zlecającego w liście przewozowym i/lub wg treści pisemnego zlecenia jako Odbiorca przesyłki. 16. Uzyskać pokwitowanie odbioru opatrzone pieczęcią firmową Odbiorcy na krajowym dokumencie transportowym, a w przypadku przewozów międzynarodowych wyegzekwować od Odbiorcy towaru podpis i pieczęć na Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR) oraz dokumencie Delivery Note / Specyfikacja Dostawy. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu i pieczęci Przewoźnik obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zlecającego. 17. Natychmiast zgłaszać Zlecającemu wszystkie sytuacje zagrażające skutkom dodatkowych kosztów dla Zlecającego lub właściciela towaru, celem uzyskania dalszych instrukcji. Zgłoszenie winno być potwierdzone pisemnie zaraz po zakończeniu przewozu. Zlecający zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania kosztów, które nie były z nim uzgodnione przed zakończeniem przewozu lub zaraz po wykonaniu przewozu, jeżeli wcześniej nie było to możliwe z przyczyn obiektywnych. 18. W przypadku przewozów ładunków w temperaturze kontrolowanej Przewoźnik zobowiązany jest sprawdzić temperaturę ładunku przed jego załadunkiem, a w przypadku zastrzeżeń natychmiast powiadomić Zlecającego. 19. W przypadku przewozów ładunków w temperaturze kontrolowanej Przewoźnik zobowiązany jest do utrzymywania oraz do kontrolowania w czasie przewozu temperatury zgodnej z określoną w dokumentacji przewozowej i/lub w zleceniu transportowym, a w sytuacji

3 wystąpienia zakłóceń uniemożliwiających utrzymanie temperatury ładunku do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zlecającego. 20. Przewoźnik zobowiązany jest stosować się do szczegółowych zapisów umieszczonych na liście przewozowym i/lub zleceniu przewozowym przez Zlecającego/Załadowcę. 21. Przewoźnik zobowiązany jest zapoznać się z informatorem dla osób czasowo przebywających na terenie Zlecającego oraz przestrzegania jego zapisów, a w przypadku wystąpienia zagrożenia stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Ratownicze. 22. Kierowca przebywający na terenie Zlecającego zobowiązany jest posiadać maskę przeciwgazową z ważnym pochłaniaczem wielogazowym i kamizelkę odblaskową. 23. Przewoźnik zobowiązuje się podjęcia wszelkich możliwych działań i praktyk mających na celu przeciwdziałanie szkodliwemu oddziaływaniu wykonywanego transportu na otaczające go środowisko naturalne. Zobowiązanie to polega na realizacji transportów wykonywanych dla Grupy Azoty możliwie najkrótszymi trasami i za pomocą środków transportu spełniających normy EURO 5 i 6 zapewniających redukcję emisji zanieczyszczeń i niskie zużycie paliwa. 4 UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA Przewoźnik obowiązany jest posiadać ważne na cały okres wykonywania zlecenia ubezpieczenie OC przewoźnika, obejmujące odpowiedzialność za szkody kradzieżowe i rabunkowe, rodzaj przewożonego ładunku, zakres terytorialny odpowiadający zleceniu przewozu i z sumą gwarancyjną na zdarzenie nie mniejszą niż górna granica odpowiedzialności Przewoźnika za szkodę, określona w art i Prawa Przewozowego i/lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR oraz inne ubezpieczenia, jeżeli dla danego rodzaju przesyłki są one wymagane. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA 1. Przewoźnik z chwilą przejęcia towaru od nadawcy przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia tak od strony technicznej, jak i organizacyjnej. 2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w dostawie przesyłki. 3. Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych lub złożonych u Przewoźnika. 4. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników oraz innych osób z których usług korzysta przy realizacji zlecenia, a posługując się przy wykonaniu przewozu osobami trzecimi Przewoźnik odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. 5. W przypadku niewykorzystania dokumentów DWT uprawniających do wjazdu na teren Zlecającego, Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zwrotu Zlecającemu. 6 KARY UMOWNE 1. W przypadku nie dotrzymania terminów realizacji zlecenia przez Przewoźnika, Zlecający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość w PLN, 200 (dwieście) EURO za każdy dzień opóźnienia. 2. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną, do pełnej wysokości poniesionej szkody. 7

4 PŁATNOŚCI 1. Fracht podany w treści zlecenia (ALL IN) w przypadku braku dodatkowych, pisemnych uzgodnień, obejmuje wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem zleconego przewozu. 2. Dla transakcji rozliczanych w PLN - fracht będzie płatny na podstawie faktury zaopatrzonej w numer zlecenia Zlecającego (dla przesyłek kwotowanych w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego) wystawionej przez Przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Dla transakcji rozliczanych w walucie innej niż PLN fracht będzie płatny na podstawie faktury (zaopatrzonej w numer zlecenia Zlecającego) wyrażonej w walucie zlecenia, wystawionej przez Przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Faktura musi być wystawiona na siedzibę główną Zlecającego nie później niż do 30-go dnia od dnia wykonania usługi oraz niezwłocznie dostarczona Zlecającemu wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wykonanie usługi tj.: a. listem przewozowym/dokumentem DWT (potwierdzony przez odbiorcę towaru: pieczęć, podpis, data) b. końcowym odcinkiem CMR (potwierdzony przez odbiorcę towaru: podpis, data, pieczęć, gdzie treść nałożonej pieczęci w polu przeznaczonym dla Odbiorcy powinna być zgodna z danymi zawartymi w polu nr 3 dokumentu) c. Specyfikacją Dostawy/Delivery Note (potwierdzony przez odbiorcę towaru: pieczęć, podpis, data) Przewoźnik obowiązany jest do niezawodnego dostarczania Zlecającemu prawidłowo potwierdzonych przez Odbiorców dokumentów przewozowych CMR i Delivery Note formalnie potwierdzających wykonanie Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów do 21 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wysyłki były realizowane. Podstawa prawna: Art. 42 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz z późn. zm./ d. innych dokumentów określonych w zleceniu 5. Faktura musi być dostarczona Zlecającemu na adres siedziby głównej Zlecającego podany w 1 ust Zapłata frachtu za wykonaną usługę zostanie dokonana na rachunek Przewoźnika w terminie zależnym od dnia otrzymania przez Zlecającego faktury wraz z kompletem dokumentów. 7. W przypadku gdy zlecenie nie stanowi inaczej, termin płatności faktur wynosi: w przypadku transportu krajowego - 45 dni od daty ich wpływu do siedziby głównej Zlecającego a w przypadku transportu międzynarodowego - 30 dni od daty wystawienia faktury, przekazanej wraz z kompletem dokumentów wskazanych w 7 ust Zlecający sprawdza nadesłane dokumenty oraz przesyła Przewoźnikowi zastrzeżenia. Zlecający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty frachtu w przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w 7 ust Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zlecającego. 8 REKLAMACJE 1. Przewoźnik obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia telefonicznie i/lub pisemnie bezpośrednio Zlecającemu wszelkich problemów stwierdzonych przez rozładowcę/odbiorcę, które mogą mieć wpływ na reklamowanie wyrobu/usługi (dane teleadresowe dostępne na platformie internetowej System Obsługi Ofert Transportowych Kontakt, strona 2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań i poniesie niezbędne koszty celem niezwłocznego złożenia stosownych wyjaśnień i dowodów w reklamowanej przez Zlecającego sprawie. 3. W czasie trwania postępowania reklamacyjnego Zlecający zastrzega sobie prawo do wstrzymania Przewoźnikowi wszystkich rozliczeń oraz do ich kompensaty. Zaistnienie takiego uzgodnienia pomiędzy Zlecającym i Przewoźnikiem wyklucza możliwość obecnego i późniejszego dochodzenia odsetek przez Przewoźnika od Zlecającego.

5 4. W przypadku wszczęcia postępowania reklamacyjnego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe /Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. /Dz. U. Nr. 38, poz. 266 z późn. zm./ 9 POUFNOŚĆ 1. Spółki Grupy Kapitałowej Azoty posiadają status spółki publicznej, w związku z czym niektóre informacje dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz z późn. zm./. Nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji przed podaniem do publicznej wiadomości może stanowić naruszenie przepisów i powodować odpowiedzialność karną, przewidzianą w art w/w Ustawy. Przewoźnik oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Spółki Grupy Kapitałowej Azoty statusu spółki publicznej wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowych Ogólnych Warunków w zakresie ustalonym aktami prawnymi obowiązującymi emitentów papierów wartościowych w Polsce. 2. Treść warunków zlecenia oraz przekazanych Przewoźnikowi dokumentów ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami prawa, a w szczególności art. 23,w związku z art.11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. /Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm./ W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość (dziesięciu tysięcy) EURO za każde naruszenie. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną jeżeli nie zabezpiecza jego roszczeń. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nie uregulowanych treścią zlecenia lub Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. Zm./ i Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm./, a w przypadku przewozu międzynarodowego dodatkowo przepisy Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. /Dz. U Nr 49, poz. 238 zał., z późn. zm./. 2. Przewoźnik nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności lub przenoszenia w jakikolwiek inny sposób swoich praw i zobowiązań przysługujących mu względem Zlecającego z tytułu niniejszych Ogólnych Warunków, za wyjątkiem cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia na rzecz banku lub innej instytucji finansującej, za uprzednią pisemną zgodą Zlecającego. 3. Jakakolwiek zmiana warunków zlecenia, dla swojej ważności wymaga uzgodnienia przed zakończeniem przewozu, poprzez zgodne oświadczenie obu stron złożone w formie pisemnej i przesłane drogą faksową. 4. Niniejsze Ogólne Warunki maja zastosowanie, o ile nie zostały wyłączone na drodze odrębnych umów zawartych pomiędzy Zlecającym a Przewoźnikiem. W przypadku, gdy Ogólne Warunki regulują identyczne kwestie jak umowa pomiędzy Zlecającym a Przewoźnikiem zapisy umowy mają charakter rozstrzygający (prymat zapisów umownych). Wszystkie spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zlecającego. 5. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 20 marca 2012 roku. Grupa Azoty

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. 1 listopada 2011r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 DEFINICJE ZLECENIE SPEDYCYJNE, PRZYJĘCIE, REALIZACJA WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży. dla przedsiębiorców i konsumentów

Ogólne Warunki Sprzedaży. dla przedsiębiorców i konsumentów Ogólne Warunki Sprzedaży dla przedsiębiorców i konsumentów Informacje wstępne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS ) regulują zasady sprzedaży towarów przez spółkę działającą pod firmą SYSTEMAIR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA

Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo