REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierska 15, Łódź. 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 4. Zasięg loterii Loteria odbędzie się na terenie Centrum handlowo usługowo - rozrywkowego Manufaktura w Łodzi, ul. Drewnowska 58, Łódź. 5. Czas trwania loterii Loteria rozpoczyna się w dniu r. a kończy w dniu r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji. 6. Definicje 6.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią. 6.2 Sprzedaż promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu r. a zakończy w dniu r. o godzinie 17: Centrum handlowo usługowo - rozrywkowe Manufaktura Centrum handlowousługowo - rozrywkowe Manufaktura w Łodzi, ul. Drewnowska 58, Łódź, zwane w dalszej części regulaminu Manufakturą. 6.4 Zakup promocyjny każdy jednorazowy zakup dowolnych towarów lub usług, na kwotę co najmniej 100,00 zł brutto (słownie: sto zł. 00/100), dokonany w punktach handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się w Manufakturze, udokumentowany jednym oryginalnym dowodem zakupu, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, z wyłączeniem: napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, leków, usług kantoru wymiany walut i banku, kart oraz bonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie handlowo - usługowym, transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładów bukmacherskich, spłat rat kredytu regulowanych w punktach handlowo - usługowych świadczących tego typu usługi, wpłat i wypłat bankomatowych. 6.5 Kupon loteryjny zdrapka dostępny w Manufakturze w każdym z dwóch punktów obsługi loterii, w trakcie trwania całej sprzedaży promocyjnej, kupon przeznaczony do wypełnienia przez uczestnika loterii, celem zgłoszenia udziału w loterii. Kupon loteryjny zdrapka zwany będzie w dalszej części regulaminu kuponem loteryjnym. Kupon loteryjny zawierać będzie puste miejsca na podanie: bezwzględnie wymaganych danych uczestnika loterii tj. : 1

2 - imienia, nazwiska, adresu zameldowania z kodem pocztowym (zgodnego z adresem podanym w dokumencie tożsamości), - numeru dowodu zakupu promocyjnego, - oświadczenia uczestnika loterii o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. - podpis uczestnika danych, których podanie nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w loterii: - adresu uczestnika loterii, - oświadczenia uczestnika loterii o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Apsys Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa dla celów marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od Apsys Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa, w tym na podany przeze mnie adres , zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo na każdym kuponie loteryjnym, poza informacjami o których mowa powyżej, umieszczone będzie pole gry pokryte ścieralną warstwą farby (zdrapka). W celu uzyskania wyniku gry o nagrody natychmiastowe, uczestnik powinien usunąć ścieralną warstwę ochronną z pola gry na kuponie loteryjnym, na którym znajdzie się jedna z następujących informacji: - Gratulacje! Wygrałeś kartę podarunkową! oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych I-go stopnia określonych w pkt. 10.2, - Gratulacje! Wygrałeś charmsa! oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych II-go stopnia określonych w pkt. 10.3, - Gratulacje! Wygrałeś kolejny kupon! oznacza to, że uczestnik ma prawo do ciągnięcia ponownego losu z puli zdrapek w jednym z punktów obsługi loterii, - Tym razem się nie udało. Spróbuj ponownie! oznacza to, że uczestnik nie wygrał żadnej nagrody natychmiastowej oraz nie ma prawa do ciągnięcia ponownego losu z puli zdrapek. Nagrody natychmiastowe będą możliwe do odebrania natychmiast po uzyskaniu wyniku gry w punktach obsługi loterii, każdego dnia w okresie trwania sprzedaży promocyjnej. Każdy kupon loteryjny niezależnie od wyniku gry o nagrody natychmiastowe, ma prawo zostać wrzucony do urny i brać udziału w losowaniu nagrody głównej w loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu kuponów loteryjnych. W ramach niniejszej loterii przygotowano nakład (słownie: sto tysięcy) sztuk kuponów loteryjnych, w tym: 2

3 - 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk z nagrodą natychmiastową I-go stopnia z pkt. 10.2, (słownie: jeden tysiąc) sztuk z nagrodą natychmiastową II-go stopnia z pkt. 10.3, (słownie: pięć tysięcy) sztuk z prawem ponownego losu z puli kuponów loteryjnych, (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk pustych kuponów. 6.6 Urny promocyjne przygotowane dla potrzeb loterii i zabezpieczone przed otwarciem dwa pojemniki, przeznaczone do wrzucania do nich kuponów loteryjnych. Urny promocyjne usytuowane będą w Manufakturze w każdym z dwóch punktów obsługi loterii, w godzinach otwarcia Manufaktury, w czasie trwania całej sprzedaży promocyjnej, przy czym w dniu r. urny promocyjne zostaną zamknięte o godz. 17: Punkty obsługi loterii dwa oznaczone miejsca w Manufakturze, w których usytuowane będą urny promocyjne, oraz w których w trakcie trwania całej sprzedaży promocyjnej obecny będzie pracownik punktu obsługi loterii, który będzie obsługiwał loterię, w tym wydawał kupony loteryjne - zdrapki. Miejsca gdzie znajdują się punkty obsługi loterii: - I punkt obsługi loterii Galeria handlowo usługowo - rozrywkowa Manufaktura, parter, pomiędzy sklepami H&M, Zara i C&A (rotunda z windami). - II punkt obsługi loterii Galeria handlowo usługowo rozrywkowa Manufaktura, piętro I, przy hipermarkecie Real. 6.8 Losowanie czynność polegająca na ręcznym wyciągnięciu losowo (na chybił trafił ) zwycięskich kuponów loteryjnych z urny promocyjnej. O wyniku losowania decyduje tylko i wyłącznie przypadek. Losowania w loterii odbywać się będą pod nadzorem członków komisji nadzoru. 7. Uczestnicy loterii 7.1 W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22( 1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7.2 W loterii nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do loterii w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo w loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz pracownicy Apsys Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa, a także: a) najemcy punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie Manufaktury; b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Manufaktury, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne, oraz pracownicy podmiotów z pkt. a, b powyżej i osoby zaangażowane przez podmioty na podstawie umów zlecenia i umów o działo, a także wszelkie inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii. 7.3 W loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób zaangażowanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty wymienione w pkt. 7.2 powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3

4 8. Zasady loterii 8.1 Loterię podzielono na dwa etapy: etap I, podczas którego uczestnik ma szansę wygrać nagrodę natychmiastową, oraz etap II, podczas którego uczestnik ma szansę wygrać nagrodę główną. 8.2 W celu wzięcia udziału w I etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: - w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu promocyjnego, - pobrać kupon loteryjny w jednym z dwóch punktów obsługi loterii, - czytelnie i kompletnie wypełnić kupon loteryjny i własnoręcznie go podpisać, - koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego, - zetrzeć ścieralne pole gry na kuponie loteryjnym (zdrapkę) i sprawdzić czy dany kupon loteryjny wygrywa nagrodę natychmiastową. Jeżeli pod ścieralnym polem gry (zdrapką) jest informacja o wygranej, uczestnik powinien okazać kupon loteryjny hostessie w punkcie obsługi loterii, która wyda nagrodę natychmiastową lub dodatkowy kupon loteryjny. Kupon loteryjny może być następnie wrzucony do urny promocyjnej znajdującej się w punkcie obsługi loterii, celem wzięcia udziału w II etapie loterii, bez względu na to, czy uprawniał on uczestnika do pobrania nagrody natychmiastowej, czy nie. 8.3 W celu wzięcia udziału w II etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do procedury opisanej w pkt. 8.2 regulaminu oraz dodatkowo wrzucić wypełniony prawidłowo kupon do urny promocyjnej, z tym zastrzeżeniem, że starcie ścieralnego pola do gry na kuponie loteryjnym (zdrapce) nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w II etapie loterii. 8.4 Każdy jeden zakup promocyjny, o którym mowa w pkt. 6.4 uprawnia do pobrania jednego kuponu loteryjnego. Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do pobrania takiej ilości kuponów loteryjnych, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu. Osoba wydająca kupon loteryjny, zaznaczy na odwrocie oryginału dowodu zakupu promocyjnego uprawniającego do wydania kuponu loteryjnego - ile kuponów zostało wydanych na ten dowód zakupu i potwierdzi to podpisem. 8.5 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego. Liczba złożonych przez uczestnika kuponów loteryjnych jest ograniczona tylko i wyłącznie ilością dokonanych zakupów promocyjnych. 8.6 Jeden kupon loteryjny uprawnia do wygrania tylko jednej nagrody natychmiastowej oraz nagrody głównej. 8.7 Każdy uczestnik może wygrać w loterii wiele nagród natychmiastowych, jeżeli spełni warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie. 8.8 Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), nie zawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii, będą traktowane jako nieważne i nie będą uprawniały do wygrania nagrody w loterii. 4

5 9. Losowanie nagrody głównej 9.1 Losowanie nagrody głównej o której mowa w pkt. 10.1, odbędzie się w dniu r. w I punkcie obsługi loterii (Manufaktura, parter, pomiędzy sklepami H&M, Zara i C&A rotunda z windami) o godzinie 18:00. Losowanie zostanie przeprowadzone pod nadzorem członków komisji nadzoru. 9.2 Losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych złożonych, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu do dwóch urn promocyjnych. 9.3 Komisja nadzoru po wylosowaniu kuponu loteryjnego zweryfikuje czy dany kupon nie zawiera znamion o których mowa w pkt 8.8 regulaminu. W przypadku wylosowania takiego kuponu loteryjnego, uznany będzie on za nieważny a losowanie będzie kontynuowane dalej aż do momentu wylosowania prawidłowego kuponu loteryjnego. 9.4 Uczestnicy loterii zostaną poinformowani o jej wynikach bezpośrednio podczas losowania, poprzez ustne ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk. 9.5 Imię i nazwisko wylosowanej osoby będzie wyczytywane trzykrotnie w odstępach dwudziestosekundowych. Po zgłoszeniu zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia: dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe (dane osobowe w dokumencie tożsamości muszą takie same jak na kuponie loteryjnym), oryginału właściwego dowodu zakupu promocyjnego wskazanego w kuponie loteryjnym oraz podpisanie oświadczenia, że nie jest on osobą, o której mowa w pkt. 7.2 i 7.3 niniejszego regulaminu. 9.6 Warunkiem przyznania nagrody głównej, jest osobista obecność uczestnika w trakcie losowania. Za zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe są umieszczone na wylosowanym kuponie loteryjnym. 9.7 Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do prowadzącego losowanie w ciągu dwudziestu sekund od ostatniego wyczytania lub nie będzie posiadała dokumentu potwierdzającego jej dane osobowe, zgodne z danymi podanymi na kuponie loteryjnym, lub nie będzie posiadała oryginału właściwego dowodu zakupu promocyjnego, losowanie prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany uczestnik spełni wszystkie warunki określone regulaminem. 9.8 Uczestnik, którego prawidłowy kupon zostanie wylosowany jako pierwszy i który jednocześnie spełni warunki opisane niniejszym regulaminem, otrzyma nagrodę główną w loterii, o której mowa w pkt regulaminu. 9.9 Nagroda główna w postaci samochodu zostanie wydana zwycięzcy loterii najpóźniej do dnia r. w miejscu oraz w terminie ustalonym indywidualnie z laureatem, po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata samochodu osobowego oraz opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu. Nagroda główna w postaci miejsca parkingowego zostanie przekazane zwycięzcy najpóźniej do dnia r. w terminie indywidualnie ustalonym z laureatem. Zasady użytkowania miejsca parkingowego określa regulamin Manufaktury, który zwycięzca zobowiązuje się przestrzegać i w dniu przekazania nagrody podpisać. Zwrot miejsca parkingowego nastąpi najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r. w terminie indywidualnie ustalonym z laureatem Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody głównej w loterii. 5

6 9.11 Jeden uczestnik może w ramach niniejszej loterii wygrać dowolną ilość nagród przy spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków wynikających z regulaminu. 10. Nagrody 10.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Lancia Ypsilon wraz z bezpłatnym rocznym miejscem parkingowym na terenie Manufaktury o wartości ,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset zł. 00/100), wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.722,22 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa zł 22/100). Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. Łączna wartość tej nagrody wynosi: ,22 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa zł 22/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 4.722,22 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa zł 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata nagrody i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii (nagroda pod zdrapką) jest karta podarunkowa Manufaktura o wartości 20,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia zł. 00/100). Jest to przedpłacona elektroniczna karta płatnicza honorowana we wszystkich punktach handlowo usługowo - rozrywkowych na terenie Manufaktury, w których można płacić kartą MasterCard. Karta jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania lub do wyczerpania znajdujących się na niej środków. Łączna ilość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii to 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk, natomiast ich łączna wartość to 5.000,00 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy zł. 00/100) Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii (nagroda pod zdrapką) jest zawieszka Charms o wartości 3,00 zł. brutto (słownie: trzy zł. 00/100). Łączna ilość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii to (słownie: jeden tysiąc) sztuk, natomiast ich łączna wartość to 3.000,00 zł. brutto (słownie: trzy tysiące zł. 00/100) Wartość całej puli nagród wynosi ,22 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa zł.22/100) Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami) Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 11. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej 11.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej komisją. W skład komisji wejdą przynajmniej dwie osoby, w tym minimum jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 6

7 11.2 Organizator wyda regulamin działania komisji Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie organizatora: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź Do zadań komisji będzie należało w szczególności: - zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, - zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, - podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, - udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez zwycięzcę, - nadzór nad rozpatrywaniem wpływających od uczestników loterii reklamacji Członek komisji nadzoru posiadający świadectwo zawodowe będzie dodatkowo obecny podczas procesu drukowania kuponów loteryjnych - zdrapek w tym celu, aby została wydrukowana odpowiednia ilość kuponów loteryjnych - zdrapek z informacją o nagrodach natychmiastowych, z informacją o prawie ciągnięcia kolejnego losu oraz aby informacje te pokryte zostały specjalną farbą. Informacja o nagrodach natychmiastowych lub ich braku oraz o prawie do ciągnięcia kolejnego losu będą naniesione w sposób, który uniemożliwi ich sprawdzenie przed zdrapaniem nadrukowanej ścieralnej farby. Komisja nadzoru zadba również o to aby proces pakowania kuponów loteryjnych - zdrapek przebiegał losowo tj. że zdrapki puste jak i z informacją o nagrodach natychmiastowych oraz z informacją o prawie do ciągnięcia kolejnego losu zostaną wymieszane, oraz spakowane losowo, a następnie rozdystrybuowane do Manufaktury. 12. Zasady postępowania reklamacyjnego 12.1 Reklamacje mogą być składane na adres biura Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź) w czasie trwania sprzedaży promocyjnej i po jej zakończeniu, najpóźniej do dnia r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora) Reklamacje, które wpłyną do organizatora po dniu r. nie będą rozpatrywane Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U.Nr 118 poz793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze i kończy się najpóźniej w dniu r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą, listem poleconym, o zachowaniu 3 dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego przez organizatora (data stempla pocztowego). 13. Przedawnienie roszczeń 13.1 Roszczenia uczestników z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7

8 14. Postanowienia końcowe 14.1 Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz.926 ze zmianami) Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na publikację dla celów reklamowych i marketingowych Apsys Management Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Jana Pawła II 27) swoich danych osobowych (imion i nazwisk) oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych (strona www i fanpage na Facebooku centrum handlowego, materiały przesyłane do mediów). Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach reklamowych i marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w loterii Pełna treść regulaminu loterii dostępna będzie w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora: w terminie od r. do r. oraz w punktach obsługi loterii w Manufakturze w terminie od r. do r Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz ze zmianami) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540). ORGANIZATOR 8

9 Załącznik nr 1 do regulaminu loterii: WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Opis nagrody głównej: samochód osobowy Lancia Ypsilon - silnik 1,2 69KM, - rok produkcji 2014, - lakier biały pastelowy Wyposażenie: - ABS + EBD - centralny zamek sterowany zdalnie z pilota, - przednie szyby sterowane elektrycznie, - Komputer pokładowy w języku polskim, - homologacja 5-miejscowa -dzielona składana tylna kanapa - wspomaganie układu kierowniczego z funkcją City - ledowe światła tylne - światła do jazdy dziennej, - 4 poduszki powietrzne: 2 czołowe i 2 kurtyny, - Radio fabryczne CD MP3 - regulacja wysokości fotela kierowcy - skórzana kierownica - emblemat Elefantino - automatyczna klimatyzacja - lusterka sterowane elektrycznie z funkcją podgrzewania - kierownica wielofunkcyjna z obsługą radia - system stabilizacji toru jazdy: ESP - czujniki ciśnienia w ogumieniu - zapasowe koło dojazdowe 9

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016 Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Lublin Plaza 2016. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Centrum Handlowe Lwowska. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Zakupy na wysokich obrotach

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Zakupy na wysokich obrotach REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Zakupy na wysokich obrotach Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Zakupy na wysokich obrotach. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKA LOTERIA! 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą WIELKA LOTERIA.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKA LOTERIA! 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą WIELKA LOTERIA. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKA LOTERIA! Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą WIELKA LOTERIA. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem loterii jest Robert Wojkowski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - Loteria prowadzona jest pod nazwą Graj z Treflem!. 2. Nazwa organizatora loterii - Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Nazwa Loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej. 1.2

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA GALERIA JURAJSKA 2013. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA GALERIA JURAJSKA 2013. 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA GALERIA JURAJSKA 2013 1. Nazwa Loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą LOTERIA GALERIA JURAJSKA 2013. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wykręć rabat na Black Friday. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Wykręć rabat na Black Friday.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wykręć rabat na Black Friday. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Wykręć rabat na Black Friday. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wykręć rabat na Black Friday Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Wykręć rabat na Black Friday. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Rozlicz PIT we Wrocławiu -

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 1. Organizator loterii promocyjnej: organizatorem loterii promocyjnej zwanej dalej loterią jest firma Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczne Nagrodobranie 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Świąteczne Nagrodobranie. 2. Nazwa Organizatora Promocji -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Paragonowa loteria Port Łódź. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Paragonowa loteria Port Łódź.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Paragonowa loteria Port Łódź. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Paragonowa loteria Port Łódź. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Paragonowa loteria Port Łódź Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Paragonowa loteria Port Łódź. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS

R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS 1 ORGANIZATOR 1. Loteria promocyjna pod nazwą: LOTERIA VISION EXPRESS ( Loteria ) jest prowadzona na zasadach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Magia zakupów

REGULAMIN KONKURSU Magia zakupów REGULAMIN KONKURSU Magia zakupów 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu "Magia zakupów" zwanego dalej "Konkursem" jest Iwona Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kup buty i wygraj wyjazd do Paryża na mecz Polska Niemcy!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kup buty i wygraj wyjazd do Paryża na mecz Polska Niemcy! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kup buty i wygraj wyjazd do Paryża na mecz Polska Niemcy! 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1 Loteria promocyjna (zwana dalej również loterią) jest organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE W ATRIUM PROMENADA

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE W ATRIUM PROMENADA 1 ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI 1) [Nazwa i forma promocji] Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE (dalej jako Promocja ). 2) [Organizator Promocji]

Bardziej szczegółowo

pn. Hurra! Niezła Furra!

pn. Hurra! Niezła Furra! R EG UL AM I N L O T E RII PROMOCYJNEJ pn. Hurra! Niezła Furra! 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, jest Eventariat Agata Sieprawska, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji Promocja będzie prowadzona pod nazwą BAJM na 5-te urodziny Millenium Hall. 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC

Regulamin konkursu promocyjnego pn. MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji Promocja będzie prowadzona pod nazwą BAJM na 5-te urodziny Millenium Hall. 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria )

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:,,LOTERIA WALENTYNKOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria ) 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

4) Administratorem danych Promocji jest Centrum Handlowe COPERNICUS, ul.

4) Administratorem danych Promocji jest Centrum Handlowe COPERNICUS, ul. 1 ORGANIZATOR I UCZESTINCY PROMOCJI: 1) Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE (dalej jako Promocja ). 2) Organizatorem Promocji jest agencja Qra

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Heineken. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Złap całusa!. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ROZDAJEMY CHOINKI. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ROZDAJEMY CHOINKI. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ROZDAJEMY CHOINKI 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji Promocja będzie prowadzona pod nazwą Rozdajemy Choinki. 2. Organizatorem Promocji Rozdajemy Choinki jest Develop Investment

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja. I Zasady Ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja. I Zasady Ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja I Zasady Ogólne 1 [ Określenie podmiotu organizacyjnego i finansującego Loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MULTIMILIONER. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą MULTIMILIONER.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MULTIMILIONER. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą MULTIMILIONER. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MULTIMILIONER 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą MULTIMILIONER. 1.2 Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona pod nazwą BIEGAM Z RMF Bieg Par podczas Krakowskich Spotkań Biegowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo