REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierska 15, Łódź. 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 4. Zasięg loterii Loteria odbędzie się na terenie Centrum handlowo usługowo - rozrywkowego Manufaktura w Łodzi, ul. Drewnowska 58, Łódź. 5. Czas trwania loterii Loteria rozpoczyna się w dniu r. a kończy w dniu r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji. 6. Definicje 6.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią. 6.2 Sprzedaż promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu r. a zakończy w dniu r. o godzinie 17: Centrum handlowo usługowo - rozrywkowe Manufaktura Centrum handlowousługowo - rozrywkowe Manufaktura w Łodzi, ul. Drewnowska 58, Łódź, zwane w dalszej części regulaminu Manufakturą. 6.4 Zakup promocyjny każdy jednorazowy zakup dowolnych towarów lub usług, na kwotę co najmniej 100,00 zł brutto (słownie: sto zł. 00/100), dokonany w punktach handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się w Manufakturze, udokumentowany jednym oryginalnym dowodem zakupu, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, z wyłączeniem: napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, leków, usług kantoru wymiany walut i banku, kart oraz bonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie handlowo - usługowym, transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładów bukmacherskich, spłat rat kredytu regulowanych w punktach handlowo - usługowych świadczących tego typu usługi, wpłat i wypłat bankomatowych. 6.5 Kupon loteryjny zdrapka dostępny w Manufakturze w każdym z dwóch punktów obsługi loterii, w trakcie trwania całej sprzedaży promocyjnej, kupon przeznaczony do wypełnienia przez uczestnika loterii, celem zgłoszenia udziału w loterii. Kupon loteryjny zdrapka zwany będzie w dalszej części regulaminu kuponem loteryjnym. Kupon loteryjny zawierać będzie puste miejsca na podanie: bezwzględnie wymaganych danych uczestnika loterii tj. : 1

2 - imienia, nazwiska, adresu zameldowania z kodem pocztowym (zgodnego z adresem podanym w dokumencie tożsamości), - numeru dowodu zakupu promocyjnego, - oświadczenia uczestnika loterii o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. - podpis uczestnika danych, których podanie nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w loterii: - adresu uczestnika loterii, - oświadczenia uczestnika loterii o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Apsys Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa dla celów marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od Apsys Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa, w tym na podany przeze mnie adres , zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo na każdym kuponie loteryjnym, poza informacjami o których mowa powyżej, umieszczone będzie pole gry pokryte ścieralną warstwą farby (zdrapka). W celu uzyskania wyniku gry o nagrody natychmiastowe, uczestnik powinien usunąć ścieralną warstwę ochronną z pola gry na kuponie loteryjnym, na którym znajdzie się jedna z następujących informacji: - Gratulacje! Wygrałeś kartę podarunkową! oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych I-go stopnia określonych w pkt. 10.2, - Gratulacje! Wygrałeś charmsa! oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych II-go stopnia określonych w pkt. 10.3, - Gratulacje! Wygrałeś kolejny kupon! oznacza to, że uczestnik ma prawo do ciągnięcia ponownego losu z puli zdrapek w jednym z punktów obsługi loterii, - Tym razem się nie udało. Spróbuj ponownie! oznacza to, że uczestnik nie wygrał żadnej nagrody natychmiastowej oraz nie ma prawa do ciągnięcia ponownego losu z puli zdrapek. Nagrody natychmiastowe będą możliwe do odebrania natychmiast po uzyskaniu wyniku gry w punktach obsługi loterii, każdego dnia w okresie trwania sprzedaży promocyjnej. Każdy kupon loteryjny niezależnie od wyniku gry o nagrody natychmiastowe, ma prawo zostać wrzucony do urny i brać udziału w losowaniu nagrody głównej w loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu kuponów loteryjnych. W ramach niniejszej loterii przygotowano nakład (słownie: sto tysięcy) sztuk kuponów loteryjnych, w tym: 2

3 - 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk z nagrodą natychmiastową I-go stopnia z pkt. 10.2, (słownie: jeden tysiąc) sztuk z nagrodą natychmiastową II-go stopnia z pkt. 10.3, (słownie: pięć tysięcy) sztuk z prawem ponownego losu z puli kuponów loteryjnych, (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk pustych kuponów. 6.6 Urny promocyjne przygotowane dla potrzeb loterii i zabezpieczone przed otwarciem dwa pojemniki, przeznaczone do wrzucania do nich kuponów loteryjnych. Urny promocyjne usytuowane będą w Manufakturze w każdym z dwóch punktów obsługi loterii, w godzinach otwarcia Manufaktury, w czasie trwania całej sprzedaży promocyjnej, przy czym w dniu r. urny promocyjne zostaną zamknięte o godz. 17: Punkty obsługi loterii dwa oznaczone miejsca w Manufakturze, w których usytuowane będą urny promocyjne, oraz w których w trakcie trwania całej sprzedaży promocyjnej obecny będzie pracownik punktu obsługi loterii, który będzie obsługiwał loterię, w tym wydawał kupony loteryjne - zdrapki. Miejsca gdzie znajdują się punkty obsługi loterii: - I punkt obsługi loterii Galeria handlowo usługowo - rozrywkowa Manufaktura, parter, pomiędzy sklepami H&M, Zara i C&A (rotunda z windami). - II punkt obsługi loterii Galeria handlowo usługowo rozrywkowa Manufaktura, piętro I, przy hipermarkecie Real. 6.8 Losowanie czynność polegająca na ręcznym wyciągnięciu losowo (na chybił trafił ) zwycięskich kuponów loteryjnych z urny promocyjnej. O wyniku losowania decyduje tylko i wyłącznie przypadek. Losowania w loterii odbywać się będą pod nadzorem członków komisji nadzoru. 7. Uczestnicy loterii 7.1 W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22( 1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7.2 W loterii nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do loterii w ramach prowadzonej działalności. Dodatkowo w loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz pracownicy Apsys Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa, a także: a) najemcy punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie Manufaktury; b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Manufaktury, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne, oraz pracownicy podmiotów z pkt. a, b powyżej i osoby zaangażowane przez podmioty na podstawie umów zlecenia i umów o działo, a także wszelkie inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii. 7.3 W loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób zaangażowanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty wymienione w pkt. 7.2 powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3

4 8. Zasady loterii 8.1 Loterię podzielono na dwa etapy: etap I, podczas którego uczestnik ma szansę wygrać nagrodę natychmiastową, oraz etap II, podczas którego uczestnik ma szansę wygrać nagrodę główną. 8.2 W celu wzięcia udziału w I etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury: - w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu promocyjnego, - pobrać kupon loteryjny w jednym z dwóch punktów obsługi loterii, - czytelnie i kompletnie wypełnić kupon loteryjny i własnoręcznie go podpisać, - koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego, - zetrzeć ścieralne pole gry na kuponie loteryjnym (zdrapkę) i sprawdzić czy dany kupon loteryjny wygrywa nagrodę natychmiastową. Jeżeli pod ścieralnym polem gry (zdrapką) jest informacja o wygranej, uczestnik powinien okazać kupon loteryjny hostessie w punkcie obsługi loterii, która wyda nagrodę natychmiastową lub dodatkowy kupon loteryjny. Kupon loteryjny może być następnie wrzucony do urny promocyjnej znajdującej się w punkcie obsługi loterii, celem wzięcia udziału w II etapie loterii, bez względu na to, czy uprawniał on uczestnika do pobrania nagrody natychmiastowej, czy nie. 8.3 W celu wzięcia udziału w II etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do procedury opisanej w pkt. 8.2 regulaminu oraz dodatkowo wrzucić wypełniony prawidłowo kupon do urny promocyjnej, z tym zastrzeżeniem, że starcie ścieralnego pola do gry na kuponie loteryjnym (zdrapce) nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w II etapie loterii. 8.4 Każdy jeden zakup promocyjny, o którym mowa w pkt. 6.4 uprawnia do pobrania jednego kuponu loteryjnego. Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do pobrania takiej ilości kuponów loteryjnych, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu. Osoba wydająca kupon loteryjny, zaznaczy na odwrocie oryginału dowodu zakupu promocyjnego uprawniającego do wydania kuponu loteryjnego - ile kuponów zostało wydanych na ten dowód zakupu i potwierdzi to podpisem. 8.5 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego. Liczba złożonych przez uczestnika kuponów loteryjnych jest ograniczona tylko i wyłącznie ilością dokonanych zakupów promocyjnych. 8.6 Jeden kupon loteryjny uprawnia do wygrania tylko jednej nagrody natychmiastowej oraz nagrody głównej. 8.7 Każdy uczestnik może wygrać w loterii wiele nagród natychmiastowych, jeżeli spełni warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie. 8.8 Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), nie zawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii, będą traktowane jako nieważne i nie będą uprawniały do wygrania nagrody w loterii. 4

5 9. Losowanie nagrody głównej 9.1 Losowanie nagrody głównej o której mowa w pkt. 10.1, odbędzie się w dniu r. w I punkcie obsługi loterii (Manufaktura, parter, pomiędzy sklepami H&M, Zara i C&A rotunda z windami) o godzinie 18:00. Losowanie zostanie przeprowadzone pod nadzorem członków komisji nadzoru. 9.2 Losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych złożonych, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu do dwóch urn promocyjnych. 9.3 Komisja nadzoru po wylosowaniu kuponu loteryjnego zweryfikuje czy dany kupon nie zawiera znamion o których mowa w pkt 8.8 regulaminu. W przypadku wylosowania takiego kuponu loteryjnego, uznany będzie on za nieważny a losowanie będzie kontynuowane dalej aż do momentu wylosowania prawidłowego kuponu loteryjnego. 9.4 Uczestnicy loterii zostaną poinformowani o jej wynikach bezpośrednio podczas losowania, poprzez ustne ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk. 9.5 Imię i nazwisko wylosowanej osoby będzie wyczytywane trzykrotnie w odstępach dwudziestosekundowych. Po zgłoszeniu zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia: dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe (dane osobowe w dokumencie tożsamości muszą takie same jak na kuponie loteryjnym), oryginału właściwego dowodu zakupu promocyjnego wskazanego w kuponie loteryjnym oraz podpisanie oświadczenia, że nie jest on osobą, o której mowa w pkt. 7.2 i 7.3 niniejszego regulaminu. 9.6 Warunkiem przyznania nagrody głównej, jest osobista obecność uczestnika w trakcie losowania. Za zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe są umieszczone na wylosowanym kuponie loteryjnym. 9.7 Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do prowadzącego losowanie w ciągu dwudziestu sekund od ostatniego wyczytania lub nie będzie posiadała dokumentu potwierdzającego jej dane osobowe, zgodne z danymi podanymi na kuponie loteryjnym, lub nie będzie posiadała oryginału właściwego dowodu zakupu promocyjnego, losowanie prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany uczestnik spełni wszystkie warunki określone regulaminem. 9.8 Uczestnik, którego prawidłowy kupon zostanie wylosowany jako pierwszy i który jednocześnie spełni warunki opisane niniejszym regulaminem, otrzyma nagrodę główną w loterii, o której mowa w pkt regulaminu. 9.9 Nagroda główna w postaci samochodu zostanie wydana zwycięzcy loterii najpóźniej do dnia r. w miejscu oraz w terminie ustalonym indywidualnie z laureatem, po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata samochodu osobowego oraz opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu. Nagroda główna w postaci miejsca parkingowego zostanie przekazane zwycięzcy najpóźniej do dnia r. w terminie indywidualnie ustalonym z laureatem. Zasady użytkowania miejsca parkingowego określa regulamin Manufaktury, który zwycięzca zobowiązuje się przestrzegać i w dniu przekazania nagrody podpisać. Zwrot miejsca parkingowego nastąpi najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r. w terminie indywidualnie ustalonym z laureatem Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody głównej w loterii. 5

6 9.11 Jeden uczestnik może w ramach niniejszej loterii wygrać dowolną ilość nagród przy spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków wynikających z regulaminu. 10. Nagrody 10.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Lancia Ypsilon wraz z bezpłatnym rocznym miejscem parkingowym na terenie Manufaktury o wartości ,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset zł. 00/100), wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.722,22 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa zł 22/100). Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. Łączna wartość tej nagrody wynosi: ,22 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa zł 22/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 4.722,22 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa zł 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata nagrody i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii (nagroda pod zdrapką) jest karta podarunkowa Manufaktura o wartości 20,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia zł. 00/100). Jest to przedpłacona elektroniczna karta płatnicza honorowana we wszystkich punktach handlowo usługowo - rozrywkowych na terenie Manufaktury, w których można płacić kartą MasterCard. Karta jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania lub do wyczerpania znajdujących się na niej środków. Łączna ilość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii to 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk, natomiast ich łączna wartość to 5.000,00 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy zł. 00/100) Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii (nagroda pod zdrapką) jest zawieszka Charms o wartości 3,00 zł. brutto (słownie: trzy zł. 00/100). Łączna ilość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii to (słownie: jeden tysiąc) sztuk, natomiast ich łączna wartość to 3.000,00 zł. brutto (słownie: trzy tysiące zł. 00/100) Wartość całej puli nagród wynosi ,22 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa zł.22/100) Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami) Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 11. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej 11.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej komisją. W skład komisji wejdą przynajmniej dwie osoby, w tym minimum jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 6

7 11.2 Organizator wyda regulamin działania komisji Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie organizatora: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź Do zadań komisji będzie należało w szczególności: - zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, - zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, - podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, - udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez zwycięzcę, - nadzór nad rozpatrywaniem wpływających od uczestników loterii reklamacji Członek komisji nadzoru posiadający świadectwo zawodowe będzie dodatkowo obecny podczas procesu drukowania kuponów loteryjnych - zdrapek w tym celu, aby została wydrukowana odpowiednia ilość kuponów loteryjnych - zdrapek z informacją o nagrodach natychmiastowych, z informacją o prawie ciągnięcia kolejnego losu oraz aby informacje te pokryte zostały specjalną farbą. Informacja o nagrodach natychmiastowych lub ich braku oraz o prawie do ciągnięcia kolejnego losu będą naniesione w sposób, który uniemożliwi ich sprawdzenie przed zdrapaniem nadrukowanej ścieralnej farby. Komisja nadzoru zadba również o to aby proces pakowania kuponów loteryjnych - zdrapek przebiegał losowo tj. że zdrapki puste jak i z informacją o nagrodach natychmiastowych oraz z informacją o prawie do ciągnięcia kolejnego losu zostaną wymieszane, oraz spakowane losowo, a następnie rozdystrybuowane do Manufaktury. 12. Zasady postępowania reklamacyjnego 12.1 Reklamacje mogą być składane na adres biura Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź) w czasie trwania sprzedaży promocyjnej i po jej zakończeniu, najpóźniej do dnia r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora) Reklamacje, które wpłyną do organizatora po dniu r. nie będą rozpatrywane Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U.Nr 118 poz793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze i kończy się najpóźniej w dniu r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą, listem poleconym, o zachowaniu 3 dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego przez organizatora (data stempla pocztowego). 13. Przedawnienie roszczeń 13.1 Roszczenia uczestników z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7

8 14. Postanowienia końcowe 14.1 Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz.926 ze zmianami) Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na publikację dla celów reklamowych i marketingowych Apsys Management Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Jana Pawła II 27) swoich danych osobowych (imion i nazwisk) oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych (strona www i fanpage na Facebooku centrum handlowego, materiały przesyłane do mediów). Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach reklamowych i marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w loterii Pełna treść regulaminu loterii dostępna będzie w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora: w terminie od r. do r. oraz w punktach obsługi loterii w Manufakturze w terminie od r. do r Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz ze zmianami) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540). ORGANIZATOR 8

9 Załącznik nr 1 do regulaminu loterii: WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Opis nagrody głównej: samochód osobowy Lancia Ypsilon - silnik 1,2 69KM, - rok produkcji 2014, - lakier biały pastelowy Wyposażenie: - ABS + EBD - centralny zamek sterowany zdalnie z pilota, - przednie szyby sterowane elektrycznie, - Komputer pokładowy w języku polskim, - homologacja 5-miejscowa -dzielona składana tylna kanapa - wspomaganie układu kierowniczego z funkcją City - ledowe światła tylne - światła do jazdy dziennej, - 4 poduszki powietrzne: 2 czołowe i 2 kurtyny, - Radio fabryczne CD MP3 - regulacja wysokości fotela kierowcy - skórzana kierownica - emblemat Elefantino - automatyczna klimatyzacja - lusterka sterowane elektrycznie z funkcją podgrzewania - kierownica wielofunkcyjna z obsługą radia - system stabilizacji toru jazdy: ESP - czujniki ciśnienia w ogumieniu - zapasowe koło dojazdowe 9

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą Zdrapka RB. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem loterii jest Robert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo