Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych. Lista sprawdzająca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych. Lista sprawdzająca"

Transkrypt

1 Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych Lista sprawdzająca Proszę zaznaczyć właściwe: Firma złożyła ofertę indywidualnie Firma uczestniczy w konsorcjum Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1.1 Forma organizacyjno - prawna przedsiębiorstwa Zaznaczyć właściwe: Przedsiębiorstwo indywidualne Spółka cywilna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z o.o Spółka akcyjna 1 S t r o n a

2 1.2 Poziom i formy zatrudnienia pracowników: Proszę opisać, w jaki sposób badana firma zatrudnia pracowników tj. podać liczbę etatów, liczbę pracowników, liczbę osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno prawne, liczbę współpracujących osób samozatrudnionych etc. Co należy sprawdzić: umowy obowiązujące w danym roku, listy płac, zawarte kontrakty z podwykonawcami. Opisać stan faktyczny w odniesieniu do badanych dokumentów oraz wywiadów osobistych. 2 S t r o n a

3 Rozdział II. Zarządzanie firmą 2.1 Przestrzeganie przepisów prawa Czy wszyscy pracownicy firmy są zatrudnieni w oparciu o przepisy prawa pracy oraz zostali zgłoszeni do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego? Czy wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych posiadają ważne badania lekarskie? Czy wszystkie osoby realizujące prace leśne posiadają ważne szkolenia BHP? Czy jest prowadzony rejestr pracy osób wykonujących prace leśne w firmie? Co należy sprawdzić: czy istnieje system identyfikacji osób realizujących zamówienie w badanej firmie rejestr, identyfikatory, inne? 3 S t r o n a

4 2.1.5 Czy firma na bieżąco reguluje należności publiczne zobowiązania podatkowe i ubezpieczenia społeczne? Czy firma informuje zamawiającego o zmianach dotyczących informacji złożonych w ofercie? Co należy sprawdzić: czy istnieją zapisy umowne warunkujące taki obowiązek. Jeśli tak to jak wygląda praktyk przekazywania informacji nt. zmian (w szczególności dotyczących osób wykonujących zamówienie) Proszę opisać zakres czynności osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonawstwem prac. Co należy sprawdzić: czy istnieje i co zawiera dokument opisujący zakres czynności osoby odpowiedzialnej za nadzór Proszę opisać sposób w jaki osoba odpowiedzialna za nadzór nad wykonawstwem prac realizuje swoje zadania. Co należy przeprowadzić: wywiady z pracownikami nadleśnictwa oraz z osobą odpowiedzialną za nadzór, a także sporządzić opis z obserwacji własnych w trakcie wykonywania obowiązków przez tą osobę. 4 S t r o n a

5 2.1.9 Czy został wyznaczony koordynatora Zakładu Usług Leśnych? Jeśli nie to pominąć pytanie i Proszę opisać zakres czynności koordynatora Zakładu Usług Leśnych. Co należy sprawdzić: czy istnieje i co zawiera dokument opisujący zakres czynności osoby odpowiedzialnej za nadzór Proszę opisać sposób w jaki koordynator Zakładu Usług Leśnych realizuje swoje zadania. Co należy przeprowadzić: wywiad z koordynatorem Zakładem Usług Leśnych oraz sporządzić opis z obserwacji własnych w trakcie wykonywania obowiązków przez tą osobę Czy istnieją czytelne zasady wynagradzania osób wykonujących prace leśne? Co należy sprawdzić: sprawdzić zapisy umów w Zakładzie Usług Leśnych dotyczące zasad wynagradzania. 5 S t r o n a

6 Czy firma proponuje pracownikom pozapłacowe środki motywacyjne np.: dodatkowe ubezpieczenie medyczne, zdrowotne, dofinansowanie wypoczynku, pomoc świąteczną itp? Czy i w jaki sposób badana firma dba o bezpieczeństwo pracowników i osób wykonujących czynności na powierzchniach wykonywanych prac? Co należy sprawdzić: sprawdzić i opisać sposoby zabezpieczenia pracowników i osób wykonujących czynności na powierzchniach wykonywanych prac, przeprowadzić wywiady i obserwacje na miejscu. 2.2 Polityka rozwojowa przedsiębiorstwa Czy firma dokonała materialnych inwestycji w ostatnich: 5 latach 3 latach 1 roku nie dokonała inwestycji pominąć 2.2.2, i S t r o n a

7 2.2.2 Rodzaj dokonanej inwestycji i jej wartość: Maszyna/ urządzenie/ nieruchomość RODZAJ WARTOŚĆ Źródło finansowania inwestycji: Środki własne firmy Kredyt bankowy Leasing Inne (np. dotacje UE) Czy w opinii badanej firmy inwestycje dokonane w park maszynowy przyczyniły się do wzrostu wydajności i jakości świadczonych usług? Czy firma przeprowadziła szkolenia dla pracowników (inne niż obowiązkowe BHP) w ostatnich: 3 latach 2 latach 1 roku Firma nie prowadziła Szkoleń dla pracowników proszę pominąć i S t r o n a

8 2.2.6 Rodzaj szkolenia specjalistyczne/ ogólne, temat, ilość uczestników, koszty: Rodzaj Temat Liczba uczestników Koszt Źródło finansowania szkolenia: Środki własne firmy Kredyt bankowy Inne (np. dotacje UE) 8 S t r o n a

9 Rozdział III. Społeczna odpowiedzialność biznesu 3.1 Relacje z podwykonawcami Czy firma posiada umowy z podwykonawcami? W jaki sposób firma sprawdza kompetencje i wymagane kwalifikacje podwykonawców? Co należy sprawdzić: przeprowadzić wywiad z właścicielem oraz podwykonawcami Czy podwykonawcy zgłoszeni w ofercie pracują przy realizacji umowy /jeżeli wynikało to z zapisów umowy bądź specyfikacji/? Co należy sprawdzić: zapisy umowy oraz specyfikacji oraz faktyczne wykonywanie usług. 9 S t r o n a

10 3.1.4 Czy w trakcie realizacji umowy zgłaszano do nadleśnictw nowych podwykonawców? Czy został stworzony w firmie precyzyjny podział zakresu prac dla podwykonawców? Czy firma stosuje czytelne i jednoznaczne zasady rozliczania się z podwykonawcami? Czy firma posiada zaległości finansowe wobec podwykonawców? 10 S t r o n a

11 3.1.8 Czy firma wymaga okazania badań okresowych, szkoleń BHP, dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną maszyn i urządzeń wprowadzanych do realizacji umowy u swoich podwykonawców? Co należy sprawdzić: czy firm posiada kopie badań okresowych u podwykonawców, szkoleń BHP, dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną maszyn, jeśli nie to przeprowadzić wywiady z właścicielami badanej firmy czy nastąpiło sprawdzenie powyższych parametrów Czy firma wdrażała w ciągu ostatniego działania z zakresu wspierania lokalnej społeczności? Co należy sprawdzić: przeprowadzić wywiad i zapytać o współpracę z lokalną społecznością samorządem, organizacjami pozarządowymi, parafią itp Czy w ostatnich pięciu latach badana firma zatrudniła pracowników? Jeśli tak to pominąć pytanie a jeśli nie to pominąć pytanie Czy badana firma poszukiwała i zatrudniła osoby zameldowane na terenie administrowanym przez dane nadleśnictwo? 11 S t r o n a

12 Co było powodem braku wzrostu zatrudnienia? Co należy sprawdzić: dlaczego firma nie poszukuje specjalistów na lokalnym rynku pracy, jakie napotyka problemy w naborze itp. 12 S t r o n a

13 Rozdział IV. Jakość usług 4.1 Wykonawstwo usług Czy badana firma podczas realizacji usług korzysta z użyczonego sprzętu innej firmy? Co należy sprawdzić: umowę użyczenia, warunki użyczenia, dokumenty świadczące o wykorzystaniu sprzętu Czy badana firma korzysta podczas realizacji usług z użyczonego doświadczenia innej firmy? Co należy sprawdzić: umowę użyczenia, warunki użyczenia, dokumenty świadczące o wykorzystaniu doświadczenia, sposoby jego wykorzystania Czy firma użyczająca doświadczenie pracuje przy realizacji zamówienia? 13 S t r o n a

14 4.2 Wymagania techniczne Czy używane przez firmę do prac w lesie maszyny i urządzenia są sprawne i posiadają stosowne dokumenty i przeglądy? Co należy sprawdzić: certyfikaty UDT, dokumenty rejestracyjne, ubezpieczenie OC itp W jaki sposób badana firma zabezpiecza dostęp do sprzętu wymaganego do realizacji prac leśnych? Co należy sprawdzić: umowy na użyczenie sprzętu, umowy leasingu itp Czy firma stosuje właściwe technologie wymieniane w umowie o wykonanie prac leśnych? Co należy sprawdzić: uwagi i protokoły odbioru prac. 4.3 Jakość wykonywanych prac Czy firma wywiązuje się bez zwłoki ze zleceń? 14 S t r o n a

15 4.3.2 Czy pracownicy są wyposażeni w narzędzia umożliwiające bezpieczne wykonywanie prac leśnych? Co należy sprawdzić na pozycji: pilarki powinny być wyposażone przynajmniej w działające urządzenia służące bezpieczeństwu (bezwładnościowy hamulec bezpieczeństwa, sprawny układ antywibracyjny, wychwytnik łańcucha, blokada manetki gazu, sprawne sprzęgło) odpowiadające aktualnemu stanowi techniki Czy wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z wykonawstwem usług leśnych posiadają udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zawodu, wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów LP? Czy wszystkie osoby wykonujące usługi leśne posiadają odpowiednie ubrania ochronne i używają właściwych środków ochrony indywidualnej? Co należy sprawdzić na pozycji: czy osoby wykonujące usługi leśne używają kompletnego osobistego wyposażenia ochronnego tj. minimum kask ochronny z ochroną twarzy i słuchu, spodnie chroniące przed przecięciem, bezpieczne buty Czy nadleśnictwo zgłaszało usterki bądź uwagi do prowadzonych przez badaną firmę prac w sposób: pisemny ustny nie zgłaszało usterek/ uwag pominąć S t r o n a

16 4.3.6 W przypadku zgłoszonych usterek/ uwag proszę opisać czego one dotyczyły, czy zostały zastosowane kary umowne, czy firma podjęła działania mające na celu usunięcie wykrytych nieprawidłowości. Co należy sprawdzić: protokoły, dokumenty potwierdzające nałożenie kary, dokumenty potwierdzające wdrożenie działań naprawczych. 16 S t r o n a

17 Rozdział V. Ochrona środowiska naturalnego 5.1 Czy firma stosuje technologie ograniczające uszkodzenia gleby? Co należy sprawdzić: jakie firma stosuje sposoby niwelowania uszkodzenia gleb? 5.2 Czy firma stosuje technologie ograniczające uszkodzenia drzewostanów? Co należy sprawdzić: jakie firma stosuje sposoby niwelowania uszkodzenia drzewostanów? 5.3 Czy firma stosuje technologie ograniczające uszkodzenia dróg? Co należy sprawdzić: jakie firma stosuje sposoby niwelowania uszkodzenia dróg? 17 S t r o n a

18 5.4 Czy firma stosuje technologie ograniczające uszkodzenia odpływu wód? Co należy sprawdzić: jakie firma stosuje sposoby niwelowania uszkodzenia odpływu wód? 5.3 Czy firma stosuje oleje biodegradowalne? Co należy sprawdzić: rodzaj oleju, certyfikaty dotyczące biodegradowalności, atesty, normy etc. 5.4 W jaki sposób badana firma dokonuje przenoszenia i tankowania materiałów pędnych? 5.5 Czy jest w firmie prowadzona gospodarka odpadami? 18 S t r o n a

19 5.6 Czy firma posiada stosowne umowy dotyczące utylizacji odpadów? 5.7 Czy badana firma stosuje maty sorpcyjne w trakcie realizacji usług leśnych. 5.8 Inne uwagi np. czy firma wywiązuje się z zadania wykonania porządku na przekazanych powierzchniach po zakończeniu prac objętych umową 19 S t r o n a

20 Protokół audytu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ul. Ks. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk NIP Instytucja badająca* Audytor Audyt poniższej firmy: Nazwa firmy Osoba kontaktowa Adres Telefon Faks Tel. kom Data badania Uwagi: Badanie wykonano zgodnie z poniższym schematem: kompletne z wyjątkiem punktu/punktów Uwagi: 20 S t r o n a

21 Wynik przeprowadzonego audytu Czy obecny jest właściciel firmy bądź upoważniona osoba: obecne osoby: Uwagi: Czy jest do dyspozycji aktualna lista personelu Uwagi: Czy jest do dyspozycji aktualna lista maszyn i urządzeń z nazwami i numerami identyfikacyjnymi Uwagi: tak nie tak nie tak nie W audycie wzięło udział: pracowników osób wykonujących usługi leśne na podstawie umowy cywilno prawnej podwykonawców (osób samozatrudnionych) Został przedstawiony plan prac oraz wykaz pozycji na których będą prowadzone prace w czasie trwania audytu. tak nie Właściciel firmy/ zarząd potwierdza, iż w zaświadczeniach i dowodach złożonych w ramach oferty na wykonanie usług z zakresu pozyskania, hodowli, ochrony lasu oraz innych tj. zagospodarowania turystycznego, łowiectwa, ochrony p. poż. w Nadleśnictwie nie nastąpiły / nastąpiły następujące zmiany: Na miejscu wykonywania usług Ocena wykonania usług Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Pozycja 21 S t r o n a

22 Ocena ogólna Nie stwierdzono niedociągnięć Stwierdzono niewielkie niedociągnięcia w stosunku do złożonej oferty Stwierdzono poważne niedociągnięcia. Zostanie przygotowany raport dla zlecającego usługę Nadleśnictwa/ RDLP w Gdańsku. Stwierdzone naruszenia P/Z/N* * P = potencjał poprawy, Z = odstępstwo zasadnicze, N = odstępstwo nieistotne Uwagi: Niniejszy protokół z audytu jest sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i razem z załącznikami liczy stron. Po jednym egzemplarzu protokołu otrzymuje RDLP w Gdańsku, Nadleśnictwo w oraz właściciel/ zarząd poddanej audytowi firmy. Realizację audytu potwierdzają: Miejscowość, data Podpis właściciela firmy/ przedstawiciela zarządu Podpis audytora 22 S t r o n a

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo