KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU"

Transkrypt

1 KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Warszawa ul. Targowa 74 Wykonawca KONSORCJUM Halcrow Group Ltd. Londyn W6 7BY, Vineyard House, 44 Brook Green Wielka Brytania Scott Wilson Ltd. Scott House, Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG214JG Wielka Brytania Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena Gdańsk Wrzeszcz Lokalizacja projektu Kraj Polska Województwo Gmina Działki Warmińsko-mazurskie Iława (miasto) Wg załącznika Kod projektu PB.IL.A2.T5-1 Stadium Część projektu Odcinek A2 Stacja Iława Główna Od km 206,300 do km 210,700 Obiekty Budowlane Budowa nastawni Iława Główna Zespół projektowy Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inŝ. arch. Anna Smółko 376/OL/94 Opracował mgr inŝ. arch. D. Kołłątaj Sprawdzający mgr inŝ. arch. Sł. Bryczkowski PO/KK/121/06 Koordynator projektu mgr inŝ. Stanisław Witkowski 02/Kol/Gd/2004 1

2 Zawartość dokumentacji Kod projektu PW.IL.A2.T1-1 PW.IL.A2.T1-2 Nazwa projektu Projekt zagospodarowania terenu Dokumentacja formalno-prawna PW-IL.A2.T2 Układ torowy PW.IL.A2.T3 Perony PW.IL.A2.T4 Układ drogowy i przejazdy PW.IL.A2.T5- Obiekty budowlane Budowa nastawni Iława Główna PW.IL.A2.T6 Obiekty InŜynieryjne PW.IL.A2.T7 Sieci i obiekty sanitarne PW.IL.A2.T8 Sieć Trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem PW.IL.A2.T9 Linia odbiorów nietrakcyjnych PW.IL.A2.T10 Elektroenergetyka nietrakcyjna PW.IL.A2.T11 Sterowanie Ruchem Kolejowym PW.IL.A2.T12 Telekomunikacja 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Stan istniejący Warunki gruntowo-wodne Stosunki wodne Zagospodarowanie wokół budynku Stan projektowany Dane ogólne Fundamenty Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne NadproŜa, podciągi, wieńce Stropy Posadzki Dach Schody Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje cieplne Izolacje akustyczne Wykończenie Stolarka okienna i drzwiowa Wykończenia ścian Wyłazy wewnętrzne Opierzenie i orynnowanie Parapety Instalacje WyposaŜenie budynku Kolorystyka Ochrona przeciwpoŝarowa ZAŁĄCZNIKI

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania z elementami uzbrojenia 1:500 Rys. nr 2 Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. nr 3 Rzut parteru skala 1:100 Rys. nr 4 Rzut piętra skala 1:100 Rys. nr 5 Rzut więźby skala 1:100 Rys. nr 6 Rzut dachu skala 1:100 Rys. nr 7 Przekrój A-A, B-B skala 1:100 Rys. nr 8 Elewacje skala 1:100 Rys. nr 9 Kolorystyka skala 1:100 Rys. nr 10 Zestawienie stolarki otworowej skala 1:100 Rys. nr 11 Zestawienie tablic z nazwą stacji skala 1:25 4

5 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - Umowa nr FS 2004/PL/16/C/PT/ zawarta pomiędzy PKP PLK SA a konsorcjum firm: Halcrow Group Ltd, Scott Wilson sp. z o.o i BPBK SA Gdańsk z dnia r - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr W-M/5/05 z dnia r wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - Decyzja środowiskowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr ŚR.I /06/2007 z dnia r - Koncepcja Programowo-Przestrzenna przyjęta przez KOPI PLK IR Gdańsk w dniu oraz Zarząd PKP PLK S.A. w dniu r - Suplement do Koncepcji Programowo-Przestrzennej z sierpnia 2008r - numeryczna mapa do celów projektowych opracowana przez OPGK Olsztyn - Dokumentacja geologiczno-inŝynierska opracowana przez firmę Geostandard Wrocław - Badania podtorza płytą VSS wykonane przez przedsiębiorstwo Geostandard Wrocław - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umoŝliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei - Decyzja UE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej moŝliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei duŝych prędkości (Dz.U.UE.L ) - Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych. Decyzja nr 2/2008 członka Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r - Polska Norma PN-69/K Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli, - Wizja lokalna w terenie wraz z uzupełniającymi pomiarami 5

6 2. Zakres opracowania Niniejsza dokumentacja stanowi część projektu wykonawczego dla odcinka od km 184,800 do km 194,850 i stanowi fragment dokumentacji dla modernizacji odcinka od km 184,800 do km 236,900 docelowo zarządzanego z LCS Iława. Dokumentacja projektowa dla całego obszaru LCS Iława podzielona jest na następujące części: Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B1 Odcinek Granica LCS Iława - Rakowice 184, ,850 A1 Stacja Rakowice 194, ,200 B2 Odcinek Rakowice Iława 197, ,300 A2 Stacja Iława 206, ,700 B3 Odcinek Iława Redaki 210, ,350 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki - Granica LCS Iława 225, ,900 Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt obiektów kubaturowych. 3. Stan istniejący Teren na którym projektowana jest Nastawnia stanowią nieuŝytki. Tory przebiegające przez ten teren tworzą klin, w który wkomponowany jest budynek. 4. Warunki gruntowo-wodne W obrębie budynku nastawni na rzędnej posadowienia fundamentów w przyjętym przekroju geologiczno-inŝynierskim 189,468/1 do 189,468/2 występują grunty warstwy geotechnicznej C2. Grunty te stanowią gliny, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste ze Ŝwirem o I L =0, Stosunki wodne Na rzędnej posadowienia fundamentów w trakcie prowadzonych badań nie stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej. 5. Zagospodarowanie wokół budynku Wokół budynku zaprojektowano: - utwardzenie nawierzchni o powierzchni ~260m² z kostki betonowej grubości 8 cm, ułoŝonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, podbudowie 6

7 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm i warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego grubości 15cm. - wjazd i plac manewrowy z miejscami postojowymi do budynku o powierzchni ~1077,6m² z kostki betonowej grubości 8 cm, ułoŝonej na podsypce cementowopiaskowej 1:4 grubości 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm i warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego grubości 15cm. - wokół wjazdu i miejsc postojowych trawniki o powierzchni ~2793,5m². 6. Stan projektowany 6.1 Dane ogólne Projektowany budynek nastawni będzie budynkiem technologicznym, obsługi ruchu kolejowego. Usytuowany zostanie na terenach kolejowych, w klinie pomiędzy dwoma torowiskami na terenie stacji Iława Główna. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach: 27,60x10,20m. Część budynku będzie dwukondygnacyjna, a część tylko parterowa, całość niepodpiwniczona. WyŜsza część budynku przekryta będzie dachem czterospadowym, a parterowa - trójspadowym. Pod dachem na drugiej kondygnacji powstanie wykusz wsparty na konsolach, umoŝliwiający lepszą obserwację torowiska. Powierzchnia zabudowy: 287,2 m² Powierzchnia całkowita: 483,0 m² Powierzchnia uŝytkowa: 396,5 m² Kubatura: 1896 m³ Zestawienie powierzchni uŝytkowej pomieszczeń: PARTER Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m²) 1. wiatrołap terakota 4,59 2. komunikacja terakota 29,09 3. pomieszczenie agregatu terakota 18,29 4. toaleta terakota 8,8 7

8 5. pomieszczenie dla II etapu podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna 6. pomieszczenie komputerów (serwery), stanowisko FEU 7. pomieszczenie dla urządzeń komputerowych 8. pomieszczenie urządzeń liczników osi 9. pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i akumulatorów dla urządzeń SRK 10. pomieszczenie teletechniczne podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna 13,2 15,87 96,01 17,26 17,39 16,84 237,34 I PIĘTRO Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m²) 11. komunikacja terakota 20, pomieszczenie socjalne terakota 10, szatnia terakota 8, toaleta terakota 11, centrum utrzymania terakota 25,86 i diagnostyki 16. pomieszczenie techniczne terakota 11, pomieszczenie terakota 55,91 obsługi urządzeń 18. pomieszczenie zapowiadania pociągów terakota 15,83 159,16 * posadzka układana na podłodze technologicznej o wysokości 19 cm 6.2 Fundamenty W części parterowej budynku pod ściany zewnętrzne przyjęto ławy fundamentowe o przekroju 50x30cm. Pod słup środkowy przyjęto stopę fundamentową o wymiarach 220x220cm i grubości 30cm. W części piętrowej budynku pod ściany zewnętrzne przyjęto ławy fundamentowe o przekroju 80x30cm, a pod ścianę środkową przyjęto ławę 100x30cm. 8

9 6.3 Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne zaprojektowane zostały jako dwuwarstwowe, gr.42cm: Bloki konstrukcyjne typu SILKA E24, o wym. 33,3x24x19cm Ocieplenie płyta twarda z wełny mineralnej, gr.18cm Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych płytą twardą z wełny mineralnej kamiennej o grubości 18cm. 1/U= R Z +d/λ +R W 1/U= 0,12+0,29+0,04+4+0,04=4,49 m 2 K/W U=0,223W/m 2 K Jest to materiał o wysokich walorach termoizolacyjnych przy zachowaniu najwyŝszej klasyfikacji ogniowej dla materiałów budowlanych (A1). 6.4 Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne zaprojektowano z cegły pełnej silkatowej, gr. 6cm i 12cm. 6.5 NadproŜa, podciągi, wieńce NadproŜa Ŝelbetowe monolityczne. Schody Ŝelbetowe monolityczne. śebra i podciągi Ŝelbetowe monolityczne. 6.6 Stropy Stropy zaprojektowano jako Ŝelbetowe-monolityczne, gr.18cm w części parterowej i 22cm w części dwukondygnacyjnej. 6.7 Posadzki Posadzki na gruncie zaprojektowano na wylewce betonowej: - terakota na zaprawie klejowej 1,5cm - warstwa wyrównawcza 6cm - styropian, gr.10cm - 2 x papa termozgrzewalna - wylewka betonowa B15, gr.15cm - podsypka piaskowo-ŝwirowa 20cm Posadzki na płytach stropowych: - terakota na zaprawie klejowej 1,5cm - warstwa wyrównawcza 4cm - styropian, gr.4cm - płyta Ŝelbetowa-monolityczna 20cm 9

10 - tynk cementowo-wapienny 1,5cm W pomieszczeniach na parterze oznaczonych numerami 5,6,7,8,9,10 i w części korytarza zaprojektowana została podłoga technologiczna wysokości 19cm. Pomieszczeniach te wyposaŝone są w urządzenia teletechniczne i komputery, w związku z czym konieczne jest wykonanie posadzki, pod którą moŝna układać znaczne ilości kabli. Podłoga musi być wzmocniona z uwagi na ustawiane na niej urządzenia. Przyjmuje się podłogi technologiczne podniesione systemowe. Podłoga składa się z dwóch podstawowych warstw: konstrukcji wsporczej na podłoŝu oraz demontowalnych paneli podłogowych. Warstwa konstrukcji wsporczej o wyskości 150 mm składa się z wolnostojących słupków z blachy stalowej ocynkowanej połączonych profilami ocynkowanymi i jest jednocześnie przestrzenią na przewody instalacyjne. Przyjmuje się systemowe panele podłogowe o wymiarach 600x600 mm i grubości 40 mm o klasie nośności 5A. Całkowita grubość podłogi podniesionej wynosi 190 mm. 6.8 Dach Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. Krokwie w rozstawie co 1,0m o przekroju 8x20cm, płatwie o przekroju 12x20cm, kleszcze o przekroju 12x20cm, słupki o przekroju 12x12cm. 6.9 Schody Schody zewnętrzne Przed drzwiami wejściowymi naleŝy wykonać betonowy podest na gruncie, z trzema stopniami wokół niego. - podest ma wymiary 350x440cm - 3 stopnie wysokość 15cm i szerokość 35cm Schody wewnętrzne Schody wewnętrzne zaprojektowane zostały jako płytowe Ŝelbetowe monolityczne, dwubiegowe ze spocznikiem - spocznik ma wymiary 155x276cm - 2x10 stopni wysokości 16,5cm i szerokości 28cm - biegi szerokości 133cm - dusza szerokości 10cm 10

11 Schody na strych Pomieszczenia strychowe dostępne będą za pomocą typowych drewnianych schodów strychowych składanych o wymiarach 82x140cm w świetle otworu, umieszczonych w stropie korytarza na piętrze Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe Posadzka na gruncie - całości powierzchni posadzki zabezpieczyć folią budowlaną Posadzki pomieszczeń wilgotnych parteru i piętra - naleŝy zabezpieczyć folią budowlaną Ściany zewnętrzne - izolacja pionowa - na wyprawie cokołu ściany do wys. 30 cm ponad poziom terenu naleŝy zastosować przekładki z papy asfaltowej, połączoną z poziomą izolacją pod ścianą w jedną ciągłą szczelną powłokę styropian ocieplający ściany fundamentowe naleŝy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie preparatami izolacyjnymi, następnie osłonić folię fundamentową lejkowa gr.1mm przed zasypaniem fundamentów gruntem. Dach Dachówka bitumiczna i papa asfaltowa układana na deskowaniu Izolacje cieplne Ściany zewnętrzne - naleŝy ocieplić płytą twardą z wełny mineralnej kamiennej o grubości 18cm. Płyty z wyprawą tynkarską z zewnętrzną warstwą tynku mineralnego do pokrycia farbą elewacyjną silikonową lub silikatową. Ściany fundamentowe poniŝej terenu - ocieplone styropianem grubości 10 cm Dach - wełna mineralna miękka grubości 20 cm. Strop nad piętrem, stanowiący posadzkę strychu naleŝy ocieplić warstwą styropianu grubości 12cm Izolacje akustyczne Na posadzkach stropów ponad parterem izolację akustyczną stanowić będzie warstwa styropianu twardego grubości 4cm, układana w grubości stropu. 11

12 6.11 Wykończenie Stolarka okienna i drzwiowa Okna Stolarka okienna z PCV z nawiewnikami, ze skrzydłami rozwieranymi i uchylnymi. Okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym i wypełnieniem z argonu. Pustaki szklane o wymiarach 190x190x80 mm wypełniające otwory okienne. Stolarka okienna w kolorze białym. Drzwi Drzwi zewnętrzne wejściowe szerokości 120cm w świetle ościeŝnicy (90+30cm) płytowe pełne, antywłamaniowe. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia agregatu 130cm w świetle ościeŝnicy, bezklasowe, antywłamaniowe. Drzwi wewnętrzne płytowe szklone. Drzwi do WC z otworami wentylacyjnymi w dole drzwi. Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne w kolorze ciemnego brązu Wykończenia ścian Na ścianach projektuje się okładziny takie jak: a / b / płytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych powłoki malarskie na tynkach Wyłazy wewnętrzne Projektuje się schody strychowe rozkładane o wymiarach 82x140cm. Z poddasza zaprojektowany został właz dachowy 80x80cm Opierzenie i orynnowanie Rury spustowe i rynny zawieszane stalowe ocynkowane powlekane plastizolem Opierzenia pokrycia dachu wykończenia systemowe Parapety Parapety zewnętrzne wykonać jako stalowe ocynkowane lub systemowe z aluminium Parapety wewnętrzne wykonać jako drewniane lub PCV 6.12 Instalacje Budynek projektowanej nastawni wyposaŝony jest w następujące instalacje: 12

13 - elektryczna ( oświetlenie i zasilanie gniazd ) - wodno-kanalizacyjna - teletechniczna - instalacja teletechniczna dla potrzeb SRK - wentylacji i klimatyzacji - alarmowa Dodatkowo obiekt wyposaŝony jest w agregat prądotwórczy, na wypadek awarii zasilania elektroenergetycznego Instalacja elektryczna Wewnętrzne instalacje elektryczne a) W budynku naleŝy wykonać wlz kablami YKY ułoŝonym od tablicy licznikowej do rozdzielnic piętrowych na kaŝdym piętrze budynku budynku. W rozdzielnicach piętrowych zaprojektowano : - zabezpieczenia zwarciowe poszczególnych obwodów, - sygnalizację obecności napięcia Tablicę bezpiecznikową wykonać w obudowie modułowej o stopniu ochrony IP40 lub wyŝszym. b) Oświetlenie pomieszczeń nastawni zaprojektowano oprawami świetlówkowymi. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY3x1,5 układanymi p/t lub w korytkach kablowych. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. Łączniki instalować na wysokości 1,4m od posadzki. c)instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami YDY 3x2,5 układanymi podobnie jak instalacja oświetlenia. Gniazda instalować na wysokości 0,2m od posadzki. Ochrona od poraŝeń. W instalacji elektrycznej 3 x 230/400 V, 50 Hz oprócz ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej) naleŝy zastosować ochronę przed dotykiem pośrednim (dodatkową ochronę od poraŝeń) przez SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA. W części instalacji (tablica pomiarowa) napięcie w stanach awaryjnych będzie samoczynnie wyłączane przez bezpieczniki topikowe (skuteczność samoczynnego wyłączania sprawdzono obliczeniami), w części instalacji (obwody odbiorcze) samoczynne wyłączanie będzie zapewnione przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe i róŝnicowoprądowe. 13

14 W instalacji naleŝy zastosować układ sieciowy TN-S. Wszystkie linie odbiorcze naleŝy wykonać trzyprzewodowe (faza+n+pe). Wszystkie gniazda muszą być wyposaŝone w styk ochronny. W całej instalacji przewód N musi mieć pełną izolację jak przewody fazowe. Bezwzględnie we wszystkich obwodach instalacji 3x230/400V, 50Hz naleŝy przestrzegać obowiązującej kolorystyki Ŝył przewodów. Oznaczenie Ŝółto-zielone moŝe być stosowane wyłącznie do Ŝyły PE, oznaczenie niebieskie wyłącznie do Ŝyły N. Nie są dopuszczalne jakiekolwiek wyjątki, np. zastosowanie przewodów YDY-Ŝo do podłączania łączników oświetlenia. Zabronione jest równieŝ kolorowanie końcówek Ŝył farbami, pisakami i taśmami samoprzylepnymi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŝy wykonać wymagane przepisami i przez inwestora badania, w szczególności rezystancji izolacji, skuteczności samoczynnego wyłączania oraz prawidłowości zamontowania i działania wyłączników róŝnicowoprądowych Instalacje wodno- kanalizacyjne Budynek nastawni zasilany będzie w wodę z sieci wodociągowej kolejowej za pomocą przyłącza wodociągowego wykonanego z rur Ø40 PE. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur Ø160 PVC odprowadzać będzie ścieki sanitarne z budynku nastawni do sieci kanalizacyjnej istniejącej. Oba włączenia sieci zewnętrznych do budynku od strony torów kolejowych do pomieszczenia toalet na parterze. Instalacja wodociągowa doprowadza wodę do następujących pomieszczeń: - pomieszczenie nr 4 toaleta na parterze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 14 toaleta na piętrze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 18 pomieszczenie socjalne na piętrze zlewozmywak Instalacje wewnętrzne wodociągowe wykonać z rur PE o średnicach DN 15, 20, 32, 40 mm. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części graficznej. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki sanitarne z następujących pomieszczeń: - pomieszczenie nr 4 toaleta na parterze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 14 toaleta na piętrze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 18 pomieszczenie socjalne na piętrze zlewozmywak Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o średnicach DN 90, 160 mm. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części graficznej. 14

15 Teletechnika W pomieszczeniu teletechnicznym nr 10 projektuje się montaŝ następujących urządzeń : - centrala dyspozytorska cyfrowa z układem zasilającym i urządzeniami tele - transmisyjnymi - koncentrator radiotelefonów - zestaw urządzeń zdalnego sterowania radiotelefonami (łączności pociągowej i drogowej) z przeniesionymi manipulatorami z likwidowanych nastawni w Zajączkowie Lubawskim, Rakowicach, Ząbrowie, Redakach i Suszu. - zespół zasilania rezerwowego TVu wraz ze skrzynką przyłączeniową TVu - zestaw rozgłoszeniowy (nagłośnienie peronów stacji Iława 3 wzmacniacze 100W) z zespołem sterującym urządzeniami rozgłoszeniowymi zainstalowanymi w kontenerach TT na peronach w Zajączkowie Lubawskim, Rakowcach, Smolnikach, Iławie Miasto, Ząbrowie, Redakach i Suszu. - zegar sterujący z zasilaniem rezerwowym - centralka p. włamaniowa z włączonymi urządzeniami alarmu włamania zainsta - lowanymi w budynku LCS Iława oraz w kontenerach srk i TT zainstalowanych na szlaku LCS Iława. - urządzenia centrum sterowania informacją wizualną podróŝnych na peronach, w tunelu i w budynku stacyjnym - siłownia telekomunikacyjna. W pomieszczeniu nr 17 projektuje się instalację następujących urządzeń : - 2 pulpity centrali dyspozytorskiej - pulpit koncentratora radiotelefonów - pulpit mikrofonowy - monitory do obserwacji przejazdów [docelowo] - pulpit sterujący informacją wizualną podróŝnych na stacji Iława - centralka p. poŝarowa z włączonymi obwodami dozorowanymi znajdującymi się w pomieszczeniach budynku LCS Iława oraz z moŝliwością sterowania samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi na gazy obojętne np. FM 200, które projektuje się zainstalować w pomieszczeniach budynku LCS. W pomieszczeniach nastawni projektuje się instalację aparatów telefonicznych i zegarów wtórnych. 15

16 Kable i przewody do projektowanych w/w urządzeń i elementów rozdzielczych układane będą na drabinach kablowych, w przestrzeni pod podłogą techniczną lub w naściennych korytach kablowych spełniających wymagania norm dla instalacji teleinformatycznych. Pomiędzy kondygnacjami budynku instalacje kabli i przewodów prowadzone będą w rurkach osłonowych lub w pionowych kanałach, których wykonanie zostanie uwzględnione w projekcie branŝy budowlanej. W pomieszczeniu teletechnicznym projektuje się instalację przełącznicy światłowodowej ODF z wyposaŝeniem kabli OTK o pojemności 150 włókien oraz przełącznicę MDF z wyposaŝeniem dla zakończenia kabli miedzianych o pojemności 600 par. We wszystkich pomieszczeniach wykonać instalację p. włamaniową. We wszystkich pomieszczeniach wykonać instalację p. poŝarową oraz samo - czynne urządzenia gaśnicze, zgodnie z poniŝszymi zasadami : - w przypadku pomieszczeń z komputerami naleŝy stosować wyłącznie stałe urządzenia gaśnicze [SUG] na gazy obojętne lub zamienniki halonu - pomieszczenia bez urządzeń komputerowych mogą być zabezpieczone generatorami aerozolowymi - w przypadku zastosowania w pomieszczeniach klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej stałe urządzenie gaśnicze powinno posiadać sprzęŝenie z tymi urządzeniami, aby w przypadku poŝaru i zadziałania SUG środek gaśniczy nie był wyrzucany prze instalację na zewnątrz [lub wciągany do wnętrza klimatyzatora] - SUG powinno posiadać aktualne dopuszczenie krajowe do stosowania w ochronie przeciwpoŝarowej - SUG powinno być zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentach dopuszczających urządzenie do stosowania - projekt systemu sygnalizacji poŝarowej oraz SUG powinien być uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpoŝarowych. Wskazane jest równieŝ, aby projektantem urządzeń przeciwpoŝarowych była osoba po specjalnym szkoleniu w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony PrzeciwpoŜarowej. Przy proj. budynku LCS Iława projektuje się ustawienie masztu antenowego wykonanego ze słupa betonowego wirowanego o długości 16m. Na maszcie 16

17 projektuje się instalację 6 anten do projektowanych radiotelefonów - stacji bazowych sieci radiołączności w paśmie 150 MHz, które zostaną zainstalowane w budynku LCS Iława w miejsce likwidowanych radiotelefonów w nastawni Ił SRK W budynku nastawni zostaną zabudowane komputerowe urządzenia SRK z licznikami osi. Zostanie zabudowany nowy system zasilania z agregatem i UPS. Urządzenia te będą współpracować z samoczynną blokadą liniową zabudowaną na sąsiednich szlakach. Docelowo zabudowane urządzenia SRK będą sterowane z lokalnego centrum sterowania w Iławie. Po przejęciu sterowania przez LCS Iława posterunek będzie bezobsługowy. Urządzenia zabezpieczone przed dostępem osób niepoŝądanych. Schematy usytuowania urządzeń zostaną wykonane przez dostawcę po jego wyborze w drodze przetargu Agregatornia Pomieszczenie agregatu, oznaczone na rys nr 3 wyposaŝone zostało w agregat prądotwórczy o mocy 60 kva, na olej napędowy na pierwszy moment rozruchu, z uwagi na sporadyczne uruchamianie agregaty. Pojemność zbiornika180l. Wymiary agregatu: 230x73x148cm. W przypadku awarii paliwo jest dowoŝone w testowanych pojemnikach. Olej stosowany do agregatu prądotwórczego o temperaturze zapłonu powyŝej 55ºC. W pomieszczeniu agregatowni zastosowano wentylację mechaniczną Wentylacja Z uwagi na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na stały pobyt ludzi zakłada się utrzymywanie temperatury na poziomie 21 0 C. Za wyjątkiem pomieszczeń samoobsługowych z komputerami i serwerowni, w których temp. ma wynosić 16 0 C. W razie awarii i konieczności obsługi urządzeń przez ludzi w/w pomieszczenia powinny być podgrzane do temp. pokojowej. Wentylacja grawitacyjna obsługiwać będzie pomieszczenia sanitarne. Dla poprawienia skuteczności działania grawitacji sanitariatów na wlotach do kanałów zainstalowane zostaną wentylatory włączające się z zapaleniem światła i ze zwłoką czasową dla wyłączenia. Wentylacja mechaniczna (z odzyskiem ciepła) obsługiwać będzie wszystkie pomieszczenia biurowe, techniczne i socjalne w budynku. Ilości i parametry 17

18 powietrza świeŝego dostarczanego do pomieszczeń zgodna będzie z PN-78/B Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej NiezaleŜny układ wentylacyjny i odprowadzania spalin posiadał będzie awaryjny agregat prądotwórczy. Układy klimatyzacyjne zainstalowane zostaną w wybranych pom. technicznych (serwerownie, pomieszczenie SRK). Klasa urządzeń klimatyzacyjnych dopasowana zostanie do wymagań technologicznych. Moc chłodnicza układów klimatyzacyjnych wyliczona będzie na podstawie wbudowanej technologii i zysków ciepła od nasłonecznienia WyposaŜenie budynku Budynek będzie ogrzewany piecami akumulacyjnymi elektrycznymi. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane będą grzejnikami elektrycznymi wyposaŝonymi w termostaty. Temperatury wewnętrzne zgodne z aktualnymi wymaganiami Warunków Technicznych. Poszczególne pomieszczenia technologiczne zostały wyposaŝone w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Pomieszczenie komputerów (serwery) i stanowisko FEU, oznaczone na rys. nr 6, wyposaŝono w stanowisko serwisowe oraz komputer zaleŝnościowy srk oraz goracą rezerwę i serwery. Pomieszczenie dla urządzeń komputerowych, oznaczone na rys. nr7 wyposaŝono w szafy sterowników SIC oraz tablice bezpiecznikowe. Pomieszczenie urządzeń liczników osi, oznaczone na rys. nr8 wyposaŝono w szafy liczników osi oraz szafy blokad liniowych. Pomieszczenie obsługi urządzeń, oznaczone na rys. nr19 wyposaŝono w tablicę bezpieczników nastawczych i tablice kontrolną oraz stanowisko pracy dyŝurnego. W pomieszczeniu zaprojektowany został równieŝ kanał na kable przy zewnętrznej ścianie. Maszt do radiotelefonu Niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń technologicznych maszt do radiotelefonu został usytuowany na zewnątrz budynku. Masz wykonano jako słup betonowy wirowany, o wysokości 16,0m. 18

19 Usuwanie nieczystości stałych: W budynku nastawni nie przewiduje się pomieszczeń do gromadzenia odpadów, będą one systematycznie wynoszone do kontenera na nieczystości stałe, usytuowanego na zewnątrz budynku Kolorystyka Kolorystyka elewacji Tynk silikatowy cienkowarstwowy pokryty farbą w kolorach: RAL 1015, RAL 1001; RAL 9003 szczegółowe rozmieszczenie kolorystyki podane w części rysunkowej Cokół Od poziomu gruntu obłoŝony płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi w kolorze RAL Stolarka Okna PCV w kolorze białym RAL Drzwi zewnętrzne płytowe i wewnętrzne płytowe z przeszkleniem utrzymane w jednolitej kolorystyce mahoniu Dach Dachówka bitumiczna w kolorze czerwonym Tablice na budynku Czcionka : PANEUROPA, kolor tablicy niebieski RAL 5005, litery w kolorze białym RAL Wymiary podano w części rysunkowej. 7. Ochrona przeciwpoŝarowa 7.1 Wysokość budynku - 2 kondygnacje, zaliczony do niskich N. 7.2 Odległość od obiektów sąsiadujących - budynek usytuowany jest na międzytorzu, gdzie nie występują Ŝadne inne budynki 7.3 Materiały palne wyposaŝenie, artykuły biurowe, paliwo do agregatu 7.4 ObciąŜenie ogniowe podstawową funkcją budynku jest automatyczne sterowanie ruchem kolejowym. Przyjęto obciąŝenie ogniowe do 500 MJ/m Kategoria zagroŝenia poŝarowego: PM, (budynki produkt.- magazynowe) z pom. pojedyńczymi zaliczanymi do ZL III. 7.6 ZagroŜenie wybuchem - nie występuje. 19

20 7.7 Klasa odporności poŝarowej - D naleŝy wykonać budynek z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia, zgodnie z paragrafem &212 ust.4 Warunków Technicznych 7.8 Wymagana odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku: Poszczególne elementy budynku powinny mieć następującą minimalną odporność ogniową: Klasa odporności poŝarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) "D" R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-) Szczególne wymagania dotyczą pomieszczenia, w którym zlokalizowano agregat prądotwórczy. Ściany pomieszczenia powinny mieć odporność ogniową REI 60, stropy - REI 60, drzwi zewnętrzne: stalowe, bezklasowe. Olej stosowany do agregatu prądotwórczego powinien mieć temperaturę zapłonu powyŝej 55ºC. 7.9 Wymagany stopień rozprzestrzeniania ognia dla poszczególnych elementów budynku wymóg spełniony Poszczególne elementy budynku powinny być: - główne konstrukcje nośne nierozprzestrzeniające ognia - stropy nierozprzestrzeniające ognia - ścianki działowe i ścianki osłonowe nierozprzestrzeniające ognia - dachy, konstrukcje nośne dachu zabezpieczone preparatem ogniochronnym do drewna 7.10 Dopuszczalna wielkość strefy poŝarowej m 2 nie została przekroczona, w związku z czym dopuszcza się traktowanie całego budynku jako jednej strefy poŝarowej Wymagania w zakresie ewakuacji Wymagania dla pomieszczeń i przejść w pomieszczeniach wymóg spełniony Długość przejścia mierzona od najdalszego miejsca, w którym moŝe przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną, nie powinna przekraczać 40m. Długość dojścia ewakuacyjnego - nie powinna przekraczać 30m. 20

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod PB.IL.B1-2.OR-1 Stadium Część projektu LCS IŁAWA Odcinek Granica LCS Iława Rakowice Od km

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający ` Wykonawca FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 LCS IŁAWA Kod Stadium Część projektu Wykonawca LCS IŁAWA Od km 206.300 do km 210.700 Obiekty

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU równoległą od likwidowanego KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

Przejazd w km 0.173 bocznicy do Lubawy

Przejazd w km 0.173 bocznicy do Lubawy KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający Wykonawca FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora podkłady budowlane wizja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2..11.3. BUDYNKI NA PERONIE NR 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt Wykonawczy Budynki na peronie nr 3 instalacje elektryczne str. 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo