KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU"

Transkrypt

1 KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Warszawa ul. Targowa 74 Wykonawca KONSORCJUM Halcrow Group Ltd. Londyn W6 7BY, Vineyard House, 44 Brook Green Wielka Brytania Scott Wilson Ltd. Scott House, Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG214JG Wielka Brytania Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena Gdańsk Wrzeszcz Lokalizacja projektu Kraj Polska Województwo Gmina Działki Warmińsko-mazurskie Iława (miasto) Wg załącznika Kod projektu PB.IL.A2.T5-1 Stadium Część projektu Odcinek A2 Stacja Iława Główna Od km 206,300 do km 210,700 Obiekty Budowlane Budowa nastawni Iława Główna Zespół projektowy Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inŝ. arch. Anna Smółko 376/OL/94 Opracował mgr inŝ. arch. D. Kołłątaj Sprawdzający mgr inŝ. arch. Sł. Bryczkowski PO/KK/121/06 Koordynator projektu mgr inŝ. Stanisław Witkowski 02/Kol/Gd/2004 1

2 Zawartość dokumentacji Kod projektu PW.IL.A2.T1-1 PW.IL.A2.T1-2 Nazwa projektu Projekt zagospodarowania terenu Dokumentacja formalno-prawna PW-IL.A2.T2 Układ torowy PW.IL.A2.T3 Perony PW.IL.A2.T4 Układ drogowy i przejazdy PW.IL.A2.T5- Obiekty budowlane Budowa nastawni Iława Główna PW.IL.A2.T6 Obiekty InŜynieryjne PW.IL.A2.T7 Sieci i obiekty sanitarne PW.IL.A2.T8 Sieć Trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem PW.IL.A2.T9 Linia odbiorów nietrakcyjnych PW.IL.A2.T10 Elektroenergetyka nietrakcyjna PW.IL.A2.T11 Sterowanie Ruchem Kolejowym PW.IL.A2.T12 Telekomunikacja 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Stan istniejący Warunki gruntowo-wodne Stosunki wodne Zagospodarowanie wokół budynku Stan projektowany Dane ogólne Fundamenty Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne NadproŜa, podciągi, wieńce Stropy Posadzki Dach Schody Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje cieplne Izolacje akustyczne Wykończenie Stolarka okienna i drzwiowa Wykończenia ścian Wyłazy wewnętrzne Opierzenie i orynnowanie Parapety Instalacje WyposaŜenie budynku Kolorystyka Ochrona przeciwpoŝarowa ZAŁĄCZNIKI

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania z elementami uzbrojenia 1:500 Rys. nr 2 Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. nr 3 Rzut parteru skala 1:100 Rys. nr 4 Rzut piętra skala 1:100 Rys. nr 5 Rzut więźby skala 1:100 Rys. nr 6 Rzut dachu skala 1:100 Rys. nr 7 Przekrój A-A, B-B skala 1:100 Rys. nr 8 Elewacje skala 1:100 Rys. nr 9 Kolorystyka skala 1:100 Rys. nr 10 Zestawienie stolarki otworowej skala 1:100 Rys. nr 11 Zestawienie tablic z nazwą stacji skala 1:25 4

5 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - Umowa nr FS 2004/PL/16/C/PT/ zawarta pomiędzy PKP PLK SA a konsorcjum firm: Halcrow Group Ltd, Scott Wilson sp. z o.o i BPBK SA Gdańsk z dnia r - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr W-M/5/05 z dnia r wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - Decyzja środowiskowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr ŚR.I /06/2007 z dnia r - Koncepcja Programowo-Przestrzenna przyjęta przez KOPI PLK IR Gdańsk w dniu oraz Zarząd PKP PLK S.A. w dniu r - Suplement do Koncepcji Programowo-Przestrzennej z sierpnia 2008r - numeryczna mapa do celów projektowych opracowana przez OPGK Olsztyn - Dokumentacja geologiczno-inŝynierska opracowana przez firmę Geostandard Wrocław - Badania podtorza płytą VSS wykonane przez przedsiębiorstwo Geostandard Wrocław - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umoŝliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei - Decyzja UE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej moŝliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei duŝych prędkości (Dz.U.UE.L ) - Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych. Decyzja nr 2/2008 członka Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r - Polska Norma PN-69/K Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli, - Wizja lokalna w terenie wraz z uzupełniającymi pomiarami 5

6 2. Zakres opracowania Niniejsza dokumentacja stanowi część projektu wykonawczego dla odcinka od km 184,800 do km 194,850 i stanowi fragment dokumentacji dla modernizacji odcinka od km 184,800 do km 236,900 docelowo zarządzanego z LCS Iława. Dokumentacja projektowa dla całego obszaru LCS Iława podzielona jest na następujące części: Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B1 Odcinek Granica LCS Iława - Rakowice 184, ,850 A1 Stacja Rakowice 194, ,200 B2 Odcinek Rakowice Iława 197, ,300 A2 Stacja Iława 206, ,700 B3 Odcinek Iława Redaki 210, ,350 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki - Granica LCS Iława 225, ,900 Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje projekt obiektów kubaturowych. 3. Stan istniejący Teren na którym projektowana jest Nastawnia stanowią nieuŝytki. Tory przebiegające przez ten teren tworzą klin, w który wkomponowany jest budynek. 4. Warunki gruntowo-wodne W obrębie budynku nastawni na rzędnej posadowienia fundamentów w przyjętym przekroju geologiczno-inŝynierskim 189,468/1 do 189,468/2 występują grunty warstwy geotechnicznej C2. Grunty te stanowią gliny, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste ze Ŝwirem o I L =0, Stosunki wodne Na rzędnej posadowienia fundamentów w trakcie prowadzonych badań nie stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej. 5. Zagospodarowanie wokół budynku Wokół budynku zaprojektowano: - utwardzenie nawierzchni o powierzchni ~260m² z kostki betonowej grubości 8 cm, ułoŝonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, podbudowie 6

7 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm i warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego grubości 15cm. - wjazd i plac manewrowy z miejscami postojowymi do budynku o powierzchni ~1077,6m² z kostki betonowej grubości 8 cm, ułoŝonej na podsypce cementowopiaskowej 1:4 grubości 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm i warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego grubości 15cm. - wokół wjazdu i miejsc postojowych trawniki o powierzchni ~2793,5m². 6. Stan projektowany 6.1 Dane ogólne Projektowany budynek nastawni będzie budynkiem technologicznym, obsługi ruchu kolejowego. Usytuowany zostanie na terenach kolejowych, w klinie pomiędzy dwoma torowiskami na terenie stacji Iława Główna. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach: 27,60x10,20m. Część budynku będzie dwukondygnacyjna, a część tylko parterowa, całość niepodpiwniczona. WyŜsza część budynku przekryta będzie dachem czterospadowym, a parterowa - trójspadowym. Pod dachem na drugiej kondygnacji powstanie wykusz wsparty na konsolach, umoŝliwiający lepszą obserwację torowiska. Powierzchnia zabudowy: 287,2 m² Powierzchnia całkowita: 483,0 m² Powierzchnia uŝytkowa: 396,5 m² Kubatura: 1896 m³ Zestawienie powierzchni uŝytkowej pomieszczeń: PARTER Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m²) 1. wiatrołap terakota 4,59 2. komunikacja terakota 29,09 3. pomieszczenie agregatu terakota 18,29 4. toaleta terakota 8,8 7

8 5. pomieszczenie dla II etapu podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna 6. pomieszczenie komputerów (serwery), stanowisko FEU 7. pomieszczenie dla urządzeń komputerowych 8. pomieszczenie urządzeń liczników osi 9. pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i akumulatorów dla urządzeń SRK 10. pomieszczenie teletechniczne podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna podłoga technicznawykładzina antyelektrostatyczna 13,2 15,87 96,01 17,26 17,39 16,84 237,34 I PIĘTRO Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m²) 11. komunikacja terakota 20, pomieszczenie socjalne terakota 10, szatnia terakota 8, toaleta terakota 11, centrum utrzymania terakota 25,86 i diagnostyki 16. pomieszczenie techniczne terakota 11, pomieszczenie terakota 55,91 obsługi urządzeń 18. pomieszczenie zapowiadania pociągów terakota 15,83 159,16 * posadzka układana na podłodze technologicznej o wysokości 19 cm 6.2 Fundamenty W części parterowej budynku pod ściany zewnętrzne przyjęto ławy fundamentowe o przekroju 50x30cm. Pod słup środkowy przyjęto stopę fundamentową o wymiarach 220x220cm i grubości 30cm. W części piętrowej budynku pod ściany zewnętrzne przyjęto ławy fundamentowe o przekroju 80x30cm, a pod ścianę środkową przyjęto ławę 100x30cm. 8

9 6.3 Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne zaprojektowane zostały jako dwuwarstwowe, gr.42cm: Bloki konstrukcyjne typu SILKA E24, o wym. 33,3x24x19cm Ocieplenie płyta twarda z wełny mineralnej, gr.18cm Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych płytą twardą z wełny mineralnej kamiennej o grubości 18cm. 1/U= R Z +d/λ +R W 1/U= 0,12+0,29+0,04+4+0,04=4,49 m 2 K/W U=0,223W/m 2 K Jest to materiał o wysokich walorach termoizolacyjnych przy zachowaniu najwyŝszej klasyfikacji ogniowej dla materiałów budowlanych (A1). 6.4 Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne zaprojektowano z cegły pełnej silkatowej, gr. 6cm i 12cm. 6.5 NadproŜa, podciągi, wieńce NadproŜa Ŝelbetowe monolityczne. Schody Ŝelbetowe monolityczne. śebra i podciągi Ŝelbetowe monolityczne. 6.6 Stropy Stropy zaprojektowano jako Ŝelbetowe-monolityczne, gr.18cm w części parterowej i 22cm w części dwukondygnacyjnej. 6.7 Posadzki Posadzki na gruncie zaprojektowano na wylewce betonowej: - terakota na zaprawie klejowej 1,5cm - warstwa wyrównawcza 6cm - styropian, gr.10cm - 2 x papa termozgrzewalna - wylewka betonowa B15, gr.15cm - podsypka piaskowo-ŝwirowa 20cm Posadzki na płytach stropowych: - terakota na zaprawie klejowej 1,5cm - warstwa wyrównawcza 4cm - styropian, gr.4cm - płyta Ŝelbetowa-monolityczna 20cm 9

10 - tynk cementowo-wapienny 1,5cm W pomieszczeniach na parterze oznaczonych numerami 5,6,7,8,9,10 i w części korytarza zaprojektowana została podłoga technologiczna wysokości 19cm. Pomieszczeniach te wyposaŝone są w urządzenia teletechniczne i komputery, w związku z czym konieczne jest wykonanie posadzki, pod którą moŝna układać znaczne ilości kabli. Podłoga musi być wzmocniona z uwagi na ustawiane na niej urządzenia. Przyjmuje się podłogi technologiczne podniesione systemowe. Podłoga składa się z dwóch podstawowych warstw: konstrukcji wsporczej na podłoŝu oraz demontowalnych paneli podłogowych. Warstwa konstrukcji wsporczej o wyskości 150 mm składa się z wolnostojących słupków z blachy stalowej ocynkowanej połączonych profilami ocynkowanymi i jest jednocześnie przestrzenią na przewody instalacyjne. Przyjmuje się systemowe panele podłogowe o wymiarach 600x600 mm i grubości 40 mm o klasie nośności 5A. Całkowita grubość podłogi podniesionej wynosi 190 mm. 6.8 Dach Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. Krokwie w rozstawie co 1,0m o przekroju 8x20cm, płatwie o przekroju 12x20cm, kleszcze o przekroju 12x20cm, słupki o przekroju 12x12cm. 6.9 Schody Schody zewnętrzne Przed drzwiami wejściowymi naleŝy wykonać betonowy podest na gruncie, z trzema stopniami wokół niego. - podest ma wymiary 350x440cm - 3 stopnie wysokość 15cm i szerokość 35cm Schody wewnętrzne Schody wewnętrzne zaprojektowane zostały jako płytowe Ŝelbetowe monolityczne, dwubiegowe ze spocznikiem - spocznik ma wymiary 155x276cm - 2x10 stopni wysokości 16,5cm i szerokości 28cm - biegi szerokości 133cm - dusza szerokości 10cm 10

11 Schody na strych Pomieszczenia strychowe dostępne będą za pomocą typowych drewnianych schodów strychowych składanych o wymiarach 82x140cm w świetle otworu, umieszczonych w stropie korytarza na piętrze Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe Posadzka na gruncie - całości powierzchni posadzki zabezpieczyć folią budowlaną Posadzki pomieszczeń wilgotnych parteru i piętra - naleŝy zabezpieczyć folią budowlaną Ściany zewnętrzne - izolacja pionowa - na wyprawie cokołu ściany do wys. 30 cm ponad poziom terenu naleŝy zastosować przekładki z papy asfaltowej, połączoną z poziomą izolacją pod ścianą w jedną ciągłą szczelną powłokę styropian ocieplający ściany fundamentowe naleŝy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie preparatami izolacyjnymi, następnie osłonić folię fundamentową lejkowa gr.1mm przed zasypaniem fundamentów gruntem. Dach Dachówka bitumiczna i papa asfaltowa układana na deskowaniu Izolacje cieplne Ściany zewnętrzne - naleŝy ocieplić płytą twardą z wełny mineralnej kamiennej o grubości 18cm. Płyty z wyprawą tynkarską z zewnętrzną warstwą tynku mineralnego do pokrycia farbą elewacyjną silikonową lub silikatową. Ściany fundamentowe poniŝej terenu - ocieplone styropianem grubości 10 cm Dach - wełna mineralna miękka grubości 20 cm. Strop nad piętrem, stanowiący posadzkę strychu naleŝy ocieplić warstwą styropianu grubości 12cm Izolacje akustyczne Na posadzkach stropów ponad parterem izolację akustyczną stanowić będzie warstwa styropianu twardego grubości 4cm, układana w grubości stropu. 11

12 6.11 Wykończenie Stolarka okienna i drzwiowa Okna Stolarka okienna z PCV z nawiewnikami, ze skrzydłami rozwieranymi i uchylnymi. Okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym i wypełnieniem z argonu. Pustaki szklane o wymiarach 190x190x80 mm wypełniające otwory okienne. Stolarka okienna w kolorze białym. Drzwi Drzwi zewnętrzne wejściowe szerokości 120cm w świetle ościeŝnicy (90+30cm) płytowe pełne, antywłamaniowe. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia agregatu 130cm w świetle ościeŝnicy, bezklasowe, antywłamaniowe. Drzwi wewnętrzne płytowe szklone. Drzwi do WC z otworami wentylacyjnymi w dole drzwi. Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne w kolorze ciemnego brązu Wykończenia ścian Na ścianach projektuje się okładziny takie jak: a / b / płytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych powłoki malarskie na tynkach Wyłazy wewnętrzne Projektuje się schody strychowe rozkładane o wymiarach 82x140cm. Z poddasza zaprojektowany został właz dachowy 80x80cm Opierzenie i orynnowanie Rury spustowe i rynny zawieszane stalowe ocynkowane powlekane plastizolem Opierzenia pokrycia dachu wykończenia systemowe Parapety Parapety zewnętrzne wykonać jako stalowe ocynkowane lub systemowe z aluminium Parapety wewnętrzne wykonać jako drewniane lub PCV 6.12 Instalacje Budynek projektowanej nastawni wyposaŝony jest w następujące instalacje: 12

13 - elektryczna ( oświetlenie i zasilanie gniazd ) - wodno-kanalizacyjna - teletechniczna - instalacja teletechniczna dla potrzeb SRK - wentylacji i klimatyzacji - alarmowa Dodatkowo obiekt wyposaŝony jest w agregat prądotwórczy, na wypadek awarii zasilania elektroenergetycznego Instalacja elektryczna Wewnętrzne instalacje elektryczne a) W budynku naleŝy wykonać wlz kablami YKY ułoŝonym od tablicy licznikowej do rozdzielnic piętrowych na kaŝdym piętrze budynku budynku. W rozdzielnicach piętrowych zaprojektowano : - zabezpieczenia zwarciowe poszczególnych obwodów, - sygnalizację obecności napięcia Tablicę bezpiecznikową wykonać w obudowie modułowej o stopniu ochrony IP40 lub wyŝszym. b) Oświetlenie pomieszczeń nastawni zaprojektowano oprawami świetlówkowymi. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY3x1,5 układanymi p/t lub w korytkach kablowych. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. Łączniki instalować na wysokości 1,4m od posadzki. c)instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami YDY 3x2,5 układanymi podobnie jak instalacja oświetlenia. Gniazda instalować na wysokości 0,2m od posadzki. Ochrona od poraŝeń. W instalacji elektrycznej 3 x 230/400 V, 50 Hz oprócz ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej) naleŝy zastosować ochronę przed dotykiem pośrednim (dodatkową ochronę od poraŝeń) przez SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA. W części instalacji (tablica pomiarowa) napięcie w stanach awaryjnych będzie samoczynnie wyłączane przez bezpieczniki topikowe (skuteczność samoczynnego wyłączania sprawdzono obliczeniami), w części instalacji (obwody odbiorcze) samoczynne wyłączanie będzie zapewnione przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe i róŝnicowoprądowe. 13

14 W instalacji naleŝy zastosować układ sieciowy TN-S. Wszystkie linie odbiorcze naleŝy wykonać trzyprzewodowe (faza+n+pe). Wszystkie gniazda muszą być wyposaŝone w styk ochronny. W całej instalacji przewód N musi mieć pełną izolację jak przewody fazowe. Bezwzględnie we wszystkich obwodach instalacji 3x230/400V, 50Hz naleŝy przestrzegać obowiązującej kolorystyki Ŝył przewodów. Oznaczenie Ŝółto-zielone moŝe być stosowane wyłącznie do Ŝyły PE, oznaczenie niebieskie wyłącznie do Ŝyły N. Nie są dopuszczalne jakiekolwiek wyjątki, np. zastosowanie przewodów YDY-Ŝo do podłączania łączników oświetlenia. Zabronione jest równieŝ kolorowanie końcówek Ŝył farbami, pisakami i taśmami samoprzylepnymi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŝy wykonać wymagane przepisami i przez inwestora badania, w szczególności rezystancji izolacji, skuteczności samoczynnego wyłączania oraz prawidłowości zamontowania i działania wyłączników róŝnicowoprądowych Instalacje wodno- kanalizacyjne Budynek nastawni zasilany będzie w wodę z sieci wodociągowej kolejowej za pomocą przyłącza wodociągowego wykonanego z rur Ø40 PE. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur Ø160 PVC odprowadzać będzie ścieki sanitarne z budynku nastawni do sieci kanalizacyjnej istniejącej. Oba włączenia sieci zewnętrznych do budynku od strony torów kolejowych do pomieszczenia toalet na parterze. Instalacja wodociągowa doprowadza wodę do następujących pomieszczeń: - pomieszczenie nr 4 toaleta na parterze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 14 toaleta na piętrze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 18 pomieszczenie socjalne na piętrze zlewozmywak Instalacje wewnętrzne wodociągowe wykonać z rur PE o średnicach DN 15, 20, 32, 40 mm. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części graficznej. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki sanitarne z następujących pomieszczeń: - pomieszczenie nr 4 toaleta na parterze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 14 toaleta na piętrze urządzenia sanitarne - pomieszczenie nr 18 pomieszczenie socjalne na piętrze zlewozmywak Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o średnicach DN 90, 160 mm. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części graficznej. 14

15 Teletechnika W pomieszczeniu teletechnicznym nr 10 projektuje się montaŝ następujących urządzeń : - centrala dyspozytorska cyfrowa z układem zasilającym i urządzeniami tele - transmisyjnymi - koncentrator radiotelefonów - zestaw urządzeń zdalnego sterowania radiotelefonami (łączności pociągowej i drogowej) z przeniesionymi manipulatorami z likwidowanych nastawni w Zajączkowie Lubawskim, Rakowicach, Ząbrowie, Redakach i Suszu. - zespół zasilania rezerwowego TVu wraz ze skrzynką przyłączeniową TVu - zestaw rozgłoszeniowy (nagłośnienie peronów stacji Iława 3 wzmacniacze 100W) z zespołem sterującym urządzeniami rozgłoszeniowymi zainstalowanymi w kontenerach TT na peronach w Zajączkowie Lubawskim, Rakowcach, Smolnikach, Iławie Miasto, Ząbrowie, Redakach i Suszu. - zegar sterujący z zasilaniem rezerwowym - centralka p. włamaniowa z włączonymi urządzeniami alarmu włamania zainsta - lowanymi w budynku LCS Iława oraz w kontenerach srk i TT zainstalowanych na szlaku LCS Iława. - urządzenia centrum sterowania informacją wizualną podróŝnych na peronach, w tunelu i w budynku stacyjnym - siłownia telekomunikacyjna. W pomieszczeniu nr 17 projektuje się instalację następujących urządzeń : - 2 pulpity centrali dyspozytorskiej - pulpit koncentratora radiotelefonów - pulpit mikrofonowy - monitory do obserwacji przejazdów [docelowo] - pulpit sterujący informacją wizualną podróŝnych na stacji Iława - centralka p. poŝarowa z włączonymi obwodami dozorowanymi znajdującymi się w pomieszczeniach budynku LCS Iława oraz z moŝliwością sterowania samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi na gazy obojętne np. FM 200, które projektuje się zainstalować w pomieszczeniach budynku LCS. W pomieszczeniach nastawni projektuje się instalację aparatów telefonicznych i zegarów wtórnych. 15

16 Kable i przewody do projektowanych w/w urządzeń i elementów rozdzielczych układane będą na drabinach kablowych, w przestrzeni pod podłogą techniczną lub w naściennych korytach kablowych spełniających wymagania norm dla instalacji teleinformatycznych. Pomiędzy kondygnacjami budynku instalacje kabli i przewodów prowadzone będą w rurkach osłonowych lub w pionowych kanałach, których wykonanie zostanie uwzględnione w projekcie branŝy budowlanej. W pomieszczeniu teletechnicznym projektuje się instalację przełącznicy światłowodowej ODF z wyposaŝeniem kabli OTK o pojemności 150 włókien oraz przełącznicę MDF z wyposaŝeniem dla zakończenia kabli miedzianych o pojemności 600 par. We wszystkich pomieszczeniach wykonać instalację p. włamaniową. We wszystkich pomieszczeniach wykonać instalację p. poŝarową oraz samo - czynne urządzenia gaśnicze, zgodnie z poniŝszymi zasadami : - w przypadku pomieszczeń z komputerami naleŝy stosować wyłącznie stałe urządzenia gaśnicze [SUG] na gazy obojętne lub zamienniki halonu - pomieszczenia bez urządzeń komputerowych mogą być zabezpieczone generatorami aerozolowymi - w przypadku zastosowania w pomieszczeniach klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej stałe urządzenie gaśnicze powinno posiadać sprzęŝenie z tymi urządzeniami, aby w przypadku poŝaru i zadziałania SUG środek gaśniczy nie był wyrzucany prze instalację na zewnątrz [lub wciągany do wnętrza klimatyzatora] - SUG powinno posiadać aktualne dopuszczenie krajowe do stosowania w ochronie przeciwpoŝarowej - SUG powinno być zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentach dopuszczających urządzenie do stosowania - projekt systemu sygnalizacji poŝarowej oraz SUG powinien być uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpoŝarowych. Wskazane jest równieŝ, aby projektantem urządzeń przeciwpoŝarowych była osoba po specjalnym szkoleniu w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony PrzeciwpoŜarowej. Przy proj. budynku LCS Iława projektuje się ustawienie masztu antenowego wykonanego ze słupa betonowego wirowanego o długości 16m. Na maszcie 16

17 projektuje się instalację 6 anten do projektowanych radiotelefonów - stacji bazowych sieci radiołączności w paśmie 150 MHz, które zostaną zainstalowane w budynku LCS Iława w miejsce likwidowanych radiotelefonów w nastawni Ił SRK W budynku nastawni zostaną zabudowane komputerowe urządzenia SRK z licznikami osi. Zostanie zabudowany nowy system zasilania z agregatem i UPS. Urządzenia te będą współpracować z samoczynną blokadą liniową zabudowaną na sąsiednich szlakach. Docelowo zabudowane urządzenia SRK będą sterowane z lokalnego centrum sterowania w Iławie. Po przejęciu sterowania przez LCS Iława posterunek będzie bezobsługowy. Urządzenia zabezpieczone przed dostępem osób niepoŝądanych. Schematy usytuowania urządzeń zostaną wykonane przez dostawcę po jego wyborze w drodze przetargu Agregatornia Pomieszczenie agregatu, oznaczone na rys nr 3 wyposaŝone zostało w agregat prądotwórczy o mocy 60 kva, na olej napędowy na pierwszy moment rozruchu, z uwagi na sporadyczne uruchamianie agregaty. Pojemność zbiornika180l. Wymiary agregatu: 230x73x148cm. W przypadku awarii paliwo jest dowoŝone w testowanych pojemnikach. Olej stosowany do agregatu prądotwórczego o temperaturze zapłonu powyŝej 55ºC. W pomieszczeniu agregatowni zastosowano wentylację mechaniczną Wentylacja Z uwagi na pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone na stały pobyt ludzi zakłada się utrzymywanie temperatury na poziomie 21 0 C. Za wyjątkiem pomieszczeń samoobsługowych z komputerami i serwerowni, w których temp. ma wynosić 16 0 C. W razie awarii i konieczności obsługi urządzeń przez ludzi w/w pomieszczenia powinny być podgrzane do temp. pokojowej. Wentylacja grawitacyjna obsługiwać będzie pomieszczenia sanitarne. Dla poprawienia skuteczności działania grawitacji sanitariatów na wlotach do kanałów zainstalowane zostaną wentylatory włączające się z zapaleniem światła i ze zwłoką czasową dla wyłączenia. Wentylacja mechaniczna (z odzyskiem ciepła) obsługiwać będzie wszystkie pomieszczenia biurowe, techniczne i socjalne w budynku. Ilości i parametry 17

18 powietrza świeŝego dostarczanego do pomieszczeń zgodna będzie z PN-78/B Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej NiezaleŜny układ wentylacyjny i odprowadzania spalin posiadał będzie awaryjny agregat prądotwórczy. Układy klimatyzacyjne zainstalowane zostaną w wybranych pom. technicznych (serwerownie, pomieszczenie SRK). Klasa urządzeń klimatyzacyjnych dopasowana zostanie do wymagań technologicznych. Moc chłodnicza układów klimatyzacyjnych wyliczona będzie na podstawie wbudowanej technologii i zysków ciepła od nasłonecznienia WyposaŜenie budynku Budynek będzie ogrzewany piecami akumulacyjnymi elektrycznymi. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane będą grzejnikami elektrycznymi wyposaŝonymi w termostaty. Temperatury wewnętrzne zgodne z aktualnymi wymaganiami Warunków Technicznych. Poszczególne pomieszczenia technologiczne zostały wyposaŝone w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Pomieszczenie komputerów (serwery) i stanowisko FEU, oznaczone na rys. nr 6, wyposaŝono w stanowisko serwisowe oraz komputer zaleŝnościowy srk oraz goracą rezerwę i serwery. Pomieszczenie dla urządzeń komputerowych, oznaczone na rys. nr7 wyposaŝono w szafy sterowników SIC oraz tablice bezpiecznikowe. Pomieszczenie urządzeń liczników osi, oznaczone na rys. nr8 wyposaŝono w szafy liczników osi oraz szafy blokad liniowych. Pomieszczenie obsługi urządzeń, oznaczone na rys. nr19 wyposaŝono w tablicę bezpieczników nastawczych i tablice kontrolną oraz stanowisko pracy dyŝurnego. W pomieszczeniu zaprojektowany został równieŝ kanał na kable przy zewnętrznej ścianie. Maszt do radiotelefonu Niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń technologicznych maszt do radiotelefonu został usytuowany na zewnątrz budynku. Masz wykonano jako słup betonowy wirowany, o wysokości 16,0m. 18

19 Usuwanie nieczystości stałych: W budynku nastawni nie przewiduje się pomieszczeń do gromadzenia odpadów, będą one systematycznie wynoszone do kontenera na nieczystości stałe, usytuowanego na zewnątrz budynku Kolorystyka Kolorystyka elewacji Tynk silikatowy cienkowarstwowy pokryty farbą w kolorach: RAL 1015, RAL 1001; RAL 9003 szczegółowe rozmieszczenie kolorystyki podane w części rysunkowej Cokół Od poziomu gruntu obłoŝony płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi w kolorze RAL Stolarka Okna PCV w kolorze białym RAL Drzwi zewnętrzne płytowe i wewnętrzne płytowe z przeszkleniem utrzymane w jednolitej kolorystyce mahoniu Dach Dachówka bitumiczna w kolorze czerwonym Tablice na budynku Czcionka : PANEUROPA, kolor tablicy niebieski RAL 5005, litery w kolorze białym RAL Wymiary podano w części rysunkowej. 7. Ochrona przeciwpoŝarowa 7.1 Wysokość budynku - 2 kondygnacje, zaliczony do niskich N. 7.2 Odległość od obiektów sąsiadujących - budynek usytuowany jest na międzytorzu, gdzie nie występują Ŝadne inne budynki 7.3 Materiały palne wyposaŝenie, artykuły biurowe, paliwo do agregatu 7.4 ObciąŜenie ogniowe podstawową funkcją budynku jest automatyczne sterowanie ruchem kolejowym. Przyjęto obciąŝenie ogniowe do 500 MJ/m Kategoria zagroŝenia poŝarowego: PM, (budynki produkt.- magazynowe) z pom. pojedyńczymi zaliczanymi do ZL III. 7.6 ZagroŜenie wybuchem - nie występuje. 19

20 7.7 Klasa odporności poŝarowej - D naleŝy wykonać budynek z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia, zgodnie z paragrafem &212 ust.4 Warunków Technicznych 7.8 Wymagana odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku: Poszczególne elementy budynku powinny mieć następującą minimalną odporność ogniową: Klasa odporności poŝarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) "D" R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-) Szczególne wymagania dotyczą pomieszczenia, w którym zlokalizowano agregat prądotwórczy. Ściany pomieszczenia powinny mieć odporność ogniową REI 60, stropy - REI 60, drzwi zewnętrzne: stalowe, bezklasowe. Olej stosowany do agregatu prądotwórczego powinien mieć temperaturę zapłonu powyŝej 55ºC. 7.9 Wymagany stopień rozprzestrzeniania ognia dla poszczególnych elementów budynku wymóg spełniony Poszczególne elementy budynku powinny być: - główne konstrukcje nośne nierozprzestrzeniające ognia - stropy nierozprzestrzeniające ognia - ścianki działowe i ścianki osłonowe nierozprzestrzeniające ognia - dachy, konstrukcje nośne dachu zabezpieczone preparatem ogniochronnym do drewna 7.10 Dopuszczalna wielkość strefy poŝarowej m 2 nie została przekroczona, w związku z czym dopuszcza się traktowanie całego budynku jako jednej strefy poŝarowej Wymagania w zakresie ewakuacji Wymagania dla pomieszczeń i przejść w pomieszczeniach wymóg spełniony Długość przejścia mierzona od najdalszego miejsca, w którym moŝe przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną, nie powinna przekraczać 40m. Długość dojścia ewakuacyjnego - nie powinna przekraczać 30m. 20

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo