Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014"

Transkrypt

1 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) uczestnicy przedmiotowego postępowania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy 399/ZP/2014 pn: Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Pytanie nr 7 Załącznik nr 8 do SIWZ, strona 3. Czy Zamawiający z uwagi na wiele działań i dokumentów których wymaga od Wykonawcy w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz z uwagi na bardzo duże znaczenie etapu Analizy przedwdrożeniowej systemu MSIM wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy? Zdaniem Wykonawcy, zmiana ta wpłynie korzystnie na lepsze zarządzanie ryzykiem projektowym oraz na proces testowania i odbiorów (dokumentacja z tego etapu ma być podstawowych odwołaniem dla realizacji projektu), a będzie neutralna dla terminu realizacji całego projektu." Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy i dokonuje następujących zmian w SIWZ: Załącznik nr 8 do SIWZ, 3. ust. 4. pkt 1. JEST: Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej Systemu MSIM oraz przedstawienie dokumentu stanowiącego podsumowanie analizy przedwdrożeniowej ( Etap I) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; POWINNO BYĆ Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej Systemu MSIM oraz przedstawienie dokumentu stanowiącego podsumowanie analizy przedwdrożeniowej ( Etap I) w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; Pytanie nr 8 Czy Zamawiający może udostępnić Wykonawcy Załącznik nr 9 do SWIZ oraz Załącznik nr 9A do SIWZ w wersji edytowalnej?. Będzie to bardzo pomocne przy szczegółowej analizie przedmiotu zamówienia oraz tworzeniu oferty Zamawiający udostępni załączniki 9 oraz 9A w postaci plików edytowalnych.

2 Pytanie nr 9 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 6. Zamawiający mówi o konieczności wykonania integracji z Webserwisami dostawców HIS wykonanymi w ramach odrębnego zlecenia. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, by w ramach realizacji niniejszego zamówienia została zrealizowana przez Wykonawcę taka integracja? Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pełną dokumentację techniczną (łącznie ze specyfikacją techniczną WebSerwisów) dostawców HIS konieczną do integracji? W którym etapie realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje realizację wyżej wymienionej integracji z Webserwisami? Zamawiający zawarł z Wykonawcami systemów HIS umowy, na mocy których mają oni stworzyć w porozumieniu z Wykonawcą MSIM interfejsy zgodne ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 9A do SIWZ. Integracja z tymi WebServisami wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowe kwestie współpracy Wykonawców HIS i oraz Wykonawcy MSIM są ujęte w poszczególnych umowach, których wyciąg jest elementem SIWZ. Pytanie nr 10 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 7. Zamawiający używa terminu uwierzytelniony Użytkownik, Wykonawca prosi o wprowadzenie definicji Użytkownika oraz jego klasyfikacji (jeśli występuje). W jaki sposób Użytkownik ma się uwierzytelniać i w stosunku do jakiego systemu/warstwy? Użytkownik to osoba logująca się do systemu. Szczegółowa koncepcja ról i odpowiedzialności użytkowników powinna zostać określona na etapie Analizy przedwdrożeniowej. Uwierzytelnianie będzie odbywać się z wykorzystaniem mechanizmu SSO. Pytanie nr 11 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 8. Zamawiający używa terminu klientów, Wykonawca prosi o wprowadzenie definicji klienta oraz jego klasyfikacji (jeśli występuje). Pojęcie klienta jest tożsame z pojęciem interesariusza systemu. Klienci uzyskują informacje za pośrednictwem użytkowników systemu. W tym konkretnym fragmencie równie dobrze można zastąpić słowo klienci słowem użytkownicy. Szczegółowa koncepcja ról i odpowiedzialności użytkowników powinna zostać określona na etapie Analizy przedwdrożeniowej.

3 Pytanie nr 12 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 10: Dotyczy podstawowych standardów wykonania MSIM. Czy to oznacza że oferowane rozwiązanie musi dostarczyć zewnętrzne WS zgodne z profilem XDS.b, ale nie musi się posługiwać się tymi WebService'ami w komunikacji wewnętrznej pomiędzy warstwą lokalną i regionalną? Tak. Komunikacja na zewnątrz MISM musi spełniać wymagania wskazane w SIWZ, natomiast sposób komunikacji wewnętrznej (tj. pomiędzy modułami dostarczanymi przez Wykonawcę MSIM) jest zależny od Wykonawcy. Pytanie nr 13 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 10, współpraca z dostawcami HIS i dostarczenie interfejsów jest poza zamówieniem (realizowana w toku odrębnych umów) - Wykonawca prosi o informacje czy jego obowiązkiem w ramach realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej e-rejestracji będzie integracja z interfejsami wytworzonymi przez dostawców HIS? Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty, pełną specyfikację techniczną tych interfejsów? W którym etapie realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje realizację takiej integracji? Zamawiający zawarł z Wykonawcami systemów HIS umowy, na mocy których mają oni stworzyć w porozumieniu z Wykonawcą MSIM interfejsy w zakresie e-rejestracji zgodne ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 9A do SIWZ. Integracja ta wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowe kwestie współpracy Wykonawców HIS i oraz Wykonawcy MSIM są ujęte w poszczególnych umowach, których wyciąg jest elementem SIWZ. Pytanie nr 14 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 10: Zamawiający pisze o konieczności dostosowania/ujednolicenia istniejących słowników w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, o jakie słowniki konkretnie chodzi, jaką funkcjonalność te słowniki mają odgrywać w kontekście systemu MSIM. Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty, pełną dokumentację techniczną tych słowników umożliwiającą dostosowanie/ujednolicenie. Zadaniem MSIM będzie integracja danych medycznych z różnych systemów dziedzinowych. Każdy z tych systemów posługuje się własnymi słownikami, które w ten sposób będą przeniesione do warstwy regionalnej. Zamawiający jak to z resztą jest napisane oczekuje przeanalizowania tej kwestii na etapie Analizy przedwdrożeniowej, która powinna dać UZASADNIONE wytyczne do ewentualnych zmian / ujednoliceń - względnie rekomendacji, aby pewnych słowników nie ujednolicać. Zamawiający podkreśla słowo UZASADNIONE tzn. każdy wniosek Wykonawcy w tym względnie musi posiadać racjonalne uzasadnienie.

4 Pytanie nr 15 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 11. Zamawiający pisze wymaga się integracji z usługami sieciowymi systemów dziedzinowych natomiast na stronie 5 znajduje się zapis Integracja z systemami HIS jak i z systemami LIS, RIS, PACS jest poza zakresem zamówienia. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zadaniem Wykonawcy nie jest integracja z systemami dziedzinowymi Partnerów (rozumianymi łącznie jako: HIS, LIS, RIS, PACS). Zamawiający potwierdza, że nie wymaga integracji z systemami dziedzinowymi Partnerów (rozumianymi łącznie jako: LIS, RIS, PACS). Wymagana jest natomiast integracja MSIM z interfejsami wytworzonymi przez Wykonawców HIS w zakresie opisanym w Załączniku 9A. Pytanie nr 16 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 11. Dotyczy główne założenia system MSIM. Zamawiający odwołuje się do aktualnej dokumentacji projektu P1 w zakresie integracji MSIM z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) w szczególności w zakresie IKP, ale jej nie udostępnia w SIWZ ani nie wskazuje gdzie CSIOZ ją udostępnia. Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcom przed złożeniem ofert taką dokumentację? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 17 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 12. Zapis wskazuje na konieczność integracji z projektem P1 w zakresie IKP, czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy pełną dokumentację techniczną projektu P1 w zakresie IKP umożliwiającą realizację tak zdefiniowanej integracji? W którym etapie realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje realizację integracji z projektem P1 w zakresie IKP? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 18 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 14. Co oznacza zapis: Wszystkie realizowane przez System MSIM usługi elektroniczne będą dostępne przy pomocy dedykowanych interfejsów dostępu również w trybie graficznym. Czy oznacza on, że np. usługa przekazania dokumentacji medycznej do warstwy lokalnej, może być realizowana albo za pomocą interfejsu pomiędzy dwoma

5 aplikacjami albo poprzez graficzny interfejs ręczny, polegający na tym, że ręcznie wskazujemy które pliki dokumentacji elektronicznej przekazujemy? Odpowiedź wprost na to pytanie jest zależna od usługi. Zdanie zacytowane w pytaniu należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku niektórych usług (choć nie wszystkich) będzie wymagany interfejs webowy. Zamawiający wyjaśnia, że w rozdziale 4.2. Komponent regionalny znajdują się szczegółowe wytyczne co do poszczególnych usług. W szczególności wskazano w nich te usługi, dla których oczekiwany jest interfejs webowy. Pytanie nr 19 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 17. Zamawiający pisze o obowiązku Wykonawcy polegającym na przygotowaniu kompletnego środowiska testowego. Wykonawca prosi o dokładniejsze zdefiniowanie, co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem oraz wskazanie miejsca fizycznego gdzie takie środowisko ma zostać utworzone. Czy Zmawiający zgadza się na to by scenariusze testowe zostały opracowane przez Wykonawcę na etapie tworzenia Planu Wdrożenia Projektu MSIM? Zamawiający wyjaśnia, że przez kompletne środowisko testowe rozumie instancję systemu MSIM umożliwiają przetestowanie konfiguracji analogicznej do konfiguracji produkcyjnej systemu w zakresie wymaganych funkcjonalności. Zamawiający zgadza się na to by scenariusze testowe zostały opracowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie tworzenia Planu Wdrożenia Projektu MSIM? Zamawiający może przedstawić własne scenariusze testowe. Pytanie nr 20 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 17. Zamawiający posługuje się nazwą Komponentu - co Zamawiający rozumie pod tą definicją? Przyjmuje, że komponent jest elementem projektu możliwym do odrębnego przetestowania i odbioru.) Pytanie nr 21 Czy pacjent aby się zarejestrować poprzez e-rejestrację będzie musiał posiadać konto w MSIM czy wystarczy, że będzie posiadał konto IKP w P1? W tym drugim przypadku, w jaki sposób z poziomu IKP pacjent będzie uruchamiał funkcjonalność e-rejestracji?

6 Zamawiający zakłada, że w przypadku posiadania konta IKP, będzie mógł się logować z jego użyciem do MSIM. Szczegółowy sposób współpracy IKP i e-rejestracji powinien został określony na etapie Analizy przedwdrożeniowej. MSIM ma mieć możliwość funkcjonowania niezależnie od P1. Pytanie nr 22 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 20. Dotyczy koncepcji współpracy z Internetowych Kontem Pacjenta (IKP): Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcom przed złożeniem ofert, dokumentację Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty w wersji aktualnej w okresie wykonywania usługi? Czy jest to aktualna dokumentacja wymagań na integrację projektu MSIM z IKP projektu P1? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 23 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 20. Czy MSIM ma być zintegrowany z Prototypem IKP czy z wersją produkcyjną IKP? Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcom przed złożeniem ofert aktualną dokumentację dotyczącą integracji projektu MSIM z IKP w ramach projektu P1? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 24 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 21. Czy Zamawiający może sprecyzować swoje oczekiwania w zakresie kolejnych wdrażanych w ramach Projektu P1 funkcji IKP realizowanych przez CSIOZ oraz przepisów prawa regulujących ten obszar? Zdaniem Wykonawcy, nie jest możliwe, by Zamawiający pozostawił otwarty i możliwie nieskończony zakres usług które Wykonawca ma zrealizować w ramach usługi dostawy i nadzoru autorskiego. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w SIWZ w odpowiedzi na złożone odwołanie. Pytanie nr 25 Udostępnianie dokumentacji przez IKP. Czy opisany sposób pobierania dokumentacji przez pacjenta, został uzgodniony z zespołem architektów projektu P1 i Zamawiający gwarantuje, że będzie tak wyglądał jak jest opisany?

7 W jaki sposób funkcjonalność IKP będzie uruchamiała usługę MSIM dostarczającą wybraną dokumentacje medyczną? W jaki sposób z poziomu IKP pacjent będzie mógł wybrać warianty pobieranej dokumentacji? Zamawiający oczekuje doprecyzowania tej kwestii na etapie Analizy przedwdrożeniowej na podstawie aktualnej dokumentacji projektu P1. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty, dokumentację techniczną i interfejsy ITI- 41 dla dziedzinowych systemów lokalnych partnerów objętych projektem, których wymaga od systemu MSIM? Specyfikacja interfejsów jest zawarta w załączniku 9A. Interfejsy te zostaną wytworzone w ramach odrębnych umów z Wykonawcami systemów HIS. Zadaniem Wykonawcy MSIM, będzie integracja z tymi interfejsami. Pytanie nr 27 Jaki okres czasu jest przewidziany na utrzymywanie wyniku zapytania asynchronicznego, na poziomie warstwy regionalnej? Określenie optymalnego czasu utrzymywania wyniku zapytania asynchronicznego, z uwzględnieniem dostarczanych komponentów sprzętowych będzie elementem Analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 28 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 31. Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty, dokumentację techniczną i interfejsy ITI- 18 i ITI-43 dla projektu P1, których wymaga od systemu MSIM? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 29 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 31. Czy zadaniem Wykonawcy jest integracja systemu MSIM z lokalnym systemem HIS tak jak jest to wskazane na stronie 31, ponieważ przeczy temu zapis na stronie 5 Załącznika nr 9 do SIWZ integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS, PACS jest poza zakresem zamówienia? Prosimy o korektę zapisów.

8 Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 9 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, sekcja Warstwy MSIM JEST: Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. POWINNO BYĆ: Integracja systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi integracja z interfejsami do systemów HIS opracowanymi przez wykonawców tych systemów (wyciąg z umów jest załączony do SIWZ. Pytanie nr 30 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 31. Czy zadaniem wykonawcy jest integracja systemu MSIM z lokalnym systemem lub modułem e-rejestracji tak jak jest to wskazane na stronie 31, ponieważ przeczy temu zapis na stronach 9-10 Zamówieniem objęta jest: e-rejestracja na poziomie regionalnym integrująca jednostki w ramach MSIM; dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie serwera na potrzeby powiadomień MSM? Prosimy o korektę zapisów. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w SIWZ w odpowiedzi na złożone odwołanie. Pytanie nr 31 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strony Czy w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zadaniem Wykonawcy jest również rozbudowa sieci logicznej i/lub rozbudowa sieci elektrycznej Partnerów (podane jako zidentyfikowane ryzyka przy ocenie stanu aktualnego)? Rozbudowa sieci elektrycznej i sieci logicznej nie jest elementem zamówienia. Wykonawca musi zestawić wszystkie połączenia sieciowe pomiędzy dostarczonymi urządzeniami tworzącymi system oraz wykonać połączenie z istniejącą infrastrukturą sieciową. Ta rozbudowa będzie miała miejsce najprawdopodobniej w obrębie dostarczonych szaf teletechnicznych. Pytanie nr 32 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 53. Zamawiający określił w wymaganiach, że Portal informacyjny musi być zintegrowany ze stroną województwa małopolskiego. Na jakim poziomie wymagana jest wspomniana integracja? Czy Zamawiający posiada i udostępni

9 Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia dokumentację oraz interfejsy komunikacji ze stroną województwa małopolskiego? Na poziomie linków do portalu malopolska.pl. Pytanie nr 33 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 53. Na jakim poziomie, w ramach jakiego modułu systemu MSIM ma być udostępniona usługa synchronizacji rejestrów EDM? Projekt techniczny MSIM, a więc w szczególności podział systemu na moduły jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca zatem określa rozmieszczenie i sposób realizacji wszystkich funkcjonalności określonych w SIWZ. Eksport danych powinien być w formacie HL7 CDA R2 na 3-cim poziomie interoperacyjności. Wymaganie wyrażone w ostatnim zdaniu należy rozumieć w taki sposób jak to sfomułowano w załączniku 9A tj. Wymaganie to należy rozumieć w ten sposób, że należy stosować poziom 3, jeżeli nie jest możliwy poziom 2, należy stosować poziom 1. Nie zastosowanie wyższego poziomu musi być obiektywnie uzasadnione (np. brakiem odpowiednich danych w HIS w wymaganej granulacji). Szczegółowe zasady zostaną opracowane w ramach projektu technicznego. Pytanie nr 34 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strony Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia, elektroniczne repozytorium procesów biznesowych które jest opisane na wskazanych w pytaniu stronach Załącznika nr 9 do SIWZ? Zamawiający udostępni posiadane przez siebie pliki źródłowe, w tym zakresie, tym niemniej na Wykonawcy MSIM będzie ciążyła weryfikacja ich zgodności z wersją opublikowaną w SIWZ. Zamawiający nie daje gwarancji ich spójności z wersją opublikowaną. Pytanie nr 35 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 78. Zamawiający mówi w pkt 6 o wystąpieniu większego obciążenia niż określono w wymaganiach wydajnościowych natomiast na stronie 77 Załącznika nr 9 do SIWZ gdzie w pkt 6.7 są określone Wymagania wydajnościowe nie ma sprecyzowanych obciążeń. Czy Zamawiający dokona zmiany na stronie 77 Załącznika nr 9 do SIWZ poprzez wprowadzenie dokładnych założeń obciążeniowych do których odwołuje się na stronie 78?

10 Zamawiający wskazuje, że odpowiednie założenia znajdują się w sekcjach: 3.3 Łącza internetowe, 3.6.Rodzaje przetwarzanych danych oraz 6.4 Wymagania wydajnościowe. Pytanie nr 36 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 135. Czy Zamawiający usunie wymaganie WYMOBD.4 ponieważ w aktualnej wersji zapisu tego wymagania, uniemożliwia on Wykonawcy dobranie optymalnego dla Zamawiającego, z punktu widzenia wdrożenia i przyszłych kosztów utrzymania, rozwiązania bazodanowego? Zadane pytanie nie spełnia formy przewidzianej przez upzp, a zawarta w nim sugestia jest nieuzasadniona (tj. nie wskazano uzasadnienia). W związku z tym Zamawiający odmawia dokonania sugerowanej zmiany. Pytanie nr 37 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strony Co Zamawiający dokładnie rozumie pod pojęciem certyfikowanych szkoleń dla obsługi technicznej? Czy Wykonawca prawidłowo rozumie zapisy specyfikacji że akredytowane szkolenie jest równoważne szkoleniu certyfikacyjnemu? Z uwagi na to, że wiele szkoleń posiada różne modele zaawansowania i certyfikacji, czy Zamawiający może zdefiniować model referencyjny dla szkoleń certyfikowanych, który umożliwiłby Wykonawcy odpowiednie dobranie takich szkoleń? Szkolenia certyfikowane to szkolenia zakończone uzyskaniem oficjalnego certyfikatu Producenta Systemu. Są one wymagane w zakresie produktów wytworzonych przez Wykonawcę. Szkolenia akredytowane to szkolenia w zakresie produktów innych Wykonawców dostarczanych w ramach projektu zgodnie z systemem szkoleń dla tych produktów. Wykonawca odpowiada za odpowiedni dobór treści szkoleniowych z punktu widzenia administracji i eksploatacji MSIM. W przypadku, gdy w zakresie produktu innego Wykonawcy możliwe jest zastosowanie ścieżki kończącej certyfikatem, Zamawiający dopuszcza szkolenie certyfikowane.

11 Pytanie nr 38 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 148. Co Zamawiający rozumie dokładnie pod pojęciem testów funkcjonalnych IKP? Czy Zamawiający, oczekuje od Wykonawcy pełnych testów IKP w pełnym obszarze funkcjonalnym czy tylko w obszarze związanym z projektem MSIM? Zamawiający oczekuje przetestowania współpracy IKP z MSIM. Nie jest wymagane testowanie IKP w zakresie nie związanym z projektem MSIM. Pytanie nr 39 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 148. Co Zamawiający rozumie dokładnie pod pojęciem testów integracyjnych systemów dziedzinowych z warstwą lokalną, skoro na stronie 5 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający jasno wskazał, że Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia? Chodzi tu o testy integracyjne z interfejsami do systemów HIS dostarczane w ramach odrębnych umów, których wyciągi załączono do SIWZ. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 9 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, sekcja Warstwy MSIM JEST: Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. POWINNO BYĆ: Integracja systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi integracja z interfejsami do systemów HIS opracowanymi przez wykonawców tych systemów (wyciąg z umów jest załączony do SIWZ. Pytanie nr 40 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 148. Co Zamawiający rozumie dokładnie pod pojęciem testów integracyjnych P1 w zakresie IKP? Czy Zamawiający ma na myśli testy integracyjne projektu MSIM z IKP w zakresie projektu P1? Zamawiający oczekuje przetestowania współpracy MSIM z IKP.

12 Pytanie nr 41 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 148: Co Zamawiający rozumie dokładnie przez testy ergonomii? Dla jakich warstw, komponentów lub elementów będą one przeprowadzane? W jaki (techniki, metody, narzędzia, standardy) sposób Zamawiający chce je zrealizować? Prosimy o doprecyzowanie. Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania MSIM zgodnie z zasadami User Experience oraz przetestowania rozwiązania pod tym kątem spełnienia wymogów: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 level AA) z dnia 11 grudnia 2008 r., opublikowanym przez organizację W3C w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526), Normy ISO/IEC 40500:2012. Pytanie nr 42 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 151. Czy Zamawiający usunie zapis ESK.8 dotyczący dostosowywania systemu MSIM do ewentualnych zmian wprowadzanych w interfejsach do systemów HIS? Zgodnie z informacją na stronie 5 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający jasno wskazał, że Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia? Zdaniem Wykonawcy tego rodzaju ogólny i bardzo nieprecyzyjny zapis, uniemożliwia Wykonawcy dokładną analizę pracochłonności, a przez to szacowanie kosztów takiego wymagania, co znacząco utrudnia przygotowanie oferty przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje zmiany wskazanego wymagania w następujący sposób: JEST: ESK 8. Wykonawca będzie dostosowywał system MSIM do ewentualnych zmian wprowadzanych w interfejsach do systemów HIS. POWINNO BYĆ: ESK 8. Wykonawca będzie dostosowywał bezpłatnie system MSIM do ewentualnych zmian wprowadzanych w interfejsach do systemów HIS o ile zmiany te wynikają ze zmian w MSIM leżących po stronie Wykonawcy MSIM (np. sposobu świadczenia usług gwarancyjnych). Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 9 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, sekcja Warstwy MSIM JEST:

13 Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. POWINNO BYĆ: Integracja systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi integracja z interfejsami do systemów HIS opracowanymi przez wykonawców tych systemów (wyciąg z umów jest załączony do SIWZ. Pytanie nr 43 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 155. Czy Zamawiający zmieni zapis WSP.1 z aktualnego nie mniej niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego na nie mniej niż 3 lata od daty odbioru końcowego? Zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego i zmniejszy ryzyko ofert przekraczających aktualny budżet na realizację zamówienia, tym bardziej, że jak wynika z treści Załącznika nr 9 do SIWZ, Zamawiający planuje przygotować projekt będą kontynuacją aktualnego zamówienia, więc granica 3 lat po odbiorze projektu, powinna zapewnić Zamawiający odpowiednie bezpieczeństwo ciągłości utrzymania pierwszego etapu realizacji projektu MSIM ze środków perspektywy unijnej Zamawiający odmawia wprowadzenia sugerowanej zmiany SIWZ. Pytanie nr 44 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 156. Czy Zamawiający może wprowadzić doszczegółowienie zapisu WSP.5 w postaci np. maksymalnej ilości godzin przeznaczonych na Asystę stanowiskową, przez okres trwania wsparcia Wykonawcy? Czy Zamawiający może wprowadzić w Załączniku nr 9 do SIWZ, zapis dotyczący procesu ustalania między Zamawiającym, a Wykonawcą ilości godzin na poszczególne zlecenia na asystę stanowiskową? Zdaniem Wykonawcy tego rodzaju ogólny i bardzo nieprecyzyjny zapis, uniemożliwia Wykonawcy dokładną analizę pracochłonności, a przez to szacowanie kosztów takiego wymagania, co znacząco utrudnia przygotowanie oferty przez Wykonawcę. Zamawiający zakłada, że w toku postępowania wybierze Wykonawcę, który na podstawie swojego doświadczenia oraz znajomości swojego oprogramowania oraz jakości swoich prac programistycznych odpowiednio wyceni niezbędną asystę. Ponadto Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu spełniającego zasady User Experience, a co za tym idzie minimalizującego zakres ewentualnej asysty. Pytanie nr 45 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 156. Czy Zamawiający może wprowadzić doszczegółowienie zapisu WSP.6 w postaci np. maksymalnej ilości godzin przeznaczonych na wsparcie merytoryczne dla administratorów warstwy regionalnej oraz lokalnej, przez okres trwania wsparcia Wykonawcy? Czy Zamawiający może wprowadzić w Załączniku nr 9 do SIWZ, zapis dotyczący

14 procesu ustalania między Zamawiającym a Wykonawcą ilości godzin na poszczególne zlecenia na wsparcie merytoryczne dla administratorów warstwy regionalnej oraz lokalnej? Zdaniem Wykonawcy tego rodzaju ogólny i bardzo nieprecyzyjny zapis, uniemożliwia Wykonawcy dokładną analizę pracochłonności, a przez to szacowanie kosztów takiego wymagania, co znacząco utrudnia przygotowanie oferty przez Wykonawcę. Zamawiający zakłada, że w toku postępowania wybierze Wykonawcę, który na podstawie swojego doświadczenia oraz znajomości swojego oprogramowania oraz jakości swoich prac programistycznych odpowiednio wyceni niezbędną asystę. Ponadto Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu spełniającego zasady User Experience, a co za tym idzie minimalizującego zakres ewentualnej asysty. Pytanie nr 46 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 156. Co Zamawiający dokładnie rozumie w punkcie WSP.7 pod pojęciem wsparcia sprzętu? Zamawiajacy wyjaśnia, że oczekuje wsparcia gwarancyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji 10.1 Załącznika nr 9 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia". Pytanie nr 47 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 157. Czy zadaniem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest dostarczenie do Zamawiającego licencji na oprogramowanie standardowe w modelu bezterminowym lub minimum 5-letnim licząc od dnia odbioru końcowego, w ilości i w zakresie koniecznym i wystarczającym do realizacji projektu pilotażowego MSIM (tzw. umożliwiającym na stworzenie 3 warstw lokalnych EDM i 1 warstwy regionalnej EDM)? Tak. Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich niezbędnych licencji do stworzenia MSIM. Pytanie nr 59 Załącznik nr 9 OPZ Pkt Oprogramowanie zabezpieczające Prosimy o doprecyzowanie czy ochrona antywirusowa ma być realizowana tylko na dostarczanych urządzeniach UTM zgodnie z wymogiem WYMZAB.2. Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie jak należy rozumieć wymaganie WYMZAB.3. W ocenie Wykonawcy wskazuje ono na konieczność zastosowania odrębnego serwera z oprogramowaniem antywirusowym oraz licencjami dobranymi stosownie do oferowanych serwerów i systemów operacyjnych.

15 Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku, gdy uzna to za stosowne dostarczył również w ramach zaoferowanej ceny inne rozwiązania w tym sprzętowe, realizujące wymagane funkcjonalności pod warunkiem, że dodatkowe urządzenia będą objęte gwarancją na zasadach wskazanych w SIWZ. Ochrona antywirusowa ma być realizowana nie tylko na dostarczanych urządzeniach UTM. Poza wymogiem WYMZAB.2 Ważne jest również spełnienie WYMZAB.2 Ochrona antywirusowa dotyczy zaoferowanych serwerów z systemami operacyjnymi. Ich ilość będzie wynikała z koncepcji Wykonawcy. Oprogramowanie antywirusowe należy dostarczyć na wszystkie systemy operacyjne zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę koncepcją. Pytanie nr 61 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 7. Zapis: Za pomocą odpowiednich interfejsów uwierzytelniony Użytkownik będzie mógł odpytać warstwę regionalną o dokumenty w innych jednostkach oraz pobrać je w całości lub częściowo. Pytanie: W związku z tym, iż dokument elektroniczny tworzy nierozerwalną całość (np. dokument w formacie HL7 CDA level 1) prosimy o wyjaśnienie pojęcia pobrania dokumentu częściowo lub wykreślenie z OPZ takiego założenia. Zamawiajacy wyjaśnia, że pojęcie pobrania dokumentów częściowo odnosi się do zbioru dokumentów będących rezultatem zapytania. Pobranie częściowe będzie zatem umożliwiać wskazanie części ze zbioru, które należy pobrać. Pytanie nr 62 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 9. Zapis: "W szczególności usługa obejmuje następujące funkcjonalności: [..] Określenie celu wizyty u lekarza, z podziałem na: przypadek nagły incydentalny, stan nagły przy chorobie przewlekłej, wizytę kontrolną, wizytę po kolejną receptę, wizytę po skierowanie na badanie specjalistyczne." Pytanie: Czy wymienione cele wizyt to ostateczny zbiór? Czy może on ulegać zmianie? Określenie szczegółowych słowników danych i ich edycji (wersji) stosowanych w systemie będzie miało miejsce na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 63

16 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 10. Zapis: "Sam układ dokumentu medycznego powinien być zdefiniowany w języku XML, w oparciu o najszerzej przyjęty na świecie format dokumentu opracowany przez organizację HL7 CDA R2 na 3-cim poziomie interoperacyjności (w zakresie, gdy to jest możliwe w pozostałych wypadkach należy stosować poziom 2-gi i 1-szy w szczególności dla zeskanowanych dokumentów dopuszcza się 1-szy poziom interoperacyjności). HL7 CDA R2 na trzecim poziomie interoperacyjności zostało także zaproponowane jako podstawowy format dokumentów medycznych na poziomie krajowym przez Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia." Pytanie: W związku z tym, że CSIOZ w trakcie długotrwałych i pracochłonnych prac przygotowało jedynie formaty dokumentów dla kilku typów dokumentów (m.in. recepty i skierowania) w standardzie HL7 CDA R2 level 3, a dla pozostałych dokumentów nie planuje w najbliższym czasie standardyzacji prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wszystkie poziomy dokumentów tj. HL7 CDA R2 level 1, level 2, level 3 (co jest zgodne z paradygmatem P1). Zamawiający potwierdza, z tym, że należy stosować najwyższy możliwy stopień interoperacyjności., z tym, że brak uregulowania w ramach projektu P1 nie implikuje audtomatycznie niższego stopnia interoperacyjności. Zamawiający informuje również, iż mimo przygotowania przez CSIOZ jedynie formatu dokumentów dla kilku typów dokumentów, System MSIM musi pozwalać na obsługę wszystkich typów dokumentów, o których mowa w niniejszym OPZ. Wymaganie wyrażone w ostatnim zdaniu należy rozumieć w taki sposób jak to sfomułowano w załączniku 9A tj. Wymaganie to należy rozumieć w ten sposób, że należy stosować poziom 3, jeżeli nie jest możliwy poziom 2, należy stosować poziom 1. Nie zastosowanie wyższego poziomu musi być obiektywnie uzasadnione (np. brakiem odpowiednich danych w HIS w wymaganej granulacji). Szczegółowe zasady zostaną opracowane w ramach projektu technicznego. Pytanie nr 65 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 12. Punktor "Wdrożenie elektornicznych usług medycznych", punkt 3, zapis: Integracja z IKP będzie obejmować zestawienie szyfrowanego połączenia pozwalającego na udostępnianie/przesyłanie EDM, którą zamówił pacjent [..] Pytanie: Z uwagi na fakt, iż obecnie P1 zakłada, że udostępnienie odbywa się pomiędzy udostępniającym EDM a odbiorcą EDM (nie zaś pomiędzy udostępniającym a komponentem P1, którym jest IKP) prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany do integracji MSIM z P1 w zakresie IKP wyłącznie na podstawie opublikowanej przez CSIOZ dokumentacji opisującej szczegółowo taką integrację, nie zaś na podstawie zapisów OPZ projektu MSIM.

17 Zamawiający potwierdza, że integracja z projektem P1 w zakresie IKP ma się odbywać na podstawie specyfikacji CSIOZ. Pytanie nr 74 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 2.4 Strona 19. Rysunek 5. Koncepcja komunikacji w MSIM. Pytanie: Na rysunku wymieniono jako dwie osobne pozycje następujące usługi dla pacjentów: - Zamówienie dokumentacji medycznej - Integracja z P1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamówienie dokumentacji medycznej obejmuje wyłącznie zamawianie poprzez IKP (platforma P1) o czym mowa w OPZ, a nie dotyczy osobnej funkcjonalności MSIM (łącznie z interfejsem graficznym dla użytkownika-pacjenta) służącej do zamawiania dokumentacji medycznej spoza IKP (np. funkcjonalności udostępnionej pacjentom posiadającym konto służące do elektronicznej rejestracji w MSIM). Zamawiający nie potwierdza tej interpretacji. Funkcjonalność MSIM będzie w stanie funkcjonować również niezależnie od P1 IKP. Pytanie nr 85 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 53. Zapis: Portal musi być zintegrowany ze stroną województwa małopolskiego, oznaczony logiem projektu oraz banerami wymaganymi przepisami UE. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego integracji ze stroną województwa małopolskiego. Czy Zamawiający przez to rozumie umieszczenie na Portalu informacyjnym linku do strony województwa małopolskiego? Zamawiający przez to rozumie integrację na poziomie linków.

18 Pytanie nr 86 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 53. Zapis: Na portalu udostępnione będą: [...] - Informacje nt. możliwości skorzystania z e-rejestracji (wraz z krótkim instruktażem jak z korzystać z rozwiązania na portalu oraz charakterystyka e-usługi - FAQ) - Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację oraz założenie konta [...]" Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy zapis Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację dotyczy elektronicznej rejestracji na wizytę. Pytanie wynika z faktu, że punkt wcześniej Zamawiający używa pojęcia e rejestracji. Przytoczony zapis brzmi dokładnie Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację oraz założenie konta i nie dotyczy e- Rejestracji na wizytę tylko rejestracji (logowania) do portalu informacyjnego. Usługa e-rejestracji opisana jest w pkt i jest tam wyraźnie napisane ze z usługi e-rejestracji mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani na poziomie regionalnym użytkownicy końcowi (pacjenci). - Czyli ci, którzy posiadają konto. Pytanie nr 87 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 53. Zapis: Wszystkie powyższe dane, opisy, grafiki, funkcjonalności do portalu wprowadzi Wykonawca" Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy jednokrotnego wprowadzenia danych (dane jednostek, usług medycznych, dane kontaktowe). Prosimy o wskazanie etapu projektu, do którego dane te zostaną dostarczone przez Zamawiającego oraz wskazanie, do zakończenia którego etapu projektu dane te muszą zostać wprowadzone przez Wykonawcę. Jeśli jednak dane mają być wprowadzane przez Wykonawcę w sposób ciągły/cykliczny to: - prosimy o zmianę zapisu na właściwy - określenie przez jaki okres Wykonawca musi wykonaywać zadanie aktualizacji tych danych - czy Zamawiający dopuszcza przygotwanie przez Wykonawcę interfejsów wymiany danych (co będzie rozszerzeniem zakresu OPZ) pozwalających jednostkom opieki zdrowotnej, które zintegrują się z MSIM na automatyczne zasilenie MSIM ww. danymi bez konieczności wprowadzania danych przez Wykonawcę.

19 Pytanie jest również istotne ze względu na to, że w przyszłości przewiduje się integrację (z MSIM) kolejnych podmiotów leczniczych. Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy jednokrotnego wprowadzenia danych (dane jednostek, usług medycznych, dane kontaktowe). Dane te zostaną dostarczone przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę. Dane powinny umieszczone przed uruchomieniem Portalu e-zdrowie. Zamawiający dopuści każdy sposób realizacji wymagań minimalnych opisanych w SIWZ przez Wykonawcę, jednak nie uwzględnia prac dodatkowych, które wiązałyby się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Pytanie nr 90 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 52. Usługa komunikacji z P1 (IKP) - cały rozdział. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany do integracji MSIM z P1 w zakresie IKP wyłącznie na podstawie opublikowanej przez CSIOZ dokumentacji opisującej szczegółowo taką integrację, nie zaś na podstawie zapisów OPZ projektu MSIM. Pytanie wynika z faktu, że w chwili obecnej P1 nie przewiduje takiej komunikacji, zaś wyszukiwanie dokumentacji przez pacjenta korzystającego z IKP odbywa się w systemach P1, a nie systemach zewnętrznych (w tym regionalnych). Zamawiający dokonał zmian w SIWZ w tym zakrsie. Pytanie nr 94 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 6.1 Strona 72. Wymaganie I Eksport danych z bazy i repozytorium nie będzie wymagał żadnych dodatkowych prac ze strony Wykonawcy. Sposób wykonania eksportu będzie udokumentowany w odpowiedniej części dokumentacji Systemu. oraz wymaganie I Eksport danych z bazy i Repozytorium EDM nie będzie wymagał poniesienia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w tym wymaganiu jest, aby w warstwie lokalnej był udostępniony mechanizm umożliwiający eksport danych z bazy danych wykorzystywanej przez repozytorium EDM

20 oraz eksport samej elektronicznej dokumentacji medycznej zgromadzonej w repozytorium EDM, zaś opis sposobu eksportu musi zostać udostępniony przez Wykonawcę w dokumentacji systemu. Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego w tym wymaganiu jest, aby w warstwie lokalnej był udostępniony mechanizm umożliwiający eksport danych z bazy danych wykorzystywanej przez repozytorium EDM oraz eksport samej elektronicznej dokumentacji medycznej zgromadzonej w repozytorium EDM, zaś opis sposobu eksportu musi zostać udostępniony przez Wykonawcę w dokumentacji systemu. Eksport danych powinien być w formacie HL7 CDA R2 na 3-cim poziomie interoperacyjności. Wymaganie wyrażone w ostatnim zdaniu należy rozumieć w taki sposób jak to sfomułowano w załączniku 9A tj. Wymaganie to należy rozumieć w ten sposób, że należy stosować poziom 3, jeżeli nie jest możliwy poziom 2, należy stosować poziom 1. Nie zastosowanie wyższego poziomu musi być obiektywnie uzasadnione (np. brakiem odpowiednich danych w HIS w wymaganej granulacji). Szczegółowe zasady zostaną opracowane w ramach projektu technicznego. Pytanie nr 96 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 6.13 Strona 89. Wymaganie e-r.3.1 "System musi wspierać nadzór nad rejestracją Pacjentów do badań diagnostycznych obrazowych. Nadzór ma na celu uniknięcie sytuacji, w których Pacjenci rejestrują się na badania u tego samego świadczeniodawcy na podstawie 2 różnych skierowań od różnych lekarzy, a badanie to ma dotyczyć tych samych okolic ciała." Pytanie: W związku z tym, że w rzeczywistości zdarzają się sytuacje, w których pacjent może pojawić się ze skierowaniami od 2 różnych lekarzy, a skierowania dotyczą tych samych okolic ciała - np. ręka prawa, ręka lewa - proponujemy rezygnację z zapisu. Jeśli Zamawiający nie chce zrezygnować z tego zapisu prosimy o podanie dokładnego algorytmu postępowania w takich przypadkach. Czy system ma niedopuścić do takiej elektornicznej rejestracji? Wymaganie mówi o nadzorze, a nie o automatycznym blokowaniu. Nadzór może polegać np. na raportowaniu tego typu przypadków lub/i ostrzeganiu o nich w sposób interaktywny. Kwestia ta powinna zostać doprecyzowana na etapie Analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 98 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział 6.3 Strona 73. Zapis: Artykuł 25 tej ustawy wskazuje, że dokumentacja ta powinna zawierać, co najmniej: 1) Oznaczenie usługobiorcy, pozwalające na ustalenie jego tożsamości [..].

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy ZAŁĄCZNIK NR 9 Opis przedmiotu zamówienia Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Opracowane przez Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o. o. dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja)

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) [P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 3 2. [P4] Procedura aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Iwona Gieruszczak Comarch SA, Dyrektor Konsultingu Piotr Piątosa Comarch Healthcare SA, Prezes Platformy e-zdrowie w Polsce -

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15

Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15 Poznań, 22.06.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-13/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr)

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 2 2. [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZP Uniejów, dnia r.

ZP Uniejów, dnia r. ZP.217.11.2015 Uniejów, dnia 28.07.2015 r. Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PROCEDURA TESTOWANIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 04/12/2012

Aktualizacja: 04/12/2012 Aktualizacja: 04/12/2012 Pytanie 1: Czy do oferty mam dołączyć umowę, która stanowi jeden z załączników zapytania ofertowego? W treści zapytania jest mowa o podpisaniu jakiegoś oświadczenia, że Oferent

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Łódź 20.09.2011 Agenda Rola Biura Koordynatora

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 o Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) Jednostka budżetowa powołana

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Marcin Węgrzyniak Kierownik Biura Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.35.2012 2012-16396 Warszawa, 2012-09-14 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r.

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych, komputerów przenośnych, macierzy

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77493-2015:text:pl:html Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 357632-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo