Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014"

Transkrypt

1 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) uczestnicy przedmiotowego postępowania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy 399/ZP/2014 pn: Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Pytanie nr 7 Załącznik nr 8 do SIWZ, strona 3. Czy Zamawiający z uwagi na wiele działań i dokumentów których wymaga od Wykonawcy w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz z uwagi na bardzo duże znaczenie etapu Analizy przedwdrożeniowej systemu MSIM wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy? Zdaniem Wykonawcy, zmiana ta wpłynie korzystnie na lepsze zarządzanie ryzykiem projektowym oraz na proces testowania i odbiorów (dokumentacja z tego etapu ma być podstawowych odwołaniem dla realizacji projektu), a będzie neutralna dla terminu realizacji całego projektu." Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy i dokonuje następujących zmian w SIWZ: Załącznik nr 8 do SIWZ, 3. ust. 4. pkt 1. JEST: Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej Systemu MSIM oraz przedstawienie dokumentu stanowiącego podsumowanie analizy przedwdrożeniowej ( Etap I) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; POWINNO BYĆ Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej Systemu MSIM oraz przedstawienie dokumentu stanowiącego podsumowanie analizy przedwdrożeniowej ( Etap I) w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; Pytanie nr 8 Czy Zamawiający może udostępnić Wykonawcy Załącznik nr 9 do SWIZ oraz Załącznik nr 9A do SIWZ w wersji edytowalnej?. Będzie to bardzo pomocne przy szczegółowej analizie przedmiotu zamówienia oraz tworzeniu oferty Zamawiający udostępni załączniki 9 oraz 9A w postaci plików edytowalnych.

2 Pytanie nr 9 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 6. Zamawiający mówi o konieczności wykonania integracji z Webserwisami dostawców HIS wykonanymi w ramach odrębnego zlecenia. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, by w ramach realizacji niniejszego zamówienia została zrealizowana przez Wykonawcę taka integracja? Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pełną dokumentację techniczną (łącznie ze specyfikacją techniczną WebSerwisów) dostawców HIS konieczną do integracji? W którym etapie realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje realizację wyżej wymienionej integracji z Webserwisami? Zamawiający zawarł z Wykonawcami systemów HIS umowy, na mocy których mają oni stworzyć w porozumieniu z Wykonawcą MSIM interfejsy zgodne ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 9A do SIWZ. Integracja z tymi WebServisami wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowe kwestie współpracy Wykonawców HIS i oraz Wykonawcy MSIM są ujęte w poszczególnych umowach, których wyciąg jest elementem SIWZ. Pytanie nr 10 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 7. Zamawiający używa terminu uwierzytelniony Użytkownik, Wykonawca prosi o wprowadzenie definicji Użytkownika oraz jego klasyfikacji (jeśli występuje). W jaki sposób Użytkownik ma się uwierzytelniać i w stosunku do jakiego systemu/warstwy? Użytkownik to osoba logująca się do systemu. Szczegółowa koncepcja ról i odpowiedzialności użytkowników powinna zostać określona na etapie Analizy przedwdrożeniowej. Uwierzytelnianie będzie odbywać się z wykorzystaniem mechanizmu SSO. Pytanie nr 11 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 8. Zamawiający używa terminu klientów, Wykonawca prosi o wprowadzenie definicji klienta oraz jego klasyfikacji (jeśli występuje). Pojęcie klienta jest tożsame z pojęciem interesariusza systemu. Klienci uzyskują informacje za pośrednictwem użytkowników systemu. W tym konkretnym fragmencie równie dobrze można zastąpić słowo klienci słowem użytkownicy. Szczegółowa koncepcja ról i odpowiedzialności użytkowników powinna zostać określona na etapie Analizy przedwdrożeniowej.

3 Pytanie nr 12 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 10: Dotyczy podstawowych standardów wykonania MSIM. Czy to oznacza że oferowane rozwiązanie musi dostarczyć zewnętrzne WS zgodne z profilem XDS.b, ale nie musi się posługiwać się tymi WebService'ami w komunikacji wewnętrznej pomiędzy warstwą lokalną i regionalną? Tak. Komunikacja na zewnątrz MISM musi spełniać wymagania wskazane w SIWZ, natomiast sposób komunikacji wewnętrznej (tj. pomiędzy modułami dostarczanymi przez Wykonawcę MSIM) jest zależny od Wykonawcy. Pytanie nr 13 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 10, współpraca z dostawcami HIS i dostarczenie interfejsów jest poza zamówieniem (realizowana w toku odrębnych umów) - Wykonawca prosi o informacje czy jego obowiązkiem w ramach realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej e-rejestracji będzie integracja z interfejsami wytworzonymi przez dostawców HIS? Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty, pełną specyfikację techniczną tych interfejsów? W którym etapie realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje realizację takiej integracji? Zamawiający zawarł z Wykonawcami systemów HIS umowy, na mocy których mają oni stworzyć w porozumieniu z Wykonawcą MSIM interfejsy w zakresie e-rejestracji zgodne ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 9A do SIWZ. Integracja ta wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowe kwestie współpracy Wykonawców HIS i oraz Wykonawcy MSIM są ujęte w poszczególnych umowach, których wyciąg jest elementem SIWZ. Pytanie nr 14 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 10: Zamawiający pisze o konieczności dostosowania/ujednolicenia istniejących słowników w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, o jakie słowniki konkretnie chodzi, jaką funkcjonalność te słowniki mają odgrywać w kontekście systemu MSIM. Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty, pełną dokumentację techniczną tych słowników umożliwiającą dostosowanie/ujednolicenie. Zadaniem MSIM będzie integracja danych medycznych z różnych systemów dziedzinowych. Każdy z tych systemów posługuje się własnymi słownikami, które w ten sposób będą przeniesione do warstwy regionalnej. Zamawiający jak to z resztą jest napisane oczekuje przeanalizowania tej kwestii na etapie Analizy przedwdrożeniowej, która powinna dać UZASADNIONE wytyczne do ewentualnych zmian / ujednoliceń - względnie rekomendacji, aby pewnych słowników nie ujednolicać. Zamawiający podkreśla słowo UZASADNIONE tzn. każdy wniosek Wykonawcy w tym względnie musi posiadać racjonalne uzasadnienie.

4 Pytanie nr 15 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 11. Zamawiający pisze wymaga się integracji z usługami sieciowymi systemów dziedzinowych natomiast na stronie 5 znajduje się zapis Integracja z systemami HIS jak i z systemami LIS, RIS, PACS jest poza zakresem zamówienia. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zadaniem Wykonawcy nie jest integracja z systemami dziedzinowymi Partnerów (rozumianymi łącznie jako: HIS, LIS, RIS, PACS). Zamawiający potwierdza, że nie wymaga integracji z systemami dziedzinowymi Partnerów (rozumianymi łącznie jako: LIS, RIS, PACS). Wymagana jest natomiast integracja MSIM z interfejsami wytworzonymi przez Wykonawców HIS w zakresie opisanym w Załączniku 9A. Pytanie nr 16 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 11. Dotyczy główne założenia system MSIM. Zamawiający odwołuje się do aktualnej dokumentacji projektu P1 w zakresie integracji MSIM z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) w szczególności w zakresie IKP, ale jej nie udostępnia w SIWZ ani nie wskazuje gdzie CSIOZ ją udostępnia. Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcom przed złożeniem ofert taką dokumentację? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 17 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 12. Zapis wskazuje na konieczność integracji z projektem P1 w zakresie IKP, czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy pełną dokumentację techniczną projektu P1 w zakresie IKP umożliwiającą realizację tak zdefiniowanej integracji? W którym etapie realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje realizację integracji z projektem P1 w zakresie IKP? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 18 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 14. Co oznacza zapis: Wszystkie realizowane przez System MSIM usługi elektroniczne będą dostępne przy pomocy dedykowanych interfejsów dostępu również w trybie graficznym. Czy oznacza on, że np. usługa przekazania dokumentacji medycznej do warstwy lokalnej, może być realizowana albo za pomocą interfejsu pomiędzy dwoma

5 aplikacjami albo poprzez graficzny interfejs ręczny, polegający na tym, że ręcznie wskazujemy które pliki dokumentacji elektronicznej przekazujemy? Odpowiedź wprost na to pytanie jest zależna od usługi. Zdanie zacytowane w pytaniu należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku niektórych usług (choć nie wszystkich) będzie wymagany interfejs webowy. Zamawiający wyjaśnia, że w rozdziale 4.2. Komponent regionalny znajdują się szczegółowe wytyczne co do poszczególnych usług. W szczególności wskazano w nich te usługi, dla których oczekiwany jest interfejs webowy. Pytanie nr 19 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 17. Zamawiający pisze o obowiązku Wykonawcy polegającym na przygotowaniu kompletnego środowiska testowego. Wykonawca prosi o dokładniejsze zdefiniowanie, co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem oraz wskazanie miejsca fizycznego gdzie takie środowisko ma zostać utworzone. Czy Zmawiający zgadza się na to by scenariusze testowe zostały opracowane przez Wykonawcę na etapie tworzenia Planu Wdrożenia Projektu MSIM? Zamawiający wyjaśnia, że przez kompletne środowisko testowe rozumie instancję systemu MSIM umożliwiają przetestowanie konfiguracji analogicznej do konfiguracji produkcyjnej systemu w zakresie wymaganych funkcjonalności. Zamawiający zgadza się na to by scenariusze testowe zostały opracowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie tworzenia Planu Wdrożenia Projektu MSIM? Zamawiający może przedstawić własne scenariusze testowe. Pytanie nr 20 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 17. Zamawiający posługuje się nazwą Komponentu - co Zamawiający rozumie pod tą definicją? Przyjmuje, że komponent jest elementem projektu możliwym do odrębnego przetestowania i odbioru.) Pytanie nr 21 Czy pacjent aby się zarejestrować poprzez e-rejestrację będzie musiał posiadać konto w MSIM czy wystarczy, że będzie posiadał konto IKP w P1? W tym drugim przypadku, w jaki sposób z poziomu IKP pacjent będzie uruchamiał funkcjonalność e-rejestracji?

6 Zamawiający zakłada, że w przypadku posiadania konta IKP, będzie mógł się logować z jego użyciem do MSIM. Szczegółowy sposób współpracy IKP i e-rejestracji powinien został określony na etapie Analizy przedwdrożeniowej. MSIM ma mieć możliwość funkcjonowania niezależnie od P1. Pytanie nr 22 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 20. Dotyczy koncepcji współpracy z Internetowych Kontem Pacjenta (IKP): Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcom przed złożeniem ofert, dokumentację Uproszczona instrukcja integracji - Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-recepty w wersji aktualnej w okresie wykonywania usługi? Czy jest to aktualna dokumentacja wymagań na integrację projektu MSIM z IKP projektu P1? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 23 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 20. Czy MSIM ma być zintegrowany z Prototypem IKP czy z wersją produkcyjną IKP? Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcom przed złożeniem ofert aktualną dokumentację dotyczącą integracji projektu MSIM z IKP w ramach projektu P1? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 24 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 21. Czy Zamawiający może sprecyzować swoje oczekiwania w zakresie kolejnych wdrażanych w ramach Projektu P1 funkcji IKP realizowanych przez CSIOZ oraz przepisów prawa regulujących ten obszar? Zdaniem Wykonawcy, nie jest możliwe, by Zamawiający pozostawił otwarty i możliwie nieskończony zakres usług które Wykonawca ma zrealizować w ramach usługi dostawy i nadzoru autorskiego. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w SIWZ w odpowiedzi na złożone odwołanie. Pytanie nr 25 Udostępnianie dokumentacji przez IKP. Czy opisany sposób pobierania dokumentacji przez pacjenta, został uzgodniony z zespołem architektów projektu P1 i Zamawiający gwarantuje, że będzie tak wyglądał jak jest opisany?

7 W jaki sposób funkcjonalność IKP będzie uruchamiała usługę MSIM dostarczającą wybraną dokumentacje medyczną? W jaki sposób z poziomu IKP pacjent będzie mógł wybrać warianty pobieranej dokumentacji? Zamawiający oczekuje doprecyzowania tej kwestii na etapie Analizy przedwdrożeniowej na podstawie aktualnej dokumentacji projektu P1. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty, dokumentację techniczną i interfejsy ITI- 41 dla dziedzinowych systemów lokalnych partnerów objętych projektem, których wymaga od systemu MSIM? Specyfikacja interfejsów jest zawarta w załączniku 9A. Interfejsy te zostaną wytworzone w ramach odrębnych umów z Wykonawcami systemów HIS. Zadaniem Wykonawcy MSIM, będzie integracja z tymi interfejsami. Pytanie nr 27 Jaki okres czasu jest przewidziany na utrzymywanie wyniku zapytania asynchronicznego, na poziomie warstwy regionalnej? Określenie optymalnego czasu utrzymywania wyniku zapytania asynchronicznego, z uwzględnieniem dostarczanych komponentów sprzętowych będzie elementem Analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 28 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 31. Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty, dokumentację techniczną i interfejsy ITI- 18 i ITI-43 dla projektu P1, których wymaga od systemu MSIM? Zamawiający dokona zmian w SIWZ wskazując lokalizację odpowiedniej dokumentacji. Pytanie nr 29 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 31. Czy zadaniem Wykonawcy jest integracja systemu MSIM z lokalnym systemem HIS tak jak jest to wskazane na stronie 31, ponieważ przeczy temu zapis na stronie 5 Załącznika nr 9 do SIWZ integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS, PACS jest poza zakresem zamówienia? Prosimy o korektę zapisów.

8 Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 9 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, sekcja Warstwy MSIM JEST: Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. POWINNO BYĆ: Integracja systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi integracja z interfejsami do systemów HIS opracowanymi przez wykonawców tych systemów (wyciąg z umów jest załączony do SIWZ. Pytanie nr 30 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 31. Czy zadaniem wykonawcy jest integracja systemu MSIM z lokalnym systemem lub modułem e-rejestracji tak jak jest to wskazane na stronie 31, ponieważ przeczy temu zapis na stronach 9-10 Zamówieniem objęta jest: e-rejestracja na poziomie regionalnym integrująca jednostki w ramach MSIM; dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie serwera na potrzeby powiadomień MSM? Prosimy o korektę zapisów. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w SIWZ w odpowiedzi na złożone odwołanie. Pytanie nr 31 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strony Czy w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zadaniem Wykonawcy jest również rozbudowa sieci logicznej i/lub rozbudowa sieci elektrycznej Partnerów (podane jako zidentyfikowane ryzyka przy ocenie stanu aktualnego)? Rozbudowa sieci elektrycznej i sieci logicznej nie jest elementem zamówienia. Wykonawca musi zestawić wszystkie połączenia sieciowe pomiędzy dostarczonymi urządzeniami tworzącymi system oraz wykonać połączenie z istniejącą infrastrukturą sieciową. Ta rozbudowa będzie miała miejsce najprawdopodobniej w obrębie dostarczonych szaf teletechnicznych. Pytanie nr 32 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 53. Zamawiający określił w wymaganiach, że Portal informacyjny musi być zintegrowany ze stroną województwa małopolskiego. Na jakim poziomie wymagana jest wspomniana integracja? Czy Zamawiający posiada i udostępni

9 Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia dokumentację oraz interfejsy komunikacji ze stroną województwa małopolskiego? Na poziomie linków do portalu malopolska.pl. Pytanie nr 33 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 53. Na jakim poziomie, w ramach jakiego modułu systemu MSIM ma być udostępniona usługa synchronizacji rejestrów EDM? Projekt techniczny MSIM, a więc w szczególności podział systemu na moduły jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca zatem określa rozmieszczenie i sposób realizacji wszystkich funkcjonalności określonych w SIWZ. Eksport danych powinien być w formacie HL7 CDA R2 na 3-cim poziomie interoperacyjności. Wymaganie wyrażone w ostatnim zdaniu należy rozumieć w taki sposób jak to sfomułowano w załączniku 9A tj. Wymaganie to należy rozumieć w ten sposób, że należy stosować poziom 3, jeżeli nie jest możliwy poziom 2, należy stosować poziom 1. Nie zastosowanie wyższego poziomu musi być obiektywnie uzasadnione (np. brakiem odpowiednich danych w HIS w wymaganej granulacji). Szczegółowe zasady zostaną opracowane w ramach projektu technicznego. Pytanie nr 34 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strony Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia, elektroniczne repozytorium procesów biznesowych które jest opisane na wskazanych w pytaniu stronach Załącznika nr 9 do SIWZ? Zamawiający udostępni posiadane przez siebie pliki źródłowe, w tym zakresie, tym niemniej na Wykonawcy MSIM będzie ciążyła weryfikacja ich zgodności z wersją opublikowaną w SIWZ. Zamawiający nie daje gwarancji ich spójności z wersją opublikowaną. Pytanie nr 35 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 78. Zamawiający mówi w pkt 6 o wystąpieniu większego obciążenia niż określono w wymaganiach wydajnościowych natomiast na stronie 77 Załącznika nr 9 do SIWZ gdzie w pkt 6.7 są określone Wymagania wydajnościowe nie ma sprecyzowanych obciążeń. Czy Zamawiający dokona zmiany na stronie 77 Załącznika nr 9 do SIWZ poprzez wprowadzenie dokładnych założeń obciążeniowych do których odwołuje się na stronie 78?

10 Zamawiający wskazuje, że odpowiednie założenia znajdują się w sekcjach: 3.3 Łącza internetowe, 3.6.Rodzaje przetwarzanych danych oraz 6.4 Wymagania wydajnościowe. Pytanie nr 36 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 135. Czy Zamawiający usunie wymaganie WYMOBD.4 ponieważ w aktualnej wersji zapisu tego wymagania, uniemożliwia on Wykonawcy dobranie optymalnego dla Zamawiającego, z punktu widzenia wdrożenia i przyszłych kosztów utrzymania, rozwiązania bazodanowego? Zadane pytanie nie spełnia formy przewidzianej przez upzp, a zawarta w nim sugestia jest nieuzasadniona (tj. nie wskazano uzasadnienia). W związku z tym Zamawiający odmawia dokonania sugerowanej zmiany. Pytanie nr 37 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strony Co Zamawiający dokładnie rozumie pod pojęciem certyfikowanych szkoleń dla obsługi technicznej? Czy Wykonawca prawidłowo rozumie zapisy specyfikacji że akredytowane szkolenie jest równoważne szkoleniu certyfikacyjnemu? Z uwagi na to, że wiele szkoleń posiada różne modele zaawansowania i certyfikacji, czy Zamawiający może zdefiniować model referencyjny dla szkoleń certyfikowanych, który umożliwiłby Wykonawcy odpowiednie dobranie takich szkoleń? Szkolenia certyfikowane to szkolenia zakończone uzyskaniem oficjalnego certyfikatu Producenta Systemu. Są one wymagane w zakresie produktów wytworzonych przez Wykonawcę. Szkolenia akredytowane to szkolenia w zakresie produktów innych Wykonawców dostarczanych w ramach projektu zgodnie z systemem szkoleń dla tych produktów. Wykonawca odpowiada za odpowiedni dobór treści szkoleniowych z punktu widzenia administracji i eksploatacji MSIM. W przypadku, gdy w zakresie produktu innego Wykonawcy możliwe jest zastosowanie ścieżki kończącej certyfikatem, Zamawiający dopuszcza szkolenie certyfikowane.

11 Pytanie nr 38 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 148. Co Zamawiający rozumie dokładnie pod pojęciem testów funkcjonalnych IKP? Czy Zamawiający, oczekuje od Wykonawcy pełnych testów IKP w pełnym obszarze funkcjonalnym czy tylko w obszarze związanym z projektem MSIM? Zamawiający oczekuje przetestowania współpracy IKP z MSIM. Nie jest wymagane testowanie IKP w zakresie nie związanym z projektem MSIM. Pytanie nr 39 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 148. Co Zamawiający rozumie dokładnie pod pojęciem testów integracyjnych systemów dziedzinowych z warstwą lokalną, skoro na stronie 5 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający jasno wskazał, że Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia? Chodzi tu o testy integracyjne z interfejsami do systemów HIS dostarczane w ramach odrębnych umów, których wyciągi załączono do SIWZ. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 9 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, sekcja Warstwy MSIM JEST: Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. POWINNO BYĆ: Integracja systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi integracja z interfejsami do systemów HIS opracowanymi przez wykonawców tych systemów (wyciąg z umów jest załączony do SIWZ. Pytanie nr 40 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 148. Co Zamawiający rozumie dokładnie pod pojęciem testów integracyjnych P1 w zakresie IKP? Czy Zamawiający ma na myśli testy integracyjne projektu MSIM z IKP w zakresie projektu P1? Zamawiający oczekuje przetestowania współpracy MSIM z IKP.

12 Pytanie nr 41 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 148: Co Zamawiający rozumie dokładnie przez testy ergonomii? Dla jakich warstw, komponentów lub elementów będą one przeprowadzane? W jaki (techniki, metody, narzędzia, standardy) sposób Zamawiający chce je zrealizować? Prosimy o doprecyzowanie. Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania MSIM zgodnie z zasadami User Experience oraz przetestowania rozwiązania pod tym kątem spełnienia wymogów: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 level AA) z dnia 11 grudnia 2008 r., opublikowanym przez organizację W3C w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526), Normy ISO/IEC 40500:2012. Pytanie nr 42 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 151. Czy Zamawiający usunie zapis ESK.8 dotyczący dostosowywania systemu MSIM do ewentualnych zmian wprowadzanych w interfejsach do systemów HIS? Zgodnie z informacją na stronie 5 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający jasno wskazał, że Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia? Zdaniem Wykonawcy tego rodzaju ogólny i bardzo nieprecyzyjny zapis, uniemożliwia Wykonawcy dokładną analizę pracochłonności, a przez to szacowanie kosztów takiego wymagania, co znacząco utrudnia przygotowanie oferty przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje zmiany wskazanego wymagania w następujący sposób: JEST: ESK 8. Wykonawca będzie dostosowywał system MSIM do ewentualnych zmian wprowadzanych w interfejsach do systemów HIS. POWINNO BYĆ: ESK 8. Wykonawca będzie dostosowywał bezpłatnie system MSIM do ewentualnych zmian wprowadzanych w interfejsach do systemów HIS o ile zmiany te wynikają ze zmian w MSIM leżących po stronie Wykonawcy MSIM (np. sposobu świadczenia usług gwarancyjnych). Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 9 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, sekcja Warstwy MSIM JEST:

13 Integracja z systemami HIS, jak i z systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. POWINNO BYĆ: Integracja systemami LIS, RIS i PACS jest poza zakresem zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi integracja z interfejsami do systemów HIS opracowanymi przez wykonawców tych systemów (wyciąg z umów jest załączony do SIWZ. Pytanie nr 43 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 155. Czy Zamawiający zmieni zapis WSP.1 z aktualnego nie mniej niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego na nie mniej niż 3 lata od daty odbioru końcowego? Zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego i zmniejszy ryzyko ofert przekraczających aktualny budżet na realizację zamówienia, tym bardziej, że jak wynika z treści Załącznika nr 9 do SIWZ, Zamawiający planuje przygotować projekt będą kontynuacją aktualnego zamówienia, więc granica 3 lat po odbiorze projektu, powinna zapewnić Zamawiający odpowiednie bezpieczeństwo ciągłości utrzymania pierwszego etapu realizacji projektu MSIM ze środków perspektywy unijnej Zamawiający odmawia wprowadzenia sugerowanej zmiany SIWZ. Pytanie nr 44 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 156. Czy Zamawiający może wprowadzić doszczegółowienie zapisu WSP.5 w postaci np. maksymalnej ilości godzin przeznaczonych na Asystę stanowiskową, przez okres trwania wsparcia Wykonawcy? Czy Zamawiający może wprowadzić w Załączniku nr 9 do SIWZ, zapis dotyczący procesu ustalania między Zamawiającym, a Wykonawcą ilości godzin na poszczególne zlecenia na asystę stanowiskową? Zdaniem Wykonawcy tego rodzaju ogólny i bardzo nieprecyzyjny zapis, uniemożliwia Wykonawcy dokładną analizę pracochłonności, a przez to szacowanie kosztów takiego wymagania, co znacząco utrudnia przygotowanie oferty przez Wykonawcę. Zamawiający zakłada, że w toku postępowania wybierze Wykonawcę, który na podstawie swojego doświadczenia oraz znajomości swojego oprogramowania oraz jakości swoich prac programistycznych odpowiednio wyceni niezbędną asystę. Ponadto Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu spełniającego zasady User Experience, a co za tym idzie minimalizującego zakres ewentualnej asysty. Pytanie nr 45 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 156. Czy Zamawiający może wprowadzić doszczegółowienie zapisu WSP.6 w postaci np. maksymalnej ilości godzin przeznaczonych na wsparcie merytoryczne dla administratorów warstwy regionalnej oraz lokalnej, przez okres trwania wsparcia Wykonawcy? Czy Zamawiający może wprowadzić w Załączniku nr 9 do SIWZ, zapis dotyczący

14 procesu ustalania między Zamawiającym a Wykonawcą ilości godzin na poszczególne zlecenia na wsparcie merytoryczne dla administratorów warstwy regionalnej oraz lokalnej? Zdaniem Wykonawcy tego rodzaju ogólny i bardzo nieprecyzyjny zapis, uniemożliwia Wykonawcy dokładną analizę pracochłonności, a przez to szacowanie kosztów takiego wymagania, co znacząco utrudnia przygotowanie oferty przez Wykonawcę. Zamawiający zakłada, że w toku postępowania wybierze Wykonawcę, który na podstawie swojego doświadczenia oraz znajomości swojego oprogramowania oraz jakości swoich prac programistycznych odpowiednio wyceni niezbędną asystę. Ponadto Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu spełniającego zasady User Experience, a co za tym idzie minimalizującego zakres ewentualnej asysty. Pytanie nr 46 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, strona 156. Co Zamawiający dokładnie rozumie w punkcie WSP.7 pod pojęciem wsparcia sprzętu? Zamawiajacy wyjaśnia, że oczekuje wsparcia gwarancyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji 10.1 Załącznika nr 9 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia". Pytanie nr 47 Dotyczy Załącznik nr 9 do SIWZ, OPZ, Strona 157. Czy zadaniem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest dostarczenie do Zamawiającego licencji na oprogramowanie standardowe w modelu bezterminowym lub minimum 5-letnim licząc od dnia odbioru końcowego, w ilości i w zakresie koniecznym i wystarczającym do realizacji projektu pilotażowego MSIM (tzw. umożliwiającym na stworzenie 3 warstw lokalnych EDM i 1 warstwy regionalnej EDM)? Tak. Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich niezbędnych licencji do stworzenia MSIM. Pytanie nr 59 Załącznik nr 9 OPZ Pkt Oprogramowanie zabezpieczające Prosimy o doprecyzowanie czy ochrona antywirusowa ma być realizowana tylko na dostarczanych urządzeniach UTM zgodnie z wymogiem WYMZAB.2. Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie jak należy rozumieć wymaganie WYMZAB.3. W ocenie Wykonawcy wskazuje ono na konieczność zastosowania odrębnego serwera z oprogramowaniem antywirusowym oraz licencjami dobranymi stosownie do oferowanych serwerów i systemów operacyjnych.

15 Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku, gdy uzna to za stosowne dostarczył również w ramach zaoferowanej ceny inne rozwiązania w tym sprzętowe, realizujące wymagane funkcjonalności pod warunkiem, że dodatkowe urządzenia będą objęte gwarancją na zasadach wskazanych w SIWZ. Ochrona antywirusowa ma być realizowana nie tylko na dostarczanych urządzeniach UTM. Poza wymogiem WYMZAB.2 Ważne jest również spełnienie WYMZAB.2 Ochrona antywirusowa dotyczy zaoferowanych serwerów z systemami operacyjnymi. Ich ilość będzie wynikała z koncepcji Wykonawcy. Oprogramowanie antywirusowe należy dostarczyć na wszystkie systemy operacyjne zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę koncepcją. Pytanie nr 61 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 7. Zapis: Za pomocą odpowiednich interfejsów uwierzytelniony Użytkownik będzie mógł odpytać warstwę regionalną o dokumenty w innych jednostkach oraz pobrać je w całości lub częściowo. Pytanie: W związku z tym, iż dokument elektroniczny tworzy nierozerwalną całość (np. dokument w formacie HL7 CDA level 1) prosimy o wyjaśnienie pojęcia pobrania dokumentu częściowo lub wykreślenie z OPZ takiego założenia. Zamawiajacy wyjaśnia, że pojęcie pobrania dokumentów częściowo odnosi się do zbioru dokumentów będących rezultatem zapytania. Pobranie częściowe będzie zatem umożliwiać wskazanie części ze zbioru, które należy pobrać. Pytanie nr 62 Dotyczy: Załącznik 9 (OPZ), Rozdział Strona 9. Zapis: "W szczególności usługa obejmuje następujące funkcjonalności: [..] Określenie celu wizyty u lekarza, z podziałem na: przypadek nagły incydentalny, stan nagły przy chorobie przewlekłej, wizytę kontrolną, wizytę po kolejną receptę, wizytę po skierowanie na badanie specjalistyczne." Pytanie: Czy wymienione cele wizyt to ostateczny zbiór? Czy może on ulegać zmianie? Określenie szczegółowych słowników danych i ich edycji (wersji) stosowanych w systemie będzie miało miejsce na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 63

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 31.01.2015r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9A Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo