Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny"

Transkrypt

1 Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul. Drzymały 7.2 Budowa kabli Typ i profil projektowanych kabli. Budowa kabli w kanalizacji kablowej Ułożenie i zakończenie kabli w budynkach. Oznakowanie kabli. Pomiary i badania kabli. 7.3 Budowa kabli 8. Zestawienie odcinków kabli 9. Zestawienie podstawowych materiałów 10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robót 11. Wykaz norm i rozporządzeń 12. Uwagi końcowe 13. Przedmiar robót odrębne zszycie Rysunki: Trasa projektowanego kabla (orientacja) rys. 1 Trasa projektowanej kabla (mapa w skali 1:1000) rys. 2 Schemat rozwinięty projektowanego kabla rys. 3 Schemat trasowy projektowanego kabla rys. 4 Schemat optyczny projektowanego kabla rys. 5 Opaska oznaczeniowa /MPGK Krosno Ps. z o.o./ rys. 6 Opaska oznaczeniowa /Orange Polska S.A./ rys strona 1 z 7

2 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa ramowa zawarta w dniu roku pomiędzy MPGK Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Kośnie, a Rzeszowskim Towarzystwem Telekomunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Ustalenia z Działem Informatyki MPGK Krosno S.A 1.3. Inwentaryzacja istniejącej sieci z natury wykonana przez projektanta Normy w zakresie budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych i ich zabezpieczeń Normy w zakresie budowy telekomunikacyjnych sieci dostępowych Mapa do celów opiniodawczych w skali 1: Postanowienia ogólne Opracowanie obejmuje budowę łącza światłowodowego łączącego budynek Oczyszczalni Ścieków MPGK Sp. z o.o. ul. Drzymały z budynkiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego wraz z odgałęzieniem do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Bema w Krośnie. W celu wybudowania w/w łącza w projekcie zakłada się budowę kabli światłowodowych o pojemności: 12, 24 i 48 włókien, Projektowane kable zaciągnięte zostaną do istniejących kanalizacji kablowych własności MPGK Krosno Sp. z o.o., Orange Polska S.A. PWSZ w Krośnie. Na odcinku od budynku Oczyszczalni do studni kablowej nr st.-07 zaciągnięty zostanie kabel o pojemności 24 włókien, od studni kablowej nr st,-07 do studni kablowej nr st.-22 kabel 48 włóknowy natomiast do budynków PWSZ przy ul. Wyspiańskiego i SOS-W przy ul. Bema kable o pojemności 12 J. Wzdłuż ul. Drzymały i Krakowskiej kabel zaciągnięty zostanie do istniejącej kanalizacji kablowej własności Orange Polska S.A. Roboty związane z zaciągnięciem kabla do kanalizacji Orange należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez RTT Sp. z o.o. nr arch. 43/MPGK/08/2013 z sierpnia 2013 roku uzgodnionej w Orange Polska S.A. w dniu roku. Na odcinku od studni kablowej nr st.-22 do budynku PWSZ kabel zaciągnięty zostanie do kanalizacji kablowej wybudowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, natomiast na pozostałych odcinkach kabel zaciągnięty zostanie do kanalizacji kablowej własności MPGK Krosno Sp. z o.o. W budynku Oczyszczalni i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego kabel zakończony zostanie na projektowanych przełącznicach optycznych 19 1U, natomiast w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej przełącznicy. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania ul. Drzymały i Krakowskiej wybudowana zostanie studnia kablowa typu SKR-1 stanowiąca nawiązanie do istniejącej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. Studnię kablową oraz powiązanie z kanalizacją Orange należy wykonać na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez RTT Sp. z o.o. nr arch. 104/MPGK/2014 z lutego 2014 roku. 3. Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. ul. Fredry 12; Krosno 4. Projektant Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 46B; Rzeszów 5. Wykonawca Wykonawca robót budowlano montażowych zostanie wyłoniony w drodze przetargu przeprowadzonego przez Inwestora. 6. Zakres rzeczowy inwestycji budowa kabla Z-XOTKtsdD 12J - 765,0 m budowa kabla Z-XOTKtsdD 24J ,0 m budowa kabla Z-XOTKtsdD 48J ,0 m montaż przełącznicy 19 1U - 1,- szt. montaż złączy rozgałęźnych - 2,- szt. budowa studni kablowej SKR-1-1,- szt. budowa kanalizacji kablowej 1xRHDPE 110/3,7-3,0 m strona 2 z 7

3 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul. Drzymały W rejonie skrzyżowania ul. Drzymały i ulicy Krakowskiej w pobliżu istniejącej studni kablowej Orange Polska S.A. wybudować studnie kablową typu SKR-1. Wybudowaną studnię powiązać z istniejącą studnią kablową operatora Orange Polska S.A. poprzez wybudowanie krótkiego odcinka kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/3,7 mm. Rury kanalizacji kablowej w studniach W studni zamontować wsporniki dwukablowe pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy dodatkowe typu Pioch z zamkami Abloy. Po wprowadzeniu rur kanalizacji kablowej gardła studni wyprawić masą betonową. Istniejące kable elektryczne w miejscu skrzyżowania z budowaną kanalizacja kablową należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi typu Arot 110 PS. Całość robót związanych z budową studni kablowej wykonać na podstawie Projektu Budowlanego opracowanych przez RTT Sp. z o.o. nr arch. 104/MPGK/2014 z lutego 2014 roku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz powszechnie stosowanymi w budownictwie teletechnicznym normami zakładowymi TP S.A. 7.2 Budowa kabli Typ i profil projektowanych kabli W projekcie zakłada się budowę kabli typu Z-XOTKtsdD 12, 24, 48 włóknowych są to wzmocnione jednodomowe tubowe kable optyczne. Budowa kabla Do istniejącej kanalizacji kablowej wzdłuż ulic: Drzymały, Krakowskiej, Jana Pawła II, Bema i Wyspiańskiego należy zaciągnąć kable światłowodowe. Kable zaciągnąć metodą pneumatyczną lub mechaniczną z kontrolowaną siłą naciągu. Do kanalizacji kablowej z rur RHDPE 40/3,7 kable należy zaciągnąć do rury z wyróżnikiem czerwonym. Kable w studniach kablowych należy wyłożyć i umocować do istniejących wsporników kablowych. W studniach kablowych nr st.-05, st.-06, st.-14 należy zamontować stelaże zapasu i pozostawić w nich po 30 metrów zapasu kabla. W studniach st.-07 i st.-22 tych należy wykonać złącza rozgałęźne. Złącza te należy zabezpieczyć mufami typu FOSC-400. W studniach tych należy zamontować stelaże zapasu i pozostawić w nich po 30 metrów zapasu kabla. Po zaciągnięciu kabli i wprowadzeniu do budynków istniejące otwory w studniach kablowych i w ścianach budynków należy uszczelnić wkładami uszczelniającymi typu Jackmoon, by zapewnić szczelność przed przenikaniem gazu i wody do budynków oraz studni kablowych. Prace związane z wciąganiem kabla należy wykonać zgodnie z normami ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-010. Roboty związane z zaciągnięciem kabla do kanalizacji Orange należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez RTT Sp. z o.o. nr arch. 43/MPGK/08/2013 z sierpnia 2013 roku uzgodnionej w Orange Polska S.A. w dniu roku. Roboty na sieci Orange Polska S.A. prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci. Trasę prowadzenia kabli przedstawiono na orientacji rys. nr 1 i mapie do celów opiniodawczych w skali 1: rys. nr 2. Ułożenie i zakończenie kabla w budynkach. W budynku Oczyszczalni kabel należy doprowadzić do istniejącej szafki kablowej i zakończyć projektowana przełącznicą optyczną 19 /1U/24/SC simplex. W celu doprowadzenia kabla należy wykonać nowe wejście do budynku rurą o średnicy 100 mm, następnie na ścianie do szafy kablowej ułożyć korytko siatkowe szerokości 100 mm i długości 2 metrów. Po ułożenie kabla drabinkę kablową należy osłonić listwą maskującą. W budynku zamontować skrzynkę zapasu i pozostawić w niej 10 metrów zapasu kabla. W budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kabel należy doprowadzić do pomieszczenia Serwerowni wykorzystując istniejące wejście i drabinki kablowe. Do zakończenia kabla wykorzystać wolne pola na istniejącej przełącznicy. Kabel należy zakończyć w istniejącej przełącznicy. Trasę oraz miejsce zakończenia kabla w budynku wskaże przedstawiciel PWSZ Krosno. W budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w pomieszczeniu sekretariatu należy na ścianie zamontować skrzynkę kablową 6U. Kabel do budynku wprowadzić wykorzystują istniejące wejście kablowe, następnie prowadzić po ścianie w listwie natynkowej LS 60x40 i doprowadzić do skrzynki naściennej. W pomieszczeni zamontować skrzynkę zapasu i pozostawić w niej 10 metrów zapasu kabla. Miejsce zamontowania skrzynki kablowej oraz skrzynki zapasu w pomieszczeniu sekretariatu należy uzgodnić z przedstawicielem dyrekcji Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Kabel zakończyć przełącznicą 19 /1U/12SC simplex w naściennej skrzynce kablowej. strona 3 z 7

4 Kable w budynkach prowadzić w rurach ochronnych nierozprzestrzeniających płomienia typu RHDPEt 25/2. Po zaciągnięciu kabli i wprowadzeniu do budynków istniejące otwory w studniach kablowych i w ścianach budynków należy uszczelnić wkładami uszczelniającymi typu Jackmoon, by zapewnić szczelność przed przenikaniem gazu i wody do budynków oraz studni kablowych. Prace związane z wciąganiem kabli optotelekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z normami ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-010. Szczegóły rozwiązania technicznego budowy kabli przedstawiono na załączonych rysunkach: na schemacie rozwiniętym kanalizacji oraz schemacie trasowym i optycznym kabli. Oznakowanie kabli. W studniach kablowych i w budynkach kabel należy oznaczyć opaskami ostrzegawczymi z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY oraz przywieszkami identyfikacyjnymi wg wzoru podanego na rysunku nr 6. W studniach kablowych własności Orange Polska S.A. kable należy dodatkowo oznaczyć opaskami oznaczeniowymi zgodnie z PT nr arch. 43/MPGK/08/2013 z sierpnia 2013 roku. Wzór opaski przedstawiono na rys. nr 7. Pomiary i badania kabla. Przed przystąpieniem do zaciągania kabli należy wykonać pomiary na bębnach. Natomiast po zmontowaniu kabli należy wykonać pomiary bilansu mocy i pasma przenoszenia Pomiary i badania kabla należy przeprowadzić zgodnie z normą ZN-96/TPSA-002 punkt 10 oraz normą ZN-96/TPSA-028 punkt Zestawienie odcinków kabli długość długość odcinek typ kabla trasowa instalacyjna Oczyszczalnia - studnia nr st , ,00 Z-XOTKtsdD 24J studnia nr st studnia nr st , ,00 Z-XOTKtsdD 48J studnia nr st PWSZ 178,00 250,00 Z-XOTKtsdD 12J studnia nr st SOS-W 455,00 515,00 Z-XOTKtsdD 12J 9. Zestawienie podstawowych materiałów kabel Z-XOTKtsdD 48J ,00 m kabel Z-XOTKtsdD 24J ,00 m kabel Z-XOTKtsdD 12J - 765,00 m mufa FOSC-400-B4-NN kompletna - 2,- szt. kaseta FOSC na 12 spawów - 2,- szt stelaż zapasu SZ-2-5,- szt. skrzynka zapasu SZ-4-3,- szt. skrzynka naścienna 19 6U - 1,- szt. przełącznica 19 /1U/24SC simplex - 1,- szt. przełącznica 19 /1U/12SC simplex - 1,- szt. drabinka kablowa CF 54x100-2,00 m listwa elektroinstalacyjna LS 60x40-5,00 m rura RHDPE 110/3,7-3,00 m rura RHDPEt 25/2,0-17,00 m rura Arot 110PS - 4,00 m studnia kablowa SKR-1 kompletna - 1,- szt. pokrywa wewnętrzna z listwami - 1,- szt. zamek Abloy - 1,- szt. 10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robót. Całość robót budowlano-montażowych przy realizacji niniejszego Projektu należy prowadzić w oparciu o sporządzony przez Kierownika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. Plan bezpieczeństwa o ochrony zdrowia Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ" powinien zawierać: stronę tytułową, część opisową, część rysunkową, sporządzoną na kopii projektu technicznego. strona 4 z 7

5 Na stronie tytułowej należy zamieścić: nazwę i adres obiektu budowlanego, nazwę Zamawiającego oraz jego adres, imię i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy, sporządzającego Plan BIOZ Część opisowa powinna zawierać: zakres robót do wykonania oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów, wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia, informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w szczególności: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i wyrobów, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu technicznego powinna zawierać dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności: czytelną legendę, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego, lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 11. Wykaz norm i zarządzeń ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe Optotelekomunikacyjne ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i Badania. ZN-96/TPSA-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. strona 5 z 7

6 ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-020 Złączki rur. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. ZN-96 TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. BN-75/ Urządzenia ochrony odgromowej konstrukcji wsporczych. BN-76/ Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Inne dokumenty: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (D.U.219. poz.1864 z 2005 r.) wraz z załącznikami. Zarządzenie Ministra Łączności z dnia r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać ( M.P. Nr 13/1992 r. poz. 95). Zarządzenie Ministra Łączności z dnia r. w sprawie zasad i warunków jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów i gazów w razie zbliżenia lub skrzyżowania ( M.P. Nr 13/1992 r. poz. 94). Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. (Zarządzenie Ministra Łączności nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.). Zarządzenie nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, załącznik - Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób postronnych. Ustawa Prawo Budowlane z dnia r. (D.U nr 89 z dnia roku z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) Ustawa z dnia r. o odpadach (D.U. nr 62 z 2001 r. poz. 628). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia w sprawie katalogu odpadów. (D.U. nr 112 z 2001 r. poz. 1206). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów i robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. nr 1210 poz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( D.U. nr 47 poz.401). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. nr 169 poz. 1650). 12. Uwagi końcowe. - Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami), - Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan BIOZ, projekt organizacji robót oraz projekt organizacji ruchu. - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska i Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami. - Do budowy należy stosować materiały które posiadają certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, homologacje. strona 6 z 7

7 Przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się Projektem Budowlanym, w którym na załączonych planach sytuacyjno wysokościowych wykazane są projektowane i istniejące elementy uzbrojenia terenu w obrębie prowadzenia robót. Wykonawca we własnym zakresie wykona projekt organizacji robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podstawą prawną opracowania planu BIOZ jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz.1126 ). Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest: powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu robót, zapoznanie się z Projektem Technicznym oraz z dokumentami towarzyszącymi, zapoznanie się z treścią umów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej kanalizacji kablowej i lokalizację studni kablowej, przekazanie Wykonawcy placu budowy, - Roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prowadzić ręcznie pod nadzorem poszczególnych użytkowników sieci i przed zasypaniem dokonać ich odbioru. W przypadku wykrycia w trakcie prowadzenia robót uzbrojenia nie wykazanego na planie sytuacyjnym, należy zabezpieczyć rejon prac i zawiadomić użytkownika sieci. Wszystkie napotkane urządzenia uzbrojenia podziemnego, a w szczególności kable energetyczne i rurociągi z gazem należy traktować jako czynne i grożące porażeniem lub wybuchem. - Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Polskimi Normami oraz powszechnie obowiązującymi w budownictwie teletechnicznym normami zakładowymi i zarządzeniami TP S.A. - W przypadku wejścia na teren sąsiednich nieruchomości przy wykonywaniu prac budowlanych Inwestor ma obowiązek uzyskania zgody właściciela obiektu oraz uzgodnienie z nim sposobu, zakresu i terminów korzystania z tego obiektu. - Po wykonaniu robót budowlano montażowych: teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Kierownik robót ma obowiązek zgłosić je do odbioru technicznego przedkładając Inwestorowi następujące dokumenty: techniczną dokumentację powykonawczą, geodezyjną dokumentację powykonawczą, protokoły pomiaru kabli - Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Ja niżej podpisany Ryszard Włodarczyk, zamieszkały przy ul. Sikorskiego 46B, Rzeszów nr uprawnień 0279/96/U po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ust. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oświadczam, że sporządziłem dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Świadom odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. Rzeszów, październik 2014 r strona 7 z 7

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska S.A. kolidującej z budową ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej w Myszyńcu budowa telekom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:..

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:.. Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY PROJ-TEL-BUD Zbigniew Rybicki 24-220 Niedrzwica Duża ul. Bazowa 10 Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Temat : Budowa kabla światłowodowego w relacji: Szafa Optyczna Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY Stadium Projekt wykonawczy Lokalizacja obiektu: Stary Las, Gmina Starogard Gdański Szafa dostępowa ONU-R1A Temat: Budowa przyłącza teletechnicznego od szafy dostępowej ROKOCIN/J01 do

Bardziej szczegółowo

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej (orientacja) rys. 1 Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej (mapa w skali 1:500) rys.

Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej (orientacja) rys. 1 Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej (mapa w skali 1:500) rys. Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Lokalizacja inwestycji 7. Charakterystyka inwestycji 8. Rozwiązanie techniczne 9. Zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLOWYCH LINII TELEINFORMATYCZNYCH

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLOWYCH LINII TELEINFORMATYCZNYCH ZADANIE :Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy INWESTOR: GMINA LEGNICA -Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Mickiewicza 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

Droga: W i nr W SPIS TREŚCI

Droga: W i nr W SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna. 1.1 Inwestor. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Przedmiot opracowania. 1.4 Zakres opracowania. 1.5 Przedmiar robót 2. Opis techniczny. 2.1 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30 Inwestor: Nazwa projektu: Stadium : Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-00 Katowice fax. (03) 5 8 30 Wykonanie usług projektowych pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do

Bardziej szczegółowo

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Część opisowa 1.1. Część ogólna 1.1.1. Przedmiot opracowania. 1.1.2. Zakres rzeczowy. 1.1.3. Podstawy opracowania. 1.1.4. Wykonawca dokumentacji. 1.1.5. Wykonawca robót. 1.1.6. Ustalenia końcowe. 1.1.7.

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Kupiec Maria ul. Wł. Jagiełły 137, Tarnów tel: , kom: mail: PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe Kupiec Maria ul. Wł. Jagiełły 137, Tarnów tel: , kom: mail: PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowe Kupiec Maria ul. Wł. Jagiełły 137, 33-100 Tarnów tel: 014-626-77-77, kom: 0694389888 mail: mariakupiec@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Rozbudowa ulicy Tęczowej Temat: Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa

SPIS TREŚCI I Część opisowa - 1 - SPIS TREŚCI I Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Podstawa opracowania...2 1.3. Inwestor...2 1.4. Nazwa inwestycji...2 1.5. Adres Inwestycji...2 1.6. Cel inwestycji...3 1.7. Termin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ T PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ OBIEKT RYNEK W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: (REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETLENIE, MAŁA ARCHITEKTURA) ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna MONIT- 1

Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Budowa kamer monitoringu na terenie Straży Granicznej w Gołdapi Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2. Zakres stosowania ST...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMśA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: STARE KUPISKI gm. ŁomŜa Przebudowa kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Zlec MZD/167/TP2/2010 data: XI 2010 r. METRYKA PROJEKTU

Zlec MZD/167/TP2/2010 data: XI 2010 r. METRYKA PROJEKTU Zlec MZD/167/TP2/2010 data: XI 2010 r. METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 w Opolu przy ulicy Strzeleckiej Stadium dokumentacji: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy.

Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt budowlano-wykonawczy. Temat opracowania: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY,BUDOWĄ ZEWNETRZNEJINSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Część ogólna... Część technologiczna... Uwagi końcowe... Wykaz norm i przepisów branżowych... Zestawienia... Załączniki...

Spis treści: 1 Część ogólna... Część technologiczna... Uwagi końcowe... Wykaz norm i przepisów branżowych... Zestawienia... Załączniki... Spis treści: 1 Część ogólna... 1.1 Inwestor... 1.2 Użytkownik... 1.3 Przedmiot i zakres opracowania... 1.4 Podstawa opracowania... 1.5 Zakres rzeczowy... 1.6 Uzgodnienia... 2 Część technologiczna... 2.1

Bardziej szczegółowo

Wykonania i Odbioru Robót. Spis treści

Wykonania i Odbioru Robót. Spis treści Spis treści 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiOR). 2. Zakres stosowania STWiOR. 3. Zakres robót objętych STWiOR. 4. Materiały 5. Sprzęt 6. Transport 7. Wykonanie robót 8. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Przebudowa ulicy Krasickiego etap II w Puławach Kanał technologiczny na działkach nr 554; 436; 490; 402/9 w obrębie 2 Włostowice jednostce

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy Projekt budowlany/wykonawczy Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Narutowicza w Iławie dz.156 obręb 11 Spis treści 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 Załącznik nr 9c Wzór do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

BRANŻA TELETECHNICZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA MAXPROJEKT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TELETECHNICZNA Temat projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05 Ilość egz. Egz. nr Stadium PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Adres: Przebudowa sieci telefonicznej w rejonie ulic Łąkowej, Osiedlowej, Granicznej, Krzywej, Spokojnej, Spacerowej, Rzemieślniczej w Dłutowie Dłutów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROLAN MAREK LANGOWSKI Ul. Jabłonkowska 6 05-230 Kobyłka tel. / fax. ( 0-22 ) 786-28-67 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stadium : Specyfikacja techniczna Miejscowość : Wołomin. Obiekt : Sieć monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany/Wykonawczy

Projekt Budowlany/Wykonawczy Projekt Budowlany/Wykonawczy Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z budową kanalizacji sanitarnej i rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Śródka, gm. Gietrzwałd Spis treści

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 od km 675+555

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy: Opracowania technicznej dokumentacji projektowej oraz wykonania prac związanych z budową sieci światłowodowej na potrzeby połączenia jednostek Urzędu Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

telekomunikacja kod CPV: 45231100

telekomunikacja kod CPV: 45231100 pracownia projektowa Portal s.c. Pracownia Projektowa P. Czujkowski, M. Zombirt 71-604 Warszawa, ul. śuławskiego 2 tel./fax: 0 22 8482144, tel. kom. 0 604 433133 71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej

Projekt Wykonawczy. Projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT KATOWICE 40-874 Katowice, ul.tysiąclecia 1 ( skr.poczt.1766 ) Tel: (32) 254 05 39, fax (32) 254 14 41, (32) 254 05 29, NIP 634-013-42-57 Wpisana do rejestru Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1.3 Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wraz z warunkami zabezpieczenia sieci

1.3 Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wraz z warunkami zabezpieczenia sieci 1. Zawartość opracowania: 1.1 Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia rurociągu telekomunikacyjnego Netii S.A. dotyczące ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna PROJEKT WYKONAWCZY Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej związanej z rozbudową drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp. na odcinku od ul. Kaliskiej do Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin.

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin. KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KATOWICACH 40-857 KATOWICE, ul. ZAMUŁKOWA 8 e-mail: kprt@prt.com.pl tel. (032) 253 00 50, 253 00 51, Fax (032) 254 66 08 Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. I. Projekt zagospodarowania terenu. 1. Część opisowa.

SPIS ZAWARTOŚCI. I. Projekt zagospodarowania terenu. 1. Część opisowa. I Projekt zagospodarowania terenu 1 Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI 11Przedmiot inwestycji 12 Inwestor, Zleceniodawca, Użytkownik 13 Podstawa opracowania projektu budowlanego 14 Wykonawca 15 Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Dokument: PROJEKT BUDOWLANY NA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNE POMIEDZY BUDYNKAMI MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W PŁOŃSKU Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo TELNET Paweł Zych 33 Pułku Piechoty 14 18-421 Piątnica mail: biuro@e-serwis.info NIP: 7181454558, REGON: 450714573 Egz. Nr 1 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TEMAT: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E.

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. mgr inŝ. EWALD MRUGAŁA 45-057 OPOLE ul. Ozimska 8 I p. tel.kom. 602608736, e-mail: mrugalahme1@o2.pl NIP 754-124-32-55 Opole, listopad 2015 r. METRYKA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Wyścigowej i Turniejowej we Wrocławiu Data: 2008-12-08 Inwestor: Gmina Wrocław Obiekt: Projekt PT-1/2007 i PT-2/2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m.

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m. Opracowanie PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) SKRZYśOWANIA DRÓG KRAJOWYCH NR 11 Z 12 W M. PLESZEW NA RONDO Część PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 4 3. KOPIE WARUNKÓW, DECYZJI I UZGODNIEŃ 6 4. RYSUNKI I MAPY 14

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 4 3. KOPIE WARUNKÓW, DECYZJI I UZGODNIEŃ 6 4. RYSUNKI I MAPY 14 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 1.3. INWESTOR 3 1.4. UśYTKOWNIK LINII ŚWIATŁOWODOWEJ 3 1.5. ZAKRES RZECZOWY 3 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 4 2.1. BUDOWA KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna D

Specyfikacja techniczna D Specyfikacja techniczna D-01.03.04 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudowa ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ulicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu LAMBERT Projekt Sp. z o.o.. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 74 tel. +48 606701407 PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P.W.TELBUD Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy

P.W.TELBUD Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy P.W.TELBUD 05-552 Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy Stadium Projekt Budowlano-Wykonawczy Branża Telekomunikacja Zadanie Przebudowa ul. Promienistej w m. Rusiec Gm. Nadarzyn. Temat opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna D

Specyfikacja techniczna D Specyfikacja techniczna D-01.03.04 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange w związku z budową drogi wewnętrznej w msc. Korpele KM 0+000,00-0+955,0 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 Zakres do realizacji NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis techniczny Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu...

Spis treści Opis techniczny Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu... Spis treści Opis techniczny.. 3 1. Dane ogólne... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Zakres rzeczowy projektu... 3 1.4. Inwestor 3 1.5. Biuro projektowe... 4 2. Część

Bardziej szczegółowo

Część H: Projekt architektoniczno budowlany Branża teletechniczna. Gmina Kozienice 26-900 Kozienice Parkowa 5

Część H: Projekt architektoniczno budowlany Branża teletechniczna. Gmina Kozienice 26-900 Kozienice Parkowa 5 Nazwa, adres obiektu budowlanego Budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy m. Nowiny do nawierzchni asfaltobetonowej Stadium Projekt budowlany Część H: Projekt architektoniczno budowlany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Zamawiający 1.3. Adres budowy 1.4. Wykonawca dokumentacji 1.5. Wykonawca robót 1.6. Uzgodnienia i projekty związane 2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU SPIS TREŚCI I. OPIS 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 1.3. ZAKRES RZECZOWY 1.4. ADRES BUDOWY 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 2.1.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE R ARCHIWAL Y: PW-145/59/12 EGZ. R 1 LICZBA EGZ. 4 PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J Temat: BUDOWA POŁĄCZE IA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI: KOME DA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji.

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji. BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@now-eko.com.pl Nazwa obiektu: Adres: Zamawiający: Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY LAMBERT Przemysław Stana s. j. 34-325 Łodygowice ul. Sportowa 13 NIP 5532397578 Tel. 606 701407 Email: lambert.office@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej przy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. TOM I TOM II XI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań Poland www.tebodin.com www.sapprojekt.pl NIP: 781-16-02-699 REGON: 631158132 R-k bieŝ.: 69 1090 1362 0000 0001 0356 4579 BZ WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUG RÓŻNYCH Telkol Spółka z o.o. KRS - 0000186214 43-340 Kozy ul. Świerkowa 14 tel: 0-33-81-74-118 e-mail: biuro@telkol.com ZADANIE INWESTYCYJNE OPRACOWANIE nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość TOM 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK II.4 PRZEDMIAR ROBÓT Linie Budowa linii światłowodowych oraz przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z modernizacją automatyki, wizualizacji oraz systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY budowy sieci teletechnicznej MSRK (MTKK) ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Projekt przebudowy kabla światłowodowego do budynku Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza 60 w Inowrocławiu. Inwestor: Urząd Miasta Inowrocławia ul. Franklina Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Katowice, październik 2011 rok

Katowice, październik 2011 rok Wykonawca: energoekspert sp. z o.o. energia i ekologia 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 351-36-70, fax (0 32) 351-36-75 NIP 634-10-21-696 e-mail: biuro@energoekspert.com.pl www.energoekspert.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 Stadium: Projekt wykonawczy. Branża: Telekomunikacyjna. Obiekt: Budynek WFC 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53. Temat: Projekt techniczny instalacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo