Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny"

Transkrypt

1 Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul. Drzymały 7.2 Budowa kabli Typ i profil projektowanych kabli. Budowa kabli w kanalizacji kablowej Ułożenie i zakończenie kabli w budynkach. Oznakowanie kabli. Pomiary i badania kabli. 7.3 Budowa kabli 8. Zestawienie odcinków kabli 9. Zestawienie podstawowych materiałów 10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robót 11. Wykaz norm i rozporządzeń 12. Uwagi końcowe 13. Przedmiar robót odrębne zszycie Rysunki: Trasa projektowanego kabla (orientacja) rys. 1 Trasa projektowanej kabla (mapa w skali 1:1000) rys. 2 Schemat rozwinięty projektowanego kabla rys. 3 Schemat trasowy projektowanego kabla rys. 4 Schemat optyczny projektowanego kabla rys. 5 Opaska oznaczeniowa /MPGK Krosno Ps. z o.o./ rys. 6 Opaska oznaczeniowa /Orange Polska S.A./ rys strona 1 z 7

2 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa ramowa zawarta w dniu roku pomiędzy MPGK Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Kośnie, a Rzeszowskim Towarzystwem Telekomunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Ustalenia z Działem Informatyki MPGK Krosno S.A 1.3. Inwentaryzacja istniejącej sieci z natury wykonana przez projektanta Normy w zakresie budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych i ich zabezpieczeń Normy w zakresie budowy telekomunikacyjnych sieci dostępowych Mapa do celów opiniodawczych w skali 1: Postanowienia ogólne Opracowanie obejmuje budowę łącza światłowodowego łączącego budynek Oczyszczalni Ścieków MPGK Sp. z o.o. ul. Drzymały z budynkiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego wraz z odgałęzieniem do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Bema w Krośnie. W celu wybudowania w/w łącza w projekcie zakłada się budowę kabli światłowodowych o pojemności: 12, 24 i 48 włókien, Projektowane kable zaciągnięte zostaną do istniejących kanalizacji kablowych własności MPGK Krosno Sp. z o.o., Orange Polska S.A. PWSZ w Krośnie. Na odcinku od budynku Oczyszczalni do studni kablowej nr st.-07 zaciągnięty zostanie kabel o pojemności 24 włókien, od studni kablowej nr st,-07 do studni kablowej nr st.-22 kabel 48 włóknowy natomiast do budynków PWSZ przy ul. Wyspiańskiego i SOS-W przy ul. Bema kable o pojemności 12 J. Wzdłuż ul. Drzymały i Krakowskiej kabel zaciągnięty zostanie do istniejącej kanalizacji kablowej własności Orange Polska S.A. Roboty związane z zaciągnięciem kabla do kanalizacji Orange należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez RTT Sp. z o.o. nr arch. 43/MPGK/08/2013 z sierpnia 2013 roku uzgodnionej w Orange Polska S.A. w dniu roku. Na odcinku od studni kablowej nr st.-22 do budynku PWSZ kabel zaciągnięty zostanie do kanalizacji kablowej wybudowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, natomiast na pozostałych odcinkach kabel zaciągnięty zostanie do kanalizacji kablowej własności MPGK Krosno Sp. z o.o. W budynku Oczyszczalni i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego kabel zakończony zostanie na projektowanych przełącznicach optycznych 19 1U, natomiast w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej przełącznicy. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania ul. Drzymały i Krakowskiej wybudowana zostanie studnia kablowa typu SKR-1 stanowiąca nawiązanie do istniejącej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. Studnię kablową oraz powiązanie z kanalizacją Orange należy wykonać na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez RTT Sp. z o.o. nr arch. 104/MPGK/2014 z lutego 2014 roku. 3. Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. ul. Fredry 12; Krosno 4. Projektant Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 46B; Rzeszów 5. Wykonawca Wykonawca robót budowlano montażowych zostanie wyłoniony w drodze przetargu przeprowadzonego przez Inwestora. 6. Zakres rzeczowy inwestycji budowa kabla Z-XOTKtsdD 12J - 765,0 m budowa kabla Z-XOTKtsdD 24J ,0 m budowa kabla Z-XOTKtsdD 48J ,0 m montaż przełącznicy 19 1U - 1,- szt. montaż złączy rozgałęźnych - 2,- szt. budowa studni kablowej SKR-1-1,- szt. budowa kanalizacji kablowej 1xRHDPE 110/3,7-3,0 m strona 2 z 7

3 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul. Drzymały W rejonie skrzyżowania ul. Drzymały i ulicy Krakowskiej w pobliżu istniejącej studni kablowej Orange Polska S.A. wybudować studnie kablową typu SKR-1. Wybudowaną studnię powiązać z istniejącą studnią kablową operatora Orange Polska S.A. poprzez wybudowanie krótkiego odcinka kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/3,7 mm. Rury kanalizacji kablowej w studniach W studni zamontować wsporniki dwukablowe pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy dodatkowe typu Pioch z zamkami Abloy. Po wprowadzeniu rur kanalizacji kablowej gardła studni wyprawić masą betonową. Istniejące kable elektryczne w miejscu skrzyżowania z budowaną kanalizacja kablową należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi typu Arot 110 PS. Całość robót związanych z budową studni kablowej wykonać na podstawie Projektu Budowlanego opracowanych przez RTT Sp. z o.o. nr arch. 104/MPGK/2014 z lutego 2014 roku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz powszechnie stosowanymi w budownictwie teletechnicznym normami zakładowymi TP S.A. 7.2 Budowa kabli Typ i profil projektowanych kabli W projekcie zakłada się budowę kabli typu Z-XOTKtsdD 12, 24, 48 włóknowych są to wzmocnione jednodomowe tubowe kable optyczne. Budowa kabla Do istniejącej kanalizacji kablowej wzdłuż ulic: Drzymały, Krakowskiej, Jana Pawła II, Bema i Wyspiańskiego należy zaciągnąć kable światłowodowe. Kable zaciągnąć metodą pneumatyczną lub mechaniczną z kontrolowaną siłą naciągu. Do kanalizacji kablowej z rur RHDPE 40/3,7 kable należy zaciągnąć do rury z wyróżnikiem czerwonym. Kable w studniach kablowych należy wyłożyć i umocować do istniejących wsporników kablowych. W studniach kablowych nr st.-05, st.-06, st.-14 należy zamontować stelaże zapasu i pozostawić w nich po 30 metrów zapasu kabla. W studniach st.-07 i st.-22 tych należy wykonać złącza rozgałęźne. Złącza te należy zabezpieczyć mufami typu FOSC-400. W studniach tych należy zamontować stelaże zapasu i pozostawić w nich po 30 metrów zapasu kabla. Po zaciągnięciu kabli i wprowadzeniu do budynków istniejące otwory w studniach kablowych i w ścianach budynków należy uszczelnić wkładami uszczelniającymi typu Jackmoon, by zapewnić szczelność przed przenikaniem gazu i wody do budynków oraz studni kablowych. Prace związane z wciąganiem kabla należy wykonać zgodnie z normami ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-010. Roboty związane z zaciągnięciem kabla do kanalizacji Orange należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez RTT Sp. z o.o. nr arch. 43/MPGK/08/2013 z sierpnia 2013 roku uzgodnionej w Orange Polska S.A. w dniu roku. Roboty na sieci Orange Polska S.A. prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci. Trasę prowadzenia kabli przedstawiono na orientacji rys. nr 1 i mapie do celów opiniodawczych w skali 1: rys. nr 2. Ułożenie i zakończenie kabla w budynkach. W budynku Oczyszczalni kabel należy doprowadzić do istniejącej szafki kablowej i zakończyć projektowana przełącznicą optyczną 19 /1U/24/SC simplex. W celu doprowadzenia kabla należy wykonać nowe wejście do budynku rurą o średnicy 100 mm, następnie na ścianie do szafy kablowej ułożyć korytko siatkowe szerokości 100 mm i długości 2 metrów. Po ułożenie kabla drabinkę kablową należy osłonić listwą maskującą. W budynku zamontować skrzynkę zapasu i pozostawić w niej 10 metrów zapasu kabla. W budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kabel należy doprowadzić do pomieszczenia Serwerowni wykorzystując istniejące wejście i drabinki kablowe. Do zakończenia kabla wykorzystać wolne pola na istniejącej przełącznicy. Kabel należy zakończyć w istniejącej przełącznicy. Trasę oraz miejsce zakończenia kabla w budynku wskaże przedstawiciel PWSZ Krosno. W budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w pomieszczeniu sekretariatu należy na ścianie zamontować skrzynkę kablową 6U. Kabel do budynku wprowadzić wykorzystują istniejące wejście kablowe, następnie prowadzić po ścianie w listwie natynkowej LS 60x40 i doprowadzić do skrzynki naściennej. W pomieszczeni zamontować skrzynkę zapasu i pozostawić w niej 10 metrów zapasu kabla. Miejsce zamontowania skrzynki kablowej oraz skrzynki zapasu w pomieszczeniu sekretariatu należy uzgodnić z przedstawicielem dyrekcji Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Kabel zakończyć przełącznicą 19 /1U/12SC simplex w naściennej skrzynce kablowej. strona 3 z 7

4 Kable w budynkach prowadzić w rurach ochronnych nierozprzestrzeniających płomienia typu RHDPEt 25/2. Po zaciągnięciu kabli i wprowadzeniu do budynków istniejące otwory w studniach kablowych i w ścianach budynków należy uszczelnić wkładami uszczelniającymi typu Jackmoon, by zapewnić szczelność przed przenikaniem gazu i wody do budynków oraz studni kablowych. Prace związane z wciąganiem kabli optotelekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z normami ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-010. Szczegóły rozwiązania technicznego budowy kabli przedstawiono na załączonych rysunkach: na schemacie rozwiniętym kanalizacji oraz schemacie trasowym i optycznym kabli. Oznakowanie kabli. W studniach kablowych i w budynkach kabel należy oznaczyć opaskami ostrzegawczymi z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY oraz przywieszkami identyfikacyjnymi wg wzoru podanego na rysunku nr 6. W studniach kablowych własności Orange Polska S.A. kable należy dodatkowo oznaczyć opaskami oznaczeniowymi zgodnie z PT nr arch. 43/MPGK/08/2013 z sierpnia 2013 roku. Wzór opaski przedstawiono na rys. nr 7. Pomiary i badania kabla. Przed przystąpieniem do zaciągania kabli należy wykonać pomiary na bębnach. Natomiast po zmontowaniu kabli należy wykonać pomiary bilansu mocy i pasma przenoszenia Pomiary i badania kabla należy przeprowadzić zgodnie z normą ZN-96/TPSA-002 punkt 10 oraz normą ZN-96/TPSA-028 punkt Zestawienie odcinków kabli długość długość odcinek typ kabla trasowa instalacyjna Oczyszczalnia - studnia nr st , ,00 Z-XOTKtsdD 24J studnia nr st studnia nr st , ,00 Z-XOTKtsdD 48J studnia nr st PWSZ 178,00 250,00 Z-XOTKtsdD 12J studnia nr st SOS-W 455,00 515,00 Z-XOTKtsdD 12J 9. Zestawienie podstawowych materiałów kabel Z-XOTKtsdD 48J ,00 m kabel Z-XOTKtsdD 24J ,00 m kabel Z-XOTKtsdD 12J - 765,00 m mufa FOSC-400-B4-NN kompletna - 2,- szt. kaseta FOSC na 12 spawów - 2,- szt stelaż zapasu SZ-2-5,- szt. skrzynka zapasu SZ-4-3,- szt. skrzynka naścienna 19 6U - 1,- szt. przełącznica 19 /1U/24SC simplex - 1,- szt. przełącznica 19 /1U/12SC simplex - 1,- szt. drabinka kablowa CF 54x100-2,00 m listwa elektroinstalacyjna LS 60x40-5,00 m rura RHDPE 110/3,7-3,00 m rura RHDPEt 25/2,0-17,00 m rura Arot 110PS - 4,00 m studnia kablowa SKR-1 kompletna - 1,- szt. pokrywa wewnętrzna z listwami - 1,- szt. zamek Abloy - 1,- szt. 10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robót. Całość robót budowlano-montażowych przy realizacji niniejszego Projektu należy prowadzić w oparciu o sporządzony przez Kierownika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. Plan bezpieczeństwa o ochrony zdrowia Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ" powinien zawierać: stronę tytułową, część opisową, część rysunkową, sporządzoną na kopii projektu technicznego. strona 4 z 7

5 Na stronie tytułowej należy zamieścić: nazwę i adres obiektu budowlanego, nazwę Zamawiającego oraz jego adres, imię i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy, sporządzającego Plan BIOZ Część opisowa powinna zawierać: zakres robót do wykonania oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów, wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia, informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w szczególności: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i wyrobów, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu technicznego powinna zawierać dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności: czytelną legendę, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego, lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 11. Wykaz norm i zarządzeń ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe Optotelekomunikacyjne ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i Badania. ZN-96/TPSA-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. strona 5 z 7

6 ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-020 Złączki rur. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. ZN-96 TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. BN-75/ Urządzenia ochrony odgromowej konstrukcji wsporczych. BN-76/ Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Inne dokumenty: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (D.U.219. poz.1864 z 2005 r.) wraz z załącznikami. Zarządzenie Ministra Łączności z dnia r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać ( M.P. Nr 13/1992 r. poz. 95). Zarządzenie Ministra Łączności z dnia r. w sprawie zasad i warunków jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów i gazów w razie zbliżenia lub skrzyżowania ( M.P. Nr 13/1992 r. poz. 94). Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. (Zarządzenie Ministra Łączności nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.). Zarządzenie nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, załącznik - Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób postronnych. Ustawa Prawo Budowlane z dnia r. (D.U nr 89 z dnia roku z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) Ustawa z dnia r. o odpadach (D.U. nr 62 z 2001 r. poz. 628). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia w sprawie katalogu odpadów. (D.U. nr 112 z 2001 r. poz. 1206). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów i robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. nr 1210 poz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( D.U. nr 47 poz.401). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. nr 169 poz. 1650). 12. Uwagi końcowe. - Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami), - Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan BIOZ, projekt organizacji robót oraz projekt organizacji ruchu. - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska i Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami. - Do budowy należy stosować materiały które posiadają certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, homologacje. strona 6 z 7

7 Przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się Projektem Budowlanym, w którym na załączonych planach sytuacyjno wysokościowych wykazane są projektowane i istniejące elementy uzbrojenia terenu w obrębie prowadzenia robót. Wykonawca we własnym zakresie wykona projekt organizacji robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podstawą prawną opracowania planu BIOZ jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz.1126 ). Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest: powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu robót, zapoznanie się z Projektem Technicznym oraz z dokumentami towarzyszącymi, zapoznanie się z treścią umów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej kanalizacji kablowej i lokalizację studni kablowej, przekazanie Wykonawcy placu budowy, - Roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prowadzić ręcznie pod nadzorem poszczególnych użytkowników sieci i przed zasypaniem dokonać ich odbioru. W przypadku wykrycia w trakcie prowadzenia robót uzbrojenia nie wykazanego na planie sytuacyjnym, należy zabezpieczyć rejon prac i zawiadomić użytkownika sieci. Wszystkie napotkane urządzenia uzbrojenia podziemnego, a w szczególności kable energetyczne i rurociągi z gazem należy traktować jako czynne i grożące porażeniem lub wybuchem. - Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Polskimi Normami oraz powszechnie obowiązującymi w budownictwie teletechnicznym normami zakładowymi i zarządzeniami TP S.A. - W przypadku wejścia na teren sąsiednich nieruchomości przy wykonywaniu prac budowlanych Inwestor ma obowiązek uzyskania zgody właściciela obiektu oraz uzgodnienie z nim sposobu, zakresu i terminów korzystania z tego obiektu. - Po wykonaniu robót budowlano montażowych: teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Kierownik robót ma obowiązek zgłosić je do odbioru technicznego przedkładając Inwestorowi następujące dokumenty: techniczną dokumentację powykonawczą, geodezyjną dokumentację powykonawczą, protokoły pomiaru kabli - Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Ja niżej podpisany Ryszard Włodarczyk, zamieszkały przy ul. Sikorskiego 46B, Rzeszów nr uprawnień 0279/96/U po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ust. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oświadczam, że sporządziłem dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Świadom odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. Rzeszów, październik 2014 r strona 7 z 7

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013r. Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych Ie - 108 Warszawa 2013 r. Przepis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestycja Adres Opracowanie : Przebudowa systemu wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA OBIEKT BUDOWLANY Nazwa Adres Rozbudowa odcinka ul. Wiejskiej Przebudowa kolidującego odcinka gazociągu śr/c PE de 125 m. Nowa Wieś Rzeczna ul. Wiejska, gm. Starogard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo