Szanowni Pa stwo. Mam zaszczyt przedstawi ofert Firmy Euroservices POLSKA Sp. z o. o. dotycz c us ugi utrzymania czysto ci.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Pa stwo. Mam zaszczyt przedstawi ofert Firmy Euroservices POLSKA Sp. z o. o. dotycz c us ugi utrzymania czysto ci."

Transkrypt

1 POLSKA Sp. z o.o.

2 SzanowniPastwo MamzaszczytprzedstawiofertFirmyEuroservicesPOLSKASp.zo.o.dotyczc usugiutrzymaniaczystoci. Czysteotoczenieorazzdrowerodowiskopracytonietylkowarunekwstpnydla stworzenia funkcjonalnego rodowiska, ale równie podstawa dobrego samopoczucia pracownikówiichwydajnoci. Podstawnaszegosukcesusodpowiedniodobraniiwykwalifikowanipracownicy. To wanieich postawa, starania i poziom wiadczonychusug pozwalaj nam sprosta wymaganiom stawianym przez Klientów. W zwizku z tym du wag przykadamy do procesurekrutacji,rozwojupracownikóworazzarzdzaniazasobamiludzkimi.oferujemy atrakcyjne warunki pracy, bo tylko w ten sposób moemy pozyska wykwalifikowany personelwiadczcydlanaszychklientówusuginajwyszejjakoci. Pragniemypodkreli,eEuroservicesPOLSKASp.zo.o.jakofirmapodejmujcasi wykonywaniapracnazlecenieswoichklientówdysponujeniezbdnwiedz,zapleczem technologicznym, technicznym i finansowym, pozwalajcym na sprostanie wszelkim wymaganiomklientóworaz,coniemniejwane,posiadaszerokiedowiadczenie,dziki któremupotrafizaproponowanajlepszezpunktuwidzeniaklientarozwizania. Proponujemyskorzystanieznaszychusug,którezewzgldunawysokjako,jakrównie korzystne warunki cenowe, zagwarantuj Pastwu niezbdny komfort pracy w miym iczystymotoczeniu.jednoczeniepodkrelam,ecenyzaposzczególneusugiwynikaj zwymagaklientaizawszerónicujemyjewzalenociodkonkretnychoczekiwa. FirmaEuroservicesPOLSKASp.zo.o.jestorganizacjznanwPolscejakiwHolandii. Odlat90tychzajmujesiwerbowaniemiselekcjpracownikównapotrzebyprojektówjej holenderskiejorganizacjisiostrzanejinforcontractingb.v.orazinnychfirmwholandii.staje si te coraz bardziej znana jako pracodawca, zatrudniajcy ludzi do pracy w Polsce. Z biegiem lat firma rozwina swoj dziaalno i z biura prowadzcego jedynie nabór iselekcjepersonelu,staasiorganizacjwiadczcwszechstronneusugi: nabóriselekcja, wykonawstwozlecanychprac, udostpnianiepracownikówinnymfirmom.

3 Dzikinamwieleosóbznajdujeprac.Siedemnaszychoddziaówulokowanychjest wstrategiczniewybranychmiastach,takichjak:kluczbork,racibórz,gdask,police,kalisz, Radom.IchdziaaniakoordynujesiedzibagównanaszejfirmywNiemodlinie.Wnaszych oddziaachpracujosoby,którezapewniajinformacjnatemataktualnychprojektów. Stworzylimy baz pracowników do pracy na rónych rynkach i w rónych branach. Niezalenie od tego czy s oni potrzebni do pracy w sektorze logistycznym, rolnictwie i ogrodnictwie, przy sortowaniu odziey, produkcji i naprawie palet, czy te w innych branachprodukcyjnych.odbywasiostraselekcjapodwzgldemfachowociinastawienia do pracy. Dziki temu nasi zleceniodawcy mog mie pewno, e poleceni przez nas elektromonterzy,spawacze,tokarze,hydraulicy,ciele,malarzeiinnipracownicywykonaj swojpracwsposóbfachowy.nasidowiadczeniiwyspecjalizowanipracownicyznajduj zatrudnienie m.in. w sektorze technologii metalowych, izolacyjnych, elektrycznych ibudowlanych. Od 3 lat firma Euroservices POLSKA Sp. z o. o. wiadczy równie specjalistyczne, profesjonalne i kompleksowe usugi utrzymania czystoci. Dba o wysok jako usug. Tworzymy zgrany zespó dowiadczonych osób, które rzetelnie wykonuj swoj prac. Przeszkolony personel z wieloletni praktyk wiadczy dla Pastwa usugi z najwysz starannoci.dzikifachowejwiedzyorazposiadaniuodpowiednichumiejtnocimoemy zagwarantowanajwyszjakowiadczonychusug.jestemyfirm,którajestwstanie zadowolinajbardziejwymagajcychklientów.dlategotezajmujemysiprofesjonalnym sprztaniem. Usugi przez nas wykonywane daj jako, której konkurencja moe nam pozazdroci.kierownictwo,pracownicy,nowoczesnysprztoraztechnologiepozwalajna osignicie doskonaych rezultatów. Naszym celem jest zapewnienie obu stronom satysfakcji.zakresusugdostosowujemydoindywidualnychwymagaklienta.posiadamy szerokgamsprztuorazuywamyprofesjonalnychrodków. Oferujemyszerokiespektrumusugzwizanychzutrzymaniemczystoci: kompleksowesprztaniebiur,mieszka,szpitali,banków,szkó,stacjikolejowychiinnych obiektów, doczyszczanie, zabezpieczenieiimpregnacjapodóg, mycieokienielewacji, praniewykadzin, pielgnacjaterenówzielonych. KadcnacisknaniezawodnoiprofesjonalizmEuroservicesPolskaSp.zo.o. uzyskaawpisdospecjalnegorejestruvro StowarzyszeniaStaychPodwykonawców, uzyskaacertyfikatiso9001iposiadacertyfikatbhp OHSAS.Jesttowanedlanaszych zleceniodawców,pracownikówisamejfirmy.

4 Uwagiogólne Wykonywanie usugi obejmuje wszystkie czynnoci zmierzajce do zaspokojenia potrzebnaszychklientówwzakresieutrzymaniawysokichstandardówhigienicznychwe wszystkichpomieszczeniach.obejmujeononastpujceczynnoci: Sprztaniebiece Codzienne sprztanie m.in. powierzchni biurek, mebli, obrazów, parapetów, telefonów, oprónianie pojemników na mieci, odkurzanie i mycie podóg na mokro, zmywanienaczyitp.sprztaniebiecemoeodbywasiodowolnejporzednialubnocy zgodniezindywidualnymiustaleniamizklientem. Serwisdzienny Pracownik serwisowy stale obecny na obiekcie w godzinach pracy Klienta. Do podstawowych obowizków naley biece utrzymanie czystoci w miejscach ogólnodostpnych i najczciej uczszczanych, biece utrzymanie czystoci w toaletach wraz z uzupenianiem artykuów higienicznych, zmywanie naczy, a take inne prace pomocniczezleconeprzezklientanaterenieobiektu. Sprztaniegruntowne Bardzo dokadne czyszczenie przy uyciu specjalistycznych maszyn, urzdze irodkówchemicznych czstopraktykowaneprzyprzeprowadzkach. Sprztaniespecjalistyczne Specjalistycznepracezwizanezutrzymaniemczystoci,m.in.mycieokienifasad budynkówmetodalpinistycznzrusztowanialubzpodnonika,specjalistyczneczyszczenie sprztu elektronicznego (telefonicznego, komputerowego, kserokopiarek i serwerowni), praniefoteli,zason,wykadzin,dywanówitapicerki,utrzymanieikonserwacjaposadzek kamiennych. DustControl Serwismatwejciowych Dobór waciwego rodzaju mat wejciowych wraz z obsug obejmujc pranie isystematycznichwymian. WashroomServices(serwisurzdzeirodkówhigieny) Utrzymanie czystoci w toaletach, instalacja dozowników, dobór i zaopatrzenie wartykuyhigieniczne. Biorcpoduwagnaszedowiadczenieprzydostarczaniunaobiektymateriaów higienicznycheuroservicespolskasp.zo.o.proponujepastwuabykosztyzwizanez dostaw materiaów higienicznych takich jak: rczniki papierowe, papier toaletowy ewentualniemydo,kostkizapachoweitp.,rozliczanebyynapodstawiefaktycznegozuycia anastpnierefakturowane.wymaganiapastwa,codojakocitychrodkówpozostawiamy douzgodnieniawprzypadkuwyraaniazainteresowanianaszofert.

5 USUGASPRZTANIAOBEJMUJE: mycie i czyszczenie usuwanie zabrudze zwizanych z powierzchni za pomoc profesjonalnych narzdzi oraz odpowiednich rodków chemicznych. W zalenoci od wymaga czyszczenie moe odbywa si przy pomocy specjalistycznych technologii sprztania, myciemaszynowe usuwaniezabrudzetrwalezwizanychzpowierzchnizapomoc maszynmyjcych, mopowanie usuwanie zabrudze zwizanych z podoem za pomoc suchego bd mokregomopa(woda+odpowiednierodkichemiczne), dezynfekcja usuwaniebakteriiigrzybówwsanitariatachprzypomocyodpowiednich rodkówchemicznych, polerowanie uzyskiwaniewysokiegopoyskupowierzchni, odkurzanie usuwaniekurzuzapomocspecjalistycznychmaszynlubtzw.suchegomopa, przecieranie usuwaniekurzuorazwidocznychzabrudze, zamiatanie usuwaniekurzuizabrudzenieprzylegajcychdopodoa. WYPOSAENIEPRACOWNIKÓW maszyny myjco szorujce, zasilane silnikiem elektrycznym, su do usuwania zpowierzchniwszystkichpodógzmywalnychwszelkichzanieczyszcze,którepozostajpo zamieceniuposadzkisuchymmopemlubodkurzeniumaszynowym, wózekserwisowykompletny,wyposaonywsteladoworkównamieci,zestawdo mopowania,dwiepókiidwawiaderka.suydokompletnegosprztaniakadegotypu powierzchni, sprztdomyciaokien baranekzestelaem,cigaczka,teleskop,skrobak, drobnysprztdozamiatania,mioty,szczotki, leniuchy szczotkazezmiotk, odkurzaczenasuchoimokrosucedoodkurzaniarónegorodzajupowierzchni, sprztdokomunikacjiwewntrznejskracajcyczasreakcjinazgoszeniaiumoliwiajcy kontaktzpersonelemsprztajcym, estetycznyubiór.

6 ZASADNICZESPRZTANIEOBIEKTÓW Technologiasprztaniaobejmuje utrzymanie liczby personelu na poziomie gwarantujcym wiadczenie usug na odpowiednim poziomie, zapewniajcym wykonanie wszystkich prac przewidzianych do realizacjiwharmonogramie, wykonywanie wszystkich prac prowadzone bdzie w oparciu o wysokie kwalifikacje pracowników, estetyczne ubrania robocze personelu, krój i kolorystyk przedstawimy do akceptacji Klienta, pracownicynasizobowizanisdoprzestrzeganiaregulaminuwewntrznegosprztanych obiektów, niezwocznieuzupeniamywraziechorobylubzwikszamypersonelwnagychsytuacjach, mobilizacjpersoneluwsytuacjachwyjtkowych, wymianapersonelusprztajcegonayczenieklienta, nowoczesnysprzt,atestowanerodkiczystociimateriayhigienicznedosanitariatów, moliwokorzystaniazerodkówczystocioferowanychprzezeuroservices,bdte zzakupionychwewasnymzakresieprzezklienta, sprztanieterenówzielonych,czniezpielgnacjzieleni, obsugimprezplenerowychwzakresiesprztania,segregacjiiwywozuodpadów, pranietapicerki,wykadzin, specjalistycznesprztanieporemontachipracachbudowlanych. OKRELENIEPRODUCENTÓWRODKÓWCZYSTOCIISPRZETU Wykonanie zadania oferujemy przy pomocy wysoce profesjonalnego sprztu irodkówczystocirenomowanychfirmm.in.voigt,henrykruse,karcher,ecolab,johnson Diversey, Taski itp. Na yczenie Klienta stosujemy zaproponowanych przez Niego producentówmateriaówirodkówdoutrzymaniaczystoci. PODSTAWOWERODKISTOSOWANEPRZYSPRZTANIU Gruntowne czyszczenie i nabyszczanie powierzchni twardych podogowych wykonujemyrodkamifirmyecolab,merida,voigt:bendurolforteineomatgms.cykliczne

7 czyszczenieww.powierzchnirodkamiecolab,voigtbrialtop,indurfinish,katopolvc171, MetalicDispersion. Czyszczenietoalet gruntowne rodekinto,dezopolvc420,pikapur codzienne BrialTop,IntoTop,EupalinVC350 dezynfekcja SatorIMedicarine,DezopolVC410 Czyszczeniepowierzchniszklanych BrialTop,Clinil,Glanzpur Czyszczeniewykadzindywanowych Tepi Czyszczeniepowierzchnizestaliszlachetnych UXORPolishUX6,Essikpol Czyszczeniezanieczyszczezgumydoucia BlackMarkRemover Czyszczeniesilnychzanieczyszczeprzemysowychprzypomocydedykowanychpreparatów chemicznychzalenieodrodzajuzanieczyszczenia. Istniejemoliwokorzystaniazerodkówczystoci wskazanychprzezzamawiajcegousug.

8 PRZYKADOWEURZDZENIASTOSOWANEWPROCESIESPRZTANIA NVP profesjonalny odkurzacz na sucho (15L) Odkurzacz przeznaczony do zbierania zanieczyszcze suchych. Trwaa, estetyczna obudowa, praca wielogodzinna bez przerwy. TTB 4552 maszyna czyszczca Profesjonalna maszyna czyszczca, przeznaczone do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek. Model ten posiada ram non wykonan ze stali nierdzewnej, zbiorniki z tworzywa odpornego na uderzenia.

9 TTV 678 T samojezdna maszyna czyszczca z trakcj i siedziskiem Profesjonalna samojezdna maszyna czyszczca, przeznaczone do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek twardych. Maszyna czyszczca z trakcj (wasny napd) oraz z siedziskiem dla operatora. CCAT1/120 Combi Compact CCAT1/120 Wiadro 24L - wiadro 16L - wyciskarka doczoowa (boczny odpyw wody) - 2 kuwety 10L - 2 wiaderka 6L - uchwyt na worek 120L - koa 100mm

10 NR 1500H urzdzenie jednotarczowe - froterka Froterki niskoobrotowe su do codziennej pielgnacji podóg i posadzek. Proces froterowania nadaje poysk, likwiduje smugi oraz wyrównuje struktur optyczn posadzki... NR1500S urzdzenie jednotarczowe - szorowarka Szorowarki su do gruntownego czyszczenia mocno zabrudzonych podóg i posadzek, po czyszczeniu mona ich uy jako froterek niskoobrotowych do codziennej pielgnacji posadzek....

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Niemodlin Rynek 7 INFOLINIA numery telefonów centrali: , , , , Konto bankowe: BRE Bank S.A., ul. Koraszewskiego 7-9, Opole PLN: OHSAS 18001:1999, ISO 9001:2000 EUR: , SWIFT: BREXPLPWOPO REGON: NIP: PL Oznaczenie sàdu rejestrowego: Sàd Rejonowy w Opolu, Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego Numer KRS: Wysokoœæ kapita³u zak³adowego: z³

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

fot. Foma okaza wa ne, gdy ewentualnie w przysz o- ci zdecydujemy si na sprzeda nieruchomo ci.

fot. Foma okaza wa ne, gdy ewentualnie w przysz o- ci zdecydujemy si na sprzeda nieruchomo ci. PRZEGLD RYNKU Wygodne sprztanie Cicho pracuje i jest atwy w instalacji. Duo lepiej radzi sobie z kurzem ni odkurzacz tradycyjny, co jest wane nie tylko dla alergików. Bardzo wygodnie si nim posugiwa, a

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy dotyczącej kompleksowej obsługi w zakresie usług czystościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy dotyczącej kompleksowej obsługi w zakresie usług czystościowych. Efektywne i elastyczne rozwiązania Zarządzanie zasobami ludzkimi Transfer wiedzy i technologii Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy dotyczącej kompleksowej obsługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo