Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Wąsewo ul. Zastawska 13 Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Wąsewo Osoba do kontaktów: Marta Wójcik Wąsewo POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wdrożenie projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: teren gminy Wąsewo. 1/10

2 2/10 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Kod NUTS PL122 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo współfinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 8.3 POIG. W szczególności poprzez: budowę infrastruktury teleinformatycznej, dostawę sprzętu komputerowego i serwera z oprogramowaniem oraz usługami ubezpieczeniowymi i serwisowymi związanymi z tym sprzętem i jego oprogramowaniem, budowę i obsługę platformy cyfrowej, dostawę bezprzewodowego sygnału Internetowego, uruchomienie i obsługę HelpDesk oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych będących składowymi projektu. Celem ogólnym projektu jest dostarczenie sygnału internetowego wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego do 80 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a także do 3 świetlic środowiskowych (50 komputerów) dla dzieci i osób korzystających z ich usług w ramach przyznanej pomocy społecznej. 2. Zakres zamówienia obejmuje: I Etap: Obejmuje okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015, w trakcie którego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących działań: A. dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ilości 130 sztuk wraz z gwarancją producenta i oprogramowaniem, umożliwiającym samodzielne korzystanie przez beneficjentów ostatecznych z dostarczonego sprzętu w zakresie programów objętych szkoleniami, do 80 gospodarstw domowych oraz do 3 świetlic Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą, której wzór stanowi Załącznik Nr 3, B. instalacja dostarczonego, nowego sprzętu komputerowego w ilości 130 sztuk wraz z gwarancją producenta i oprogramowaniem umożliwiającym samodzielne korzystanie przez beneficjenta ostatecznego z dostarczonego sprzętu w zakresie programów objętych szkoleniami, we wskazanych przez Zamawiającego 80 gospodarstwach domowych i 3 świetlicach środowiskowych, C. dostarczenie i zainstalowanie, w serwerowni Zamawiającego, fabrycznie nowego serwera wraz z odpowiednim UPS i oprogramowaniem umożliwiającym uruchomienie i obsługę dostarczonej platformy cyfrowej, D. utrzymanie i obsługa serwerowni w siedzibie Zamawiającego, w zakresie związanym z dostarczonym serwerem wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo, E. dostawa bezprzewodowego sygnału Internetowego do wskazanych przez Zamawiającego 80 gospodarstw domowych oraz komputerów zainstalowanych w 3 świetlicach środowiskowych i serwera, F. uruchomienie i obsługa dostarczonej platformy cyfrowej (w tym bazy danych, przestrzeni dyskowej), G. uruchomienie i świadczenie usługi HelpDesk w godzinach 8:00 20:00, H. opracowanie (zgodnie z prawem autorskim) i wydruk oraz dostarczenie materiałów do szkoleń stacjonarnych dla co najmniej 160 beneficjentów ostatecznych i 3 opiekunów świetlic oraz przekazanie pełni praw autorskich do tych materiałów Zamawiającemu, I. zapewnienia eksperta/ów prowadzącego/ych szkolenia stacjonarne, J. opracowanie (zgodnie z prawem autorskim) treści szkoleń e-learningowych, zamieszczenie ich na platformie cyfrowej projektu oraz przekazanie pełni praw autorskich majątkowych do tych materiałów Zamawiającemu, 2/10

3 3/10 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) K. zorganizowanie szkoleń stacjonarnych dla co najmniej 160 beneficjentów ostatecznych oraz 3 opiekunów świetlic, a w szczególności zapewnienie sali na szkolenia z odpowiednim wyposażeniem multimedialnym i teleinformatycznym umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie szkoleń L. przeprowadzenia szkoleń e-learningowych dla co najmniej 160 beneficjentów ostatecznych, M. zapewnienie ubezpieczenia i serwisu dostarczonego sprzętu komputerowego, N. świadczenie usługi serwisowej sieci radiowej - klienckiej. O. świadczenie usługi serwisowej sieci. P. świadczenie usługi serwisowej nadajników nadawczo - odbiorczych sieci radiowej Q. Zarządzanie projektem sieci. R. Dostawa i instalacja masztów/wież. S. Dostawa i instalacja radiolinii. T. Dostawa, instalacja i konfiguracja nadajników sieci radiowej U. Dostawa i instalacja wyposażonych szaf sterowniczych. V. Dostawa, instalacja i konfiguracja terminali abonenckich w 80 gospodarstwach domowych oraz w 3 świetlicach. II Etap. Obejmuje 60 miesięczny okres rozpoczynający się bezpośrednio po zakończeniu Etapu I. W trakcie tego okresu Wykonawca będzie podejmował na rzecz Zamawiającego działania w ramach udzielonej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz infrastrukturę, dostarczone w I Etapie. Zamówienie jest realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, a także Załącznik nr 7 do SIWZ Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 72 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 3/10

4 4/10 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie ,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: A. w pieniądzu; B. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; C. w gwarancjach bankowych; D. w gwarancjach ubezpieczeniowych; E. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 8.2.A. 8.2.E. SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie ze zwrotem wadium w postępowaniu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo i należy załączyć go do oferty. 6. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 1. Wynagrodzenie wypłacane będzie w częściach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, po dokonaniu protokolarnego odbioru towarów i usług. 2. W celu otrzymania płatności, Wykonawca wystawi fakturę VAT, w terminach wynikających z umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z dokładnym opisem czynności, których ona dotyczy. 3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia w częściach będą protokoły zdawczo-odbiorcze z czynności wykazanych w opisie do faktury VAT. 4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego danej transzy dofinansowania. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: W przypadku wyboru oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do umowy Zamawiający wprowadzi postanowienie o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału 4/10

5 5/10 III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: A. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; B. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert, C. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert, D. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert, E. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert, F. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert, 2). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3). Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia: A. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; B. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; C. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust pkt 2-4 i 6 składa : A. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 5/10

6 6/10 III.2.2) 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; B. zamiast dokumentów, o których mowa w ust pkt 5 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy prawo zamówień publicznych. 2). Dokumenty, o których mowa w ust lit. A pkt 1 i 3 oraz lit. B SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust lit. A pkt 2 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5). Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6). Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, (poświadczonym przez Wykonawcę lub z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego). Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1).W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące: A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; B. posiadania wiedzy i doświadczenia; C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; D. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2). Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 10 SIWZ, których treść będzie potwierdzać, że Wykonawca: A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego w ilości nie mniejszej niż 100 komputerów; B. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na budowie, wdrożeniu i administrowaniu edukacyjnej platformy cyfrowej dla co najmniej 100 użytkowników; 6/10

7 7/10 III.2.3) C. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla co najmniej 100 uczestników, D. posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł); 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4). Zamawiający oceni, jako spełniony warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 10.SIWZ Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1). W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące: A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; B. posiadania wiedzy i doświadczenia; C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; D. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2). Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 10 SIWZ, których treść będzie potwierdzać, że Wykonawca: A. posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, z których co najmniej 3 spełniają (każda z osób łącznie) następujące warunki: posiadają minimum 3 lata doświadczenia w branży IT, posiadają wykształcenie wyższe o profilu informatycznym. B. posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, z których co najmniej jedna posiada następujące kwalifikacje: posiada wykształcenie wyższe; brała udział w co najmniej dwóch projektach polegających między innymi na opracowaniu treści e- learningowych z zakresu IT w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty. C. posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, z których co najmniej jedna i spełnia następujące warunki: posiada wykształcenie wyższe; wykonała co najmniej 2 szkolenia z zakresu IT, D.posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, z których co najmniej jedna spełnia następujące warunki: I. Kierownik zadania 7/10

8 8/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) a) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zadaniami dotyczącymi wdrażania systemów informatycznych b) posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem ukończenia szkolenia w zakresie tzw. dobrych praktyk wdrażania systemów informatycznych; c) posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem w zakresie znajomości metodyki zarządzania projektami II. Architekt systemowy aa) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji infrastruktury informatycznej; b) posiada wiedzę w zakresie instalacji i konfiguracji zapór sieciowych i przełączników sieciowych potwierdzoną certyfikatami lub potwierdzeniami zdania egzaminu uprawniającymi do otrzymania certyfikatów autoryzowanych ośrodków szkoleniowych lub szkoleń organizowanych przez producentów urządzeń sieciowych; c) posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem ukończenia szkolenia w zakresie tzw. dobrych praktyk wdrażania systemów informatycznych. III. Inżynier bezpieczeństwa a) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji infrastruktury informatycznej; b) posiada znajomość zagadnień w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych potwierdzoną zaświadczeniem z odbytego szkolenia w tym zakresie; c) posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem ukończenia szkolenia w zakresie tzw. dobrych praktyk wdrażania systemów informatycznych IV. Inżynier informatyk a) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji infrastruktury informatycznej; Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk personelu wymienionego w punkcie I, II, III, natomiast nie dopuszcza łączenia stanowisk osób wymienionych w pkt. I, II, III, z osobami wymienionymi w pkt. IV W przypadku osób wymienionych w pkt. IV Zamawiający dopuszcza połączenie stanowisk architekta systemowego i inżyniera bezpieczeństwa. 3). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4). Zamawiający oceni, jako spełniony warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 10.SIWZ Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury 8/10

9 9/10 IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: AW Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Inne wcześniejsze publikacje Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejscowość: Urząd Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, Wąsewo, pok. nr 15 sala konferencyjna. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo- nr POIG /11 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -einclusion, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki. Informacje dodatkowe 9/10

10 10/10 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają oni interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych Wąsewo Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274408-2011:text:pl:html PL-Nowy Sącz: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 2011/S 166-274408 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253332-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215012-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo