Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowofinansowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowofinansowym"

Transkrypt

1 Informacja nt. realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich w II kwartale roku w okresie kwiecień czerwiec 2008r. w ramach Projektu, włączając wizytę studyjną która została przesunięta z kwartału I 2008r. Ze względu na zbyt późne udostępnienie środków na realizację Projektu nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia Projektu w roku 2007 oraz opóźnienie realizacji projektu w stosunku do założeń programowych. Dlatego też, przygotowując szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dużo czynności projektowych zostało zaplanowane na pierwsza połowę roku Realizacja przedmiotowych czynności projektowych została sfinansowana w dużym stopniu ze środków niewygasających. Działanie 1 Zarządzanie projektem i działania promocyjne Z uwagi na wyżej przedstawioną sytuację w miesiącach kwiecień - czerwiec 2008r. w ramach Działania 1 wykonano szereg działań zarządzających (organizacyjnoprzygotowawczych warsztaty i wizyty studyjne). Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowofinansowym czynności projektowe: 1. warsztat 5 (Działanie 3) w terminie r.; 2. wizyta studyjna w Edynburgu (Działanie 3) w dniach r. 3. warsztat 6 (Działanie 3) w terminie r.; 4. panel dyskusyjno podsumowujący pierwszy rok realizacji Projektu (Działanie 1) w terminie r; 5. wizyta studyjna w Oslo (Działanie 3) w dniach r. W ramach organizacji powyższych działań należy również nadmienić prowadzenie spraw w dziedzinie obsługi finansowej tworzenie harmonogramu i planu rzeczowo finansowego, występowanie z miesięcznym zapotrzebowaniem na środki budżetowe, opisy faktur i not księgowych oraz organizacja spotkań powarsztatowych. W ramach działań promocyjnych zrealizowano: 1. Zamówiono i dystrybucja artykułów promocyjnych: teczek konferencyjnych, plakatów, piór kulkowych, płyt CD z materiałami i dokumentami z warsztatów i wizyt 1

2 studyjnych, ołówków metalowych, piór wiecznych, etui na długopisy, pamięci przenośnej USB. 2. Wydrukowano dwa numery biuletynu Projektu PL Zorganizowano Panel dyskusyjno podsumowujący. 4. Zamówiono druk artykułu promocyjnego w gazecie Dziennik. Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli w ramach Działania 2. Należy tu wymienić: 1. Opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne niezbędne do uruchomienia zamówienia na zakup urządzeń sieciowych (punkt w dokumencie projektowych Budowa sieci korporacyjnej - pozostały sprzęt przetarg ). Głównymi czynnikami przy planowaniu parametrów sprzętu były: skalowalność, dostępność, bezpieczeństwo, uwzględniając przy tym również takie czynniki jak możliwości rozbudowy serwerowni GIOŚ (miejsce, zasilanie, chłodzenie). 2. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do Internetu dla systemu wspomagającego kontrolę inspektorów w ramach Projektu PL Przeprowadzono rozmowy z trzema firmami w celu wyłonienia wykonawcy projektu systemu informatycznego realizowanego w ramach Projektu. Obecnie przygotowywana jest umowa z potencjalnym wykonawcą. 4. W związku z uzgodnieniami z Dyrektorem Generalnym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przygotowany i zatwierdzony został harmonogram Szkoleń dla administratorów. Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji w ramach działania 3.2, 3.3 oraz 3.4, włącznie z wizytą studyjną nr. 3. Wizyta studyjna nr. 3 została przesunięta z I kwartału 2008r. (marzec) na kwiecień 2008r. ze względu na trudności organizacyjne. Początkowo planowano przeprowadzić wizytę w Irlandii, ale ze względu na brak współpracy strony Irlandzkiej zmieniono miejsce wizyty na Szkocję. Zmiany te spowodowały opóźnienie w realizacji tej czynności projektowej. W ww. okresie zrealizowano natomiast następujące czynności: 2

3 1. Warsztat 5 ( r). dotyczący wypracowania bardziej efektywnego sposobu sporządzania protokołów kontroli wykonywanych w terenie przez Inspekcję Ochrony Środowiska, pozwalającego na skrócenie czasu sporządzania protokołów kontroli. 2. W dniu r. w wyniku spotkania Zespołu Projektowego Nr 2 z przedstawicielami z SFT w siedzibie GIOŚ, zostały spisane ustalenia dotyczące nowego szablonu kontroli. Dotyczyły one: ustalenia adresatów protokołów kontroli i wynikających z tego konsekwencji, sposobu opracowania i wdrożenia nowego szablonu skróconego protokołu kontroli oraz ustaleń dotyczących warsztatu 6 poświęconego priorytetyzacji. 3. Jednym z zagadnień poruszanych na warsztacie 5 było wykazanie pracy inspekcji poza planowanymi kontrolami w terenie oraz pracy polegającej na kontroli dokumentów bez wyjazdu w teren. W efekcie dyskusji w GIOŚ zostały opracowane zasady dodatkowej kwalifikacji wykonywanych przez Inspekcję czynności kontrolnych: Inne kontrole z wyjazdem w teren oraz Kontrole oparte o analizę dokumentacji, bez wyjazdu w teren, które zastępca GIOŚ przekazał do stosowania wszystkim wioś pismem z dnia r., znak: DIiO/073-93/2008/wk. 4. Na podstawie warsztatu 5 zostało wykonane opracowanie techniczne, w którym zawarto: syntetyczne opisanie poruszanych zagadnień i rozwiązań przedstawionych przez stronę norweską, które pomagają w skróceniu czasu sporządzania protokołu kontroli oraz syntetyczne opisanie sposobu dokumentowania kontroli przez inspektorów SFT w Norwegii, w porównaniu ze sposobem stosowanym w Polsce, ze wskazaniem możliwości zastosowania rozwiązań norweskich, które pozwolą na skrócenie czasu sporządzaniu protokołu kontroli przez inspektorów IOŚ oraz skrócenie czasu wykonywania kontroli. 5. W dniach r. odbyła się wizyta studyjna w Edynburgu w Szkocji. Celem tej wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami Szkockiej Agencji Ochrony Środowiska (SEPA) w zakresie przygotowania, wykonywania i raportowania kontroli pod kątem możliwości zastosowania niektórych rozwiązań w celu skrócenia czasu i zmniejszenia pracochłonności kontroli wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w Polsce. 6. Bezpośrednim efektem wizyty studyjnej w Szkocji było podjęcie działań w celu opracowania, działającej na podobnych zasadach jak w Szkocji, domeny wspomagającej małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie spełniania wymagań ochrony środowiska. 3

4 7. W dniach r. odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli SFT z Norwegii, GIOŚ oraz wszystkich wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i kierowników delegatur. Efektem tego panelu było szerokie poinformowanie uczestników spotkania o dotychczasowych działaniach wykonanych w ramach Projektu (przekazano na CD wszystkie opracowania techniczne oraz sprawozdania z wizyt studyjnych w Norwegii i Szkocji), a także dyskusja o roli i zakresie współuczestniczenia w realizacji Projektu wszystkich wioś. Ustalono, że po przetestowaniu szablonów kontroli w WIOŚ w Rzeszowie i w Warszawie, szablony zostaną poprawione i przekazane do testowania przez wszystkie wioś, które wykażą tym zainteresowanie. 8. W dniach r. odbył się. warsztat 6 poświęcony priorytetyzacji opartej o ryzyko oddziaływania zakładu na środowisko. W warsztacie, obok przedstawicieli SFT z Norwegii wzięli udział po jednym ekspercie ze Szkocji i z Holandii. Efektem tego warsztatu jest wypracowanie przez IOŚ zasad priorytetyzacji przy typowaniu zakładów do kontroli w planowaniu makro. Dokument ten po przetłumaczeniu na język angielski zostanie przekazany stronie norweskiej (w trakcie realizacji). 9. W ramach Projektu podjęto również działania, które doprowadziły do uruchomienia w maju 2008 r. internetowego Forum dyskusyjnego wymiany doświadczeń w wykonywaniu kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez Inspekcję Ochrony Środowiska i stosowaniu rozwiązań wynikających z Projektu Norweskiego. 10. W dniach r. odbyła się wizyta studyjna w Oslo w Norwegii, której celem było ogólne opracowanie kluczowych elementów nowego systemu kontroli wykorzystującego nowe narzędzia. Zadaniem wizyty było zapoznanie się z systemami przeprowadzania kontroli, oraz ich narzędziami i przygotowanie opisu oczekiwanej sytuacji, w jakiej powinny być przeprowadzane kontrole w Polsce, z wykorzystaniem doświadczeń norweskich. 11. Biorąc pod uwagę wszystkie zdobyte dotychczas doświadczenia norweskie oraz możliwości wprowadzania zmian w działaniu Inspekcji, został sporządzony dokument pn. Ogólne opracowanie propozycji kluczowych elementów nowego systemu kontroli wykonywanej przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 12. W efekcie wizyty studyjnej w Oslo w GIOŚ został opracowany Protokół ustaleń dwustronnych dotyczących zastosowania kluczowych elementów nowego systemu kontroli wykonywanej przez Inspekcję Ochrony Środowiska na podstawie 4

5 13. Podczas wizyty omówiono zagadnienia związane z realizacją warsztatu w ramach Działania 3.5. Uzgodniono, że warsztat zostanie zorganizowany w Rzeszowie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Program warsztatów został w wersji roboczej przekazany stronie norweskiej. Reasumując należy stwierdzić, że wszystkie zaplanowane działania, które były przewidziane harmonogramem na II kwartał 2008 r. zostały w pełni wykonane. Ponadto zrealizowano dodatkowo dwa bardzo ważne i duże przedsięwzięcia: zostało uruchomione internetowe Forum dyskusyjne dla Inspekcji Ochrony Środowiska oraz opracowano materiały umożliwiające zastosowanie domeny poświęconej małym i średnim przedsiębiorcom; uzgodniono z GIOŚ, że domena będzie zarejestrowana pod adresem: Działania 4 i 5 nie były realizowane w II kwartale roku

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Współpracy Rozwojowej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Kraj Republika Kirgizji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO

REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO KPS-4101-01-00/2012 Nr ewid. 144/2012/P/12/097/KPS Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19

POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19 POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19 (1 kwietnia 2005 r. 31 sierpnia 2005 r.) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Adres: ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo