TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zator, styczeń 2015r. 1

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB.1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB.2 RACHUNEK BIEŻĄCY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 TAB.3 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 TAB.4 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 6 TAB.5 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 7 KARTY BANKOWE... 8 TAB.6 KARTY PŁATNICZE... 8 TAB.7 KARTA KREDYTOWA... 8 TAB.8 KARTA BANKOMATOWA DOLINA KARPIA... 9 KREDYTY TAB.9 KREDYTY OBROTOWE TAB.10 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB.11 USŁUGI FAKTORINGOWE TAB.12 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 11 OPERACJE DEWIZOWE TAB.13 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA (EXPORT) TAB.14 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WŁASNA (IMPORT) TAB.15 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB.16 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB.17 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB.18 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB.19 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB.20 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB.21 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB.22 WRZUTNIA TAB.23 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB.24 CZYNNOŚCI KASOWE TAB.25 USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zatorze, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Zatorze niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 4 RACHUNKI BANKOWE TAB.1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 2 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 1a) lub 2 miesięcznie 2.2 pomocniczego rolników indywidualnych do wyboru przy otwarciu rachunku miesięcznie lub 0,2% obrotów strony MA min 2.4 organizacje nie prowadzące działalności gospodarczej, utrzymujące się ze składek członków miesięcznie 3. System bankowości internetowej 3.1 INTERNET BANKING STANDARD instalacja systemu dostęp do systemu 2) przy użyciu haseł jednorazowych lub kodów SMS miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do konta za każdą kolejną licencję miesięcznie 3 zł konsultacja pracownika Banku 3) generowanie listy haseł jednorazowych: wydanie listy haseł jednorazowych 9) odbierane osobiście za listę wysyłane listem poleconym za listę + opł.pocztowa hasło jednorazowe w formie wiadomości sms za sms 0,2 3.2 INTERNET BANKING BIZNES instalacja systemu dostęp do systemu 2) przy użyciu haseł jednorazowych lub kodów SMS miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do rachunku za każdą koleją licencję miesięcznie HOME BANKING: instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie udostępnienie systemu 2) miesięcznie zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) rezygnacja z systemu: do 12 miesięcy od dnia instalacji systemu po 12 miesiącach od dnia instalacji systemu 3 4. Wpłata gotówkowa 4) 4.1 na rachunek nieoprocentowany 0,2% min. max na rachunek oprocentowany 0,5% min. max dokonywana w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej 10% wartości wpłaty 0,5% min. 1 max Wypłata gotówkowa 5) 0,3% min. max.30 6 Konwojowanie gotówki z siedziby klienta do siedziby banku 3 + VAT 7. Przelew na rachunek w Banku: za przelew 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym : 8.1 w systemie ELIXIR na standardowym dokumencie: 8.2 w systemie ELIXIR na niestandardowym dokumencie: za przelew 6 zł 8.3 w systemie bankowości internetowej 1 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 do kwoty za przelew 9.2 powyżej kwoty

5 5 10. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym : 10.1 złożony w placówce Banku za przelew w systemie bankowości internetowej za przelew Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 12. Zlecenie stałe 6) : przyjęcie do realizacji/ modyfikacja/odwołanie 12.1 na rachunek w Banku za zlecenie 12.2 na rachunek w innym Banku Polecenie zapłaty: 13.1 Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku 7) : prowadzonego w banku za polecenie prowadzonego w innym banku krajowym realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek: w Banku za polecenie prowadzony w innym banku krajowym 13.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 13.4 zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków za zwrot Czeki gotówkowe 14.1 wydanie czeków 3 zł 14.2 potwierdzenie czeku za czek inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 15. Likwidacja rachunku 8) 16. Przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku w kwocie powyżej ) Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej opłaty. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 1a) Opłata nie jest pobierana w przypadku nowo założonych firm ( do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności ) przez pierwszych 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku. 2) Opłatę pobiera się bez względu na ilość rachunków i niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w pkt 2. 3) Opłatę pobiera się w sytuacji awarii systemu spowodowanej jego użytkowaniem przez klienta niezgodnie z Instrukcją obsługi lub innych przyczyn leżących po stronie klienta. 4) Opłatę pobiera się z rachunku posiadacza zgodnie z umową. Dla wpłat w kwocie nieprzekraczającej 50 opłaty nie pobiera się. 5) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,05% kwoty awizowanej. 6) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 7) Opłata pobierana w momencie przyjęcia dyspozycji z rachunku wierzyciela 8) W przypadku rolników ryczałtowców i organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej, utrzymujących się ze składek członków opłata wynosi. 9) opłaty nie pobiera się za wygenerowanie pierwszej listy haseł TAB.2 Rachunek bieżący w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2 3. System bankowości internetowej 3.1 INTERNET BANKING instalacja systemu dostęp do systemu: 2) przy użyciu haseł jednorazowych lub kodów SMS miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny wygenerowanie dodatkowego dostępu do konta za każdą kolejną licencję miesięcznie miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) generowanie listy haseł jednorazowych: wydanie listy haseł jednorazowych 4) hasło jednorazowe w formie wiadomości sms za sms 0,2 3 zł

6 6 3.2 HOME BANKING: instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie udostępnienie systemu 2) miesięcznie zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) rezygnacja z systemu: do 12 miesięcy od dnia instalacji systemu po 12 miesiącach od dnia instalacji systemu 3 4. Wypłata gotówkowa 3) 0,3% min. max Wpłata gotówkowa 5.1 rachunek nieoprocentowany 0,2% min. max rachunek oprocentowany 0,5% min. max Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 6.1 w placówce Banku za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 7. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w placówce Banku za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 8. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 8.1 w placówce Banku za przelew 3 9. Przelew na rachunek walutowy w innym banku - zgodnie z TABELĄ Likwidacja rachunku 3 1) Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej opłaty. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 2) Opłatę pobiera się tylko w przypadku nie posiadania rachunku bieżącego w PLN. Opłatę pobiera się bez względu na ilość rachunków i niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w pkt 2. 3) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień wcześniej. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% kwoty awizowanej. TAB.3 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty miesięcznie 4. Przelew środków z rachunku lokaty na rachunek: 4.1 w Banku 4.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew w innym banku krajowym w systemie SORBNET 3 5. Wypłata gotówki 1) 6. Likwidacja lokaty 1) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. TAB.4 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przelew na rachunek: 1.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 1.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wypłata gotówki 1) 1 zł 3. Likwidacja rachunku lokaty 1) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej.

7 7 TAB.5 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: listem zwykłym raz w miesiącu listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 3 zł listem poleconym za każdą przesyłkę 6 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 1 za przesyłkę 2.2 listem poleconym 1 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 4. Duplikat wyciągu za dokument 1 5. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 1 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. za zaświadczenie Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych za potwierdzenie dla banków zagranicznych Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 10. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 10.1 z Bankiem za monit za każdą wyegzekwowaną kwotę za każdą zawartą umowę 0,5% min. max z innymi bankami 0,5% min max Potwierdzenie wykonania blokady środków 12. Sporządzenie aneksu do umowy za aneks Udzielenie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku : 13.1 telefonicznie na hasło 1) miesięcznie przekazywane w formie komunikatu SMS (10 sms) miesięcznie za 10 sms 13.3 za każdy kolejny SMS 0,2 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza2 ) : 14.1 za każdy miesiąc za dokument 1 max. 10 za cały rok 15. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków pieniężnych za granicę za dokument Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunku 17. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 18. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np. regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na od dyspozycji 1 rachunku określonego salda itp.-wg indywidualnych dyspozycji klienta 19. Przyjęcie w czasie trwania umowy nowej lub dodatkowej karty wzorów podpisów za zmianę Zmiana numeru telefonu w ramach usługi SMS za zmianę Aktywacja usługi SMS Banking 1) W przypadku rachunków rolników indywidualnych opłata wynosi 1 raz na rok 2) Historia rachunku jest sporządzana w formie wydruku komputerowego

8 8 KARTY BANKOWE TAB.6 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa 1. Wydanie pierwszej karty 3 2. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 3 3. Wydanie duplikatu karty 1 4. Administrowanie operacjami dokonanymi kartą miesięcznie 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Transakcje bezgotówkowe 3) 7. Transakcje gotówkowe 3) : 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 7.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min poprzez usługę Visa cash back w Polsce w punktach akceptujących kartę w kraju 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min w placówkach Poczty Polskiej 8. Sprawdzenie salda w bankomacie 2) 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zastrzeżenie karty 3 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku. TAB.7 Karta kredytowa Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi : mniej niż rocznie co najmniej Karta dodatkowa rocznie 2 4. Wydanie duplikatu karty 3 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 6. Transakcje bezgotówkowe 1)3) 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3) : 3 % 7.1 w kraju min. 3 % 7.2 za granicą min Sprawdzenie salda w bankomacie 9. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Zmiana danych Użytkownika karty 11. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie salda końcowego okresu rozliczeniowego 5% min Obsługa nieterminowej spłaty 2)

9 9 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku TAB.8 Karta bankomatowa DOLINA KARPIA 1. Wydanie nowej karty 1 2. Wydanie duplikatu karty 1 3. Generowanie i zmiana numeru PIN w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze i wskazanych banków spółdzielczych 4. Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze wypłaty 0,25% min.1 zł max 4 zł 5 Wypłata gotówki w bankomatach wskazanych banków spółdzielczych wypłaty w wysokości pobieranej przez realizatora transakcji 6 Zastrzeżenie karty 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany-wydruk komputerowy 1 8 Rozpatrzenie bezzasadnej reklamacji 1

10 10 KREDYTY TAB.9 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1) od 0,5% wnioskowanej kwoty max Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2) : 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym od 1,5% do 3% od 1,5% do 3% 2.2 Kredyt obrotowy kredytu / od 1,5% do 3% 2.3 Kredyt rewolwingowy kwoty podwyższenia 2.4 Kredyt płatniczy od 1,5% do 3% 3. Gotowość finansowa 3) : miesięcznie 1,825% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) 0,5% przyrzeczonej min Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek): 5.1 do jednego miesiąca włącznie 0,5% 5.2 powyżej 1 miesiąca prolongowanej 1% min Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę Wystawienie zaświadczenia/ opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 8.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 11. Przekwalifikowanie kredytu w rachunku bieżącym na kredyt obrotowy kredytu 2% min Restrukturyzacja zadłużenia restrukturyzowanej 2% min. 50 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku kredytów obrotowych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielanych rolnikom indywidualnym w wysokości do opłata przygotowawcza wynosi 3. 2) Dla klientów strategicznych istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji. 3) W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB.10 Kredyty inwestycyjne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2) : 0,5% min 20 max Kredyt inwestycyjny od 1,5% do 3% 2.2 Kredyt hipoteczny kredytu / od 1,5% do 3% kwoty 2.3 Kredyt pomostowy podwyższenia od 1,5% do 3% 2.4 Wspólny Remont kredytu / od 1,5% do 3% kwoty 2.5 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną podwyższenia 2% 2.6 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR od 1% do 2% 3. Całkowita spłata kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 3) 3.1 do 3 lat trwania Umowy kredytu 2% 3.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 1% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) 0,5%

11 11 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: przyrzeczonej 6.1 do jednego miesiąca włącznie 6.2 powyżej jednego miesiąca prolongowanej 0,5% 1% 7. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę Wystawienie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 9.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 12. Restrukturyzacja zadłużenia od kwoty restrukturyzowanej 2% min. 50 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Dla klientów strategicznych istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji. 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB.11 Usługi Faktoringowe 1) 1. Rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza 2) 0,5% max Udzielenie limitu factoringu przyznanego limitu 2% 3. Wykup faktury od wartości każdej faktury 0,5% min. max Zwiększenie limitu podwyższenia limitu 2% 5. Wydłużenie terminu obowiązywania udzielonego limitu - w dniu przyznanego limitu, liczona za każdy rozpoczęty miesiąc podpisania aneksu 0,2% 6. Zmiana innych postanowień umowy o świadczenie usług factoringowych dokonywanych na wniosek Klienta za aneks Restrukturyzacja zadłużenia restrukturyzowanej 2% min. 50 1) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłaty wyszczególnione w powyższej tabeli ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z usług faktoringu. TAB.12 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Zgoda na zwolnienie zabezpieczenia w postaci sądowego zastawu rejestrowego, przewłaszczenia rzeczy ruchomych, hipoteki przed za dokument 20 całkowitą spłatą kredytu 2. Sporządzenie wniosku o wpis do sądowego rejestru sądowego za dokument Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia za dokument Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z deklaracją PCC za dokument Zgoda na wyodrębnienie nieruchomości wraz ze zwolnieniem z obciążenia hipotecznego za dokument Zgoda na wykreślenie hipoteki za dokument 7. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument Sporządzenie tytułu egzekucyjnego za dokument Realizacja części lub całości kredytu w formie bezgotówkowej jako polecenie zapłaty na rachunek w innym banku 1) za przelew Przeprowadzenie przez pracowników Banku inspekcji przed za inspekcję 10

12 udzieleniem kredytu ( transzy kredytu) lub w celu sprawdzenia celowości wykorzystania kredytu (transzy kredytu) Załatwianie za klienta formalności związanych z zabezpieczeniem kredytu (Wydział Ksiąg Wieczystych, Urząd Skarbowy, itp.) Wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w określonych terminach dokumentów niezbędnych do monitoringu za dokument 1) Opłaty nie pobiera się w przypadku uruchomienia kredytu w formie zapłaty za towar lub usługę OPERACJE DEWIZOWE 20 TAB.13 Akredytywa dokumentowa obca (export) 1. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania 0,1% 2. akredytywy potwierdzenia min. 1, max Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: 4.1 niepotwierdzonej 4.2 potwierdzonej 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania podwyższenia podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 5.1 niepotwierdzonej od salda akredytywy potwierdzonej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano 1) Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy 8. Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy: 8.1 akredytywa niepotwierdzona 8.2 akredytywa potwierdzona Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej 9. opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy 2) 10. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 2) : od salda akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności dokumentów dokumentów dokumentów wg zasad stosowanych w banku zagranicznym 10.1 akredytywa niepotwierdzona akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia dokumentów 10.2 licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności 11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta 3) 0,2% 0,1% min.1, max. 50 0,2% 0,1% min.1, max. 50 0,2% 1 0,1% min. 10, max. 30 0,15% min. 1 0,2% min. 30 koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,1% min. 1, max. 50 0,2% 0,15% min. 1 przeniesienia 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy 4) 1 1) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8. 3) Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 1 lub mniej.

13 13 TAB.14 Akredytywa dokumentowa własna (import) 1. Otwarcie akredytywy własnej 1) 3 miesięczny okres 0,17% min. 22 za każdy rozpoczęty ważności 2. Preawiz otwarcia akredytywy 6 3. Podwyższenie kwoty akredytywy podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,17% min. 22 ważności 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy 2) każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,17% min. 17 od salda akredytywy za ważności 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w 6 okresie, za który prowizję już pobrano 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy dokumentów 0,22% min Odroczenie płatności w ramach akredytywy 3) za każdy rozpoczęty 0,17% min. 17 dokumentów miesiąc 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 7 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy 4) 1 1) Prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 3) Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 1 lub mniej. TAB.15 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1) 0,2% min., max Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 7 3. Zwrot dokumentów niezapłaconych 7 4. Odmowa zapłaty inkasa 2) 5. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego 3 6. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 1 + koszty notarialne 7. Nadanie komunikatu SWIFT od każdego komunikatu 1 8. Opłata pocztowa 3) 1 1) W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się każdego weksla. 2) Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. 3) Opłatę pobiera się niezależnie od pozostałych prowizji, opłat i kosztów TAB.16 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 2. Sprzedaż walut obcych: 2.1 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku 2.2 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach skupionej waluty skupionej waluty skupionej waluty 0,1% min. 1, max. 30 0,2% min. 2, max. 30 0,2% min. 2, max. 30 0,3% min. 1, max. 30 0,4% min. 2, max. 30

14 14 TAB.17 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych 2. Warunkowy skup czeków 3. Inkaso czeków Uwaga : Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę od łącznej wartości czeków w jednej walucie od łącznej wartości czeków od czeku 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 1,5% min. 5 1,5% min. 4 + koszty BPS S.A. 0,25% min. 5, max koszty rzeczywiste banków trzecich TAB.18 Przekaz w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 50 EUR + koszty BPS SA 1.2 przelewy SEPA 2) przelewy regulowane 3) oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,1% min. 2 max Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające 8 wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA 2) przelewy regulowane 3) oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR polecenia wypłaty 4)7) 0,25% min. 3, max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym (dziś) w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym (jutro) 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na 9 + koszty banków zlecenie Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : 7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 7.2 przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Nadanie komunikatu SWIFT 1 9. Opłata Non-STP 10) Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku rocznie 12 zł 11. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 1 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

15 15 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. INNE USŁUGI TAB.19 Gwarancje, poręczenia, awale 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 0,5% gwarancji/poręczeni/ awalu 1) max Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/awalu: 2.1 termin ważności promesy do 3 miesięcy łącznie 0,2% 2.2 termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy zobowiązania 0,4% min Udzielenie gwarancji/ poręczenia/awalu: 3.1 gwarancja wadialna 0,50% nie mniej niż 20 prowizja liczona od kwoty gwarancji, od 1% do 2% 3.2 gwarancja należytego wykonania umowy pobierana w dniu min. 50 wystawienia gwarancji za każdy rozpoczęty z góry za cały okres 12-to miesięczny okres ważności gwarancji prowizja liczona od 3.3 gwarancja usunięcia wad i usterek oraz inne rodzaje gwarancji kwoty gwarancji, pobierana w dniu wystawienia gwarancji z góry za cały okres ważności gwarancji 2% min. 50 za każdy rozpoczęty 12-to miesięczny okres 4. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: 4.1 przedłużenie terminu ważności gwarancji/ awalu/ poręczenia: do 3 miesięcy 1% powyżej 3 miesięcy prowizja liczona od kwoty gwarancji, pobierana w dniu wystawienia gwarancji z góry za cały okres ważności gwarancji 2% min. 50 za każdy rozpoczęty 12-to miesięczny okres 4.2 podwyższenie kwoty gwarancji/ awalu/ poręczenia 2% min. 50 za każdy rozpoczęty podwyższenia 12-to miesięczny okres 4.3 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu 20 2% min Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu roszczenia max Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność 20 1)Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z transakcji. TAB.20 Inkaso eksportowe w obrocie krajowym 1. Zmiana instrukcji inkasowej 2 2. Prowizja za wypłatę z weksla 2

16 16 3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku krajowego 1 TAB.21 Inkaso importowe w obrocie krajowym 1. Prowizja za akcept weksla od weksla 2 2. Przechowywanie weksla od weksla 2 3. Prowizja za zapłatę weksla od weksla 2 4. Odmowa zapłaty weksla 2 5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego 1 TAB.22 Wrzutnia Lp Rodzaj usług (czynności) Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do drzwiczek wrzutni Tryb pobierania 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę Stawka wg ceny zakupu + 30% marży 0,1% min. 2 max. 30 TAB.23 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 2 2. Przechowywanie depozytu 1) : 2.1 duplikatów kluczy miesięcznie 2 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów miesięcznie za wartościowych każdy dokument 2.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie 1% wartości, min., max innych rzeczy ruchomych miesięcznie 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB.24 Czynności kasowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: 1.2 Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego 1.1 prowadzone w innych bankach krajowych 1) 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe Stawka 0,5% min. 4,0 0,5% min. max. 20 0,5% min. max. 30 1) W przypadku przelewów natychmiastowych opłata ulega podwyższeniu o 1 TAB.25 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy 2. Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 3. Wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta) Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku od rachunku Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku Spółdzielczego w Zatorze zasadę wzajemności bez opłaty. lub na zasadach wzajemności

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 51 /2016 z dnia 06.10.2016r. I zmiana do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 06/2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 17/2017 Zarządu Banku z dnia 06.02.2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. 1/19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 20-01-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2016 rok 1 Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo