TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zator, styczeń 2015r. 1

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB.1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB.2 RACHUNEK BIEŻĄCY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 TAB.3 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 TAB.4 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 6 TAB.5 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 7 KARTY BANKOWE... 8 TAB.6 KARTY PŁATNICZE... 8 TAB.7 KARTA KREDYTOWA... 8 TAB.8 KARTA BANKOMATOWA DOLINA KARPIA... 9 KREDYTY TAB.9 KREDYTY OBROTOWE TAB.10 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB.11 USŁUGI FAKTORINGOWE TAB.12 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 11 OPERACJE DEWIZOWE TAB.13 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA (EXPORT) TAB.14 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WŁASNA (IMPORT) TAB.15 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB.16 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB.17 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB.18 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB.19 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB.20 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB.21 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB.22 WRZUTNIA TAB.23 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB.24 CZYNNOŚCI KASOWE TAB.25 USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zatorze, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Zatorze niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 4 RACHUNKI BANKOWE TAB.1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 2 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 1a) lub 2 miesięcznie 2.2 pomocniczego rolników indywidualnych do wyboru przy otwarciu rachunku miesięcznie lub 0,2% obrotów strony MA min 2.4 organizacje nie prowadzące działalności gospodarczej, utrzymujące się ze składek członków miesięcznie 3. System bankowości internetowej 3.1 INTERNET BANKING STANDARD instalacja systemu dostęp do systemu 2) przy użyciu haseł jednorazowych lub kodów SMS miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do konta za każdą kolejną licencję miesięcznie 3 zł konsultacja pracownika Banku 3) generowanie listy haseł jednorazowych: wydanie listy haseł jednorazowych 9) odbierane osobiście za listę wysyłane listem poleconym za listę + opł.pocztowa hasło jednorazowe w formie wiadomości sms za sms 0,2 3.2 INTERNET BANKING BIZNES instalacja systemu dostęp do systemu 2) przy użyciu haseł jednorazowych lub kodów SMS miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do rachunku za każdą koleją licencję miesięcznie HOME BANKING: instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie udostępnienie systemu 2) miesięcznie zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) rezygnacja z systemu: do 12 miesięcy od dnia instalacji systemu po 12 miesiącach od dnia instalacji systemu 3 4. Wpłata gotówkowa 4) 4.1 na rachunek nieoprocentowany 0,2% min. max na rachunek oprocentowany 0,5% min. max dokonywana w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej 10% wartości wpłaty 0,5% min. 1 max Wypłata gotówkowa 5) 0,3% min. max.30 6 Konwojowanie gotówki z siedziby klienta do siedziby banku 3 + VAT 7. Przelew na rachunek w Banku: za przelew 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym : 8.1 w systemie ELIXIR na standardowym dokumencie: 8.2 w systemie ELIXIR na niestandardowym dokumencie: za przelew 6 zł 8.3 w systemie bankowości internetowej 1 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 do kwoty za przelew 9.2 powyżej kwoty

5 5 10. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym : 10.1 złożony w placówce Banku za przelew w systemie bankowości internetowej za przelew Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 12. Zlecenie stałe 6) : przyjęcie do realizacji/ modyfikacja/odwołanie 12.1 na rachunek w Banku za zlecenie 12.2 na rachunek w innym Banku Polecenie zapłaty: 13.1 Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku 7) : prowadzonego w banku za polecenie prowadzonego w innym banku krajowym realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek: w Banku za polecenie prowadzony w innym banku krajowym 13.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 13.4 zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków za zwrot Czeki gotówkowe 14.1 wydanie czeków 3 zł 14.2 potwierdzenie czeku za czek inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 15. Likwidacja rachunku 8) 16. Przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku w kwocie powyżej ) Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej opłaty. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 1a) Opłata nie jest pobierana w przypadku nowo założonych firm ( do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności ) przez pierwszych 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku. 2) Opłatę pobiera się bez względu na ilość rachunków i niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w pkt 2. 3) Opłatę pobiera się w sytuacji awarii systemu spowodowanej jego użytkowaniem przez klienta niezgodnie z Instrukcją obsługi lub innych przyczyn leżących po stronie klienta. 4) Opłatę pobiera się z rachunku posiadacza zgodnie z umową. Dla wpłat w kwocie nieprzekraczającej 50 opłaty nie pobiera się. 5) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,05% kwoty awizowanej. 6) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 7) Opłata pobierana w momencie przyjęcia dyspozycji z rachunku wierzyciela 8) W przypadku rolników ryczałtowców i organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej, utrzymujących się ze składek członków opłata wynosi. 9) opłaty nie pobiera się za wygenerowanie pierwszej listy haseł TAB.2 Rachunek bieżący w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2 3. System bankowości internetowej 3.1 INTERNET BANKING instalacja systemu dostęp do systemu: 2) przy użyciu haseł jednorazowych lub kodów SMS miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny wygenerowanie dodatkowego dostępu do konta za każdą kolejną licencję miesięcznie miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) generowanie listy haseł jednorazowych: wydanie listy haseł jednorazowych 4) hasło jednorazowe w formie wiadomości sms za sms 0,2 3 zł

6 6 3.2 HOME BANKING: instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie udostępnienie systemu 2) miesięcznie zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) rezygnacja z systemu: do 12 miesięcy od dnia instalacji systemu po 12 miesiącach od dnia instalacji systemu 3 4. Wypłata gotówkowa 3) 0,3% min. max Wpłata gotówkowa 5.1 rachunek nieoprocentowany 0,2% min. max rachunek oprocentowany 0,5% min. max Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 6.1 w placówce Banku za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 7. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w placówce Banku za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 8. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 8.1 w placówce Banku za przelew 3 9. Przelew na rachunek walutowy w innym banku - zgodnie z TABELĄ Likwidacja rachunku 3 1) Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej opłaty. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 2) Opłatę pobiera się tylko w przypadku nie posiadania rachunku bieżącego w PLN. Opłatę pobiera się bez względu na ilość rachunków i niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w pkt 2. 3) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień wcześniej. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% kwoty awizowanej. TAB.3 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty miesięcznie 4. Przelew środków z rachunku lokaty na rachunek: 4.1 w Banku 4.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew w innym banku krajowym w systemie SORBNET 3 5. Wypłata gotówki 1) 6. Likwidacja lokaty 1) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. TAB.4 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przelew na rachunek: 1.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 1.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wypłata gotówki 1) 1 zł 3. Likwidacja rachunku lokaty 1) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej.

7 7 TAB.5 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: listem zwykłym raz w miesiącu listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 3 zł listem poleconym za każdą przesyłkę 6 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 1 za przesyłkę 2.2 listem poleconym 1 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 4. Duplikat wyciągu za dokument 1 5. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 1 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. za zaświadczenie Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych za potwierdzenie dla banków zagranicznych Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 10. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 10.1 z Bankiem za monit za każdą wyegzekwowaną kwotę za każdą zawartą umowę 0,5% min. max z innymi bankami 0,5% min max Potwierdzenie wykonania blokady środków 12. Sporządzenie aneksu do umowy za aneks Udzielenie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku : 13.1 telefonicznie na hasło 1) miesięcznie przekazywane w formie komunikatu SMS (10 sms) miesięcznie za 10 sms 13.3 za każdy kolejny SMS 0,2 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza2 ) : 14.1 za każdy miesiąc za dokument 1 max. 10 za cały rok 15. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków pieniężnych za granicę za dokument Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunku 17. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 18. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np. regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na od dyspozycji 1 rachunku określonego salda itp.-wg indywidualnych dyspozycji klienta 19. Przyjęcie w czasie trwania umowy nowej lub dodatkowej karty wzorów podpisów za zmianę Zmiana numeru telefonu w ramach usługi SMS za zmianę Aktywacja usługi SMS Banking 1) W przypadku rachunków rolników indywidualnych opłata wynosi 1 raz na rok 2) Historia rachunku jest sporządzana w formie wydruku komputerowego

8 8 KARTY BANKOWE TAB.6 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa 1. Wydanie pierwszej karty 3 2. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 3 3. Wydanie duplikatu karty 1 4. Administrowanie operacjami dokonanymi kartą miesięcznie 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Transakcje bezgotówkowe 3) 7. Transakcje gotówkowe 3) : 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 7.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min poprzez usługę Visa cash back w Polsce w punktach akceptujących kartę w kraju 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min w placówkach Poczty Polskiej 8. Sprawdzenie salda w bankomacie 2) 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zastrzeżenie karty 3 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku. TAB.7 Karta kredytowa Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi : mniej niż rocznie co najmniej Karta dodatkowa rocznie 2 4. Wydanie duplikatu karty 3 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 6. Transakcje bezgotówkowe 1)3) 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3) : 3 % 7.1 w kraju min. 3 % 7.2 za granicą min Sprawdzenie salda w bankomacie 9. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Zmiana danych Użytkownika karty 11. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie salda końcowego okresu rozliczeniowego 5% min Obsługa nieterminowej spłaty 2)

9 9 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku TAB.8 Karta bankomatowa DOLINA KARPIA 1. Wydanie nowej karty 1 2. Wydanie duplikatu karty 1 3. Generowanie i zmiana numeru PIN w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze i wskazanych banków spółdzielczych 4. Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze wypłaty 0,25% min.1 zł max 4 zł 5 Wypłata gotówki w bankomatach wskazanych banków spółdzielczych wypłaty w wysokości pobieranej przez realizatora transakcji 6 Zastrzeżenie karty 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany-wydruk komputerowy 1 8 Rozpatrzenie bezzasadnej reklamacji 1

10 10 KREDYTY TAB.9 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1) od 0,5% wnioskowanej kwoty max Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2) : 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym od 1,5% do 3% od 1,5% do 3% 2.2 Kredyt obrotowy kredytu / od 1,5% do 3% 2.3 Kredyt rewolwingowy kwoty podwyższenia 2.4 Kredyt płatniczy od 1,5% do 3% 3. Gotowość finansowa 3) : miesięcznie 1,825% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) 0,5% przyrzeczonej min Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek): 5.1 do jednego miesiąca włącznie 0,5% 5.2 powyżej 1 miesiąca prolongowanej 1% min Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę Wystawienie zaświadczenia/ opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 8.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 11. Przekwalifikowanie kredytu w rachunku bieżącym na kredyt obrotowy kredytu 2% min Restrukturyzacja zadłużenia restrukturyzowanej 2% min. 50 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku kredytów obrotowych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielanych rolnikom indywidualnym w wysokości do opłata przygotowawcza wynosi 3. 2) Dla klientów strategicznych istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji. 3) W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB.10 Kredyty inwestycyjne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2) : 0,5% min 20 max Kredyt inwestycyjny od 1,5% do 3% 2.2 Kredyt hipoteczny kredytu / od 1,5% do 3% kwoty 2.3 Kredyt pomostowy podwyższenia od 1,5% do 3% 2.4 Wspólny Remont kredytu / od 1,5% do 3% kwoty 2.5 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną podwyższenia 2% 2.6 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR od 1% do 2% 3. Całkowita spłata kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 3) 3.1 do 3 lat trwania Umowy kredytu 2% 3.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 1% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) 0,5%

11 11 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: przyrzeczonej 6.1 do jednego miesiąca włącznie 6.2 powyżej jednego miesiąca prolongowanej 0,5% 1% 7. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę Wystawienie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 9.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 12. Restrukturyzacja zadłużenia od kwoty restrukturyzowanej 2% min. 50 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Dla klientów strategicznych istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji. 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB.11 Usługi Faktoringowe 1) 1. Rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza 2) 0,5% max Udzielenie limitu factoringu przyznanego limitu 2% 3. Wykup faktury od wartości każdej faktury 0,5% min. max Zwiększenie limitu podwyższenia limitu 2% 5. Wydłużenie terminu obowiązywania udzielonego limitu - w dniu przyznanego limitu, liczona za każdy rozpoczęty miesiąc podpisania aneksu 0,2% 6. Zmiana innych postanowień umowy o świadczenie usług factoringowych dokonywanych na wniosek Klienta za aneks Restrukturyzacja zadłużenia restrukturyzowanej 2% min. 50 1) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłaty wyszczególnione w powyższej tabeli ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z usług faktoringu. TAB.12 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Zgoda na zwolnienie zabezpieczenia w postaci sądowego zastawu rejestrowego, przewłaszczenia rzeczy ruchomych, hipoteki przed za dokument 20 całkowitą spłatą kredytu 2. Sporządzenie wniosku o wpis do sądowego rejestru sądowego za dokument Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia za dokument Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z deklaracją PCC za dokument Zgoda na wyodrębnienie nieruchomości wraz ze zwolnieniem z obciążenia hipotecznego za dokument Zgoda na wykreślenie hipoteki za dokument 7. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument Sporządzenie tytułu egzekucyjnego za dokument Realizacja części lub całości kredytu w formie bezgotówkowej jako polecenie zapłaty na rachunek w innym banku 1) za przelew Przeprowadzenie przez pracowników Banku inspekcji przed za inspekcję 10

12 udzieleniem kredytu ( transzy kredytu) lub w celu sprawdzenia celowości wykorzystania kredytu (transzy kredytu) Załatwianie za klienta formalności związanych z zabezpieczeniem kredytu (Wydział Ksiąg Wieczystych, Urząd Skarbowy, itp.) Wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w określonych terminach dokumentów niezbędnych do monitoringu za dokument 1) Opłaty nie pobiera się w przypadku uruchomienia kredytu w formie zapłaty za towar lub usługę OPERACJE DEWIZOWE 20 TAB.13 Akredytywa dokumentowa obca (export) 1. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania 0,1% 2. akredytywy potwierdzenia min. 1, max Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: 4.1 niepotwierdzonej 4.2 potwierdzonej 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania podwyższenia podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 5.1 niepotwierdzonej od salda akredytywy potwierdzonej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano 1) Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy 8. Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy: 8.1 akredytywa niepotwierdzona 8.2 akredytywa potwierdzona Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej 9. opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy 2) 10. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 2) : od salda akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności dokumentów dokumentów dokumentów wg zasad stosowanych w banku zagranicznym 10.1 akredytywa niepotwierdzona akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia dokumentów 10.2 licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności 11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta 3) 0,2% 0,1% min.1, max. 50 0,2% 0,1% min.1, max. 50 0,2% 1 0,1% min. 10, max. 30 0,15% min. 1 0,2% min. 30 koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,1% min. 1, max. 50 0,2% 0,15% min. 1 przeniesienia 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy 4) 1 1) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8. 3) Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 1 lub mniej.

13 13 TAB.14 Akredytywa dokumentowa własna (import) 1. Otwarcie akredytywy własnej 1) 3 miesięczny okres 0,17% min. 22 za każdy rozpoczęty ważności 2. Preawiz otwarcia akredytywy 6 3. Podwyższenie kwoty akredytywy podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,17% min. 22 ważności 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy 2) każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,17% min. 17 od salda akredytywy za ważności 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w 6 okresie, za który prowizję już pobrano 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy dokumentów 0,22% min Odroczenie płatności w ramach akredytywy 3) za każdy rozpoczęty 0,17% min. 17 dokumentów miesiąc 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 7 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy 4) 1 1) Prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 3) Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 1 lub mniej. TAB.15 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1) 0,2% min., max Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 7 3. Zwrot dokumentów niezapłaconych 7 4. Odmowa zapłaty inkasa 2) 5. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego 3 6. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 1 + koszty notarialne 7. Nadanie komunikatu SWIFT od każdego komunikatu 1 8. Opłata pocztowa 3) 1 1) W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się każdego weksla. 2) Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. 3) Opłatę pobiera się niezależnie od pozostałych prowizji, opłat i kosztów TAB.16 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 2. Sprzedaż walut obcych: 2.1 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku 2.2 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach skupionej waluty skupionej waluty skupionej waluty 0,1% min. 1, max. 30 0,2% min. 2, max. 30 0,2% min. 2, max. 30 0,3% min. 1, max. 30 0,4% min. 2, max. 30

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo