Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 129-222420. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Floriana Ceynowy 7 Osoba do kontaktów: Dariusz Banaszak Kartuzy POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Kartuzy, ul. Floriana Ceynowy 7 Kod NUTS PL634 1/12

2 2/12 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego SSI wraz z wykonaniem okablowania strukturalnego z dedykowaną instalacją zasilania energetycznego komputerów, remont pomieszczeń w celu dostosowania na potrzeby serwerowni i dostawą potrzebnego sprzętu komputerowego i oprogramowania Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 2.1. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego SSI (opis wymagań szczegółowych znajduje się w załączniku NR 7 do SIWZ) poprzez: Dostawę następujących modułów oprogramowania aplikacyjnego SSI (Szpitalnego Systemu Informatycznego) składającego się z HIS (ang. Hospital Information System Szpitalny System Informacyjny), ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), Systemu Informacji Zarządczej - Business Intelligence, RIS/PACS i Portali e-platformy zapisanych na nośniku danych (1 sztuka), udzielenie bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie tych programów aplikacyjnych wraz z nadzorem autorskim nad tym oprogramowaniem aplikacyjnym przez okres 2 lat od daty podpisania umowy realizacyjnej (opis wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania aplikacyjnego znajduje się w dalszej części SIWZ): e-platforma: Portal informacyjny - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników e-platforma: Portal epacjent - licencja otwarta na nieograniczoną ilość pacjentów e-platforma: Portal ekontrahent - licencja otwarta na nieograniczoną ilość kontrahentów HIS: Sprzedaż Usług Medycznych Umowy komercyjne - licencja otwarta na nieograniczoną ilość kontrahentów HIS: Przychodnia - Rejestracja - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Przychodnia - Gabinet Lekarski - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Medycyna Pracy - licencja dla 3 użytkowników HIS: Rehabilitacja - licencja dla 5 użytkowników HIS: Pracownia Diagnostyczna - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Laboratorium z mikrobiologią - licencja dla 8 użytkowników HIS: Interfejs do aparatu w Laboratorium - Integracja z 9 aparatami HIS: Punkt pobrań - licencja dla 3 użytkowników HIS: Ruch Chorych - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Blok Operacyjny - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Apteczka Oddziałowa - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Zakażenia Szpitalne - licencja dla 1 użytkownika HIS: Dokumentacja Formularzowa/Medyczna - licencja otwarta na nieograniczoną ilość formularzy i użytkowników HIS: Zlecenia - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników 2/12

3 3/12 HIS: Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej - licencja dla 3 użytkowników HIS: Pulpity - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Identyfikacja pacjentów za pomocą kodów kreskowych - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników ERP: Rejestr Zakupów - licencja dla 1 użytkownika ERP: Windykacja - licencja dla 1 użytkownika ERP: Elektroniczna Inwentaryzacja - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników ERP: Kalkulacja Kosztów Leczenia - licencja dla 1 użytkownika ERP: Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń - licencja dla 1 użytkownika ERP: Grafiki - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników System Informacji Zarządczej - Business Intelligence - licencja dla 5 użytkowników RIS - Rozbudowa systemu RIS ( na potrzeby rejestracji, wykonywania i opisywania badań) o dodatkowe pracownie: endoskopii, ECHO i USG: minimum 3 stanowiska PACS - Rozbudowa systemu PACS: 1. gwarantująca obsługę archiwum bez ograniczeń na pojemność i liczbę gromadzonych badań; 2. gwarantująca brak ograniczeń licencyjnych na liczbę podłączanych stacji diagnostycznych do systemu; 3. pozwalająca na uruchomienie archiwizacji badań na pojedynczym napędzie LTO; 4. pozwalająca na uruchomienie jako węzeł DICOM stacji nagrywania badań dla pacjentów automatyczne nagrywanie badań wysyłanych bezpośrednio z aparatu diagnostycznego Integracja nowo zakupionych modułów oprogramowania aplikacyjnego SSI z systemem InfoMedica funkcjonującym u Zamawiającego (opis wymagań funkcjonalnych w tym zakresie dla oprogramowania znajduje się w dalszej części SIWZ). Wymiana danych między systemami powinna odbywać się bezpośrednio za pomocą interfejsu rozszerzonej wymiany danych w InfoMedica (opis dokumentacji technicznej z tym związanej znajduje się w załączniku NR 10 do SIWZ zatytułowanym: Interfejs rozszerzonej wymiany danych w InfoMedica) oraz uwzględniać wymagania w dalszej części SIWZ. Zestawienie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica: w części administracyjnej (szarej): Finanse i Księgowość, Rachunek Kosztów, Rejestr Sprzedaży, Kadry Płace Grafiki Gospodarka Materiałowa Środki trwałe Wyposażenie Kasa w części medycznej (białej) HIS: Ruch Chorych (w tym: izba przyjęć, oddziały, statystyka) Apteka Pracownia Diagnostyczna Przychodnia Sprzedaż Usług Medycznych: Umowy NFZ Symulator JGP 3/12

4 4/ Zintegrowanie dostarczonego rozwiązania informatycznego z systemem PACS pracującym u Zamawiającego za pomocą bazy danych lub interfejsu wymiany danych (opis dokumentacji technicznej z tym związanej znajduje się w załączniku NR 11 zatytułowanym: RIS-PACS Interfejs wymiany danych) Usługi obejmujące instalację oprogramowania aplikacyjnego HIS oraz wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego (w tym szkolenie użytkowników i wizyty konsultacyjne przy i po uruchomieniu oprogramowania) w ilości łącznej nie mniejszej niż 520 roboczodni (1 roboczodzień ~ 7h pracy jednego pracownika Oferenta w szpitalu) Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego HIS przez okres 2 lat od daty podpisania umowy realizacyjnej w ramach zakupionych licencjach Wykonanie systemu okablowania strukturalnego w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z dedykowaną instalacją zasilania energetycznego komputerów, remont pomieszczeń w celu dostosowania na potrzeby serwerowni (opis wymagań szczegółowych znajduje się w załączniku NR 8 do SIWZ) poprzez: Przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu technicznego; Wykonanie połączeń światłowodowych i miedzianych międzybudynkowych zgodnie z projektem technicznym; Wykonania sieci okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach szpitala; Budowy punków PEL oraz PL zgodnie z projektem technicznym; Dostawy, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego, zasilającego urządzenia zainstalowane w serwerowni; Dostawy, montażu i uruchomienia zasilaczy UPS, pracujących w układzie redundantnym, zasilających urządzenia sieciowe zainstalowane w serwerowni; Wykonania systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu do pomieszczenia serwerowni; Wykonania systemu wczesnej detekcji pożaru i systemu gaszenia; Adaptacji pomieszczenia na niskim parterze budynku głównego na potrzeby serwerowni Dostawa, instalacja i wdrożenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (opis wymagań szczegółowych znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 9 do SIWZ) poprzez: Dostawę: Przełącznik sieciowy typu 1 2 sztuki; Przełącznik dostępowy typ 2 5 sztuk; Przełącznik sieciowy typ 3 7 sztuk; Przełącznik sieciowy typ 4 1 sztuka; Kontroler centralnego sterowania siecią bezprzewodową 1 sztuka; Punkty dostępowe 50 sztuk; System zarządzania siecią LAN oraz WLAN 1 sztuka; Router brzegowy 1 sztuka; System zabezpieczeń 1 sztuka; Obudowa Blade 1 sztuka; Zarządzanie infrastrukturą; Serwer typu blade (typ 1) - 3 sztuki; Serwer typu blade (typ 2) - 4 sztuki; Serwer typu blade (typ 3) - 2 sztuki; Macierz 1 sztuka; System wykonywania i składowania kopii zapasowych; 4/12

5 5/12 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Szafa serwerowa, Switch KVM, Monitor; Komputery PC 32 sztuki; Terminal sprzętowy 110 sztuk; Monitor 142 sztuki; Tablet medyczny 19 sztuk; Laptop 10 sztuk; Terminal przenośny kolektor danych 1 sztuka; Infokiosk 2 sztuki; Drukarka do drukowania pasków identyfikacyjnych 4 sztuki; Czytnik kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta 25 sztuk; Urządzenie Wielofunkcyjne - 7 sztuk; Drukarka termotransferowa 1 sztuka; Drukarka laserowa monochromatyczna wraz ze skanerem 43 sztuki; Licencje terminalowe do usług katalogowych dla 171 urządzeń; Licencje dostępowe do usług katalogowych dla 171 użytkowników; Pakiet biurowy 152 sztuki; Systemy operacyjne 7 sztuk; System Serwer pocztowy 1 sztuk; Oprogramowanie wirtualizacyjne licencje na 3 serwery; Oprogramowanie bazodanowe 4 licencje; Oprogramowanie narzędziowe BI 5 sztuk; Oprogramowanie antywirusowe 209 sztuk. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 5/12

6 6/12 1. Ustala się wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILLENIUM S.A Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kasie Zamawiającego (administracja). Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 ustawy PZP wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W niniejszym postępowaniu terminem składania ofert jest dzień r. godz i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do godziny 1030 w dniu r., gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii przelewu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonego przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, stwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6/12

7 7/12 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności przedstawionym w załączniku nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie faktur VAT, w terminie 30 dni na rachunek bankowy na nich wskazany. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne): a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. d. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), e. wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"; w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum, f. jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres dostaw przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). g. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia odrębnych rozliczeń z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć: 7/12

8 8/12 a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik NR 3 do SIWZ lub przedstawienie wszelkich informacji wymaganych we wzorze. b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia). c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy; 8/12

9 9/12 III.2.2) III.2.3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawce mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 2. niniejszej SIWZ, dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę ,00 zł. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć ww. dokumenty dotyczący tego podmiotu. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a. wykaz wykonanych minimum 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na zrealizowaniu minimum: jedno zamówienie (może być w ramach kilku zadań w tym samych postępowaniu przetargowym), w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (musi to być instalacja o zbliżonej złożoności i funkcjonalności zawierająca, co najmniej następujące moduły: HIS, RIS, PACS, Portal internetowy epacjent i ekontrahent, integrację w/w modułów z systemem szpitalnym HIS wraz z dostawą sprzętu komputerowego i wartości nie mniejszej niż ,00 zł na rzecz jednostki służby zdrowia). jedno zamówienie w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (musi to być instalacja o zbliżonej złożoności i funkcjonalności zawierająca, co najmniej następujące moduły: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna, Apteczka Oddziałowa, Zlecenia, Dokumentacja Medyczna, Blok Operacyjny, Zakażenia Szpitalne, Kalkulacja Kosztów Leczenia, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Elektroniczna Inwentaryzacja, Grafiki, Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej, Identyfikacja pacjentów, System 9/12

10 10/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Informacji Zarządczej BI, Portal internetowy epacjent i ekontrahent wraz z dostawą sprzętu komputerowego i wartości nie mniejszej niż ,00 zł na rzecz jednostki służby zdrowia). jedno zamówienie w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (musi to być instalacja o zbliżonej złożoności i funkcjonalności zawierająca, co najmniej następujące moduły: Ruch Chorych, Blok Operacyjny, Rehabilitacja, Przychodnia, RIS, PACS, Portal internetowy epacjent, integrację w/w modułów z systemem szpitalnym w części medycznej i administracyjnej wraz z rozbudową sieci strukturalnej i dostawą sprzętu komputerowego i wartości nie mniejszej niż ,00 zł na rzecz jednostki służby zdrowia). z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienia wykonane zostały należycie - wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie tego warunku polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 2. niniejszej SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: PCZ/1/IT/2013 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: tak Podać cenę: 30 PLN Warunki i sposób płatności: SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: lub otrzymać w wersji oryginalnej (papierowej) po uprzednim przedłożeniu prośby o jej udostępnienie z podaniem dokładnych danych adresowych oraz informacji 10/12

11 11/12 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) potrzebnych do wystawienia faktury VAT, opłata za niniejszy SIWZ wynosi netto 30,00 złotych. Opłaty należy dokonać w kasie szpitala lub za pobraniem przy odbiorze. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: ul. Floriana Ceynowy 7, Kartuzy Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Oś Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Informacje dodatkowe Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 11/12

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92920-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Kętrzynie, adres pocztowy: ul. M.C. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Pieszyce: Ładowarki jezdne 2015/S 129-237112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Pieszyce: Ładowarki jezdne 2015/S 129-237112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237112-2015:text:pl:html Polska-Pieszyce: Ładowarki jezdne 2015/S 129-237112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274411-2011:text:pl:html PL-Katowice: Ekrany i konsole komputerowe 2011/S 166-274411 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo