Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 142-254347. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ul. Żwirki i Wigury 9/ Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Obrona Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 1/10

2 2/10 II.1.4) II.1.5) Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych obejmująca swoim zakresem: 1. Rozbudowę w sposób konwergentny obecnie posiadanego środowiska produkcyjnego opartego o platformy wirtualizacji Vblock 700 w tym: 1) Modernizację istniejącej konfiguracji platformy wirtualizacji VCE Vblock 700 zainstalowanej w dwóch lokalizacjach pracujących w niejawnym systemie teleinformatycznych MIL-WAN celem osiągnięcia (łącznie) założonych wymagań operacyjnych, m.in.: a) replikacji semi-synchronicznej między dwoma istniejącymi lokalizacjami wyposażonymi w platformy VCE Vblock700, b) współpracy z trzecią kompatybilną lokalizacją, do której kopiowane będą zasoby programowe uruchomione na bazie dwóch istniejących platform VCE VBlock 700 Zamawiający dopuszcza niewielkie opóźnienia w kopiowaniu danych dp trzeciej lokalizacji (do max 1 godziny) 2) Dostawa sprzętu i oprogramowania w postaci platformy wirtualizacji, VCE VBlock 700 lub modelu wyższego, dla trzeciego centrum przetwarzania Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1) lit.b), pracującego w niejawnym systemie teleinformatycznych MIL-WAN tak aby możliwe było uzyskanie pełnej zgodności w zakresie procedur oraz oprogramowania zarządzającego zasobami w stosunku do każdej z trzech lokalizacji (do zarządzania zasobami w każdej z lokalizacji, musi być wykorzystywane to samo oprogramowanie a sam proces zarządzania musi odbywać się wg. jednolitych wspólnych i takich samych dla każdej z trzech lokalizacji procedur techniczno organizacyjnych) chodzi o uzyskanie możliwości natychmiastowego zastąpienia obsługi (personelu odpowiedzialnego za zarządzanie zasobami) dowolnej lokalizacji, personelem z dowolnej innej lokalizacji w którym uruchomione są platformy VCE VBlock 700. Zamawiający dopuszcza dostawę rozwiązania równoważnego (pod warunkiem zachowania wymagań określonych w pkt. 2) szczegółowe wymagania zakresu równoważności określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3) wdrożenie (instalacja, konfiguracja i integracja) dostarczonego asortymentu do wskazanej trzeciej lokalizacji i jego integracja (umożliwiająca osiągnięcie wymagań określonych w pkt 1) z dotychczasowymi lokalizacjami pracującymi w oparciu o platformę VCE VBlock 700; 4) przeszkoleniu personelu Zamawiającego, po którym oczekuje się pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania (obsługi i konfiguracji) dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 2. Budowa Repozytorium Cyfrowego archiwum (RCA) dokumentów elektronicznych świadczącego usługę archiwizowania. Repozytorium Cyfrowego Archiwum zbudowane ma być w oparciu o gotowy produkt stworzony z przeznaczeniem realizacji funkcji archiwum cyfrowego, posiadający nazwę handlową i będący produktem dojrzałym z określoną linią rozwojową. Budowa RCA obejmuje zakresem poniższe elementy: 1) dostawa sprzętu i oprogramowania w postaci platformy repozytorium cyfrowego archiwum dla centrum przetwarzania Zamawiającego pracującego w niejawnym systemie teleinformatycznych MIL-WAN; 2) wdrożenie (instalacja, konfiguracja i integracja) dostarczonego asortymentu we wskazanej lokalizacji; 3) przeszkoleniu personelu Zamawiającego po którym oczekuje się pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania (obsługi i konfiguracji) dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 3. Adaptacja budowlana pomieszczeń w trzeciej lokalizacji obejmująca: 1) wykonanie dedykowanych dla dostarczanych w ramach postępowania (wymienionych w ust. 1 i 2) rozwiązań: systemu klimatyzacji, ppoż, alarmowej, monitoringu, zasilania awaryjnego oraz robót budowlanych takich jak: a) demontaż i utylizacja azbestu z dwóch pomieszczeń przewidzianych do zainstalowania dostarczonego w ramach dostawy rozwiązań technicznych zastąpienie azbestu wypełnieniem k-g, 2/10

3 3/10 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) b) przestawienie ścianki działowej (demontaż starej i postawienie nowej k-g wraz z drzwiami), c) wykonanie podłóg podniesionych, d) opcjonalnie innych robót budowlanych (ewentualnych przepustów jeśli obecne będą niewystarczające, podwieszanych sufitów, malowania ścian, etc.), zależnych od dostarczonego w ramach postępowania rozwiązania; 2) wykonanie dedykowanych dla dostarczanych w ramach postępowania (wymienionych w ust. 1 i 2): a) dowiązania do PD znajdującego się w lokalizacji (w tym samym obiekcie budowlanym) umożliwiającego uzyskanie transmisji między PD a dostarczonym rozwiązaniem minimum na poziomie 10Gbps, b) dowiązania do głównej rozdzielni energetycznej znajdującej się w tym samym obiekcie budowlanym, c) opcjonalnie innych prac związanych z instalacjami niskoprądowymi i energetycznymi, zależnych od dostarczonego w ramach postępowania rozwiązania; 3) przeszkolenie pracowników zamawiającego mające przygotować obsługę w lokalizacji do wykonywania przeglądów systemu klimatyzacji, ppoż, alarmowej, monitoringu oraz jeśli uprawnienia obsługi na to pozwolą zasilania awaryjnego, niezbędnych dla utrzymania serwisów gwarancyjnych opartych na świadczeniach producenta/producentów, urządzeń i instalacji wdrożonych w ramach adaptacji pomieszczeń. Zamawiający wymaga dla całości przedmiotu zamówienia, w szczególności dostarczanych rozwiązań teleinformatycznych, objęcia go co najmniej trzyletnim serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta/producentów, liczonym od czasu uruchomienia (odbioru usługi). Przy dostawie wymagane będzie oświadczenie producenta/producentów rozwiązań potwierdzające spełnienie powyższego warunku. Wszelkie prace związane z wdrożeniem rozwiązania (rozumiane jako dostawa, montaż, uruchomienie, serwis) nie mogą powodować utraty gwarancji opartej na świadczeniach producenta. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianego asortymentu w części dotyczącej dostawy: 1. Przestrzeni pamięci masowej do 20PB. 2. Serwerów racowych (dwu lub czteroprocesorowych) do 64 szt. Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia 3/10

4 4/10 III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: Na etapie składania ofert zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty w formie dopuszczalnej ustawą prawo zamówień publicznych w wysokości PLN (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy). Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: W przypadku wyboru oferty wspólnej, zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy, przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: Zamówienie związane jest z dostępem do informacji niejawnej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych) o klauzuli tajne. Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych; 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji gdy wykaże, że posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli tajne I stopnia. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru nr 1 zawartego w formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3) aktualnego zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4) aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4/10

5 5/10 wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczy Wykonawców będących podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.). 3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru nr 2 zawartego w formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego; 2) kopii świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli co najmniej Tajne. 4. Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołączy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, składają jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przy czym do wniosku dołączają: 1) oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną notarialnie, które powinno w szczególności zawierać wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, który musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. 2) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. 3) Wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w cz. III.2.1) ust. 2 oraz cz. III.2.1) ust. 3 pkt. 2 składa każdy z wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty i oświadczenia składa ustanowiony do reprezentowania wykonawców pełnomocnik. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) cz. III.2.1) ust. 2 pkt. 2-4 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5/10

6 6/10 III.2.2) III.2.3) b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) cz. III.2.1) ust. 2 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 6. Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, poza oświadczeniem podmiotu udostępniającego swoje zasoby, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację dotyczącą: 1) sposobu wykorzystania zasobów innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia; 2) zakresu i udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który łącznie spełnia następujące warunki: a) dysponuje zdolnością umożliwiającą mu samodzielną modyfikację posiadanych przez Zamawiającego platform wirtualizacji VCE Vblock700 bez utraty gwarancji opartej na świadczeniach producenta i certyfikacji produktu; b) dysponuje zdolnością umożliwiającą mu samodzielny montaż i demontaż przewidzianych do oferty rozwiązań (VBlock lub rozwiązania równoważnego oraz rozwiązania repozytorium cyfrowego archiwum dokumentów elektronicznych) do poziomu poszczególnych urządzeń teleinformatycznych bez utraty gwarancji opartej na świadczeniach producenta/producentów; Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału składa oświadczenie/oświadczenia producenta/producentów przewidzianych do oferty rozwiązań potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę przedmiotowej zdolności. Ponadto: 1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda by wykonawcy wykazał, iż wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1) minimalnie jedną dostawę na terenie Unii Europejskiej platformy wirtualizacji VCE Vblock wraz z usługą wdrożenia, gdzie wartość dostawy wraz z usługą wynosiła co najmniej PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto); 6/10

7 7/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 2) minimalnie jedną dostawę na terenie Unii Europejskiej rozwiązania archiwum cyfrowego lub biblioteki cyfrowej wraz z usługą wdrożenia, gdzie wartość dostawy wraz z usługą wynosiła co najmniej PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto); 3) minimalnie co najmniej 2 roboty budowlane związane z budową serwerowni lub przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby serwerowni (data center), obejmujące instalacje niskoprądowe, instalacje elektryczne oraz budowę systemów wentylacji i klimatyzacji, gdzie wartość prac wynosiła min PLN brutto (słownie: jeden miliony złotych brutto). W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (z wykorzystaniem wzoru nr 3 zawartego w formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego) wraz załączeniem dowodów w postaci poświadczeń należytego wykonania zamówienia wystawionych przez odbiorców. 2. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda by wykonawcy wykazał, że dysponuje: 1) minimalnie jedną osobą, zdolną do zarządzania projektami, której wiedza i doświadczenie potwierdzona jest stosownym certyfikatem w zakresie zarządzania projektami, np. Prince2; 2) minimalnie dwiema osobami, posiadającymi co najmniej 2 letnią praktykę oraz udział w co najmniej 2 projektach dotyczących dostaw serwerowych wraz z usługą odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, posiadającymi tytuł inżyniera Cisco CCIE; 3) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania a także kierowania robotami (funkcje mogą być łączone) w branżach: elektrycznej, telekomunikacyjnej, ogólnobudowlanej, sanitarnej w zakresie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zabezpieczeń technicznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca przedstawia wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Wszystkie osoby uczestniczące bezpośrednio i pośrednio w realizacji zamówienia muszą posiadać ważne poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz odbyte i potwierdzone zaświadczeniem szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury Ograniczona Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Ocena spełniania warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W celu dokonania wyboru 5 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, Zamawiający będzie przyznawał punkty w sposób określony poniżej: 7/10

8 8/10 1) dostawa rozwiązania Vblock (zgodnie z opisem) wraz z usługami. Za wykazanie się większą niż wymagana ilością dostaw rozwiązania Vblock wraz z usługą spełniających wymagania określone powyżej, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: za wykazanie przez wykonawcę dwóch (2) takich dostaw wraz z usługą 1 pkt; za wykazanie przez wykonawcę trzech (3) i więcej takich dostaw wraz z usługą 2 pkt. W celu przeprowadzenia oceny, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw rozwiązania VCE Vblock wraz z usługą w zakresie niezbędnym zrealizowanych na terenie Unii Europejskiej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocenie podlegać będą tylko te wykazane dostawy wraz z usługą, dla których wykonawca załączył wymagane dokumenty potwierdzające, że zostały one wykonane należycie i wartość każdej wykazanej dostawy wraz z usługą wynosiła co najmniej PLN (słownie: trzy miliony złotych). W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 2 pkt.2) dostawa rozwiązania archiwum cyfrowego lub biblioteki cyfrowej wraz z usługami. Za wykazanie się większą niż wymagana ilością dostaw rozwiązania archiwum cyfrowego lub biblioteki cyfrowej wraz z usługą spełniających wymagania określone powyżej, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: za wykazanie przez wykonawcę dwóch (2) takich dostaw wraz z usługą 1 pkt; za wykazanie przez wykonawcę trzech (3) i więcej takich dostaw wraz z usługą 2 pkt. W celu przeprowadzenia oceny, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw rozwiązania archiwum cyfrowego lub biblioteki cyfrowej wraz z usługą w zakresie niezbędnym zrealizowanych na terenie Unii Europejskiej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocenie podlegać będą tylko te wykazane dostawy wraz z usługą, dla których wykonawca załączył wymagane dokumenty potwierdzające, że zostały one wykonane należycie i wartość każdej wykazanej dostawy wraz z usługą wynosiła co najmniej PLN (słownie: trzy miliony złotych). W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 2 pkt 3) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie większej niż wymagana spełniających wymagania określone powyżej, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: za wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje trzema osobami posiadającymi aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej tajne wraz z tytułem inżyniera Cisco CCIE 1 pkt; za wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje co najmniej czterema osobami posiadającymi aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej tajne wraz z tytułem inżyniera Cisco CCIE 2 pkt. W celu przeprowadzenia oceny, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, i certyfikaty (aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o wymaganej 8/10

9 9/10 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) klauzuli, certyfikat inżyniera Cisco CCIE, itp.). W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 2 pkt.4) realizacja adaptacji pomieszczeń. Za wykazanie się większą niż wymagana ilością realizacji zadań związanych z budową serwerowni lub przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby serwerowni (data center), obejmujące instalacje niskoprądowe, instalacje elektryczne oraz budowę systemów wentylacji i klimatyzacji spełniających wymagania określone powyżej, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: za wykazanie przez wykonawcę trzech (3) takich realizacji 1 pkt; za wykazanie przez wykonawcę czterech (4) i więcej takich realizacji 2 pkt. W celu przeprowadzenia oceny, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz zrealizowanych najmniej 3 robot związanych z budową serwerowni lub przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby serwerowni (data center), obejmujące instalacje niskoprądowe, instalacje elektryczne oraz budowę systemów wentylacji i klimatyzacji, gdzie wartość prac wynosiła min PLN brutto (słownie: jeden miliony złotych brutto) per lokalizacja. W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 2 pkt. Zamawiających dokona sumowania punktów z poszczególnych kryteriów i do dalszego etapu zaprosi 5 Wykonawców z największą liczbą sumy punktów. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających wymagania, o których mowa w cz. III.2.1) będzie równa lub mniejsza niż 5 zamawiający odstąpi od klasyfikacji punktowej i do dalszego postępowania zaprosi wszystkich wykonawców spełniających wymagania. Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 17/4/11/14 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 9/10

10 10/10 VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Informacje dodatkowe Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106704-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Śląskie Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253332-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151377-2013:text:pl:html PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368948-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo