PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej"

Transkrypt

1 Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010

2 Spis treści 1. Wstęp Wprowadzenie Podstawowe definicje Tytuł projektu Streszczenie i wnioski z przeprowadzonej analizy Przyczyny realizacji projektu Opis uwarunkowań społeczno gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Identyfikacja problemów beneficjentów projektu Opis projektu Lokalizacja Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) Uwarunkowania Formalno-Prawne Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane lub na cele projektu (dla projektów, które nie dotyczą robót budowlanych) Zgodność z prawem zamówień publicznych Specyficzne uwarunkowania prawne, w tym kwestie pomocy publicznej Wskaźniki rezultatu projektu Przedmiot i produkty projektu Analizy specyficzne dla sektora Analiza potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy Charakterystyka wnioskodawcy Partnerzy i opis zasad partnerstwa Trwałość projektu opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych Analiza techniczna projektu

3 6.1. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań Opis rozwiązań technicznych Zbieżność parametrów technicznych projektowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z celami projektu Zakres i sposób realizacji projektu Opis i ocena wariantów alternatywnych Wariant Wariant Wariant Wybór wariantu rekomendowanego Analiza finansowa Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe Źródła finansowania Specyfikacja działań w ramach promocji projektu Analiza popytu Przychody Koszty operacyjne Analiza wyniku finansowego wskaźników finansowych Dochody netto generowane poprzez projekt obliczanie luki w finansowaniu Trwałość finansowa projektu Analiza ekonomiczna Korzyści wynikające z realizacji projektu Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu Analiza wskaźników ekonomicznych projektu Analiza oddziaływania na środowisko Formalno-prawna procedura OOŚ Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura Analiza ryzyka i wrażliwości Załączniki Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej-jakościowej Arkusze kalkulacyjne w pliku Analizy PSeAP.xlsx

4 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie Celem opracowania jest przedstawienie dla projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Niniejsze studium zostało sporządzone na podstawie wytycznych z grudnia 2009 roku do opracowywania studiów wykonalności projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Opisywany projekt jest indywidualnym projektem kluczowym województwa podkarpackiego umieszczonym na liście projektów indykatywnych (Załącznik do uchwały Nr 288/5680/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2010 roku.). Będzie on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata z III Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne. Okres realizacji projektu obejmuje lata Pierwsze wydatki związane z projektem zostały poniesione w 2008 roku. Obszar realizacji to województwo podkarpackie. Projekt dotyczy 159 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego. Główny nacisk w niniejszym dokumencie położono na zgodność z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej dotyczącymi projektów w zakresie e-usług w administracji publicznej. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu musi uwzględniać szereg istniejących już uregulowań prawnych, a także wdrażanych rozwiązań centralnych jak np. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej realizowana przez MSWiA Podstawowe definicje BUSC Baza Usług Stanu Cywilnego, MSWiA CPI Centralny Portal Internetowy CMS - System zarządzania treścią (ang. Content Management System) epuap - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, MSWiA epuap2 rozbudowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, MSWiA Strona 4 z 178

5 ICT - technologia informacyjno-telekomunikacyjna (ang. Information and Communication Technology) Inżynier Kontraktu (firma zarządzająca) wykonawca, który zostanie wybrany do zarządzania, monitorowania i rozliczania projektu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych. JRWA Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego LAN - sieć lokalna zazwyczaj w jednym lub kilku budynkach (ang. Local Area Network) Lider Województwo Podkarpackie Partner jednostka samorządu terytorialnego, umiejscowiona na terenie województwa podkarpackiego biorąca udział w projekcie. PESEL2 - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PIAP - Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (Public Internet Access Point) pl.id polska ID karta (elektroniczny dowód osobisty), MSWiA PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata SeUI - System e-usług Internetowych SEOD System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SOA Architektura zorientowana na usługi (ang. Service Oriented Architecture) WebServices usługi sieciowe UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WAN - rozległa sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (ang. Wide Area Network) Zamawiający Województwo Podkarpackie ZMOKU Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika, MSWiA VPN - wirtualna sieć prywatna (ang. Virtual Private Network), umożliwia kompresję lub szyfrowanie danych przez co zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Strona 5 z 178

6 1.3. Tytuł projektu Projekt będący przedmiotem niniejszego studium wykonalności ma następujący tytuł: PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2. Streszczenie i wnioski z przeprowadzonej analizy Przedmiot projektu Przedmiotem projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest budowa regionalnego środowiska e-administracji oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim. Województwo Podkarpackie jest liderem projektu, natomiast partnerami są Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego (14) oraz szczebla gminnego (144). Projekt zakłada zbudowanie bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy obywatelem i urzędem. Komunikacja ta będzie realizowana poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (epuap). Na tej platformie instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w Systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), które będą integrowane poprzez System e-usług Internetowych (SeUI) z platformą epuap. Proponowane rozwiązanie będzie miało dwupoziomową strukturę SeUI będzie zainstalowany w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, natomiast SEOD będzie instalowany na serwerach zlokalizowanych w lokalnych Jednostkach Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie. Wszystkie elementy projektowanego rozwiązania tj. część lokalna i część regionalna (PSeAP) oraz część centralna (epuap) będą połączone za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego. Proponowane systemy informatyczne będą tak projektowane aby możliwe było włączanie do systemu pozostałych jednostek samorządu terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnymi. Strona 6 z 178

7 Fundamentalnym zagadnieniem w budowie PSeAP jest zintegrowanie oprogramowania z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (epuap). Zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata (Dz. U. Nr 61, poz.415) platforma epuap odgrywa podstawową rolę w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. Stąd też oprogramowanie PSeAP musi być tak zaprojektowane i wdrożone aby poprzez integrację z epuap razem tworzyło jednolity, bezpieczny i w pełni zgodny z obowiązującym prawem elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów administracji publicznej. Dla osiągnięcia założonych celów, zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: 1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-usług Internetowych (SeUI) W skład SeUI będą wchodzić następujące komponenty: System zarządzania infrastrukturą, System monitorowania infrastruktury, System zarządzania incydentami, System Zarządzania Treścią (CMS), Centralny Portal Internetowy, System wirtualizacji środowiska serwerów, System backupu, System optymalizacji dostępu. Wdrożenie ww. systemów, umożliwi integrację lokalnych SEOD z platformą epuap. Integracja ta zapewni optymalizację wykorzystania łączy, niezwodność i bezpieczeństwo komunikacji a także umożliwi statystyczną analizę pracy całego systemu. Możliwe będzie efektywne uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. pobranie formularzy, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy. Skorzystanie z takiej usługi będzie możliwe zarówno z własnego komputera jak i infomatu znajdującego się w urzędzie. 2.Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) W skład SEOD będą wchodzić następujące komponenty: Program umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów Strona 7 z 178

8 Program zapewniający współpracę użytkowanego obecnie oprogramowania z elektronicznym obiegiem dokumentów. SEOD umożliwi przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów. System ten uporządkuje obieg dokumentów w urzędach, zwiększy efektywność i jakości pracy urzędników, a także przyczyni się do zwiększenia transparentności pracy urzędów. Zakładana funkcjonalność systemu umożliwi budowanie schematów obiegu sprawy (workflow) dla każdego rodzaju sprawy i przyjmowanego dokumentu oraz budowania schematów wewnętrznego obiegu dokumentów. 3. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów Podstawą sprawnie funkcjonującego urzędu jest sprawnie działająca lokalna sieć informatyczna w urzędzie. W projekcie przewiduje się budowę lub uzupełnienie już istniejącej sieci w obiektach urzędów o część pasywną (okablowanie i gniazda sieci LAN) oraz część aktywną. W urzędach JST, które nie posiadają żadnej infrastruktury sieciowej zostanie taka infrastruktura zbudowana. Tam gdzie infrastruktura sieciowa nie będzie obejmować całego urzędu zostanie uzupełniona. W wielu przypadkach, rozbudowa sieci jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również klientów. W ramach projektu, przewidywana jest też instalacja urządzeń zabezpieczających sieci lokalne tak by uzyskać ochronę lokalnych zasobów przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz bezpieczne połączenia z innymi jednostkami oraz bezpieczny i wydajny dostęp lokalnych użytkowników do zasobów Internetu 4. Budowa infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Przedmiotem tej części projektu będzie dostawa oraz instalacja dużej mocy serwerów, systemów backupu, zestawów komputerowych, notebooków. Serwery te będą obsługiwały systemy wchodzące w skład SeUI. Infrastruktura ta zostanie zlokalizowana w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Województwo, jako właściciel tej części majątku, będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem tej części infrastruktury w całym okresie trwałości projektu. 5. Wyposażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia Przewiduje się, że w zależności od wielkości Partnera oraz zakresu prac wdrożeniowych rozwiązanie infrastruktury przetwarzania danych składać się będzie z serwera oraz zestawów komputerowych. Będą to komputery typu PC, notebooki oraz urządzenia wielofunkcyjne. Urzędy zostaną wyposażone w infomaty. Będą to multimedialne kioski informacyjne (łatwe w obsłudze komputery wyposażone w ekran dotykowy), które dostarczać będą obywatelom publicznie dostępne informacje na wybrany temat oraz będą pełnić rolę publicznego dostępu do Strona 8 z 178

9 Internetu. Realizowany będzie zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji danych. Zakłada się, że u każdego z Partnerów u którego będzie wdrażany SEOD infrastruktura będzie wyposażona w urządzenia do backupu i archiwizacji wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Planowany jest również zakup i instalacja systemów antywirusowych. System antywirusowy to podstawowy element w systemie ochrony środowiska teleinformatycznego każdej organizacji. Dobrze dobrany, zabezpiecza przed zagrożeniami płynącymi zarówno z zewnętrznych sieci komputerowych przede wszystkim Internetu, jak i innych nośników danych, które mogą mieć degradujący wpływ na środowisko teleinformatyczne zarówno pod względem fizycznym, jak i softwareowym. 6. Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem będzie realizowane przez wyłonioną w drodze przetargu firmę zarządzającą (Inżyniera Kontraktu). Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.: - prowadzenie biura Projektu dla wszystkich uczestników projektu (159 podmiotów), - koordynacja etapów realizacji Projektu, - uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów Projektu u wszystkich partnerów na miejscu (płatność na rzecz partnera zrealizowana zostanie po potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu dokonania każdego z planowanych odbiorów), oraz odbioru zaawansowanych technologicznie elementów infrastruktury sieciowej w centrali systemu i bezpieczeństwa sieci, - doradztwo techniczne i organizacyjne, - prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami RPO WP dla wszystkich uczestników projektu; - przygotowywanie wniosków o płatność oraz okresowych sprawozdań z realizacji projektu. 7. Promocja projektu Planowane działania promocyjne i informacyjne będą miały na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFRR oraz zwiększenie wiedzy potencjalnych użytkowników PSeAP u na temat jego możliwości i korzyści, jakie można dzięki systemowi osiągnąć. Zadania związane z promocją projektu będą realizowane w ramach zadań Wykonawców projektu dostarczających sprzęt dla jednostek samorządu trtytorialnego oraz do centrum.. Do zadań Wykonawców będzie należało przygotowanie oraz montaż w każdym z miejsc realizacji projektu tablic informacyjnych i pamiątkowych o rozmiarach i treści zgodnej z obowiązującymi wytycznymi. Dodatkowo do Strona 9 z 178

10 zadań Wykonawców projektu będzie należało przygotowanie naklejek na sprzęt i urządzenia, a następnie oznaczanie instalowanych urządzeń w miejscu ich docelowej lokalizacji. 8. Audyt zewnętrzny realizacji projektu Celem audytu będzie sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków jakie przeznaczono na realizację projektu. Szczególne wymagania będą dotyczyły weryfikacji poprawności wykonania projektu pod względem technicznym (badanie poprawności wykorzystania dostarczonej infrastruktury oraz poprawności działania wdrożonych systemów) oraz weryfikacji poprawności zrealizowanych zadań pod względem finansowym i prawnym. Mając na uwadze skalę i zakres przedsięwzięcia, a przede wszystkim liczbę zaangażowanych stron (159 podmiotów), niezbędnym jest przeprowadzenie audytu technicznego i finansowego projektu, który umożliwi zidentyfikowanie i korektę ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Wnioskodawcy Wnioskodawcą o środki EFRR, w rozumieniu prawa europejskiego i krajowego oraz dokumentów programowych, będzie Województwo Podkarpackie. Województwo Podkarpackie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603). Status prawny województwa reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1206). Ustawa ta mówi, że do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej oraz że zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Partnerami Projektu będzie 158 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego. Zasady współpracy w ramach realizacji Projektu zostały określone w dwóch dokumentach. W zawartym w dniu 16 maja 2008 roku Porozumieniu o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP oraz zawartych później umowach dwustronnych w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu. Strona 10 z 178

11 Cel projektu Głównym celem projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę: - sprawności działania urzędów administracji samorządowej, - jakości obsługi obywateli, - dostępu obywateli do informacji publicznej. Tak określony cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które obejmują: 1. Budowę zintegrowanych systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-administracja). 2. Wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych w zakresie świadczenie e-usług publicznych przez administrację lokalną. 3. Modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej i usprawnienie jej działalności. 4. Wzrost jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie systemu informacji wspomagającego zarządzanie województwem, oraz systemu komunikacji jednostek administracji lokalnej. Strona 11 z 178

12 Rezultaty i beneficjenci Beneficjentem bezpośrednim są: Województwo Podkarpackie - lider projektu (reprezentowy przez Zarząd Województwa Podkarpackiego) oraz partnerzy projektu, którymi jest 158 JST z województwa podkarpackiego. Beneficjentem końcowym projektu będą obywatele Rzeczpospolitej Polski mieszkający na terenie województwa podkarpackiego, przedsiębiorstwa, instytucje pracownicy. oraz pośrednio jednostki samorządu terytorialnego oraz ich Rezultaty projektu charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku projektu PSeAP uzyskane zostaną następujące rezultaty: 1. Zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie. 2. Umożliwienie klientom administracji lokalnej bezpośredniego dostępu (on-line) do usług JST drogą elektroniczną. 3. Udostępnienie możliwości klientom administracji lokalnej posługiwania się podpisem elektronicznym. 4. Umożliwienie mieszkańcom województwa podkarpackiego bezpośredniego dostępu do komunikacji elektronicznej poprzez Publiczne Punktu Dostępu do Internetu. Produkty Podstawowymi produktami projektu PSeAP są e-usługi dla ludności. Zostały one podzielone na cztery poziomy ze względu na zawansowanie usługi. Są to następujące poziomy: Poziom 1. informacyjny oznacza dostępność on-line (bezpośrednio drogą elektroniczną) informacji niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu. Poziom 2. jednokierunkowy, oznacza możliwość pobierania formularzy z oficjalnej strony podmiotu publicznego, aby po wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z daną usługą. Poziom 3. dwukierunkowy, oznacza możliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny jest wtedy system autentyfikacji osoby. Poziom 4. w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi. Strona 12 z 178

13 Pozostałe produkty projektu PSeAP to: 1. System e-usług Internetowych (m.in. portal Internetowy e-usług). 2. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 3. Infrastruktura sprzętowa zlokalizowana w Urzędzie Marszałkowskim (centrum zarządzania siecią) 4. Infrastruktura sieciowa urzędów JST (budowana od początku lub uzupełniana). 5. Sprzęt informatyczny (serwery baz aplikacji, zestawy komputerowe, systemy antywirusowe, systemy archiwizacji dokumentów, infomaty itp.) Przewidywane nakłady inwestycyjne Planowane nakłady inwestycyjne w latach wyniosą ,73 PLN (Tabela 2.3.). Kwota obejmuje wydatki kwalifikowane (wydatki brutto) ponoszone na zakup niezbędnej infrastruktury oraz koszt wdrożenia i uruchomienia projektu w wariancie rekomendowanym (Tabela 2.1.), a także wydatki niekwalifikowane (Tabela 2.2.) związane z pracami przygotowawczymi (obsługa prawna projektu oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej) oraz szkolenia. Tabela 2.1. Budżet projektu wydatki kwalifikowane (brutto) Kategoria wydatków Razem System e-usług Internetowych (SeUI) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów JST Infrastruktura sprzętowa SeUI - Urząd Marszałkowski Wyposażenie urzędów w sprzęt i urządzenia Zarządzanie projektem Promocja projektu , , , ,12 0, ,88 0, , , , , ,10 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,86 Strona 13 z 178

14 Audyt projektu (audyt w trakcie realizacji i końcowy) Razem 0, , , , , , , ,73 Źródło: opracowanie własne Tabela 2.2. Budżet projektu wydatki niekwalifikowane Kategoria wydatków Szkolenia Przygotowanie dokumentacji projektu Doradztwo prawne Razem Razem 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Źródło: opracowanie własne Tabela 2.3. Budżet projektu całkowita wartość projektu CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) Źródło: opracowanie własne ZŁ EURO , ,11 Kwoty i poziom wnioskowanej dotacji z EFRR Łączna wartość projektu wynosi ,73 PLN. Środki na realizację projektu będą pochodziły z EFRR i budżetów JST. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu czyli ,82 PLN. Pozostała cześć kwoty czyli 15 % wydatków kwalifikowanych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych zostanie wniesiona przez partnerów projektu ze środków własnych. Informacje o strukturze finansowania zamieszczono w Tabeli 2.4. Strona 14 z 178

15 Tabela 2.4. źródła finansowania wydatków kwalifikowanych ZŁ EURO wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR , ,49 jako % kosztów kwalifikowalnych 85% dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa (dotyczy projektów objętych pomocą - - publiczną) jako % kosztów kwalifikowalnych 0% planowany wkład własny beneficjenta , ,26 jako % kosztów kwalifikowalnych 15% RAZEM , ,75 Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane + niekawlifikowane) , ,11 Strona 15 z 178

16 3. Przyczyny realizacji projektu 3.1. Opis uwarunkowań społeczno gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Województwo podkarpackie stanowi najbardziej wysunięty na południowy - wschód region Polski. Od północnego wschodu graniczy z regionem lubelskim, od północnego zachodu ze świętokrzyskim, a od zachodu z małopolskim. Wschodnia i południowa granica województwa jest równocześnie granicą państwa z Ukrainą i Słowacją, a od maja 2004r. wschodnia granica jest również zewnętrzną granicą UE. Strona 16 z 178

17 Województwo pod względem wielkości zajmuje 68 miejsce wśród 254 regionów UE. Województwo podkarpackie posiada obszar o powierzchni km2, co stanowi 5,6% powierzchni kraju i pod tym względem zajmuje 11 miejsce wśród innych województw. Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów, liczący ponad 170 tys. mieszkańców. Pozostałe najważniejsze ośrodki miejskie regionu to: Stalowa Wola (ok. 66 tys.), Przemyśl (ok. 67 tys.), Mielec (ok. 61 tys.), Tarnobrzeg (ok. 50 tys.), Krosno (ok. 48 tys.), Dębica (ok. 47 tys.), Sanok (ok. 41 tys.), Jarosław (ok. 40 tys.). Podkarpackie liczy 21 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i 159 gmin. 1 Liczba ludności województwa podkarpackiego w 2009 r. wynosiła tys., co odpowiadało 5,5% ludności Polski. 2 Województwo podkarpackie jest obszarem o jednym z najmniejszych poziomów urbanizacji w kraju. Odsetek osób mieszkających w miastach stanowi ok. 40 % populacji Podkarpacia (863 tyś osób w roku 2009 mieszkało w miastach). 3 W województwie występuje zjawisko z semiurbanizacji, tzn. że procesy charakterystyczne dla obszarów miejskich występują na terenach wiejskich i podmiejskich. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 117 osób na 1 km2, co stawia województwo podkarpackie poniżej średniej krajowej. Ludność województwa jest stosunkowo młoda. W roku 2009 w wieku przedprodukcyjnym było 20,4 % ludności, w wieku produkcyjnym 63,8 % ludności, w wieku poprodukcyjnym 15,7 % ludności województwa podkarpackiego. 4 Tendencje kilkuletnie wskazują na zmiany struktury wiekowej na malejący odsetek ludności roczników najmłodszych, co jest także skutkiem migracji zarobkowej mieszkańców Podkarpacia. Poziom i warunki życia mieszkańców województwa podkarpackiego kształtują się poniżej przeciętnej krajowej. Na niskie wartości wskaźnika w tym zakresie wpływają głównie: stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości, niski stopień telefonizacji, a także niski poziom dochodów. Poziom dochodów mieszkańców jest znacznie niższy niż w porównaniu z innymi regionami. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2009 roku, wg danych 1 Strategia rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata Diagnoza sytuacji społecznogospodarczej regionu s.7 2 GUS Bank danych regionalnych 2009, 3 GUS Bank danych regionalnych 2009, 4 Dane GUS Bank danych regionalnych 2009, Strona 17 z 178

18 statystycznych GUS w województwie wyniosło 2 740,89 zł i było jednym z najniższych w skali kraju wskaźnik relacji średniego wynagrodzenia w województwie do średniej krajowej wyniósł 82,7% 5. Jeszcze mniej korzystnie przedstawiają się te dane w stosunku do sektora przedsiębiorstw, gdzie średnie wynagrodzenie w województwie wyniosło 2 527,67 zł, a wskaźnik relacji do średniej krajowej kształtował się na najniższym poziomie w kraju i wyniósł zaledwie 63,3 %. Największą dynamiką wzrostu życia w województwie cechowały się w ostatnich latach powiaty mielecki i stalowowolski, a także przemyski i jarosławski, najniższą- generalnie powiaty z dużą ilością gmin wiejskich. Na koniec 2008 r. w województwie podkarpackim pracowało ogółem osób, z tego w sektorze publicznym i w sektorze prywatnym. Z ogólnej liczby pracujących stanowiły kobiety. W sektorze rolniczym pracowało ogółem osób (23 %), w przemyśle osób (23,3 %), a w budownictwie osoby ( 5,2 % ). W usługach natomiast pracowało łącznie osób tj. 48,5 % (w tym w usługach rynkowych tj. 30,2 %, a w nierynkowych osób tj. 18,3 % ogółu pracujących). Podkreślić należy, że w porównaniu do innych województw poziom zatrudnienia w usługach jest nadal dość niski. Pod względem potencjału innowacyjnego oraz rozwoju infrastruktury badawczorozwojowej Podkarpacie w ostatnich latach plasuje się zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Udział województwa podkarpackiego w krajowych nakładach ogółem na działalność B+R na koniec 2008 wynosił zaledwie 2% (10 miejsce w kraju). Średnie nakłady na B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca w tym samym okresie wyniosły w skali kraju 202,1 zł, tymczasem w województwie podkarpackim było to zaledwie 84,5 zł. Pomimo tak niekorzystnych tendencji w finansowaniu działalności na B+R, pozytywnie kszłtuje się realny poziom innowacyjności regionu, co jest wynikiem m.in. WSK PZL Rzeszów S.A., PZL Mielec Sp. z o.o., Zelmer, ICN Polfa Rzeszów S.A., Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, ELMAK Sp. z o.o. w Rzeszowie, Fabryka Śrub SRUBEX w Łańcucie, Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., GEYER&HOSAJA w Radomyślu Wielkim. Wśród wiodących podmiotów prowadzących 5 Dane statystyczne GUS Strona 18 z 178

19 własną działalność badawczo-rozwojowa wymienić należy również Asseco Poland S.A., które zajmuje czołowa pozycje w tym zakresie nie tylko w naszym regionie, ale również wśród przedsiębiorstw sektora informatycznego w skali całego kraju. Efekty podejmowanych działań innowacyjnych wśród ww. firm skutkują przede wszystkim wzrostem poziomu ich konkurencyjności nie tylko na rynku regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Korzystnie na rozwój województwa wpływa działalność z sektora lotniczego, zrzeszonych w klastrze Dolina Lotnicza, który skupia obecnie 55 przedsiębiorstw hi-tech. Efektym tego jest niezwykle korzystny, pomimo całokształtu kondycji finansowej województwa, relacja ilości i wartości produktów sprzedawanych przez podkarpackie przedsiębiorstwa, posiadających charakter innowacyjny w relacji do całkowitej wartości sprzedaży podkarpackich firm wskaźnik ten wynosił na koniec ,13%, podczas gdy średnia krajowa wynosiła jedynie 12,31% - w tym zestawieniu Województwo Podkarpackie znalazło się na wysokim, czwartym miejscu 6. Infrastruktura telekomunikacyjna, będąca warunkiem dostępności do internetu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, nie jest wystarczająco rozbudowana, a sieć telefoniczna w województwie jest zróżnicowana pod względem nowoczesności, stanu technicznego i dostępności do usług teletechnicznych. Wzrasta jakość rozwiązań zapewniających dostęp do Internetu. Łącza komutowane (wdzwaniane) posiadało zaledwie 5% gospodarstw domowych. Z usługi Neostrady Telekomunikacji Polskiej korzystało 44% Internautów, z innych operatorów (Netia, Dialog) korzysta 8%. Coraz bardziej popularne stają się usługi dostępowe świadczone przez operatorów telewizji kablowych (26%). Wciąż jeszcze telefonia mobilna nie stanowi alternatywy dla rozwiązań stacjonarnych z telefonu komórkowego jako terminalu korzysta zaledwie 2%, zaś tylko 3% łączy swój przenośny komputer z siecią za pomocą telefonu komórkowego. Upowszechnieniu dostępu do Internetu nie towarzyszy jednak zasadniczy wzrost szybkości transmisji (przepływności)153, z jakiej korzystają polscy Internauci. Z transmisji o przepływności 1Mb/s korzysta tylko 11,3% użytkowników Internetu, z transmisji 2 Mb/s zaledwie 3,2%, zaś 6Mb/s 0,9%. Na rynku dominują usługi o przepływności 512 kb/s (37,2% użytkowników), znacznie mniejsze grupy stanowią Internauci posiadający dostęp o przepływności 256kb/s 15,1% oraz 128kb/s 10,2% 6 Dane statustyczne GUS Strona 19 z 178

20 populacji (dane wg Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego n lata ). W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost liczby użytkowników Internetu. W pierwszej połowie 2009 roku już ponad 60 proc. gospodarstw domowych posiadało komputer. Około 30 proc. z gospodarstw posiadających komputer posiada więcej niż jeden, co stanowi prawie 17 proc. wszystkich gospodarstw (w 2007 r, było to 10 proc) 7. W wyposażonych gospodarstwach na jeden komputer przypada średnio 2,8 osoby (w 2007 r. było to aż 3,5). Zwiększa się więc liczba komputerów w wyposażonych gospodarstwach, co więcej coraz częściej są to także komputery przenośne w ciągu dwóch lat liczba gospodarstw posiadających laptopa wzrosła z 11 proc. do 25 proc. Dostęp do Internetu posiada obecnie 51,4 % gospodarstw domowych. W ostatnich latach nastąpił bardzo znaczący wzrost pod tym względem. W okresie czteroletnim liczba gospodarstw domowych z dostępem do Internetu podwoiła się, a większość gospodarstw z dostępem do Internetu posiada stałe łącze. Odsetek domowych komputerów podłączonych do Internetu wynosi obecnie 85 proc. a jeszcze cztery lata temu wynosił 57 proc 8. Różnice w dostępie do Internetu w gospodarstwach domowych pomiędzy różnymi województwami są duże. Zdecydowanie najlepiej jest w województwie pomorskim, a także wielkopolskim i małopolskim. Zdecydowanie najgorsza sytuacja jest w województwie świętokrzyskim. Generalnie rzecz biorąc, różnice w wykorzystaniu komputerów i Internetu pomiędzy pięcioma województwami ściany wschodniej a pozostałą częścią kraju i tak nie są złe. W województwie podkarpackim dostęp do Internetu deklaruje 45,6% gospodarstw domowych, co plasuje województwo na 12 miejscu, poniżej średniej krajowej. Rysunek. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu. 7 Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009 Strona 20 z 178

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie podkarpackim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 PI-IV.432.9.6.2016 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe (nabór nr IZ.00-18-001/16) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18-0001/17 18-0002/17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - stan na dzień 30.06.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 2 wykreśleni z ewidencji osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół

IMS - klasyfikacja szkół IMS - klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 855 2 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 788 3 NSS Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne bieszczadzki 758 4 SP 1 Sanok

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 22.03.2013r. po naliczeniu punktów za finały, półfinaly i rejony w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, szachach, unihokeju, gimnastyce, łyżwiarstwie, narciarstwie)

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br.

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 899 2 SP 1 Sanok Sanok m.

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łukasz Furman 1 ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Streszczenie: Artykuł omawia problematykę dochodów budżetowych uzyskiwanych w latach 2011 2015

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 188/2016 Zarządu PBS z dnia 7 września 2016 r. Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA NADZORCZA ZARZĄD PREZES ZARZĄDU CZŁONEK

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) -18-120/12-18-166/12-18-063/12-18-062/12-18-164/12-18-132/12-18-153/12-18-059/12-18-097/12

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Lp. Beneficjent Tytuł opracowania Rodzaj usługi Data usługi 1. 2. Tyczyn Błażowa 3. Gmina Chmielnik i Gminy Tyczyn Błażowa Chmielnik 4. Gmina

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 120/2017 Zarządu PBS z dnia 1 czerwca 2017 r. Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA NADZORCZA ZARZĄD PREZES ZARZĄDU WICEPREZES

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/inne/45142,osrodki-adopcyjne -opiekuncze-itp.html Wygenerowano: Czwartek, 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik)

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) 8. ODPADY 8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu. Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (nabór nr 1-IZ.00-18-001/15) Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00 Wybór projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne.

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne. Informacja w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Alpy Karpatom 2011 2016

Alpy Karpatom 2011 2016 Alpy Karpatom 2011 2016 GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CEL PROJEKTU Celem projektu jest rozwój ekonomiczny górskich obszarów województwa podkarpackiego. Narzędzia: Transfer wiedzy - przekazanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Lp. WND Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta 1 WND-POKL.09.01.02-18-002/08 LINGUA Szkoła Języków

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W 2008 roku w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu p.n. Strategia Informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Rzeszów 2011 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r. Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r. L.p. Zasięg terytorialny działania urzędnika Nazwisko i Imię 1 Gmina Baranów Sandomierski Cieślińska

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398%

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398% Lp. Szkoła Miejscowość Procent ogółu punktów 1 Szkoła Nr 4 w Jaśle Jasło 2,889% 2 Szkoła nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 3 Szkoła Nr 9 w Dębicy Dębica 2,497% 4 Szkoła nr 11 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (nabór nr IZ.00-18-001/15) Lp.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Region Południowo- Zachodni

Region Południowo- Zachodni Region Południowo- Zachodni Gminy wchodzące w skład Regionu L.p. Powiat Gmina Typ gminy L.p. Powiat Gmina Typ gminy 1 Brzozów M-W 16 Chorkówka W 2 Domaradz W 17 Dukla M-W 3 Powiat brzozowski Dydnia W 18

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

Bardziej szczegółowo