PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej"

Transkrypt

1 Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010

2 Spis treści 1. Wstęp Wprowadzenie Podstawowe definicje Tytuł projektu Streszczenie i wnioski z przeprowadzonej analizy Przyczyny realizacji projektu Opis uwarunkowań społeczno gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Identyfikacja problemów beneficjentów projektu Opis projektu Lokalizacja Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) Uwarunkowania Formalno-Prawne Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane lub na cele projektu (dla projektów, które nie dotyczą robót budowlanych) Zgodność z prawem zamówień publicznych Specyficzne uwarunkowania prawne, w tym kwestie pomocy publicznej Wskaźniki rezultatu projektu Przedmiot i produkty projektu Analizy specyficzne dla sektora Analiza potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy Charakterystyka wnioskodawcy Partnerzy i opis zasad partnerstwa Trwałość projektu opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych Analiza techniczna projektu

3 6.1. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań Opis rozwiązań technicznych Zbieżność parametrów technicznych projektowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z celami projektu Zakres i sposób realizacji projektu Opis i ocena wariantów alternatywnych Wariant Wariant Wariant Wybór wariantu rekomendowanego Analiza finansowa Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe Źródła finansowania Specyfikacja działań w ramach promocji projektu Analiza popytu Przychody Koszty operacyjne Analiza wyniku finansowego wskaźników finansowych Dochody netto generowane poprzez projekt obliczanie luki w finansowaniu Trwałość finansowa projektu Analiza ekonomiczna Korzyści wynikające z realizacji projektu Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu Analiza wskaźników ekonomicznych projektu Analiza oddziaływania na środowisko Formalno-prawna procedura OOŚ Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura Analiza ryzyka i wrażliwości Załączniki Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej-jakościowej Arkusze kalkulacyjne w pliku Analizy PSeAP.xlsx

4 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie Celem opracowania jest przedstawienie dla projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Niniejsze studium zostało sporządzone na podstawie wytycznych z grudnia 2009 roku do opracowywania studiów wykonalności projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Opisywany projekt jest indywidualnym projektem kluczowym województwa podkarpackiego umieszczonym na liście projektów indykatywnych (Załącznik do uchwały Nr 288/5680/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2010 roku.). Będzie on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata z III Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne. Okres realizacji projektu obejmuje lata Pierwsze wydatki związane z projektem zostały poniesione w 2008 roku. Obszar realizacji to województwo podkarpackie. Projekt dotyczy 159 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego. Główny nacisk w niniejszym dokumencie położono na zgodność z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej dotyczącymi projektów w zakresie e-usług w administracji publicznej. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu musi uwzględniać szereg istniejących już uregulowań prawnych, a także wdrażanych rozwiązań centralnych jak np. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej realizowana przez MSWiA Podstawowe definicje BUSC Baza Usług Stanu Cywilnego, MSWiA CPI Centralny Portal Internetowy CMS - System zarządzania treścią (ang. Content Management System) epuap - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, MSWiA epuap2 rozbudowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, MSWiA Strona 4 z 178

5 ICT - technologia informacyjno-telekomunikacyjna (ang. Information and Communication Technology) Inżynier Kontraktu (firma zarządzająca) wykonawca, który zostanie wybrany do zarządzania, monitorowania i rozliczania projektu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych. JRWA Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego LAN - sieć lokalna zazwyczaj w jednym lub kilku budynkach (ang. Local Area Network) Lider Województwo Podkarpackie Partner jednostka samorządu terytorialnego, umiejscowiona na terenie województwa podkarpackiego biorąca udział w projekcie. PESEL2 - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PIAP - Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (Public Internet Access Point) pl.id polska ID karta (elektroniczny dowód osobisty), MSWiA PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata SeUI - System e-usług Internetowych SEOD System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SOA Architektura zorientowana na usługi (ang. Service Oriented Architecture) WebServices usługi sieciowe UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WAN - rozległa sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (ang. Wide Area Network) Zamawiający Województwo Podkarpackie ZMOKU Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika, MSWiA VPN - wirtualna sieć prywatna (ang. Virtual Private Network), umożliwia kompresję lub szyfrowanie danych przez co zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Strona 5 z 178

6 1.3. Tytuł projektu Projekt będący przedmiotem niniejszego studium wykonalności ma następujący tytuł: PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2. Streszczenie i wnioski z przeprowadzonej analizy Przedmiot projektu Przedmiotem projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest budowa regionalnego środowiska e-administracji oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim. Województwo Podkarpackie jest liderem projektu, natomiast partnerami są Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego (14) oraz szczebla gminnego (144). Projekt zakłada zbudowanie bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy obywatelem i urzędem. Komunikacja ta będzie realizowana poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (epuap). Na tej platformie instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w Systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), które będą integrowane poprzez System e-usług Internetowych (SeUI) z platformą epuap. Proponowane rozwiązanie będzie miało dwupoziomową strukturę SeUI będzie zainstalowany w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, natomiast SEOD będzie instalowany na serwerach zlokalizowanych w lokalnych Jednostkach Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie. Wszystkie elementy projektowanego rozwiązania tj. część lokalna i część regionalna (PSeAP) oraz część centralna (epuap) będą połączone za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego. Proponowane systemy informatyczne będą tak projektowane aby możliwe było włączanie do systemu pozostałych jednostek samorządu terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnymi. Strona 6 z 178

7 Fundamentalnym zagadnieniem w budowie PSeAP jest zintegrowanie oprogramowania z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (epuap). Zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata (Dz. U. Nr 61, poz.415) platforma epuap odgrywa podstawową rolę w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. Stąd też oprogramowanie PSeAP musi być tak zaprojektowane i wdrożone aby poprzez integrację z epuap razem tworzyło jednolity, bezpieczny i w pełni zgodny z obowiązującym prawem elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów administracji publicznej. Dla osiągnięcia założonych celów, zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: 1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-usług Internetowych (SeUI) W skład SeUI będą wchodzić następujące komponenty: System zarządzania infrastrukturą, System monitorowania infrastruktury, System zarządzania incydentami, System Zarządzania Treścią (CMS), Centralny Portal Internetowy, System wirtualizacji środowiska serwerów, System backupu, System optymalizacji dostępu. Wdrożenie ww. systemów, umożliwi integrację lokalnych SEOD z platformą epuap. Integracja ta zapewni optymalizację wykorzystania łączy, niezwodność i bezpieczeństwo komunikacji a także umożliwi statystyczną analizę pracy całego systemu. Możliwe będzie efektywne uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. pobranie formularzy, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy. Skorzystanie z takiej usługi będzie możliwe zarówno z własnego komputera jak i infomatu znajdującego się w urzędzie. 2.Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) W skład SEOD będą wchodzić następujące komponenty: Program umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów Strona 7 z 178

8 Program zapewniający współpracę użytkowanego obecnie oprogramowania z elektronicznym obiegiem dokumentów. SEOD umożliwi przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów. System ten uporządkuje obieg dokumentów w urzędach, zwiększy efektywność i jakości pracy urzędników, a także przyczyni się do zwiększenia transparentności pracy urzędów. Zakładana funkcjonalność systemu umożliwi budowanie schematów obiegu sprawy (workflow) dla każdego rodzaju sprawy i przyjmowanego dokumentu oraz budowania schematów wewnętrznego obiegu dokumentów. 3. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów Podstawą sprawnie funkcjonującego urzędu jest sprawnie działająca lokalna sieć informatyczna w urzędzie. W projekcie przewiduje się budowę lub uzupełnienie już istniejącej sieci w obiektach urzędów o część pasywną (okablowanie i gniazda sieci LAN) oraz część aktywną. W urzędach JST, które nie posiadają żadnej infrastruktury sieciowej zostanie taka infrastruktura zbudowana. Tam gdzie infrastruktura sieciowa nie będzie obejmować całego urzędu zostanie uzupełniona. W wielu przypadkach, rozbudowa sieci jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również klientów. W ramach projektu, przewidywana jest też instalacja urządzeń zabezpieczających sieci lokalne tak by uzyskać ochronę lokalnych zasobów przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz bezpieczne połączenia z innymi jednostkami oraz bezpieczny i wydajny dostęp lokalnych użytkowników do zasobów Internetu 4. Budowa infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Przedmiotem tej części projektu będzie dostawa oraz instalacja dużej mocy serwerów, systemów backupu, zestawów komputerowych, notebooków. Serwery te będą obsługiwały systemy wchodzące w skład SeUI. Infrastruktura ta zostanie zlokalizowana w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Województwo, jako właściciel tej części majątku, będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem tej części infrastruktury w całym okresie trwałości projektu. 5. Wyposażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia Przewiduje się, że w zależności od wielkości Partnera oraz zakresu prac wdrożeniowych rozwiązanie infrastruktury przetwarzania danych składać się będzie z serwera oraz zestawów komputerowych. Będą to komputery typu PC, notebooki oraz urządzenia wielofunkcyjne. Urzędy zostaną wyposażone w infomaty. Będą to multimedialne kioski informacyjne (łatwe w obsłudze komputery wyposażone w ekran dotykowy), które dostarczać będą obywatelom publicznie dostępne informacje na wybrany temat oraz będą pełnić rolę publicznego dostępu do Strona 8 z 178

9 Internetu. Realizowany będzie zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji danych. Zakłada się, że u każdego z Partnerów u którego będzie wdrażany SEOD infrastruktura będzie wyposażona w urządzenia do backupu i archiwizacji wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Planowany jest również zakup i instalacja systemów antywirusowych. System antywirusowy to podstawowy element w systemie ochrony środowiska teleinformatycznego każdej organizacji. Dobrze dobrany, zabezpiecza przed zagrożeniami płynącymi zarówno z zewnętrznych sieci komputerowych przede wszystkim Internetu, jak i innych nośników danych, które mogą mieć degradujący wpływ na środowisko teleinformatyczne zarówno pod względem fizycznym, jak i softwareowym. 6. Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem będzie realizowane przez wyłonioną w drodze przetargu firmę zarządzającą (Inżyniera Kontraktu). Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.: - prowadzenie biura Projektu dla wszystkich uczestników projektu (159 podmiotów), - koordynacja etapów realizacji Projektu, - uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów Projektu u wszystkich partnerów na miejscu (płatność na rzecz partnera zrealizowana zostanie po potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu dokonania każdego z planowanych odbiorów), oraz odbioru zaawansowanych technologicznie elementów infrastruktury sieciowej w centrali systemu i bezpieczeństwa sieci, - doradztwo techniczne i organizacyjne, - prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami RPO WP dla wszystkich uczestników projektu; - przygotowywanie wniosków o płatność oraz okresowych sprawozdań z realizacji projektu. 7. Promocja projektu Planowane działania promocyjne i informacyjne będą miały na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFRR oraz zwiększenie wiedzy potencjalnych użytkowników PSeAP u na temat jego możliwości i korzyści, jakie można dzięki systemowi osiągnąć. Zadania związane z promocją projektu będą realizowane w ramach zadań Wykonawców projektu dostarczających sprzęt dla jednostek samorządu trtytorialnego oraz do centrum.. Do zadań Wykonawców będzie należało przygotowanie oraz montaż w każdym z miejsc realizacji projektu tablic informacyjnych i pamiątkowych o rozmiarach i treści zgodnej z obowiązującymi wytycznymi. Dodatkowo do Strona 9 z 178

10 zadań Wykonawców projektu będzie należało przygotowanie naklejek na sprzęt i urządzenia, a następnie oznaczanie instalowanych urządzeń w miejscu ich docelowej lokalizacji. 8. Audyt zewnętrzny realizacji projektu Celem audytu będzie sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków jakie przeznaczono na realizację projektu. Szczególne wymagania będą dotyczyły weryfikacji poprawności wykonania projektu pod względem technicznym (badanie poprawności wykorzystania dostarczonej infrastruktury oraz poprawności działania wdrożonych systemów) oraz weryfikacji poprawności zrealizowanych zadań pod względem finansowym i prawnym. Mając na uwadze skalę i zakres przedsięwzięcia, a przede wszystkim liczbę zaangażowanych stron (159 podmiotów), niezbędnym jest przeprowadzenie audytu technicznego i finansowego projektu, który umożliwi zidentyfikowanie i korektę ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Wnioskodawcy Wnioskodawcą o środki EFRR, w rozumieniu prawa europejskiego i krajowego oraz dokumentów programowych, będzie Województwo Podkarpackie. Województwo Podkarpackie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603). Status prawny województwa reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1206). Ustawa ta mówi, że do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej oraz że zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Partnerami Projektu będzie 158 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego. Zasady współpracy w ramach realizacji Projektu zostały określone w dwóch dokumentach. W zawartym w dniu 16 maja 2008 roku Porozumieniu o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP oraz zawartych później umowach dwustronnych w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu. Strona 10 z 178

11 Cel projektu Głównym celem projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę: - sprawności działania urzędów administracji samorządowej, - jakości obsługi obywateli, - dostępu obywateli do informacji publicznej. Tak określony cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które obejmują: 1. Budowę zintegrowanych systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-administracja). 2. Wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych w zakresie świadczenie e-usług publicznych przez administrację lokalną. 3. Modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej i usprawnienie jej działalności. 4. Wzrost jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie systemu informacji wspomagającego zarządzanie województwem, oraz systemu komunikacji jednostek administracji lokalnej. Strona 11 z 178

12 Rezultaty i beneficjenci Beneficjentem bezpośrednim są: Województwo Podkarpackie - lider projektu (reprezentowy przez Zarząd Województwa Podkarpackiego) oraz partnerzy projektu, którymi jest 158 JST z województwa podkarpackiego. Beneficjentem końcowym projektu będą obywatele Rzeczpospolitej Polski mieszkający na terenie województwa podkarpackiego, przedsiębiorstwa, instytucje pracownicy. oraz pośrednio jednostki samorządu terytorialnego oraz ich Rezultaty projektu charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku projektu PSeAP uzyskane zostaną następujące rezultaty: 1. Zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie. 2. Umożliwienie klientom administracji lokalnej bezpośredniego dostępu (on-line) do usług JST drogą elektroniczną. 3. Udostępnienie możliwości klientom administracji lokalnej posługiwania się podpisem elektronicznym. 4. Umożliwienie mieszkańcom województwa podkarpackiego bezpośredniego dostępu do komunikacji elektronicznej poprzez Publiczne Punktu Dostępu do Internetu. Produkty Podstawowymi produktami projektu PSeAP są e-usługi dla ludności. Zostały one podzielone na cztery poziomy ze względu na zawansowanie usługi. Są to następujące poziomy: Poziom 1. informacyjny oznacza dostępność on-line (bezpośrednio drogą elektroniczną) informacji niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu. Poziom 2. jednokierunkowy, oznacza możliwość pobierania formularzy z oficjalnej strony podmiotu publicznego, aby po wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z daną usługą. Poziom 3. dwukierunkowy, oznacza możliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny jest wtedy system autentyfikacji osoby. Poziom 4. w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi. Strona 12 z 178

13 Pozostałe produkty projektu PSeAP to: 1. System e-usług Internetowych (m.in. portal Internetowy e-usług). 2. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 3. Infrastruktura sprzętowa zlokalizowana w Urzędzie Marszałkowskim (centrum zarządzania siecią) 4. Infrastruktura sieciowa urzędów JST (budowana od początku lub uzupełniana). 5. Sprzęt informatyczny (serwery baz aplikacji, zestawy komputerowe, systemy antywirusowe, systemy archiwizacji dokumentów, infomaty itp.) Przewidywane nakłady inwestycyjne Planowane nakłady inwestycyjne w latach wyniosą ,73 PLN (Tabela 2.3.). Kwota obejmuje wydatki kwalifikowane (wydatki brutto) ponoszone na zakup niezbędnej infrastruktury oraz koszt wdrożenia i uruchomienia projektu w wariancie rekomendowanym (Tabela 2.1.), a także wydatki niekwalifikowane (Tabela 2.2.) związane z pracami przygotowawczymi (obsługa prawna projektu oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej) oraz szkolenia. Tabela 2.1. Budżet projektu wydatki kwalifikowane (brutto) Kategoria wydatków Razem System e-usług Internetowych (SeUI) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów JST Infrastruktura sprzętowa SeUI - Urząd Marszałkowski Wyposażenie urzędów w sprzęt i urządzenia Zarządzanie projektem Promocja projektu , , , ,12 0, ,88 0, , , , , ,10 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,86 Strona 13 z 178

14 Audyt projektu (audyt w trakcie realizacji i końcowy) Razem 0, , , , , , , ,73 Źródło: opracowanie własne Tabela 2.2. Budżet projektu wydatki niekwalifikowane Kategoria wydatków Szkolenia Przygotowanie dokumentacji projektu Doradztwo prawne Razem Razem 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Źródło: opracowanie własne Tabela 2.3. Budżet projektu całkowita wartość projektu CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) Źródło: opracowanie własne ZŁ EURO , ,11 Kwoty i poziom wnioskowanej dotacji z EFRR Łączna wartość projektu wynosi ,73 PLN. Środki na realizację projektu będą pochodziły z EFRR i budżetów JST. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu czyli ,82 PLN. Pozostała cześć kwoty czyli 15 % wydatków kwalifikowanych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych zostanie wniesiona przez partnerów projektu ze środków własnych. Informacje o strukturze finansowania zamieszczono w Tabeli 2.4. Strona 14 z 178

15 Tabela 2.4. źródła finansowania wydatków kwalifikowanych ZŁ EURO wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR , ,49 jako % kosztów kwalifikowalnych 85% dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa (dotyczy projektów objętych pomocą - - publiczną) jako % kosztów kwalifikowalnych 0% planowany wkład własny beneficjenta , ,26 jako % kosztów kwalifikowalnych 15% RAZEM , ,75 Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane + niekawlifikowane) , ,11 Strona 15 z 178

16 3. Przyczyny realizacji projektu 3.1. Opis uwarunkowań społeczno gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Województwo podkarpackie stanowi najbardziej wysunięty na południowy - wschód region Polski. Od północnego wschodu graniczy z regionem lubelskim, od północnego zachodu ze świętokrzyskim, a od zachodu z małopolskim. Wschodnia i południowa granica województwa jest równocześnie granicą państwa z Ukrainą i Słowacją, a od maja 2004r. wschodnia granica jest również zewnętrzną granicą UE. Strona 16 z 178

17 Województwo pod względem wielkości zajmuje 68 miejsce wśród 254 regionów UE. Województwo podkarpackie posiada obszar o powierzchni km2, co stanowi 5,6% powierzchni kraju i pod tym względem zajmuje 11 miejsce wśród innych województw. Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów, liczący ponad 170 tys. mieszkańców. Pozostałe najważniejsze ośrodki miejskie regionu to: Stalowa Wola (ok. 66 tys.), Przemyśl (ok. 67 tys.), Mielec (ok. 61 tys.), Tarnobrzeg (ok. 50 tys.), Krosno (ok. 48 tys.), Dębica (ok. 47 tys.), Sanok (ok. 41 tys.), Jarosław (ok. 40 tys.). Podkarpackie liczy 21 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i 159 gmin. 1 Liczba ludności województwa podkarpackiego w 2009 r. wynosiła tys., co odpowiadało 5,5% ludności Polski. 2 Województwo podkarpackie jest obszarem o jednym z najmniejszych poziomów urbanizacji w kraju. Odsetek osób mieszkających w miastach stanowi ok. 40 % populacji Podkarpacia (863 tyś osób w roku 2009 mieszkało w miastach). 3 W województwie występuje zjawisko z semiurbanizacji, tzn. że procesy charakterystyczne dla obszarów miejskich występują na terenach wiejskich i podmiejskich. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 117 osób na 1 km2, co stawia województwo podkarpackie poniżej średniej krajowej. Ludność województwa jest stosunkowo młoda. W roku 2009 w wieku przedprodukcyjnym było 20,4 % ludności, w wieku produkcyjnym 63,8 % ludności, w wieku poprodukcyjnym 15,7 % ludności województwa podkarpackiego. 4 Tendencje kilkuletnie wskazują na zmiany struktury wiekowej na malejący odsetek ludności roczników najmłodszych, co jest także skutkiem migracji zarobkowej mieszkańców Podkarpacia. Poziom i warunki życia mieszkańców województwa podkarpackiego kształtują się poniżej przeciętnej krajowej. Na niskie wartości wskaźnika w tym zakresie wpływają głównie: stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości, niski stopień telefonizacji, a także niski poziom dochodów. Poziom dochodów mieszkańców jest znacznie niższy niż w porównaniu z innymi regionami. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2009 roku, wg danych 1 Strategia rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata Diagnoza sytuacji społecznogospodarczej regionu s.7 2 GUS Bank danych regionalnych 2009, 3 GUS Bank danych regionalnych 2009, 4 Dane GUS Bank danych regionalnych 2009, Strona 17 z 178

18 statystycznych GUS w województwie wyniosło 2 740,89 zł i było jednym z najniższych w skali kraju wskaźnik relacji średniego wynagrodzenia w województwie do średniej krajowej wyniósł 82,7% 5. Jeszcze mniej korzystnie przedstawiają się te dane w stosunku do sektora przedsiębiorstw, gdzie średnie wynagrodzenie w województwie wyniosło 2 527,67 zł, a wskaźnik relacji do średniej krajowej kształtował się na najniższym poziomie w kraju i wyniósł zaledwie 63,3 %. Największą dynamiką wzrostu życia w województwie cechowały się w ostatnich latach powiaty mielecki i stalowowolski, a także przemyski i jarosławski, najniższą- generalnie powiaty z dużą ilością gmin wiejskich. Na koniec 2008 r. w województwie podkarpackim pracowało ogółem osób, z tego w sektorze publicznym i w sektorze prywatnym. Z ogólnej liczby pracujących stanowiły kobiety. W sektorze rolniczym pracowało ogółem osób (23 %), w przemyśle osób (23,3 %), a w budownictwie osoby ( 5,2 % ). W usługach natomiast pracowało łącznie osób tj. 48,5 % (w tym w usługach rynkowych tj. 30,2 %, a w nierynkowych osób tj. 18,3 % ogółu pracujących). Podkreślić należy, że w porównaniu do innych województw poziom zatrudnienia w usługach jest nadal dość niski. Pod względem potencjału innowacyjnego oraz rozwoju infrastruktury badawczorozwojowej Podkarpacie w ostatnich latach plasuje się zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Udział województwa podkarpackiego w krajowych nakładach ogółem na działalność B+R na koniec 2008 wynosił zaledwie 2% (10 miejsce w kraju). Średnie nakłady na B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca w tym samym okresie wyniosły w skali kraju 202,1 zł, tymczasem w województwie podkarpackim było to zaledwie 84,5 zł. Pomimo tak niekorzystnych tendencji w finansowaniu działalności na B+R, pozytywnie kszłtuje się realny poziom innowacyjności regionu, co jest wynikiem m.in. WSK PZL Rzeszów S.A., PZL Mielec Sp. z o.o., Zelmer, ICN Polfa Rzeszów S.A., Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, ELMAK Sp. z o.o. w Rzeszowie, Fabryka Śrub SRUBEX w Łańcucie, Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., GEYER&HOSAJA w Radomyślu Wielkim. Wśród wiodących podmiotów prowadzących 5 Dane statystyczne GUS Strona 18 z 178

19 własną działalność badawczo-rozwojowa wymienić należy również Asseco Poland S.A., które zajmuje czołowa pozycje w tym zakresie nie tylko w naszym regionie, ale również wśród przedsiębiorstw sektora informatycznego w skali całego kraju. Efekty podejmowanych działań innowacyjnych wśród ww. firm skutkują przede wszystkim wzrostem poziomu ich konkurencyjności nie tylko na rynku regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Korzystnie na rozwój województwa wpływa działalność z sektora lotniczego, zrzeszonych w klastrze Dolina Lotnicza, który skupia obecnie 55 przedsiębiorstw hi-tech. Efektym tego jest niezwykle korzystny, pomimo całokształtu kondycji finansowej województwa, relacja ilości i wartości produktów sprzedawanych przez podkarpackie przedsiębiorstwa, posiadających charakter innowacyjny w relacji do całkowitej wartości sprzedaży podkarpackich firm wskaźnik ten wynosił na koniec ,13%, podczas gdy średnia krajowa wynosiła jedynie 12,31% - w tym zestawieniu Województwo Podkarpackie znalazło się na wysokim, czwartym miejscu 6. Infrastruktura telekomunikacyjna, będąca warunkiem dostępności do internetu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, nie jest wystarczająco rozbudowana, a sieć telefoniczna w województwie jest zróżnicowana pod względem nowoczesności, stanu technicznego i dostępności do usług teletechnicznych. Wzrasta jakość rozwiązań zapewniających dostęp do Internetu. Łącza komutowane (wdzwaniane) posiadało zaledwie 5% gospodarstw domowych. Z usługi Neostrady Telekomunikacji Polskiej korzystało 44% Internautów, z innych operatorów (Netia, Dialog) korzysta 8%. Coraz bardziej popularne stają się usługi dostępowe świadczone przez operatorów telewizji kablowych (26%). Wciąż jeszcze telefonia mobilna nie stanowi alternatywy dla rozwiązań stacjonarnych z telefonu komórkowego jako terminalu korzysta zaledwie 2%, zaś tylko 3% łączy swój przenośny komputer z siecią za pomocą telefonu komórkowego. Upowszechnieniu dostępu do Internetu nie towarzyszy jednak zasadniczy wzrost szybkości transmisji (przepływności)153, z jakiej korzystają polscy Internauci. Z transmisji o przepływności 1Mb/s korzysta tylko 11,3% użytkowników Internetu, z transmisji 2 Mb/s zaledwie 3,2%, zaś 6Mb/s 0,9%. Na rynku dominują usługi o przepływności 512 kb/s (37,2% użytkowników), znacznie mniejsze grupy stanowią Internauci posiadający dostęp o przepływności 256kb/s 15,1% oraz 128kb/s 10,2% 6 Dane statustyczne GUS Strona 19 z 178

20 populacji (dane wg Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego n lata ). W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost liczby użytkowników Internetu. W pierwszej połowie 2009 roku już ponad 60 proc. gospodarstw domowych posiadało komputer. Około 30 proc. z gospodarstw posiadających komputer posiada więcej niż jeden, co stanowi prawie 17 proc. wszystkich gospodarstw (w 2007 r, było to 10 proc) 7. W wyposażonych gospodarstwach na jeden komputer przypada średnio 2,8 osoby (w 2007 r. było to aż 3,5). Zwiększa się więc liczba komputerów w wyposażonych gospodarstwach, co więcej coraz częściej są to także komputery przenośne w ciągu dwóch lat liczba gospodarstw posiadających laptopa wzrosła z 11 proc. do 25 proc. Dostęp do Internetu posiada obecnie 51,4 % gospodarstw domowych. W ostatnich latach nastąpił bardzo znaczący wzrost pod tym względem. W okresie czteroletnim liczba gospodarstw domowych z dostępem do Internetu podwoiła się, a większość gospodarstw z dostępem do Internetu posiada stałe łącze. Odsetek domowych komputerów podłączonych do Internetu wynosi obecnie 85 proc. a jeszcze cztery lata temu wynosił 57 proc 8. Różnice w dostępie do Internetu w gospodarstwach domowych pomiędzy różnymi województwami są duże. Zdecydowanie najlepiej jest w województwie pomorskim, a także wielkopolskim i małopolskim. Zdecydowanie najgorsza sytuacja jest w województwie świętokrzyskim. Generalnie rzecz biorąc, różnice w wykorzystaniu komputerów i Internetu pomiędzy pięcioma województwami ściany wschodniej a pozostałą częścią kraju i tak nie są złe. W województwie podkarpackim dostęp do Internetu deklaruje 45,6% gospodarstw domowych, co plasuje województwo na 12 miejscu, poniżej średniej krajowej. Rysunek. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu. 7 Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009 Strona 20 z 178

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00 Wybór projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Alpy Karpatom 2011 2016

Alpy Karpatom 2011 2016 Alpy Karpatom 2011 2016 GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CEL PROJEKTU Celem projektu jest rozwój ekonomiczny górskich obszarów województwa podkarpackiego. Narzędzia: Transfer wiedzy - przekazanie

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398%

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398% Lp. Szkoła Miejscowość Procent ogółu punktów 1 Szkoła Nr 4 w Jaśle Jasło 2,889% 2 Szkoła nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 3 Szkoła Nr 9 w Dębicy Dębica 2,497% 4 Szkoła nr 11 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw L.p. Numer wniosku wg KSI

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych i nowe do 2018 roku) Załacznik r 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr. z dnia.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w bieszczadzki Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 92% Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne bieszczadzki bieszczadzki bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej Czarna Górna 21 5% 54,7 3 55,8 5 37,2 3 52,9 3 55,2 44,9 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana 5 20% 67,2 7

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Izby Skarbowej w Rzeszowie i urzędów skarbowych woj. podkarpackiego w 2016r.

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Izby Skarbowej w Rzeszowie i urzędów skarbowych woj. podkarpackiego w 2016r. Rzeszów, dnia 02 października 2015r. Izba Skarbowa w Rzeszowie IS.LO 2/261-0013/15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Izby Skarbowej w Rzeszowie i urzędów

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

7. GOSPODARKA ODPADAMI

7. GOSPODARKA ODPADAMI 7. GOSPODARKA ODPADAMI Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie alnych ołowie w Sok Młp. o odp dowisk ne skła gmin Między omun adów k Odpad y kom unalne 7.1. OCENA DOSTOSOWANIA SKŁADOWISK ODPADÓW DO

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. UDAJ SIĘ DO MIEJSCA, GDZIE UDZIELĄ CI POMOCY (patrz wykaz poniżej) Przełam swój opór: że Cię tam znają, że spotkasz kogoś, kto Cię pozna,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.01-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.01-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa świadczeniodawcy Nazwa świadczenia Miejscowość Ulica telefon

Nazwa świadczeniodawcy Nazwa świadczenia Miejscowość Ulica telefon Nazwa świadczeniodawcy Nazwa świadczenia Miejscowość Ulica telefon Opieka domowa Motyka Maria Domowa Adamówka Adamówka 180 +48 783 548 883 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarski Domowa Bircza

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkoego w Czarnej Czarna Górna 13 23,1% 54,6 3 54,8 3 30,8 2 43,1 3 6 50,4 3 6 32,9 7 44,6 3 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo podkarpackie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Załacznik do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego r XIII/234/15 z dnia 28 września 2015 r. (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Typ węzła Adamówka Adamówka działka UG dz. 516/2 Babicha Babicha,OSP Dom Strażaka, Babicha 61, dz.76/2 Bachórzec Bachórzec,Publiczna

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Małgorzata Kolary-Woźniak Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskiej, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Rafał Kloc

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego. 4 c w tym: 4 f. Pacjenci urazowi obywatele RP. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 4 d 4 e 5a 5 b

Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego. 4 c w tym: 4 f. Pacjenci urazowi obywatele RP. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 4 d 4 e 5a 5 b Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 1 2 3 Lp. Powiat 1 bieszczadzki 2 brzozowski 3 dębicki Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1S, 1P- Ustrzyki Dln. 1P

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 16.10. 2014r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 1000 m (rok 2001)

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Wojciech Romanek 1 Rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji 08 marca 2012 Projekt Wrota Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko sko-mazurskim Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo