PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej"

Transkrypt

1 Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010

2 Spis treści 1. Wstęp Wprowadzenie Podstawowe definicje Tytuł projektu Streszczenie i wnioski z przeprowadzonej analizy Przyczyny realizacji projektu Opis uwarunkowań społeczno gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Identyfikacja problemów beneficjentów projektu Opis projektu Lokalizacja Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) Uwarunkowania Formalno-Prawne Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane lub na cele projektu (dla projektów, które nie dotyczą robót budowlanych) Zgodność z prawem zamówień publicznych Specyficzne uwarunkowania prawne, w tym kwestie pomocy publicznej Wskaźniki rezultatu projektu Przedmiot i produkty projektu Analizy specyficzne dla sektora Analiza potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy Charakterystyka wnioskodawcy Partnerzy i opis zasad partnerstwa Trwałość projektu opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych Analiza techniczna projektu

3 6.1. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań Opis rozwiązań technicznych Zbieżność parametrów technicznych projektowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z celami projektu Zakres i sposób realizacji projektu Opis i ocena wariantów alternatywnych Wariant Wariant Wariant Wybór wariantu rekomendowanego Analiza finansowa Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe Źródła finansowania Specyfikacja działań w ramach promocji projektu Analiza popytu Przychody Koszty operacyjne Analiza wyniku finansowego wskaźników finansowych Dochody netto generowane poprzez projekt obliczanie luki w finansowaniu Trwałość finansowa projektu Analiza ekonomiczna Korzyści wynikające z realizacji projektu Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu Analiza wskaźników ekonomicznych projektu Analiza oddziaływania na środowisko Formalno-prawna procedura OOŚ Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura Analiza ryzyka i wrażliwości Załączniki Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej-jakościowej Arkusze kalkulacyjne w pliku Analizy PSeAP.xlsx

4 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie Celem opracowania jest przedstawienie dla projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Niniejsze studium zostało sporządzone na podstawie wytycznych z grudnia 2009 roku do opracowywania studiów wykonalności projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Opisywany projekt jest indywidualnym projektem kluczowym województwa podkarpackiego umieszczonym na liście projektów indykatywnych (Załącznik do uchwały Nr 288/5680/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2010 roku.). Będzie on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata z III Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne. Okres realizacji projektu obejmuje lata Pierwsze wydatki związane z projektem zostały poniesione w 2008 roku. Obszar realizacji to województwo podkarpackie. Projekt dotyczy 159 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego. Główny nacisk w niniejszym dokumencie położono na zgodność z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej dotyczącymi projektów w zakresie e-usług w administracji publicznej. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu musi uwzględniać szereg istniejących już uregulowań prawnych, a także wdrażanych rozwiązań centralnych jak np. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej realizowana przez MSWiA Podstawowe definicje BUSC Baza Usług Stanu Cywilnego, MSWiA CPI Centralny Portal Internetowy CMS - System zarządzania treścią (ang. Content Management System) epuap - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, MSWiA epuap2 rozbudowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, MSWiA Strona 4 z 178

5 ICT - technologia informacyjno-telekomunikacyjna (ang. Information and Communication Technology) Inżynier Kontraktu (firma zarządzająca) wykonawca, który zostanie wybrany do zarządzania, monitorowania i rozliczania projektu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych. JRWA Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego LAN - sieć lokalna zazwyczaj w jednym lub kilku budynkach (ang. Local Area Network) Lider Województwo Podkarpackie Partner jednostka samorządu terytorialnego, umiejscowiona na terenie województwa podkarpackiego biorąca udział w projekcie. PESEL2 - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PIAP - Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (Public Internet Access Point) pl.id polska ID karta (elektroniczny dowód osobisty), MSWiA PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata SeUI - System e-usług Internetowych SEOD System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SOA Architektura zorientowana na usługi (ang. Service Oriented Architecture) WebServices usługi sieciowe UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WAN - rozległa sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (ang. Wide Area Network) Zamawiający Województwo Podkarpackie ZMOKU Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika, MSWiA VPN - wirtualna sieć prywatna (ang. Virtual Private Network), umożliwia kompresję lub szyfrowanie danych przez co zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Strona 5 z 178

6 1.3. Tytuł projektu Projekt będący przedmiotem niniejszego studium wykonalności ma następujący tytuł: PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2. Streszczenie i wnioski z przeprowadzonej analizy Przedmiot projektu Przedmiotem projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest budowa regionalnego środowiska e-administracji oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim. Województwo Podkarpackie jest liderem projektu, natomiast partnerami są Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego (14) oraz szczebla gminnego (144). Projekt zakłada zbudowanie bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy obywatelem i urzędem. Komunikacja ta będzie realizowana poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (epuap). Na tej platformie instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w Systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), które będą integrowane poprzez System e-usług Internetowych (SeUI) z platformą epuap. Proponowane rozwiązanie będzie miało dwupoziomową strukturę SeUI będzie zainstalowany w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, natomiast SEOD będzie instalowany na serwerach zlokalizowanych w lokalnych Jednostkach Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie. Wszystkie elementy projektowanego rozwiązania tj. część lokalna i część regionalna (PSeAP) oraz część centralna (epuap) będą połączone za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego. Proponowane systemy informatyczne będą tak projektowane aby możliwe było włączanie do systemu pozostałych jednostek samorządu terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnymi. Strona 6 z 178

7 Fundamentalnym zagadnieniem w budowie PSeAP jest zintegrowanie oprogramowania z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (epuap). Zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata (Dz. U. Nr 61, poz.415) platforma epuap odgrywa podstawową rolę w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. Stąd też oprogramowanie PSeAP musi być tak zaprojektowane i wdrożone aby poprzez integrację z epuap razem tworzyło jednolity, bezpieczny i w pełni zgodny z obowiązującym prawem elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów administracji publicznej. Dla osiągnięcia założonych celów, zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: 1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-usług Internetowych (SeUI) W skład SeUI będą wchodzić następujące komponenty: System zarządzania infrastrukturą, System monitorowania infrastruktury, System zarządzania incydentami, System Zarządzania Treścią (CMS), Centralny Portal Internetowy, System wirtualizacji środowiska serwerów, System backupu, System optymalizacji dostępu. Wdrożenie ww. systemów, umożliwi integrację lokalnych SEOD z platformą epuap. Integracja ta zapewni optymalizację wykorzystania łączy, niezwodność i bezpieczeństwo komunikacji a także umożliwi statystyczną analizę pracy całego systemu. Możliwe będzie efektywne uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. pobranie formularzy, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy. Skorzystanie z takiej usługi będzie możliwe zarówno z własnego komputera jak i infomatu znajdującego się w urzędzie. 2.Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) W skład SEOD będą wchodzić następujące komponenty: Program umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów Strona 7 z 178

8 Program zapewniający współpracę użytkowanego obecnie oprogramowania z elektronicznym obiegiem dokumentów. SEOD umożliwi przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów. System ten uporządkuje obieg dokumentów w urzędach, zwiększy efektywność i jakości pracy urzędników, a także przyczyni się do zwiększenia transparentności pracy urzędów. Zakładana funkcjonalność systemu umożliwi budowanie schematów obiegu sprawy (workflow) dla każdego rodzaju sprawy i przyjmowanego dokumentu oraz budowania schematów wewnętrznego obiegu dokumentów. 3. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów Podstawą sprawnie funkcjonującego urzędu jest sprawnie działająca lokalna sieć informatyczna w urzędzie. W projekcie przewiduje się budowę lub uzupełnienie już istniejącej sieci w obiektach urzędów o część pasywną (okablowanie i gniazda sieci LAN) oraz część aktywną. W urzędach JST, które nie posiadają żadnej infrastruktury sieciowej zostanie taka infrastruktura zbudowana. Tam gdzie infrastruktura sieciowa nie będzie obejmować całego urzędu zostanie uzupełniona. W wielu przypadkach, rozbudowa sieci jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również klientów. W ramach projektu, przewidywana jest też instalacja urządzeń zabezpieczających sieci lokalne tak by uzyskać ochronę lokalnych zasobów przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz bezpieczne połączenia z innymi jednostkami oraz bezpieczny i wydajny dostęp lokalnych użytkowników do zasobów Internetu 4. Budowa infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Przedmiotem tej części projektu będzie dostawa oraz instalacja dużej mocy serwerów, systemów backupu, zestawów komputerowych, notebooków. Serwery te będą obsługiwały systemy wchodzące w skład SeUI. Infrastruktura ta zostanie zlokalizowana w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Województwo, jako właściciel tej części majątku, będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem tej części infrastruktury w całym okresie trwałości projektu. 5. Wyposażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia Przewiduje się, że w zależności od wielkości Partnera oraz zakresu prac wdrożeniowych rozwiązanie infrastruktury przetwarzania danych składać się będzie z serwera oraz zestawów komputerowych. Będą to komputery typu PC, notebooki oraz urządzenia wielofunkcyjne. Urzędy zostaną wyposażone w infomaty. Będą to multimedialne kioski informacyjne (łatwe w obsłudze komputery wyposażone w ekran dotykowy), które dostarczać będą obywatelom publicznie dostępne informacje na wybrany temat oraz będą pełnić rolę publicznego dostępu do Strona 8 z 178

9 Internetu. Realizowany będzie zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji danych. Zakłada się, że u każdego z Partnerów u którego będzie wdrażany SEOD infrastruktura będzie wyposażona w urządzenia do backupu i archiwizacji wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Planowany jest również zakup i instalacja systemów antywirusowych. System antywirusowy to podstawowy element w systemie ochrony środowiska teleinformatycznego każdej organizacji. Dobrze dobrany, zabezpiecza przed zagrożeniami płynącymi zarówno z zewnętrznych sieci komputerowych przede wszystkim Internetu, jak i innych nośników danych, które mogą mieć degradujący wpływ na środowisko teleinformatyczne zarówno pod względem fizycznym, jak i softwareowym. 6. Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem będzie realizowane przez wyłonioną w drodze przetargu firmę zarządzającą (Inżyniera Kontraktu). Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.: - prowadzenie biura Projektu dla wszystkich uczestników projektu (159 podmiotów), - koordynacja etapów realizacji Projektu, - uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów Projektu u wszystkich partnerów na miejscu (płatność na rzecz partnera zrealizowana zostanie po potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu dokonania każdego z planowanych odbiorów), oraz odbioru zaawansowanych technologicznie elementów infrastruktury sieciowej w centrali systemu i bezpieczeństwa sieci, - doradztwo techniczne i organizacyjne, - prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami RPO WP dla wszystkich uczestników projektu; - przygotowywanie wniosków o płatność oraz okresowych sprawozdań z realizacji projektu. 7. Promocja projektu Planowane działania promocyjne i informacyjne będą miały na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFRR oraz zwiększenie wiedzy potencjalnych użytkowników PSeAP u na temat jego możliwości i korzyści, jakie można dzięki systemowi osiągnąć. Zadania związane z promocją projektu będą realizowane w ramach zadań Wykonawców projektu dostarczających sprzęt dla jednostek samorządu trtytorialnego oraz do centrum.. Do zadań Wykonawców będzie należało przygotowanie oraz montaż w każdym z miejsc realizacji projektu tablic informacyjnych i pamiątkowych o rozmiarach i treści zgodnej z obowiązującymi wytycznymi. Dodatkowo do Strona 9 z 178

10 zadań Wykonawców projektu będzie należało przygotowanie naklejek na sprzęt i urządzenia, a następnie oznaczanie instalowanych urządzeń w miejscu ich docelowej lokalizacji. 8. Audyt zewnętrzny realizacji projektu Celem audytu będzie sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków jakie przeznaczono na realizację projektu. Szczególne wymagania będą dotyczyły weryfikacji poprawności wykonania projektu pod względem technicznym (badanie poprawności wykorzystania dostarczonej infrastruktury oraz poprawności działania wdrożonych systemów) oraz weryfikacji poprawności zrealizowanych zadań pod względem finansowym i prawnym. Mając na uwadze skalę i zakres przedsięwzięcia, a przede wszystkim liczbę zaangażowanych stron (159 podmiotów), niezbędnym jest przeprowadzenie audytu technicznego i finansowego projektu, który umożliwi zidentyfikowanie i korektę ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Wnioskodawcy Wnioskodawcą o środki EFRR, w rozumieniu prawa europejskiego i krajowego oraz dokumentów programowych, będzie Województwo Podkarpackie. Województwo Podkarpackie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603). Status prawny województwa reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1206). Ustawa ta mówi, że do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej oraz że zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Partnerami Projektu będzie 158 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego. Zasady współpracy w ramach realizacji Projektu zostały określone w dwóch dokumentach. W zawartym w dniu 16 maja 2008 roku Porozumieniu o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP oraz zawartych później umowach dwustronnych w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu. Strona 10 z 178

11 Cel projektu Głównym celem projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę: - sprawności działania urzędów administracji samorządowej, - jakości obsługi obywateli, - dostępu obywateli do informacji publicznej. Tak określony cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które obejmują: 1. Budowę zintegrowanych systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-administracja). 2. Wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych w zakresie świadczenie e-usług publicznych przez administrację lokalną. 3. Modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej i usprawnienie jej działalności. 4. Wzrost jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie systemu informacji wspomagającego zarządzanie województwem, oraz systemu komunikacji jednostek administracji lokalnej. Strona 11 z 178

12 Rezultaty i beneficjenci Beneficjentem bezpośrednim są: Województwo Podkarpackie - lider projektu (reprezentowy przez Zarząd Województwa Podkarpackiego) oraz partnerzy projektu, którymi jest 158 JST z województwa podkarpackiego. Beneficjentem końcowym projektu będą obywatele Rzeczpospolitej Polski mieszkający na terenie województwa podkarpackiego, przedsiębiorstwa, instytucje pracownicy. oraz pośrednio jednostki samorządu terytorialnego oraz ich Rezultaty projektu charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku projektu PSeAP uzyskane zostaną następujące rezultaty: 1. Zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie. 2. Umożliwienie klientom administracji lokalnej bezpośredniego dostępu (on-line) do usług JST drogą elektroniczną. 3. Udostępnienie możliwości klientom administracji lokalnej posługiwania się podpisem elektronicznym. 4. Umożliwienie mieszkańcom województwa podkarpackiego bezpośredniego dostępu do komunikacji elektronicznej poprzez Publiczne Punktu Dostępu do Internetu. Produkty Podstawowymi produktami projektu PSeAP są e-usługi dla ludności. Zostały one podzielone na cztery poziomy ze względu na zawansowanie usługi. Są to następujące poziomy: Poziom 1. informacyjny oznacza dostępność on-line (bezpośrednio drogą elektroniczną) informacji niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu. Poziom 2. jednokierunkowy, oznacza możliwość pobierania formularzy z oficjalnej strony podmiotu publicznego, aby po wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z daną usługą. Poziom 3. dwukierunkowy, oznacza możliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny jest wtedy system autentyfikacji osoby. Poziom 4. w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi. Strona 12 z 178

13 Pozostałe produkty projektu PSeAP to: 1. System e-usług Internetowych (m.in. portal Internetowy e-usług). 2. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 3. Infrastruktura sprzętowa zlokalizowana w Urzędzie Marszałkowskim (centrum zarządzania siecią) 4. Infrastruktura sieciowa urzędów JST (budowana od początku lub uzupełniana). 5. Sprzęt informatyczny (serwery baz aplikacji, zestawy komputerowe, systemy antywirusowe, systemy archiwizacji dokumentów, infomaty itp.) Przewidywane nakłady inwestycyjne Planowane nakłady inwestycyjne w latach wyniosą ,73 PLN (Tabela 2.3.). Kwota obejmuje wydatki kwalifikowane (wydatki brutto) ponoszone na zakup niezbędnej infrastruktury oraz koszt wdrożenia i uruchomienia projektu w wariancie rekomendowanym (Tabela 2.1.), a także wydatki niekwalifikowane (Tabela 2.2.) związane z pracami przygotowawczymi (obsługa prawna projektu oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej) oraz szkolenia. Tabela 2.1. Budżet projektu wydatki kwalifikowane (brutto) Kategoria wydatków Razem System e-usług Internetowych (SeUI) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów JST Infrastruktura sprzętowa SeUI - Urząd Marszałkowski Wyposażenie urzędów w sprzęt i urządzenia Zarządzanie projektem Promocja projektu , , , ,12 0, ,88 0, , , , , ,10 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,86 Strona 13 z 178

14 Audyt projektu (audyt w trakcie realizacji i końcowy) Razem 0, , , , , , , ,73 Źródło: opracowanie własne Tabela 2.2. Budżet projektu wydatki niekwalifikowane Kategoria wydatków Szkolenia Przygotowanie dokumentacji projektu Doradztwo prawne Razem Razem 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Źródło: opracowanie własne Tabela 2.3. Budżet projektu całkowita wartość projektu CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) Źródło: opracowanie własne ZŁ EURO , ,11 Kwoty i poziom wnioskowanej dotacji z EFRR Łączna wartość projektu wynosi ,73 PLN. Środki na realizację projektu będą pochodziły z EFRR i budżetów JST. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu czyli ,82 PLN. Pozostała cześć kwoty czyli 15 % wydatków kwalifikowanych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych zostanie wniesiona przez partnerów projektu ze środków własnych. Informacje o strukturze finansowania zamieszczono w Tabeli 2.4. Strona 14 z 178

15 Tabela 2.4. źródła finansowania wydatków kwalifikowanych ZŁ EURO wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR , ,49 jako % kosztów kwalifikowalnych 85% dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa (dotyczy projektów objętych pomocą - - publiczną) jako % kosztów kwalifikowalnych 0% planowany wkład własny beneficjenta , ,26 jako % kosztów kwalifikowalnych 15% RAZEM , ,75 Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane + niekawlifikowane) , ,11 Strona 15 z 178

16 3. Przyczyny realizacji projektu 3.1. Opis uwarunkowań społeczno gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Województwo podkarpackie stanowi najbardziej wysunięty na południowy - wschód region Polski. Od północnego wschodu graniczy z regionem lubelskim, od północnego zachodu ze świętokrzyskim, a od zachodu z małopolskim. Wschodnia i południowa granica województwa jest równocześnie granicą państwa z Ukrainą i Słowacją, a od maja 2004r. wschodnia granica jest również zewnętrzną granicą UE. Strona 16 z 178

17 Województwo pod względem wielkości zajmuje 68 miejsce wśród 254 regionów UE. Województwo podkarpackie posiada obszar o powierzchni km2, co stanowi 5,6% powierzchni kraju i pod tym względem zajmuje 11 miejsce wśród innych województw. Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów, liczący ponad 170 tys. mieszkańców. Pozostałe najważniejsze ośrodki miejskie regionu to: Stalowa Wola (ok. 66 tys.), Przemyśl (ok. 67 tys.), Mielec (ok. 61 tys.), Tarnobrzeg (ok. 50 tys.), Krosno (ok. 48 tys.), Dębica (ok. 47 tys.), Sanok (ok. 41 tys.), Jarosław (ok. 40 tys.). Podkarpackie liczy 21 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i 159 gmin. 1 Liczba ludności województwa podkarpackiego w 2009 r. wynosiła tys., co odpowiadało 5,5% ludności Polski. 2 Województwo podkarpackie jest obszarem o jednym z najmniejszych poziomów urbanizacji w kraju. Odsetek osób mieszkających w miastach stanowi ok. 40 % populacji Podkarpacia (863 tyś osób w roku 2009 mieszkało w miastach). 3 W województwie występuje zjawisko z semiurbanizacji, tzn. że procesy charakterystyczne dla obszarów miejskich występują na terenach wiejskich i podmiejskich. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 117 osób na 1 km2, co stawia województwo podkarpackie poniżej średniej krajowej. Ludność województwa jest stosunkowo młoda. W roku 2009 w wieku przedprodukcyjnym było 20,4 % ludności, w wieku produkcyjnym 63,8 % ludności, w wieku poprodukcyjnym 15,7 % ludności województwa podkarpackiego. 4 Tendencje kilkuletnie wskazują na zmiany struktury wiekowej na malejący odsetek ludności roczników najmłodszych, co jest także skutkiem migracji zarobkowej mieszkańców Podkarpacia. Poziom i warunki życia mieszkańców województwa podkarpackiego kształtują się poniżej przeciętnej krajowej. Na niskie wartości wskaźnika w tym zakresie wpływają głównie: stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości, niski stopień telefonizacji, a także niski poziom dochodów. Poziom dochodów mieszkańców jest znacznie niższy niż w porównaniu z innymi regionami. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2009 roku, wg danych 1 Strategia rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata Diagnoza sytuacji społecznogospodarczej regionu s.7 2 GUS Bank danych regionalnych 2009, 3 GUS Bank danych regionalnych 2009, 4 Dane GUS Bank danych regionalnych 2009, Strona 17 z 178

18 statystycznych GUS w województwie wyniosło 2 740,89 zł i było jednym z najniższych w skali kraju wskaźnik relacji średniego wynagrodzenia w województwie do średniej krajowej wyniósł 82,7% 5. Jeszcze mniej korzystnie przedstawiają się te dane w stosunku do sektora przedsiębiorstw, gdzie średnie wynagrodzenie w województwie wyniosło 2 527,67 zł, a wskaźnik relacji do średniej krajowej kształtował się na najniższym poziomie w kraju i wyniósł zaledwie 63,3 %. Największą dynamiką wzrostu życia w województwie cechowały się w ostatnich latach powiaty mielecki i stalowowolski, a także przemyski i jarosławski, najniższą- generalnie powiaty z dużą ilością gmin wiejskich. Na koniec 2008 r. w województwie podkarpackim pracowało ogółem osób, z tego w sektorze publicznym i w sektorze prywatnym. Z ogólnej liczby pracujących stanowiły kobiety. W sektorze rolniczym pracowało ogółem osób (23 %), w przemyśle osób (23,3 %), a w budownictwie osoby ( 5,2 % ). W usługach natomiast pracowało łącznie osób tj. 48,5 % (w tym w usługach rynkowych tj. 30,2 %, a w nierynkowych osób tj. 18,3 % ogółu pracujących). Podkreślić należy, że w porównaniu do innych województw poziom zatrudnienia w usługach jest nadal dość niski. Pod względem potencjału innowacyjnego oraz rozwoju infrastruktury badawczorozwojowej Podkarpacie w ostatnich latach plasuje się zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Udział województwa podkarpackiego w krajowych nakładach ogółem na działalność B+R na koniec 2008 wynosił zaledwie 2% (10 miejsce w kraju). Średnie nakłady na B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca w tym samym okresie wyniosły w skali kraju 202,1 zł, tymczasem w województwie podkarpackim było to zaledwie 84,5 zł. Pomimo tak niekorzystnych tendencji w finansowaniu działalności na B+R, pozytywnie kszłtuje się realny poziom innowacyjności regionu, co jest wynikiem m.in. WSK PZL Rzeszów S.A., PZL Mielec Sp. z o.o., Zelmer, ICN Polfa Rzeszów S.A., Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, ELMAK Sp. z o.o. w Rzeszowie, Fabryka Śrub SRUBEX w Łańcucie, Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., GEYER&HOSAJA w Radomyślu Wielkim. Wśród wiodących podmiotów prowadzących 5 Dane statystyczne GUS Strona 18 z 178

19 własną działalność badawczo-rozwojowa wymienić należy również Asseco Poland S.A., które zajmuje czołowa pozycje w tym zakresie nie tylko w naszym regionie, ale również wśród przedsiębiorstw sektora informatycznego w skali całego kraju. Efekty podejmowanych działań innowacyjnych wśród ww. firm skutkują przede wszystkim wzrostem poziomu ich konkurencyjności nie tylko na rynku regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Korzystnie na rozwój województwa wpływa działalność z sektora lotniczego, zrzeszonych w klastrze Dolina Lotnicza, który skupia obecnie 55 przedsiębiorstw hi-tech. Efektym tego jest niezwykle korzystny, pomimo całokształtu kondycji finansowej województwa, relacja ilości i wartości produktów sprzedawanych przez podkarpackie przedsiębiorstwa, posiadających charakter innowacyjny w relacji do całkowitej wartości sprzedaży podkarpackich firm wskaźnik ten wynosił na koniec ,13%, podczas gdy średnia krajowa wynosiła jedynie 12,31% - w tym zestawieniu Województwo Podkarpackie znalazło się na wysokim, czwartym miejscu 6. Infrastruktura telekomunikacyjna, będąca warunkiem dostępności do internetu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, nie jest wystarczająco rozbudowana, a sieć telefoniczna w województwie jest zróżnicowana pod względem nowoczesności, stanu technicznego i dostępności do usług teletechnicznych. Wzrasta jakość rozwiązań zapewniających dostęp do Internetu. Łącza komutowane (wdzwaniane) posiadało zaledwie 5% gospodarstw domowych. Z usługi Neostrady Telekomunikacji Polskiej korzystało 44% Internautów, z innych operatorów (Netia, Dialog) korzysta 8%. Coraz bardziej popularne stają się usługi dostępowe świadczone przez operatorów telewizji kablowych (26%). Wciąż jeszcze telefonia mobilna nie stanowi alternatywy dla rozwiązań stacjonarnych z telefonu komórkowego jako terminalu korzysta zaledwie 2%, zaś tylko 3% łączy swój przenośny komputer z siecią za pomocą telefonu komórkowego. Upowszechnieniu dostępu do Internetu nie towarzyszy jednak zasadniczy wzrost szybkości transmisji (przepływności)153, z jakiej korzystają polscy Internauci. Z transmisji o przepływności 1Mb/s korzysta tylko 11,3% użytkowników Internetu, z transmisji 2 Mb/s zaledwie 3,2%, zaś 6Mb/s 0,9%. Na rynku dominują usługi o przepływności 512 kb/s (37,2% użytkowników), znacznie mniejsze grupy stanowią Internauci posiadający dostęp o przepływności 256kb/s 15,1% oraz 128kb/s 10,2% 6 Dane statustyczne GUS Strona 19 z 178

20 populacji (dane wg Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego n lata ). W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost liczby użytkowników Internetu. W pierwszej połowie 2009 roku już ponad 60 proc. gospodarstw domowych posiadało komputer. Około 30 proc. z gospodarstw posiadających komputer posiada więcej niż jeden, co stanowi prawie 17 proc. wszystkich gospodarstw (w 2007 r, było to 10 proc) 7. W wyposażonych gospodarstwach na jeden komputer przypada średnio 2,8 osoby (w 2007 r. było to aż 3,5). Zwiększa się więc liczba komputerów w wyposażonych gospodarstwach, co więcej coraz częściej są to także komputery przenośne w ciągu dwóch lat liczba gospodarstw posiadających laptopa wzrosła z 11 proc. do 25 proc. Dostęp do Internetu posiada obecnie 51,4 % gospodarstw domowych. W ostatnich latach nastąpił bardzo znaczący wzrost pod tym względem. W okresie czteroletnim liczba gospodarstw domowych z dostępem do Internetu podwoiła się, a większość gospodarstw z dostępem do Internetu posiada stałe łącze. Odsetek domowych komputerów podłączonych do Internetu wynosi obecnie 85 proc. a jeszcze cztery lata temu wynosił 57 proc 8. Różnice w dostępie do Internetu w gospodarstwach domowych pomiędzy różnymi województwami są duże. Zdecydowanie najlepiej jest w województwie pomorskim, a także wielkopolskim i małopolskim. Zdecydowanie najgorsza sytuacja jest w województwie świętokrzyskim. Generalnie rzecz biorąc, różnice w wykorzystaniu komputerów i Internetu pomiędzy pięcioma województwami ściany wschodniej a pozostałą częścią kraju i tak nie są złe. W województwie podkarpackim dostęp do Internetu deklaruje 45,6% gospodarstw domowych, co plasuje województwo na 12 miejscu, poniżej średniej krajowej. Rysunek. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu. 7 Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009 Strona 20 z 178

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/74/07 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 27 grudnia 2007r.

UCHWAŁA Nr XIV/74/07 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 27 grudnia 2007r. UCHWAŁA Nr XIV/74/07 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wyraŝenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Harasiuki a jednostkami samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Październik 2007 SPIS TREŚCI ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU... 5 WPROWADZENIE... 6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO... 8 METODYKA PROCESU

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo