Inwestujemy w Twoją przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestujemy w Twoją przyszłość"

Transkrypt

1 Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do wniosku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis techniczny wykonania i odbiory zawarty jest w dokumentacji: Okablowanie strukturalne (instalacja komputerowa i telefoniczna), pn. Projekt wykonawczy. Projekt sieci LAN dla Opolskiego Centrum Onkologii. Net-o-logy Sp. z o.o. ul. Graniczna 29, Katowice. Okablowanie dedykowane (instalacja elektryczna) - pn. Instalacja elektryczna dedykowana dla sieci LAN. Grupa ELPROWI. OS. ZŁOTEJ JESIENI 6, Kraków. Przedmiotowe prace należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją Zamawiającego. Klasyfikacja robót: Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie okablowania komputerowego Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie anten Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Instalowanie central telefonicznych Instalowanie okablowania komputerowego Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Tynkowanie Roboty malarskie i szklarskie W zakresie prac teletechnicznych: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i ujęcia wszystkich czynników cenotwórczych w cenie oferty. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu wizji lokalnej, termin wizji zostanie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Zamawiającemu pisemnie lub faksem. Wizja może się odbyć wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi ewentualnych kosztów wizji lokalnej. Ze względu na to, że istniejące instalacje okablowania strukturalnego w różnych budynkach i oddziałach objęte są już 25-letnią gwarancją producenta okablowania, rozbudowa powinna być wykonana w technologii niekolizyjnej do istniejącej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, tzn. zapewniających co najmniej takie same parametry techniczne i właściwości użytkowe zarówno pod względem funkcjonalnym jak i konfiguracyjnym. Ponieważ zastosowanie rozwiązania innego producenta w obrębie budynku który ulega przebudowie, lub rozbudowie okablowania strukturalnego narusza str. 1

2 warunki posiadanych przez Zamawiającego certyfikatów gwarancyjnych, dla rozwiązań uznanych przez Zamawiającego za równoważne, wymagane będzie objęcie gwarancją istniejących sieci okablowania na okres i warunkach, jakie są określone w certyfikatach będących w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający posiada i użytkuje w swoich obiektach zainstalowanie i uruchomione urządzenia aktywne objęte programem wsparcia technicznego oraz bramki komunikacyjne do systemu telefonii IP. Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnych urządzeń innych producentów, tzn. zapewniających co najmniej takie same parametry techniczne i funkcje użytkowe oraz nieograniczoną i bezproblemową współpracę z aktualnie posiadanymi urządzeniami pod warunkiem dostarczenia i uruchomienia platformy oprogramowania, pozwalającego na zrealizowanie bezbłędnej komunikacji i uruchomienie wszystkich funkcji użytkowych oraz zarządzanie wszystkimi urządzeniami posiadanymi, jak i dostarczanymi w ramach niniejszego postępowania. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji pasywnej okablowania strukturalnego gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu producenta okablowania udzielonego bezpośrednio użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta wszystkich elementów całego systemu okablowania w zakresie dotrzymania parametrów jakościowych i materiałowych). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Procedury gwarancyjne, w których gwarancja jest udzielana przez dystrybutorów nawet przy wykorzystaniu warunków stawianych przez producenta, jak również oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie będą uznawane za wiarygodne i spowodują bezwzględne odrzucenie oferty. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancyjny. W zakresie urządzeń aktywnych sieci LAN, Zamawiający wymaga zapewnienia w ramach dostawy bezpłatnego serwisu, bezpłatnego wsparcia technicznego, bezpłatnego dostępu do pomocy technicznej on-line w systemie 24/7/360, bezpłatnych pakietów oprogramowania wewnętrznego typu firmware w zakresie sprzętu oraz oprogramowania zarządzającego, bezpłatnej wymiany urządzenia na następny dzień roboczy przez autoryzowany serwis producenta w Polsce oraz gwarancji producenta przez okres co najmniej 3 lat od daty dostawy urządzeń (szczegółowe wymagania zawarte są w dokumentacji projektowej). Zamawiający wymaga, aby sprzęt aktywny pochodził z legalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowany nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed datą dostawy), nie były używany w innych projektach, nie był pozostałością magazynową z innych przetargów i nie stanowił części projektu do innego klienta ma terenie Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega sobie konieczność przedstawienia przed dostawą i zamontowaniem urządzeń i akcesoriów osprzętu aktywnego, oświadczenia (w języku polskim), wystawionego przez producenta urządzeń tj. oficjalnego i bezpośredniego przedstawicielstwa w Polsce, potwierdzającego legalność pochodzenia sprzętu, fakt ich nieużywania oraz braku kolizji polegającej na wpisaniu jakiejkolwiek pozycji z dostawy na listę projektu innego Klienta na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający może wymagać w związku z tym przedstawienia listy numerów seryjnych oferowanego sprzętu przed dostawą, w celu zweryfikowania u str. 2

3 producenta legalności pochodzenia sprzętu oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyjęcia sprzętu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wyżej wymienionymi warunkami. W związku z powyższym Zamawiający wymaga wsparcia technicznego producenta urządzeń aktywnych i pasywnych realizowanego na terenie Polski w języku polskim. W celu zagwarantowania zamawiającemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja okablowania pasywnego musi być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. Podobnie dostawa i zgodność urządzeń aktywnych ma być zweryfikowana przez przedstawicieli producenta na budowie. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, w tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia co najmniej równoważne). Zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów, Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U nr 0 poz. 231), na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, Zamawiający dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia. UZUPEŁNIENIA DOTYCZĄCE SZKIELETU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ: Sieć szkieletową Opolskiego Centrum Onkologii oprócz wymagań przedstawionych w dołączonej do SIWZ dokumentacji projektowej należy uzupełnić o następujące połączenia światłowodowe wraz z dodatkowymi elementami wyposażenia: 1. Połączenie pomiędzy Serwerownią główną (budynek G), a punktem dystrybucyjnym w budynku C1. Trasa przebiega wewnątrz budynków od C1 kolejno przez C, A i B, dalej przez kanalizację zewnętrzną do budynku G, gdzie znajduje się serwerownia główna Szpitala Onkologicznego. Trasa miedzy budynkiem C1 a budynkiem C wg. weryfikacji podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty przetargowej. Pozostała trasa tak jak trasa kablowa między budynkiem C a serwerownią w budynku G. Zestawienie podstawowych materiałów koniecznych do wykonania połączenia między budynkiem C1 a G znajduje się w punktach poniżej. a. 180mb kabla światłowodowego, a po obydwu stronach połączenia: po 1 module połączeniowym (do panela) 6xLC-D z adapterami OM3, str. 3

4 b. 12 pigtaili LC OM3 i osłonek na spawy, c. po 2 kable krosowe duplex LC OM3 2m, d. moduły rozszerzeń odpowiadające typowi do przełącznika w takiej ilości, aby można było zainstalować po 2 wkładki 10G SFP+ LC SR Transceiver z każdej strony połączenia i zrealizować łącze 2x 10GbE. e. Materiały instalacyjne (uchwyty, opaski, kanały kablowe) wg. potrzeb 2. Połączenie wewnątrzbudynkowe pomiędzy Serwerownią główną Onkologii (budynek G), a Serwerownią główną Szpitala Wojewódzkiego. a. 40mb kabla światłowodowego, po każdej stronie po 10 pigtaili LC OM3 i osłonek na spawy oraz po 2 kable krosowe duplex LC OM3 2m b. Po stronie Serwerowni głównej Onkologii moduł połączeniowy (do panela) 6xLC-D z adapterami OM3 oraz 2 wkładki 10G SFP+ LC SR Transceiver (aby zrealizować łącze 2x 10GbE) 3. Połączenie wewnątrzbudynkowe pomiędzy szafami dystrybucyjnymi w budynku D1 - pomiędzy szafkami wiszącymi w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach) ma być zrealizowane za pomocą wiązki 4 szt. kabli krosowych miedzianych PiMF 600MHz o długości min. 7,5mb. Kable mają bezpośrednio łączyć porty w urządzeniach aktywnych. Wiązkę kablową należy zabezpieczyć przy przebiciu przez ścianę, aby nie uszkodzić kabli, zapewnić ich swobodne przemieszczanie, a nawet możliwość wymiany lub rozbudowy łącza. W przypadku, kiedy połączenie to nie będzie biegło trasą w przestrzeni sufitu podwieszanego, przepust ścienny należy wykonać z elementu rury PCV o średnicy min. 50mm. UZUPEŁNIENIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKU D1: 1. W ramach dokumentacji projektowej zostało określone, że w budynku D1 należy wykonać 66 punktów logicznych. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wykonał w ramach innej Inwestycji w obrębie pomieszczeń budynku D1 już część okablowania należy w obrębie budynku D1 wykonać tylko 42 punkty logiczne. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie korekty zmniejszenia w przedmiarach robót materiałów koniecznych do wykonania 24 punktów logicznych w budynku D1 (zmniejszenie ilości tras kablowych, kabla miedzianego oraz gniazd punktów logicznych oraz innych materiałów instalacyjnych). 2. W ramach zadania należy wykonać połączenie wewnątrzbudynkowe pomiędzy szafami dystrybucyjnymi w budynku D1 - pomiędzy szafkami wiszącymi w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach) ma być zrealizowane za pomocą wiązki 4 szt. kabli krosowych miedzianych PiMF 600MHz o długości min. 7,5mb. Kable mają bezpośrednio łączyć porty w urządzeniach aktywnych. Wiązkę kablową należy zabezpieczyć przy przebiciu przez ścianę, aby nie uszkodzić kabli, zapewnić ich swobodne przemieszczanie, a nawet możliwość wymiany lub rozbudowy łącza. W przypadku, kiedy połączenie to nie będzie biegło trasą w str. 4

5 przestrzeni sufitu podwieszanego, przepust ścienny należy wykonać z elementu rury PCV o średnicy min. 50mm. Dodatkowe wytyczne: 1. Wszystkie elementy okablowania szkieletowego oraz elementy urządzeń aktywnych obowiązują te same warunki w zakresie pomiarów, gwarancji, certyfikacji oraz procedur odbiorowych. 2. Zakres prac przestawiony w powyższych punktach należy jako kompletny zakres usług związanych z dostawą materiałów i urządzeń jak również wykonanie wszystkich koniecznych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. 3. Połączenia prowadzone z serwerowni głównej (budynek G) mają posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN :2011 i być wykonane w oparciu o taki sam rodzaj kabla jak inne połączenia światłowodowe, których dystanse nie przekraczają 300m, tj. kabel OM3 uniwersalny 12x50/125/250μm, luźna tuba, żel, powłoka zewnętrzna ULSZH; 4. Połączenia do budynku C1 z serwerowni w budynku G oraz między Serwerownią w budynku G a szafą dystrybucyjną Szpitala Wojewódzkiego w Opolu należy wykonać zgodnie z wszelkimi standardami które zostały zapisane w dokumentacji projektowej dołączonej do SIWZ. 5. Urządzenia aktywne oraz okablowanie pasywne, które należy użyć w ramach wykonania dodatkowych połączeń światłowodowych oraz miedzianych muszą pochodzić od tego samego producenta co pozostałe elementy przedstawione w dokumentacji projektowej dołączonej do SWIZ. W zakresie prac elektrycznych: Zamawiający wymaga aby monterzy sieci dedykowanej 230V posiadali uprawnienia SEP do 1kV oraz staż zawodowy minimum 5 lat. Wymagany jest kierownik robót z odpowiednimi uprawnieniami. Pracownicy uczestniczący w pracach instalacyjno-montażowych w zakresie sieci logicznych i przynależnych urządzeń, kontroli dostępu, instalacji wykrywania pożaru SAP, przegród p. pożarowych musza posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje a ich kserokopie załączone do oferty, staż zawodowy minimum 5 lat. W zakresie prac malarskich: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są instalacje teletechniczne (sieć LAN, sieć dedykowana), roboty obejmują: przygotowanie pomieszczeń do malowania po ułożeniu instalacji teletechnicznych; wykonanie przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach; zasypanie podłóg trocinami lub rozłożenie folii ochronnej przed malowaniem; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami akrylowymi; mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, betonowych oraz wykładzinowych PVC typu gamrat; oddanie pomieszczeń po wykonaniu prac malarskich do użytkowania. str. 5

6 przedmiot zamówienia obejmuje około 206 pomieszczeń (sale chorych, gabinety zabiegowe, pomieszczenia administracyjne, techniczne oraz korytarze) o łącznej szacunkowej powierzchni do malowania ,00 m2; Uwagi dodatkowe dla wszystkich branż: z uwagi na fakt, że na oddziałach szpitalnych prowadzone są w czasie dnia badania w gabinetach zabiegowych, w salach chorych przebywają pacjenci oraz pracownicy w pomieszczeniach służbowych - wszystkie prace instalacyjne, malarskie należy bezpośrednio uzgodnić z ordynatorami oddziałów szpitalnych; Wszystkie roboty pylące musza być asekurowane odkurzaczami przemysłowymi. Zamawiający wymaga realizacji prac przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 00 lub 8 00 do lub w dni robocze oraz w godzinach od 8 00 do w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, dni świąteczne); Za zgodą i wiedzą Zamawiającego, prace wykonywać można w innych godzinach. przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy w taki sposób, aby zminimalizować przedostawanie się kurzu, pyłu oraz gruzu na korytarz i do sąsiednich pomieszczeń oddziału szpitalnego; Roboty tzw. głośne będą mogły być prowadzone w ściśle określonych godzinach. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotowego zadania całościowo w terminie do 240 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą robót z uwagą: zamawiający wymaga wykonania całościowo jednego lub kilku pomieszczeń (1 do 4 pomieszczeń) w terminie do 3 dni kalendarzowych. Zamawiający będzie udostępniał sukcesywnie odpowiednia liczbę pomieszczeń do wykonania prac malarskich; wszystkie roboty teletechniczne i elektryczne oraz malarskie realizowane będą w ścisłej współpracy z personelem medycznym oraz niemedycznym pracującym na terenie szpitala. Pomieszczenia objęte robotami w obiektach należy doprowadzić do stanu zgodnego z zastanym na czas rozpoczęcia instalacji, uwzględniając przy tym prace instalacyjne i wykończeniowe, jak gipsowanie i malowanie. Teren prac musi być sprzątany na bieżąco. (opracował) ZATWIERDZAM Opole, dnia r. str. 6

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo