S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL , FAX Znak: BGO/BGZ /2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro dla robót budowlanych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na WYMIANĘ DWÓCH SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH POTRZEB CHŁODNICZYCH DLA SERWEROWNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Zatwierdził: Dyrektor Biura Informatyki /-/ Dorota Gawot 1

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, ul. Filtrowa Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, w tym: demontaż i utylizacja istniejącej klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Zamawiającego, dostawa, montaż i uruchomienie nowej klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Zamawiającego, konieczne do wykonania roboty budowlane związane z wymianą szaf klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Zamawiającego, świadczenie usług gwarancji, serwisu oraz przeglądów okresowych zainstalowanej klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Zamawiającego przez okres 36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Ogólne warunki realizacji, wraz z dołączoną do niego dokumentacją projektowo-kosztorysową. 3.3 Opis równoważności dla materiałów oraz urządzeń wskazanych w Ogólnych warunkach realizacji znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ pn. Instalacja klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji wymagania równoważne. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały lub urządzenia opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów wskazanych w dokumencie, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.4 Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.5 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne elektryczne Roboty remontowe i renowacyjne Betonowanie, Montaż konstrukcji metalowych Nakładanie powłok antykorozyjnych Instalowanie przegród Roboty malarskie 3.6 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, Warszawa. 3.7 Wizja lokalna. Zamawiający zaleca sprawdzenie możliwości technicznych realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie. W tym celu zainteresowani Wykonawcy powinni: 2

3 1) skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Biura Informatyki, nr tel i ustalić warunki dokonania wizji lokalnej, 2) złożyć u przedstawiciela Zamawiającego upoważnienie Wykonawcy do przeprowadzenia wizji lokalnej dotyczącej przedmiotowego postępowania, okazać dowód osobisty oraz jeżeli przewidują przeprowadzanie wizji lokalnej z użyciem drabin, bądź na dachu stosowne świadectwa do pracy na wysokości. Sprawdzenie możliwości technicznych realizacji przedmiotu zamówienia może odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 9:00 do 14:00, do dnia 19 czerwca 2012 r. 4. Termin wykonania zamówienia. Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: 105 (słownie: sto pięć) dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. a. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu lub wymianie systemów technologicznych instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 40 kw dla każdego z pomieszczeń, oraz b. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę serwisu konserwacyjnego instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 40 kw dla każdego z pomieszczeń, przez okres nie krótszy niż jeden rok, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: kierownicy robót: a. minimum 1 osobą, będącą jednocześnie kierownikiem budowy, posiadającą: minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji robót polegających na montażu i wymianie systemów technologicznych instalacji klimatyzacji precyzyjnej, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych, b. minimum 1 osobą posiadającą: co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót budowlanych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c. minimum 1 osobą posiadającą: doświadczenie w realizacji robót polegających na montażu lub wymianie co najmniej dwóch systemów technologicznych klimatyzacji precyzyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki i co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3

4 pozostałe osoby: a. minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne serii E i minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne serii D grupy G1 co najmniej w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kv, oraz aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej, b. minimum 3 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne serii E i minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne serii D grupy G2 co najmniej w zakresie: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw, oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej, c. minimum 2 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacji dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane (w tym czynnik chłodniczy z grupy HCFC freon R22) (zgodnie z Ustawą z dnia r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, ze zm.), sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, na których wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ na podstawie weryfikacji załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt SIWZ, według formuły spełnia nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg Załącznika nr 3 do SIWZ), wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na montażu lub wymianie systemów technologicznych instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 40 kw dla każdego z pomieszczeń, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (data rozpoczęcia/zakończenia: dzień, miesiąc, rok), dokumenty potwierdzające (np. referencje), że przedstawione w wykazie roboty budowlane, o których mowa w pkt 6.1.2, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi serwisu konserwacyjnego instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 40 kw dla każdego z pomieszczeń, przez okres nie krótszy niż jeden rok, z podaniem przedmiotu tej usługi, jej wartości, daty wykonania/wykonywania (data rozpoczęcia/zakończenia: dzień, miesiąc, rok) i odbiorcy, dokumenty potwierdzające (np. referencje), że usługa, o której mowa w pkt 6.1.4, została wykonana lub jest wykonywana należycie, 4

5 6.1.6 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.1.3, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane opisane w pkt SIWZ uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt składa każdy z tych Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt , jako dokumenty wspólne, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców. Forma dokumentów: dokument, o którym mowa w pkt musi być złożony w formie oryginału, dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ), aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 składa każdy z tych Wykonawców. Forma dokumentów: dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6.3 Korzystanie z zasobów innych podmiotów W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika, np. umowa, itp.) Jeżeli inne podmioty, o których mowa w pkt będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca polegający na ich zasobach zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt oraz dokumentów wymienionych w pkt 6.2 lub w pkt Inne podmioty, o których mowa w pkt udostępniające Wykonawcy zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia traktowane są jako podmioty, które będą również brały udział w realizacji części zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego dokumentu, o którym mowa 5

6 w pkt 6.3.1, a także w odniesieniu do tych podmiotów przedłożyć odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt oraz w pkt 6.2 lub w pkt 6.4. Forma dokumentów: dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złożone w formie dla nich określonej w SIWZ. 6.4 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w pkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia zawarte w pkt stosuje się odpowiednio. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 składa każdy z tych Wykonawców. Forma dokumentów: dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna, itp.) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązani będą przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Umowa, o której mowa w pkt nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym Postanowienia zawarte w pkt 6.5 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 6.6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: certyfikaty dla oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3 SIWZ: a. ISO 9001 dla producenta szaf klimatyzacyjnych lub dokument równoważny, b. ISO dla producenta szaf klimatyzacyjnych lub dokument równoważny, c. certyfikat EUROVENT lub równoważny, Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 6

7 6.6.2 dokumentację techniczną oraz instrukcje obsługi oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 3 SIWZ, potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Dopuszcza się dołączenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski. Forma dokumentów: certyfikaty oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.6 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 7.1 Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą: drogą elektroniczną na adres: faksem na numer: , pisemnie na adres: Najwyższa Izba Kontroli Biuro Gospodarcze, skr. poczt. P 14, Warszawa W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych przez Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Wykonawca niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich otrzymania pod numer lub adres 7.3 W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 7.2 Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu / faxu lub adresu Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ przesyłając pytanie na numer faksu lub adres wskazany w pkt Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7.6 Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są: Pan Waldemar Klimowicz, tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, Pan Dariusz Żak, tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, Pani Katarzyna Czajka-Thomassen, tel w sprawach dotyczących procedury postępowania. 8. Wymagania dotyczące wadium. 8.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości ,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych). 8.2 Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 7

8 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.4 W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt SIWZ oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Sekretariacie Biura Rachunkowości, pok Z treści gwarancji/poręczenia musi jednocześnie wynikać: nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwota gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert, bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 8.6 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, którego oferta została wybrana: 9. Termin związania ofertą. a. odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ c. zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania oferty Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały, na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku sporządzenia oferty przez Wykonawcę na własnym formularzu wymaga się, żeby Wykonawca uwzględnił w nim wszystkie oświadczenia i elementy zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 6 SIWZ, w formie dla nich określonej w SIWZ, 10.3 Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem Pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii sporządzonej przez notariusza. 8

9 10.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.3 SIWZ oraz w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innych podmiotów muszą być poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub przez tych Wykonawców lub przez inne podmioty Ofertę należy złożyć w oryginale oraz kopii w wersji elektronicznej, tj. ofertę zeskanowaną w formacie jednego nieedytowalnego pliku PDF na płycie CD lub DVD Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: Oferta dotycząca wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę Zamawiający będzie poprawiał omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy, w następujący sposób: jeżeli obliczona cena ofertowa nie będzie odpowiadać sumie cen ryczałtowych, Zamawiający poprawi cenę ofertową w taki sposób, że będzie ona stanowić sumę kwot wynagrodzeń ryczałtowych brutto za poszczególne zakresy zamówienia wskazane w wypełnionej tabeli na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, następnie w przypadku oferty, w której kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa: a) w pozycji 2 tabeli druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie prac określonych w 1 ust. 3 lit. g v projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), wynosić będą mniej niż 25% ceny ofertowej, lub b) w pozycji 3 tabeli druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie prac określonych w 1 ust 3 lit. w, x projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), wynosić będą mniej niż 10% ceny ofertowej Zamawiający poprawi ceny wskazane w ww. pozycjach tabeli w Załączniku nr 6 do SIWZ w następujący sposób: a) cena podana w pozycji 2 tabeli druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie prac określonych w 1 ust. 3 lit. g v projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), wynosić będzie 25% ceny ofertowej, lub b) cena podana w pozycji 3 tabeli druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie prac określonych w 1 ust 3 lit. w, x projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), wynosić będzie 10% ceny ofertowej w tym celu Zamawiający odejmie właściwą kwotę z pozycji 1 tabeli druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie dostaw określonych w 1 ust. 3 lit. a f wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania tego w ofercie, tj. na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiana lub wycofanie oferty: Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczna tylko wówczas, gdy została dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert, zmiana złożonej oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, w szczególności zmianę oferty należy złożyć w oryginale oraz kopii w wersji elektronicznej, tj. zmianę oferty zeskanowaną w formacie 9

10 jednego nieedytowalnego pliku PDF na płycie CD lub DVD, oraz w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: ZMIANA oferty dotyczącej wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. W przypadku złożenia kilku ZMIAN zaklejoną kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA nr..., wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, w szczególności wycofanie oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: WYCOFANIE oferty dotyczącej wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, pok. nr 17 (sekretariat Biura Gospodarczego), w terminie do dnia 21 czerwca 2012 r., do godz , lub przesłać pocztą na adres: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, ul. Filtrowa 57 (za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godz , w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, pok. nr Opis sposobu obliczenia ceny Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 3 SIWZ, wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona przez Wykonawcę na podstawie sumy kwot wynagrodzeń ryczałtowych brutto za poszczególne zakresy zamówienia wskazane w wypełnionej tabeli na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ Łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o której mowa w pkt 12.1: musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu i terminie, a także zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ i powszechnie obowiązującymi, w przedmiotowym zakresie, przepisami prawa, nie będzie podlegała zmianie w trakcie trwania umowy Do wyliczenia kwot wynagrodzeń ryczałtowych brutto za poszczególne zakresy zamówienia oraz łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert Kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa: w 1 ust. 3 lit. g v projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, musi wynosić nie mniej niż 25% łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości zamówienia publicznego, w 1 ust 3 lit. w, x projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, musi wynosić nie mniej niż 10% łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości zamówienia publicznego Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny ofertowej zawarty jest w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Kryterium oceny ofert: cena ofertowa 100 % 13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana, nie podlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, oferta z najniższą ceną ofertową. 10

11 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie (określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy), po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powiadomiony zostanie o sposobie i terminie podpisania umowy W przypadku, gdy za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnik wyznaczony przez tych Wykonawców przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy dokument, o którym mowa w pkt i SIWZ W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji umów zawartych z Podwykonawcami. Zamawiający dokona takiej akceptacji w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie. W umowach winien być określony m.in. zakres rzeczowy i finansowy robót realizowanych przez Podwykonawców Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy, do: wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 15 SIWZ, przedstawienia Zamawiającemu kopii poświadczonych własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że osoby, o których mowa w pkt SIWZ posiadają wymagane odpowiednio uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie, w tym w szczególności kierownicy robót branżowych powinni posiadać świadectwa uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanym w specjalności zgodnej z zakresem realizowanych robót (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz ze zm.) bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym dopuszczają uprawnienia budowlane w tej specjalności) oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, przedstawienia Zamawiającemu kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), przedstawienia Zamawiającemu kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego certyfikatu lub innego dokumentu równoważnego wystawionego przez producenta, autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela producenta na Polskę, potwierdzającego umiejętność montażu, rozruchu i prowadzenia serwisu gwarancyjnego montowanych szaf klimatyzacji (wraz z instalacją sanitarną), przedstawienia Zamawiającemu kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualnej umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie przekazywania do utylizacji substancji kontrolowanych (w tym czynnika chłodniczego z grupy HCFC freonu R22 ) zgodnie z ustawą z r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, ze zm.) przedstawienia Zamawiającemu oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, kosztorysu ofertowego opracowanego w formie szczegółowej wraz z czynnikami cenotwórczymi (R, Kp, Z), zawierającego: a. zestawienie elementów dostaw określonych w 1 ust. 3 lit. a f wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, na podstawie odpowiedniej pozycji z Przedmiaru Robót pełniącego jedynie funkcję pomocniczą oraz wymagań wynikających z Załącznika nr 1 do SIWZ, 11

12 b. zestawienie prac, określonych w 1 ust. 3 lit. g v wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, na podstawie odpowiedniej pozycji z Przedmiaru Robót pełniącego jedynie funkcję pomocniczą oraz wymagań wynikających z Załącznika nr 1 do SIWZ, c. wykaz materiałów i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę, które użyte zostaną do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z ich cenami jednostkowymi, opracowany na podstawie odpowiednich pozycji z Przedmiaru Robót pełniącego jedynie funkcję pomocniczą oraz wymagań wynikających z Załącznika nr 1 do SIWZ. d. informację dotyczącą zastosowania ewentualnych materiałów lub urządzeń równoważnych, wraz z podaniem ich nazwy i producenta Wszystkie dokumenty o charakterze okresowym, o których mowa w pkt 14.5 muszą być aktualne. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, o której mowa w pkt 12.1 SIWZ i musi być wniesione przed zawarciem umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 475, ze zm.). U W A G A! Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy muszą być wystawione zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 8 do SIWZ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego zwrotu określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, szczegółowo podanych we wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, sposobu realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych oraz terminu płatności i terminu realizacji umowy w następujących przypadkach: wprowadzenia przez producenta sprzętu lub Wykonawcę - nowego sprzętu, odpowiadającego sprzętowi będącemu przedmiotem zamówienia, zakończenia produkcji określonego sprzętu lub wycofanie go z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta sprzętu, istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta sprzętu, uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości lub wsparcia technicznego w przyszłości, 12

13 zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru dostawy/usługi/roboty budowlanej, konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy/usługi/roboty budowlanej spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy/usługi/roboty budowlanej, zaistnienia siły wyższej, z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, za które to działania żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym w strukturze organizacyjnej, z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj.: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i 18.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13

14 18.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 20. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego. 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: 24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 25. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 27. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Zamawiający nie będzie stosował wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 28. Wykonanie zamówienia przez podwykonawców Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do zastosowania się do wymogów określonych w pkt SIWZ. 29. Zamawiający informuje, że w Najwyższej Izbie Kontroli występującej w przedmiotowym postępowaniu jako Zamawiający, wdrożony został system zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005. Obowiązująca Polityka Środowiskowa Najwyższej Izby Kontroli jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (www.nik.gov.pl/nik-o-ochronie-srodowiska/). Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Środowiskową Najwyższej Izby Kontroli. Załączniki do SIWZ: 1. Ogólne warunki realizacji wraz z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową, 2. Instalacja klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji wymagania równoważne. 14

15 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne podmioty. 6. Formularz oferty do wypełnienia. 7. Wzór umowy. 8. Wzór gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Wykonanie nowej tablicy (szafy) w Rozdzielni Głównej Niskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 6 2015-07-30 08:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 of 6 2016-06-29 08:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.pl Wrocław: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-05-22 13:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Przebudowa (modernizacji) I-go pietra Kliniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Polkowice: Zmiana sposobu ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 26a w Polkowicach Numer ogłoszenia: 327918-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-02-18 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl/ Warszawa: Dostawa artykułów biurowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Serwis klimatyzacji w obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie Numer ogłoszenia: 212574-2012; data zamieszczenia: 20.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,tabela.htm Poznań:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Przemęt: Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie Numer ogłoszenia: 237765-2014; data zamieszczenia: 14.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrsyrena.pl Warszawa: Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 362399-2016 z dnia 2016-12-08 r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 336580-2016 Data: 04/11/2016

Bardziej szczegółowo