S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL , FAX Znak: BGO/BGZ /2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro dla robót budowlanych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na WYMIANĘ DWÓCH SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO AKTUALNYCH POTRZEB CHŁODNICZYCH DLA SERWEROWNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE Zatwierdził: Dyrektor Biura Informatyki /-/ Dorota Gawot 1

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, ul. Filtrowa Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, w tym: demontaż i utylizacja istniejącej klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Zamawiającego, dostawa, montaż i uruchomienie nowej klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Zamawiającego, konieczne do wykonania roboty budowlane związane z wymianą szaf klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Zamawiającego, świadczenie usług gwarancji, serwisu oraz przeglądów okresowych zainstalowanej klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Zamawiającego przez okres 36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Ogólne warunki realizacji, wraz z dołączoną do niego dokumentacją projektowo-kosztorysową. 3.3 Opis równoważności dla materiałów oraz urządzeń wskazanych w Ogólnych warunkach realizacji znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ pn. Instalacja klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji wymagania równoważne. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały lub urządzenia opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów wskazanych w dokumencie, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.4 Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.5 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne elektryczne Roboty remontowe i renowacyjne Betonowanie, Montaż konstrukcji metalowych Nakładanie powłok antykorozyjnych Instalowanie przegród Roboty malarskie 3.6 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, Warszawa. 3.7 Wizja lokalna. Zamawiający zaleca sprawdzenie możliwości technicznych realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie. W tym celu zainteresowani Wykonawcy powinni: 2

3 1) skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Biura Informatyki, nr tel i ustalić warunki dokonania wizji lokalnej, 2) złożyć u przedstawiciela Zamawiającego upoważnienie Wykonawcy do przeprowadzenia wizji lokalnej dotyczącej przedmiotowego postępowania, okazać dowód osobisty oraz jeżeli przewidują przeprowadzanie wizji lokalnej z użyciem drabin, bądź na dachu stosowne świadectwa do pracy na wysokości. Sprawdzenie możliwości technicznych realizacji przedmiotu zamówienia może odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 9:00 do 14:00, do dnia 19 czerwca 2012 r. 4. Termin wykonania zamówienia. Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: 105 (słownie: sto pięć) dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. a. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu lub wymianie systemów technologicznych instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 40 kw dla każdego z pomieszczeń, oraz b. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę serwisu konserwacyjnego instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 40 kw dla każdego z pomieszczeń, przez okres nie krótszy niż jeden rok, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: kierownicy robót: a. minimum 1 osobą, będącą jednocześnie kierownikiem budowy, posiadającą: minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji robót polegających na montażu i wymianie systemów technologicznych instalacji klimatyzacji precyzyjnej, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych, b. minimum 1 osobą posiadającą: co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót budowlanych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c. minimum 1 osobą posiadającą: doświadczenie w realizacji robót polegających na montażu lub wymianie co najmniej dwóch systemów technologicznych klimatyzacji precyzyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki i co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3

4 pozostałe osoby: a. minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne serii E i minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne serii D grupy G1 co najmniej w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kv, oraz aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej, b. minimum 3 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne serii E i minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne serii D grupy G2 co najmniej w zakresie: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw, oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej, c. minimum 2 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacji dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane (w tym czynnik chłodniczy z grupy HCFC freon R22) (zgodnie z Ustawą z dnia r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, ze zm.), sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, na których wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ na podstawie weryfikacji załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt SIWZ, według formuły spełnia nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg Załącznika nr 3 do SIWZ), wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na montażu lub wymianie systemów technologicznych instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 40 kw dla każdego z pomieszczeń, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (data rozpoczęcia/zakończenia: dzień, miesiąc, rok), dokumenty potwierdzające (np. referencje), że przedstawione w wykazie roboty budowlane, o których mowa w pkt 6.1.2, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi serwisu konserwacyjnego instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach typu Data center o zainstalowanej nominalnej mocy chłodniczej urządzeń nie mniejszej niż 40 kw dla każdego z pomieszczeń, przez okres nie krótszy niż jeden rok, z podaniem przedmiotu tej usługi, jej wartości, daty wykonania/wykonywania (data rozpoczęcia/zakończenia: dzień, miesiąc, rok) i odbiorcy, dokumenty potwierdzające (np. referencje), że usługa, o której mowa w pkt 6.1.4, została wykonana lub jest wykonywana należycie, 4

5 6.1.6 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.1.3, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane opisane w pkt SIWZ uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt składa każdy z tych Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt , jako dokumenty wspólne, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców. Forma dokumentów: dokument, o którym mowa w pkt musi być złożony w formie oryginału, dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ), aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 składa każdy z tych Wykonawców. Forma dokumentów: dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6.3 Korzystanie z zasobów innych podmiotów W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika, np. umowa, itp.) Jeżeli inne podmioty, o których mowa w pkt będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca polegający na ich zasobach zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt oraz dokumentów wymienionych w pkt 6.2 lub w pkt Inne podmioty, o których mowa w pkt udostępniające Wykonawcy zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia traktowane są jako podmioty, które będą również brały udział w realizacji części zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego dokumentu, o którym mowa 5

6 w pkt 6.3.1, a także w odniesieniu do tych podmiotów przedłożyć odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt oraz w pkt 6.2 lub w pkt 6.4. Forma dokumentów: dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złożone w formie dla nich określonej w SIWZ. 6.4 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w pkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia zawarte w pkt stosuje się odpowiednio. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 składa każdy z tych Wykonawców. Forma dokumentów: dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna, itp.) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązani będą przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Umowa, o której mowa w pkt nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym Postanowienia zawarte w pkt 6.5 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 6.6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: certyfikaty dla oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3 SIWZ: a. ISO 9001 dla producenta szaf klimatyzacyjnych lub dokument równoważny, b. ISO dla producenta szaf klimatyzacyjnych lub dokument równoważny, c. certyfikat EUROVENT lub równoważny, Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 6

7 6.6.2 dokumentację techniczną oraz instrukcje obsługi oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 3 SIWZ, potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Dopuszcza się dołączenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski. Forma dokumentów: certyfikaty oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.6 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 7.1 Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą: drogą elektroniczną na adres: faksem na numer: , pisemnie na adres: Najwyższa Izba Kontroli Biuro Gospodarcze, skr. poczt. P 14, Warszawa W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych przez Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Wykonawca niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich otrzymania pod numer lub adres 7.3 W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 7.2 Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu / faxu lub adresu Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ przesyłając pytanie na numer faksu lub adres wskazany w pkt Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7.6 Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są: Pan Waldemar Klimowicz, tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, Pan Dariusz Żak, tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, Pani Katarzyna Czajka-Thomassen, tel w sprawach dotyczących procedury postępowania. 8. Wymagania dotyczące wadium. 8.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości ,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych). 8.2 Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 7

8 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.4 W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt SIWZ oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Sekretariacie Biura Rachunkowości, pok Z treści gwarancji/poręczenia musi jednocześnie wynikać: nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwota gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert, bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 8.6 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, którego oferta została wybrana: 9. Termin związania ofertą. a. odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ c. zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania oferty Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały, na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku sporządzenia oferty przez Wykonawcę na własnym formularzu wymaga się, żeby Wykonawca uwzględnił w nim wszystkie oświadczenia i elementy zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 6 SIWZ, w formie dla nich określonej w SIWZ, 10.3 Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem Pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii sporządzonej przez notariusza. 8

9 10.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.3 SIWZ oraz w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innych podmiotów muszą być poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub przez tych Wykonawców lub przez inne podmioty Ofertę należy złożyć w oryginale oraz kopii w wersji elektronicznej, tj. ofertę zeskanowaną w formacie jednego nieedytowalnego pliku PDF na płycie CD lub DVD Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: Oferta dotycząca wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę Zamawiający będzie poprawiał omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy, w następujący sposób: jeżeli obliczona cena ofertowa nie będzie odpowiadać sumie cen ryczałtowych, Zamawiający poprawi cenę ofertową w taki sposób, że będzie ona stanowić sumę kwot wynagrodzeń ryczałtowych brutto za poszczególne zakresy zamówienia wskazane w wypełnionej tabeli na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, następnie w przypadku oferty, w której kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa: a) w pozycji 2 tabeli druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie prac określonych w 1 ust. 3 lit. g v projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), wynosić będą mniej niż 25% ceny ofertowej, lub b) w pozycji 3 tabeli druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie prac określonych w 1 ust 3 lit. w, x projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), wynosić będą mniej niż 10% ceny ofertowej Zamawiający poprawi ceny wskazane w ww. pozycjach tabeli w Załączniku nr 6 do SIWZ w następujący sposób: a) cena podana w pozycji 2 tabeli druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie prac określonych w 1 ust. 3 lit. g v projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), wynosić będzie 25% ceny ofertowej, lub b) cena podana w pozycji 3 tabeli druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie prac określonych w 1 ust 3 lit. w, x projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), wynosić będzie 10% ceny ofertowej w tym celu Zamawiający odejmie właściwą kwotę z pozycji 1 tabeli druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (tj. za wykonanie dostaw określonych w 1 ust. 3 lit. a f wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania tego w ofercie, tj. na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiana lub wycofanie oferty: Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczna tylko wówczas, gdy została dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert, zmiana złożonej oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, w szczególności zmianę oferty należy złożyć w oryginale oraz kopii w wersji elektronicznej, tj. zmianę oferty zeskanowaną w formacie 9

10 jednego nieedytowalnego pliku PDF na płycie CD lub DVD, oraz w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: ZMIANA oferty dotyczącej wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. W przypadku złożenia kilku ZMIAN zaklejoną kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA nr..., wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, w szczególności wycofanie oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: WYCOFANIE oferty dotyczącej wymiany dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, pok. nr 17 (sekretariat Biura Gospodarczego), w terminie do dnia 21 czerwca 2012 r., do godz , lub przesłać pocztą na adres: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, ul. Filtrowa 57 (za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godz , w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, pok. nr Opis sposobu obliczenia ceny Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 3 SIWZ, wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona przez Wykonawcę na podstawie sumy kwot wynagrodzeń ryczałtowych brutto za poszczególne zakresy zamówienia wskazane w wypełnionej tabeli na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ Łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o której mowa w pkt 12.1: musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu i terminie, a także zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ i powszechnie obowiązującymi, w przedmiotowym zakresie, przepisami prawa, nie będzie podlegała zmianie w trakcie trwania umowy Do wyliczenia kwot wynagrodzeń ryczałtowych brutto za poszczególne zakresy zamówienia oraz łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert Kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa: w 1 ust. 3 lit. g v projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, musi wynosić nie mniej niż 25% łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości zamówienia publicznego, w 1 ust 3 lit. w, x projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, musi wynosić nie mniej niż 10% łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości zamówienia publicznego Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny ofertowej zawarty jest w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Kryterium oceny ofert: cena ofertowa 100 % 13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana, nie podlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, oferta z najniższą ceną ofertową. 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo