Autor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska"

Transkrypt

1 RIGNERACJA - zalety i ograniczenia Ator: prof. dr ab. inż. Maciej Corowski, Wydział Mecaniczno-Energetyczny, Politecnika Wrocławska ("Nowa Energia" - nr 4/2014) rigeneracja jest systemem pozwalającym na równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i cłod, przy czym cłód jest zyskiwany przy wykorzystani tecnologii sorpcyjnyc i z życiem ciepła pocodzącego z kogeneracji. Efektywny system trigeneracyjny powinien mieć zdolność konwersji na cłód ciepła o jak najniższej temperatrze, co pozwala na zyskanie wysokiej efektywności kogeneracji. ermodynamiczne podstawy trigeneracji Z II Zasady ermodynamiki wynika, że konwersja ciepła o temperatrze na pracę mecaniczną W podlega ograniczeni wyrażonem wzorem Carnota: W (1) gdzie ε oznacza sprawność idealnego silnika Carnota, a - temperatrę dolnego źródła ciepła. Jeżeli celem siłowni cieplnej jest maksymalizacja sprawności, to dąży się do sytacji, w której temperatra dolnego źródła ciepła jest możliwie bliska temperatrze otoczenia, a ciepło nie ma walorów żytkowyc. Sytacja taka ma miejsce w elektrowniac zawodowyc, któryc sprawności termodynamiczne przekraczają obecnie 40% i zbliżają się do 50%. Jeżeli natomiast ciepło miałoby być wykorzystywane np. na cele grzewcze, to temperatra msi być istotnie wyższa od temperatry otoczenia i wynosić np. 90 o C. Prowadzi to do istotnego spadk sprawności termodynamicznej siłowni (o około 10%) i jedynym zasadnieniem dla takiego działania jest wykorzystanie ciepła, które inaczej msiałoby być wytworzone w atonomicznym kotle ciepłowniczym. Sytacja taka ma miejsce w systemac kogeneracyjnyc, czyli elektrociepłowniac, któryc głównym prodktem jest ciepło, a wytworzona w skojarzeni energia elektryczna jest łatwo zbywalnym prodktem bocznym. Systemy kogeneracyjne są więc wrażliwe na zapotrzebowanie na ciepło i szczególnie w okresac letnic mogą carakteryzować się niską efektywnością ekonomiczną, kiedy przy brak popyt na ciepło jedynym prodktem byłaby wytwarzana z niską sprawnością termodynamiczną energia elektryczna. Dodatkowo docodzą trdności tecniczne związane z brakiem możliwości cłodzenia skraplaczy pary. Jest więc pewnym paradoksem, że przy wysokic temperatrac w okresac letnic

2 coraz bardziej poplarne systemy klimatyzacyjne wymagają energii elektrycznej, której elektrociepłownie nie mogą wytwarzać, ze względ na brak możliwości odprowadzania ciepła do sieci miejskic. W efekcie bardzo prawdopodobnym okresem na wystąpienie blackot jest lato, kiedy mogą pojawić się równocześnie: ograniczenie wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniac, spowodowany wysokimi temperatrami zewnętrznymi spadek efektywności elektrowni zawodowyc i wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wygenerowany przez systemy klimatyzacyjne. Sytacja ległaby zmianie, gdyby węzły cieplne zostały wyposażone w kłady konwersji ciepła na cłód, co wytworzyłoby dodatnie sprzężenie zwrotne pomiędzy wysoką temperatrą zewnętrzną i zapotrzebowaniem na ciepło pocodzące z kogeneracji. Rozwiązaniem tego problem może być w pewnyc warnkac trigeneracja, czyli równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, żytecznej energii cieplnej oraz cłod o parametrac wymaganyc przez systemy klimatyzacyjne. rigeneracja jest więc kogeneracją dodatkowo wyposażoną w agregaty pozwalające na konwersję części ciepła na moc cłodniczą, co scematycznie pokazano na rys. 1. smmer e Heat Engine Ciller W winter Generator W el l Rys. 1. Uproszczony scemat trigeneracji, Heat Engine - silnik cieplny, Ciller - klimatyzator, smmer - tryb pracy letniej, winter - tryb pracy zimowej, - ciepło o temperatrze pobierane przez silnik, W - energia mecaniczna, W el - energia elektryczna, - żyteczne ciepło mogące podlegać konwersji na cłód w klimatyzatorze, l - moc cłodnicza klimatyzatora, e - ciepło odprowadzane do otoczenia przez klimatyzator O ile w systemac kogeneracyjnyc stosnek wytworzonej energii elektrycznej do ciepła zależy od praw termodynamiki oraz zastosowanej tecnologii, o tyle w przypadk trigeneracji możliwa jest konwersja na cłód dowolnej części wytworzonego ciepła. W systemac trigeneracyjnyc możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie ciepła, np. na cele grzewcze w okresie zimowym lb częściowa konwersja ciepła na cłód z wykorzystaniem rządzeń cłodniczyc, któryc energią napędową jest energia cieplna. Obecnie rządzeniami takimi są agregaty absorpcyjne, w któryc czynnikiem cłodniczym jest woda.

3 Na rys. 2 pokazano na wykresie temperatra - entropia s model idealnego system trigeneracyjnego, w którym wszystkie obiegi termodynamiczne, a więc zarówno prawobieżny silnika cieplnego, jak i lewobieżny cłodziarki (klimatyzatora) są obiegami Carnota. W = W l W W e l W l l s Rys. 2. ermodynamiczny model idealnego system trigeneracyjnego, gdzie = W +W + - ciepło o temperatrze wysokiej pobrane przez system, W - energia mecaniczna (podlegająca konwersji na energię elektryczną, W = W l energia wykorzystana do napęd sprężarki cieplnej cłodziarki, - ciepło odpadowe z kogeneracji, l - moc cłodnicza cłodziarki (klimatyzatora) s W prawobieżnym obieg wytwarzana jest energia mecaniczna W, która może być następnie bez ograniczeń przekształcana na energię elektryczną. Część z odpadowego ciepła równa W zostaje wykorzystana do napęd sprężarki termicznej w lewobieżnym obieg cłodziarki o pracy równej W l = W. W trigeneracji relacje pomiędzy, W, and l są stalone i przy założeni, że zarówno silnik cieplny jak i cłodziarka realizją obiegi Carnota, są równe: W, (2) Przy czym relacja pomiędzy i l przy założeni, że całe ciepło jest wykorzystane do napęd sprężarki cieplnej cłodziarki, jest równa: l e l l (3)

4 Jak wynika ze wzorów 1-3 w systemac trigeneracyjnyc występją sztywne relacje pomiędzy wytwarzanymi z paliwa pierwotnego różnymi postaciami energii. Rzeczywiste systemy realizją obiegi inne niż obieg Carnota i carakteryzjące się niższymi efektywnościami, ale również wyznaczające stalone relacje pomiędzy wytworzonymi energią elektryczną, ciepłem i cłodem. Stanowi to istotną trdność w projektowani oraz eksploatacji systemów trigeneracyjnyc. Ze względ na stosnkowo niskie sprawności termodynamiczne stosowanyc w trigeneracji silników cieplnyc (rzęd 40% dla silników i 30% dla trbin gazowyc) oraz wysoki koszt paliwa (gaz), wytwarzanie energii elektrycznej będącej najłatwiej zbywalnym prodktem trigeneracji ma sens tylko w przypadk pełnego wykorzystania ciepła odbieranego od silników. W przypadk podłączenia do trigeneracji obiektów mieszkalnyc i birowyc gwarancją odbior ciepła i cłod są niskie i wysokie temperatry zewnętrzne w okresac zimowyc i letnic. Natomiast w okresac przejściowyc mogą wystąpić trdności z zapewnieniem odbior ciepła. Rozwiązaniem tego problem jest podłączenie do trigeneracji odbiorników ciepła lb cłod możliwie mało człyc na temperatry zewnętrzne, takic jak baseny, serwerownie, procesy tecnologiczne wymagające ciągłego cłodzenia, głębokie kopalnie wymagające klimatyzacji. W systemac trigeneracyjnyc temperatra ciepła pocodzącego z kogeneracji msi być wystarczająca do napęd sprężarki termicznej cłodziarki. Dostępne komercyjnie tecnologie absorpcyjne (cłodziarki z wodnym roztworem BrLi) pozwalają na wykorzystanie ciepła o temperatrze nie niższej niż około 85 C, gdyż taka temperatra jest niezbędna do regeneracji roztwor H 2 O - BrLi. Absorbery nie mogą być zasilane pocodzącym z kogeneracji ciepłem rozprowadzanym sieciami ciepłowniczymi i carakteryzjącym się w okresie letnim temperatrą wynoszącą około 65 C. Jest to istotna trdność w rozpowszecnienie trigeneracji w miastac, w któryc istnieją elektrociepłownie. Wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania cłod na potrzeby klimatyzacji przy wykorzystani agregatów absorpcyjnyc z wodnym roztworem BrLi, wymagałoby podniesienia w okresie letnim temperatry wody sieciowej do około 90 o C. Prowadziłoby to do obniżenia efektywności wytwarzania energii elektrycznej i zwiększyło straty ciepła w sieci, czyniąc całą operację nieopłacalną ekonomicznie. Poszkiwane są więc tecnologie pozwalające na wykorzystanie ciepła o temperatrze wynoszącej około o C do napęd cłodziarek wytwarzającyc cłód na cele klimatyzacyjne. ecnologie te wykorzystją zjawisko adsorpcji wody w złożac silikażelowyc lb zeolitowyc, które mogą być regenerowane ciepłem o temperatrze wynoszącej około 60 o C. Obniżenie temperatry regeneracji złoża prowadzi do spadk efektywności termodynamicznej cłodziarki. Efektywności termodynamiczne cłodziarek absorpcyjnyc, w któryc czynnikiem cłodniczym jest woda, a absorberem bromek lit BrLi wynoszą około 80%, natomiast efektywności badanyc obecnie cłodziarek adsorpcyjnyc są rzęd 40%. Oznacza to, że w przypadk wykorzystania ciepła sieciowego w trigeneracji, z 1 GJ energii cieplnej zyskane zostałoby jedynie około 0,4 GJ cłod o temperatrze około 8 o C. Podsmowjąc można stwierdzić, że wykorzystjąc dostępne obecnie tecnologie, systemy trigeneracyjne powinny być bdowane jako lokalne, tj. absorbery powinny być lokowane możliwie blisko kogeneratorów.

5 Przykład system trigeneracyjnego Z przedstawionyc rozważań wynika, że opłacalność systemów trigeneracyjnyc wymaga zrównoważenia popytem na cłód ciepła wytwarzanego przez kogenerację w okresac letnic. Podobnie jak kogeneracja, trigeneracja może carakteryzować się niską efektywnością termodynamiczną w okresac przejściowyc, kiedy brak jest zapotrzebowania zarówno na ciepło do ogrzewania, jak i moc cłodniczą do systemów klimatyzacyjnyc. Stanowi to o stosnkowo niewielkim zainteresowani projektantów i inwestorów systemami trigeneracyjnymi ze względ na wysokie koszty inwestycyjne, które mogą być trdne do zwrot przy brak stałyc odbiorów ciepła i cłod, bez względ na porę rok. Przykładem lokalnego system trigeneracyjnego jest instalacja zbdowana we Wrocławskim Park ecnologicznym, której scemat przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Scemat blokowy system trigeneracyjnego we Wrocławskim Park ecnologicznym System trigeneracyjny we Wrocławskim Park ecnologicznym może wytwarzać moc elektryczną wynoszącą 2,8 MWe oraz 3 MW mocy cieplnej pocodzącej od cłodzenia silników gazowyc i spalin, która może być konwertowana na 2,8 MW mocy cłodniczej. W skład węzła trigeneracyjnego wcodzą dwa silniki tłokowe zasilane gazem ziemnym z generatorami syncronicznymi o mocy elektrycznej 1,4 MW każdy, dwa kotły odzysknicowe o mocy cieplnej 1,5 MW każdy, dwa cłodnicze agregaty absorpcyjne o

6 sprawności termodynamicznej wynoszącej około 80% i wydajności cłodniczej 1,1 MW każdy oraz dwa sprężarkowe agregaty cłodnicze o mocy 0,28 MW każdy. Generatory przyłączone są do sieci rozdzielczej 10 kv i w warnkac normalnyc pracją syncronicznie z systemem elektroenergetycznym. Wytworzone ciepło oraz moc cłodnicza wykorzystywane są do ogrzewania i klimatyzacji nowopowstałyc oraz dotycczasowyc bdynków Wrocławskiego Park ecnologicznego o łącznej powierzcni około 40 tys. m 2. Zarówno ciepła woda grzewcza, jak i woda lodowa są doprowadzane preizolowanymi rrociągami do bdynków oddalonyc od węzła trigeneracyjnego o kilkaset metrów. Podstawową trdnością eksploatacyjną trigeneracji we Wrocławskim Park ecnologicznym jest brak możliwości zagwarantowania stałego w czasie odbior ciepła z kotłów odzysknicowyc. Poza okresami bardzo niskic lb bardzo wysokic temperatr zewnętrznyc brak jest zapotrzebowania na ciepło lb cłód w ilości gwarantjącej pełne obciążenie cieplne kogeneratorów. Oznacza to brak możliwości wytwarzania energii elektrycznej w okresac przejściowyc, gdyż przy obecnyc cenac energii i gaz oraz względniając sprawność silników cieplnyc wynoszącą 40%, tylko przy sprzedaży ciepła eksploatacja kogeneratorów jest ekonomicznie zasadniona. W przypadk trigeneracji klczowe jest więc możliwie stabilne kształtowanie zbyt na ciepło w postaci bezpośredniej lb po konwersji na cłód. Przykładowymi obiektami gwarantjącym stałe zapotrzebowanie na moc cłodniczą na cele klimatyzacyjne są serwerownie. We Wrocławskim Park ecnologicznym planowana jest bdowa serwerowni, której system klimatyzacyjny będzie wymagał około 1 MW cłod w postaci wody lodowej, co zapewni praktycznie pełne obciążenie cieplne jednego z kogeneratorów. Dodatkową zaletą klimatyzacji serwerowni z trigeneracji jest potencjalna możliwość pracy na wyspę kogeneratorów i zapewnienie energii elektrycznej w przypadk dłgotrwałej awarii zasilania. Warnkiem ciągłości wytwarzania energii elektrycznej jest oczywiście brak przerw w dostawac gaz lb zasilanie silników skroplonym gazem ziemnyc LNG, który może być magazynowany przy węźle trigeneracyjnym w ilości wystarczającej nawet na kilka tygodni pracy instalacji. Obiektami szczególnie predestynowanymi do klimatyzacji cłodem pocodzącym z trigeneracji są głębokie kopalnie, w któryc temperatra może przekraczać 40 o C. Kopalnie stanowią praktycznie stałe odbiorniki na moc cłodniczą, która w zależności od temperatry zewnętrznej może być wytwarzana w lewobieżnyc obiegac termodynamicznyc lb wykorzystywać niską temperatrę powietrza, tzw. free cooling. Przykładowe zapotrzebowanie na poszczególne postaci energii w jednej z kopalń KGHM wynosi: 16 MW - energia elektryczna (odbiór szczytowy), 11 MW mocy cłodniczej oraz do 14 MW ciepła do ogrzewania powietrza wentylacyjnego wprowadzanego do szybów w okresie bardzo niskic temperatr zewnętrznyc. Ponieważ w okresie zimy można wykorzystywać free cooling na cele klimatyzacji i wolnić ciepło z kogeneracji do podgrzewania powietrza wentylacyjnego, kopalnia stwarza bardzo zrównoważone odbiory na wytwarzane w trigeneracji postaci energii, co pozwala na efektywne wykorzystanie system. Dodatkowo ze względów na oddalenie wentylacyjnyc szybów wlotowyc i wylotowyc nie jest możliwa rekperacja ciepła z powietrza wylotowego, jak to ma miejsce w typowyc systemac klimatyzacyjnyc.

7 Cłodziarki adsorpcyjne szansą na wykorzystanie ciepła sieciowego w trigeneracji Większość dżyc polskic miast jest wyposażona w sieci ciepłownicze zasilane z elektrociepłowni. W okresac letnic elektrociepłownie maja trdności ze zbytem ciepła, co powodje ograniczenia w wytwarzani energii elektrycznej. Przeszkodą tecniczną w wykorzystani ciepła sieciowego na cele klimatyzacji przy zastosowani agregatów absorpcyjnyc jest jego niska temperatra wynosząca w okresac letnic około 65 o C. Ciepło o takic parametrac może być wykorzystane na cele klimatyzacji jeśli agregaty absorpcyjne zostaną zastąpione adsorpcyjnymi. Główną zaletą agregatów adsorpcyjnyc nad absorpcyjnymi jest możliwość zasilania ic ciepłem o niższyc parametrac. Podczas gdy agregaty absorpcyjne wymagają zasilania wodą o temperatrze nie niższej niż 85 C, do zasilania agregatów adsorpcyjnyc może być wykorzystana woda o temperatrze nie niższej niż 60 C. We Wrocławskim Park ecnologicznym we współpracy z Politecniką Wrocławską oraz EDF CUW Sp. z o.o. prowadzone są dłgoterminowe badania prototypowej trójzłożowej cłodziarki adsorpcyjnej o mocy 90 kw przedstawionej na rys. 4 i 5. Rys. 4. Scemat trójzłożowej cłodziarki adsorpcyjnej badanej we Wrocławskim Park ecnologicznym (prodkcja NE SA)

8 Kondensator Złoże adsorbera Parowacz niskociśnieniowy Parowacz wysokociśnieniowy Rys. 5. rójzłożowa cłodziarka adsorpcyjna o mocy cłodniczej 90 kw, Wrocławski Park ecnologiczny Cłodziarka posiada 3 złoża adsorpcyjne wypełnione silikażelem i pracjące naprzemiennie jako adsorbjące i desorbjące wodę będącą czynnikiem cłodniczym. Sorpcja zacodzi w dwóc złożac przy różnyc ciśnieniac, co pozwala na równoczesne wytwarzanie mocy cłodniczej na dwóc poziomac temperatr, tj. 8 C oraz 15 C. Woda lodowa o temperatrze 15 C może być wykorzystana np. do klimatyzacji serwerowni, natomiast woda lodowa o temperatrze 8 C może zostać skierowana do wymienników ciepła w pomieszczeniac bytowyc. Możliwe jest również połączenie szeregowe dwóc parowaczy i wytwarzanie wody lodowej o temperatrze 8 o C, ale za cenę zmniejszenia całkowitej mocy cłodniczej. rzecie złoże adsorpcyjne jest regenerowane przy wykorzystani źródła ciepła o temperatrze z zakres C. W trakcie badań stwierdzono, że cłodziarka może być zasilana wodą regenerjącą złoża adsorberów o temperatrze z przedział C. Współczynnik efektywności (COP) cłodziarki dla temperatry regeneracji złoża wynoszącej 50 C wynosił 0,36, dla temperatry 65 C osiągał maksimm równe 0,42 i nieznacznie spadał dla temperatry 70 C, osiągając wartość 0,41. Minimalna temperatra złoża przy której stwierdzono śladowy efekt cłodniczy wynosiła 45 C. Dotycczas przeprowadzone badania potwierdziły więc tecniczną możliwość wykorzystania ciepła sieciowego o temperatrze 65 o C do wytwarzania cłod na potrzeby klimatyzacji.

9 W pobliż węzłów cieplnyc mogłyby być lokalizowane cłodziarki adsorpcyjne wykorzystywane jako klimatyzatory i wykorzystjące jako energię napędową ciepło sieciowe. Obecnie przeszkodą takic rozwiązań są dże gabaryty rządzeń i związane z tym koszty inwestycyjne. Prowadzone badania mają na cel optymalizację konstrkcji cłodziarek adsorpcyjnyc. Nie należy natomiast spodziewać się istotnego wzrost efektywności cłodziarek ponad obserwowane obecnie wartości. Wynika to z obniżenia temperatry górnego źródła ciepła w stosnk do agregatów absorpcyjnyc, któryc współczynniki efektywności są rzęd 0,8 - por. zależności 2,3. Istotne jest, że maksimm COP jest osiągane przy temperatrze 65 o C, co odpowiada temperatrze ciepła sieciowego. Spadek efektywności cłodziarki adsorpcyjnej przy podwyższani temperatry wody regenerjącej adsorbery wynika ze złyc warnków wymiany ciepła w złoż spowodowanej niskim przewodnictwem cieplnym silikażel. Wnioski rigeneracja możliwiająca równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i cłod wydaje się być bardzo atrakcyjnym rozwinięciem systemów kogeneracyjnyc. Jest tak rzeczywiście, kiedy ciepło generowane w kogeneracji ma temperatrę nie niższą niż 85 o C, co możliwia jego wykorzystanie jako energii napędowej w dostępnyc komercyjnie agregatac absorpcyjnyc wykorzystjącyc roztwór woda - bromek lit. Współczynniki efektywności termodynamicznej procesów konwersji energii w systemac trigeneracyjnyc są rzęd 0,3-0,4 dla trbin i silników gazowyc oraz 0,8 dla agregatów absorpcyjnyc. Ze względ na wysokie koszty inwestycyjne systemów trigeneracyjnyc i relatywnie niskie efektowności termodynamiczne procesów konwersji energii konieczne jest zapewnienie zbyt na ciepło i/lb cłód bez sezonowyc przerw. W zasadzie nie powinno się projektować systemów trigeneracyjnyc przy obiektac, które nie gwarantją stałego odbior ciepła lb cłod niezależnie od warnków pogodowyc. Obiektami, które gwarantją stały odbiór cłod i odpowiadają tecniczno-ekonomicznym wymogom trigeneracji są na przykład serwerownie i głębokie kopalnie o wysokiej temperatrze górotwor na poziomac wydobycia robk. W Polsce takimi kopalniami są kopalnie miedzi KGHM. Z powod zbyt niskiej temperatry ciepła sieciowego wynoszącej około 65oC, nie może być ono wykorzystane w systemac trigeneracyjnyc wyposażonyc w agregaty absorpcyjne. ecnologią możliwiającą konwersję ciepła sieciowego na cłód są cłodziarki adsorpcyjne ze złożami wypełnionymi silikażelami. Prowadzone obecnie badania prototypowyc cłodziarek, w któryc adsorpcja zacodzi przy temperatrac 8 i 15oC wykazały, że mogą być one napędzane ciepłem o temperatrze 60-65oC przy współczynnik efektywności termodynamicznej rzęd 0,4. Wykorzystanie adsorpcji możliwi bdowę rozproszonyc systemów trigeneracyjnyc, w któryc cłodziarki będą lokalizowane w pobliż węzłów cieplnyc i zasilane ciepłem sieciowym. Należy spodziewać się komercjalizacji takic systemów w ciąg kilk najbliższyc lat.

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Bałtyckie Forum Biogazu Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Gdańsk 17-18 wrzesień 2012 61% Straty Kominowe Paliwo 90% sprawności Silnik Prądnica

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA.

INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA. Marek Ilmer Warszawa 23.01.2013r. Viessmann Sp. z o.o. INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA. Vorlage 1 10/2008 Viessmann Werke PODSTAWOWE POJĘCIA KOGENERACJA-

Bardziej szczegółowo

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Autor: Marcin Malicki - Politechnika Warszawska ( Energetyka cieplna i zawodowa nr 5/2013) W najbliższych latach spodziewać

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Wytwarzanie prądu w elekrowniach konwencjonalnych W elektrowniach kondensacyjnych większa część włożonej energii pozostaje niewykorzystana i jest tracona

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni mgr inż. Grzegorz Drabik Plan prezentacji O firmie Technologia Wybrane realizacje Ciepłownia gazowa a elektrociepłownia gazowa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014

Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014 Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne

Instalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne Instalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne Bogusław Zieliński Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 27, 74-200 Pyrzyce bzielinski@geotermia.inet.pl Warszawa, 06 marzec 2017 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technika grzewcza

Innowacyjna technika grzewcza Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii elektrycznej z biogazu na przykładzie zakładu Mlekoita w Wysokim Mazowieckim. mgr inż. Andrzej Pluta

Produkcja energii elektrycznej z biogazu na przykładzie zakładu Mlekoita w Wysokim Mazowieckim. mgr inż. Andrzej Pluta Produkcja energii elektrycznej z biogazu na przykładzie zakładu Mlekoita w Wysokim Mazowieckim mgr inż. Andrzej Pluta Czym się zajmujemy? Firma Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. działa na rynku

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo - skuteczna izolacja cieplna budynków - duże zyski ciepła od nasłonecznienia

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 KOGENERACJA- to proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji daje Państwu możliwość zredukowania obecnie ponoszonych kosztów

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH INŻ. BARTOSZ SMÓŁKA, BEATA SZKOŁA WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH S t r e s z c z e n i e W związku z wprowadzaniem kolejnych dyrektyw dotyczących oszczędzania

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo Projektowane i budowane są coraz nowocześniejsze budynki Klimatyzacja staje się standardem,

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

Combined Heat and Power KOGENERACJA. PRZEGLĄD TECHNOLOGII i WYTYCZNE ZASTOSOWANIA

Combined Heat and Power KOGENERACJA. PRZEGLĄD TECHNOLOGII i WYTYCZNE ZASTOSOWANIA Combined Heat and Power KOGENERACJA PRZEGLĄD TECHNOLOGII i WYTYCZNE ZASTOSOWANIA Grupa ENER G Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej Efektywne wytwarzanie lokalnie ENERGII ELEKTRYCZNEJ i CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Modułowy blok grzewczo-energetyczny

Rozdział 7 Modułowy blok grzewczo-energetyczny Rozdział 7 Kogeneracyjne modułowe bloki energetyczno grzewcze CHP 7-100 Kotły średniej i dużej mocy Klimatyzacja i wentylacja, cennik 2014/01 rozdział 7 7-099 CHP CE Kogeneracyjne modułowe bloki energetyczno

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu; przykłady zastosowania w kraju i zagranicą

Techniczne aspekty wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu; przykłady zastosowania w kraju i zagranicą Centrum Szkoleniowe VII KONFERENCJA TECHNICZNA Techniczne aspekty wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu; przykłady zastosowania w kraju i zagranicą Oprac.: MARIAN RUBIK e- mail: m.rubik9@upcpoczta.pl

Bardziej szczegółowo

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Program wsparcia finansowego skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw promujący efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna. Energia, ciepło i chłód

Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna. Energia, ciepło i chłód Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna. Energia, ciepło i chłód Autor: Piotr Kubski (Nafta & Gaz Biznes marzec 2005) Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (ang. Combined Heat and Power

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA, TRIGENERACJA, POLIGENERACJA W PRZEMYŚLE. mgr inż. Andrzej Pluta

KOGENERACJA, TRIGENERACJA, POLIGENERACJA W PRZEMYŚLE. mgr inż. Andrzej Pluta KOGENERACJA, TRIGENERACJA, POLIGENERACJA W PRZEMYŚLE mgr inż. Andrzej Pluta Porównanie systemów wytwórczych energii 100% Energia pierwotna Straty z tytułu wytwarzania i przesytu Energia użytkowa Efektywność

Bardziej szczegółowo

Urządzenia absorpcyjne ROBUR

Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Historia firmy Robur: Firma Robur zlokalizowana jest w okolicach Bergamo - północne Włochy, Robur zostaje założony

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ENERGETYCZNE TOM II. Problemy współczesnej energetyki 2015, s

ZESZYTY ENERGETYCZNE TOM II. Problemy współczesnej energetyki 2015, s ZESZYTY ENERGETYCZNE TOM II. Problemy współczesnej energetyki 2015, s. 123-131 Poprawa algorytmu sterowania trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej Piotr Pyrka a * REKOMENDOWANE PRZEZ: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WONAM Sp. z o.o.,jastrzębie Zdrój,PL BUP 15/07

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WONAM Sp. z o.o.,jastrzębie Zdrój,PL BUP 15/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203181 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378678 (51) Int.Cl. E21F 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.01.2006

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O

Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O Przez wzgląd na szerokie możliwości wykorzystania i zastosowań urządzeń absorpcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Program Prezentacji 1) Wstęp 2) Podnoszenie sprawności kotłowni parowych 3) Współpraca agregatów

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Układy grzewcze, gdzie konwencjonalne źródło ciepła jest wspomagane przez urządzenia korzystające z energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja technologii działania wysokosprawnego układu trójgeneracyjnego

Koncepcja technologii działania wysokosprawnego układu trójgeneracyjnego Załącznik nr 4 do SIWZ Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 Koncepcja technologii działania wysokosprawnego układu trójgeneracyjnego pracującego

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ KWK HALEMBA-WIREK Utylizacja metanu kopalnianego za pomocą skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy pomocy silnika gazowego firmy JENBACHER typu JMS 312

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Data Center. XXI wieku. Zbigniew Szkaradnik. meetit Katowice luty 2013

Data Center. XXI wieku. Zbigniew Szkaradnik. meetit Katowice luty 2013 Data Center XXI wieku Zbigniew Szkaradnik meetit Katowice luty 2013 Agenda Data center co się kryje pod tą nazwą? 2009 Syracuse University Green Data Center PUE i inne definicje Nowa generacja data center

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła? Pompy ciepła Pompa ciepła to rodzaj ekologicznego urządzenia, zapewniającego możliwość korzystania z naturalnych zasobów darmowej energii. Gruntowe pompy ciepła wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja - wyzwanie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Klimatyzacja - wyzwanie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych Klimatyzacja - wyzwanie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych Autor: Paweł Bogusławski p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE Marek Woszczyk zastępca dyrektora Oddziału Centralnego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii Andrzej Jurkiewicz Dyrektywa 2001/77/WE z dnia

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu ciepłowniczego w SPZOZ w Bochni.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w SPZOZ w Bochni. Modernizacja systemu ciepłowniczego w SPZOZ w Bochni. Kraków, 23 listopada 2012 r. Czynniki wpływające na realizacje projektu Zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu w strukturze kosztów materiałów

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie PROJEKT POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH W WYBRANYCH, PUBLICZNYCH, WOJEWÓDZKICH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ realizowany

Bardziej szczegółowo

Pytania zaliczeniowe z Gospodarki Skojarzonej w Energetyce

Pytania zaliczeniowe z Gospodarki Skojarzonej w Energetyce Pytania zaliczeniowe z Gospodarki Skojarzonej w Energetyce Temperatura jest miarą: a) ilości energii, b) Ilości ciepła c) Intensywności energii Gaz doskonały jest: a) najlepszy, b) najbardziej odpowiadający

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Autor: Jacek Marecki Politechnika Gdańska ( Wokół Energetyki luty 2005) Ciepło skojarzone powstaje w procesie technologicznym, który polega na jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Pompa ciepła Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną i geotermalną

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła Gmina Nieborów 21-22 kwietnia 2016r. PANEL FOTOWOLTAICZNY JAK TO DZIAŁA?

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do programu

Załącznik 4 do programu Załącznik 4 do programu Wymagania techniczne dla przedsięwzięć oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji dla programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób geotermalnego gospodarowania energią oraz instalacja do geotermalnego odprowadzania energii cieplnej

PL B1. Sposób geotermalnego gospodarowania energią oraz instalacja do geotermalnego odprowadzania energii cieplnej PL 220946 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220946 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390753 (51) Int.Cl. F24J 3/08 (2006.01) F25B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych.

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych. Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych. Wykonał Kolasa Adam SiUChiK Sem VIII Co kryje się pod pojęciem FREE - COOLING? Free

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland w aspekcie efektywności energetycznej 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland Group na świecie 140 przedstawicielstw 2 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland w Polsce OLSZTYN TÜV

Bardziej szczegółowo

Siłownie kogeneracyjne energetyki rozproszonej skojarzone z układami produkcji paliw z biomasy

Siłownie kogeneracyjne energetyki rozproszonej skojarzone z układami produkcji paliw z biomasy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) Siłownie kogeneracyjne energetyki rozproszonej skojarzone

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 www.swind.pl Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe dr inż. Tomasz Wałek GHP Poland Sp. z o.o. Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach.

Bardziej szczegółowo

Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny

Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny Bielsko Biała, 25.09.2015 Łukasz Sajewicz 2015 Viessmann Werke Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny Fakty dotyczące instalacji PV

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo