Drodzy Gimnazjaliści!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Gimnazjaliści!"

Transkrypt

1

2 Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę: zdolności, marzenia, sytuację zdrowotną i życiową. Przyjrzyjcie się sobie uważnie, rozejrzyjcie wokół, porozmawiajcie z najbliższymi. W naszym mieście znajdziecie wiele ciekawych i wartościowych szkół, które oferują naukę w wielu kierunkach i na wielu poziomach. Ci z Was, którym nauka nie sprawia trudności i lubią się uczyć, powinni zastanowić się nad wyborem odpowiedniego liceum ogólnokształcącego, które pozwoli na możliwie szybkie rozpoczęcie studiów. Klasy w liceach różnią się profilami i rozszerzonym programem nauczania wybranych przedmiotów. Dobrze jest wybrać klasę pod kątem kontynuacji nauki na uczelni wyższej. Inną należy wybrać, marząc o medycynie (z programem rozszerzonym z biologii, fizyki, chemii), inną- myśląc o politechnice (z programem rozszerzonym z matematyki, fizyki, informatyki), a jeszcze inną mając na uwadze studia humanistyczne. Jeżeli w dalszym ciągu zastanawiasz się nad wyborem szkoły, chcesz się dowiedzieć o swoich zdolnościach, predyspozycjach i preferencjach zawodowych, to zgłoś się do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie, która świadczy pomoc w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodowego. Nie zaniedbuj nauki języków obcych, których biegła znajomość otworzy przed Wami świat i będzie procentował we wszystkich dziedzinach Waszego życia, gdziekolwiek będziecie i cokolwiek będziecie robić! Pamiętajcie, że egzamin maturalny jest przepustką do wymarzonych szkół wyższych i warto włożyć dużo pracy w uzyskanie jak najlepszych wyników! Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu 2

3 Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. RE EKP ZARZĄDZENIE Nr 04/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016. Na podstawie: art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). ustalam Terminy dotyczące przyjęć do: a) publicznych gimnazjów województwa pomorskiego 1 Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego od 2 marca 2015 r. do 29 maja 2015 r. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego od 3 kwietnia 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.* Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum od 26 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r. do godz Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum 3 lipca 2015 r. do godz *na podstawie Zarządzenia Nr 9/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2015 r. b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum Składanie dokumentów do wybranych szkół: w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych, od 14 maja 2015 r. do 21 maja 2015 r. do pozostałych szkół do 22 czerwca 2015 r. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 22 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. 3

4 Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. do 25 czerwca 2015 r. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności. od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 2 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 2 lipca 2015 r. od godz. 12:00 do 6 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 7 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 7 lipca 2015 r. od godz.12:00 do dnia 9 lipca 2015 r. do godz. 15:00 Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. 10 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego). Ogłoszenie listy przyjętych sierpnia 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/ O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: a. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik 4

5 procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. b. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący bardzo dobry dobry dostateczny - 17 punktów - 14 punktów - 12 punktów - 8 punktów 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, b. za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty* - finalista konkursu ponadwojewódzkiego 12 punktów, - finalista konkursu wojewódzkiego 10 punktów, c. za osiągnięcia sportowe i artystyczne: I VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów I III miejsce w województwie - 5 punktów I III miejsce w powiecie - 4 punkty d. za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów, e. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty. Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie np.: 1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia), 2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów. *art. 22 ust. 2. pkt 8 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia: 8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu; Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 5

6 przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz z późn. zm.). Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

7 DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W SOPOCKIEJ SZKOLĘ PONADGIMNAZJALNEJ Uczniowie naszych szkół ponownie uzyskali najwyższy wskaźnik zdawalności matury w Trójmieście w ubiegłym roku. Ok. 90 % absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmuje studia na uczelniach wyższych. Miasto Sopot oferuje w szkołach dodatkowe godziny na zajęcia obowiązkowe (m.in. na matematykę i języki obce) co umożliwia lepsze przygotowanie się uczniów do matury. Sopot jako pierwsze miasto w Polsce dysponuje własną Platformą Edukacyjną umożliwiającą dodatkowe poszerzanie i utrwaleniu wiedzy poprzez naukę e-learningową (on- line). Każda, sopocka szkoła współpracuje z trójmiejskimi uczelniami (z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Sztuk Pięknych) poprzez: udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych, prelekcjach, wykładach, ćwiczeniach prowadzonych z określonych przedmiotów przez pracowników, nauczycieli akademickich. Szkoły oferują różnorodny program zajęć umożliwiający rozwój intelektualny uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami, zdolnościami i zainteresowaniami. W każdej szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny. Szkoły dysponują bardzo dobrymi warunkami organizacyjnymi do nauki. Każda placówka posiada wysokiej klasy zaplecze multimedialne, laboratoryjne oraz sportowe- (sale sportowe i wielofunkcyjne boiska szkolne, w tym dwa ze sztuczna murawą). Szkoły organizują ciekawe wyjazdy krajowe i zagraniczne (Hiszpania, Włochy, Anglia, Niemcy, Szwecja). Każdy uczeń znajdzie możliwość poszerzenia wiedzy i spędzenia wolnego czasu w ramach oferowanych zajęć pozalekcyjnych. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach i imprezach muzycznych i kulturalnych organizowanych przez miasto i szkoły. Działające w Sopocie kluby sportowe i organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem aktywnie uczestniczą we wzbogacaniu oferty edukacyjnej szkół, ułatwiając w ten sposób zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień, np. patentów żeglarskich, uprawnień ratownika itp. Sopot przeznacza środki finansowe na stypendia dla uczniów. FAJNIE W SZKOLE I PO SZKOLE! 7

8 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie V Liceum Ogólnokształcące klasa Koszykarska Mistrzostwa Sportowego ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH SOPOT TEL.: (58) , Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty rekrutacyjne wybrane do rekrutacji Medyczna Biologia, chemia, J. ang., j. niemiecki lub j. francuski. Klasycznofilologiczna Akademicka politechnicznoekonomiczna Akademicka architektoniczna Mistrzostwa sportowego J. polski, historia, filozofia. Łacina, j. ang., j. niemiecki lub j. francuski. Gr 1 Matematyka, WOS, geografia, ekonomia w praktyce Gr 1 Matematyka, fizyka, rysunek studyjny. Gr 2 Matematyka,. fizyka, informatyka Gr 2 Matematyka, historia sztuki, rysunek studyjny. J. ang., j. niemiecki lub j. francuski. J. ang., j. niemiecki lub j. francuski do wyboru. Biologia, WOS, j. ang. J. ang., j. niemiecki lub j. francuski do wyboru. J. polski, j.ang., biologia, chemia. J. polski, j. ang., historia, WOS. J. polski, matematyka, gr. 1 geografia, gr. 2 fizyka J. polski, matematyka, plastyka, gr. 1 j. ang., gr. 2 fizyka J. polski, j. ang., biologia, WF. Uwagi Patronat Instytutu Psychologii UW, współpraca z Akademią Medyczną, udział w projektach przyrodniczych. Dodatkowa nauka łaciny. Współpraca z W. Ekonomii UG. Zajęcia z ekonomii prowadzone przez nauczycieli akademickich. Dodatkowo zajęcia z matematyki i fizyki przygotowujące do olimpiad i konkursów. Współpraca z W. Architektury PG. Rysunek studyjny oraz matematyka poszerzona o geometrię wykreślną i aksonometrię prowadzone przez nauczycieli akademickich. Nabór odbywa się zgodnie z odrębnym regulaminem szkół Mistrzostwa Sportowego. ABSOLWENCI: Absolwenci wybierają studia na: Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej, Akademii Marynarki Wojennej, AWF. NASZE GŁÓWNE ATUTY: Klasy akademickie; Wysoka jakość edukacyjna; Multimedialne Centrum informacji naukowej; Wsparcie Internationale Rotary Club Sopot; Współpraca z Instytutem Psychologii UG oraz Szkołą Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, warsztaty architektoniczne prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej; Udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach. Współpraca: ze szkołami europejskimi w ramach programu Socrates- Comenius, ze szkołą partnerską w Ratzeburgu i Frankenthal w Niemczech, ze szkołami polskimi w Grodnie na Białorusi i Ukrainie oraz wymiana ze szkołą w Anglii. Wymiana młodzieży ze szkołą z Zakopanego; 8

9 Realizacja projektu SODN Lepsza szkoła, ogólnopolskiego projektu Euroweek. Szkoła Liderów, projektów Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki oraz wiele innych; Udział w badaniach pilotażowych nowej matury 2015; Liczne koła przedmiotowe i naukowe: teatralne, j. francuskiego, informatyczne, historyczne, sportowe, grupa gimnastyczno- taneczna, PCK, Caritas, zespół muzyczny, chór; Całonocne spotkania siatkarskie i filmowo- dyskusyjne, interaktywne zajęcia muzealne, warsztaty ceramiczne, tkackie, historyczne; Przyjazna atmosfera. NASZA BAZA: Dwa laboratoria komputerowe PC, laboratorium systemów operacyjnych, serwerownia szkolna; multimedialne stanowiska komputerowe; System prezentacji audiowizualnej; Sale wykładowe wyposażone w rzutniki multimedialne i komputery przenośne; Pracownia matematyczna z zestawem kalkulatorów graficznych; Pracownie przedmiotowe; Trzy nowoczesne sale gimnastyczne; Boisko tartanowe; Pracownia malarsko- rzeźbiarska; Galeria artystyczna; Opieka medyczna i stomatologiczna, pedagogów i psychologa; Monitring; Windy. 9

10 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Chrobrego AL. NIEPODLEGŁOŚCI SOPOT TEL.: (58) , Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty rekrutacyjne wybrane do rekrutacji Uwagi Dwujęzyczna (j. angielski) J. ang. poziom dla klas dwujęzycznych, historia, WOS. J. ang., drugi język do wyboru: j. hiszpański od podstaw lub j. niemiecki jako kontynuacja. J. polski, j. ang., historia, WOS. Historia i WOS realizowane w języku angielskim. Również zajęcia z historii prowadzona będą przez nauczyciela akademickiego Wydziału Humanistycznego UG. Matematyczna Matematyka, fizyka, j. ang. J. ang., drugi język do wyboru: j. hiszpański od podstaw lub j. niemiecki jako kontynuacja. J. polski, matematyka, fizyka, j. ang. Wybór drugiego języka następuje podczas rekrutacji zgodnie z regulaminem.. Humanistyczno - społeczna J. polski, historia, po zakończeniu kl. I do wyboru: WOS lub geografia J. ang., drugi język do wyboru: j. hiszpański od podstaw lub j. niemiecki jako kontynuacja. J. polski, historia, WOS, geografia. Klasa realizuje przedmiot uzupełniający prowadzony przez nauczyciela akademickiego Wydziału Prawa i Administracji UG. Biologiczno Biologia, po zakończeniu I kl. do wyboru: chemia lub matematyka J. ang., drugi język do wyboru: j. hiszpański od podstaw lub j. niemiecki jako kontynuacja. J. polski, matematyka, biologia, chemia. ABSOLWENCI: 100 % zdało maturę; Ok. 94 % - 97 % absolwentów podejmuje studia na publicznych uczelniach kierunkach dziennych. Najczęściej wybierane uczelnie to Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny. NASZE GŁÓWNE ATUTY: Bardzo wysoka efektywność nauczania. Bardzo dobra atmosfera i wysoki poziom bezpieczeństwa; Wysokie pozycje rankingowe- szkoła srebrnej tarczy wg. rankingu Perspektywy ; Duża ilość godzin obowiązkowych przedmiotów maturalnych i przedmiotów dodatkowych realizowanych w oparciu o rozszerzony program nauczania; W nowym układzie programowym szkoła przygotowuje do zdawania kilku egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym; Współpraca z uczelniami wyższymi w szczególności z UG (Wydział Biologii, Chemii, Prawa i Administracji, Historii, Nauk Społecznych) i GUM-ed; 10

11 Zajęcia doświadczalne z chemii i biologii przy współpracy z uczelnia wyższymi; Współpraca i wymiany międzynarodowe z partnerami z Włoch. Wyjazdy krajowe w formach turystyki kwalifikowanej, wyjazdy naukowe; Liczne projekty edukacyjne, obywatelskie i kulturalne, zajęcia warsztatowe, np. Szkoła sukcesu, Szkoła z klasą, Edukacja e-twinning, E-podręcznik, Wieczory ze Sztuką, Szkolny projekt edukacji teatralnej i filmowej, Poznajemy Europę ; Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych: seminaria Przed maturą, szkolny klub sportowy, grupy artystyczne, klub wielbicieli teatru i opery, grupa dziennikarska, wolontariat szkolny, grupy współpracy międzynarodowej, koło edukacji kulturalnej i filozoficznej, zajęcia z j. łacińskiego i inne w zależności od aktywności i potrzeb uczniów. NASZA BAZA: Bardzo dobre położenie komunikacyjne; Każda sala lekcyjna wyposażona jest w elektroniczne urządzenia multimedialne, np. tablice interaktywne; Bardzo dobrze wyposażone laboratoria biologii i chemii, pracownia komputerowa, fizyczna, matematyczna i inne; Sala gimnastyczna, boisko, kameralna czytelnia multimedialna. 11

12 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Agnieszki Osieckiej UL. OSKARA KOLBERGA SOPOT TEL.: (58) , (58) , Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty rekrutacyjne wybrane do rekrutacji Humanistycznoartystyczna Biologicznochemiczna Matematycznogeograficzna Matematycznoinformatyczna J. polski, gr. 1- historia, gr. 2- historia sztuki. do wyboru: WOS, filozofia J. ang., j. francuski. J. polski, j. ang., historia, WOS. J. ang., biologia, chemia. J. niemiecki, j. ang. J. polski, j. ang., biologia, chemia Matematyka, geografia, do wyboru: j. ang., fizyka. Matematyka, technologia informacyjna, do wyboru: j. ang., fizyka. J. ang., j. francuski. J. polski, j.ang., matematyka, geografia. J. ang., J. niemiecki J. polski, j. ang., matematyka, technologia informacyjna ABSOLWENCI: Absolwenci podejmują studia na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Akademii Morskiej, AWFiS, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. NASZE GŁÓWNE ATUTY: Wysoka efektywność kształcenia. Doświadczona i przyjazna kadra; Przyjazna atmosfera, wysoki poziom bezpieczeństwa; Zajęcia praktyczne we współpracy z PG, UG, ASP, GUMed; Warsztaty naukowe na terenie trójmiejskich uczelni i instytutów naukowych; Udział w projektach unijnych, wymianach i warsztatach międzynarodowych; Programy i projekty: Zaproś naukowca do szkoły, Poznaj pracę biologa, Młodzieżowe spotkania z Medycyną, Uniwersytet młodych wynalazców, Prowadzę firmę, Pomorski Port Przedsiębiorczości, Matematyka Innego Wymiaru ; Różnorodne formy pracy z uczniem zainteresowanym matematyką, zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych, zajęcia sportowe (sporty zespołowe, joga, pilates, zajęcia fitness, nordic walking); Koła zainteresowań: teatralne, matematyczne, filozoficzne, biologiczne, geograficzne, wolontariat, SKS, warsztaty psychologiczne, artystyczne i z przedsiębiorczości, Klub Sympatyków Kultury, DKF. 12

13 NASZA BAZA: Zajęcia na najnowocześniejszym kompleksie sportowym: 2 sale sportowe, boisko typu Orlik ; Sale z wyposażeniem multimedialnym np. tablice interaktywne; Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu do dyspozycji uczniów, nowa pracownia komputerowa, nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych; Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 13

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 18/ SOPOT TEL.: (58) , Zawody Rodzaj szkoły (Technikum/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa) Czas kształcenia Przedmioty wybrane do rekrutacji Technik hotelarstwa Technikum 4 lata J. polski, geografia, j. ang., informatyka. Technik ruchu turystycznego Technikum 4 lata J. polski, geografia, j. ang., W-F. Technik logistyk Technikum 4 lata J. polski, geografia, j. ang., informatyka. Technik ekonomista Technikum 4 lata J. polski, geografia, WOS, informatyka. Technik informatyk Technikum 4 lata J. polski, matematyka, j. ang., informatyka. Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata J. polski, informatyka, technika, wychowanie fizyczne Fotograf Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata J. polski, informatyka, wychowanie fizyczne ABSOLWENCI- wybierane kierunki studiów: Ekonomia, zarządzanie; Turystyka; Informatyka, elektronika, telekomunikacja. NASZE GŁÓWNE ATUTY: Bardzo dobre połączenie komunikacyjne; Przyjazna atmosfera, życzliwi nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach; Wyjazdy na warsztaty krajowe i zagraniczne; Ciekawe praktyki zawodowe. Targi turystyczni- hotelarskie; Możliwość doskonalenia j. ang., niemieckiego,i hiszpańskiego; Koła zainteresowań: sportowe, teatralne, rachunkowości, warsztaty turystyczne i krajowe. Kurs Animatora czasu wolnego, na wychowawców kolonii i asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych; Realizujemy projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pt. Pomorskie- dobry kurs na edukację. Szkolenie zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, obszar kształcenia: turystyczno-gastronomiczny. NASZA BAZA: 4 dobrze wyposażone pracownie komputerowe; Sala gimnastyczna, pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych; Sale dydaktyczne wyposażone w tablice multimedialne. 14

15 Zapraszamy! Chcesz dowiedzieć się więcej o swoich preferencjach zawodowych? Chcesz wiedzieć czy masz predyspozycje do nauki języków obcych? Zastanawiasz się jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać? Masz predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych? Jak wykorzystywać uzdolnienia artystyczne i sportowe? Które Twoje umiejętności zaprocentują na przyszłym rynku pracy? Chcesz wiedzieć więcej o nowych zawodach? Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sopocie jest placówką edukacyjną, która świadczy bezpłatną pomoc psychologiczno pedagogiczną dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom. Wspiera sopockie szkoły w realizacji zadań związanych z doradztwem edukacyjno zawodowym. W każdej sopockiej szkole ponadgimanzjalnej doradca zawodowy prowadzi cykliczne warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas, zgodnie z Koncepcją Doradztwa Zawodowego dla Sopockiej Edukacji. Zajęcia dotyczą planowania kariery edukacyjno - zawodowej opartej m.in. o indywidualnie określane uzdolnienia, predyspozycje i zainteresowania zawodowe oraz oparte na wiedzy o pomorskim rynku pracy oraz kompetencjach przyszłości. Kompleksowa diagnoza przedstawiana jest wychowawcom klas i rodzicom. Uczniowie mogą również skorzystać z porad indywidualnych z doradcą zawodowym, w ramach których przeprowadzamy diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem Testu Zdolności Językowych, Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji, Profilu Zainteresowań Zawodowych i innych. Współpracujemy z uznanymi ośrodkami doradztwa zawodowego. 15

16 16

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Drogi Gimnazjalisto!!!

Drogi Gimnazjalisto!!! Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH e-mail: loluban@poczta.onet.pl im. ADAMA MICKIEWICZA ul. Wł. Łokietka 2 59-800 LUBAŃ TEL./FAX. (075)6465116 REGON 231133038 NIP 613-14-63-436 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA

Bardziej szczegółowo