STUDIUM WYKONALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM WYKONALNOŚCI"

Transkrypt

1 STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego przez: Krajową Agencję Informacyjną INFO Warkały Gutkowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2 Spis treści Spis treści Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Definicja projektu Charakterystyka Projektu Podstawowe informacje Polityka rządowa/regionalna Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Projektu Potencjał połoŝenia geograficznego województwa mazowieckiego Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Projektu Informatyzacja oraz e-administracja w województwie mazowieckim na tle Polski oraz Unii Europejskiej Zidentyfikowane problemy Logika interwencji Cele Projektu - oddziaływanie Komplementarność z innymi działaniami/programami Rezultaty Produkty Analiza instytucjonalna Beneficjenci Projektu oraz problemy ich dotykające Wykonalność instytucjonalna projektu i status prawny beneficjenta Trwałość projektu Analiza prawna wykonalności inwestycji Promocja projektu Pomoc publiczna Analiza techniczna i/lub technologiczna Opis stanu istniejącego Architektura sprzętowa, serwerownie Potrzeba realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej MoŜliwe warianty projektu Analiza opcji projektu Optymalny wariant projektu Realizacja projektu - niezbędne rodzaje czynności/materiałów/usług Analiza finansowa Nakłady na realizację projektu Przychody operacyjne Koszty operacyjne Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pienięŝnych Struktura finansowa określanie luki finansowej Źródła finansowania projektu Wskaźniki rentowności Analiza ekonomiczna Analiza kosztów i korzyści uproszczona Analiza wraŝliwości i ryzyka Analiza oddziaływania na środowisko Spis tabel, wykresów, map i schematów Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 1

3 Realizacja projektu pod nazwą Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza. Celem strategicznym Projektu jest wsparcie rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu grup zagroŝonych to kolejne cele Projektu. Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT. Bezpośrednimi rezultatami Projektu będą: wdroŝone portale umoŝliwiające kontakt on-line w tym e-usługi przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli z jednostką wdroŝenie elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów w urzędach/partnerach Projektu, bezpieczny system transmisji danych, przygotowani uŝytkownicy systemu. Przedmiotem Projektu pt. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa jest utworzenie systemu informacyjnego, obejmującego wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) Partnerów Projektu. Celem systemu jest zwiększenie dostępności jednostek samorządu terytorialnego dla obywateli i przedsiębiorców poprzez zbudowanie nowoczesnej platformy umoŝliwiającej komunikację elektroniczną. W celu zidentyfikowania potrzeb a więc i określenia nakładów i kosztów inwestycyjnych planowanego do realizacji projektu koniecznym było przeprowadzenie na terenie województwa mazowieckiego w JST będących Partnerami Projektu, inwentaryzacji zasobów. Proces inwentaryzacji obejmował zebranie danych w zakresie: stanu informatyzacji, w szczególności w zakresie kontaktu z obywatelem oraz formalizacji obiegu informacji i podejmowania decyzji, posiadanej infrastruktury informatycznej (serwery, stacje robocze) badanie stanu istniejących łącz internetowych oraz ich przepustowości, potencjału kadrowego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe partnerzy projektu nie posiadają w ogóle lub posiadają niewystarczającą ilość serwerów o parametrach wymaganych w projekcie. Daje się zaobserwować duŝe zróŝnicowanie parametrów łączy internetowych, którymi dysponują poszczególne jst. 2

4 Na podstawie przeprowadzonego badania moŝna stwierdzić duŝą róŝnorodność zakresu wykorzystania narzędzi elektronicznych do usprawnienia pracy urzędu i kontaktu z obywatelem. Większość JST wykorzystuje podpis elektroniczny, pozostałe zamierzają wprowadzić jego uŝycie w najbliŝszym czasie. Zdecydowana większość JST posiada rejestry w postaci cyfrowej i prowadzi je przy pomocy narzędzi informatycznych. Większość jednostek nie posiada wdroŝonego elektronicznego obiegu dokumentów, jednostki posiadające EOD w większości planują zintegrować go z MSIP. W zdecydowanej większości jednostek ewidencja ludności jest prowadzona w sposób elektroniczny, jednak ewidencja ta jest prowadzona w sposób niezaleŝny od ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości opartej na danych przestrzennych. Zdecydowania większość gmin wskazuje potrzebę dokonania integracji w tym zakresie. W wyniku analizy stanu istniejącego, w korelacji z celami projektu oraz uwzględniając preferencje jego partnerów, zostały zaproponowane 2 warianty realizacji projektu. Wariant I obejmuje budowę systemu informacyjnego na bazie komponentów: Szyna Procesów Biznesowych Elektroniczna Obsługa Obywatela Elektroniczny Obieg Dokumentów Systemy Dziedzinowe (SD) o funkcjonalności zapewniającej obsługę co najmniej następujących obszarów: obsługa naliczania i windykacji wymiarów podatkowych, obsługa opłat lokalnych, obsługa ewidencji nieruchomości, obsługa gospodarowania mieniem, obsługa ewidencji działalności gospodarczej, obsługa ewidencji zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, obsługa ewidencji dóbr kultury. Dodatkowo zostanie rozwaŝone rozszerzenie funkcjonalności SD o obsługę następujących obszarów: zarządzanie informacją i promocją jednostki samorządu terytorialnego, elektroniczna obsługa prac rady powiatu/gminy, obsługa zamówień publicznych, zarządzanie edukacją, zarządzanie ochroną zdrowia, zarządzanie współpracą z organizacjami pozarządowymi, konsultacje społeczne, 3

5 prowadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, szkolenia i edukacja permanentna, obsługa planowania budŝetu, obsługa księgowości organu finansowego, obsługa księgowości jednostki budŝetowej, obsługa sprawozdawczości budŝetowej, obsługa ewidencji środków trwałych, obsługa kadrowo-płacowa, obsługa ewidencji zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu, obsługa ewidencji zezwoleń na zarobkowy przewóz osób i rzeczy, obsługa ewidencji magazynowej, obsługa ewidencji targowisk, obsługa ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i rejestru wyborców, obsługa kasowa, obsługa sprzedaŝy, obsługa dodatków mieszkaniowych, obsługa gospodarki odpadami, obsługa egzekucji tytułów wykonawczych, obsługa kasy zapomogowo-poŝyczkowej oraz funduszu mieszkaniowego, obsługa zwrotu podatku akcyzowego, obsługa ewidencji umów wydatkowych. Dostarczone systemy będą objęte usługami mającymi na celu ich uruchomienie i wdroŝenie w zakresie umoŝliwiającym samodzielną finalizację pełnego wdroŝenia przez personel JST. Wariant II zakłada dostarczenie tych samych komponentów programowych i kluczowej infrastruktury serwerowej, jednak koncentruje się na zapewnieniu zasobów w postaci sprzętu dla uŝytkowników końcowych (stacje robocze, skanery, ew. zestawy do podpisu elektronicznego) w celu uzupełnienia infrastruktury dostarczanej w ramach projektu do poziomu niezbędnego do efektywnego wykorzystania narzędzi elektronicznych. Ograniczono w nim jeszcze bardziej zakres usług wdroŝeniowych. Wariant ten wymaga zdecydowanie większego zaangaŝowania organizacyjnego jednostki oraz czasu pracowników JST w celu uruchomienia dostarczonego oprogramowania. Analiza stanu istniejącego oraz oczekiwanych rezultatów projektu wskazuje, Ŝe optymalnym wariantem realizacji projektu jest wariant pierwszy. Zostanie wdroŝone rozwiązanie oparte na nowoczesnych technologiach, wykorzystujących komponenty i oprogramowanie umoŝliwiające 4

6 bardziej przyjazną obsługę wszystkich zainteresowanych uŝytkowników. WdroŜone rozwiązanie poprawi efektywność pracy administracji poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do informacji. Słuszność wyboru potwierdza takŝe analiza wielokryterialna, w efekcie którego wariant I otrzymał 2,9 pkt, a wariant II tylko 2,0 pkt. Nakłady konieczne do poniesienia w celu realizacji wariantów kształtują się następująco: wariant 1 o nakłady inwestycyjne ,00 zł o koszty eksploatacyjne ,00 zł (od roku 2010 do 2027) wariant 2 o nakłady inwestycyjne ,00 zł o nakłady operacyjne ,50 zł (od roku 2010 do 2027). W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań: Przygotowanie dokumentacji projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej Dostawa sprzętu Dostawa oprogramowania systemowego Dostawa oprogramowania aplikacyjnego (wraz z nadzorem autorskim) Dostawa licencji Dostosowanie oprogramowania WdroŜenie aplikacji SPB, EOD, SD Informacja i promocja projektu Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych Audyt i kontrola projektu Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru Faza realizacji projektu rozpocznie się we wrześniu 2009 roku i zakończy w grudniu 2012 roku. Fazę realizacji poprzedził okres przygotowań, m.in. wyłonienie wykonawców oraz przygotowanie niniejszego studium wykonalności. Projekt zostanie zrealizowany na następujących szczeblach administracji samorządowej: Gminnym w 278 gminach (urzędach gmin) Powiatowym w 36 powiatach (starostwach powiatowych, w tym 33 ziemskich i 3 grodzkich) Wojewódzkim w jednostkach organizacyjnych Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Bezpośrednim Beneficjentem Projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 5

7 rozwoju, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest to podmiot, który zainicjował powyŝszy Projekt. Beneficjentami pośrednimi Projektu będą: gminy i powiaty tego województwa oraz jednostki organizacyjne działające na terenie województwa mazowieckiego, bowiem to one będą bezpośrednio korzystać z efektów projektu. Wśród beneficjentów Projektu znajdą się takŝe: pracownicy jednostek samorządowych, przedsiębiorcy i obywatele. Usprawnione zostaną bowiem kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel dzięki rozwojowi usług elektronicznych. Dyrektor Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, który działa poprzez wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, wojewódzką jednostkę organizacyjną - gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zobowiązany został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do przygotowania projektu pt. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego działające w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego będzie odpowiedzialne takŝe za realizację Projektu. Samorząd Województwa Mazowieckiego obejmie takŝe rolę Lidera w niniejszym projekcie. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z powiatami i gminami województwa mazowieckiego oraz wojewódzkimi jednostkami samorządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi. Merytoryczne wsparcie dla Projektu ma być zapewnione przez: - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury. Mając na względzie wymogi UE trwałość projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych będzie zachowana przez okres 5 lat od finansowego zakończenia projektu. Zgodnie z umowami w sprawie partnerskiej współpracy zawartymi pomiędzy Województwem Mazowieckim a Partnerami Projektu (powiatami i gminami z terenu województwa mazowieckiego) ustalono, Ŝe prawo własności do sprzętu oraz prawo do uŝytkowania oprogramowania systemowego i narzędziowego przysługiwać będzie poszczególnym stronom umów zgodnie z lokalizacją tego sprzętu i oprogramowania, ponosić one będą takŝe koszty utrzymania sprzętu i oprogramowania w gotowości operacyjnej oraz jego obsługę. Prawo własności do aplikacji celowych, wykonanych w ramach realizacji Projektu wraz z prawem do kodów źródłowych przysługiwać będzie Samorządowi Województwa Mazowieckiego, natomiast Partnerzy Projektu nabędą prawo do nieodpłatnego korzystania z tych aplikacji. Prawo własności do cyfrowych zbiorów danych utworzonych w ramach Projektu przysługiwać będzie Partnerom Projektu, do których właściwości naleŝy prowadzenie tych zbiorów Po zakończeniu Projektu do współpracy w zakresie wykorzystywania jego rezultatów oraz rozbudowy utworzonego systemu informatycznego będą mogły przystąpić inne podmioty, 6

8 realizujące zadania publiczne, które obecnie nie zadeklarowały partnerstwa w Projekcie. Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie uprawniony do przekazania tym podmiotom prawa do bezpłatnego korzystania z aplikacji celowych oraz ustalania w drodze odrębnych umów zasad współpracy. Kwestie dotyczące trwałości Projektu takŝe regulują umowy w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Mazowieckiego ze wszystkimi Parterami Projektu. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie podmioty będą zobowiązane do utrzymania rezultatów Projektu w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu. Płynność finansowa Projektu do czasu uzyskania refinansowania jest zapewniona przez Województwo Mazowieckie. W roku 2008 w budŝecie Województwa zarezerwowano środki na realizację Projektu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz zaplanowano środki finansowe na realizację Projektu do 2012 roku. Utrzymanie rezultatów Projektu w całym okresie projekcji (tj. 15 lat od czasu zakończenia Projektu) będzie zapewnione w ramach budŝetu Samorządu Województwa oraz Partnerów Projektu tj. Gmin i Powiatów biorących udział w realizacji Projektu. Operacyjne zarządzanie Projektem przez podmioty posiadające stabilną sytuację finansową zapewni bezpieczeństwo i trwałość Projektu pod względem finansowym. Trwałość prawna i organizacyjna Projektu jest zapewniona poprzez brak jakichkolwiek przesłanek ustawowych lub programowych mogących prowadzić do głębokiej reorganizacji podmiotowej podmiotów zaangaŝowanych w realizację i utrzymanie rezultatów Projektu. Trwałość techniczna Projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości realizacji inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno zastosowanych usług, jak i dostaw realizowanych w ramach Projektu. Wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu posiadają doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczaniu środków publicznych. 7

9 2. Definicja projektu Projekt niniejszy jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza działających na poziomach gmin, powiatów i województwa. Wynika on ze zrozumienia konieczności współdziałania na rzecz zrównowaŝonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim dlatego został wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Zakres Projektu: 1) budowa i wdraŝanie infrastruktury teleinformatycznej, w tym bezpiecznego systemu transmisji danych, obejmującej powiaty i gminy województwa mazowieckiego uczestniczące w Projekcie, niezbędnej do zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania i udostępniania e-usług oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego; 2) opracowanie i wdroŝenie systemu informatycznego e-urząd mającego na celu wspomaganie prowadzenia przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji oraz zapewniającego elektroniczną obsługę obywateli i elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych gmin i powiatów; 3) organizacja, obsługa prawna i techniczna, monitoring oraz promocja Projektu. W ramach Projektu podjęte zostaną następujące działania w zakresie e-usług: 1) opracowanie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, i wdroŝenie w gminach i powiatach uczestniczących w Projekcie systemu informatycznego e-urząd, który będzie umoŝliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, a takŝe wspomagał działalność powiatu i gminy, w szczególności w zakresie: obsługi naliczania i windykacji wymiarów podatkowych, obsługi opłat lokalnych, 8

10 obsługi ewidencji nieruchomości, obsługi gospodarowania mieniem, obsługi ewidencji działalności gospodarczej, obsługi ewidencji zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, obsługi ewidencji dóbr kultury. 2) wdraŝanie portalu umoŝliwiających kontakt on-line, w tym świadczenie e-usług przez jednostki administracji publicznej na rzecz przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli. 3) dostawa i instalacja odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego (serwery, stacje robocze, skanery, zestawy do podpisu elektronicznego, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych). 9

11 3. Charakterystyka Projektu 3.1. Podstawowe informacje Tytuł: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Lokalizacja Projektu: Województwo Mazowieckie (starostwa powiatowe, urzędy miast i urzędy gmin, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, biura jednostek organizacyjnych Beneficjentów/Partnerów Projektu) Polityka rządowa/regionalna Województwo mazowieckie jest regionem, który pod względem swojego obszaru, ludności, potencjału gospodarczego i zasobów środowiska przyrodniczego naleŝy do największych w Unii Europejskiej. Dokumenty strategiczne regionu obejmują szereg zadań stojących przed władzami samorządowymi, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dlatego teŝ władze województwa zdecydowały się podjąć działania wspierające rozwój eadministracji w sposób zapewniający standaryzację/jednolitość narzędzi i obsługi elektronicznej (eusług). W celu zidentyfikowania obszaru oddziaływania projektu i logiki jego interwencji naleŝy przedmiotową inwestycję rozpatrywać na tle określonych w dokumentach strategicznych celów. Niespójność zakresu lub tematyki projektu z w/w dokumentami moŝe bowiem skutkować brakiem motywów realizacji przedsięwzięcia, prowadząc do negatywnych wniosków o wykonalności projektu. Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym oraz regionalnym. Projekty infrastrukturalne powinny być połączone z celami regionalnego rozwoju gospodarczego, tj. wzrostem gospodarczym i konkurencyjnością regionów. PoniŜej zostały opisane najwaŝniejsze dokumenty strategiczne z zakresu polityki informatyzacji kraju oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak równieŝ dokumenty strategiczne, określające kierunki rozwoju województwa mazowieckiego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności (maj 2007) 10

12 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraŝania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budŝetu Wspólnoty na lata Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny ma być osiągnięty poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, co oznacza, Ŝe wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO realizują je jednocześnie, aczkolwiek w róŝnym zakresie. Celami horyzontalnymi NSRO są: 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług. 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Zgodnie ze Strategią najwaŝniejszym wyzwaniem dla Polski w okresie średnioterminowym jest odpowiedź na procesy globalizacyjne przy jednoczesnym zwiększaniu stopnia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej. Analizowany Projekt w sposób szczególny wpisuje się w cele 1, 2, 4 i 5. Cel 1 - Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa jest bezpośrednio związany z funkcjonowaniem instytucji publicznych w celu ich wzmocnienia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań. Strategia wskazuje na konieczność podniesienia jakości i dostępności usług publicznych oraz profesjonalizacji kadry urzędniczej. Zaznacza się tu duŝą rolę w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji kadry urzędniczej towarzyszące procesom wzmacniania zdolności administracyjnych. Niezbędnym elementem poprawy efektywności funkcjonowania administracji publicznej jest informatyzacja administracji, która przyczynia się do usprawniania działania administracji publicznej, jak i zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych. Sprawna i efektywna realizacja zadań publicznych, jak i łatwy dostęp do informacji publicznej prowadzi w konsekwencji 11

13 do zmniejszania barier administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców oraz do ułatwienia i przyspieszenia przepływu informacji pomiędzy róŝnymi szczeblami administracji a klientem. Analizowana inwestycja wpisuje się w realizację celu 2 dotyczącego poprawy jakości kapitału ludzkiego. Przedmiotowy Projekt, obejmujący swoim zakresem wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników samorządów powiatowych i gminnych, zwiększenia ich praktycznych umiejętności oraz zapewnienia im szerszego dostępu do wiedzy, a takŝe spowoduje rozwój elektronicznych usług dla ludności. W NSRO w ramach celu 4 wskazano na róŝnice między Polską a krajami Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji, które wpływają niekorzystnie na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz jakość Ŝycia mieszkańców. Niezbędne jest zatem podjęcie kompleksowych działań zmierzających do tworzenia elektronicznych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, co będzie moŝliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pełni zintegrowanych usług elektronicznych. Ułatwi to świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach. Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych na terenie województwa przyczyni się do podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej, sprawności administracji publicznej i tym samym ogólnej konkurencyjności regionu. NSRO wskazuje na korzyści z wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z modernizacją usług sektora publicznego (w tym rządzenie z wykorzystaniem ICT). Niniejszy Projekt wykorzystuje rezultaty wdroŝenia procedur i narzędzi informatycznych powstałych w wyniku realizacji projektu Mazowiecki System Informacji Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa przenosząc je na kolejne obszary województwa mazowieckiego (cel strategiczny nr 5). Dokument roboczy Komisji Europejskiej Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdraŝania Funduszy Strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej Priorytetem dla Unii Europejskiej jest zapewnienie, aby regiony mniej rozwinięte mogły w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Komisja Europejska określiła w swoich wskazówkach programowych rozwój społeczeństwa informacyjnego, jako priorytet dla inwestycji funduszy strukturalnych. Jest to bardzo istotne zagadnienie, bezpośrednio wpływające na wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej, poprzez wyrównywanie róŝnic ekonomicznych i społecznych w Europie. Powodzenie strategii rozwoju regionalnego zaleŝeć będzie w znacznej mierze od zdolności regionów do integracji dostępnych Technologii Informacji i Komunikacji (ICT). 12

14 Wysokiej jakości systemy informacyjno-komunikacyjne będące przedmiotem niniejszego Projektu dają moŝliwości czerpania korzyści przez obywateli, biznes i administrację z rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jednym z głównych kryteriów wyboru dla inwestycji infrastrukturalnych w obszarze komunikacji elektronicznej jest konieczność zgodności projektów z zasadą neutralności technologicznej. Wsparcie EFRR nie powinno z góry faworyzować Ŝadnej konkretnej technologii, jak równieŝ ograniczać moŝliwości technologicznego wyboru przez regiony. Problem neutralności technologicznej sprowadza się wiec w przedmiotowym Projekcie do neutralności wyboru spośród róŝnych koncepcji i dostawców urządzeń. Zapewnienie najniŝszych kosztów powinno nastąpić poprzez optymalizację przyjętego rozwiązania techniczno logistycznego oraz wyłonienie w drodze przetargu najtańszego producenta dostaw usług przy zachowaniu wymogów jakości. Projekt proponowany przez Beneficjenta spełnia powyŝsze kryteria i wpisuje się w wytyczne Komisji Europejskiej. Ponadto zostaną uwzględnione rekomendacje MSWiA dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego, które uwzględniają sugestie Komisji Europejskiej oraz własne doświadczenia. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 Dokument w perspektywie do roku 2013 wskazuje na realizację następujących celów: - zlikwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w zagroŝonych grupach społecznych i obszarach geograficznych sprowadzenie do poziomu marginalnego; - wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji; - dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umoŝliwiającej aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne organizacje naukowe; - stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju; - stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eturystyka, etransport); - wdroŝenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów edemokracji; - zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu on-line do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej; 13

15 - zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług w przypadku administracji 100 % usług świadczonych on-line; - zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego); - stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby uŝytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75 %; - wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje elearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %. Projekt jest zgodny z większością wymienionych powyŝej celów, w szczególności jego realizacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r. W dokumencie podkreślono konieczność usuwania wszelkich barier formalnych i biurokratycznych, promocję konkurencyjności oraz wspierania kluczowych inwestycji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które są nieopłacalne komercyjnie. Niniejszy Projekt do takich naleŝy, gdyŝ nie generuje Ŝadnych przychodów. Wśród kluczowych priorytetów informatyzacji wskazano na pierwszym miejscu administrację publiczną. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Warszawa 2006 Strategia konstytuuje działania podejmowane przez władze województwa, a jej zakres w istotny sposób determinuje procesy rozwojowe regionu. Jest teŝ waŝnym punktem odniesienia dla powstających na poziomie województwa dokumentów programowych i planistycznych, w tym regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, programów, planów i działań. Strategia jest ciągle monitorowana w ramach ciągłego procesu planowania strategicznego, a jej treść w miarę potrzeb aktualizowana. Ostatnia aktualizacja odbyła się w maju 2006 roku. Za nadrzędny cel rozwoju Mazowsza przyjmuje się wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŝenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawę poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. Realizacja celu nadrzędnego będzie moŝliwa poprzez następujące trzy cele strategiczne: 14

16 Cel strategiczny - Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców województwa Nowoczesne społeczeństwo swobodnie posługujące się wysokimi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi w zasadniczy sposób przyczyni się do trwałego i zrównowaŝonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jego skutki będą odczuwalne zarówno w makro, jak i mikro skali, warunkując ogólnie wzrost jakości Ŝycia mieszkańców. Cel strategiczny - Zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym Optymalne wykorzystanie potencjałów rozwojowych województwa pozwoli na zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie europejskim i globalnym. Cel strategiczny Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównowaŝonego rozwoju Istotnym problemem rozwoju Mazowsza jest konieczność pogodzenia szybkiego tempa rozwoju metropolii warszawskiej z jednoczesną potrzebą zwiększenia spójności regionu. Osiągnięcie celów strategicznych rozwoju Mazowsza, będzie moŝliwe poprzez realizację pięciu celów pośrednich, wyznaczających jednocześnie kierunki działań w poszczególnych obszarach: 1. Rozwój kapitału społecznego. 2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. 3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy. 4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych. 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu. Projekt jest zgodny z wieloma celami Strategii. Cele te będą realizowane poprzez wyznaczone kierunki działań. PoniŜej przedstawiono te, które są zgodne i spójne z punktu widzenia Projektu. 1. Cel pośredni - Rozwój kapitału społecznego W ramach tego celu zbieŝne są następujące kierunki działań wynikające ze Strategii: 1.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji Podstawą rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego jest gospodarka oparta na wiedzy, a zasadniczym czynnikiem wzrostu gospodarczego, skumulowanym zarówno w bazach danych, jak i w społecznym potencjale intelektualnym, staje się zasób informacji i sposób ich wykorzystania. Informacja będzie podstawowym zasobem produkcyjnym (obok surowców, kapitału i pracy), a jej wykorzystanie wymagać będzie odpowiedniego instrumentarium i umiejętności. 15

17 Społeczeństwo przyszłości, a więc doby informacyjnej, powinno swobodnie posługiwać się nowoczesną techniką teleinformatyczną, co warunkuje pełne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym i gospodarczym. W tym celu zostaną podjęte działania zmierzające do: - zapewnienia mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną oraz inne podmioty realizujące zadania publiczne; - poprawy wyposaŝenia szkół i placówek oświatowych oraz urzędów administracji publicznej w sprzęt komputerowy i łącza internetowe; - szerokiego upowszechnienia umiejętności korzystania z technik teleinformatycznych w regionie, w tym przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu zagroŝonych grup społecznych i mieszkańców obszarów wiejskich; - rozbudowy infrastruktury upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem rozwiązań ICT, - informatyzacji województwa mazowieckiego, zapewniającej e-rozwój regionu, zgodnie z opracowaną Strategią e-rozwoju Województwa Mazowieckiego w latach ; - utworzenia i wdroŝenia infrastruktury informacji przestrzennej działającej na poziomie lokalnym i regionalnym, zasilającej infrastrukturę krajową i europejską, powiązaną z pokrewnymi strukturami: e-government, administracją publiczną i sektorem badań Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr Osiągnięcie i utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego wymaga przede wszystkim kadr o wysokich kwalifikacjach. Dlatego teŝ konieczny jest stały wzrost poziomu wykształcenia ludności, przy jednoczesnym upowszechnieniu umiejętności korzystania z technik komputerowych, lepszej dostępności do sprzętu informatycznego i nowoczesnych technik komunikowania się, w tym poprzez Internet Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Łatwiejszy dostęp do wiedzy i bardzo szerokiego grona informacji, a takŝe moŝliwość załatwiania wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną to krok ku likwidacji barier utrudniającym osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. 2. Cel pośredni - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu W ramach tego celu zbieŝne są następujące kierunki działań wynikające ze Strategii: - podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu; - usuwanie barier administracyjnych. 16

18 2.1. Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności Kreowanie i wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości sprzyja podnoszeniu jej efektywności, a w konsekwencji wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności regionu i tworzeniu nowych miejsc pracy. O pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw decyduje ich zdolność do stałego generowania i adaptacji nowych technologii, sprawnych rozwiązań organizacyjnych oraz wiedzy. Osiągnięcie poprawy efektywności ekonomicznej i sprawności działania przedsiębiorstw w szczególności sektora MSP, następować będzie poprzez: - tworzenie dogodnych warunków prawno-organizacyjnych dla prowadzenia działalności, w tym ograniczenie barier administracyjnych - wspieranie inwestycji w infrastrukturę ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej i sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw; Rozwój nowoczesnych technologii z wykorzystaniem własnego potencjału B+R Rozwój nowoczesnych technologii jest jednym z warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Województwo mazowieckie ma szczególne warunki rozwoju nowoczesnych technologii i generowania innowacji. Osiągnięcie tego celu moŝliwe będzie m.in. dzięki następującym działaniom: - wsparciu rozwoju sprawnych systemów teleinformatycznych i zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego internetu dla sfery publicznej i komercyjnej oraz rozwijaniu e-administracji publicznej, w tym budowy systemu informacji przestrzennej (SIP) dla województwa mazowieckiego, umoŝliwiającego powszechny dostęp do informacji i usług elektronicznych; - wsparciu inwestycji obejmujących, zarówno rozwój usług i baz informatycznych administracji samorządowej województwa, jak i dofinansowanie inwestycji podmiotów prywatnych oraz rozwoju komercyjnych sieci i usług na Mazowszu; 4. Cel pośredni - Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych Rozwinięta infrastruktura transportowa i sprawny system komunikacji (obejmujący takŝe rozwój światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej) przyspieszy proces modernizacji gospodarki, wzdłuŝ korytarzy infrastrukturalnych powstaną pasma aktywności gospodarczej. Wzrost poziomu dostępności komunikacyjnej przyczyni się do podwyŝszenia spójności przestrzennej województwa. Warto podkreślić, Ŝe danie szans uczestnictwa w Projekcie wszystkim gminom ma istotny wpływ na aktywizację obszarów pozamteropolitalnych. 5. Cel pośredni Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu 17

19 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwo trzeciego sektora w Ŝyciu publicznym oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Mazowsza jako regionu o najwyŝszym potencjale rozwojowym w kraju, rozwiniętych i sprawnych strukturach instytucjonalnych administracji ułatwia efektywne przekształcania, unowocześnienia oraz dostosowywanie regionu do wyzwań cywilizacyjnych. Mazowsze zasadnie aspiruje do rangi atrakcyjnego partnera w stosunkach z innymi regionami Europy, który jest sprawnie zarządzany oraz otwarty na wielostronną współpracę zagraniczną. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej odbywać będzie się poprzez tworzenie moŝliwie najlepszych warunków do inwestowania, tworzenie klimatu dla innowacyjności i pobudzania przedsiębiorczości, rozwój otoczenia biznesu oraz podmiotów ekonomii społecznej. Skuteczna promocja oraz tworzenie warunków do rozwoju, przy duŝym zaangaŝowaniu społeczeństwa oraz kształtowaniu postaw społecznych, przyniosą wymierne efekty gospodarcze. Ten cel będzie realizowany w szczególności poprzez następujące kierunki działań: 5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie Tworzenie moŝliwie najlepszych warunków inwestowania w regionie polegać będzie, nie tylko na poprawie infrastruktury technicznej, ale takŝe tworzeniu klimatu przedsiębiorczości sprzyjającemu prowadzenie działalności gospodarczej. Cel ten będzie realizowany takŝe poprzez: - stosowanie róŝnorodnych form promocji, które powinny przyczyniać się do zintegrowania środowisk kreujących innowacyjność, a takŝe do rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w postaci e-administracji, e-nauki, rozwoju sieci szerokopasmowych oraz zwiększenia roli eksportu w gospodarce regionu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (październik 2007), Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Uszczegółowienie RPO WM z września 2008 r.) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wykazanej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku Głównym celem RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy 18

20 Cel ten będzie realizowany poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. 2. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej Realizacji tego celu odbywać się będzie poprzez projekty przewidziane w Priorytetach: III. Regionalny system transportowy. IV. Środowisko, zapobieganie zagroŝeniom i energetyka. 3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie PowyŜszy cel będzie realizowany w ramach dwóch Priorytetów: V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu VI..Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie realizowany w ramach Priorytetu: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Projekt pt. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa jest spójny z Priorytetem II RPO WM Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Przedsięwzięcie bezpośrednio wpisuje się w cele Działania 2.2 Rozwój e-usług a więc zapewnienie powszechnego dostępu do usług on-line mieszkańcom i przedsiębiorcom na terenie całego regionu (przystąpienie do Projektu jest otwarte dla wszystkich samorządów na terenie województwa mazowieckiego). Jako jeden z przykładów projektów moŝliwych do dofinansowania w ramach tego działania bezpośrednio wskazano e-usługi w administracji publicznej. Strategia e-rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata Podczas posiedzenia w dn. 4 września 2006 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie Strategii e-rozwoju Województwa Mazowieckiego. Samorząd województwa mazowieckiego został tym samym wyposaŝony w narzędzie słuŝące wdraŝaniu strukturalnej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Strategia województwa mazowieckiego jest pierwszym w Polsce dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi European Regional Information Society Association i jednocześnie pierwszą regionalną strategią e-rozwoju związaną z perspektywą finansowania funduszy strukturalnych na lata Strategia zorganizowana została wokół następujących priorytetów wypracowanych w partycypacyjnym modelu we współpracy z samorządowcami, naukowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych Mazowsza. 19

21 Strategia wytypowała 4 priorytety e-rozwoju województwa mazowieckiego: Priorytet I - Stworzenie systemu usług on-line dla mieszkańców Priorytet II - Pobudzenie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Priorytet III - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Priorytet IV - Zarządzanie e-rozwojem oraz kreowanie i pomnaŝanie kapitału ludzkiego Niniejszy Projekt jest zbieŝny z następującymi celami strategicznymi Priorytetu I: 1.1 Zintegrowanie usług publicznych świadczonych on line przez administrację lokalną i regionalną, a takŝe inne urzędy oraz podmioty realizujące zadania publiczne 1.5 Promocja korzystania przez mieszkańców z usług publicznych drogą elektroniczną 1.6 Wypracowanie modelowego systemu permanentnej edukacji dla pracowników sektora publicznego i mieszkańców w zakresie korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz wdraŝania strategii e Rozwoju W ramach Priorytetu II przedsięwzięcie ma związek z poniŝszymi celami strategicznymi: 2.1 Zwiększenie wsparcia na inwestycje władz publicznych na infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w regionie, a w szczególności w rozwój systemów e usług na rzecz przedsiębiorców 2.2 Zwiększenie nakładów finansowych na projekty modernizacyjne bazujące na rozwiązaniach ICT 2.4 Promowanie branŝowej wiedzy i wymiany doświadczeń ( dobrych praktyk e biznesu), a takŝe branŝowych usług świadczonych drogą elektroniczną przez i dla przedsiębiorców 2.6 Promowanie korzystania z usług publicznych on line wśród przedsiębiorstw Priorytet III obejmuje działania ukierunkowane na wyrównywanie szans mieszkańców biedniejszych terenów oraz innych grup znajdujących się w gorszym połoŝeniu (m.in. niepełnosprawni). Przedsięwzięcia objęte priorytetem III polegać będą na tworzeniu stabilnych podstaw dla włączenia grup zagroŝonych wykluczeniem informacyjnym w miastach i na wsi w krąg społeczeństwa wiedzy m.in. dzięki zapewnieniu publicznie dostępnych usług świadczonych drogą elektroniczną. Zasięg Projektu obejmuje wiele gmin, jest to istotne z punktu widzenia tego priorytetu ze względu na ogromne zróŝnicowanie rozwojowe gmin na Mazowszu. W ramach tego priorytetu Projekt koreluje z pierwszym celem strategicznym: 3.1 Zwiększenie nakładów finansowych na infrastrukturę powszechnego dostępu do zasobów internetu, moŝliwości edukacyjnych, róŝnorodnych usług dostępnych drogą elektroniczną na obszarach słabo strukturalnie rozwiniętych i dotkniętych wykluczeniem informacyjnym. 20

22 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza , Warszawa 2008 Regionalna Strategia Innowacji (RIS Regional Innovation Strategy ) dla Mazowsza jest dokumentem, który wskazuje w jaki sposób władze samorządowe województwa będą starały się rozwijać region poprzez wspieranie innowacji i innowacyjności. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza nie jest dokumentem przypadkowym. Prace nad budowaniem strategii innowacji w całej Polsce wpisują sie w ogólnoświatowy trend dostrzegania znaczenia wiedzy w rozwoju. Regiony europejskie juŝ w połowie lat 80-tych zaczęły stosować strategiczne podejście do kwestii innowacji, a obecnie juŝ wszystkie województwa w Polsce posiadają tego typu dokument. Województwo mazowieckie jako ostatnie spośród wszystkich województw w Polsce opracowało regionalną strategię innowacji. RIS dla Mazowsza jest dokumentem, który uzupełnia szeroką gamę opracowań strategicznych. Najsilniej związana jest ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 oraz Strategią e-rozwoju Województwa Mazowieckiego. Relacje z pierwszym z wymienionych dokumentów przejawiają sie w uzupełnieniu i rozszerzeniu znaczenia innowacji dla rozwoju całego regionu. Strategia rozwoju Mazowsza zawiera cele odnoszące sie do innowacji. Trzy cele strategiczne: budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości Ŝycia mieszkańców województwa; zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym; poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównowaŝonego rozwoju stwarzają szerokie pole dla rozwoju innowacji, co jest przedmiotem zainteresowania RIS dla Mazowsza. Z kolei w stosunku do Strategii e-rozwoju RIS dla Mazowsza jest dokumentem znacznie szerszym. Strategia e-rozwoju koncentruje sie na technologiach informacji i komunikacji, których dostateczny rozwój jest nieodzownym warunkiem osiągania celów zarówno Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, jak i RIS dla Mazowsza. Projekt niniejszy, rozpatrywany w szerszym kontekście elektronicznej administracji samorządowej, znajduje swoje uzasadnienie w aktach prawnych i innych dokumentach dotyczących: rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozwoju elektronicznej administracji, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dostępu do informacji publicznej, świadczenia usług drogą elektroniczną, podpisu elektronicznego. Podstawowe akty prawne związane z elektroniczną administracją 21

23 Idea społeczeństwa informacyjnego została uwzględniona w poniŝszych aktach prawnych, co niejednokrotnie ma pośredni lub bezpośredni związek z niniejszym Projektem. Ustawa o podpisie elektronicznym ((Dz. U Nr 130, poz z późn. zm.) Znowelizowana ustawa określa warunki stosowania oraz skutki prawne związane z jego stosowaniem. Ustawa w znaczący sposób wyprzedziła jednak faktycznie moŝliwości tak technologiczne jak i w szczególności prawne. W obecnym stanie zaawansowania technologicznego podpis elektroniczny jest absolutnie niezbędnym warunkiem zaistnienia społeczeństwa informacyjnego, dającego moŝliwość realnego w nim działania. Bez uregulowań dotyczących podpisu elektronicznego koncepcje e-usług sprowadzone zostaną wyłącznie do ułomnej roli informacyjnej. RównieŜ bez infrastruktury technologicznej i gotowości społecznej (uzyskanej dzięki e-edukacji) korzyści wynikające ze stosowania podpisu elektronicznego nie będą mogły być nigdy w pełni zdyskontowane. Podpis elektroniczny będzie równieŝ podstawą funkcjonalności skrzynek elektronicznych w zakresie urzędowego poświadczania odbioru doręczonych dokumentów elektronicznych, dlatego przepisy ustawy znajdują zastosowanie do dostawcy oprogramowania, jako do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Rozwinięciem ustawy są wydane na jej podstawie i w celu jej realizacji przepisy wykonawcze, wśród których istotny wpływ na realizację projektów kluczowych ma Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U nr 151, poz. 1078), które określa warunki techniczne udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej odbiorcom usług certyfikacyjnych oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej odbiorcom usług certyfikacyjnych. Reasumując realizacja Projektu i podpis elektroniczny regulowany zapisami Ustawy są względem siebie wysoce komplementarne. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.) Ustawa nazwana antyspamową ze względu na uregulowanie problemu niechcianej wysyłki reklamowej - ustawa definiuje prawa i obowiązki stron zwłaszcza usługodawcy związane z elektronicznym świadczeniem usług, wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu elektronicznego świadczenia usług oraz zasady ochrony danych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przepisy ustawy naleŝy uwzględnić co do obowiązków udostępniania przez usługobiorcę informacji określonych w art. 5 i 6 ustawy, stworzenia przez usługobiorcę regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, a takŝe ograniczeń co do zakresu 22

24 moŝliwych do przetwarzania informacji dotyczących usługobiorcy zgodnie z katalogiem opisanym w art. 18 ust. 1 ustawy. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) KaŜdy podmiot publiczny zobowiązany jest uŝywać do realizacji zadań publicznych wyłącznie systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych zgodnie z ustawą i odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowych. Ponadto w ramach realizacji projektów kluczowych naleŝy zapewnić zgodne z ustawą poddanie programu informatycznego kontroli oraz wyposaŝenie podmiotu uŝywającego programu w zestawienie wykorzystywanych przez program struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, w celu wykonania obowiązku opublikowania tych danych w BIP, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy. Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U nr 212 poz z późn. zm.), a dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U.2005 nr 214 poz z późn. zm.), natomiast opis sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym formułuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U nr 205 poz z późn. zm.). Przywołane rozporządzenia wydane zostały na podstawie ustawy i w celu jej wykonania i wpływają na sposób realizacji projektów kluczowych we właściwych zakresach normowania. Z uwagi na fakt, iŝ wszelkiego rodzaju wytwarzane w ramach relacji organu administracji publicznej i petenta akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, i inne dokumenty elektroniczne stanowią materiały archiwalne w rozumieniu Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U nr 97 poz. 673 z późn. zm.). Ustawa ta wpływa na realizację zamówień w ramach projektów kluczowych w zakresie, w jakim naleŝy uwzględnić w nich sposób przechowywania i archiwizacji tych materiałów. Wpływ na realizacje projektów kluczowych mają zwłaszcza zasady dotyczące niezbędnych elementów struktury przechowywanych i archiwizowanych dokumentów elektronicznych, opisane w wydanym na podstawie ustawy i w celu jej realizacji Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych 23

25 i administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U nr 206 poz z późn. zm.), natomiast opis sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi powstającymi i napływającymi do organów administracji publicznej i ich jednostek, zasad ewidencjonowania, przechowywania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz ich zabezpieczania przed utratą i nieuprawnionymi zmianami, a takŝe zasad i trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych formułuje Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U.2006 nr 206 poz z późn. zm.). Pośredni wpływ ustawy na realizacje projektów kluczowych ma równieŝ wydane na jej podstawie Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U.2006 nr 206 poz z późn. zm.) określające wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych wykorzystywane przez wdroŝone aplikacje. 24

26 3.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Projektu Potencjał połoŝenia geograficznego województwa mazowieckiego Mazowsze jest centralnym, atrakcyjnie połoŝonym na skrzyŝowaniu szlaków komunikacyjnych i zapewniającym dogodne połączenia z resztą Polski i krajami centralnej Europy. Historycznie województwo mazowieckie istniało w latach oraz Obecne województwo mazowieckie zostało utworzone w 1999 roku z niŝej wyszczególnionych województw poprzedniego podziału administracyjnego: warszawskiego (w całości) ostrołęckiego (oprócz gminy Rozogi) radomskiego (oprócz gmin Drzewica i Gowarczów) ciechanowskiego (oprócz gmin powiatu działdowskiego) siedleckiego (oprócz gmin powiatu łukowskiego i gminy Kłoczew) płockiego (oprócz gmin powiatów kutnowskiego i łęczyckiego oraz gminy Kiernozia) skierniewickiego (gminy powiatu sochaczewskiego bez gminy Iłów i Ŝyrardowskiego oraz 3 gminy powiatu grodziskiego: Baranów, Jaktorów i śabia Wola) bialskopodlaskiego (tylko gminy powiatu łosickiego) łomŝyńskiego (tylko 5 zachodnich gmin powiatu ostrowskiego) Mapa 1 PołoŜenie województwa mazowieckiego na terenie kraju 25

27 Powierzchnia województwa mazowieckiego to ,18 km² (11 proc. powierzchni kraju). W roku 2008 ludność województwa wynosiła 5.195,00 1 mieszkańców (tyle, ile wynosi połowa ludności Węgier lub Czech), kobiety stanowią 52,1% populacji. Gęstość zaludnienia w województwie wynosi osób na km². Jego urbanizacja waha się na poziomie 64,7%. Stolicą regionu jest Warszawa (1,7 mln mieszkańców). Mapa 2 Województwo mazowieckie 1 Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN (pl). Informacje i opracowania statystyczne (2008). 2 Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN (pl). Informacje i opracowania statystyczne (2008). 26

28 Geograficznie województwo połoŝone jest w większości na obszarze NiŜu Środkowoeuropejskiego, tylko jego niewielkie wschodnie fragmenty leŝą na terenie NiŜu Wschodniobałtycko-Białoruskiego, a południowe na terenie WyŜyn Polskich. Obszar Województwa zawiera się w 11 makroregionach fizycznogeograficznych oraz 34 mezoregionach 3. Województwo mazowieckie połoŝone jest w środkowo-wschodniej Polsce. Graniczy ono z następującym województwami: podlaskim kujawsko-pomorskim warmińsko-mazurskim świętokrzyskim lubelskim łódzkim Województwo mazowieckie jest największym i najludniejszym regionem Polski, co wynika z usytuowania w nim jedynej w kraju, ukształtowanej aglomeracji - metropolii warszawskiej - liczącej około 2,8 mln mieszkańców. JednakŜe z uwagi na wchodzące w jego skład obszary dawnych województw: ciechanowskiego, płockiego, radomskiego, i siedleckiego, które są znacznie mniej zaludnione oraz słabiej zurbanizowane, gęstość zaludnienia regionu jest tylko o około 20% wyŝsza od średniej krajowej, a wskaźnik urbanizacji przekracza średnią zaledwie o 5%. Ta dychotomia między metropolitalnym centrum regionu i rolniczymi peryferiami stanowi podstawową cechę województwa mazowieckiego. Co więcej, to największe w kraju wewnątrzregionalne zróŝnicowanie ma tendencje do pogłębiania się na skutek przewagi procesów polaryzacji nad procesami dyfuzji rozwoju, których zasięg ograniczony jest do km od centrum Warszawy 4. Terytorialnie województwo mazowieckie składa się z 42 powiatów (37 ziemskich oraz 5 grodzkich). Powiaty dzielą się na 314 gmin - 35 gmin miejskich, 50 gmin miejsko-wiejskich oraz 229 gmin wiejskich. W województwie mazowieckim zlokalizowanych jest 85 miast, w tym 5 miast na prawach powiatów oraz 30 miast na prawach gminy. Największymi z nich są: Warszawa (1,7 mln mieszkańców), Radom (224 tys. mieszkańców), Płock (126 tys. mieszkańców), Siedlce (76 tys. mieszkańców), Ostrołęka ( 54 tys. mieszkańców), Ciechanów ( 46 tys. mieszkańców) 5. 3 Źródło Internet - 4 Źródło Internet - 5 Źródło Internet - 27

29 Mimo, Ŝe województwo mazowieckie jest często określane jako Mazowsze, nie jest ono nim w całości. Wschodnia część województwa to region podlaski (w znacznie mniejszym stopniu niŝ geograficznie), natomiast południowa część to ziemia radomska będąca częścią Małopolski. RóŜnice historyczno-kulturowe widoczne są w wielu aspektach, m.in. w architekturze wiejskiej czy w strojach ludowych Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Projektu Gospodarka Województwo mazowieckie ma najwyŝszy, spośród wszystkich polskich województw, dochód na głowę mieszkańca, który wynosi około 18 tys. euro, co jest porównywalne do dochodu Grecji i stanowi 74% średniego dochodu w Unii Europejskiej. Warszawa jest uznawana za finansową stolicę Polski. Warto podkreślić teŝ, iŝ województwo mazowieckie cechuje się takŝe bardzo wysokim 74,7% wskaźnikiem zatrudnienia. Liczący 13 %. ogólnej liczby mieszkańców kraju region województwa mazowieckiego wytwarza ponad 20% krajowego PKB. Na jego terenie działa ponad 500 tys. firm. Tabela 1 Przeciętne zatrudnienie w województwie mazowieckim źródło: Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego za III kwartał 2008, GUS

30 W Płocku swoją siedzibę ma PKN Orlen - największy polski koncern paliwowy. Głównymi sektorami gospodarki regionu są handel, telekomunikacja, usługi finansowe, ubezpieczenia, IT, przemysł samochodowy oraz petrochemiczny. Działające tu firmy zostały najszybciej sprywatyzowane. Obecnie, ze względu na szybką restrukturyzację sektora państwowego, dynamiczny i chłonny rynek aglomeracji warszawskiej oraz rozwój infrastruktury, Mazowsze jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo polskim regionem. Mapa 3 Struktura podmiotów gospodarczych województwa mazowieckiego stan na III kwartał 2008r źródło: Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego za III kwartał 2008, GUS 2008 PołoŜenie Mazowsza jest istotne z punktu widzenia dynamiki rozwoju gospodarczego. Rozwój regionu wiąŝe się zarówno z centralnym połoŝeniem w kraju oraz stołecznością Warszawy. W Warszawie i okolicznych miastach jest zatrudnionych 14% wszystkich pracowników w kraju. Na siedzibę swojej firmy region wybrało prawie 30% zainteresowanych Polską inwestorów zagranicznych. 29

31 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie kształtowało się pod koniec roku 2008 na poziomie 4468,39zł, co w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 3181,46zł wypada niezwykle korzystnie. Z powyŝszego wynika, iŝ przeciętne wynagrodzenie pracowników na Mazowszu przewyŝsza o ponad 30% średnią krajową. Warto podkreślić teŝ, iŝ województwo jest węzłowym dla kraju punktem komunikacyjnym. Przebiegają przez nie waŝne dla europejskiej gospodarki szlaki, m.in. droga ParyŜ Berlin Warszawa Moskwa (główna europejska oś komunikacyjna na szlaku wschód zachód), a takŝe droga wiodąca z północnego wschodu Europy do Europy Środkowej. Tabela 2 Przeciętne wynagrodzenie w województwie mazowieckim źródło: Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego za III kwartał 2008, GUS 2008 Jak juŝ wcześniej wspomniano, istotnym powodem do lokowania inwestycji na Mazowszu jest dobra infrastruktura i komunikacja (Mazowsze ma dobrą komunikację z resztą kraju i międzynarodowy port lotniczy Okęcie, który obsługuje ponad 80 proc. przylatujących do Polski pasaŝerów), a takŝe dobrze wykształcona siła robocza. 30

32 Tabela 3 Dane o populacja mieszkańców województwa mazowieckiego źródło: Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego za III kwartał 2008, GUS 2008 Na koniec roku 2008 populacja ludności województwa wynosiła 5 195,00 tys. ludności. Prognoza demograficzna dla województwa mazowieckiego wykazuje tendencję wzrostową. Szacuje się, Ŝe do roku 2035 będzie się ona wahać na poziomie 5,5 miliona, co daje przyrost o 5,4%. Mając na względzie kryzys demograficzny w kraju i przewidywany spadek ludności Polski o 5,6%, wzrost ten jest dobrym wskaźnikiem rozwoju regionu. PoniŜej przedstawiono długookresową prognozę ludności dla województwa mazowieckiego. 31

33 Wykres 1 Długookresowa prognoza ludności województwa mazowieckiego do roku 2035 źródło: Statystka Mazowsza, Urząd Statystyczny w Warszawie

34 Rozbudowana sieć drogowa i kolejowa łączy Mazowsze z pozostałymi regionami kraju. Ułatwia to prowadzenie działalności zarówno tym firmom, które koncentrują się na eksporcie, jak dostępność tym, które zdecydowały się zainwestować w Polsce ze względu na wielkość rodzimego rynku. Mazowsze oferuje takŝe podmiotom gospodarczym najlepszą w kraju infrastrukturę począwszy od standardu powierzchni biurowych przez telekomunikację, komunikację i usługi dla biznesu. Warszawa na tle innych europejskich miast oferuje relatywnie dobre ceny powierzchni biurowych najwyŝszym standardzie. Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego spowodowała polepszenie warunków działania firm. Kraj pokrywa sieć telefonii komórkowej, jedna z najlepiej rozwiniętych w Europie, obejmująca swym zasięgiem ponad 92% powierzchni kraju i skutecznie rywalizującej z telefonią naziemną. Istotnym powodem lokowania inwestycji na Mazowszu są takŝe dobra infrastruktura i transport. Mapa 4 Struktura bezrobotnych w/g wieku stan na III kwartał 2008r źródło: Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego za III kwartał 2008, GUS

35 Jednocześnie jednak, mazowieckie jest jednym z najbardziej zróŝnicowanych gospodarczo województw w kraju. Większość województwa jest stosunkowo słabo rozwinięta. Wybija się tu najbardziej rozwinięta gospodarczo Warszawa oraz jej okolice, bogate są równieŝ miasta Płock oraz Siedlce. Najbiedniejszym regionem jest region radomski. Radom ma obecnie najwyŝsze bezrobocie wśród miast ponad 100-tysięcznych oraz wśród powiatów grodzkich. Tabela 4 Bezrobotni i stopa bezrobocia województwa mazowieckiego źródło: Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego za III kwartał 2008, GUS 2008 Choć stopa bezrobocia w całym województwie mazowieckim kształtowała się na początek grudnia 2008 na poziomie 7,1%, to warto podkreślić przeogromne dysproporcje w tym zakresie - od aglomeracji Warszawy, gdzie kształtuje się ono na poziomie 1,9% do powiatów szydłowieckiego - 30,8%(!) oraz radomskiego - 26%. W danych statystycznych poraŝa fakt, iŝ ludźmi dla których brak jest pracy są ludzie młodzi w wieku lat. Stanowią oni aŝ 47,5%(!) ogółu bezrobotnych. 34

36 Mapa 5 Ludność województwa w/g ekonomicznych grup wieku stan na III kwartał 2008r źródło: Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego za III kwartał 2008, GUS 2008 Mazowsze jest takŝe liderem pod względem ulokowanych w regionie inwestycji zagranicznych. Polska jest głównym beneficjentem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Środkowej Europie: w 2003 FDI przekroczyły poziom 65 mld USD. Według danych Polskiej Agencji Inwestycji zagranicznych (PAIZ), najwaŝniejsze czynniki skłaniające do wyboru Polski jako miejsca inwestycji to wielkość i chłonność rynku (prawie 40 mln osób, największy kraj w środkowej Europie), niski koszt pracy (jeden z najniŝszych na kontynencie), dobre otoczenie dla biznesu, rosnąca integracja ze światową gospodarką oraz sukces polskiej prywatyzacji. Ponad 70% kapitału zainwestowanego w Polsce pochodzi z firm europejskich. Najwięksi inwestorzy według kraju pochodzenia to Francja (20% wszystkich inwestycji), USA (14%) i Niemcy (13%), Holandia (9%) i Włochy (6%). Z badań atrakcyjności inwestycyjnej regionów prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, Ŝe Mazowsze jest i na długo pozostanie niekwestionowanym liderem w tym zakresie, oferując inwestorom duŝo ciekawsze warunki inwestycji niŝ inne regiony kraju. 35

37 Edukacja Na terenie województwa działa bardzo dobrze rozwinięte zaplecze naukowo-oświatowe. Jest to obszar występowania wielu uczelni wyŝszych zarówno niepublicznych (ponad 100 szkół wyŝszych), jak teŝ i publicznych. Ich największym skupiskiem jest oczywiście Warszawa, ale są one równieŝ zlokalizowane w innych miastach województwa (Płock, Pułtusk, Radom, Siedlce). Do najwaŝniejszych wyŝszych uczelni publicznych zlokalizowanych na terenie województwa zalicza się: Akademia Obrony Narodowej; Akademia Pedagogiki Specjalnej; Akademia Podlaska w Siedlcach; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Politechnika Warszawska; Politechnika Radomska; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojskowa Akademia Techniczna. Turystyka Mazowieckie to przede wszystkim tereny nizinne, w tym głównie Równina Środkowopolska. Poprzez środkową część przebiega dolina Wisły. Występują równieŝ kąpieliska - Pojezierze Gostyńskie oraz Zalew Zegrzyński. Największymi kompleksami leśnymi są puszcze: Kampinoska, Kurpiowska, Biała, Kozienicka i Mariańska. Turystyce sprzyjają dobre połączenia z miastami europejskimi, wysoki poziom usług hotelowych i komunikacyjnych oraz bogactwo obiektów zabytkowych. Warszawa pełni funkcję największego centrum turystycznego. Poza granicami miasta jest wiele interesujących miejsc do zwiedzania - śelazowa Wola, Opinogóra, Warka, Pułtusk, Czarnolas, a takŝe zamki piastowskie w Ciechanowie, Czersku i Płocku oraz muzea w Radomiu i Sierpcu. 36

38 Według GUS, baza noclegowa składa się z 181 hoteli oraz 150 innych obiektów, co daje ponad 36 tysięcy miejsc noclegowych. Turyści najczęściej nocują w hotelach (81%). Odnotowuje się sporą liczbą turystów zagranicznych. Szczególnie chętnie województwo mazowieckie odwiedzają Brytyjczycy (12,1% ogółu turystów) i Niemcy ( 11,3%). Spoza Europy największą liczbę turystów odwiedzających Warszawę są Amerykanie (9,2%). Powierzchnia obszarów chronionych w województwie mazowieckim ogółem wynosiła ,9 ha, co stanowiło 29,6% powierzchni województwa. Na terenie województwa mazowieckiego znajdują się: 1 park narodowy (Kampinoski Park Narodowy), 9 parków krajobrazowych, 171 rezerwatów przyrody oraz 62 obszary chronionego krajobrazu Informatyzacja oraz e-administracja w województwie mazowieckim na tle Polski oraz Unii Europejskiej Truizmem jest stwierdzenie, Ŝe nikt nie lubi kolejek w urzędach. Koncepcja elektronicznej administracji (e-government) zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu. Praktyki takie stają się coraz powszechniejsze w wielu krajach UE. Dlatego tak warto inwestować w modernizację administracji. Elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) to wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej, w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, wzmocnienia zaangaŝowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia dla polityki państwa 6. W unijnych planach e-administracja jest elementem szerszej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy wpisującej się w postulaty Strategii Lizbońskiej. NajwaŜniejszym zadaniem, przed jakim stoi elektroniczna administracja, jest świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Zamówienie wizyty lekarskiej przez Internet, złoŝenie deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne i prawne za pomocą kliknięcia myszką, wyrobienie nowego dowodu bez wychodzenia z domu - to tylko przykłady takich usług. Ich udostępnianie ma słuŝyć usprawnieniu kontaktów obywateli z władzami wszystkich szczebli i przyspieszeniu procedur załatwiania spraw urzędowych. Raport z badań jakościowych, obejmujących róŝne przedsięwzięcia z zakresu e-government w ośmiu krajach UE, dowodzi, Ŝe inwestowanie w nowoczesną administrację rzeczywiście przynosi korzyści. Przekształcenie urzędów w e-urzędy - czynne 24 godziny na dobę, siedem dni 6 Na podstawie definicji ze strony internetowej Komisji Europejskiej 37

39 w tygodniu oznaczało dla osób fizycznych i prawnych większą róŝnorodność sposobów dostarczania informacji oraz ich lepszą jakość. Wiązało się równieŝ z oszczędnością czasu, a takŝe z duŝą elastycznością zarówno w wyborze miejsca, jak i pory dnia załatwiania spraw urzędowych. Rezultatem było poprawienie poziomu świadczonych usług, a tym samym zwiększenie satysfakcji ich odbiorców. Rozwój e-administracji jest korzystny dla obywateli i przedsiębiorców, ale jak wskazuje cytowany raport przede wszystkim dla administracji publicznej. Wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych (ICT) w urzędach pozwoliło na oszczędności czasu oraz zmniejszenie nakładów finansowych i obciąŝeń urzędników. W Estonii, zgodnie z nowymi przepisami, zarejestrowanie firmy przez Internet jest moŝliwe w dwie godziny. W Danii wystawianie oraz przesyłanie faktur w formie elektronicznej przynosi podatnikom oszczędności ok. 150 mln euro. Szacuje się, Ŝe jego wprowadzenie we wszystkich państwach Unii Europejskiej mogłoby przynieść zmniejszenie kosztów o ponad 50 mld euro rocznie 7. Przekształcenie administracji w e-administrację nie sprowadza się wyłącznie do stworzenia odpowiedniego portalu internetowego, za pomocą którego świadczone są usługi. Konieczne jest przeprojektowanie wewnętrznych procesów administracyjnych a takŝe przebudowa zaplecza wspomagającego wykonywanie zadań. Urząd ma działać jak nowoczesna firma z wyodrębnionym tzw. front office, czyli działem obsługi klienta, który drogą elektroniczną przyjmuje zlecenie. Za jego realizację odpowiada tzw. back office, zajmujący się wewnętrznymi procedurami administracyjnymi, które automatycznie przetwarzają wprowadzone do systemu dane. Dla zapewnienia elektronicznej wymiany informacji między róŝnymi instytucjami konieczna jest interoperacyjność, czyli zdolność współpracy pomiędzy róŝnymi systemami informatycznymi tak, aby było to bezpieczne. W celu badania rozwoju e- administracji wyróŝniono 20 kategorii podstawowych usług publicznych. Dwanaście z nich skierowanych jest do obywateli, a osiem do przedsiębiorców (zob. wykres 5). W zaleŝności od stopnia rozwoju e-administracji usługi te mogą być świadczone na czterech róŝnych poziomach: A. stopień pierwszy (tzw. informacja on-line) moŝliwość wyszukania informacji o danym urzędzie oraz świadczonych tam usługach na jego stronie internetowej; B. stopień drugi (tzw. interakcja jednokierunkowa) moŝliwość wyszukania informacji oraz pobrania oficjalnych formularzy ze strony internetowej urzędu; C. stopień trzeci (tzw. interakcja dwukierunkowa) moŝliwość wyszukania informacji, pobrania oraz odesłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu; 7 Biuro Analiz Sejmowych nr.18/ Na podstawie: oraz Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010: przyspieszenie wprowadzenia elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią dla wszystkich, COM 173 wersja ostateczna. 38

40 D. stopień czwarty (tzw. transakcja) pełna obsługa procesu, czyli moŝliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy, ich odesłanie po wypełnieniu i złoŝeniu podpisu elektronicznego, aŝ do uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, o który dana osoba/ firma występuje. Umownie przyjmuje się, Ŝe wymienionym etapom rozwoju e-administracji odpowiadają wartości na skali procentowej (odpowiednio: pełna realizacja A=25%, B=50%, C=75% i D=100%). Stosowanie tych wartości pozwala na ocenę ogólnego stopnia zaawansowania rozwoju publicznych serwisów internetowych. Wykres 2 Szacunkowa ocena dostępności on-line dwudziestu podstawowych usług publicznych według czterostopniowej skali pomiaru w Polsce źródło: Biuro Analiz Sejmowych nr.18/2007 E-usługi publiczne w Polsce w latach nie osiągały nawet pierwszego stopnia rozwoju e-government. W 2004r. stopień zaawansowania rozwoju publicznych serwisów internetowych oszacowano na 36%, natomiast w 2006r. na 53%. Oznacza to, Ŝe polska e-administracja osiągnęła drugi stopień rozwoju, który pozwala na udostępnianie informacji oraz formularzy do pobrania na stronach internetowych urzędów. Równocześnie odsetek podstawowych usług publicznych, które zapewniają pełną obsługę elektroniczną procesu, wzrósł z 10% w 2004r. do 20% w roku

41 Z badania przeprowadzonego w kwietniu 2006 r. na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, Ŝe większość podstawowych usług publicznych w Polsce poza procedurami umoŝliwiającymi uzyskanie zezwoleń na korzystanie ze środowiska oraz związanymi z słuŝbą zdrowia (np. umówienie się na wizytę do lekarza/szpitala i uzyskanie porady lekarskiej przez Internet) osiągnęła co najmniej poziom informacji on-line (zob. wykres 1). Zamieszczanie informacji o danym urzędzie oraz sposobach obsługi klientów na stronie internetowej nie wymaga właściwie zmian w jego wewnętrznym funkcjonowaniu i jest relatywnie łatwe do wprowadzenia. Znacznie rzadziej jednak strony www instytucji publicznych mają cechy e-urzędu. Tylko dziewięć spośród dwudziestu usług podstawowych osiągnęło w Polsce poziom jednokierunkowej interakcji (drugi stopień rozwoju e-government). Za pomocą dostępnych witryn moŝna najczęściej pobrać formularze, ale ich złoŝenie i uiszczenie opłat wymaga wizyty w urzędzie. Na niskim poziomie pozostają usługi świadczone na poziomie transakcji, które wymagają m.in. stworzenia nowych procedur administracyjnych, integracji rejestrów państwowych i baz danych, a ponadto zmiany uregulowań prawnych. Zaledwie cztery spośród dwudziestu wyróŝnionych zadań publicznych osiągnęły w 2006r. czwarty stopień rozwoju, z czego trzy usługi dotyczyły przedsiębiorców, a jedna obywateli. Były to: prezentacja danych statystycznych, rejestracja i pobór naleŝności celnych (dzięki Systemowi Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA), przekazywanie do ZUS (za pośrednictwem programów Płatnik i Płatnik przekaz elektroniczny) dokumentów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz w przypadku obywateli usługi świadczone przez urzędy pracy w zakresie pośrednictwa pracy. Wykres 3 Dostępność transakcyjnych e-usług publicznych w krajach Unii Europejskie (w %) źródło: Biuro Analiz Sejmowych nr.18/

42 W porównaniu do krajów UE Polskę cechuje słaby rozwój e-usług publicznych. W połowie 2006r. średni poziom rozwoju e-government wśród krajów UE-25 wynosił 75% (osiągał zatem stopień dwustronnej interakcji), tymczasem w Polsce 53% (spełniał kryterium jednostronnej interakcji). Nasz kraj z odsetkiem zaledwie 20% usług osiągających poziom transakcji (czyli czwarty) znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów UE (por. wykres 2). Statystyczny Europejczyk z UE- 25 drogą elektroniczną moŝe załatwić około dziesięciu podstawowych usług publicznych, podczas gdy przeciętny Polak tylko cztery na dwadzieścia badanych. NiŜszy poziom rozwoju e-administracji jest charakterystyczny dla większości nowych krajów członkowskich, ale niektóre z nich, jak Estonia, Malta czy Słowenia, znajdują się w czołówce obok Austrii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Podobnie jak w innych krajach Unii, w Polsce przedsiębiorcy mogą załatwić on-line więcej spraw, niŝ osoby fizyczne. W 2006r. w UE-25 odsetek usług transakcyjnych dla przedsiębiorstw wyniósł średnio 67,8%, dla obywateli 36,8%. W Polsce to odpowiednio 37,5% oraz 8,3% 8. Warto spojrzeć na e-usługi równieŝ od strony popytu na nie. Dostępność e-usług publicznych dla obywateli jest mała, ale niewielkie jest teŝ wykorzystanie tych juŝ świadczonych on-line. Polska z odsetkiem 6% obywateli, którzy korzystali z informacji lub formularzy ze stron internetowych instytucji publicznych, znacząco odstaje od średniej UE (por. wykres 3). Dość wysoki jest za to udział przedsiębiorstw, które kontaktują się z administracją publiczną przez Internet - w 2006r. z tej formy skorzystało 61% firm, co sytuuje Polskę blisko średniej wynoszącej dla UE-25 64% 9. Wykres 4 Liczba obywateli korzystających z e-government w krajach Unii Europejskiej (w %) źródło: Biuro Analiz Sejmowych nr.18/ Biuro Analiz Sejmowych nr.18/ Na podstawie: Poland i2010 Annual Report 2007, 9 Biuro Analiz Sejmowych nr.18/ Na podstawie: Poland i2010 Annual Report 2007, 41

43 W latach na informatyzację administracji publicznej przeznaczono z budŝetu państwa, funduszy UE, Funduszu Schengen i Norweskiego Mechanizmu Finansowego ponad 2,5 mld zł. Planowane inwestycje mają pozwolić na nadrobienie zaległości. Do końca 2010r. ponad 20 zadań publicznych powinno być realizowanych z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Aby funkcjonowanie e-government w Polsce nie ograniczało się wyłącznie do udostępniania informacji oraz moŝliwości pobrania formularzy ze stron internetowych, konieczne jest m.in.: zakończenie realizacji planowanych projektów teleinformatycznych; nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym, która umoŝliwiłaby jego wdroŝenie i zastosowanie na szerszą skalę; uproszczenie i uzupełnienie obowiązującego prawodawstwa związanego z informatyzacją administracji; przygotowanie infrastrukturalne ze strony urzędów; zapewnienie jak najszerszej grupie społeczeństwa łatwego, powszechnego i tańszego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Gospodarstwa domowe oraz osoby indywidualne w Unii Europejskiej Wyniki badań gospodarstw domowych i osób indywidualnych w krajach wspólnoty wskazują na stopniowy wzrost liczy gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu, w tym dostęp za pośrednictwem łączy szerokopasmowych. Wykres 5 Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej (EU 27, , %) źródło: dane Eurostatu W pierwszym przypadku odnotowano wzrost wartości udziału z 48% w 2005 roku do 54% w 2007 roku, natomiast udział gospodarstw domowych łączących się z Internetem za pomocą łączy szerokopasmowych wzrósł w tym samym okresie z 23% do 42%. 42

44 Wykres 6 Osoby, korzystające z internetu najmniej raz w tygodniu wg wieku i płci (EU 27, , %) źródło: dane Eurostatu Obserwacja statystyk korzystania z Internetu w przekrojach wg wieku ujawnia wyraźną dysproporcję. Osoby z najniŝszego przedziału wiekowego od 16 do 24 roku Ŝycia korzystają z Internetu zdecydowanie najczęściej, korzystanie z Internetu co najmniej raz w tygodniu deklarowało 77% kobiet i 79% męŝczyzn. Wykres 7 Umiejętności związane z wykorzystaniem komputera (EU 27, , %) źródło: dane Eurostatu W grupie wiekowej lata wartości te wyniosły odpowiednio 55% dla kobiet i 61% dla męŝczyzn. W najstarszej grupie jedynie 19% kobiet i 31% męŝczyzn korzystało z Internetu przynajmniej raz w tygodniu. 43

45 Wykres 8 Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej (EU 27, , %) źródło: dane Eurostatu Tylko co dziesiąta osoba budowała stronę internetową. Zdecydowanie najczęstszą umiejętnością było korzystanie z wyszukiwarek internetowych (57%). Połowa osób potraf takŝe przesyłać pocztę elektroniczną z załącznikami. Udział w czatach, forach dyskusyjnych deklaruje 25% ankietowanych. Natomiast telefonią internetową posługiwało się w 2007r juŝ 15% osób. Wykres 9 korzystanie z Internetu wg celu w krajach Unii Europejskiej (EU 27, , %) źródło: dane Eurostatu Istotne róŝnice w dostępie do Internetu moŝna zaobserwować w zaleŝności od gęstości zaludnienia. W 2007 roku tylko 45% gospodarstw domowych ze słabo zaludnionych obszarów dysponowało dostępem do Internetu, w porównaniu z 58% gospodarstw z gęsto zaludnionych obszarów. 44

46 Tabela 5 Dostęp do Internetu i łącz szerokopasmowych w gospodarstwach domowych w UE źródło: dane Eurostatu Podobne róŝnice występowały ze względu na udział gospodarstw korzystających z Internetu poprzez łącza szerokopasmowe. Osoby indywidualne korzystają z Internetu najczęściej w celu odbierania i wysyłania poczty elektronicznej (51% męŝczyzn, 45% kobiet) oraz wyszukiwania informacji o towarach i usługach (51% męŝczyzn, 43% kobiet). Tabela 6 Umiejętności związane z wykorzystaniem komputera w Unii Europejskiej (EU 27, , %) źródło: dane Eurostatu 45

47 Co czwarty obywatel Unii Europejskiej korzysta z bankowości internetowej (28% męŝczyzn, 22% kobiet). Informatyzacja przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej w 2007 r. pokazuje, Ŝe dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw ma dostęp do Internetu (dokładnie 94%), przy czym 77% ma łącza szerokopasmowe. 65% przedsiębiorstw ma takŝe własną stronę internetową. Wykres 10 Dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej (EU 27, , %) źródło: dane Eurostatu Statystyki te odnotowały niewielki wzrost w porównaniu z rokiem Prezentowane poniŝej wartości oparte są na wynikach badania na próbie przedsiębiorstw o liczbie zatrudnionych dziesięć i ponad dziesięć osób. Tabela 7 Dostęp do Internetu i łącza szerokopasmowego w przedsiębiorstwach UE (EU 27, , %) źródło: dane Eurostatu 46

48 Niemal połowa (44%) przedsiębiorstw korzysta z outsourcingu funkcji ICT/IT. Przodują w tym względzie Dania (76%) i Finlandia (70%). Polska znajduje się w środku stawki z 46% udziałem outsourcingu. NajniŜsze udziały odnotowano w Bułgarii (22%), Litwie (21%) i na Węgrzech (20%). Porównania międzynarodowe w zakresie dostępu do Internetu pokazują, Ŝe dystans dzielący polskie przedsiębiorstwa od podmiotów z czołówki europejskiej (Finlandia, Niderlandy i Słowacja) zmniejszył się i wynosi około 6-7 punktów procentowych. Jednocześnie Polska, z 92% przedsiębiorstw z dostępem do Internetu, zbliŝyła sie do średniej dla 27 krajów UE wynoszącej 93%. Dość wysoki poziom tego wskaźnika pozwala przypuszczać, Ŝe obecnie firmy nie tyle skupiają się na problemie, jak dzięki Internetowi zaistnieć w otoczeniu zewnętrznym, co raczej na tym, aby efektywnie włączyć technologie internetowe do swej strategii biznesowej i zintegrować moŝliwie wiele funkcji, w tym np. zarządzanie zamówieniami, produkcją, zaopatrzeniem, relacjami z klientami oraz własnym personelem. Podstawą do tych działań jest jednak dostęp przedsiębiorstwa do sieci i to jak najlepszej jakości we wszystkich moŝliwych jej przejawach. Schodząc z poziomu europejskiego na poziom naszego kraju moŝna było zauwaŝyć spore zróŝnicowanie w zakresie dostępu do Internetu wśród przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. Największy odsetek firm mających dostęp do sieci globalnej w 2007 r. odnotowano w województwach pomorskim (95%) i podkarpackim (94%), natomiast najmniejszy w podlaskim (86%). Wykres 11 Dostęp do Internetu w polskich firmach w/g województw na tle kraju w 2007r. źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS - Warszawa 2008 Jednak poziom uŝytkowania Internetu szerokopasmowego nie wydaje się być aŝ tak zadowalający, bowiem w roku 2007 w najlepiej wypadającym w rankingu województwie mazowieckim odsetek przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wyniósł 60% i był 47

49 o 7 punktów procentowych wyŝszy od średniej krajowej oraz o 15 punktów od wskaźnika ostatniego w rankingu województwa świętokrzyskiego (45%). Odsetek ten w pozostałych rejonach kraju wahał się od 47% do 55%. Wykres 12 Dostęp do Internetu szerokopasmowego w firmach w/g województw na tle kraju w 2007r. źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS - Warszawa 2008 W 2007 r. w Polsce 95% przedsiębiorstw wykorzystywało komputery, dając 35% swych pracowników moŝliwość pracy na nich, a 26% dostęp do sieci globalnej. Sieć Intranet posiadało 33% firm, a Extranet 7%. TakŜe 7% firm wytworzyło oprogramowanie na własne potrzeby. Dostęp do Internetu posiadało 92% firm, z czego 53% miało dostęp szerokopasmowy, 17% stosowało podpis elektroniczny, a niespełna 3% protokół bezpieczeństwa do przyjmowania zamówień przez Internet. Przedsiębiorstwa wykorzystywały Internet do róŝnych celów: 64% - do kontaktowania się z administracją publiczną, 45% - do monitorowania rynku, 26% - do szkolenia pracowników, 22% - do dokonywania zakupów, 9% do prowadzenia sprzedaŝy on-line, a 72% korzystało z usług bankowych. Własną stronę internetową posiadało 53% firm 10. PowyŜsze badania w przedsiębiorstwach spoza sektora finansowego były prowadzone metodą reprezentacyjną na próbie liczącej ponad 14 tysięcy przedsiębiorstw z całej Polski, co stanowi blisko 18% całej zbiorowości określonej w ramach opisanego zakresu podmiotowego. Na uwagę zasługuje odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących komputery w poszczególnych województwach. Wynik dla województwa mazowieckiego (96%) jest bliski średniej dla obszaru całej Polski wynoszącej 95% w 2007 r. Wyniki w układzie przestrzennym wahają się w niewielkim zakresie - od 90% w województwie podlaskim do 98% w opolskim i podkarpackim. 10 Społeczeństwo informacyjne w Polsce - Wyniki Badań statystycznych , GUS - Warszawa

50 Wykres 13 Procentowy udział wykorzystywania komputerów w województwach na tle kraju w 2007r. źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS - Warszawa 2008 Przy tym wszystkim, warto jednocześnie zwrócić uwagę na tempo rozwoju technologii teleinformatycznych, które jest bardzo szybkie. Powstają nowe potrzeby, które w miarę moŝliwości są zaspokajane przez uwzględnianie w badaniach wspólnotowych zmieniających się modułów poświęconych wybranym tematom badawczym, np. elektroniczna administracja publiczna w 2006r., kompetencje informatyczne w 2007r., korzystanie z zaawansowanych usług internetowych oraz elektroniczna gospodarka w 2008r., handel elektroniczny w 2009r. i bezpieczeństwo w sieciach oraz systemach informatycznych w 2010r. Choć stopień komputeryzacji przedsiębiorstwa nie określa w pełni stanu informatyzacji firmy, a mówi tylko o jej nasyceniu stanowiskami komputerowymi, to jest jednak pierwszym krokiem do nowoczesnego zarządzania informacją. Nie kaŝde stanowisko pracy wymaga wyposaŝenia w komputer, dlatego odsetek pracowników wykorzystujących w pracy komputer co najmniej raz w tygodniu nie róŝni się tak bardzo pomiędzy firmami małymi i duŝymi, natomiast rozpiętość pomiędzy niektórymi branŝami gospodarki sięga nawet 74 punktów procentowych. W 2007 r. w przedsiębiorstwach objętych badaniem wykorzystania ICT pracowało 4,96 mln osób (łącznie z podmiotami sektora finansowego), z czego 1,85 mln korzystało z komputerów, a 1,35 mln z komputerów umoŝliwiających dostęp do Internetu. W kategorii duŝych przedsiębiorstw 68% skomputeryzowanych pracowników w 2007r. miało w pracy dostęp do Internetu. W firmach małych i średnich proporcja ta jest o wiele korzystniejsza i w obu kategoriach wynosi 82% Społeczeństwo informacyjne w Polsce - Wyniki Badań statystycznych , GUS - Warszawa

51 Wykres 14 Wykorzystanie komputerów w przedsiębiorstwach wg rodzaju działalności w 2007r. źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS - Warszawa 2008 W 2007r. w 27 krajach UE średnio co drugi pracownik posługiwał się komputerem realizując swoje obowiązki, a w państwach takich jak Finlandia, Dania, Norwegia, Niderlandy i Szwecja ponad 50% osób pracowało na komputerach z dostępem do Internetu. Wartości obu tych wskaźników dla Polski plasują się zdecydowanie poniŝej średniej dla UE-27 (róŝnice wynoszą odpowiednio 14 i 12 punktów procentowych). W Polsce odsetek pracowników stosujących w pracy komputer w 2007 r. wykazywał zróŝnicowanie pod względem geograficznym. Na jednym biegunie mamy województwo mazowieckie, gdzie 49% pracujących wykorzystywało komputery, a 37% komputery z dostępem do Internetu, natomiast na drugim biegunie - warmińsko-mazurskie, w którym analogiczne wskaźniki wyniosły odpowiednio 23% i 18%. Obie te wielkości w województwie mazowieckim były na poziomie średniej dla 27 krajów UE, który wynosił 49% w przypadku pracujących wykorzystujących komputery i 38% dla pracowników korzystających z komputerów z dostępem do Internetu. W 27 krajach naleŝących do UE średnio 63% przedsiębiorstw posiadało własną stronę www w 2007 r. RozbieŜności pomiędzy krajami w tym zakresie były dość znaczne. Zaledwie 28% firm w Rumunii i 31% w Bułgarii, a takŝe 39% przedsiębiorstw na Łotwie i 42% w Portugalii zadeklarowało posiadanie własnej strony internetowej, podczas gdy w Szwecji miało ją 85%, a w Danii 84% przedsiębiorstw. Polska z odsetkiem 53% wyprzedziła kraje starej Unii, takie jak Hiszpania i Portugalia. Wykres 15 Procentowy wykaz stron www w przedsiębiorstwach, w województwach na tle kraju w 2007r. 50

52 źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS - Warszawa 2008 W Polsce własną stronę internetową najczęściej posiadały przedsiębiorstwa z dwóch województw - mazowieckiego (62%) i pomorskiego (57%), natomiast najrzadziej firmy ze świętokrzyskiego (41%) i opolskiego (44%). Poza dwoma wymienionymi powyŝej, takŝe w województwach lubuskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i wielkopolskim mniej niŝ połowa podmiotów gospodarczych miała stronę www. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstw jest coraz częściej wspierana przez uŝycie zróŝnicowanych technologii ICT, jak np. sieci komputerowe, z których najbardziej podstawową jest LAN [ang. Local Area Network] - lokalna sieć komputerowa. UŜytkownicy LAN-u mają dostęp do centralnie przechowywanych informacji. W 2007r. 64% wszystkich przedsiębiorstw posiadało taką wewnętrzną infrastrukturę sieciową kablową lub bezprzewodową. Ponad połowa przedsiębiorstw (59%) posiadała sieć kablową, która cieszyła się większą popularnością wśród ogółu przedsiębiorstw (szczególnie jednak wśród duŝych firm, których 96% uŝywa kablowej sieci LAN) niŝ bezprzewodowa. Ta ostatnia wykorzystywana była tylko przez 20% ogółu firm. Od 2004 do 2007 r. odsetek przedsiębiorstw posiadających przewodowy lub bezprzewodowy LAN wzrósł odpowiednio o 13 i 16 punktów procentowych. W grupie duŝych podmiotów, obok widocznego rozpowszechnienia LAN-u kablowego, występuje takŝe widoczna tendencja do inwestowania w sieci bezprzewodowe, w związku z czym wzrasta liczba przedsiębiorstw wyposaŝonych w oba rodzaje LAN-u jednocześnie. Wybór jednego z powyŝszych rodzajów sieci LAN (lub teŝ stosowanie obu jednocześnie) jest ściśle związany ze specyfiką działania firmy, co doskonale obrazuje sytuacja w sektorze finansowym. Pośrednictwo finansowe wymaga szczególnego zaufania klientów do przedsiębiorstwa, co z kolei wiąŝe się z jego wizerunkiem kształtowanym m.in. poprzez solidne siedziby banków i firm ubezpieczeniowych. Znacznie więc częściej 51

53 przedsiębiorstwa te inwestują w trwałą postać LAN, czyli w sieć kablową niŝ w bezprzewodową. O ile 93% z nich (najwięcej ze wszystkich sekcji) dysponuje tą pierwszą, o tyle tą drugą tylko 12% (najrzadziej ze wszystkich sekcji). Najczęściej bezprzewodowy LAN wykorzystują przedsiębiorstwa informatyczne (49%) oraz prowadzące działalność filmową, radiową i telewizyjną i hotele (po 35%). Wydaje się, Ŝe firmy zajmujące się informatyką częściowo zamieniają sieć kablową LAN na bezprzewodową. W 2004r. 96% przedsiębiorstw o tym profilu działalności posiadało sieć kablową LAN i tylko 18% - sieć bezprzewodową, a w 2007r. odsetek przedsiębiorstw posiadających tę pierwszą zmniejszył się o 6 punktów procentowych, natomiast stosujących rozwiązanie bezprzewodowe wzrósł o 31 punktów procentowych 12. O ile w 2007 r. poziom wyposaŝenia przedsiębiorstw w komputery był dość wyrównany pod względem przestrzennym, o tyle w przypadku kablowej sieci LAN czy Intranetu zauwaŝamy większe zróŝnicowanie pomiędzy poszczególnymi województwami. Najczęściej wyposaŝone w sieci LAN było woj. lubuskie (66%), w Intranet - woj. lubuskie i kujawsko-pomorskie (41%), a w systemy informatyczne do obsługi zamówień - woj. mazowieckie (45%), które zresztą zajmowało drugie miejsca zarówno w przypadku sieci LAN (65%) jak i Intranetu(40%). Wykres 16 Procentowe wyposaŝenie w sieć w przedsiębiorstwach, w województwach na tle kraju w 2007r. źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS - Warszawa Społeczeństwo informacyjne w Polsce - Wyniki Badań statystycznych , GUS - Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach Warszawa, dn. 17 kwietnia 2007 roku Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach 2007-2013 Paweł Kolas JODKA Consulting Miejsce edukacji w Narodowej Strategii Spójności (1/2) Diagnoza obu dziedzin w ramach

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Tworzenie zintegrowanych Baz Wiedzy oraz budowa Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INFOSTRADA KUJAW I POMORZA. Metodyka opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej

PROJEKT INFOSTRADA KUJAW I POMORZA. Metodyka opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej PROJEKT INFOSTRADA KUJAW I POMORZA Metodyka opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej KILKA SŁÓW O NAS W ramach naszej działalności: organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działanie 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa CELE MRPO Cel główny

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/6/2008 z dnia 19 marca 2008 roku Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1053/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju ekonomii społecznej,

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego e u r o k o n t a k t Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Brzeg Opolski 05.04.2006 1 Wartość pomocy dla Polski w latach 2004-2006 Nazwa programu Kwota w TMEUR Programy Operacyjne (7

Bardziej szczegółowo