Inteligentna Energia Program dla Europy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentna Energia Program dla Europy"

Transkrypt

1 Inteligentna Energia Program dla Europy Środki na ekoinnowacje Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

2 Ekoinnowacje 2 Do ekoinnowacji zaliczane są wszelkie formy innowacji mające na celu znaczny i widoczny postęp nakierowany na wsparcie zrównowaŝonego rozwoju, poprzez ograniczanie oddziaływania na środowisko lub wzrost efektywności i świadomości wykorzystywania zasobów, w tym energii.

3 Temat ekoinnowacji w podprogramach szczegółowych Programu CIP 3 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji ( ) Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Program na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) Inteligentna Energia Program dla Europy

4 Program IEE 4 Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej dla wspierania działań poza-technologicznych w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zuŝycia energii w transporcie. Przyczynia się do zapewnienia bezpiecznej i zrównowaŝonej energii dla Europy, wzmacniając europejską konkurencyjność. Program IEE II, zainicjowany jako część Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata , stanowi kontynuację programu Inteligenta Energia Europa (realizowanego w latach ).

5 Program IEE w kontekście polityki energetycznej UE 5 WSPÓLNA POLITYKA ENERGETYCZNA DLA EUROPY CELE UE DO % redukcja emisji gazów cieplarnianych 20% wzrost poszanowania energii 20% energii odnawialnej w bilansie energetycznym 10% biopaliw w transporcie

6 PROGRAM IEE 6 Wspiera rozwój strategii, planów działań oraz usprawnia działanie rynku dla rozwiązań z dziedziny poszanowania energii i energetyki odnawialnej Wspiera szybsze/bardziej powszechne wdroŝenia technologii juŝ dostępnych w UE Wspiera oddolne działania pomagające we wdroŝeniu polityki unijnej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym

7 Jakie projekty finansuje program IEE? 7 IEE jest programem Europejskim projekty muszą mieć charakter współpracy międzynarodowej NIE finansuje działań jednorazowych realizowanych lokalnie bez wyraźnego elementu współpracy ALE działania wspólnie realizowane, które oddziaływają na poziomie międzynarodowym w UE Ponad technologiczny charakter programu IEE Ma rozwiązywać poza technologiczne bariery i stymulować rozwój rynku w UE NIE finansuje kosztów inwestycyjnych (Projekty powielania rynkowego od 2009 roku) NIE finansuje prac naukowo-badawczych

8 Programy UE uzupełniają się 8 Intelligent Energy - Europe RTD Framework Programme EU Structural Funds LIFE Non-technological activities, paving the way for market uptake Trans-national cooperation Research, technological development and innovation Regional and social cohesion Regional / national / cross-border projects Environmental protection Regional / national implementation

9 Program IEE 9 Program IEE obejmuje działania mające na celu w szczególności: a) poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, b) promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii, c) promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

10 Program IEE 10 Łączny budŝet na lata wynosi 727 mln euro. Komisja Europejska corocznie publikuje Program Roboczy, w którym określone są priorytety, budŝet, zasady finansowania, kryteria wyboru oraz procedury.

11 IEE - instrumenty 11 KaŜdego roku ogłaszane są: konkurs na najlepsze projekty (zaproszenie do składania wniosków) projekty rozpowszechniająco-promocyjne tworzenie lokalnych/regionalnych agencji energetycznych przetargi na projekty zamówione przez Komisję Europejską.

12 Konkurs w 2007 roku 12 Key Action N of eligible proposals Buildings 59 Industry 42 Products 20 RES-E 22 RES-H/C + CHP 36 Small-scale 27 Biofuels 19 E transport policy 24 Sustainable energy communities 31 Local networks 21 Energy education 30 Energy Services 16 Biobusiness Initiative 24 Agencies 61 Total 432

13 Zaproszenie do składania wniosków w 2008 roku Zaproszenie do składania wniosków ogłoszone zostało 12 marca 2008 roku. Termin składania wniosków mija 26 czerwca 2008 roku. Europejski Dzień Informacyjny na temat konkursu odbył się w Brukseli 31 stycznia 2008 r. podczas drugiego Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonej Energii. Krajowe Dni Informacyjne: Gdańsk 4 kwietnia 2008 roku Rzeszów 7 kwietnia 2008 roku Warszawa 14 kwietnia 2008 roku Białystok 18 kwietnia 2008 roku Kalisz 21 kwietnia 2008 roku MoŜliwość konsultacji w Krajowym Punkcie Kontaktowym - w dowolnym terminie (po uzgodnieniu owym lub telefonicznym) 13

14 Zaproszenie do składania wniosków w 2008 roku 14 Typ BudŜet million Szacowana min. liczba grantów Termin złoŝenia wniosku Minimalna liczba partnerów Grants Projekty (typ1) ~ Min. 3 niezaleŝne organizacje z 3 róŝnych krajów Do 75% of kosztów kwalifikowanych Tworzenie agencji energetycznych (typ2) ~ /6/ :00 CET 1 samorząd lokalny lub regionalny Do 75% of kosztów kwalifikowanych (max. 250,000 ) Kraje uczestniczące w programie IEE : EU 27 + Norwegia, Islandia, Liechtenstein,, Chorwacja

15 Terminarz zaproszenia do składania wniosków w 2008 roku Marca Czerwca 2008 (17:00) Marzec, kwiecień 2009 Przygotowanie wniosków Ocena wniosków Negocjacje Realizacja projektów koniec listopada, grudzień 2008

16 Trzy obszary działania 16 Efektywność energetyczna i racjonalne wykorzystanie zasobów (SAVE)) Nowe i odnawialne zasoby (ALTENER) Energia w transporcie (STEER)

17 CELE POLITYCZNE 17 UmoŜliwienie działań politycznych: 20% do 2020 Transformacja rynku Zmiana zachowań Dostęp do kapitału Szkolenia

18 Działania kluczowe 18 UmoŜliwienie działań politycznych Transformacja rynku Zmiana zachowań Dostęp do kapitału Szkolenia efektywność energetyczna budynków doskonalenie energetyczne w przemyśle promocja urządzeń energooszczędnych (2008 (2008--BRAK) energia energia elektryczna ze ze źródeł źródełodnawialnych ogrzewanie i i chłodzenie z wykorzystaniem OŹE OŹE zastosowanie źródeł źródeł odnawialnych w małej małej skali skali i i gospodarstwach domowych biopaliwa efektywny energetycznie transport czyste pojazdy i i alternatywne paliwa paliwa wzmocnienie lokalnych uczestników

19 Działania zintegrowane 19 Działanie lokalne Stworzenie lokalnych i regionalnych agencji energetycznych Sieć europejska dla działań lokalnych ZrównowaŜone samorządy (2008 BRAK) Działania specjalne Działania związane z bio-biznesem Inicjatywy usług energetycznych Działania związane z edukacją energetyczną Inicjatywy związane z kogeneracją Normy produktowe

20 Jakie projekty? 20 Działania dotyczące energetyki odnawialnej i/lub poszanowania energii, które: Pomogą przełoŝyć w praktyczny sposób politykę energetyczną UE na poziom lokalny stymulując nowe myślenie o poszanowaniu energii i energii odnawialnej Przyspieszą rozwój rynków dla energooszczędnych produktów, usług, technologii odnawialnych źródeł energii Zmienią zachowania i usprawnią procesy podejmowania decyzji na wszystkich poziomach od gospodarstw domowych po przemysł i administrację Spowodują powstanie nowych lub usprawnienie istniejących systemów wsparcia dla produktów i usług (od małych instalacji po duŝe inwestycje) Przeszkolą i zmotywują ludzi zapewniając praktyczną wiedzę i rozwijając ich umiejętności

21 Jaki charakter projektów? 21 ŚwieŜe pomysły czytelnie nakierowane na osiągnięcie unijnych celów do 2020: Współpraca z partnerami z innych krajów UE i wspólne rozwiązywanie podobnych problemów; ambitne działania zaprojektowane w taki sposób, by mogły istotnie oddziaływać na rynek Dzielenie się doświadczeniami i przekazywanie wcześniej zdobytego doświadczenia innym krajom jak coś naleŝy zrobić, albo jak coś zrobić lepiej Inicjowanie dialogu pomiędzy kluczowymi decydentami i instytucjami, aby zbudować zaufanie i podnieść poziom rozumienia potrzeb na rynku energetyki odnawialnej/poszanowania energii Koncentrowanie się na przyczynach, które powodują, Ŝe rynek rozwija się zbyt wolno, usuwanie barier dla rozwoju tego rynku BEZ prac badawczych, BEZ rozwijania technologii, BEZ bezpośredniego finansowania inwestycji, BEZ oderwanych lokalnych działań jednorazowych

22 Jak wziąć udział w projekcie IEE? 22 POŚREDNIO Jako grupa docelowa działań w projekcie Jako uczestnik lepszych warunków rynkowych BEZPOŚREDNIO Jako sponsor projektu Jako partner w projekcie Koordynator projektu Partner projektu

23 Kto moŝe być beneficjentem pomocy? 23 KaŜda organizacja publiczna bądź prywatna posiadająca osobowość prawną, ustanowiona w jednym z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Chorwacji Organizacje międzynarodowe Osoba fizyczna nie moŝe być wnioskodawcą Projekty przygotowywane są przez konsorcja międzynarodowe składające się z co najmniej 3 niezaleŝnych podmiotów z 3 róŝnych krajów.

24 Przygotowanie wniosku 24 Punkt wyjścia Jak wygląda obecna sytuacja? Jaki mamy problem, który naleŝy rozwiązać? Co zostało zrobione do tej pory oraz przez kogo? W którym miejscu rozpoczyna się nasze działanie i dlaczego? Pakiety robocze Co dokładnie chcemy zrobić? Wyniki Jakie zajdą zmiany po zakończeniu naszego projektu Jakie będą wskaźniki sukcesu? Grupa docelowa Kto powinien zostać zaangaŝowany w projekt? Na kogo projekt powinien mieć wpływ?

25 Pisanie wniosku 25 Konkurs: Potrzebny dobry pomysł! Pisanie wniosku zabiera więcej czasu niŝ się wydaje! Przygotowując wniosek naleŝy korzystać ze wskazówek zawartych we wniosku aplikacyjnym oraz przewodnikach dla składających wnioski. Respektować ograniczenia długości, przedstawić jak najwięcej konkretów w kaŝdym pakiecie roboczym, jaka jest rola kaŝdego z partnerów i co będzie wynikiem. Wniosek powinien być napisany stosunkowo prostym językiem eksperci mają na ocenę 2-4 h. Pozwólcie przeczytać komuś niezwiązanemu z tematem.

26 Pisanie wniosku 26 We wniosku naleŝy przedstawić: Problem który zamierzacie rozwiązać, opiszcie jak wpływa on na sytuację na rynku Doświadczenie i wiedzę (mocne CV) Źródła współfinansowania (listy intencyjne, porozumienia) Uczestników rynku, którzy wyrazili zainteresowanie wynikami projektu (chcą z nich korzystać); idealnie, jeŝeli są oni partnerami w projekcie lub organizacjami współfinansującymi

27 Szukanie partnerów 27 WaŜne pytania: Kto będzie właścicielem rezultatów, ich beneficjentem? Kto będzie kontynuował działania rozpoczęte w projekcie? (np. architekci, bankowcy, decydenci, przedsiębiorstwa komunalne, ESCO) Jak uczestnicy rynku będą zaangaŝowani w projekt? Jaka będzie rola kaŝdego z partnerów? NaleŜy stworzyć multidyscyplinarne konsorcjum projektowe, włączając w to MŚP

28 Szukanie partnerów 28 Kontakty osobiste Strony internetowe: Propozycje wysłane do organizacji, których profil działalności odpowiada naszym oczekiwaniom partner_search_en.htm

29 Europejska wartość dodana w projektach IEE 29 Wartość generowana przez kraje / kultury działające razem: przezwycięŝanie barier aby osiągnąć cele wyznaczone przez UE poprzez prawdziwą współpracę, działanie, naukę i wnioski, wspólne tworzenie i dzielenie się pomysłami Projekty IEE podnoszą rangę działań lokalnych, regionalnych i krajowych W projektach uczestniczą tylko te kraje, które powinny nie ma zasady partnerzy ze wszystkich krajów : zaleŝy od rozmiarów działań i rynku Projekty moŝliwe do powielenia w innych regionach UE

30 Europejska wartość dodana wskazówki 30 Praca w konsorcjum wielokulturowym jest trudna i kosztowna Wykonywanie tych samych działań w poszczególnych krajach nie jest wystarczające Nie ma ograniczeń co do wielkości projektu, ale relatywnie małe projekty (< 500k ) nie wnoszą wartości dodanej i nie mają wystarczającego europejskiego wymiaru

31 Rozpowszechnianie / komunikacja 31 NaleŜy dobrze zdefiniować kluczowych odbiorców projektu na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, a następnie nawiązać z nimi dialog od początku projektu (nie na sam koniec) Strona internetowa projektu (oddzielna, łatwo dostępna) powinna działać co najmniej 2 lata po zakończeniu projektu Pakiet roboczy Wspólne działania rozpowszechniające, budŝet , zarezerwowany na współpracę z Komisją Europejską

32 NOWOŚĆ: Wniosek on-line 32 Szczegółowy budŝet Część B

33 Wniosek aplikacyjny 33 Cześć I Streszczenie wniosku i dane budŝetowe/administracyjne Część II Szczegółowy opis proponowanych działań (program prac) Język: Wniosek najlepiej składać w języku angielskim. JeŜeli wniosek sformułowany jest w innym języku, wnioskodawca musi dostarczyć tłumaczenia streszczenia w języku angielskim. Zalecane jest dostarczenie w języku angielskim streszczeń wszystkich rozdziałów części II.

34 Kryteria kwalifikowalności kosztów 34 Koszty muszą: Wiązać się z działaniem oraz być niezbędne Być racjonalne i uzasadnione Być ujęte w budŝecie Być generowane w działaniu Być ponoszone zgodnie z właściwymi zasadami księgowymi i wewnętrznymi zasadami uczestnika Być rzeczywiście poniesione Wyłączać margines zysku

35 BudŜet 35 BudŜet powinien zawierać jedynie koszty kwalifikowane. Wszystkie dopuszczalne koszty muszą być podane w euro. Całkowite dofinansowanie ze strony Wspólnoty nie moŝe przekroczyć 75% całkowitych, dopuszczalnych kosztów (w przypadku agencji nie moŝe przekroczyć euro). Koszty pośrednie stanowią 60 % kosztów personalnych (ryczałt). W przypadku agencji wszystkie koszty są kosztami bezpośrednimi.

36 Jakie koszty NIE są kwalifikowane? 36 Wkład bezgotówkowy (in kind*), poniewaŝŝaden koszt finansowo nie jest ponoszony (tzn. kiedy ani koordynator, ani partnerzy nie zarejestrowali w swoich systemach księgowych takich płatności) Fundusz np. na poczet ewentualnych strat Zasoby udostępnione partnerom projektu przez strony trzecie bezpłatnie Wydatki niepotrzebne lub przesadnie nieuzasadnione VAT, chyba Ŝe dany partner nie moŝe prawnie go odzyskać (naleŝy mieć na dowód pismo z urzędu skarbowego) Straty na róŝnicach kursowych * np. jeśli dany partner projektu udostępnił nieodpłatnie swoje pomieszczenia na konferencję jako swój wkład do projektu

37 Współfinansowanie (co-financing) 37 Finansowanie z pieniędzy podatników UE musi być uzasadnione kto jest zainteresowany wynikami projektu? We wniosku wyjaśnićźródła współfinansowania; jeśli ze środków własnych, naleŝy wyjaśnić skąd dokładnie i dlaczego jak wyniki projektu będą wykorzystane po jego zakończeniu NaleŜy we wniosku wyjaśnić status negocjacji z ewentualnymi zewnętrznymi sponsorami

38 Wskaźniki sukcesu 38 Wskaźniki pomiaru rezultatów przeprowadzonych działań: konkretne, mierzalne, moŝliwe do osiągnięcia w czasie trwania projektu Na przykład: Nie: ilu było uczestników jakiegoś szkolenia, ale ilu z tych uczestników potem wykorzystało uzyskaną wiedzę Wartość inwestycji rozpoczętych po części dzięki projektowi IEE (np. 50 mln Euro; liczba nowych miejsc pracy jakie pośrednio powstały dzięki projektowi) Procedury wydawania pozwoleń np. na inwestycje wiatrowe skrócone o 1 rok Audyty energetyczne spowodowały rozpoczęcie/ukończenie inwestycji skutkujących oszczędnościami energetycznymi 0,5 Mtoe rocznie w szkołach w danym regionie Zwiększenie liczby rowerzystów w miastach objętych danym projektem o 5%

39 Czego się wystrzegać? 39 Budowania zbyt szerokich działań, obejmowania swoim wnioskiem całego świata naleŝy skoncentrować się na jednym zadaniu (problemie), za to bardzo dobrze je opisać NaleŜy zapraszać partnerów, którzy są rzeczywiście potrzebni w realizacji projektu co mogą wnieść do projektu? Nie naleŝy kierować projektu do grupy (przemysł, władze lokalne, przedsiębiorstwa transportowe), bez angaŝowania jej przedstawicieli w prowadzone działania Nie naleŝy wnioskować o pieniądze na rzeczy, które są powszechnie dostępne partnerzy powinni znać realia rynku Nie naleŝy koncentrować się na opisywaniu polityki europejskiej! NaleŜy opisać problem, i wyjaśnić sposób jego rozwiązania Nie naleŝy powielać starych działań wykazać kreatywność, przekonać oceniających o znaczeniu pomysłu, jego opłacalności i znacznym, mierzalnym wpływie na rynek!

40 Jak wnioski są oceniane? 40 Równe i uczciwe traktowanie wszystkich wnioskodawców: Ocena na podstawie kryteriów ogłoszonych w zaproszeniu do składania wniosków Proces oceny jest poufny, nie ma konfliktu interesów NiezaleŜni eksperci zewnętrzni jako doradcy Trzystopniowa ocena: 1. Kryteria kwalifikowalności (tak/nie) 2. Kryteria wyboru (tak/nie) 3. Kryteria oceny (punkty)

41 Kryteria kwalifikowalności 41 Wnioski muszą spełniać warunki dostarczenia (opisane w zaproszeniu do składania wniosków) Partnerami muszą być podmioty posiadające osobowość prawną z krajów UE, Chorwacji, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu Min. liczba partnerów > 3 (1 dla agencji energetycznych) Zakres działań musi odpowiadać priorytetom określonym w Programie Roboczym Długość projektów: maksymalnie miesięcy Partnerzy nie mogą podlegać wykluczeniu na mocy artykułu 93

42 Kryteria wyboru 42 Wnioskodawcy musza pokazać, iŝ posiadają zdolność finansową, aby przeprowadzić przygotowane działania Dowód: bilans za ostatni zamknięty rok finansowy (nie wymagane w przypadku jednostek publicznych) tak/nie Wnioskodawcy muszą pokazać, iŝ posiadają zdolność techniczną, aby przeprowadzić przygotowane działania Dowód: CV, opis partnerów, doświadczenie tak/nie

43 Kryteria oceny 43 Wnioski oceniane są według następujących kryteriów: 1. Znaczenie działania (0-10 punktów) 2. Jakość metodologii (0-10 punktów) 3. Wartość dodana dla Wspólnoty (0-10 punktów) 4. Koszty i współfinansowanie (0-10 punktów) 5. Zarządzanie i organizacja zespołu (0-10 punktów) Suma punktów za wszystkie kryteria powinna być większa lub równa 70% maksymalnej osiągalnej punktacji. Dodatkowo za kaŝde z kryteriów wymagane jest ponad 50% moŝliwych punktów.

44 NajwaŜniejsze dokumenty 44 Program roboczy 2008 Priorytety i budŝet na dany rok Zaproszenie do składania wniosków Szczegółowy opis kryteriów oceny, otwartych priorytetów i terminów Formularze wniosków Przewodniki dla wnioskodawców Dokumenty dostępne na stronach:

45 Agencja Wykonawcza Programu IEE 45 Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) EACI

46 Kontakt 46 Krajowy Punkt Kontaktowy Inteligentna Energia Program dla Europy ul. Mokotowska Warszawa tel. (22) , fax. (22)

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Podprogramy szczegółowe Programu CIP 2 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) Program na

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych

Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych "Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Program Inteligentna Energia Europa Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia Europa > Wspiera politykę Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy możliwość dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska 2 Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej dla wspierania

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r.

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budżet na 2012 r. > 67 milionów (+ 5 milionów ) wsparcie

Bardziej szczegółowo

Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać dofinansowanie w 2010 roku?

Jak uzyskać dofinansowanie w 2010 roku? Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy - Informacje praktyczne Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Jak uzyskać dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Renata Stępień Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER, IEE

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działań słuŝących poprawie efektywności energetycznej w gminach

Finansowanie działań słuŝących poprawie efektywności energetycznej w gminach śarki, 19 października 2012 roku Finansowanie działań słuŝących poprawie efektywności energetycznej w gminach mgr inŝ. Antonina Kaniszewska Kierownik zespołu ds. budownictwa Polsko-Japońskie Centrum Efektywności

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu

Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu Warszawa, 25 stycznia 2011 r. Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Program CIP EIP Program CIP EIP Eko-innowacje w

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do przemysłu

Od pomysłu do przemysłu Od pomysłu do przemysłu czyli jak stworzyć logiczny projekt. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 10.09.2010 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa

Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Transnarodowy Program InterregEuropa Środkowa Polityka spójności w Europie W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne

FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Informacje ogólne, priorytety oraz przykłady projektów

Inteligentna Energia Europa Informacje ogólne, priorytety oraz przykłady projektów Inteligentna Energia Europa Informacje ogólne, priorytety oraz przykłady projektów Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia Europa > Wspiera

Bardziej szczegółowo

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE Co to jest 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia

Bardziej szczegółowo

Działania PKPP Lewiatan na rzecz zrównowa

Działania PKPP Lewiatan na rzecz zrównowa Działania PKPP Lewiatan na rzecz zrównowaŝonego rozwoju wspomaganie inwestycji na rzecz poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w warunkach lokalnych 18 czerwca 2009 Nasze cele i priorytety

Bardziej szczegółowo

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Monika Jarzemska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Otwarte Konkursy w ramach CIP: Konkurs w dziedzinie odpowiedzialności społecznej biznesu w przemyśle europejskim ENT/CIP/08/E/N04S000

Otwarte Konkursy w ramach CIP: Konkurs w dziedzinie odpowiedzialności społecznej biznesu w przemyśle europejskim ENT/CIP/08/E/N04S000 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) Otwarte Konkursy w ramach CIP: Konkurs w dziedzinie odpowiedzialności społecznej biznesu w przemyśle europejskim ENT/CIP/08/E/N04S000 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl)

Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl) Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl) Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie

Bardziej szczegółowo

Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE

Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE Monika Jarzemska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Czym jest Porozumienie Burmistrzów?

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA kgrecka@bape.com.pl POIiŚ 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Program Europa Środkowa

Program Europa Środkowa Regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania o środki w programach BSR i CE, Gdańsk, 20 października 2014 r. Program Europa Środkowa 2014-2020 Agnieszka Burda, Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Program Tempus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Program Tempus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Program Tempus Prezentacja ogólna przygotowana na podstawie prezentacji DG EAC Komisji Europejskiej Międzynarodowa współpraca w szkolnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Robert Rasiński Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Maj, 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania wniosków w 2009 roku

Zaproszenie do składania wniosków w 2009 roku Zaproszenie do składania wniosków w 2009 roku Marta Mazurkiewicz Krajowy Punkt Kontaktowy Dokument ustanawiający DECYZJA NR 1639/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do przemysłu

Od pomysłu do przemysłu Od pomysłu do przemysłu czyli jak stworzyć logiczny projekt. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 05.02.2010 Czym jest projekt? Projekt to: spójna, logiczna, kompletna i w pełni dojrzała

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP)

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Wsparcie EKOINNOWACJI Danuta Dyrszka International Scientific Thematic Network for Environmental Technologies ENVITECH-Net N Co to znaczy ekoinnowacja?

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Seminarium 7PR na rzecz badań i rozwoju technologicznego Warszawa, 30 czerwca 2008 r. Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Mazowiecka Agencja Energetyczna Mazowiecka Agencja Energetyczna Rola regionalnej agencji energii energetycznej a innowacyjne aspekty gospodarowania energią na Mazowszu 1 UMOCOWANIE PRAWNE Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne

Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne Warszawa, 24.01.2008 Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Umowy w projektach 7PR Komisja Europejska GRANT AGREEMENT Konsorcjum Partner

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Międzynarodowe inicjatywy mające na celu promowanie rozwoju uwzględniającego aspekty ochrony klimatu Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Magdalena Chrobak-Tatara Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dzień informacyjny

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa Racjonalizacja zużycia energii w przemyśle, bariery, instrumenty promowana i wsparcia 2011-02 - 01 Warszawa mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH.

DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH. Projekt STEER (2006 2008) SZKOLENIA METODĄ e-learning (e-szkolenia) DLA AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM ORAZ WYKORZYSTANIA PALIW ALTERNATYWNYCH. PARTNERZY PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Maria Stankiewicz Dyrektor

Maria Stankiewicz Dyrektor Działania Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités na rzecz poszanowania energii www. Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012 PROGRAM UE URBACT II Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci Katowice, dn. 19 stycznia 2012 TRZECI, OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW NOWOŚCI max. 19 nowych sieci tematycznych Zakres

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Energia

Dzień Informacyjny Energia Dzień Informacyjny Energia Warszawa 17/06/2014 1 KPK PB UE IPPT PAN Po co Horyzont 2020? Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego. Co nowego? Silna integracja badań naukowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Podziałanie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ograniczenie,,niskiej emisji )

Podziałanie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ograniczenie,,niskiej emisji ) KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 10/XXI//017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 10 lutego 017 roku Podziałanie 4.3.1 Ograniczanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Białystok, 29.05.2012 r. Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Aneta Maszewska KPK PB UE Ważne dokumenty ETAP czyli Plan Rozwoju Technologii Środowiskowych (Przyjęty w 2004 roku przez Komisję Europejską)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Nowy Sącz, 28 kwiecień 2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - konkurs Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) ustanowił konkurs

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji 2014-2020 perspektywa finansowania UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i moŝliwości finansowania Gdańsk, 27 marzec

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Sport Cele i priorytety Cele szczegółowe programu Erasmus+ w dziedzinie sportu: eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Pojedyncze projekty. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Pojedyncze projekty. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Wersja - luty 2006 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje... 3 1.1. Co to jest pojedynczy projekt?... 3 1.2. Kwalifikujący

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego

Struktura wniosku projektowego Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Struktura wniosku projektowego Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu SMART+

Finansowe aspekty projektu SMART+ Finansowe aspekty projektu SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Dofinansowanie dla

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Instrument MŚP

Horyzont 2020 Instrument MŚP Horyzont 2020 Instrument MŚP Agnieszka Stasiakowska EASME Agencja Wykonawcza ds. Małych I Średnich Przedsiębiorstw Horyzont 2020 -MŚP Horyzont 2020: Zintegrowane wsparcie dla MŚP 20 % budżetu LEITs & SC

Bardziej szczegółowo

Cele i opis programu. Program nie dotyczy i nie obejmuje działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego przeprowadzanych zgodnie z art. 166 TWE.

Cele i opis programu. Program nie dotyczy i nie obejmuje działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego przeprowadzanych zgodnie z art. 166 TWE. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) na lata 2007 2013 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 powstał w oparciu o analizę danych wskazujących na niepokojąco

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r.

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r. Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Cel projektu Promocja rozwoju oraz wyboru technologii, które w małym zakresie obciąŝająśrodowisko naturalne w regionach partnerskich Technologie środowiskowe

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Klastra Metalowego METALIKA DOTYCZĄCA PROJEKTU HORYZONT 2020: EE-METAL

KONFERENCJA Klastra Metalowego METALIKA DOTYCZĄCA PROJEKTU HORYZONT 2020: EE-METAL KONFERENCJA Klastra Metalowego METALIKA DOTYCZĄCA PROJEKTU HORYZONT 2020: EE-METAL Wałcz, 30 marca 2016 r. EE-METAL Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP z przemysłu metalowego i maszynowego

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Eko-Innowacje-2013 Jak napisać dobry projekt?

Eko-Innowacje-2013 Jak napisać dobry projekt? Katowice, 05.06.2013 Eko-Innowacje-2013 Jak napisać dobry projekt? Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy zaproszenie do składania wniosków 2010. Informacje ogólne, priorytety oraz przykłady projektów

Inteligentna Energia Program dla Europy zaproszenie do składania wniosków 2010. Informacje ogólne, priorytety oraz przykłady projektów "Inteligentna Energia Program dla Europy zaproszenie do składania wniosków 2010 Informacje ogólne, priorytety oraz przykłady projektów Antonina Kaniszewska Program IEE w kontekście polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Horyzont 2020 - finansowanie badań i innowacji innowacyjność konkurencyjność Struktura Programu 35000 30000 25000 Horyzont

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo