EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. ) w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w związku z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra na potrzeby serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 ; dz. nr 338/1 Inwestor : Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30, Starogard Gdański OPRACOWANA PRZEZ : Grudzień 2013r.

2 SPIS TREŚCI strona 1.0. Przedmiot i cel opracowania Zakres opracowania: Podstawy rzeczowe ekspertyzy inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przebudowy oraz ekspertyzy uzgodnienia z biurem projektowym, wizja lokalna Ogólna charakterystyka obiektu Warunki budowlano-instalacyjne- ich stan techniczny [związany z ochroną przeciwpożarową] Zakres nadbudowy,przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno - budowlanych w oparciu o które uznany budynek został zagrażający życiu ludzi (jeżeli stan taki został stwierdzony w budynku) Charakterystyka pożarowa Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (rezerwowe i ewakuacyjne) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu instalacja wentylacji instalacja grzewcza instalacja gazowa instalacja elektroenergetyczna instalacja odgromowa instalacji kontroli dostępu Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, sytemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego sytemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,o ile możliwe z podaniem informacji o ich sprawności technicznej stałe urządzenia gaśnicze systemu sygnalizacji pożarowej Dźwiękowy system ostrzegawczy Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Urządzenia oddymiające Dźwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawności technicznej Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe Zakres niezgodności z przepisami Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami technicznobudowlanymi i przeciwpożarowymi Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy technicznobudowlane Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej Podstawy formalne opracowania ,0. Rysunki 23

3 1.0. Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. ) w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w związku z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra na potrzeby serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 ; dz. nr 338/1 opisanych w dalszej części niniejszej ekspertyzy, w związku z realizowaną przez Inwestora : Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30, Starogard Gdański, z powodu braku możliwości zrealizowania wymagań wynikających warunków technicznych o których mowa w 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [ Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ ] dotyczących niezgodności w zakresie : braku wymaganej klasy odporności ogniowej stropów oddzielenia przeciwpożarowego występowanie stropów jako elementów oddzielenia przeciwpożarowego oddzielenia przeciwpożarowego w których występują palne materiały. Stosownie do ustaleń Art.3 i Art.4 Ustawy [1] - Właściciel (Użytkownik) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku. Budynek z całą infrastrukturą (instalacje, urządzenia, wyposażenie) powinien być zaprojektowany, zaadaptowany i eksploatowany w sposób zapobiegający powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, tak aby stan zabezpieczenia nie powodował zagrożenia życiu ludzi, a w omawianym przypadku po uwzględnieniu ustaleń 2 ustęp 2 punkt 1 rozp. [4], w taki sposób jaki to będzie wynikało z niniejszej ekspertyzy, po, akceptującym wydaniu postanowienia przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży pożarnej w Gdańsku. 2.0.Zakres opracowania obejmuje : - ogólną charakterystykę budynku, warunki budowlano - instalacyjne,zakres przebudowy i zmiany sposobu użytkowania,charakterystykę pożarową budynku, zakres niezgodności z przepisami, - określenie rozwiązań zastępczych [ponadstandardowych] czyli rozwiązań zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, - omówienie rozwiązań w opisie i w części rysunkowej ekspertyzy do wykonania przez WŁAŚCICIELA [Inwestora] po uzyskaniu pozytywnego postanowienia PKWPSP. Zakres ekspertyzy będzie zawierał również : podstawy rzeczowe ekspertyzy, podstawy formalne ekspertyzy ogólną charakterystykę obiektu, warunki budowlano - instalacyjne, charakterystykę pożarową budynku określenie niespełnionych wymagań bezpieczeństwa pożarowego wynikających z warunków technicznych dla omawianego budynku z towarzyszącą infrastrukturą zakres niezgodności z przepisami przyjęte rozwiązania zastępcze analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego część rysunkową Zgodnie z ustalonymi procedurami podanymi w opracowaniu zespołu KGPSP z 2008r.

4 3.0. Podstawy rzeczowe ekspertyzy. 1. opis i rysunki z sytuacją lokalizacji budynku dla projektowanego zakresu przebudowy zamieszczone w PB opracowanym przez biuro projektowe PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski ul. Szeroka 3, Dąbrówka ;biuro : ul. Pomorska 2A; Starogard Gd 2. Autor : mgr inż. arch. Dariusz SAWICKI upr. proj. 14/Gd/00 2. rysunki budynku oraz sytuację na potrzeby ekspertyzy opracowane na podstawie dokumentacji przebudowy przez autorów ekspertyzy 3. inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przebudowy projektanta PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski ul. Szeroka 3, Dąbrówka ;biuro : ul. Pomorska 2A; Starogard Gd 2. Autor : mgr inż. arch. Dariusz SAWICKI upr. proj. 14/Gd/00 4. uzgodnienia z architektem. 5. uzgodnienia z Inwestorem 4.0. Ogólna charakterystyka obiektu Budynek sądu jako istniejący dopuszczony do użytkowania. Budynek wybudowany w końcu XIX. Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi. Ponadto poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi oraz kondygnacja podziemna techniczno gospodarcza nie przeznaczona na pobyt ludzi. Budynek zlokalizowany w centrum miasta w zabudowie śródmiejskiej. Do budynku przylega kompleks budynków Aresztu Śledczego jako odrębna strefa pożarowa. Budynek rozplanowany w kształcie litery T. Wymiany 27m u wierzchołka 11,5m u podstawy. Długość 34m Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii murowanej ze stropami belkowymi drewnianymi ze ślepym pułapem. Dach dwustadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówka ceramiczna Warunki budowlano-instalacyjne- ich stan techniczny [związany z ochroną przeciwpożarową] W budynku są znajdowały się następujące instalacje: elektryczna 220/230 V i 380V, wody ciepłej i zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna instalacja odgromowa budynku instalacja połączeń wyrównawczych Istniejące instalacje w budynku w zakresie projektowym oraz instalacje projektowane zostaną doprowadzone do obowiązujących przepisów. Elementy instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dostosowane zostaną do wymagań PN -EN 1838 : 2005 zgodnie z wymaganiami 207 ust.2, instalacji połączeń wyrównawczych wg ustaleń warunków technicznych podanych w 183 ust.1a rozp./4/, instalacji odgromowej zgodnie z ustaleniami 184 ust.3 wg PN-EN /2/ : 2008 i 3/4 : 2009.

5 6.0. Zakres nadbudowy,przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno - budowlanych w oparciu o które uznany budynek został zagrażający życiu ludzi (jeżeli stan taki został stwierdzony w budynku) 1. Zakres przebudowy. We wskazanym zakresie opracowania obecnie znajduje się pom. Nr 111 obecnie w.c oraz pom. Nr 110 pokój biurowy. Projektuje się dostosowanie pokoju biurowego do pełnienia funkcji serwerowni, likwidację istniejącego w.c. na którego miejscu przewiduje się utworzenie szatni dla ławników. Stan istniejący - pokój biurowy nr 110: posadzka wykładzina dywanowa; ściany malowane farbą emulsyjną, sufit malowany farbą emulsyjną, - w.c. Nr 111 : posadzka terakota; ściany do wysokości 1,5m glazura, powyżej malowane farbą emulsyjną; sufit malowany farbą emulsyjną, - hall nr 108: posadzka terakota; lamperia do wysokości 2,5m malowana farbą olejną ściany powyżej malowane farbą emulsyjną, sufit malowany farbą emulsyjną, Projektowane roboty budowlane Projektuje się następujące roboty budowlane: - wyburzenie ścianek działowych istniejącego w.c. - demontaż urządzeń sanitarnych, - demontaż posadzek w pomieszczeniu nowej serwerowni i szatni do desek, - ułożenie suchego jastrychu REI60 na deskach podłogowych, - ułożenie terakoty na suchym jastrychu w pomieszczeniu nowej serwerowni i szatni, - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetem w nowej serwerowni, - wymurowanie doświetla z pustaków szklanych w ścianie pomiędzy serwerownią a szatnią, - wykonanie sufitu podwieszonego REI60 we wszystkich pomieszczeniach, - montaż stolarki drzwiowej, - szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni ścian i sufitów Charakterystyka pożarowa 7.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Powierzchnia zabudowy całego budynku sadu m2 Powierzchnia wewnętrzna przebudowywana - 17 m2 Kubatura przebudowywana : 51 m3 Maksymalna wysokość budynku 15,37 m budynek średniowysoki SW Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi oraz jedną podziemną nie przeznaczona na pobyt ludzi i poddaszem nieużytkowym nie przeznaczonym na pobyt ludzi. 7.2 Odległość od obiektów sąsiadujących Budynki ze ścianami zewnętrznym, które na powierzchni ponad 65% posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej E 60, jak dla wymaganej klasy odporności pożarowej budynku. Ściany i dach z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. Lokalizacja względem granic działek zabudowanych : Budynek ze ścianami zawierającymi otwory w odległości : - 5,3m od granicy z działka budowlana nr 225/6, zabudowaną budynkiem ZL z elementów nie rozprzestrzeniających ogień

6 - 10m od granicy z działka budowlana nr 340/2, zabudowaną budynkiem ZL z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. Budynek z istniejącą ścianą oddzielenia przeciwpożarowego na granicy z działką budowlaną nr 338/2 zabudowaną aresztem śledczym. Projektowana przebudowa nie narusza warunków istniejącej lokalizacji. Do terenów nie przeznaczonych pod zabudowę odległości nie normowane. W Decyzji o warunkach zabudowy, nie wskazuje się na konieczność zwiększenia odległości minimalnych od granic działek z uwagi na planowana lub istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich. Lokalizacja względem budynków sąsiednich od ścian zewnętrznych pomieszczeń przebudowywanych : - do ściany zewnętrznej klatki schodowej w budynku Sądu Rejonowego,zawierającej otwór okienny usytuowanej pod katem 90st zachowane co najmniej 4m od otworu okiennego w pomieszczeniu przebudowywanym ; - budynku ZL na działce budowlanej nr 225/6, zlokalizowanego ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego na granicy działki budowlanej odległości od ściany oddzielenia przeciwpożarowego w budynku na działce budowlanej nr 225/6 odległości nie normowane. Do części ściany w budynku na działce budowlanej nr 225/6 zawierającej otwór okienny usytuowanej pod katem 90st zachowane co najmniej 4m od otworu okiennego w pomieszczeniu przebudowywanym - do budynku garażu na tej samej działce budowalnej 8,1m, przy wymaganych 8m. Z powyższych ustaleń wynika, że zachowane są wymagane odległości od budynków. 7.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych Wyposażenie i zastosowane materiały palne typowe dla tego typu budynku i przyjętych funkcji użytkowych pomieszczenia technicznego zawierającego urządzenia komputerowe, szatnie z ubraniami urzędników. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo. Nie przewiduje się stosowania materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem nie występuje zagrożenie wybuchem. 7.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Pomieszczenia posiadać będą gęstość obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi Budynek Sądu Rejonowego zawierający pomieszczenia z zagospodarowaniem umożliwiającym przebywanie do 50 osób kategoria zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia przebudowywane nie przeznaczone na pobyt ludzi. W pomieszczeniach objętych projektem przebywanie pojedynczych osób do dwóch godzin w ciągu doby. 7.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku w normalnych warunkach eksploatacji nie będą występowały strefy zagrożenia wybuchem.

7 7.7 Podział obiektu na strefy pożarowe Pomieszczenia przebudowywane jako odrębna strefa pożarowa. Strefa pożarowa jako pomieszczenia techniczne / PM/ z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnia strefy pożarowej 17m2, przy dopuszczalnych m2. Pozostała części budynku jako strefa pożarowa zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w budynku średniowysokim. 7.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Na podstawie kwalifikacji pożarowej podanej w punkcie 7.0. niniejszego opracowania, stosownie do ustaleń 212 ustęp 2 (tabela) z uwzględnieniem ustaleń ustępu 3 rozporządzenia [4] a także z uwzględnieniem ustaleń 8 rozp. [4] określającego podział budynków na grupy wysokości, dokonuje się ustalenia wymaganej klasy odporności pożarowej budynku. Zgodnie z 212 ust.2 rozp. [4] budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII w którym projektowana jest strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, budynek średniowysoki [ SW ], - klasa odporności pożarowej B. Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odporności pożarowej B, stosownie do ustaleń 216 ust. 1 rozp./4/ powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem 237 ust. 9 rozp./4/, co najmniej wymagania określone poniżej tabeli: Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) ) konstrukcja strop 1) ściana ściana dachu zewnętrzna 1), wewnętrzna 1) 2) przekrycie dachu 3) B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o i) EI30 4) RE 30 *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. Oznaczenia w tabeli: R -nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., ( ) nie stawia się wymagań. 1)Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2)Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3)Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 5)Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Istniejące i projektowane elementy budynku spełniają wymagania niżej wymienionych klas odporności ogniowej: główną konstrukcję nośną stanowi ściany murowane z cegły pełnej gr 25 cm i 36 cm które spełniają wymagań klasy R 120 odporności ogniowej zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 istniejące ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, wykonane z cegły pełnej o gr. 25 cm, które spełniają wymagania co najmniej klasy REI 240 odporności ogniowej, zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 istniejące ściany podziału wewnętrznego wykonane z cegły pełnej o grubości 15 cm z tynkiem z obu stron, które spełniają wymagania co najmniej klasy EI 60 odporności ogniowej, zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 projektowane ściany podziału wewnętrznego systemowe warstwowe z obudową z płyt

8 gipsowo - kartonowych, pomiędzy pomieszczeniami o wspólnym przejściu ewakuacyjnym zwolnione z wymagań klasy odporności ogniowej. Spełniają wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Stropy kondygnacji nadziemnych belkowe drewniane ze ślepym pułapem. Nie spełniają wymaganej klasy odporności ogniowej REI 60. Konstrukcja wg. Przekroju nad pomieszczeniem : - istniejącą wykładzina podłogowa, - istniejącą podłoga z desek drewnianych ge 2,5 cm, - istniejącą konstrukcja z belek drewnianych ; - istniejące deski otynkowane tynkiem wapiennym, - projektowany sufit podwieszony GKF w systemie spełniającym wymagania klasy odporności ogniowej REI 30 wg. Aprobaty technicznej systemu. Jako element zastępczy. Element konstrukcyjny bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI 60. wg. Przekroju pod pomieszczeniem : - panele podłogowe, - suchy jastrych w klasie odporności ogniowej EI 60 - istniejącą podłoga z desek drewnianych gr 2,5 cm, - istniejącą konstrukcja z belek drewnianych ; - istniejące deski otynkowane tynkiem wapiennym, Element konstrukcyjny bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI 30. Jako element zastępczy. Pomiędzy kondygnacjami pas międzykondygnacyjny o szerokości ponad 0,8m klasie odporności ogniowej jak dla ścian zewnętrznych EI 60. Elementy oddzieleń przeciwpożarowych : - stropy miedzykonygnacyjne nad i pod pomieszczeniem projektowanym nie spełniające wymagań klasy odporności ogniowej REI 120, istniejące z elementami drewnianymi palnymi. - ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami objętymi projektem a pomieszczeniami istniejącymi sąsiednimi nr 116 / w.c/ i 109/ pokój biurowy spełniają wymagania klasy odporności ogniowej REI 120. W ścianie z pomieszczenia 111 szatni do komunikacji Sadu drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60. Ściany oddzieleń przeciwpożarowych przylegają do pasów ścian zewnętrznych o szerokości co najmniej 2m z klasą odporności ogniowej co najmniej EI 60 z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. 7.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne (i rezerwowe) Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) należy zapewnić odpowiednie warunki techniczne ewakuacji dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia objęte projektem nie przeznaczone na pobyt ludzi. Z pomieszczeń projektowanych zapewnia się pojedyncze wyjścia o szerokości co najmniej 0,9m w świetle otworu drzwiowego, do odrębnej istniejącej strefy pożarowej budynku Sądu Rejonowego. Zakres projektowy nie narusza warunków ewakuacji w strefie pożarowej budynku Sądu Rejonowego.

9 7.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu instalacja wentylacji Instalacja wentylacji Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku - do 2m wysokości instalacja grzewcza Poza opracowaniem. Zasilanie w ciepło z instalacji miejskich instalacja elektroenergetyczna. Projektowana przebudowa instalacji elektrycznej w budynku będzie spełniała ustalenia 182 rozp.[4] w zakresie stosowania odpowiedniego osprzętu, urządzeń ochronnych i wyłączników nadprądowych,przeciwpożarowego wyłącznika prądu, urządzeń przeciwprzepięciowych i różnicowo prądowych instalacja odgromowa. Instalacja wymagana. Istniejąca nie przebudowywana spełniająca wymagania instalacji kontroli dostępu W projektowanej przebudowie budynku nie ma takiej instalacji i obecnie nie ma informacji o wykonaniu takiej instalacja kontroli dostępu przez wykonanie instalacji do wejścia do pomieszczenia Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, sytemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego sytemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,o ile możliwe z podaniem informacji o ich sprawności technicznej stałe urządzenia gaśnicze Zgodnie z ustaleniami 27 ustęp. 1 rozp.[3] w budynku Sądu rejonowego nie jest wymagane stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pożaru systemu sygnalizacji pożarowej Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze nie wymagane.

10 Dźwiękowy system ostrzegawczy Zgodnie z ustaleniami 29 ustęp. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego umożliwiającego rozgłaszanie, sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa nie jest wymagane Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Zaopatrzenie w wodę wewnętrznego gaszenia pożaru : nie wymagane w zakresie projektowym. W budynku Sądu Rejonowego istniejące hydranty Urządzenia oddymiające Nie wymagane w zakresie objętym projektem Dźwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawności technicznej Zgodnie z ustaleniami 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest wymagany dźwig dla ekip ratowniczych Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy Zgodnie z wymaganiami podanymi w 32 ustęp 1 i ustęp 2 rozp. [ Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane 10 dm3/s. Z jednego istniejącego działającego hydrantu DN 80 w odległości nie przekraczającej 75m od budynku. Lokalizacja przy drogach dojazdowych do budynku. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla średnicy nominalnej DN 80, powinna wynosić co najmniej 10 dm 3 /s Drogi pożarowe Do strefy pożarowej projektowanej nie wymagane jest doprowadzanie drogi pożarowej. Zakres przebudowy nie narusza wymagań dla ustalania i doprowadzania drogi pożarowej do pomieszczeń budynku Sądu w odrębnej strefie pożarowej jak dla budynku istniejącego nie przebudowywanego w tej strefie pożarowej Zakres niezgodności z przepisami 8.1 Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/.

11 występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/. 8.2 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Brak jest możliwości doprowadzenia wykazanych nieprawidłowości do stanu zgodnego z wymaganiami. 8.3 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/ Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane Jako rozwiązania zastępcze proponuje się: - Wyposażenie pomieszczeń nr 110 i 111 / objętych projektem / Sali rozpraw nr 208 na kondygnacji II piętra nad pomieszczeniami projektowanymi, Pokoju biurowego nr 8 na kondygnacji parteru zlokalizowanego pod pomieszczeniami objętymi projektem, w system sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w tych pomieszczeniach, bez obowiązku połączenia z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim - Zainstalowanie sygnalizatorów akustycznych nad wejściami do pomieszczenia 111 ; 8 ; 208 od stronu korytarza Sądu, informujących o powstaniu pożaru w tych pomieszczeniach. - Wykonanie w pomieszczeniu projektowanym 110 i 111 sufitu podwieszanego o klasie odporności ogniowej REI 30 - Wykonanie w pomieszczeniu projektowanym 110 i 111 podłogi z suchego jastruchu o klasie odporności ogniowej EI 30. Uwaga: Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

12 10.0. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego Występujące w budynku elementy konstrukcyjne jakimi są stropy miedzykondygnacyjne nie posiadają wymaganych klas odporności ogniowej REI 120 jak dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego i posiadają elementy drewniane palne. Brak jest możliwości technicznych do podniesienia ich klasy odporności ogniowej do wymaganej i wyeliminowania z nich palnych elementów. Powyższe wynika z faktu obecnego użytkowania pomieszczeń sąsiednich. Konieczny zakres prac związanych z koniecznością dostosowaniach przedmiotowych stropów do wymagań technicznych wiązałby się z całkowita rozbiórka stropów na całych kondygnacjach z uwagi na ich jednolity układ konstrukcyjny. Takie działania wyłącza z użytkowania obiekt użyteczności publicznej praktycznie w jego całości. Sam zakres przebudowy jest nie adekwatny zaś do rozmiaru takiej ingerencji konstrukcyjnej. Obecnie stropu posiadają pełne walory użytkowe i nie wymagają wymiany. Zaproponowane rozwiązania zastępcze w postaci wyposażenia pomieszczeń projektowanych i zlokalizowanych ponad i pod nimi w system sygnalizacji pożaru maja na celu wczesne wykrycie i zasygnalizowanie powstania pożarów w pomieszczeniach przebudowywanych oraz w pomieszczeniach ponad i pod pomieszczeniami projektowanym, zanim pożar się gwałtownie nie rozprzestrzeni. Wykonanie w pomieszczeniach projektowanych sufitu podwieszanego oraz podłogi z suchego jastrychu o klasie odporności ogniowej EI 60, ma na celu ograniczenie rozwoju pożaru w pomieszczeniu do czasu podjęcia skutecznej akcji gaśniczej przez jednostki straży pożarnej. Dzięki takiemu u rozwiązaniu ograniczy się niekontrolowany gwałtowny rozwój pożaru na pomieszczenia sąsiednie w czasie potrzebnym na wejście do działań jednostek straży pożarnej Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Analizując wszystkie zabezpieczenia w budynku można stwierdzić iż tworzą one system organizacyjno-techniczny zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w budynku dający pełną ochronę obiektu, a poszczególne elementy mają na celu: - Dostatecznie wczesne wykrycie pożaru i wyewakuowanie osób z pomieszczeń, przed czasem, w którym wystąpić mogą utrudnia w ewakuacji i przed utratą nośności przez konstrukcję stropów, - możliwość podjęcie działań gaśniczych przez zapoznanych z zasadami prowadzenia działań i ewakuacji pracowników, - zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji przed czasem gdy wystąpić mogą czynniki ją uniemożliwiające, - przegotowaniu obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych. Projektowany stan nie stanowi istotnego pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Istniejące rozwiązania zastępcze jak w pkt. 7 można uznać jako ekwiwalentne w zamian za niespełnione wymagania jak w pkt 6 ekspertyzy. Ponadto budynek spełniać będzie pozostałe wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002r/, w zakresie przebudowy za wyjątkiem określonych w punkcie 8.3. Nadmienić równocześnie należy, iż w budynku będą spełnione wymagania wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych.

13 Przyjęcie więc rozwiązań zastępczych w odniesieniu do elementów niespełnionych, a wymienionych w niniejszej ekspertyzie, należy uznać za wystarczające Podstawy formalne opracowania Podstawami formalnymi niniejszego opracowania są: [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U 2002 nr 147 poz.1229, z późn. zm.) [2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207,poz.2016, z późn. zm.) [3] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 20010r.) [4] rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) [5] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. nr 124 poz. 1030) [6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) [7] Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN, Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 401/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie [8] Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie [9] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz wraz z póź. zm.) [10] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2075) [11] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia,a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010) [12] normy przywoływane w treści opracowania Opracował:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej brzmienie od 2009-08-14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Zmiany aktu: z dnia 16 czerwca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Internatu A i części budynku Internatu B Technikum Leśnego w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej Internatu

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KOMARKO Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ul. Kierbedzia 8 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY...2

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG MATERIAŁ DLA PSP

WYCIĄG MATERIAŁ DLA PSP INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM HANDLOWO - WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE PTAK Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Wolica 114D powiat pruszkowski; woj. mazowieckie WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Dokumentacja projektowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Projekt budowlany Dokumentacja projektowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej mł. bryg. Ernest Ziębaczewski Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo