EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. ) w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w związku z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra na potrzeby serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 ; dz. nr 338/1 Inwestor : Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30, Starogard Gdański OPRACOWANA PRZEZ : Grudzień 2013r.

2 SPIS TREŚCI strona 1.0. Przedmiot i cel opracowania Zakres opracowania: Podstawy rzeczowe ekspertyzy inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przebudowy oraz ekspertyzy uzgodnienia z biurem projektowym, wizja lokalna Ogólna charakterystyka obiektu Warunki budowlano-instalacyjne- ich stan techniczny [związany z ochroną przeciwpożarową] Zakres nadbudowy,przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno - budowlanych w oparciu o które uznany budynek został zagrażający życiu ludzi (jeżeli stan taki został stwierdzony w budynku) Charakterystyka pożarowa Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (rezerwowe i ewakuacyjne) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu instalacja wentylacji instalacja grzewcza instalacja gazowa instalacja elektroenergetyczna instalacja odgromowa instalacji kontroli dostępu Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, sytemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego sytemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,o ile możliwe z podaniem informacji o ich sprawności technicznej stałe urządzenia gaśnicze systemu sygnalizacji pożarowej Dźwiękowy system ostrzegawczy Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Urządzenia oddymiające Dźwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawności technicznej Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe Zakres niezgodności z przepisami Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami technicznobudowlanymi i przeciwpożarowymi Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy technicznobudowlane Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej Podstawy formalne opracowania ,0. Rysunki 23

3 1.0. Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. ) w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w związku z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra na potrzeby serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 ; dz. nr 338/1 opisanych w dalszej części niniejszej ekspertyzy, w związku z realizowaną przez Inwestora : Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30, Starogard Gdański, z powodu braku możliwości zrealizowania wymagań wynikających warunków technicznych o których mowa w 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [ Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ ] dotyczących niezgodności w zakresie : braku wymaganej klasy odporności ogniowej stropów oddzielenia przeciwpożarowego występowanie stropów jako elementów oddzielenia przeciwpożarowego oddzielenia przeciwpożarowego w których występują palne materiały. Stosownie do ustaleń Art.3 i Art.4 Ustawy [1] - Właściciel (Użytkownik) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku. Budynek z całą infrastrukturą (instalacje, urządzenia, wyposażenie) powinien być zaprojektowany, zaadaptowany i eksploatowany w sposób zapobiegający powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, tak aby stan zabezpieczenia nie powodował zagrożenia życiu ludzi, a w omawianym przypadku po uwzględnieniu ustaleń 2 ustęp 2 punkt 1 rozp. [4], w taki sposób jaki to będzie wynikało z niniejszej ekspertyzy, po, akceptującym wydaniu postanowienia przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży pożarnej w Gdańsku. 2.0.Zakres opracowania obejmuje : - ogólną charakterystykę budynku, warunki budowlano - instalacyjne,zakres przebudowy i zmiany sposobu użytkowania,charakterystykę pożarową budynku, zakres niezgodności z przepisami, - określenie rozwiązań zastępczych [ponadstandardowych] czyli rozwiązań zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, - omówienie rozwiązań w opisie i w części rysunkowej ekspertyzy do wykonania przez WŁAŚCICIELA [Inwestora] po uzyskaniu pozytywnego postanowienia PKWPSP. Zakres ekspertyzy będzie zawierał również : podstawy rzeczowe ekspertyzy, podstawy formalne ekspertyzy ogólną charakterystykę obiektu, warunki budowlano - instalacyjne, charakterystykę pożarową budynku określenie niespełnionych wymagań bezpieczeństwa pożarowego wynikających z warunków technicznych dla omawianego budynku z towarzyszącą infrastrukturą zakres niezgodności z przepisami przyjęte rozwiązania zastępcze analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego część rysunkową Zgodnie z ustalonymi procedurami podanymi w opracowaniu zespołu KGPSP z 2008r.

4 3.0. Podstawy rzeczowe ekspertyzy. 1. opis i rysunki z sytuacją lokalizacji budynku dla projektowanego zakresu przebudowy zamieszczone w PB opracowanym przez biuro projektowe PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski ul. Szeroka 3, Dąbrówka ;biuro : ul. Pomorska 2A; Starogard Gd 2. Autor : mgr inż. arch. Dariusz SAWICKI upr. proj. 14/Gd/00 2. rysunki budynku oraz sytuację na potrzeby ekspertyzy opracowane na podstawie dokumentacji przebudowy przez autorów ekspertyzy 3. inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przebudowy projektanta PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski ul. Szeroka 3, Dąbrówka ;biuro : ul. Pomorska 2A; Starogard Gd 2. Autor : mgr inż. arch. Dariusz SAWICKI upr. proj. 14/Gd/00 4. uzgodnienia z architektem. 5. uzgodnienia z Inwestorem 4.0. Ogólna charakterystyka obiektu Budynek sądu jako istniejący dopuszczony do użytkowania. Budynek wybudowany w końcu XIX. Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi. Ponadto poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi oraz kondygnacja podziemna techniczno gospodarcza nie przeznaczona na pobyt ludzi. Budynek zlokalizowany w centrum miasta w zabudowie śródmiejskiej. Do budynku przylega kompleks budynków Aresztu Śledczego jako odrębna strefa pożarowa. Budynek rozplanowany w kształcie litery T. Wymiany 27m u wierzchołka 11,5m u podstawy. Długość 34m Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii murowanej ze stropami belkowymi drewnianymi ze ślepym pułapem. Dach dwustadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówka ceramiczna Warunki budowlano-instalacyjne- ich stan techniczny [związany z ochroną przeciwpożarową] W budynku są znajdowały się następujące instalacje: elektryczna 220/230 V i 380V, wody ciepłej i zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna instalacja odgromowa budynku instalacja połączeń wyrównawczych Istniejące instalacje w budynku w zakresie projektowym oraz instalacje projektowane zostaną doprowadzone do obowiązujących przepisów. Elementy instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dostosowane zostaną do wymagań PN -EN 1838 : 2005 zgodnie z wymaganiami 207 ust.2, instalacji połączeń wyrównawczych wg ustaleń warunków technicznych podanych w 183 ust.1a rozp./4/, instalacji odgromowej zgodnie z ustaleniami 184 ust.3 wg PN-EN /2/ : 2008 i 3/4 : 2009.

5 6.0. Zakres nadbudowy,przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno - budowlanych w oparciu o które uznany budynek został zagrażający życiu ludzi (jeżeli stan taki został stwierdzony w budynku) 1. Zakres przebudowy. We wskazanym zakresie opracowania obecnie znajduje się pom. Nr 111 obecnie w.c oraz pom. Nr 110 pokój biurowy. Projektuje się dostosowanie pokoju biurowego do pełnienia funkcji serwerowni, likwidację istniejącego w.c. na którego miejscu przewiduje się utworzenie szatni dla ławników. Stan istniejący - pokój biurowy nr 110: posadzka wykładzina dywanowa; ściany malowane farbą emulsyjną, sufit malowany farbą emulsyjną, - w.c. Nr 111 : posadzka terakota; ściany do wysokości 1,5m glazura, powyżej malowane farbą emulsyjną; sufit malowany farbą emulsyjną, - hall nr 108: posadzka terakota; lamperia do wysokości 2,5m malowana farbą olejną ściany powyżej malowane farbą emulsyjną, sufit malowany farbą emulsyjną, Projektowane roboty budowlane Projektuje się następujące roboty budowlane: - wyburzenie ścianek działowych istniejącego w.c. - demontaż urządzeń sanitarnych, - demontaż posadzek w pomieszczeniu nowej serwerowni i szatni do desek, - ułożenie suchego jastrychu REI60 na deskach podłogowych, - ułożenie terakoty na suchym jastrychu w pomieszczeniu nowej serwerowni i szatni, - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetem w nowej serwerowni, - wymurowanie doświetla z pustaków szklanych w ścianie pomiędzy serwerownią a szatnią, - wykonanie sufitu podwieszonego REI60 we wszystkich pomieszczeniach, - montaż stolarki drzwiowej, - szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni ścian i sufitów Charakterystyka pożarowa 7.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Powierzchnia zabudowy całego budynku sadu m2 Powierzchnia wewnętrzna przebudowywana - 17 m2 Kubatura przebudowywana : 51 m3 Maksymalna wysokość budynku 15,37 m budynek średniowysoki SW Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi oraz jedną podziemną nie przeznaczona na pobyt ludzi i poddaszem nieużytkowym nie przeznaczonym na pobyt ludzi. 7.2 Odległość od obiektów sąsiadujących Budynki ze ścianami zewnętrznym, które na powierzchni ponad 65% posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej E 60, jak dla wymaganej klasy odporności pożarowej budynku. Ściany i dach z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. Lokalizacja względem granic działek zabudowanych : Budynek ze ścianami zawierającymi otwory w odległości : - 5,3m od granicy z działka budowlana nr 225/6, zabudowaną budynkiem ZL z elementów nie rozprzestrzeniających ogień

6 - 10m od granicy z działka budowlana nr 340/2, zabudowaną budynkiem ZL z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. Budynek z istniejącą ścianą oddzielenia przeciwpożarowego na granicy z działką budowlaną nr 338/2 zabudowaną aresztem śledczym. Projektowana przebudowa nie narusza warunków istniejącej lokalizacji. Do terenów nie przeznaczonych pod zabudowę odległości nie normowane. W Decyzji o warunkach zabudowy, nie wskazuje się na konieczność zwiększenia odległości minimalnych od granic działek z uwagi na planowana lub istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich. Lokalizacja względem budynków sąsiednich od ścian zewnętrznych pomieszczeń przebudowywanych : - do ściany zewnętrznej klatki schodowej w budynku Sądu Rejonowego,zawierającej otwór okienny usytuowanej pod katem 90st zachowane co najmniej 4m od otworu okiennego w pomieszczeniu przebudowywanym ; - budynku ZL na działce budowlanej nr 225/6, zlokalizowanego ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego na granicy działki budowlanej odległości od ściany oddzielenia przeciwpożarowego w budynku na działce budowlanej nr 225/6 odległości nie normowane. Do części ściany w budynku na działce budowlanej nr 225/6 zawierającej otwór okienny usytuowanej pod katem 90st zachowane co najmniej 4m od otworu okiennego w pomieszczeniu przebudowywanym - do budynku garażu na tej samej działce budowalnej 8,1m, przy wymaganych 8m. Z powyższych ustaleń wynika, że zachowane są wymagane odległości od budynków. 7.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych Wyposażenie i zastosowane materiały palne typowe dla tego typu budynku i przyjętych funkcji użytkowych pomieszczenia technicznego zawierającego urządzenia komputerowe, szatnie z ubraniami urzędników. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo. Nie przewiduje się stosowania materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem nie występuje zagrożenie wybuchem. 7.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Pomieszczenia posiadać będą gęstość obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi Budynek Sądu Rejonowego zawierający pomieszczenia z zagospodarowaniem umożliwiającym przebywanie do 50 osób kategoria zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia przebudowywane nie przeznaczone na pobyt ludzi. W pomieszczeniach objętych projektem przebywanie pojedynczych osób do dwóch godzin w ciągu doby. 7.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku w normalnych warunkach eksploatacji nie będą występowały strefy zagrożenia wybuchem.

7 7.7 Podział obiektu na strefy pożarowe Pomieszczenia przebudowywane jako odrębna strefa pożarowa. Strefa pożarowa jako pomieszczenia techniczne / PM/ z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnia strefy pożarowej 17m2, przy dopuszczalnych m2. Pozostała części budynku jako strefa pożarowa zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w budynku średniowysokim. 7.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Na podstawie kwalifikacji pożarowej podanej w punkcie 7.0. niniejszego opracowania, stosownie do ustaleń 212 ustęp 2 (tabela) z uwzględnieniem ustaleń ustępu 3 rozporządzenia [4] a także z uwzględnieniem ustaleń 8 rozp. [4] określającego podział budynków na grupy wysokości, dokonuje się ustalenia wymaganej klasy odporności pożarowej budynku. Zgodnie z 212 ust.2 rozp. [4] budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII w którym projektowana jest strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, budynek średniowysoki [ SW ], - klasa odporności pożarowej B. Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odporności pożarowej B, stosownie do ustaleń 216 ust. 1 rozp./4/ powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem 237 ust. 9 rozp./4/, co najmniej wymagania określone poniżej tabeli: Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) ) konstrukcja strop 1) ściana ściana dachu zewnętrzna 1), wewnętrzna 1) 2) przekrycie dachu 3) B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o i) EI30 4) RE 30 *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. Oznaczenia w tabeli: R -nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., ( ) nie stawia się wymagań. 1)Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2)Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3)Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 5)Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Istniejące i projektowane elementy budynku spełniają wymagania niżej wymienionych klas odporności ogniowej: główną konstrukcję nośną stanowi ściany murowane z cegły pełnej gr 25 cm i 36 cm które spełniają wymagań klasy R 120 odporności ogniowej zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 istniejące ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, wykonane z cegły pełnej o gr. 25 cm, które spełniają wymagania co najmniej klasy REI 240 odporności ogniowej, zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 istniejące ściany podziału wewnętrznego wykonane z cegły pełnej o grubości 15 cm z tynkiem z obu stron, które spełniają wymagania co najmniej klasy EI 60 odporności ogniowej, zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 projektowane ściany podziału wewnętrznego systemowe warstwowe z obudową z płyt

8 gipsowo - kartonowych, pomiędzy pomieszczeniami o wspólnym przejściu ewakuacyjnym zwolnione z wymagań klasy odporności ogniowej. Spełniają wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Stropy kondygnacji nadziemnych belkowe drewniane ze ślepym pułapem. Nie spełniają wymaganej klasy odporności ogniowej REI 60. Konstrukcja wg. Przekroju nad pomieszczeniem : - istniejącą wykładzina podłogowa, - istniejącą podłoga z desek drewnianych ge 2,5 cm, - istniejącą konstrukcja z belek drewnianych ; - istniejące deski otynkowane tynkiem wapiennym, - projektowany sufit podwieszony GKF w systemie spełniającym wymagania klasy odporności ogniowej REI 30 wg. Aprobaty technicznej systemu. Jako element zastępczy. Element konstrukcyjny bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI 60. wg. Przekroju pod pomieszczeniem : - panele podłogowe, - suchy jastrych w klasie odporności ogniowej EI 60 - istniejącą podłoga z desek drewnianych gr 2,5 cm, - istniejącą konstrukcja z belek drewnianych ; - istniejące deski otynkowane tynkiem wapiennym, Element konstrukcyjny bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI 30. Jako element zastępczy. Pomiędzy kondygnacjami pas międzykondygnacyjny o szerokości ponad 0,8m klasie odporności ogniowej jak dla ścian zewnętrznych EI 60. Elementy oddzieleń przeciwpożarowych : - stropy miedzykonygnacyjne nad i pod pomieszczeniem projektowanym nie spełniające wymagań klasy odporności ogniowej REI 120, istniejące z elementami drewnianymi palnymi. - ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami objętymi projektem a pomieszczeniami istniejącymi sąsiednimi nr 116 / w.c/ i 109/ pokój biurowy spełniają wymagania klasy odporności ogniowej REI 120. W ścianie z pomieszczenia 111 szatni do komunikacji Sadu drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60. Ściany oddzieleń przeciwpożarowych przylegają do pasów ścian zewnętrznych o szerokości co najmniej 2m z klasą odporności ogniowej co najmniej EI 60 z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. 7.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne (i rezerwowe) Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) należy zapewnić odpowiednie warunki techniczne ewakuacji dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia objęte projektem nie przeznaczone na pobyt ludzi. Z pomieszczeń projektowanych zapewnia się pojedyncze wyjścia o szerokości co najmniej 0,9m w świetle otworu drzwiowego, do odrębnej istniejącej strefy pożarowej budynku Sądu Rejonowego. Zakres projektowy nie narusza warunków ewakuacji w strefie pożarowej budynku Sądu Rejonowego.

9 7.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu instalacja wentylacji Instalacja wentylacji Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku - do 2m wysokości instalacja grzewcza Poza opracowaniem. Zasilanie w ciepło z instalacji miejskich instalacja elektroenergetyczna. Projektowana przebudowa instalacji elektrycznej w budynku będzie spełniała ustalenia 182 rozp.[4] w zakresie stosowania odpowiedniego osprzętu, urządzeń ochronnych i wyłączników nadprądowych,przeciwpożarowego wyłącznika prądu, urządzeń przeciwprzepięciowych i różnicowo prądowych instalacja odgromowa. Instalacja wymagana. Istniejąca nie przebudowywana spełniająca wymagania instalacji kontroli dostępu W projektowanej przebudowie budynku nie ma takiej instalacji i obecnie nie ma informacji o wykonaniu takiej instalacja kontroli dostępu przez wykonanie instalacji do wejścia do pomieszczenia Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, sytemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego sytemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,o ile możliwe z podaniem informacji o ich sprawności technicznej stałe urządzenia gaśnicze Zgodnie z ustaleniami 27 ustęp. 1 rozp.[3] w budynku Sądu rejonowego nie jest wymagane stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pożaru systemu sygnalizacji pożarowej Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze nie wymagane.

10 Dźwiękowy system ostrzegawczy Zgodnie z ustaleniami 29 ustęp. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego umożliwiającego rozgłaszanie, sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa nie jest wymagane Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Zaopatrzenie w wodę wewnętrznego gaszenia pożaru : nie wymagane w zakresie projektowym. W budynku Sądu Rejonowego istniejące hydranty Urządzenia oddymiające Nie wymagane w zakresie objętym projektem Dźwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawności technicznej Zgodnie z ustaleniami 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest wymagany dźwig dla ekip ratowniczych Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy Zgodnie z wymaganiami podanymi w 32 ustęp 1 i ustęp 2 rozp. [ Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane 10 dm3/s. Z jednego istniejącego działającego hydrantu DN 80 w odległości nie przekraczającej 75m od budynku. Lokalizacja przy drogach dojazdowych do budynku. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla średnicy nominalnej DN 80, powinna wynosić co najmniej 10 dm 3 /s Drogi pożarowe Do strefy pożarowej projektowanej nie wymagane jest doprowadzanie drogi pożarowej. Zakres przebudowy nie narusza wymagań dla ustalania i doprowadzania drogi pożarowej do pomieszczeń budynku Sądu w odrębnej strefie pożarowej jak dla budynku istniejącego nie przebudowywanego w tej strefie pożarowej Zakres niezgodności z przepisami 8.1 Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/.

11 występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/. 8.2 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Brak jest możliwości doprowadzenia wykazanych nieprawidłowości do stanu zgodnego z wymaganiami. 8.3 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/ Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane Jako rozwiązania zastępcze proponuje się: - Wyposażenie pomieszczeń nr 110 i 111 / objętych projektem / Sali rozpraw nr 208 na kondygnacji II piętra nad pomieszczeniami projektowanymi, Pokoju biurowego nr 8 na kondygnacji parteru zlokalizowanego pod pomieszczeniami objętymi projektem, w system sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w tych pomieszczeniach, bez obowiązku połączenia z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim - Zainstalowanie sygnalizatorów akustycznych nad wejściami do pomieszczenia 111 ; 8 ; 208 od stronu korytarza Sądu, informujących o powstaniu pożaru w tych pomieszczeniach. - Wykonanie w pomieszczeniu projektowanym 110 i 111 sufitu podwieszanego o klasie odporności ogniowej REI 30 - Wykonanie w pomieszczeniu projektowanym 110 i 111 podłogi z suchego jastruchu o klasie odporności ogniowej EI 30. Uwaga: Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

12 10.0. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego Występujące w budynku elementy konstrukcyjne jakimi są stropy miedzykondygnacyjne nie posiadają wymaganych klas odporności ogniowej REI 120 jak dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego i posiadają elementy drewniane palne. Brak jest możliwości technicznych do podniesienia ich klasy odporności ogniowej do wymaganej i wyeliminowania z nich palnych elementów. Powyższe wynika z faktu obecnego użytkowania pomieszczeń sąsiednich. Konieczny zakres prac związanych z koniecznością dostosowaniach przedmiotowych stropów do wymagań technicznych wiązałby się z całkowita rozbiórka stropów na całych kondygnacjach z uwagi na ich jednolity układ konstrukcyjny. Takie działania wyłącza z użytkowania obiekt użyteczności publicznej praktycznie w jego całości. Sam zakres przebudowy jest nie adekwatny zaś do rozmiaru takiej ingerencji konstrukcyjnej. Obecnie stropu posiadają pełne walory użytkowe i nie wymagają wymiany. Zaproponowane rozwiązania zastępcze w postaci wyposażenia pomieszczeń projektowanych i zlokalizowanych ponad i pod nimi w system sygnalizacji pożaru maja na celu wczesne wykrycie i zasygnalizowanie powstania pożarów w pomieszczeniach przebudowywanych oraz w pomieszczeniach ponad i pod pomieszczeniami projektowanym, zanim pożar się gwałtownie nie rozprzestrzeni. Wykonanie w pomieszczeniach projektowanych sufitu podwieszanego oraz podłogi z suchego jastrychu o klasie odporności ogniowej EI 60, ma na celu ograniczenie rozwoju pożaru w pomieszczeniu do czasu podjęcia skutecznej akcji gaśniczej przez jednostki straży pożarnej. Dzięki takiemu u rozwiązaniu ograniczy się niekontrolowany gwałtowny rozwój pożaru na pomieszczenia sąsiednie w czasie potrzebnym na wejście do działań jednostek straży pożarnej Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Analizując wszystkie zabezpieczenia w budynku można stwierdzić iż tworzą one system organizacyjno-techniczny zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w budynku dający pełną ochronę obiektu, a poszczególne elementy mają na celu: - Dostatecznie wczesne wykrycie pożaru i wyewakuowanie osób z pomieszczeń, przed czasem, w którym wystąpić mogą utrudnia w ewakuacji i przed utratą nośności przez konstrukcję stropów, - możliwość podjęcie działań gaśniczych przez zapoznanych z zasadami prowadzenia działań i ewakuacji pracowników, - zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji przed czasem gdy wystąpić mogą czynniki ją uniemożliwiające, - przegotowaniu obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych. Projektowany stan nie stanowi istotnego pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Istniejące rozwiązania zastępcze jak w pkt. 7 można uznać jako ekwiwalentne w zamian za niespełnione wymagania jak w pkt 6 ekspertyzy. Ponadto budynek spełniać będzie pozostałe wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002r/, w zakresie przebudowy za wyjątkiem określonych w punkcie 8.3. Nadmienić równocześnie należy, iż w budynku będą spełnione wymagania wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych.

13 Przyjęcie więc rozwiązań zastępczych w odniesieniu do elementów niespełnionych, a wymienionych w niniejszej ekspertyzie, należy uznać za wystarczające Podstawy formalne opracowania Podstawami formalnymi niniejszego opracowania są: [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U 2002 nr 147 poz.1229, z późn. zm.) [2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207,poz.2016, z późn. zm.) [3] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 20010r.) [4] rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) [5] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. nr 124 poz. 1030) [6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) [7] Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN, Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 401/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie [8] Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie [9] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz wraz z póź. zm.) [10] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2075) [11] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia,a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010) [12] normy przywoływane w treści opracowania Opracował:

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Dz.U.10.109.719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 109 9116 Poz. 719 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo