EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. ) w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w związku z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra na potrzeby serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 ; dz. nr 338/1 Inwestor : Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30, Starogard Gdański OPRACOWANA PRZEZ : Grudzień 2013r.

2 SPIS TREŚCI strona 1.0. Przedmiot i cel opracowania Zakres opracowania: Podstawy rzeczowe ekspertyzy inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przebudowy oraz ekspertyzy uzgodnienia z biurem projektowym, wizja lokalna Ogólna charakterystyka obiektu Warunki budowlano-instalacyjne- ich stan techniczny [związany z ochroną przeciwpożarową] Zakres nadbudowy,przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno - budowlanych w oparciu o które uznany budynek został zagrażający życiu ludzi (jeżeli stan taki został stwierdzony w budynku) Charakterystyka pożarowa Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (rezerwowe i ewakuacyjne) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu instalacja wentylacji instalacja grzewcza instalacja gazowa instalacja elektroenergetyczna instalacja odgromowa instalacji kontroli dostępu Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, sytemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego sytemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,o ile możliwe z podaniem informacji o ich sprawności technicznej stałe urządzenia gaśnicze systemu sygnalizacji pożarowej Dźwiękowy system ostrzegawczy Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Urządzenia oddymiające Dźwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawności technicznej Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe Zakres niezgodności z przepisami Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami technicznobudowlanymi i przeciwpożarowymi Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy technicznobudowlane Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej Podstawy formalne opracowania ,0. Rysunki 23

3 1.0. Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. ) w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w związku z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra na potrzeby serwerowni w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30 ; dz. nr 338/1 opisanych w dalszej części niniejszej ekspertyzy, w związku z realizowaną przez Inwestora : Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30, Starogard Gdański, z powodu braku możliwości zrealizowania wymagań wynikających warunków technicznych o których mowa w 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [ Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami /poz. 4 podstaw formalnych/ ] dotyczących niezgodności w zakresie : braku wymaganej klasy odporności ogniowej stropów oddzielenia przeciwpożarowego występowanie stropów jako elementów oddzielenia przeciwpożarowego oddzielenia przeciwpożarowego w których występują palne materiały. Stosownie do ustaleń Art.3 i Art.4 Ustawy [1] - Właściciel (Użytkownik) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku. Budynek z całą infrastrukturą (instalacje, urządzenia, wyposażenie) powinien być zaprojektowany, zaadaptowany i eksploatowany w sposób zapobiegający powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, tak aby stan zabezpieczenia nie powodował zagrożenia życiu ludzi, a w omawianym przypadku po uwzględnieniu ustaleń 2 ustęp 2 punkt 1 rozp. [4], w taki sposób jaki to będzie wynikało z niniejszej ekspertyzy, po, akceptującym wydaniu postanowienia przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży pożarnej w Gdańsku. 2.0.Zakres opracowania obejmuje : - ogólną charakterystykę budynku, warunki budowlano - instalacyjne,zakres przebudowy i zmiany sposobu użytkowania,charakterystykę pożarową budynku, zakres niezgodności z przepisami, - określenie rozwiązań zastępczych [ponadstandardowych] czyli rozwiązań zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, - omówienie rozwiązań w opisie i w części rysunkowej ekspertyzy do wykonania przez WŁAŚCICIELA [Inwestora] po uzyskaniu pozytywnego postanowienia PKWPSP. Zakres ekspertyzy będzie zawierał również : podstawy rzeczowe ekspertyzy, podstawy formalne ekspertyzy ogólną charakterystykę obiektu, warunki budowlano - instalacyjne, charakterystykę pożarową budynku określenie niespełnionych wymagań bezpieczeństwa pożarowego wynikających z warunków technicznych dla omawianego budynku z towarzyszącą infrastrukturą zakres niezgodności z przepisami przyjęte rozwiązania zastępcze analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego część rysunkową Zgodnie z ustalonymi procedurami podanymi w opracowaniu zespołu KGPSP z 2008r.

4 3.0. Podstawy rzeczowe ekspertyzy. 1. opis i rysunki z sytuacją lokalizacji budynku dla projektowanego zakresu przebudowy zamieszczone w PB opracowanym przez biuro projektowe PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski ul. Szeroka 3, Dąbrówka ;biuro : ul. Pomorska 2A; Starogard Gd 2. Autor : mgr inż. arch. Dariusz SAWICKI upr. proj. 14/Gd/00 2. rysunki budynku oraz sytuację na potrzeby ekspertyzy opracowane na podstawie dokumentacji przebudowy przez autorów ekspertyzy 3. inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przebudowy projektanta PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski ul. Szeroka 3, Dąbrówka ;biuro : ul. Pomorska 2A; Starogard Gd 2. Autor : mgr inż. arch. Dariusz SAWICKI upr. proj. 14/Gd/00 4. uzgodnienia z architektem. 5. uzgodnienia z Inwestorem 4.0. Ogólna charakterystyka obiektu Budynek sądu jako istniejący dopuszczony do użytkowania. Budynek wybudowany w końcu XIX. Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi. Ponadto poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi oraz kondygnacja podziemna techniczno gospodarcza nie przeznaczona na pobyt ludzi. Budynek zlokalizowany w centrum miasta w zabudowie śródmiejskiej. Do budynku przylega kompleks budynków Aresztu Śledczego jako odrębna strefa pożarowa. Budynek rozplanowany w kształcie litery T. Wymiany 27m u wierzchołka 11,5m u podstawy. Długość 34m Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii murowanej ze stropami belkowymi drewnianymi ze ślepym pułapem. Dach dwustadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówka ceramiczna Warunki budowlano-instalacyjne- ich stan techniczny [związany z ochroną przeciwpożarową] W budynku są znajdowały się następujące instalacje: elektryczna 220/230 V i 380V, wody ciepłej i zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna instalacja odgromowa budynku instalacja połączeń wyrównawczych Istniejące instalacje w budynku w zakresie projektowym oraz instalacje projektowane zostaną doprowadzone do obowiązujących przepisów. Elementy instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dostosowane zostaną do wymagań PN -EN 1838 : 2005 zgodnie z wymaganiami 207 ust.2, instalacji połączeń wyrównawczych wg ustaleń warunków technicznych podanych w 183 ust.1a rozp./4/, instalacji odgromowej zgodnie z ustaleniami 184 ust.3 wg PN-EN /2/ : 2008 i 3/4 : 2009.

5 6.0. Zakres nadbudowy,przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena warunków techniczno - budowlanych w oparciu o które uznany budynek został zagrażający życiu ludzi (jeżeli stan taki został stwierdzony w budynku) 1. Zakres przebudowy. We wskazanym zakresie opracowania obecnie znajduje się pom. Nr 111 obecnie w.c oraz pom. Nr 110 pokój biurowy. Projektuje się dostosowanie pokoju biurowego do pełnienia funkcji serwerowni, likwidację istniejącego w.c. na którego miejscu przewiduje się utworzenie szatni dla ławników. Stan istniejący - pokój biurowy nr 110: posadzka wykładzina dywanowa; ściany malowane farbą emulsyjną, sufit malowany farbą emulsyjną, - w.c. Nr 111 : posadzka terakota; ściany do wysokości 1,5m glazura, powyżej malowane farbą emulsyjną; sufit malowany farbą emulsyjną, - hall nr 108: posadzka terakota; lamperia do wysokości 2,5m malowana farbą olejną ściany powyżej malowane farbą emulsyjną, sufit malowany farbą emulsyjną, Projektowane roboty budowlane Projektuje się następujące roboty budowlane: - wyburzenie ścianek działowych istniejącego w.c. - demontaż urządzeń sanitarnych, - demontaż posadzek w pomieszczeniu nowej serwerowni i szatni do desek, - ułożenie suchego jastrychu REI60 na deskach podłogowych, - ułożenie terakoty na suchym jastrychu w pomieszczeniu nowej serwerowni i szatni, - wymianę stolarki okiennej wraz z parapetem w nowej serwerowni, - wymurowanie doświetla z pustaków szklanych w ścianie pomiędzy serwerownią a szatnią, - wykonanie sufitu podwieszonego REI60 we wszystkich pomieszczeniach, - montaż stolarki drzwiowej, - szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni ścian i sufitów Charakterystyka pożarowa 7.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Powierzchnia zabudowy całego budynku sadu m2 Powierzchnia wewnętrzna przebudowywana - 17 m2 Kubatura przebudowywana : 51 m3 Maksymalna wysokość budynku 15,37 m budynek średniowysoki SW Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi oraz jedną podziemną nie przeznaczona na pobyt ludzi i poddaszem nieużytkowym nie przeznaczonym na pobyt ludzi. 7.2 Odległość od obiektów sąsiadujących Budynki ze ścianami zewnętrznym, które na powierzchni ponad 65% posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej E 60, jak dla wymaganej klasy odporności pożarowej budynku. Ściany i dach z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. Lokalizacja względem granic działek zabudowanych : Budynek ze ścianami zawierającymi otwory w odległości : - 5,3m od granicy z działka budowlana nr 225/6, zabudowaną budynkiem ZL z elementów nie rozprzestrzeniających ogień

6 - 10m od granicy z działka budowlana nr 340/2, zabudowaną budynkiem ZL z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. Budynek z istniejącą ścianą oddzielenia przeciwpożarowego na granicy z działką budowlaną nr 338/2 zabudowaną aresztem śledczym. Projektowana przebudowa nie narusza warunków istniejącej lokalizacji. Do terenów nie przeznaczonych pod zabudowę odległości nie normowane. W Decyzji o warunkach zabudowy, nie wskazuje się na konieczność zwiększenia odległości minimalnych od granic działek z uwagi na planowana lub istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich. Lokalizacja względem budynków sąsiednich od ścian zewnętrznych pomieszczeń przebudowywanych : - do ściany zewnętrznej klatki schodowej w budynku Sądu Rejonowego,zawierającej otwór okienny usytuowanej pod katem 90st zachowane co najmniej 4m od otworu okiennego w pomieszczeniu przebudowywanym ; - budynku ZL na działce budowlanej nr 225/6, zlokalizowanego ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego na granicy działki budowlanej odległości od ściany oddzielenia przeciwpożarowego w budynku na działce budowlanej nr 225/6 odległości nie normowane. Do części ściany w budynku na działce budowlanej nr 225/6 zawierającej otwór okienny usytuowanej pod katem 90st zachowane co najmniej 4m od otworu okiennego w pomieszczeniu przebudowywanym - do budynku garażu na tej samej działce budowalnej 8,1m, przy wymaganych 8m. Z powyższych ustaleń wynika, że zachowane są wymagane odległości od budynków. 7.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych Wyposażenie i zastosowane materiały palne typowe dla tego typu budynku i przyjętych funkcji użytkowych pomieszczenia technicznego zawierającego urządzenia komputerowe, szatnie z ubraniami urzędników. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo. Nie przewiduje się stosowania materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem nie występuje zagrożenie wybuchem. 7.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Pomieszczenia posiadać będą gęstość obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi Budynek Sądu Rejonowego zawierający pomieszczenia z zagospodarowaniem umożliwiającym przebywanie do 50 osób kategoria zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia przebudowywane nie przeznaczone na pobyt ludzi. W pomieszczeniach objętych projektem przebywanie pojedynczych osób do dwóch godzin w ciągu doby. 7.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku w normalnych warunkach eksploatacji nie będą występowały strefy zagrożenia wybuchem.

7 7.7 Podział obiektu na strefy pożarowe Pomieszczenia przebudowywane jako odrębna strefa pożarowa. Strefa pożarowa jako pomieszczenia techniczne / PM/ z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnia strefy pożarowej 17m2, przy dopuszczalnych m2. Pozostała części budynku jako strefa pożarowa zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w budynku średniowysokim. 7.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Na podstawie kwalifikacji pożarowej podanej w punkcie 7.0. niniejszego opracowania, stosownie do ustaleń 212 ustęp 2 (tabela) z uwzględnieniem ustaleń ustępu 3 rozporządzenia [4] a także z uwzględnieniem ustaleń 8 rozp. [4] określającego podział budynków na grupy wysokości, dokonuje się ustalenia wymaganej klasy odporności pożarowej budynku. Zgodnie z 212 ust.2 rozp. [4] budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII w którym projektowana jest strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, budynek średniowysoki [ SW ], - klasa odporności pożarowej B. Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odporności pożarowej B, stosownie do ustaleń 216 ust. 1 rozp./4/ powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem 237 ust. 9 rozp./4/, co najmniej wymagania określone poniżej tabeli: Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) ) konstrukcja strop 1) ściana ściana dachu zewnętrzna 1), wewnętrzna 1) 2) przekrycie dachu 3) B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o i) EI30 4) RE 30 *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. Oznaczenia w tabeli: R -nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., ( ) nie stawia się wymagań. 1)Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2)Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3)Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 5)Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Istniejące i projektowane elementy budynku spełniają wymagania niżej wymienionych klas odporności ogniowej: główną konstrukcję nośną stanowi ściany murowane z cegły pełnej gr 25 cm i 36 cm które spełniają wymagań klasy R 120 odporności ogniowej zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 istniejące ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, wykonane z cegły pełnej o gr. 25 cm, które spełniają wymagania co najmniej klasy REI 240 odporności ogniowej, zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 istniejące ściany podziału wewnętrznego wykonane z cegły pełnej o grubości 15 cm z tynkiem z obu stron, które spełniają wymagania co najmniej klasy EI 60 odporności ogniowej, zgodnie z ustaleniami instrukcji ITB 409/2005 projektowane ściany podziału wewnętrznego systemowe warstwowe z obudową z płyt

8 gipsowo - kartonowych, pomiędzy pomieszczeniami o wspólnym przejściu ewakuacyjnym zwolnione z wymagań klasy odporności ogniowej. Spełniają wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Stropy kondygnacji nadziemnych belkowe drewniane ze ślepym pułapem. Nie spełniają wymaganej klasy odporności ogniowej REI 60. Konstrukcja wg. Przekroju nad pomieszczeniem : - istniejącą wykładzina podłogowa, - istniejącą podłoga z desek drewnianych ge 2,5 cm, - istniejącą konstrukcja z belek drewnianych ; - istniejące deski otynkowane tynkiem wapiennym, - projektowany sufit podwieszony GKF w systemie spełniającym wymagania klasy odporności ogniowej REI 30 wg. Aprobaty technicznej systemu. Jako element zastępczy. Element konstrukcyjny bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI 60. wg. Przekroju pod pomieszczeniem : - panele podłogowe, - suchy jastrych w klasie odporności ogniowej EI 60 - istniejącą podłoga z desek drewnianych gr 2,5 cm, - istniejącą konstrukcja z belek drewnianych ; - istniejące deski otynkowane tynkiem wapiennym, Element konstrukcyjny bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI 30. Jako element zastępczy. Pomiędzy kondygnacjami pas międzykondygnacyjny o szerokości ponad 0,8m klasie odporności ogniowej jak dla ścian zewnętrznych EI 60. Elementy oddzieleń przeciwpożarowych : - stropy miedzykonygnacyjne nad i pod pomieszczeniem projektowanym nie spełniające wymagań klasy odporności ogniowej REI 120, istniejące z elementami drewnianymi palnymi. - ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami objętymi projektem a pomieszczeniami istniejącymi sąsiednimi nr 116 / w.c/ i 109/ pokój biurowy spełniają wymagania klasy odporności ogniowej REI 120. W ścianie z pomieszczenia 111 szatni do komunikacji Sadu drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60. Ściany oddzieleń przeciwpożarowych przylegają do pasów ścian zewnętrznych o szerokości co najmniej 2m z klasą odporności ogniowej co najmniej EI 60 z elementów nie rozprzestrzeniających ogień. 7.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne (i rezerwowe) Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) należy zapewnić odpowiednie warunki techniczne ewakuacji dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia objęte projektem nie przeznaczone na pobyt ludzi. Z pomieszczeń projektowanych zapewnia się pojedyncze wyjścia o szerokości co najmniej 0,9m w świetle otworu drzwiowego, do odrębnej istniejącej strefy pożarowej budynku Sądu Rejonowego. Zakres projektowy nie narusza warunków ewakuacji w strefie pożarowej budynku Sądu Rejonowego.

9 7.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu instalacja wentylacji Instalacja wentylacji Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku - do 2m wysokości instalacja grzewcza Poza opracowaniem. Zasilanie w ciepło z instalacji miejskich instalacja elektroenergetyczna. Projektowana przebudowa instalacji elektrycznej w budynku będzie spełniała ustalenia 182 rozp.[4] w zakresie stosowania odpowiedniego osprzętu, urządzeń ochronnych i wyłączników nadprądowych,przeciwpożarowego wyłącznika prądu, urządzeń przeciwprzepięciowych i różnicowo prądowych instalacja odgromowa. Instalacja wymagana. Istniejąca nie przebudowywana spełniająca wymagania instalacji kontroli dostępu W projektowanej przebudowie budynku nie ma takiej instalacji i obecnie nie ma informacji o wykonaniu takiej instalacja kontroli dostępu przez wykonanie instalacji do wejścia do pomieszczenia Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, sytemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego sytemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,o ile możliwe z podaniem informacji o ich sprawności technicznej stałe urządzenia gaśnicze Zgodnie z ustaleniami 27 ustęp. 1 rozp.[3] w budynku Sądu rejonowego nie jest wymagane stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pożaru systemu sygnalizacji pożarowej Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze nie wymagane.

10 Dźwiękowy system ostrzegawczy Zgodnie z ustaleniami 29 ustęp. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego umożliwiającego rozgłaszanie, sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa nie jest wymagane Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Zaopatrzenie w wodę wewnętrznego gaszenia pożaru : nie wymagane w zakresie projektowym. W budynku Sądu Rejonowego istniejące hydranty Urządzenia oddymiające Nie wymagane w zakresie objętym projektem Dźwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawności technicznej Zgodnie z ustaleniami 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest wymagany dźwig dla ekip ratowniczych Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy Zgodnie z wymaganiami podanymi w 32 ustęp 1 i ustęp 2 rozp. [ Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane 10 dm3/s. Z jednego istniejącego działającego hydrantu DN 80 w odległości nie przekraczającej 75m od budynku. Lokalizacja przy drogach dojazdowych do budynku. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla średnicy nominalnej DN 80, powinna wynosić co najmniej 10 dm 3 /s Drogi pożarowe Do strefy pożarowej projektowanej nie wymagane jest doprowadzanie drogi pożarowej. Zakres przebudowy nie narusza wymagań dla ustalania i doprowadzania drogi pożarowej do pomieszczeń budynku Sądu w odrębnej strefie pożarowej jak dla budynku istniejącego nie przebudowywanego w tej strefie pożarowej Zakres niezgodności z przepisami 8.1 Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/.

11 występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/. 8.2 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Brak jest możliwości doprowadzenia wykazanych nieprawidłowości do stanu zgodnego z wymaganiami. 8.3 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, / strefa pożarowa PM z gęstością obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 / bez wymaganej klasy odporności ogniowej REI co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.4 w związku z 216 ust.1 i 212 ust.2 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego nad pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/ występowanie stropu oddzielenia przeciwpożarowego pod pomieszczeniami projektowanymi nr 110 serwerownia i 11 szatnia, w którym występują materiały palne - co jest niezgodne z ustaleniami 232 ust.1 rozp/4/ Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane Jako rozwiązania zastępcze proponuje się: - Wyposażenie pomieszczeń nr 110 i 111 / objętych projektem / Sali rozpraw nr 208 na kondygnacji II piętra nad pomieszczeniami projektowanymi, Pokoju biurowego nr 8 na kondygnacji parteru zlokalizowanego pod pomieszczeniami objętymi projektem, w system sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w tych pomieszczeniach, bez obowiązku połączenia z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim - Zainstalowanie sygnalizatorów akustycznych nad wejściami do pomieszczenia 111 ; 8 ; 208 od stronu korytarza Sądu, informujących o powstaniu pożaru w tych pomieszczeniach. - Wykonanie w pomieszczeniu projektowanym 110 i 111 sufitu podwieszanego o klasie odporności ogniowej REI 30 - Wykonanie w pomieszczeniu projektowanym 110 i 111 podłogi z suchego jastruchu o klasie odporności ogniowej EI 30. Uwaga: Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

12 10.0. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego Występujące w budynku elementy konstrukcyjne jakimi są stropy miedzykondygnacyjne nie posiadają wymaganych klas odporności ogniowej REI 120 jak dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego i posiadają elementy drewniane palne. Brak jest możliwości technicznych do podniesienia ich klasy odporności ogniowej do wymaganej i wyeliminowania z nich palnych elementów. Powyższe wynika z faktu obecnego użytkowania pomieszczeń sąsiednich. Konieczny zakres prac związanych z koniecznością dostosowaniach przedmiotowych stropów do wymagań technicznych wiązałby się z całkowita rozbiórka stropów na całych kondygnacjach z uwagi na ich jednolity układ konstrukcyjny. Takie działania wyłącza z użytkowania obiekt użyteczności publicznej praktycznie w jego całości. Sam zakres przebudowy jest nie adekwatny zaś do rozmiaru takiej ingerencji konstrukcyjnej. Obecnie stropu posiadają pełne walory użytkowe i nie wymagają wymiany. Zaproponowane rozwiązania zastępcze w postaci wyposażenia pomieszczeń projektowanych i zlokalizowanych ponad i pod nimi w system sygnalizacji pożaru maja na celu wczesne wykrycie i zasygnalizowanie powstania pożarów w pomieszczeniach przebudowywanych oraz w pomieszczeniach ponad i pod pomieszczeniami projektowanym, zanim pożar się gwałtownie nie rozprzestrzeni. Wykonanie w pomieszczeniach projektowanych sufitu podwieszanego oraz podłogi z suchego jastrychu o klasie odporności ogniowej EI 60, ma na celu ograniczenie rozwoju pożaru w pomieszczeniu do czasu podjęcia skutecznej akcji gaśniczej przez jednostki straży pożarnej. Dzięki takiemu u rozwiązaniu ograniczy się niekontrolowany gwałtowny rozwój pożaru na pomieszczenia sąsiednie w czasie potrzebnym na wejście do działań jednostek straży pożarnej Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Analizując wszystkie zabezpieczenia w budynku można stwierdzić iż tworzą one system organizacyjno-techniczny zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w budynku dający pełną ochronę obiektu, a poszczególne elementy mają na celu: - Dostatecznie wczesne wykrycie pożaru i wyewakuowanie osób z pomieszczeń, przed czasem, w którym wystąpić mogą utrudnia w ewakuacji i przed utratą nośności przez konstrukcję stropów, - możliwość podjęcie działań gaśniczych przez zapoznanych z zasadami prowadzenia działań i ewakuacji pracowników, - zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji przed czasem gdy wystąpić mogą czynniki ją uniemożliwiające, - przegotowaniu obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych. Projektowany stan nie stanowi istotnego pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Istniejące rozwiązania zastępcze jak w pkt. 7 można uznać jako ekwiwalentne w zamian za niespełnione wymagania jak w pkt 6 ekspertyzy. Ponadto budynek spełniać będzie pozostałe wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002r/, w zakresie przebudowy za wyjątkiem określonych w punkcie 8.3. Nadmienić równocześnie należy, iż w budynku będą spełnione wymagania wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych.

13 Przyjęcie więc rozwiązań zastępczych w odniesieniu do elementów niespełnionych, a wymienionych w niniejszej ekspertyzie, należy uznać za wystarczające Podstawy formalne opracowania Podstawami formalnymi niniejszego opracowania są: [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U 2002 nr 147 poz.1229, z późn. zm.) [2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207,poz.2016, z późn. zm.) [3] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 20010r.) [4] rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) [5] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. nr 124 poz. 1030) [6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) [7] Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN, Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 401/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie [8] Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie [9] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz wraz z póź. zm.) [10] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2075) [11] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia,a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010) [12] normy przywoływane w treści opracowania Opracował:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Procedury z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym

Procedury z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym Procedury z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym Procedury przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Procedury przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Tematyka prezentacji 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. HALLERA W OPOLU *ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA* 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Umowa z Inwestorem;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE Józefów ul. MC Skłodowskiej 5/7 dz. nr 21/3, 21/2, 122/1, 122/2 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego P I O N 42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57 tel. 032/2336892 NIP 645-158-12-03 REGON 272134913

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego P I O N 42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57 tel. 032/2336892 NIP 645-158-12-03 REGON 272134913 Inwestycja: Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy ul. Karola Miarki 27 Inwestor: Gmina Pilchowice Ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice Tytuł projektu: Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Stosowanie kryterium DH, czyli zdolności wyrobu do powstrzymania przepływu dymu i gazów pożarowych przy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: 26 372 m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander Kaletka

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander Kaletka BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander Kaletka 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 tel./fax. (033) 4759682 NIP 553-135-99-14 REGON 070763172 e-mail: budoprojekt@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis do projektu budowlanego 2. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

SPIS TREŚCI. 1. Opis do projektu budowlanego 2. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia SPIS TREŚCI TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I. Dokumenty i uzgodnienia: 1. Kopia uprawnień i zaświadczeń projektantów o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 2. Oświadczenie autora projektu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK-WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14/13 tel. kom. 600 212 901 OCENA - EKSPERTYZA Sporządzona w trybie 2 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo