DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA"

Transkrypt

1 EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o., NA DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA 2 Etap: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Adres inwestycji: Somonino, dz. nr 232/10, gm. Somonino Inwestor: BRANDS POLSKA Sp. z o.o. ul. Siemiana Somonino Opracowanie: mgr inŝ. Roman Nieścioruk ul. Mściwoja II 32/ Kartuzy Kartuzy, czerwiec 2010 r.

2 Spis treści 1. STRESZCZENIE RAPORTU PODSTAWY PRAWNE RAPORTU WSTĘP Przedmiot opracowania Cel i zakres raportu OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka całego przedsięwzięcia Warunki uŝytkowania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem wyboru OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEś W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKśE MOśLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Etap budowy (realizacji) Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na powietrze, ludzi i klimat akustyczny Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy Etap eksploatacji Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne Oddziaływanie na klimat akustyczny Oddziaływanie gospodarki odpadami Oddziaływanie na szatę roślinną i zwierzęta Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz obszary Natura Raport oddziaływania na środowisko 2

3 9.2.7 Oddziaływanie na warunki Ŝycia ludzi Oddziaływanie na krajobraz Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy Oddziaływanie w sytuacjach awaryjnych Wzajemne oddziaływanie między w/w elementami Etap likwidacji OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z: Istnienia przedsięwzięcia Wykorzystania zasobów środowiska Emisji OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA WSKAZANIE, CZY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA MOśLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ WNIOSKI WYKONAWCA RAPORTU Raport oddziaływania na środowisko 3

4 ZAŁĄCZNIKI: 1. postanowienie nr OŚ-7625/1/2010 z dnia r. Wójta Gminy Somonino w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2. postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22- WOO.6671/273-1/10/AT z dnia r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia 3. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach nr SE.ZNS- 80/4930/21/2010 z dnia r. o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 4. mapa topograficzna z zaznaczeniem lokalizacji zakładu skala 1: wypis i wyrys z rejestru gruntów 6. wyrys i wypis z planu zagospodarowania wsi Somonino 7. karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego zmywacz ZT projekt zagospodarowania terenu 9. mapa z zaznaczeniem najbliŝszych w stosunku do terenu inwestycji, obszarów Natura 2000 Raport oddziaływania na środowisko 4

5 1. STRESZCZENIE RAPORTU Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena oddziaływania na środowisko zamierzenia Inwestora, firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., ul. Siemiana 2 w Somoninie, dotyczącego dobudowy budynku produkcyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą do istniejącego budynku o tej samej funkcji firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., na działce nr 232/10 o powierzchni całkowitej 0,8860 ha, w miejscowości Somonino, gm. Somonino. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino zatwierdzonym Uchwałą nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 27 z dnia r., poz. 406) funkcja w/w działki 077U teren usług, hurtownie, rzemiosło usługowe, istniejący teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, 3 ust 1 pkt 14 z późn. zm.: Dz. U , Dz. U ), instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (zamierzenie Inwestora), niewymienione w 2 ust. 1 pkt 16, zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury OOŚ. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do niniejszej procedury wymagane jest przedłoŝenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Wynika to z postanowienia Nr OŚ-7625/1/2010 z dnia r. wydanego przez Wójta Gminy Somonino, po uprzednim uzyskaniu opinii o konieczności sporządzenia raportu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach. Raport oddziaływania na środowisko 5

6 Niniejszy raport będzie wymagał uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kartuzach. Działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się w północno wschodniej części wsi Somonino, przy ulicy Siemiana 2. Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 224 Kartuzy Egiertowo na drogę gminną w kierunku wschodnim, a następnie z drogi gminnej, poprzez drogę wewnętrzną (działka nr 232/12), zjazd na działkę Inwestora. Działka nr 232/10 naleŝy do Inwestora BRANDS POLSKA Sp. z o.o., ul. Siemiana 2 w Somoninie. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,8860 ha. Aktualnie na terenie działki nr 232/10 w Somoninie znajduje się budynek produkcyjno-biurowy, z częścią magazynową, firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., który posiada dwie kondygnacje nadziemne tj. parter i piętro, jest niepodpiwniczony. Projektowany obiekt produkcyjno-biurowy stanowi rozbudowę tego budynku, z którym będzie połączony za pomocą łącznika, na poziomie piętra. Wejście do projektowanej dobudowy znajdować się będzie pod łącznikiem. Oba budynki tj. istniejący oraz projektowany, realizowane są w technologii tradycyjnej murowanej. Kształt dobudowy został dostosowany do istniejących moŝliwości terenowych, przy zachowaniu minimalnych odległości: od budynku warsztatowego na sąsiedniej działce 8 m i od granicy - 3 m (ścianą bez otworów). W pobliŝu istniejącego obiektu znajduje się parterowy budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej (pow. zabudowy 22 m 2 ), przeznaczony do rozbiórki. Firma BRANDS POLSKA Sp. z o.o. działa w branŝy: reklama, sitodruk, uszlachetnianie odzieŝy. Technologia polega na wykonywaniu nadruków, haftów oraz sublimacji. Rynkiem zbytu gotowego produktu są firmy niemieckie, w kraju nie odbywa się sprzedaŝ. Produkcja odbywa się przy zastosowaniu gotowego materiału (ubrania, koszulki, kurtki, odzieŝ robocza) lub poprzedzona jest szyciem odzieŝy, na której następnie wykonywane są nadruki, hafty i sublimacje. Wielkość produkcji wynosi ok. 4 Mg gotowego produktu/tydzień. Produkcja w zakładzie odbywa się w trybie dwuzmianowym, przez 6 dni w tygodniu. Na dwóch zmianach pracuje łącznie 110 pracowników, z czego 25 pracowników biurowych (w systemie jednozmianowym). W istniejącym budynku produkcyjno-biurowym na parterze zlokalizowana jest hala produkcyjna z zapleczem socjalnym i magazynowym, zaś na piętrze pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarne. Raport oddziaływania na środowisko 6

7 W hali produkcyjnej istniejącego budynku znajdują się następujące pomieszczenia produkcyjne: szwalnia w której znajdują się: stół do wykonywania wykrojów, stanowisko wykonywania wzorów i szablonów, stanowisko prasowania, metkowania i pakowania wyrobów 15 maszyn szwalniczych typu stebnówki i overlocki, dziurkarki, guzikarki, paskarki W szwalni wykonywane są następujące czynności: lagowanie i krojenie materiału szycie ubrań wg wykrojów naszywanie kieszonek z nadrukiem na koszule prasowanie metkowanie składanie i pakowanie ubrań. hafciarnia stara w której znajdują się: maszyny hafciarskie typu ZSK 4 szt. JB i HAPPY maszyny słuŝące do automatycznego haftowania wzorów na czapkach, bluzach, koszulach itp. 4 szt. stół pomocniczy, na którym zakładane są tamborki na fragmenty tkanin gdzie ma powstać haft, po czym umieszczane są w maszynie i uruchamia się komputerowo odpowiedni program haftu. hafciarnia nowa wyposaŝona w: maszyny hafciarskie HAPPY do automatycznego haftowania wzorów 9 szt. stoły pomocnicze na których zakładane są tamborki na fragmenty tkanin, gdzie ma powstać haft, po czym umieszczane są w maszynie gdzie komputerowo wykonywany jest odpowiedni program haftu. pomieszczenie przygotowawcze w którym wykonywane są następujące czynności: zdejmowanie farby z sit Raport oddziaływania na środowisko 7

8 mycie sit rozpuszczalnikiem w myjce pod ciśnieniem spłukiwanie substancji blokujących oczka w sicie ( retuszer ) odwarstwianie emulsji S 02 mycie sita rozpuszczalnikiem odtłuszczanie detergentem nakładanie emulsji światłoczułej naświetlanie smarowanie retuszerem zakładanie sit na maszynę drukarską nanoszenie farby na sita nadzorowanie procesu. Zastosowana w pomieszczeniu przygotowawczym myjka sit pracuje około 2-3 godziny dziennie, w obiegu zamkniętym, w związku z czym nie są generowane ścieki technologiczne. W myjce znajduje się około 50 litrów zmywacza rozpuszczalnikowego, który wymieniany jest co około pół roku. Po wymianie rozpuszczalnika powstaje odpad w postaci szlamu farb ze zmywaczem, który przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania. Na myjce zamontowany jest mechaniczny wyciąg (ø 150 mm). drukarnia składająca się z dwóch połączonych pomieszczeń. W I części drukarni znajdują się: maszyny sitodrukowe karuzelowe VERIPRINT firmy Schenk 2 szt. tunel grzewczy firmy Schenk (strona podawania) W II części drukarni znajduje się: strona odbioru tunelu grzewczego stół do składania i pakowania garderoby stanowisko naklejania transferów Technologia maszyn sitodrukowych polega na tym, Ŝe wyrób tekstylny (np. koszulka, kurtka, odzieŝ) nakładany jest na panele maszyny drukującej, po czym po nałoŝeniu farby przechodzi do tunelu grzewczego, gdzie utrwalany jest wzór nadruku. Raport oddziaływania na środowisko 8

9 Maszyny sitodrukowe posiadają dwa odciągi mechaniczne ø 200 mm (jeden wyciąg dla kaŝdej maszyny). W tunelu grzewczym zastosowany jest palnik gazowy o mocy 36 kw oraz grzałka elektryczna o mocy 15 kw. Oba źródła pracują naprzemiennie. Z tunelu grzewczego odchodzą dwa odciągi ø 200 mm: jeden odprowadzający substancje emitowane ze spalania gazu w palniku gazowym, drugi zaś odprowadzający substancje z utrwalania farb w tunelu grzewczym. Część magazynowa istniejącego budynku w której na potrzeby ogrzewania zastosowano aparat grzewczy gazowy GSE-18 o mocy 22,7 kw. Z uwagi na śladowe emisje z zastosowanego źródła, w części magazynowej nie ma potrzeby zastosowania wentylacji mechanicznej. Ponadto na przedmiotowej działce, w jej wschodniej części, zlokalizowany jest odrębny murowany budynek, który pełni funkcję magazynową zakładu. W budynku tym, do celów ogrzewania zastosowano dwa aparaty grzewcze gazowe GSE-2, kaŝdy o mocy 24,2 kw. Z uwagi na śladowe emisje z tych źródeł, w budynku magazynowym nie ma potrzeby zastosowania wentylacji mechanicznej. W projektowanym budynku na parterze zlokalizowana zostanie hala produkcyjna oraz zaplecze socjalne i magazynowe, natomiast na piętrze pięć pokoi biurowych, zaplecze socjalne i serwerownia. W hali produkcyjnej projektowanego budynku zainstalowane zostaną: maszyny do nadruku sublimacyjnego 4 szt. maszyna do nadruku transferowego z praską transferową 1 szt. W technologii, która zostanie zastosowana w nowobudowanym budynku za pomocą maszyn sublimacyjnych, na specjalnym papierze farbą sublimacyjną wykonywany będzie nadruk, który następnie wprasowywany będzie na wyrób tekstylny. Farba pod wpływem ciepła wnika we włókna (bez obecności kleju). Nadruk sublimacyjny, który ma być stosowany w nowej hali produkcyjnej, jest przyjazny i bezpieczny dla środowiska, co czyni go idealnym sposobem dbania o ekologię. Przy jego produkcji nie występuje Ŝadna niebezpieczna substancja, gdyŝ do tego typu nadruku uŝywa się tylko papieru. Raport oddziaływania na środowisko 9

10 Natomiast technologia nadruku transferowego wykonywana jest za pomocą sitodruku na specjalnym papierze transferowym, który potem wgrzewany jest na odzieŝ przy uŝyciu odpowiedniej prasy transferowej w bardzo wysokich temperaturach. Obecnie teren projektowanej dobudowy jest nieurządzony, nie ma zadrzewień i jest prawie płaski. Działka nr 232/10 posiada pełne uzbrojenie. Z uwagi na to, Ŝe projektowana dobudowa jest w kolizji z istniejącymi na terenie działki przyłączami, zaprojektowano ich niezbędną przebudowę, wraz z przyłączami do nowego obiektu. Dotyczy to wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Od strony południowej działka graniczy z działką nr 232/3, na której usytuowany jest budynek warsztatowy (branŝa elektromechaniczna) oraz z działką nr 878, na której znajduje się zakład wulkanizacji z myjnią samochodową, a takŝe częściowo z działką nr 232/12 stanowiącą drogę wewnętrzną, której jednym ze współwłaścicieli jest Inwestor. Od strony północnowschodniej i wschodniej działka nr 232/10 graniczy z działką nr 231, na której usytuowany budynek mieszkalny oraz gospodarczy. Od zachodu graniczy z działką niezabudowaną nr 233/4, zaś od południowego zachodu z działkami nr 233/2 i 233/1, na których usytuowany jest budynek mieszkalny. Na północ przepływa rzeka Radunia. Omawiany teren połoŝony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, w rejonie, który juŝ wiele lat wcześniej uległ przekształceniom antropogenicznym. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z zarządzaniem bądź ochroną obszaru NATURA 2000, ani teŝ nie oddziałuje znacząco na tego typu obszary. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino, zarówno wjazd, jak i wyjazd na teren działki nr 232/10 w Somoninie, następuje z ulicy Siemiana. Wjazd na teren zakładu zaprojektowany jest z drogi wewnętrznej (dz. nr 232/12). Ilość pojazdów obsługujących zakład obejmować będzie: 1 samochód cięŝarowy tygodniowo dowóz towaru 1 samochód cięŝarowy tygodniowo odbiór gotowych wyrobów (transport do Niemiec) Raport oddziaływania na środowisko 10

11 2 samochody dostawcze tygodniowo dostawa materiałów pomocniczych 35 samochodów osobowych dziennie pojazdy pracowników. Transport samochodowy pochodzić będzie od dostawców towaru, odbiorców gotowych produktów oraz pracowników zakładu. Na terenie obiektu, w specjalnie wydzielonych rejonach, znajdują się miejsca parkingowe. Ruch pojazdów dostawczych odbywać się w porze dziennej, pojazdów pracowników w godzinach pracy zakładu 6 dni w tygodniu, w godzinach pracy zakładu. ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją: 8 (dwa stanowiska/100 m 2 powierzchni uŝytkowej), na obszarach przyległych: brak ilość samochodów osobowych: 35 szt./dobę ilość samochodów dostawczych: 1 szt./dobę ilość samochodów cięŝarowych: 1 szt./dobę. Place manewrowe, parkingowe i drogi dojazdowe posiadają utwardzoną nawierzchnię, w celu nie przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. Zakład zaopatruje się w wodę z gminnej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Projektowany obiekt równieŝ podłączony będzie do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestora sieci. W związku z rodzajem technologii oraz zastosowanymi rozwiązaniami, ścieki technologiczne nie będą powstawały. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino wody opadowe będą zagospodarowane na terenie działki lub odprowadzane do układu odwadniającego. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych na działce. Zorganizowany sposób gospodarowania ściekami zapewni, Ŝe obiekt nie spowoduje zagroŝenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego. Zakład jest podłączony do linii energetycznej NN, na warunkach określonych przez Kampanię ENERGA w Gdańsku. Raport oddziaływania na środowisko 11

12 Na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody w zakładzie funkcjonuje nowoczesna kotłownia, która zlokalizowana jest w istniejącym budynku. Kotłownia wyposaŝona jest w jeden kocioł o mocy 180 kw opalany olejem opałowym lekkim. Wpływ przedsięwzięcia podczas budowy będzie miał charakter krótkotrwały i ograniczony do czasu jej trwania. W okresie tym nie przewiduje się zagroŝenia elementów środowiskowych. Do znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko będą naleŝeć: na etapie budowy: oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę oraz produkcja odpadów emisja substancji do powietrza oraz hałasu w związku z pracą urządzeń i maszyn budowlanych na etapie eksploatacji: oddziaływanie na atmosferę emisja substancji do powietrza ze źródeł energetycznych, technologicznych oraz transportu samochodowego wpływ na klimat akustyczny na poziomie mieszczącym się w obowiązujących normach powstawanie ścieków socjalno bytowych produkcja odpadów, w tym niebezpiecznych. Emisja zanieczyszczeń do powietrza związana będzie z: procesem spalania paliw w lokalnej kotłowni olejowej, procesami technologicznymi, w tym myciem sit, czynnościami prowadzonymi w pomieszczeniu przygotowawczym, drukowaniem oraz transportem komunikacyjnym na terenie zakładu. Z uwagi na zastosowaną technologię, a w przypadku źródeł energetycznych rodzaj zastosowanego paliwa, ilość emitowanych zanieczyszczeń będzie ograniczona do minimum. Dla wszystkich substancji zanieczyszczających dopuszczalne stęŝenia będą dotrzymane zarówno na terenie będącym własnością Inwestora, jak i na terenach sąsiednich. Źródłami hałasu na terenie zakładu jest samo funkcjonowanie instalacji oraz komunikacja samochodowa. W generalnej ocenie funkcjonowanie zakładu nie będzie źródłem uciąŝliwości akustycznej dla terenów sąsiednich. Prognozowane poziomy hałasu w środowisku powinny zapewnić dotrzymanie wszelkich norm środowiskowych zarówno w dzień, jak i w nocy na najbliŝszych terenach, dla których takie normy zostaną ustanowione. Zakład będzie prowadził uregulowaną pod względem wymogów prawa gospodarkę odpadami. Funkcjonowanie zakładu jest źródłem odpadów typowych dla tego typu technologii Raport oddziaływania na środowisko 12

13 oraz odpadów komunalnych. Odpady technologiczne, głównie pozostałości farb i rozpuszczalników oraz odpady opakowaniowe, resztki papieru, zagospodarowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywane na podstawie umów, uprawnionym odbiorcom do ich dalszego zagospodarowania. Obowiązkiem Inwestora jest podpisanie umów z organizacjami odzysku m.in. w zakresie tzw. opakowaniówki dotyczącej wprowadzanych na terytorium Polski opakowań z tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. Odpady komunalne będą gromadzone w przystosowanych kontenerach i odbierane na podstawie umowy z odbiorcą tego typu odpadów, po czym wywoŝone na składowisko. Odpady nie stanowią uciąŝliwości dla środowiska. Przekazując odpady odbiorcom do unieszkodliwiania, w interesie wytwarzającego jest sprawdzenie czy odbiorca posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności, gdyŝ tylko w takim przypadku odbiorca przejmuje na siebie odpowiedzialność za przekazane odpady. Planowana dobudowa budynku produkcyjno-biurowego do istniejącego budynku o tej samej funkcji na terenie działki nr 232/10 w Somoninie, nie wymaga wycinki drzew, jak równieŝ nie będzie miała wpływu na szatę roślinną. Inwestycja nie spowoduje naruszenia zasobów naturalnych, poniewaŝ nie wymaga uŝycia duŝej ilości surowców, wody, materiałów, paliw i energii. Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany charakteru obszaru. Omawiany teren połoŝony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, w rejonie, który juŝ wiele lat wcześniej uległ przekształceniom antropogenicznym. W Raporcie... wykazano, Ŝe budowa i funkcjonowanie obiektu nie spowodują przekroczenia norm określonych w przepisach ochrony środowiska, a w szczególności nie spowodują pogorszenia ekologicznych warunków Ŝycia ludzi na terenach sąsiednich. Proponowane działania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko wykazano w rozdziale 11 raportu. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska naturalnego, tj. czystość powietrza, klimat akustyczny, wody podziemne, glebę, zgodnie z niniejszym opracowaniem i przy zastosowaniu opisanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych będzie niŝsze od ustalonych przepisami standardów jakości środowiska poza terenem własności Inwestora, a korzyści z podjęcia przedsięwzięcia, w tym zatrudnienie osób, Raport oddziaływania na środowisko 13

14 przewyŝszą ewentualny negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawione w opracowaniu załoŝenia przemawiają za realizacją omawianej inwestycji. Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce nr 232/10 w Somoninie, pozwala ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska i wysunąć wnioski sformułowane w rozdziale 18. Raport oddziaływania na środowisko 14

15 2. PODSTAWY PRAWNE RAPORTU Formalno prawną podstawę niniejszego raportu stanowią wymienione niŝej akty prawne: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. Dz. U nr 25 poz. 150, Dz. U nr 1111 poz. 708) 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r., Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700) 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z dnia 10 maja 2003 r. z póź. zm. Dz. U nr 220 poz. 1413) 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z póź. zm.) 5. Ustawa z dnia 2001 r. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póŝ zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października Nr 112, poz. 1206) 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŝących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686) 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z późn. zm.: Dz. U , Dz. U ) 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) Raport oddziaływania na środowisko 15

16 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 11. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 12. Instrukcja ITB Nr 338/2003 dotycząca metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z dnia 3 lutego 2010 r.) 14. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840) 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839) 19. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz z póź zm.) 20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.) 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŝycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 212, poz. 1769) 24. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 poz. 84, 2001 r. z póź. zm.), Raport oddziaływania na środowisko 16

17 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagroŝenie dla zdrowia lub Ŝycia (Dz. U. Nr 105, poz. 671, 1997 r. z póź. zm.), 26. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z póź. zm.) 27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŝym ryzyku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 Nr 58, poz. 535, z póź. zm.). Raport oddziaływania na środowisko 17

18 3. WSTĘP 3.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena oddziaływania na środowisko zamierzenia Inwestora, dotyczącego dobudowy budynku produkcyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą do istniejącego budynku o tej samej funkcji firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o.o., na działce nr 232/10 o powierzchni całkowitej 0,8860 ha, w miejscowości Somonino, gm. Somonino. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2537, 3 ust. 1 pkt. 14), instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (zamierzenie Inwestora), niewymienione w 2 ust. 1 pkt 16, zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury OOŚ. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do niniejszej procedury wymagane jest przedłoŝenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Wynika to z postanowienia Nr OŚ-/7625/1/2010 z dnia r. wydanego przez Wójta Gminy Somonino po uprzednim uzyskaniu opinii o konieczności sporządzeniu raportu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach. Niniejszy raport będzie wymagał uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kartuzach. Raport oddziaływania na środowisko 18

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

... ... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna)

... ... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna) Woźniki, dnia...................... WNIOSKODAWCA : imię i nazwisko / nazwa firmy dokładny adres zamieszkania / siedziby firm (telefon) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji Urzędu Woźniki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-07/09 Czeladź 2010-04-06 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna)

... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna) Częstochowa, dnia...................... WNIOSKODAWCA : imię i nazwisko / nazwa firmy dokładny adres zamieszkania / siedziby firm (telefon) Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Częstochowy PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko UM.7624/4/2010 Przecław, dnia 30.06.2010r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 30.11.2007 r. RGG-7610(2)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM.7639-13/08 Czeladź 2009-06-16 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 1. Od czego mam zacząć? naleŝy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złoŝyć wniosek (wzór), który zawiera charakterystykę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU Obiekt: budowa budynku przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zespołem Ŝywienia oraz dwóch sal lekcyjnych przy istniejącej Szkole Podstawowej w Świętej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. .., dnia ... ... ... ... Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju. podpis wnioskodawcy

W N I O S E K. .., dnia ... ... ... ... Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju. podpis wnioskodawcy .., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora... imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie). adres/tel.kontaktowy Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju ul. Jana Głogowskiego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2009-12-10 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTPROJEKT-SŁUPSK" sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel.(059) 8413705, fax 8429225 e-mail:centrala@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 31 m a r c a 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ŁęŜyn, rejon ulicy Krańcowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT II. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Inwestor. 3. Przedmiot, cel sporządzenia i lokalizacja inwestycji. 4. Opis stanu istniejącego. 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Węgliniec 10.09.2012r. Program funkcjonalno uŝytkowy Temat: Przebudowa systemu grzewczego w budynku gimnazjum przy ul. T. Kościuszki Nr 5 dla Zespołu Szkół w Węglińcu KODY CPV kody podstawowe (określające

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA OŚWIADCZENIE JA NIśEJ PODPISANY Stosownie do ustaleń art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ( tj. Dz. U. Nr 207/03, poz. 2016, z późniejszymi zmianami ) JAKO AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony.

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 1/297 (OBRĘB 0200) W MIEJSCOWOŚCI TARNÓW 1. INWESTOR 2. ZAKRES INWESTYCJI 3. LOKALIZACJA 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1/297 5. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO.

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO. OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI CHOJNOWO NR EWID.: 45, OBR. EWID.: CHOJNOWO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny Część

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 62-050 Mosina tel. +48 61 8132-355 fax +48 61 8132-952 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo