DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA"

Transkrypt

1 EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o., NA DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA 2 Etap: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Adres inwestycji: Somonino, dz. nr 232/10, gm. Somonino Inwestor: BRANDS POLSKA Sp. z o.o. ul. Siemiana Somonino Opracowanie: mgr inŝ. Roman Nieścioruk ul. Mściwoja II 32/ Kartuzy Kartuzy, czerwiec 2010 r.

2 Spis treści 1. STRESZCZENIE RAPORTU PODSTAWY PRAWNE RAPORTU WSTĘP Przedmiot opracowania Cel i zakres raportu OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka całego przedsięwzięcia Warunki uŝytkowania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem wyboru OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEś W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKśE MOśLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Etap budowy (realizacji) Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na powietrze, ludzi i klimat akustyczny Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy Etap eksploatacji Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne Oddziaływanie na klimat akustyczny Oddziaływanie gospodarki odpadami Oddziaływanie na szatę roślinną i zwierzęta Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz obszary Natura Raport oddziaływania na środowisko 2

3 9.2.7 Oddziaływanie na warunki Ŝycia ludzi Oddziaływanie na krajobraz Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy Oddziaływanie w sytuacjach awaryjnych Wzajemne oddziaływanie między w/w elementami Etap likwidacji OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z: Istnienia przedsięwzięcia Wykorzystania zasobów środowiska Emisji OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA WSKAZANIE, CZY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA MOśLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ WNIOSKI WYKONAWCA RAPORTU Raport oddziaływania na środowisko 3

4 ZAŁĄCZNIKI: 1. postanowienie nr OŚ-7625/1/2010 z dnia r. Wójta Gminy Somonino w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2. postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22- WOO.6671/273-1/10/AT z dnia r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia 3. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach nr SE.ZNS- 80/4930/21/2010 z dnia r. o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 4. mapa topograficzna z zaznaczeniem lokalizacji zakładu skala 1: wypis i wyrys z rejestru gruntów 6. wyrys i wypis z planu zagospodarowania wsi Somonino 7. karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego zmywacz ZT projekt zagospodarowania terenu 9. mapa z zaznaczeniem najbliŝszych w stosunku do terenu inwestycji, obszarów Natura 2000 Raport oddziaływania na środowisko 4

5 1. STRESZCZENIE RAPORTU Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena oddziaływania na środowisko zamierzenia Inwestora, firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., ul. Siemiana 2 w Somoninie, dotyczącego dobudowy budynku produkcyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą do istniejącego budynku o tej samej funkcji firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., na działce nr 232/10 o powierzchni całkowitej 0,8860 ha, w miejscowości Somonino, gm. Somonino. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino zatwierdzonym Uchwałą nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 27 z dnia r., poz. 406) funkcja w/w działki 077U teren usług, hurtownie, rzemiosło usługowe, istniejący teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, 3 ust 1 pkt 14 z późn. zm.: Dz. U , Dz. U ), instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (zamierzenie Inwestora), niewymienione w 2 ust. 1 pkt 16, zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury OOŚ. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do niniejszej procedury wymagane jest przedłoŝenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Wynika to z postanowienia Nr OŚ-7625/1/2010 z dnia r. wydanego przez Wójta Gminy Somonino, po uprzednim uzyskaniu opinii o konieczności sporządzenia raportu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach. Raport oddziaływania na środowisko 5

6 Niniejszy raport będzie wymagał uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kartuzach. Działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się w północno wschodniej części wsi Somonino, przy ulicy Siemiana 2. Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 224 Kartuzy Egiertowo na drogę gminną w kierunku wschodnim, a następnie z drogi gminnej, poprzez drogę wewnętrzną (działka nr 232/12), zjazd na działkę Inwestora. Działka nr 232/10 naleŝy do Inwestora BRANDS POLSKA Sp. z o.o., ul. Siemiana 2 w Somoninie. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,8860 ha. Aktualnie na terenie działki nr 232/10 w Somoninie znajduje się budynek produkcyjno-biurowy, z częścią magazynową, firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., który posiada dwie kondygnacje nadziemne tj. parter i piętro, jest niepodpiwniczony. Projektowany obiekt produkcyjno-biurowy stanowi rozbudowę tego budynku, z którym będzie połączony za pomocą łącznika, na poziomie piętra. Wejście do projektowanej dobudowy znajdować się będzie pod łącznikiem. Oba budynki tj. istniejący oraz projektowany, realizowane są w technologii tradycyjnej murowanej. Kształt dobudowy został dostosowany do istniejących moŝliwości terenowych, przy zachowaniu minimalnych odległości: od budynku warsztatowego na sąsiedniej działce 8 m i od granicy - 3 m (ścianą bez otworów). W pobliŝu istniejącego obiektu znajduje się parterowy budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej (pow. zabudowy 22 m 2 ), przeznaczony do rozbiórki. Firma BRANDS POLSKA Sp. z o.o. działa w branŝy: reklama, sitodruk, uszlachetnianie odzieŝy. Technologia polega na wykonywaniu nadruków, haftów oraz sublimacji. Rynkiem zbytu gotowego produktu są firmy niemieckie, w kraju nie odbywa się sprzedaŝ. Produkcja odbywa się przy zastosowaniu gotowego materiału (ubrania, koszulki, kurtki, odzieŝ robocza) lub poprzedzona jest szyciem odzieŝy, na której następnie wykonywane są nadruki, hafty i sublimacje. Wielkość produkcji wynosi ok. 4 Mg gotowego produktu/tydzień. Produkcja w zakładzie odbywa się w trybie dwuzmianowym, przez 6 dni w tygodniu. Na dwóch zmianach pracuje łącznie 110 pracowników, z czego 25 pracowników biurowych (w systemie jednozmianowym). W istniejącym budynku produkcyjno-biurowym na parterze zlokalizowana jest hala produkcyjna z zapleczem socjalnym i magazynowym, zaś na piętrze pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarne. Raport oddziaływania na środowisko 6

7 W hali produkcyjnej istniejącego budynku znajdują się następujące pomieszczenia produkcyjne: szwalnia w której znajdują się: stół do wykonywania wykrojów, stanowisko wykonywania wzorów i szablonów, stanowisko prasowania, metkowania i pakowania wyrobów 15 maszyn szwalniczych typu stebnówki i overlocki, dziurkarki, guzikarki, paskarki W szwalni wykonywane są następujące czynności: lagowanie i krojenie materiału szycie ubrań wg wykrojów naszywanie kieszonek z nadrukiem na koszule prasowanie metkowanie składanie i pakowanie ubrań. hafciarnia stara w której znajdują się: maszyny hafciarskie typu ZSK 4 szt. JB i HAPPY maszyny słuŝące do automatycznego haftowania wzorów na czapkach, bluzach, koszulach itp. 4 szt. stół pomocniczy, na którym zakładane są tamborki na fragmenty tkanin gdzie ma powstać haft, po czym umieszczane są w maszynie i uruchamia się komputerowo odpowiedni program haftu. hafciarnia nowa wyposaŝona w: maszyny hafciarskie HAPPY do automatycznego haftowania wzorów 9 szt. stoły pomocnicze na których zakładane są tamborki na fragmenty tkanin, gdzie ma powstać haft, po czym umieszczane są w maszynie gdzie komputerowo wykonywany jest odpowiedni program haftu. pomieszczenie przygotowawcze w którym wykonywane są następujące czynności: zdejmowanie farby z sit Raport oddziaływania na środowisko 7

8 mycie sit rozpuszczalnikiem w myjce pod ciśnieniem spłukiwanie substancji blokujących oczka w sicie ( retuszer ) odwarstwianie emulsji S 02 mycie sita rozpuszczalnikiem odtłuszczanie detergentem nakładanie emulsji światłoczułej naświetlanie smarowanie retuszerem zakładanie sit na maszynę drukarską nanoszenie farby na sita nadzorowanie procesu. Zastosowana w pomieszczeniu przygotowawczym myjka sit pracuje około 2-3 godziny dziennie, w obiegu zamkniętym, w związku z czym nie są generowane ścieki technologiczne. W myjce znajduje się około 50 litrów zmywacza rozpuszczalnikowego, który wymieniany jest co około pół roku. Po wymianie rozpuszczalnika powstaje odpad w postaci szlamu farb ze zmywaczem, który przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania. Na myjce zamontowany jest mechaniczny wyciąg (ø 150 mm). drukarnia składająca się z dwóch połączonych pomieszczeń. W I części drukarni znajdują się: maszyny sitodrukowe karuzelowe VERIPRINT firmy Schenk 2 szt. tunel grzewczy firmy Schenk (strona podawania) W II części drukarni znajduje się: strona odbioru tunelu grzewczego stół do składania i pakowania garderoby stanowisko naklejania transferów Technologia maszyn sitodrukowych polega na tym, Ŝe wyrób tekstylny (np. koszulka, kurtka, odzieŝ) nakładany jest na panele maszyny drukującej, po czym po nałoŝeniu farby przechodzi do tunelu grzewczego, gdzie utrwalany jest wzór nadruku. Raport oddziaływania na środowisko 8

9 Maszyny sitodrukowe posiadają dwa odciągi mechaniczne ø 200 mm (jeden wyciąg dla kaŝdej maszyny). W tunelu grzewczym zastosowany jest palnik gazowy o mocy 36 kw oraz grzałka elektryczna o mocy 15 kw. Oba źródła pracują naprzemiennie. Z tunelu grzewczego odchodzą dwa odciągi ø 200 mm: jeden odprowadzający substancje emitowane ze spalania gazu w palniku gazowym, drugi zaś odprowadzający substancje z utrwalania farb w tunelu grzewczym. Część magazynowa istniejącego budynku w której na potrzeby ogrzewania zastosowano aparat grzewczy gazowy GSE-18 o mocy 22,7 kw. Z uwagi na śladowe emisje z zastosowanego źródła, w części magazynowej nie ma potrzeby zastosowania wentylacji mechanicznej. Ponadto na przedmiotowej działce, w jej wschodniej części, zlokalizowany jest odrębny murowany budynek, który pełni funkcję magazynową zakładu. W budynku tym, do celów ogrzewania zastosowano dwa aparaty grzewcze gazowe GSE-2, kaŝdy o mocy 24,2 kw. Z uwagi na śladowe emisje z tych źródeł, w budynku magazynowym nie ma potrzeby zastosowania wentylacji mechanicznej. W projektowanym budynku na parterze zlokalizowana zostanie hala produkcyjna oraz zaplecze socjalne i magazynowe, natomiast na piętrze pięć pokoi biurowych, zaplecze socjalne i serwerownia. W hali produkcyjnej projektowanego budynku zainstalowane zostaną: maszyny do nadruku sublimacyjnego 4 szt. maszyna do nadruku transferowego z praską transferową 1 szt. W technologii, która zostanie zastosowana w nowobudowanym budynku za pomocą maszyn sublimacyjnych, na specjalnym papierze farbą sublimacyjną wykonywany będzie nadruk, który następnie wprasowywany będzie na wyrób tekstylny. Farba pod wpływem ciepła wnika we włókna (bez obecności kleju). Nadruk sublimacyjny, który ma być stosowany w nowej hali produkcyjnej, jest przyjazny i bezpieczny dla środowiska, co czyni go idealnym sposobem dbania o ekologię. Przy jego produkcji nie występuje Ŝadna niebezpieczna substancja, gdyŝ do tego typu nadruku uŝywa się tylko papieru. Raport oddziaływania na środowisko 9

10 Natomiast technologia nadruku transferowego wykonywana jest za pomocą sitodruku na specjalnym papierze transferowym, który potem wgrzewany jest na odzieŝ przy uŝyciu odpowiedniej prasy transferowej w bardzo wysokich temperaturach. Obecnie teren projektowanej dobudowy jest nieurządzony, nie ma zadrzewień i jest prawie płaski. Działka nr 232/10 posiada pełne uzbrojenie. Z uwagi na to, Ŝe projektowana dobudowa jest w kolizji z istniejącymi na terenie działki przyłączami, zaprojektowano ich niezbędną przebudowę, wraz z przyłączami do nowego obiektu. Dotyczy to wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Od strony południowej działka graniczy z działką nr 232/3, na której usytuowany jest budynek warsztatowy (branŝa elektromechaniczna) oraz z działką nr 878, na której znajduje się zakład wulkanizacji z myjnią samochodową, a takŝe częściowo z działką nr 232/12 stanowiącą drogę wewnętrzną, której jednym ze współwłaścicieli jest Inwestor. Od strony północnowschodniej i wschodniej działka nr 232/10 graniczy z działką nr 231, na której usytuowany budynek mieszkalny oraz gospodarczy. Od zachodu graniczy z działką niezabudowaną nr 233/4, zaś od południowego zachodu z działkami nr 233/2 i 233/1, na których usytuowany jest budynek mieszkalny. Na północ przepływa rzeka Radunia. Omawiany teren połoŝony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, w rejonie, który juŝ wiele lat wcześniej uległ przekształceniom antropogenicznym. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z zarządzaniem bądź ochroną obszaru NATURA 2000, ani teŝ nie oddziałuje znacząco na tego typu obszary. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino, zarówno wjazd, jak i wyjazd na teren działki nr 232/10 w Somoninie, następuje z ulicy Siemiana. Wjazd na teren zakładu zaprojektowany jest z drogi wewnętrznej (dz. nr 232/12). Ilość pojazdów obsługujących zakład obejmować będzie: 1 samochód cięŝarowy tygodniowo dowóz towaru 1 samochód cięŝarowy tygodniowo odbiór gotowych wyrobów (transport do Niemiec) Raport oddziaływania na środowisko 10

11 2 samochody dostawcze tygodniowo dostawa materiałów pomocniczych 35 samochodów osobowych dziennie pojazdy pracowników. Transport samochodowy pochodzić będzie od dostawców towaru, odbiorców gotowych produktów oraz pracowników zakładu. Na terenie obiektu, w specjalnie wydzielonych rejonach, znajdują się miejsca parkingowe. Ruch pojazdów dostawczych odbywać się w porze dziennej, pojazdów pracowników w godzinach pracy zakładu 6 dni w tygodniu, w godzinach pracy zakładu. ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją: 8 (dwa stanowiska/100 m 2 powierzchni uŝytkowej), na obszarach przyległych: brak ilość samochodów osobowych: 35 szt./dobę ilość samochodów dostawczych: 1 szt./dobę ilość samochodów cięŝarowych: 1 szt./dobę. Place manewrowe, parkingowe i drogi dojazdowe posiadają utwardzoną nawierzchnię, w celu nie przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. Zakład zaopatruje się w wodę z gminnej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Projektowany obiekt równieŝ podłączony będzie do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestora sieci. W związku z rodzajem technologii oraz zastosowanymi rozwiązaniami, ścieki technologiczne nie będą powstawały. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino wody opadowe będą zagospodarowane na terenie działki lub odprowadzane do układu odwadniającego. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych na działce. Zorganizowany sposób gospodarowania ściekami zapewni, Ŝe obiekt nie spowoduje zagroŝenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego. Zakład jest podłączony do linii energetycznej NN, na warunkach określonych przez Kampanię ENERGA w Gdańsku. Raport oddziaływania na środowisko 11

12 Na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody w zakładzie funkcjonuje nowoczesna kotłownia, która zlokalizowana jest w istniejącym budynku. Kotłownia wyposaŝona jest w jeden kocioł o mocy 180 kw opalany olejem opałowym lekkim. Wpływ przedsięwzięcia podczas budowy będzie miał charakter krótkotrwały i ograniczony do czasu jej trwania. W okresie tym nie przewiduje się zagroŝenia elementów środowiskowych. Do znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko będą naleŝeć: na etapie budowy: oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę oraz produkcja odpadów emisja substancji do powietrza oraz hałasu w związku z pracą urządzeń i maszyn budowlanych na etapie eksploatacji: oddziaływanie na atmosferę emisja substancji do powietrza ze źródeł energetycznych, technologicznych oraz transportu samochodowego wpływ na klimat akustyczny na poziomie mieszczącym się w obowiązujących normach powstawanie ścieków socjalno bytowych produkcja odpadów, w tym niebezpiecznych. Emisja zanieczyszczeń do powietrza związana będzie z: procesem spalania paliw w lokalnej kotłowni olejowej, procesami technologicznymi, w tym myciem sit, czynnościami prowadzonymi w pomieszczeniu przygotowawczym, drukowaniem oraz transportem komunikacyjnym na terenie zakładu. Z uwagi na zastosowaną technologię, a w przypadku źródeł energetycznych rodzaj zastosowanego paliwa, ilość emitowanych zanieczyszczeń będzie ograniczona do minimum. Dla wszystkich substancji zanieczyszczających dopuszczalne stęŝenia będą dotrzymane zarówno na terenie będącym własnością Inwestora, jak i na terenach sąsiednich. Źródłami hałasu na terenie zakładu jest samo funkcjonowanie instalacji oraz komunikacja samochodowa. W generalnej ocenie funkcjonowanie zakładu nie będzie źródłem uciąŝliwości akustycznej dla terenów sąsiednich. Prognozowane poziomy hałasu w środowisku powinny zapewnić dotrzymanie wszelkich norm środowiskowych zarówno w dzień, jak i w nocy na najbliŝszych terenach, dla których takie normy zostaną ustanowione. Zakład będzie prowadził uregulowaną pod względem wymogów prawa gospodarkę odpadami. Funkcjonowanie zakładu jest źródłem odpadów typowych dla tego typu technologii Raport oddziaływania na środowisko 12

13 oraz odpadów komunalnych. Odpady technologiczne, głównie pozostałości farb i rozpuszczalników oraz odpady opakowaniowe, resztki papieru, zagospodarowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywane na podstawie umów, uprawnionym odbiorcom do ich dalszego zagospodarowania. Obowiązkiem Inwestora jest podpisanie umów z organizacjami odzysku m.in. w zakresie tzw. opakowaniówki dotyczącej wprowadzanych na terytorium Polski opakowań z tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. Odpady komunalne będą gromadzone w przystosowanych kontenerach i odbierane na podstawie umowy z odbiorcą tego typu odpadów, po czym wywoŝone na składowisko. Odpady nie stanowią uciąŝliwości dla środowiska. Przekazując odpady odbiorcom do unieszkodliwiania, w interesie wytwarzającego jest sprawdzenie czy odbiorca posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności, gdyŝ tylko w takim przypadku odbiorca przejmuje na siebie odpowiedzialność za przekazane odpady. Planowana dobudowa budynku produkcyjno-biurowego do istniejącego budynku o tej samej funkcji na terenie działki nr 232/10 w Somoninie, nie wymaga wycinki drzew, jak równieŝ nie będzie miała wpływu na szatę roślinną. Inwestycja nie spowoduje naruszenia zasobów naturalnych, poniewaŝ nie wymaga uŝycia duŝej ilości surowców, wody, materiałów, paliw i energii. Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany charakteru obszaru. Omawiany teren połoŝony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, w rejonie, który juŝ wiele lat wcześniej uległ przekształceniom antropogenicznym. W Raporcie... wykazano, Ŝe budowa i funkcjonowanie obiektu nie spowodują przekroczenia norm określonych w przepisach ochrony środowiska, a w szczególności nie spowodują pogorszenia ekologicznych warunków Ŝycia ludzi na terenach sąsiednich. Proponowane działania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko wykazano w rozdziale 11 raportu. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska naturalnego, tj. czystość powietrza, klimat akustyczny, wody podziemne, glebę, zgodnie z niniejszym opracowaniem i przy zastosowaniu opisanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych będzie niŝsze od ustalonych przepisami standardów jakości środowiska poza terenem własności Inwestora, a korzyści z podjęcia przedsięwzięcia, w tym zatrudnienie osób, Raport oddziaływania na środowisko 13

14 przewyŝszą ewentualny negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawione w opracowaniu załoŝenia przemawiają za realizacją omawianej inwestycji. Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce nr 232/10 w Somoninie, pozwala ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska i wysunąć wnioski sformułowane w rozdziale 18. Raport oddziaływania na środowisko 14

15 2. PODSTAWY PRAWNE RAPORTU Formalno prawną podstawę niniejszego raportu stanowią wymienione niŝej akty prawne: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. Dz. U nr 25 poz. 150, Dz. U nr 1111 poz. 708) 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r., Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700) 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z dnia 10 maja 2003 r. z póź. zm. Dz. U nr 220 poz. 1413) 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z póź. zm.) 5. Ustawa z dnia 2001 r. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póŝ zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października Nr 112, poz. 1206) 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŝących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686) 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z późn. zm.: Dz. U , Dz. U ) 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) Raport oddziaływania na środowisko 15

16 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 11. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 12. Instrukcja ITB Nr 338/2003 dotycząca metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z dnia 3 lutego 2010 r.) 14. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840) 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839) 19. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz z póź zm.) 20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.) 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŝycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 212, poz. 1769) 24. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 poz. 84, 2001 r. z póź. zm.), Raport oddziaływania na środowisko 16

17 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagroŝenie dla zdrowia lub Ŝycia (Dz. U. Nr 105, poz. 671, 1997 r. z póź. zm.), 26. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z póź. zm.) 27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŝym ryzyku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 Nr 58, poz. 535, z póź. zm.). Raport oddziaływania na środowisko 17

18 3. WSTĘP 3.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena oddziaływania na środowisko zamierzenia Inwestora, dotyczącego dobudowy budynku produkcyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą do istniejącego budynku o tej samej funkcji firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o.o., na działce nr 232/10 o powierzchni całkowitej 0,8860 ha, w miejscowości Somonino, gm. Somonino. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2537, 3 ust. 1 pkt. 14), instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (zamierzenie Inwestora), niewymienione w 2 ust. 1 pkt 16, zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury OOŚ. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do niniejszej procedury wymagane jest przedłoŝenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Wynika to z postanowienia Nr OŚ-/7625/1/2010 z dnia r. wydanego przez Wójta Gminy Somonino po uprzednim uzyskaniu opinii o konieczności sporządzeniu raportu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach. Niniejszy raport będzie wymagał uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kartuzach. Raport oddziaływania na środowisko 18

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Geodezji i Ochrony Środowiska tel. (071) 314 62 51 URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW UL. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. (071) 314 62 51, fax. (071) 314 64 32 WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, Piekoszów

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, Piekoszów WÓJT GMINY PIEKOSZÓW ul. Częstochowska 66a, 26065 Piekoszów Piekoszów, dnia... DANE WNIOSKODAWCY telefon / imię, nazwisko i adres/nazwa instytucji / DANE PEŁNOMOCNIKA telefon / imię, nazwisko, adresy /

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ..., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2010-04-06 BK-RM. 7639-07/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-07/09 Czeladź 2010-04-06 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Łęka Opatowska 19 sierpnia 2013r. Nr BGK.6220.6.2013 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie: art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 75

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA . imię i nazwisko / nazwa inwestora... miejscowość, data Adres.. imię i nazwisko pełnomocnika... nr telefonu Burmistrz Międzyzdrojów ul.książąt Pomorskich 5 72500 Międzyzdroje W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SIERAKOWICE REFERAT BUDOWNICTWA

WÓJT GMINY SIERAKOWICE REFERAT BUDOWNICTWA Wnioskodawca:.... (pełna nazwa, imię i nazwisko)...... (adres)........ (telefon kontaktowy, faks, e-mail)...... Sierakowice, dnia... Nr sprawy: RSB.6730... (wypełnia organ wydający decyzję) Pełnomocnik:.........

Bardziej szczegółowo

... ... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna)

... ... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna) Woźniki, dnia...................... WNIOSKODAWCA : imię i nazwisko / nazwa firmy dokładny adres zamieszkania / siedziby firm (telefon) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji Urzędu Woźniki

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.)

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.) Lp. Treść dokumentu Podstawy prawne Forma dokumentu 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA* B U R M I S T R Z

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA* B U R M I S T R Z imię i nazwisko / nazwa inwestora adres REGON......, dnia... B U R M I S T R Z M I A S T A I G M I N Y O S T R Z E S Z Ó W nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Dane ogólne. 1. Zadanie. 2. Inwestor. 3. Adres budowy. 4. Podstawa opracowania. 5. Lokalizacja i stan zainwestowania działki.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m.st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: RIRG/MM-7624-7/08 Rzepin,dn.08.12.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, z art. 46a ust. 1 i 7, art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Projekt budowlany TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Adres inwestycji: Nowa Kościelnica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1 Swarzędz, dnia... DANE WNIOSKODAWCY (INWESTORA): DANE PEŁNOMOCNIKA : imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)...... imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)......... adres wnioskodawcy numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Zarejestrowano:... Miejscowość, data Burmistrz Miasta Nowy Targ Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres: (proszę

Bardziej szczegółowo