DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA"

Transkrypt

1 EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o., NA DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA 2 Etap: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji Adres inwestycji: Somonino, dz. nr 232/10, gm. Somonino Inwestor: BRANDS POLSKA Sp. z o.o. ul. Siemiana Somonino Opracowanie: mgr inŝ. Roman Nieścioruk ul. Mściwoja II 32/ Kartuzy Kartuzy, czerwiec 2010 r.

2 Spis treści 1. STRESZCZENIE RAPORTU PODSTAWY PRAWNE RAPORTU WSTĘP Przedmiot opracowania Cel i zakres raportu OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka całego przedsięwzięcia Warunki uŝytkowania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem wyboru OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEś W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKśE MOśLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Etap budowy (realizacji) Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na powietrze, ludzi i klimat akustyczny Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy Etap eksploatacji Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne Oddziaływanie na klimat akustyczny Oddziaływanie gospodarki odpadami Oddziaływanie na szatę roślinną i zwierzęta Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz obszary Natura Raport oddziaływania na środowisko 2

3 9.2.7 Oddziaływanie na warunki Ŝycia ludzi Oddziaływanie na krajobraz Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy Oddziaływanie w sytuacjach awaryjnych Wzajemne oddziaływanie między w/w elementami Etap likwidacji OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z: Istnienia przedsięwzięcia Wykorzystania zasobów środowiska Emisji OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA WSKAZANIE, CZY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA MOśLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ WNIOSKI WYKONAWCA RAPORTU Raport oddziaływania na środowisko 3

4 ZAŁĄCZNIKI: 1. postanowienie nr OŚ-7625/1/2010 z dnia r. Wójta Gminy Somonino w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2. postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22- WOO.6671/273-1/10/AT z dnia r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia 3. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach nr SE.ZNS- 80/4930/21/2010 z dnia r. o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 4. mapa topograficzna z zaznaczeniem lokalizacji zakładu skala 1: wypis i wyrys z rejestru gruntów 6. wyrys i wypis z planu zagospodarowania wsi Somonino 7. karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego zmywacz ZT projekt zagospodarowania terenu 9. mapa z zaznaczeniem najbliŝszych w stosunku do terenu inwestycji, obszarów Natura 2000 Raport oddziaływania na środowisko 4

5 1. STRESZCZENIE RAPORTU Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena oddziaływania na środowisko zamierzenia Inwestora, firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., ul. Siemiana 2 w Somoninie, dotyczącego dobudowy budynku produkcyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą do istniejącego budynku o tej samej funkcji firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., na działce nr 232/10 o powierzchni całkowitej 0,8860 ha, w miejscowości Somonino, gm. Somonino. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino zatwierdzonym Uchwałą nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 27 z dnia r., poz. 406) funkcja w/w działki 077U teren usług, hurtownie, rzemiosło usługowe, istniejący teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, 3 ust 1 pkt 14 z późn. zm.: Dz. U , Dz. U ), instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (zamierzenie Inwestora), niewymienione w 2 ust. 1 pkt 16, zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury OOŚ. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do niniejszej procedury wymagane jest przedłoŝenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Wynika to z postanowienia Nr OŚ-7625/1/2010 z dnia r. wydanego przez Wójta Gminy Somonino, po uprzednim uzyskaniu opinii o konieczności sporządzenia raportu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach. Raport oddziaływania na środowisko 5

6 Niniejszy raport będzie wymagał uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kartuzach. Działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się w północno wschodniej części wsi Somonino, przy ulicy Siemiana 2. Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 224 Kartuzy Egiertowo na drogę gminną w kierunku wschodnim, a następnie z drogi gminnej, poprzez drogę wewnętrzną (działka nr 232/12), zjazd na działkę Inwestora. Działka nr 232/10 naleŝy do Inwestora BRANDS POLSKA Sp. z o.o., ul. Siemiana 2 w Somoninie. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,8860 ha. Aktualnie na terenie działki nr 232/10 w Somoninie znajduje się budynek produkcyjno-biurowy, z częścią magazynową, firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o., który posiada dwie kondygnacje nadziemne tj. parter i piętro, jest niepodpiwniczony. Projektowany obiekt produkcyjno-biurowy stanowi rozbudowę tego budynku, z którym będzie połączony za pomocą łącznika, na poziomie piętra. Wejście do projektowanej dobudowy znajdować się będzie pod łącznikiem. Oba budynki tj. istniejący oraz projektowany, realizowane są w technologii tradycyjnej murowanej. Kształt dobudowy został dostosowany do istniejących moŝliwości terenowych, przy zachowaniu minimalnych odległości: od budynku warsztatowego na sąsiedniej działce 8 m i od granicy - 3 m (ścianą bez otworów). W pobliŝu istniejącego obiektu znajduje się parterowy budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej (pow. zabudowy 22 m 2 ), przeznaczony do rozbiórki. Firma BRANDS POLSKA Sp. z o.o. działa w branŝy: reklama, sitodruk, uszlachetnianie odzieŝy. Technologia polega na wykonywaniu nadruków, haftów oraz sublimacji. Rynkiem zbytu gotowego produktu są firmy niemieckie, w kraju nie odbywa się sprzedaŝ. Produkcja odbywa się przy zastosowaniu gotowego materiału (ubrania, koszulki, kurtki, odzieŝ robocza) lub poprzedzona jest szyciem odzieŝy, na której następnie wykonywane są nadruki, hafty i sublimacje. Wielkość produkcji wynosi ok. 4 Mg gotowego produktu/tydzień. Produkcja w zakładzie odbywa się w trybie dwuzmianowym, przez 6 dni w tygodniu. Na dwóch zmianach pracuje łącznie 110 pracowników, z czego 25 pracowników biurowych (w systemie jednozmianowym). W istniejącym budynku produkcyjno-biurowym na parterze zlokalizowana jest hala produkcyjna z zapleczem socjalnym i magazynowym, zaś na piętrze pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarne. Raport oddziaływania na środowisko 6

7 W hali produkcyjnej istniejącego budynku znajdują się następujące pomieszczenia produkcyjne: szwalnia w której znajdują się: stół do wykonywania wykrojów, stanowisko wykonywania wzorów i szablonów, stanowisko prasowania, metkowania i pakowania wyrobów 15 maszyn szwalniczych typu stebnówki i overlocki, dziurkarki, guzikarki, paskarki W szwalni wykonywane są następujące czynności: lagowanie i krojenie materiału szycie ubrań wg wykrojów naszywanie kieszonek z nadrukiem na koszule prasowanie metkowanie składanie i pakowanie ubrań. hafciarnia stara w której znajdują się: maszyny hafciarskie typu ZSK 4 szt. JB i HAPPY maszyny słuŝące do automatycznego haftowania wzorów na czapkach, bluzach, koszulach itp. 4 szt. stół pomocniczy, na którym zakładane są tamborki na fragmenty tkanin gdzie ma powstać haft, po czym umieszczane są w maszynie i uruchamia się komputerowo odpowiedni program haftu. hafciarnia nowa wyposaŝona w: maszyny hafciarskie HAPPY do automatycznego haftowania wzorów 9 szt. stoły pomocnicze na których zakładane są tamborki na fragmenty tkanin, gdzie ma powstać haft, po czym umieszczane są w maszynie gdzie komputerowo wykonywany jest odpowiedni program haftu. pomieszczenie przygotowawcze w którym wykonywane są następujące czynności: zdejmowanie farby z sit Raport oddziaływania na środowisko 7

8 mycie sit rozpuszczalnikiem w myjce pod ciśnieniem spłukiwanie substancji blokujących oczka w sicie ( retuszer ) odwarstwianie emulsji S 02 mycie sita rozpuszczalnikiem odtłuszczanie detergentem nakładanie emulsji światłoczułej naświetlanie smarowanie retuszerem zakładanie sit na maszynę drukarską nanoszenie farby na sita nadzorowanie procesu. Zastosowana w pomieszczeniu przygotowawczym myjka sit pracuje około 2-3 godziny dziennie, w obiegu zamkniętym, w związku z czym nie są generowane ścieki technologiczne. W myjce znajduje się około 50 litrów zmywacza rozpuszczalnikowego, który wymieniany jest co około pół roku. Po wymianie rozpuszczalnika powstaje odpad w postaci szlamu farb ze zmywaczem, który przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania. Na myjce zamontowany jest mechaniczny wyciąg (ø 150 mm). drukarnia składająca się z dwóch połączonych pomieszczeń. W I części drukarni znajdują się: maszyny sitodrukowe karuzelowe VERIPRINT firmy Schenk 2 szt. tunel grzewczy firmy Schenk (strona podawania) W II części drukarni znajduje się: strona odbioru tunelu grzewczego stół do składania i pakowania garderoby stanowisko naklejania transferów Technologia maszyn sitodrukowych polega na tym, Ŝe wyrób tekstylny (np. koszulka, kurtka, odzieŝ) nakładany jest na panele maszyny drukującej, po czym po nałoŝeniu farby przechodzi do tunelu grzewczego, gdzie utrwalany jest wzór nadruku. Raport oddziaływania na środowisko 8

9 Maszyny sitodrukowe posiadają dwa odciągi mechaniczne ø 200 mm (jeden wyciąg dla kaŝdej maszyny). W tunelu grzewczym zastosowany jest palnik gazowy o mocy 36 kw oraz grzałka elektryczna o mocy 15 kw. Oba źródła pracują naprzemiennie. Z tunelu grzewczego odchodzą dwa odciągi ø 200 mm: jeden odprowadzający substancje emitowane ze spalania gazu w palniku gazowym, drugi zaś odprowadzający substancje z utrwalania farb w tunelu grzewczym. Część magazynowa istniejącego budynku w której na potrzeby ogrzewania zastosowano aparat grzewczy gazowy GSE-18 o mocy 22,7 kw. Z uwagi na śladowe emisje z zastosowanego źródła, w części magazynowej nie ma potrzeby zastosowania wentylacji mechanicznej. Ponadto na przedmiotowej działce, w jej wschodniej części, zlokalizowany jest odrębny murowany budynek, który pełni funkcję magazynową zakładu. W budynku tym, do celów ogrzewania zastosowano dwa aparaty grzewcze gazowe GSE-2, kaŝdy o mocy 24,2 kw. Z uwagi na śladowe emisje z tych źródeł, w budynku magazynowym nie ma potrzeby zastosowania wentylacji mechanicznej. W projektowanym budynku na parterze zlokalizowana zostanie hala produkcyjna oraz zaplecze socjalne i magazynowe, natomiast na piętrze pięć pokoi biurowych, zaplecze socjalne i serwerownia. W hali produkcyjnej projektowanego budynku zainstalowane zostaną: maszyny do nadruku sublimacyjnego 4 szt. maszyna do nadruku transferowego z praską transferową 1 szt. W technologii, która zostanie zastosowana w nowobudowanym budynku za pomocą maszyn sublimacyjnych, na specjalnym papierze farbą sublimacyjną wykonywany będzie nadruk, który następnie wprasowywany będzie na wyrób tekstylny. Farba pod wpływem ciepła wnika we włókna (bez obecności kleju). Nadruk sublimacyjny, który ma być stosowany w nowej hali produkcyjnej, jest przyjazny i bezpieczny dla środowiska, co czyni go idealnym sposobem dbania o ekologię. Przy jego produkcji nie występuje Ŝadna niebezpieczna substancja, gdyŝ do tego typu nadruku uŝywa się tylko papieru. Raport oddziaływania na środowisko 9

10 Natomiast technologia nadruku transferowego wykonywana jest za pomocą sitodruku na specjalnym papierze transferowym, który potem wgrzewany jest na odzieŝ przy uŝyciu odpowiedniej prasy transferowej w bardzo wysokich temperaturach. Obecnie teren projektowanej dobudowy jest nieurządzony, nie ma zadrzewień i jest prawie płaski. Działka nr 232/10 posiada pełne uzbrojenie. Z uwagi na to, Ŝe projektowana dobudowa jest w kolizji z istniejącymi na terenie działki przyłączami, zaprojektowano ich niezbędną przebudowę, wraz z przyłączami do nowego obiektu. Dotyczy to wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Od strony południowej działka graniczy z działką nr 232/3, na której usytuowany jest budynek warsztatowy (branŝa elektromechaniczna) oraz z działką nr 878, na której znajduje się zakład wulkanizacji z myjnią samochodową, a takŝe częściowo z działką nr 232/12 stanowiącą drogę wewnętrzną, której jednym ze współwłaścicieli jest Inwestor. Od strony północnowschodniej i wschodniej działka nr 232/10 graniczy z działką nr 231, na której usytuowany budynek mieszkalny oraz gospodarczy. Od zachodu graniczy z działką niezabudowaną nr 233/4, zaś od południowego zachodu z działkami nr 233/2 i 233/1, na których usytuowany jest budynek mieszkalny. Na północ przepływa rzeka Radunia. Omawiany teren połoŝony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, w rejonie, który juŝ wiele lat wcześniej uległ przekształceniom antropogenicznym. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z zarządzaniem bądź ochroną obszaru NATURA 2000, ani teŝ nie oddziałuje znacząco na tego typu obszary. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino, zarówno wjazd, jak i wyjazd na teren działki nr 232/10 w Somoninie, następuje z ulicy Siemiana. Wjazd na teren zakładu zaprojektowany jest z drogi wewnętrznej (dz. nr 232/12). Ilość pojazdów obsługujących zakład obejmować będzie: 1 samochód cięŝarowy tygodniowo dowóz towaru 1 samochód cięŝarowy tygodniowo odbiór gotowych wyrobów (transport do Niemiec) Raport oddziaływania na środowisko 10

11 2 samochody dostawcze tygodniowo dostawa materiałów pomocniczych 35 samochodów osobowych dziennie pojazdy pracowników. Transport samochodowy pochodzić będzie od dostawców towaru, odbiorców gotowych produktów oraz pracowników zakładu. Na terenie obiektu, w specjalnie wydzielonych rejonach, znajdują się miejsca parkingowe. Ruch pojazdów dostawczych odbywać się w porze dziennej, pojazdów pracowników w godzinach pracy zakładu 6 dni w tygodniu, w godzinach pracy zakładu. ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją: 8 (dwa stanowiska/100 m 2 powierzchni uŝytkowej), na obszarach przyległych: brak ilość samochodów osobowych: 35 szt./dobę ilość samochodów dostawczych: 1 szt./dobę ilość samochodów cięŝarowych: 1 szt./dobę. Place manewrowe, parkingowe i drogi dojazdowe posiadają utwardzoną nawierzchnię, w celu nie przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. Zakład zaopatruje się w wodę z gminnej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Projektowany obiekt równieŝ podłączony będzie do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestora sieci. W związku z rodzajem technologii oraz zastosowanymi rozwiązaniami, ścieki technologiczne nie będą powstawały. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino wody opadowe będą zagospodarowane na terenie działki lub odprowadzane do układu odwadniającego. Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych na działce. Zorganizowany sposób gospodarowania ściekami zapewni, Ŝe obiekt nie spowoduje zagroŝenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego. Zakład jest podłączony do linii energetycznej NN, na warunkach określonych przez Kampanię ENERGA w Gdańsku. Raport oddziaływania na środowisko 11

12 Na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody w zakładzie funkcjonuje nowoczesna kotłownia, która zlokalizowana jest w istniejącym budynku. Kotłownia wyposaŝona jest w jeden kocioł o mocy 180 kw opalany olejem opałowym lekkim. Wpływ przedsięwzięcia podczas budowy będzie miał charakter krótkotrwały i ograniczony do czasu jej trwania. W okresie tym nie przewiduje się zagroŝenia elementów środowiskowych. Do znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko będą naleŝeć: na etapie budowy: oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę oraz produkcja odpadów emisja substancji do powietrza oraz hałasu w związku z pracą urządzeń i maszyn budowlanych na etapie eksploatacji: oddziaływanie na atmosferę emisja substancji do powietrza ze źródeł energetycznych, technologicznych oraz transportu samochodowego wpływ na klimat akustyczny na poziomie mieszczącym się w obowiązujących normach powstawanie ścieków socjalno bytowych produkcja odpadów, w tym niebezpiecznych. Emisja zanieczyszczeń do powietrza związana będzie z: procesem spalania paliw w lokalnej kotłowni olejowej, procesami technologicznymi, w tym myciem sit, czynnościami prowadzonymi w pomieszczeniu przygotowawczym, drukowaniem oraz transportem komunikacyjnym na terenie zakładu. Z uwagi na zastosowaną technologię, a w przypadku źródeł energetycznych rodzaj zastosowanego paliwa, ilość emitowanych zanieczyszczeń będzie ograniczona do minimum. Dla wszystkich substancji zanieczyszczających dopuszczalne stęŝenia będą dotrzymane zarówno na terenie będącym własnością Inwestora, jak i na terenach sąsiednich. Źródłami hałasu na terenie zakładu jest samo funkcjonowanie instalacji oraz komunikacja samochodowa. W generalnej ocenie funkcjonowanie zakładu nie będzie źródłem uciąŝliwości akustycznej dla terenów sąsiednich. Prognozowane poziomy hałasu w środowisku powinny zapewnić dotrzymanie wszelkich norm środowiskowych zarówno w dzień, jak i w nocy na najbliŝszych terenach, dla których takie normy zostaną ustanowione. Zakład będzie prowadził uregulowaną pod względem wymogów prawa gospodarkę odpadami. Funkcjonowanie zakładu jest źródłem odpadów typowych dla tego typu technologii Raport oddziaływania na środowisko 12

13 oraz odpadów komunalnych. Odpady technologiczne, głównie pozostałości farb i rozpuszczalników oraz odpady opakowaniowe, resztki papieru, zagospodarowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywane na podstawie umów, uprawnionym odbiorcom do ich dalszego zagospodarowania. Obowiązkiem Inwestora jest podpisanie umów z organizacjami odzysku m.in. w zakresie tzw. opakowaniówki dotyczącej wprowadzanych na terytorium Polski opakowań z tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. Odpady komunalne będą gromadzone w przystosowanych kontenerach i odbierane na podstawie umowy z odbiorcą tego typu odpadów, po czym wywoŝone na składowisko. Odpady nie stanowią uciąŝliwości dla środowiska. Przekazując odpady odbiorcom do unieszkodliwiania, w interesie wytwarzającego jest sprawdzenie czy odbiorca posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności, gdyŝ tylko w takim przypadku odbiorca przejmuje na siebie odpowiedzialność za przekazane odpady. Planowana dobudowa budynku produkcyjno-biurowego do istniejącego budynku o tej samej funkcji na terenie działki nr 232/10 w Somoninie, nie wymaga wycinki drzew, jak równieŝ nie będzie miała wpływu na szatę roślinną. Inwestycja nie spowoduje naruszenia zasobów naturalnych, poniewaŝ nie wymaga uŝycia duŝej ilości surowców, wody, materiałów, paliw i energii. Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany charakteru obszaru. Omawiany teren połoŝony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, w rejonie, który juŝ wiele lat wcześniej uległ przekształceniom antropogenicznym. W Raporcie... wykazano, Ŝe budowa i funkcjonowanie obiektu nie spowodują przekroczenia norm określonych w przepisach ochrony środowiska, a w szczególności nie spowodują pogorszenia ekologicznych warunków Ŝycia ludzi na terenach sąsiednich. Proponowane działania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko wykazano w rozdziale 11 raportu. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska naturalnego, tj. czystość powietrza, klimat akustyczny, wody podziemne, glebę, zgodnie z niniejszym opracowaniem i przy zastosowaniu opisanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych będzie niŝsze od ustalonych przepisami standardów jakości środowiska poza terenem własności Inwestora, a korzyści z podjęcia przedsięwzięcia, w tym zatrudnienie osób, Raport oddziaływania na środowisko 13

14 przewyŝszą ewentualny negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawione w opracowaniu załoŝenia przemawiają za realizacją omawianej inwestycji. Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce nr 232/10 w Somoninie, pozwala ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska i wysunąć wnioski sformułowane w rozdziale 18. Raport oddziaływania na środowisko 14

15 2. PODSTAWY PRAWNE RAPORTU Formalno prawną podstawę niniejszego raportu stanowią wymienione niŝej akty prawne: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. Dz. U nr 25 poz. 150, Dz. U nr 1111 poz. 708) 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r., Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700) 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z dnia 10 maja 2003 r. z póź. zm. Dz. U nr 220 poz. 1413) 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z póź. zm.) 5. Ustawa z dnia 2001 r. z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póŝ zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października Nr 112, poz. 1206) 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŝących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686) 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z późn. zm.: Dz. U , Dz. U ) 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) Raport oddziaływania na środowisko 15

16 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 11. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 12. Instrukcja ITB Nr 338/2003 dotycząca metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z dnia 3 lutego 2010 r.) 14. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840) 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839) 19. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz z póź zm.) 20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.) 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŝycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 212, poz. 1769) 24. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 poz. 84, 2001 r. z póź. zm.), Raport oddziaływania na środowisko 16

17 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagroŝenie dla zdrowia lub Ŝycia (Dz. U. Nr 105, poz. 671, 1997 r. z póź. zm.), 26. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z póź. zm.) 27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŝym ryzyku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 Nr 58, poz. 535, z póź. zm.). Raport oddziaływania na środowisko 17

18 3. WSTĘP 3.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena oddziaływania na środowisko zamierzenia Inwestora, dotyczącego dobudowy budynku produkcyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą do istniejącego budynku o tej samej funkcji firmy BRANDS POLSKA Sp. z o.o.o., na działce nr 232/10 o powierzchni całkowitej 0,8860 ha, w miejscowości Somonino, gm. Somonino. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2537, 3 ust. 1 pkt. 14), instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (zamierzenie Inwestora), niewymienione w 2 ust. 1 pkt 16, zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury OOŚ. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do niniejszej procedury wymagane jest przedłoŝenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Wynika to z postanowienia Nr OŚ-/7625/1/2010 z dnia r. wydanego przez Wójta Gminy Somonino po uprzednim uzyskaniu opinii o konieczności sporządzeniu raportu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach. Niniejszy raport będzie wymagał uzgodnienia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kartuzach. Raport oddziaływania na środowisko 18

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 Spis treści: 1. WSTĘP. RODZAJ I KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 5 2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTU BUDOWLANEGO...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo