BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88"

Transkrypt

1 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, Warszawa kom , tel , fax SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO - MONTAŻOWYCH DO ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZEŃ PIERWSZEGO PIĘTRA NA SERWEROWNIĘ TYMCZASOWĄ BGK Zeszyt 3 BRANŻA : BUDOWLANA Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, WARSZAWA Obiekt: Centrala Banku Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, WARSZAWA Projektował: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 WARSZAWA, WRZESIEŃ 2010

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. ( Dz.U. Nr 202 poz ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i na podstawie rozporządzenia Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ). 1.Założenia ogólne Nazwa zadania Adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń pierwszego piętra na serwerownię tymczasową Banku Gospodarstwa Krajowego 1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących pomieszczenie serwerowi oraz pomieszczenia 032 w podziemiu Banku Gospodarstwa Krajowego Zakres robót : Wykonanie i osadzenie rusztu stalowego nośnego dwóch klimatyzatorów, przenoszącego ich ciężar ( tzn 1000 kg każdy ) na zwiększoną powierzchnię stropu w pomieszczeniu serwerowni. Wykonanie i osadzenie rusztu stalowego nośnego szaf elektrycznych RACK600 oraz RACK800 o ciężarze po 200 kg każda w pomieszczeniu serwerowi. Zdemontowanie cienkiej ścianki działowej z karton-gipsu dł 4.6m, wys. 3.8 m Wykonanie uzupełnienia pól podłogi podniesionej po zdemontowanej ścianie działowej w istniejącym pomieszczeniu. Wykonanie uzupełnień starych tynków na ścianach w ilości 10% pow. całkowitej oraz przetarcie całości w pomieszczeniu serwerowi ( wysokość 3.5 m ). Dwukrotne malowanie ścian serwerowni farbą emulsyjną w kolorze białym lub jak istniejący ( wymiary pomieszczenia 4.8 x 8.5m ). Wykucie istniejącej posadzki w pomieszczeniu 032 w podziemiu w miejscu posadowienia żelbetowego fundamentu pod UPS ( wymiary 130 x 440 ) Wykucie dwóch bruzd pod dwa stalowe przepusty długość bruzd ok. 2m ). Wykonanie żelbetowego fundamentu pod UPS w pomieszczeniu nr 032 w podziemiu. Nakucie i oczyszczenie istniejącej warstwy podłoża posadzki w pomieszczeniu powierzchnia pomieszczenia 310x610 cm.

3 Po nawilżeniu przygotowanego podłoża, położenie nowej posadzki gresowej w pomieszczeniu nr 032 w podziemiu. Zeskrobanie starej farby ze ścian i stropu, uzupełnienie starych tynków na ścianach i stropie w ilości ok. 10% pow. całkowitej oraz przetarcie całości ( powierzchnia 310 x 610 cm, wysokość pomieszczenia 3m ). Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym lub jak istniejący. Usytuowanie oraz osadzenie klimatyzatora na dachu budynku zgodnie z rysunkiem branży wentylacyjnej Prace towarzyszące Sprawdzenie stanu istniejącego stropu Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych Porządkowanie po zakończeniu prac budowlanych 1.4. Informacje o terenie budowy Miejscem budowy jest budynek Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 7 Charakterystyka miejsca Budynek BGK jest obiektem wybudowanym w 1932 roku. Zasadniczą konstrukcję stanowi żelbetowy szkielet słupowo ryglowy wylany na budowie. Stropy żelbetowe wylewane na żelbetowych belkach monolitycznych. Ściany murowane z cegły klinkierowej, obustronnie tynkowane Zabezpieczenie interesów osób trzecich Na czas budowy będzie wykorzystywana powierzchnia korytarza oraz pomieszczenia serwerowni, w związku z tym należy zachować warunki bezpieczeństwa podczas transportu materiałów i urządzeń. Należy przewidzieć na czas budowy miejsce do składowania materiałów budowlanych Nazwy i kody robót wg CPV Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali Kładzenie podłóg Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm 2.1. Dokumenty odniesienia Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych : - przedmiar robót - kosztorys -projekt wykonawczy -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych -odpowiednie normy -aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zdolności z odpowiednimi normami -karty techniczne zastosowanych produktów 2.2. Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe dotyczyć będą jedynie demontażu cienkiej ścianki działowej w pomieszczeniu serwerowi, wykonanej z kartongipsu oraz miejscowego rozkucia ścianki murowanej z cegły grubości 6 cm w strefach mocowania stalowych belek rusztu do właściwej ściany murowanej oraz do słupa żelbetowego Roboty montażowe Osadzenie rusztu stalowego pod klimatyzatory w pomieszczeniu serwerowni Osadzenie rusztu stalowego pod szafami elektrycznymi w pomieszczeniu serwerowi Wylanie żelbetowego fundamentu pod UPS a w pomieszczeniu 032 w podziemiu Usytuowanie oraz osadzenie klimatyzatora na dachu budynku 2.4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Metody stosowane do wykonywania robót powinny mieć : Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN Certyfikat na znak bezpieczeństwa Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji posadowienia, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

5 Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Wymagania stawiane Wykonawcy Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową realizację zadań związanych z podobnymi pracami budowlanymi Do obowiązków Wykonawcy oprócz rzetelnego wykonania prac należeć będzie również pozyskanie różnych zanieczyszczeń usuwanych z terenu budowy podczas trwania prac. Wykonawca powinien zapewnić organizację robót korzystną dla Zamawiającego i nie powodującą negatywnych skutków dla pomieszczen Do Wykonawcy należeć będzie zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonania zadania Do formalnych obowiązków Wykonawcy należeć będzie : Zawarcie umowy na pełną realizację zadania określonego projektem i zobowiązaniami gwarancyjnymi - uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakości proponowanych materiałów Konsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstępstw od założeń projektu - zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po zakończeniu poszczególnych etapów prac gotowości do odbiorów częściowych i odbioru całkowitego - po zakończeniu prac udzielenie Użytkownikowi instrukcji użytkowania obiektu oraz jego elementów jak również zabiegów konserwacyjnych wymaganych do prawidłowego utrzymania elementów wchodzących w zakres zadania Zakres dokumentacji i odbioru robót Wszystkie prace, badania odbiory częściowe i końcowe powinny być na bieżąco odnotowane w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę. Wyniki odbiorów spisywane w formie protokołów powinny zawierać uwagi dotyczące ewentualnych usterek, sposobów i terminów ich usunięcia. O zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca i pisemnie powiadamia Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

6 Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg. opracowanego wzoru przez Zamawiającego Opracował mgr inż.wojciech Karpiński Załączniki : - wykaz stali stron 2

7

8

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA :

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI NA PRACOWNIĘ GASTRONOMICZNĄ I MODERNIZACJA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO ORAZ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: BUDYNEK NR 37 Dostosowanie ochrony fizycznej obiektów do obowiązujących przepisów Wspólny Słownik Zamówień (CPV) KOD CPV

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Adres obiektu: Zamawiający: Al. Solidarności 77,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul. Grochowa 21

Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul. Grochowa 21 nr sprawy: SSM.213/9/2012-P Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43, działka nr 594/1 Inwestor : Gmina Sieroszewice 63-405 Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA CPV 45000000-7 Roboty budowlane. ST - 01. Roboty ogólnobudowlane

GRUPA CPV 45000000-7 Roboty budowlane. ST - 01. Roboty ogólnobudowlane GRUPA CPV 45000000-7 Roboty budowlane ST - 01. Roboty ogólnobudowlane 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 1.3. Zakres robót 1.4.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych: Remont wybranych pomieszczeń znajdujących się na I piętrze w zachodnim skrzydle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo