Integracja ORPD z systemami antyplagiatowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja ORPD z systemami antyplagiatowymi"

Transkrypt

1 Integracja ORPD z systemami antyplagiatowymi Spotkanie techniczne OPI PIB,

2 Plan spotkania Częśd pierwsza: 11:30 13:00 1. Schemat integracji. 2. Harmonogram i umowa. 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni. Przerwa (lunch): 13:00 13:30 Częśd druga: 13:30 15:00 4. Proces indeksujący. 5. Raport i dostęp do ORPD dla promotora. 6. Wirtualne maszyny i sied.

3 1. Schemat integracji Podstawowe założenia 1. Prace dyplomowe nie są udostępniane poza serwerownię ORPD za wyjątkiem promotorów i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 2. Każdy dostawca systemu antyplagiatowego otrzyma wirtualne maszyny, na których umieści oprogramowanie współpracujące z ORPD (nie cały system, lecz moduł działający w zakresie ORPD). 3. System antylagiatowy (jego częśd zlokalizowana poza OPI PIB) będzie miał dostęp wyłącznie do indeksów/ reprezentacji prac. 4. Każdy dostawca będzie miał zagwarantowane takie same parametry techniczne (pamięd, procesor, sied) w ORPD. 5. Każdy dostawca zapewnia w swoim zakresie wszystkie niezbędne licencje do działania swojego oprogramowania.

4 1. Schemat integracji deployment Integracja z systemami antyplagiatowymi Serwerowania ORPD «executionenvironment» Dostawca Y - Wirtualne maszyny «service» Algorytm Algorytm indeksowania indeksowania Y Indeksy prac i metadane Prace dyplomowe «interface» API dostępu do prac (systemy) System::Baza ORPD Dane System::Aplikacja ORPD «interface» API dostępu do prac (promotor) Indeks prac Y System Antyplagiatowy Dostawcy Y «Raport» Raport z ORPD Dostawcy Y «service» Algorytm porówywnia Y «Raport» Inne raporty Raport Praca dyplomowa Promotor (from Role)

5 1. Schemat integracji Podstawowe procesy 1. Moduł dostawcy komunikuje się z ORPD przez odpowiednie API. 2. W maszynie wirtualnej dostawcy działa jeden proces: indeksowanie/ przetwarzanie prac. 3. Pośrednie indeksy i metadane prac są przekazywane poza ORPD do serwerowni dostawcy systemu antyplagiatowego. 4. System antyplagiatowy dostawcy (poza ORPD) realizuje: porównywanie prac, generuje raport. 5. Promotor ma dostęp do pełnych treści prac w ORPD za pomocą API dostępu do prac.

6 1. Schemat integracji Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Wnioskowano o dodanie interfejsu dostępu do pełnych treści prac dla systemów anty-plagiatowych (wniosek OSA) w celu dokładniejszej weryfikacji wskazao plagiatów. OPI PIB zawiązało się do ponownej analizy stanu prawnego. Odpowiedź OPI PIB: ORPD musi byd zgodne z obowiązującym prawem. Dostęp do pełnych treści prac jest możliwy tylko dla promotorów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nie ma innych możliwości w obowiązującym porządku prawnym. 2. Poza powyższym wszystkie założenia dotyczące pkt 1. Schemat integracji przyjęto bez zastrzeżeo.

7 2. Harmonogram i umowy 1. Dostęp testowy od czerwca 2015 umowy na testowy dostęp; dostęp do bazy demo; udostepnienie algorytmu indeksowania; przedstawienie danych zaindeksowanych i czasów wykonania; przedstawienie wyników anty-plagiatu. 2. Dostęp produkcyjny po zaakceptowaniu wyników dostęp do bazy produkcyjnej; umowy na dostęp produkcyjny; zmiana serwerowni na docelową; zapasowe centrum danych. 3. Zakooczenie procesu do czerwca 2016

8 2. Harmonogram i umowy 1. Umowa na dostęp testowy minimalne parametry anty-plagiatu (wydajnośd, wiarygodnośd) : jak to mierzyd? kto ocenia? dowód na brak możliwości odtworzenia pracy z indeksu: udostępnienie algorytmu, wygenerowanie danych. 2. Dostęp produkcyjny minimalne parametry anty-plagiatu; dowód na brak możliwości odtworzenia pracy z indeksu; przetwarzanie danych osobowych; zachowanie poufności danych i kary za ich wyciek ; okres wypowiedzenia.

9 2. Harmonogram i umowy Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Podczas dyskusji zaproponowano powołanie zespołu ekspertów ds. oceny systemów anty-plagiatowych (proponowany skład: eksperci z Polskiej Komisji Akredytacyjnej, eksperci z przedsiębiorstw) w zakresie parametrów technicznych (wydajnośd indeksacji, jakośd wykrywania plagiatów). Odpowiedź OPI PIB: OPI PIB przygotowuje obecnie ramowe umowy na dostęp do ORPD i rozważy tę inicjatywę. Dalsze jej losy zależą od kształtu umów. 2. Przyjęto, że firmy anty-plagiatowe udostępnią OPI PIB opisy formalny algorytmów indeksacji oraz przedstawią dowody (statystyczne) na brak możliwości odtworzenia pracy z indeksu. 3. Pozostałe założenia pkt 2. przyjęto bez zastrzeżeo.

10 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni deployment Zasilanie danymi Serwerowania ORPD System::Baza ORPD Dane System:: Aplikacja ORPD «interface» OAI-PMH APD uczelni (from Role) «interface» REST Firma antyplagiatowa reprezetująca uczelnię (from Role)

11 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Podstawowe założenia: 1. Uczelnia musi założyd konto w systemie POL-on dla przedsiębiorstwa. Konto musi mied uprawnienie INST_ORPD_IMPORTER_ADM 2. Przedsiębiorstwo musi użyd interfejsu Representational State Transfer (REST). 3. Wykonywana jest operacja PUT do ORPD; 4. Pomoc: https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd, https://polon.nauka.gov.pl/pomoc-orpd.

12 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Dostęp do API: 1. Adres: https://polon.nauka.gov.pl/orpd/institutions/{institutionco de}/theses/{thesisexternalnumber} institutioncode - kod jednostki podstawowej, do której należy praca dyplomowa thesisexternalnumber - unikalny numer pracy dyplomowej w systemie APD 2. Metoda: PUT

13 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Dostęp do API: 1. Uwierzytelnianie/ Autoryzacja: HTTP Basic w nagłówku http Authorization należy wysład: username kod instytucji; password hasło dla instytucji, do której przypisana jest praca albo nadrzędnej. 2. Request body: zip plik thesismetadata.xml - z metadanymi pracy; plik z treścią pracy (np. pdf, png).

14 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Przebieg procesu zasilania: 1. AP: Przygotowanie pliku thesismetadata.xml z metadanymi pracy i plików z treścią pracy. 2. AP: Utworzenie pliku zip. 3. AP: Wysłanie zip do ORPD. 4. ORPD: Sprawdzenie przez ORPD poprawności przesłanych danych. 5. ORPD: Zapisanie danych w bazie danych.

15 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Walidacje: 1. Sprawdzenie poprawności: username (kod instytucji) i password (z ORPD). 2. Sprawdzenie czy plik zip zawiera plik o nazwie thesismetadata.xml, pliki z pracą, zip nie zawiera podkatalogów. 3. Sprawdzenie kompletności metadanych w pliku thesismetadata.xml : tytuł pracy dyplomowej <title>; autor pracy <author> co najmniej jeden; promotor pracy <supervisor> co najmniej jeden; recenzent pracy <reviewer> co najmniej jeden; forma studiów <formofstudy>, Id kierunku studiów <courseid> lub Nazwa kierunku studiów <coursename> (brak id dopuszczalny jeżeli <startdate> wcześniejsza od r; dla każdego autora: Imę <Imie>, Nazwisko <nazwisko>, Data rozpoczęcia studiów <startdate>, Data obrony <defencedate>

16 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Metadane: Atrybut Typ Opis basicorgunit SimpleInstitution Jednostka podstawowa university SimpleInstitution Uczelnia title String Tytuł pracy dyplomowej formofstudy String Forma studiów courseid String Kierunek studiów Id coursename String Nazwa kierunku studiów authors List<Author> Autorzy pracy supervisors List<Person> Promotorzy pracy reviewers List<Person> Recenzenci pracy

17 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Dane osoby: Atrybut Typ Opis firstnames String Imiona lastname String Nazwisko Dane autora: Atrybut Typ Opis firstnames String Imiona lastname String Nazwisko defencedate LocalDate Data obrony pracy startdate LocalDate Data rozpoczęcia studiów

18 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Uzgodniono, że firma anty-plagiatowa może także używad interfejsu OAI-PMH 2. Limit na rozmiar pracy obecnie wynosi 300MB, limit ten może byd zwiększony jeżeli będzie taka koniecznośd. 3. OPI PIB doda funkcję usuwania prac z ORPD. 4. OPI PIB obecnie rozszerza zakres metadanych o informacje o kierunku studiów. 5. Pozostałe założenia pkt 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni zostały przyjęte bez zastrzeżeo.

19 4. Proces indeksujący Podstawowe założenia: 1. Proces indeksujący ma dostęp do bazy danych ORPD dostęp do oryginalnych plików prac dyplomowych. 2. Docelowo zostaną zapewnione identyczne parametry techniczne dla wszystkich dostawców: wydajnośd bazy danych, operacje wejścia wyjścia, liczba jednoczesnych połączeo. 3. Indeksy prac mogą byd zapisywane lokalnie na dyskach danej maszyny wirtualnej. 4. Indeks nie może pozwalad na odtworzenie treści pracy. 5. Indeks i metadane pracy muszą byd przesyłane do centralnego systemu danego anty-plagiatowego.

20 4. Proces indeksujący Proces pobierania prac z ORPD: Warunek: Rejestracja systemu antyplagiatowego w ORPD (z IP). 1. AP: Wysłanie zapytania do ORPD o dane prac. 2. ORPD: Uwierzytelnienie systemu antyplagiatowego: sprawdzenie czy system antyplagiatowy został zdefiniowany w ORPD i posiada wymagane uprawnienia do pobierania danych prac. 3. ORPD: Odczytanie i przesłanie danych prac. 4. AP: Odebranie danych prac. 5. AP: Przetworzenie danych pracy Indeksowanie.

21 4. Proces indeksujący Interfejs: <adres_serwera>/data/rs/capabilitylist.xml <urlset> <rs:md capability="capabilitylist"/> <rs:ln rel="up" href="<adres_serwera>/crpd-webapp/data/rs/description.xml"/> <url> <loc><adres_serwera>/data/rs/resourcelist.xml</loc> <rs:md capability="resourcelist"/> </url> <url> <loc><adres_serwera>/data/rs/changelist.xml</loc> <rs:md capability="changelist"/> </url> </urlset> Lista wszystkich prac Lista zmienionych prac

22 4. Proces indeksujący Przykładowa odpowiedź: <url> <loc> <adres_serwera>/data/files/ a74d b8c1/ a74d b8c4-iLMGRbfn.txt </loc> <university>politechnika Warszawska</<university> <basicorgunit>wydział Inżynierii Produkcji</basicOrgUnit> <coursename>europeistyka</coursename> <lastmod> T06:41:14.302Z </lastmod> <rs:md hash="md5:2c98bc23c28317b ecb6f7ba70" length="322"/> </url>

23 4. Proces indeksujący Metadane Atrybut Typ Opis basicorgunit SimpleInstitution Jednostka podstawowa university SimpleInstitution Uczelnia title String Tytuł pracy dyplomowej formofstudy String Forma studiów courseid String Kierunek studiów Id coursename String Nazwa kierunku studiów authors List<Author> Autorzy pracy supervisors List<Person> Promotorzy pracy reviewers List<Person> Recenzenci pracy

24 4. Proces indeksujący Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Firmy anty-plagiatowe chcą otrzymywad wszystkie metadane razem z indeksami prac. Odpowiedź OPI PIB: Ta kwestia podlega analizie prawnej. 2. Wraz z metadanymi będą przekazywane: identyfikator pracy w ORPD; identyfikator pracy w APD (o ile istnieje); skrót pracy z metadanych (firma Plagiat.pl przedstawi informacje z których metadanych należy wykonad skrót). 3. Pozostałe założenia pkt 4. Proces indeksujący przyjęto bez zastrzeżeo.

25 5. Raport i dostęp dla promotora Podstawowe założenia: 1. ORPD zapewnia promotorowi dostęp do oryginalnego pliku pracy dyplomowej: format pliku jest w takim formacie, w jakim został on przekazany do ORPD; dwie formy dostępu: przeglądarka internetowa oraz API dla innych systemów np. uczelnianych; autoryzację promotora zapewnia unikalny token; 2. ORPD zapewnia Komisji dostęp do wszystkich prac poprzez przeglądarkę internetową aplikacja ORPD.

26 5. Raport i dostęp dla promotora Zakres dostępu promotora: 1. Promotor ma dostęp tylko tych prac, wobec których zachodzi podejrzenie plagiatu. 2. Lista tytułów prac z kierunkami będzie mogła byd dostępna dla wszystkich promotorów, lista będzie udostępniania jako metadane z ORPD.

27 5. Raport i dostęp dla promotora Raport i dostęp do treści pracy: 1. Struktura raportu zależy wyłącznie do dostawcy anty-plagiatu. 2. Raport będzie zawierał linki do prac z podejrzeniem plagiatu, link będzie zawierał unikalny token pozwalający na dostęp do pełnej treści pracy. 3. System anty-plagiatowy odpowiada za autentykację i autoryzację promotora i dostarczenie mu raportu. 4. System anty-plagiatowy odpowiada za to, aby linki do prac z tokenami były dostępne tylko dla promotora.

28 5. Raport i dostęp dla promotora Procedura generacji tokenu 1. System anty-plagiatowy zgłasza do ORPD listę ID prac wobec których jest podejrzenie plagiatu. 2. System ORPD wysyła listę ID prac i token, zatem jeden token może byd ważny dla wielu prac. 3. Jedna praca może mied przyporządkowanych wiele tokenów tzn. jeżeli w tym samym czasie do danej pracy wystąpi podejrzenie plagiatu z różnych systemów. 4. Token jest ważny przez określony czas np. 30 dni.

29 5. Raport i dostęp dla promotora API do prac: 1. Dostęp do listy prac ze stronny WWW z wykorzystaniem wygenerowanego linku tymczasowego. 2. Dostęp do prac z wykorzystaniem programowego API dla systemów antyplagiatowych: Interfejs udostępni listę z treściami prac (potencjalnie splagiatowanych); Metadane tych prac; Jednostkę, promotora, który posiada prawo dostępu do tych prac.

30 5. Raport i dostęp dla promotora Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Przedsiębiorstwa zgłosiły zastrzeżenie do ich odpowiedzialności za dostarczenie dostępów do prac dla promotorów, stąd przyjęto następujące rozwiązanie: jeżeli przedsiębiorstwo przyjmie na siebie powyższą odpowiedzialnośd (będzie to zwarte w umowie z OPI PIB), to będzie mogło wykorzystad API programowe do pracy i wtedy dostęp ro prac będzie możliwy bezpośrednio z raportu; W przeciwnym wypadku dostęp do pełnych treści prac będzie możliwy przez interfejs www, odpowiedzialnośd za dystrybucję dostępów leży na styku OPI PIB uczelnia, w raporcie będą mogły znaleźd się wyłącznie ID prac z ORPD.

31 5. Raport i dostęp dla promotora Dyskusja i podjęte ustalenia: 2. W przypadku korzystanie z programowego API dostępu do pełnych treści prac nie mogą byd one zapisywane na stałych nośnikach, czyli program anty-plagiatowy musi je przetwarzad w pamięci tymczasowej i udostępniad bezpośrednio promotorowi i natychmiast je usuwad z pamięci tymczasowej po wylogowaniu promotora z systemu. 3. Pozostałe założenia pkt 5. Raport i dostęp dla promotora przyjęto bez zastrzeżeo.

32 6. Wirtualne maszyny i sied Podstawowe założenia: 1. Maszyny wirtualne służą wyłącznie pracy z ORPD. 2. Elementem konkurencji jest tworzenie wydajnych i optymalnych programów. 3. Nie przewidujemy udostępniania maszyn fizycznych. 4. Wirtualizacja na platformie VMware vsphere 5.5 (w przyszłości 6.0) 5. Zostaną zapewnione kontakty z administratorami w godzinach pracy OPI PIB. 6. Docelowo każdy z podmiotów otrzyma takie same parametry techniczne, które powinny wystarczyd na obsłużenie 100% rynku. 7. Inne (lepsze) parametry w okresach szczytowych obciążeo.

33 6. Wirtualne maszyny i sied Podział obowiązków: 1. OPI PIB: zapewnia identyczne parametry (łącze, procesory, pamięd operacyjna, przestrzeo dyskowa) dla wszystkich dostawców; administruje infrastrukturą fizyczną (serwery, macierze, sied, SAN), platformą wirtualizacji i maszynami wirtualnymi. 2. Dostawca odpowiada za: instalację, konfigurację, utrzymanie swojego systemu; zapewnienie wszystkich niezbędnych licencji; wykonywanie kopii bezpieczeostwa.

34 6. Wirtualne maszyny i sied Parametry maszyn wirtualnych wersja testowa na CPU: 8 rdzeni vcpu 64bit, RAM: 32 GB vram, HDD: 1 TB (macierz, RAID5, dyski NL-SAS). Na tę chwilę, ze względu na ograniczone zasoby i ich współdzielenie, OPI PIB nie jest w stanie zagwarantowad następujących parametrów: wydajnośd operacji I/O; przepustowośd łącza WAN.

35 6. Wirtualne maszyny i sied Parametry maszyn wirtualnych wersja produkcyjna dedykowana infrastruktura wyłącznie dla maszyn antyplagiatowych; osobne serwery, macierze oraz sied i SAN; parametry sprzętu zostaną określone na podstawie rekomendowanych wymagao dostarczonych przez firmy antyplagiatowe; infrastruktura pamięci masowej zostanie zaprojektowana w ten sposób, aby każda maszyna miała wymaganą liczbę iops i nie występowało współdzielenie zasobów; łącze WAN QoS: pasmo zostanie podzielone tak, aby gwarantowad każdej maszynie odpowiednią przepustowośd.

36 6. Wirtualne maszyny i sied Maszyny wirtualne - dostęp zdalny dostęp do maszyn zostanie zrealizowany przy pomocy dedykowanego VPN-a; technologia: OpenVPN; separacja maszyn: każda firma otrzyma unikalny klucz (lub zestaw kluczy) zapewniający jej dostęp jedynie do należącej do niej maszyny oraz ewentualnie innych obszarów infrastruktury, do których dostęp będzie konieczny.

37 6. Wirtualne maszyny i sied Maszyny wirtualne - backup wersje testowe nie będą backupowane Wersje produkcyjne: OPI PIB zapewni backup maszyn wirtualnych w następującym schemacie: 1x w tygodniu pełen backup maszyny codziennie backup przyrostowy maszyny czas przechowywania backupów min 1 tydzieo backupy przechowywane będą na osobnym, dedykowanym urządzeniu (macierzy)

38 6. Wirtualne maszyny i sied Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Systemy anty-plagiatowe muszą działad zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującym prawem m.in. z: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych U S T A W A z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2. Pozostałe założenia pkt 6. Wirtualne maszyny i sied przyjęto bez zastrzeżeo.

39 Ośrodek Przetwarzania Informacji Paostwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188 b Warszawa

Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi

Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi Jarosław Protasiewicz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Europejskie Forum Antyplagiatowe - EFA 2015 Warszawa, 19

Bardziej szczegółowo

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r.

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. Konferencja POL-on Moduły ORPD, PBN, POL-Index Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. ORPD Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych - podstawy prawne USTAWA z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Źródła danych i sposób zasilania, formaty i aspekty organizacyjne Strona 1 z 8 Spis treści Spis treści 1.Źródła

Bardziej szczegółowo

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym... Łukasz Karniewski Uniwersytet Warszawski, MUCI l.karniewski@usos.edu.pl Warszawa, 2015-03-25 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Dokumentacja funkcjonalna Strona 1 z 37 Spis treści 1.Podstawowe pojęcia... 6 Archiwum Prac Dyplomowych (APD)...

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Dokumentacja funkcjonalna 1 Spis treści 1.Podstawowe pojęcia... 3 2.Główni interesariusze systemu ORPD... 4 3.Typologia

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD

Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu jmd@mimuw.edu.pl Plan prezentacji Obowiązki uczelni wynikające z nowelizacji Ustawy Prace do wykonania

Bardziej szczegółowo

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac Plan prezentacji 1. Charakterystyka ASAP 2. Typy kont użytkowników 2. Schemat obiegu pracy w aplikacji 3. Moduł edycji pracy 4. Archiwum prac dyplomowych 5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

edziennik Ustaw Opis architektury

edziennik Ustaw Opis architektury edziennik Ustaw Opis architektury Spis treści 1 Wstęp...3 2 Architektura systemu...3 2.1 Schemat poglądowy rozwiązania...3 2.2 Architektura logiczna...4 2.3 Opis elementów systemu...5 2.3.1 Moduł Udostępniający...5

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

USOS i OSA. czyli o integracji systemów. Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI. Warszawa, 2015-04-21. jmd@mimuw.edu.pl ...

USOS i OSA. czyli o integracji systemów. Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI. Warszawa, 2015-04-21. jmd@mimuw.edu.pl ... USOS i OSA czyli o integracji systemów... Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI jmd@mimuw.edu.pl Warszawa, 2015-04-21 Plan prezentacji 1. Systemy informatyczne w uczelni wyższej. 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

QualitySpy moduł reports

QualitySpy moduł reports QualitySpy moduł reports Testy akceptacyjne dla przypadku użycia: Pobranie metryk produktu w wybranym formacie dla wybranch wersji przez interfejs REST Nazwa pliku: /QualitySpy/modules/qualityspyreports/src/test/java/pl/wroc/pwr/qualityspy/reports

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 33/2015 Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego oraz konfiguracja serwera zapasowego Kraków, 2015 Spis treści I. Moduł Media backup... 3 1. Instalacja... 3 2. Widok... 3 3. Generowanie kopii zapasowej... 4 a. Manualnie... 4 b. Automatyczne... 4 4. Przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych

Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu jmd@mimuw.edu.pl Plan prezentacji Nowelizacja Ustawy (stan na

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów, integracja procesów

Integracja systemów, integracja procesów Nowe rozwiązania informatyczne w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej Integracja systemów, integracja procesów... Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI jmd@mimuw.edu.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SYSTEM ARCHIWIZACJI PRAC - charakterystyka

AKADEMICKI SYSTEM ARCHIWIZACJI PRAC - charakterystyka Plan prezentacji 1. Akademicki System Archiwizacji Prac charakterystyka 2. Integracja aplikacji ASAP z innymi systemami 3. Obieg pracy dyplomowej w systemie ASAP 4. Wdrożenie aplikacji ASAP 5. Korzyści

Bardziej szczegółowo

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl APD Archiwum Prac Dyplomowych w USOS Mariusz.Czerniak@umk.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do aplikacji Zastosowania i scenariusze działań Plany na najbliższą przyszłość Geneza i przeznaczenie APD należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Otwarty System Antyplagiatowy

Otwarty System Antyplagiatowy Otwarty System Antyplagiatowy Prof. Marek Kręglewski Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, UAM http://muci.edu.pl Ogólnie o USOS Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi spraw studiów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

API System Partnerski

API System Partnerski API System Partnerski API zostało zrealizowane według wzorca REST. Komunikacja odbywa się poprzez wysłanie żądania HTTP pod adres https://apiv2.systempartnerski.pl/partner-api/ wraz z odpowiednimi parametrami.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór S t r o n a ǀ 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór I. Definicje. 1. Dostawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Załącznik do zarządzenia Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego a. Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji 23 May 2016 Version 1.3 i Spis treści 1 Przygotowanie danych JPK... 3 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym Załącznik nr 1 do decyzji Nr 6/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Regulamin procedury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS WERSJA 0.1 DATA PUBLIKACJI : 01.03.2014 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie 1 Dostęp do usługi notowania online 2 Opis struktur danych 3 Kody błędów 5 Historia wersji

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-63/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr R-63/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr R-63/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie. 3. Aby zmienid hasło należy przejśd do profilu wybierając Twój profil w głównym menu.

Pierwsze logowanie. 3. Aby zmienid hasło należy przejśd do profilu wybierając Twój profil w głównym menu. Oddajemy w paostwa ręce przewodnik, który w prosty i jasny sposób przeprowadza użytkownika przez pierwsze logowanie do usługi oraz pokazuje jak wykonad backup bazy danych Comarch OPT!MA z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady testowania ADE

Zasady testowania ADE Zasady testowania ADE 1. Prototyp Archiwum Dokumentów Elektronicznych, zwany dalej prototypem ADE, jest systemem testowym w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Edycje bazy danych Oracle 6 edycji bazy danych Oracle - Enterprise Edition (EE) - Standard Edition (SE) - Standard Edition One (SE1) - Personal Edition

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7 0 Spis treści 1. Utworzenie konta...3 2. Dodanie zgłoszenia...5 3. Realizacja zgłoszenia...7 1 System wsparcia technicznego pozwala na szybką reakcję zespołu specjalistów oraz pełne udokumentowanie historii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD): Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie

Bardziej szczegółowo