Integracja ORPD z systemami antyplagiatowymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja ORPD z systemami antyplagiatowymi"

Transkrypt

1 Integracja ORPD z systemami antyplagiatowymi Spotkanie techniczne OPI PIB,

2 Plan spotkania Częśd pierwsza: 11:30 13:00 1. Schemat integracji. 2. Harmonogram i umowa. 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni. Przerwa (lunch): 13:00 13:30 Częśd druga: 13:30 15:00 4. Proces indeksujący. 5. Raport i dostęp do ORPD dla promotora. 6. Wirtualne maszyny i sied.

3 1. Schemat integracji Podstawowe założenia 1. Prace dyplomowe nie są udostępniane poza serwerownię ORPD za wyjątkiem promotorów i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 2. Każdy dostawca systemu antyplagiatowego otrzyma wirtualne maszyny, na których umieści oprogramowanie współpracujące z ORPD (nie cały system, lecz moduł działający w zakresie ORPD). 3. System antylagiatowy (jego częśd zlokalizowana poza OPI PIB) będzie miał dostęp wyłącznie do indeksów/ reprezentacji prac. 4. Każdy dostawca będzie miał zagwarantowane takie same parametry techniczne (pamięd, procesor, sied) w ORPD. 5. Każdy dostawca zapewnia w swoim zakresie wszystkie niezbędne licencje do działania swojego oprogramowania.

4 1. Schemat integracji deployment Integracja z systemami antyplagiatowymi Serwerowania ORPD «executionenvironment» Dostawca Y - Wirtualne maszyny «service» Algorytm Algorytm indeksowania indeksowania Y Indeksy prac i metadane Prace dyplomowe «interface» API dostępu do prac (systemy) System::Baza ORPD Dane System::Aplikacja ORPD «interface» API dostępu do prac (promotor) Indeks prac Y System Antyplagiatowy Dostawcy Y «Raport» Raport z ORPD Dostawcy Y «service» Algorytm porówywnia Y «Raport» Inne raporty Raport Praca dyplomowa Promotor (from Role)

5 1. Schemat integracji Podstawowe procesy 1. Moduł dostawcy komunikuje się z ORPD przez odpowiednie API. 2. W maszynie wirtualnej dostawcy działa jeden proces: indeksowanie/ przetwarzanie prac. 3. Pośrednie indeksy i metadane prac są przekazywane poza ORPD do serwerowni dostawcy systemu antyplagiatowego. 4. System antyplagiatowy dostawcy (poza ORPD) realizuje: porównywanie prac, generuje raport. 5. Promotor ma dostęp do pełnych treści prac w ORPD za pomocą API dostępu do prac.

6 1. Schemat integracji Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Wnioskowano o dodanie interfejsu dostępu do pełnych treści prac dla systemów anty-plagiatowych (wniosek OSA) w celu dokładniejszej weryfikacji wskazao plagiatów. OPI PIB zawiązało się do ponownej analizy stanu prawnego. Odpowiedź OPI PIB: ORPD musi byd zgodne z obowiązującym prawem. Dostęp do pełnych treści prac jest możliwy tylko dla promotorów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nie ma innych możliwości w obowiązującym porządku prawnym. 2. Poza powyższym wszystkie założenia dotyczące pkt 1. Schemat integracji przyjęto bez zastrzeżeo.

7 2. Harmonogram i umowy 1. Dostęp testowy od czerwca 2015 umowy na testowy dostęp; dostęp do bazy demo; udostepnienie algorytmu indeksowania; przedstawienie danych zaindeksowanych i czasów wykonania; przedstawienie wyników anty-plagiatu. 2. Dostęp produkcyjny po zaakceptowaniu wyników dostęp do bazy produkcyjnej; umowy na dostęp produkcyjny; zmiana serwerowni na docelową; zapasowe centrum danych. 3. Zakooczenie procesu do czerwca 2016

8 2. Harmonogram i umowy 1. Umowa na dostęp testowy minimalne parametry anty-plagiatu (wydajnośd, wiarygodnośd) : jak to mierzyd? kto ocenia? dowód na brak możliwości odtworzenia pracy z indeksu: udostępnienie algorytmu, wygenerowanie danych. 2. Dostęp produkcyjny minimalne parametry anty-plagiatu; dowód na brak możliwości odtworzenia pracy z indeksu; przetwarzanie danych osobowych; zachowanie poufności danych i kary za ich wyciek ; okres wypowiedzenia.

9 2. Harmonogram i umowy Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Podczas dyskusji zaproponowano powołanie zespołu ekspertów ds. oceny systemów anty-plagiatowych (proponowany skład: eksperci z Polskiej Komisji Akredytacyjnej, eksperci z przedsiębiorstw) w zakresie parametrów technicznych (wydajnośd indeksacji, jakośd wykrywania plagiatów). Odpowiedź OPI PIB: OPI PIB przygotowuje obecnie ramowe umowy na dostęp do ORPD i rozważy tę inicjatywę. Dalsze jej losy zależą od kształtu umów. 2. Przyjęto, że firmy anty-plagiatowe udostępnią OPI PIB opisy formalny algorytmów indeksacji oraz przedstawią dowody (statystyczne) na brak możliwości odtworzenia pracy z indeksu. 3. Pozostałe założenia pkt 2. przyjęto bez zastrzeżeo.

10 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni deployment Zasilanie danymi Serwerowania ORPD System::Baza ORPD Dane System:: Aplikacja ORPD «interface» OAI-PMH APD uczelni (from Role) «interface» REST Firma antyplagiatowa reprezetująca uczelnię (from Role)

11 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Podstawowe założenia: 1. Uczelnia musi założyd konto w systemie POL-on dla przedsiębiorstwa. Konto musi mied uprawnienie INST_ORPD_IMPORTER_ADM 2. Przedsiębiorstwo musi użyd interfejsu Representational State Transfer (REST). 3. Wykonywana jest operacja PUT do ORPD; 4. Pomoc: https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd, https://polon.nauka.gov.pl/pomoc-orpd.

12 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Dostęp do API: 1. Adres: https://polon.nauka.gov.pl/orpd/institutions/{institutionco de}/theses/{thesisexternalnumber} institutioncode - kod jednostki podstawowej, do której należy praca dyplomowa thesisexternalnumber - unikalny numer pracy dyplomowej w systemie APD 2. Metoda: PUT

13 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Dostęp do API: 1. Uwierzytelnianie/ Autoryzacja: HTTP Basic w nagłówku http Authorization należy wysład: username kod instytucji; password hasło dla instytucji, do której przypisana jest praca albo nadrzędnej. 2. Request body: zip plik thesismetadata.xml - z metadanymi pracy; plik z treścią pracy (np. pdf, png).

14 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Przebieg procesu zasilania: 1. AP: Przygotowanie pliku thesismetadata.xml z metadanymi pracy i plików z treścią pracy. 2. AP: Utworzenie pliku zip. 3. AP: Wysłanie zip do ORPD. 4. ORPD: Sprawdzenie przez ORPD poprawności przesłanych danych. 5. ORPD: Zapisanie danych w bazie danych.

15 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Walidacje: 1. Sprawdzenie poprawności: username (kod instytucji) i password (z ORPD). 2. Sprawdzenie czy plik zip zawiera plik o nazwie thesismetadata.xml, pliki z pracą, zip nie zawiera podkatalogów. 3. Sprawdzenie kompletności metadanych w pliku thesismetadata.xml : tytuł pracy dyplomowej <title>; autor pracy <author> co najmniej jeden; promotor pracy <supervisor> co najmniej jeden; recenzent pracy <reviewer> co najmniej jeden; forma studiów <formofstudy>, Id kierunku studiów <courseid> lub Nazwa kierunku studiów <coursename> (brak id dopuszczalny jeżeli <startdate> wcześniejsza od r; dla każdego autora: Imę <Imie>, Nazwisko <nazwisko>, Data rozpoczęcia studiów <startdate>, Data obrony <defencedate>

16 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Metadane: Atrybut Typ Opis basicorgunit SimpleInstitution Jednostka podstawowa university SimpleInstitution Uczelnia title String Tytuł pracy dyplomowej formofstudy String Forma studiów courseid String Kierunek studiów Id coursename String Nazwa kierunku studiów authors List<Author> Autorzy pracy supervisors List<Person> Promotorzy pracy reviewers List<Person> Recenzenci pracy

17 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Dane osoby: Atrybut Typ Opis firstnames String Imiona lastname String Nazwisko Dane autora: Atrybut Typ Opis firstnames String Imiona lastname String Nazwisko defencedate LocalDate Data obrony pracy startdate LocalDate Data rozpoczęcia studiów

18 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Uzgodniono, że firma anty-plagiatowa może także używad interfejsu OAI-PMH 2. Limit na rozmiar pracy obecnie wynosi 300MB, limit ten może byd zwiększony jeżeli będzie taka koniecznośd. 3. OPI PIB doda funkcję usuwania prac z ORPD. 4. OPI PIB obecnie rozszerza zakres metadanych o informacje o kierunku studiów. 5. Pozostałe założenia pkt 3. Zasilanie ORPD w imieniu uczelni zostały przyjęte bez zastrzeżeo.

19 4. Proces indeksujący Podstawowe założenia: 1. Proces indeksujący ma dostęp do bazy danych ORPD dostęp do oryginalnych plików prac dyplomowych. 2. Docelowo zostaną zapewnione identyczne parametry techniczne dla wszystkich dostawców: wydajnośd bazy danych, operacje wejścia wyjścia, liczba jednoczesnych połączeo. 3. Indeksy prac mogą byd zapisywane lokalnie na dyskach danej maszyny wirtualnej. 4. Indeks nie może pozwalad na odtworzenie treści pracy. 5. Indeks i metadane pracy muszą byd przesyłane do centralnego systemu danego anty-plagiatowego.

20 4. Proces indeksujący Proces pobierania prac z ORPD: Warunek: Rejestracja systemu antyplagiatowego w ORPD (z IP). 1. AP: Wysłanie zapytania do ORPD o dane prac. 2. ORPD: Uwierzytelnienie systemu antyplagiatowego: sprawdzenie czy system antyplagiatowy został zdefiniowany w ORPD i posiada wymagane uprawnienia do pobierania danych prac. 3. ORPD: Odczytanie i przesłanie danych prac. 4. AP: Odebranie danych prac. 5. AP: Przetworzenie danych pracy Indeksowanie.

21 4. Proces indeksujący Interfejs: <adres_serwera>/data/rs/capabilitylist.xml <urlset> <rs:md capability="capabilitylist"/> <rs:ln rel="up" href="<adres_serwera>/crpd-webapp/data/rs/description.xml"/> <url> <loc><adres_serwera>/data/rs/resourcelist.xml</loc> <rs:md capability="resourcelist"/> </url> <url> <loc><adres_serwera>/data/rs/changelist.xml</loc> <rs:md capability="changelist"/> </url> </urlset> Lista wszystkich prac Lista zmienionych prac

22 4. Proces indeksujący Przykładowa odpowiedź: <url> <loc> <adres_serwera>/data/files/ a74d b8c1/ a74d b8c4-iLMGRbfn.txt </loc> <university>politechnika Warszawska</<university> <basicorgunit>wydział Inżynierii Produkcji</basicOrgUnit> <coursename>europeistyka</coursename> <lastmod> T06:41:14.302Z </lastmod> <rs:md hash="md5:2c98bc23c28317b ecb6f7ba70" length="322"/> </url>

23 4. Proces indeksujący Metadane Atrybut Typ Opis basicorgunit SimpleInstitution Jednostka podstawowa university SimpleInstitution Uczelnia title String Tytuł pracy dyplomowej formofstudy String Forma studiów courseid String Kierunek studiów Id coursename String Nazwa kierunku studiów authors List<Author> Autorzy pracy supervisors List<Person> Promotorzy pracy reviewers List<Person> Recenzenci pracy

24 4. Proces indeksujący Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Firmy anty-plagiatowe chcą otrzymywad wszystkie metadane razem z indeksami prac. Odpowiedź OPI PIB: Ta kwestia podlega analizie prawnej. 2. Wraz z metadanymi będą przekazywane: identyfikator pracy w ORPD; identyfikator pracy w APD (o ile istnieje); skrót pracy z metadanych (firma Plagiat.pl przedstawi informacje z których metadanych należy wykonad skrót). 3. Pozostałe założenia pkt 4. Proces indeksujący przyjęto bez zastrzeżeo.

25 5. Raport i dostęp dla promotora Podstawowe założenia: 1. ORPD zapewnia promotorowi dostęp do oryginalnego pliku pracy dyplomowej: format pliku jest w takim formacie, w jakim został on przekazany do ORPD; dwie formy dostępu: przeglądarka internetowa oraz API dla innych systemów np. uczelnianych; autoryzację promotora zapewnia unikalny token; 2. ORPD zapewnia Komisji dostęp do wszystkich prac poprzez przeglądarkę internetową aplikacja ORPD.

26 5. Raport i dostęp dla promotora Zakres dostępu promotora: 1. Promotor ma dostęp tylko tych prac, wobec których zachodzi podejrzenie plagiatu. 2. Lista tytułów prac z kierunkami będzie mogła byd dostępna dla wszystkich promotorów, lista będzie udostępniania jako metadane z ORPD.

27 5. Raport i dostęp dla promotora Raport i dostęp do treści pracy: 1. Struktura raportu zależy wyłącznie do dostawcy anty-plagiatu. 2. Raport będzie zawierał linki do prac z podejrzeniem plagiatu, link będzie zawierał unikalny token pozwalający na dostęp do pełnej treści pracy. 3. System anty-plagiatowy odpowiada za autentykację i autoryzację promotora i dostarczenie mu raportu. 4. System anty-plagiatowy odpowiada za to, aby linki do prac z tokenami były dostępne tylko dla promotora.

28 5. Raport i dostęp dla promotora Procedura generacji tokenu 1. System anty-plagiatowy zgłasza do ORPD listę ID prac wobec których jest podejrzenie plagiatu. 2. System ORPD wysyła listę ID prac i token, zatem jeden token może byd ważny dla wielu prac. 3. Jedna praca może mied przyporządkowanych wiele tokenów tzn. jeżeli w tym samym czasie do danej pracy wystąpi podejrzenie plagiatu z różnych systemów. 4. Token jest ważny przez określony czas np. 30 dni.

29 5. Raport i dostęp dla promotora API do prac: 1. Dostęp do listy prac ze stronny WWW z wykorzystaniem wygenerowanego linku tymczasowego. 2. Dostęp do prac z wykorzystaniem programowego API dla systemów antyplagiatowych: Interfejs udostępni listę z treściami prac (potencjalnie splagiatowanych); Metadane tych prac; Jednostkę, promotora, który posiada prawo dostępu do tych prac.

30 5. Raport i dostęp dla promotora Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Przedsiębiorstwa zgłosiły zastrzeżenie do ich odpowiedzialności za dostarczenie dostępów do prac dla promotorów, stąd przyjęto następujące rozwiązanie: jeżeli przedsiębiorstwo przyjmie na siebie powyższą odpowiedzialnośd (będzie to zwarte w umowie z OPI PIB), to będzie mogło wykorzystad API programowe do pracy i wtedy dostęp ro prac będzie możliwy bezpośrednio z raportu; W przeciwnym wypadku dostęp do pełnych treści prac będzie możliwy przez interfejs www, odpowiedzialnośd za dystrybucję dostępów leży na styku OPI PIB uczelnia, w raporcie będą mogły znaleźd się wyłącznie ID prac z ORPD.

31 5. Raport i dostęp dla promotora Dyskusja i podjęte ustalenia: 2. W przypadku korzystanie z programowego API dostępu do pełnych treści prac nie mogą byd one zapisywane na stałych nośnikach, czyli program anty-plagiatowy musi je przetwarzad w pamięci tymczasowej i udostępniad bezpośrednio promotorowi i natychmiast je usuwad z pamięci tymczasowej po wylogowaniu promotora z systemu. 3. Pozostałe założenia pkt 5. Raport i dostęp dla promotora przyjęto bez zastrzeżeo.

32 6. Wirtualne maszyny i sied Podstawowe założenia: 1. Maszyny wirtualne służą wyłącznie pracy z ORPD. 2. Elementem konkurencji jest tworzenie wydajnych i optymalnych programów. 3. Nie przewidujemy udostępniania maszyn fizycznych. 4. Wirtualizacja na platformie VMware vsphere 5.5 (w przyszłości 6.0) 5. Zostaną zapewnione kontakty z administratorami w godzinach pracy OPI PIB. 6. Docelowo każdy z podmiotów otrzyma takie same parametry techniczne, które powinny wystarczyd na obsłużenie 100% rynku. 7. Inne (lepsze) parametry w okresach szczytowych obciążeo.

33 6. Wirtualne maszyny i sied Podział obowiązków: 1. OPI PIB: zapewnia identyczne parametry (łącze, procesory, pamięd operacyjna, przestrzeo dyskowa) dla wszystkich dostawców; administruje infrastrukturą fizyczną (serwery, macierze, sied, SAN), platformą wirtualizacji i maszynami wirtualnymi. 2. Dostawca odpowiada za: instalację, konfigurację, utrzymanie swojego systemu; zapewnienie wszystkich niezbędnych licencji; wykonywanie kopii bezpieczeostwa.

34 6. Wirtualne maszyny i sied Parametry maszyn wirtualnych wersja testowa na CPU: 8 rdzeni vcpu 64bit, RAM: 32 GB vram, HDD: 1 TB (macierz, RAID5, dyski NL-SAS). Na tę chwilę, ze względu na ograniczone zasoby i ich współdzielenie, OPI PIB nie jest w stanie zagwarantowad następujących parametrów: wydajnośd operacji I/O; przepustowośd łącza WAN.

35 6. Wirtualne maszyny i sied Parametry maszyn wirtualnych wersja produkcyjna dedykowana infrastruktura wyłącznie dla maszyn antyplagiatowych; osobne serwery, macierze oraz sied i SAN; parametry sprzętu zostaną określone na podstawie rekomendowanych wymagao dostarczonych przez firmy antyplagiatowe; infrastruktura pamięci masowej zostanie zaprojektowana w ten sposób, aby każda maszyna miała wymaganą liczbę iops i nie występowało współdzielenie zasobów; łącze WAN QoS: pasmo zostanie podzielone tak, aby gwarantowad każdej maszynie odpowiednią przepustowośd.

36 6. Wirtualne maszyny i sied Maszyny wirtualne - dostęp zdalny dostęp do maszyn zostanie zrealizowany przy pomocy dedykowanego VPN-a; technologia: OpenVPN; separacja maszyn: każda firma otrzyma unikalny klucz (lub zestaw kluczy) zapewniający jej dostęp jedynie do należącej do niej maszyny oraz ewentualnie innych obszarów infrastruktury, do których dostęp będzie konieczny.

37 6. Wirtualne maszyny i sied Maszyny wirtualne - backup wersje testowe nie będą backupowane Wersje produkcyjne: OPI PIB zapewni backup maszyn wirtualnych w następującym schemacie: 1x w tygodniu pełen backup maszyny codziennie backup przyrostowy maszyny czas przechowywania backupów min 1 tydzieo backupy przechowywane będą na osobnym, dedykowanym urządzeniu (macierzy)

38 6. Wirtualne maszyny i sied Dyskusja i podjęte ustalenia: 1. Systemy anty-plagiatowe muszą działad zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującym prawem m.in. z: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych U S T A W A z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2. Pozostałe założenia pkt 6. Wirtualne maszyny i sied przyjęto bez zastrzeżeo.

39 Ośrodek Przetwarzania Informacji Paostwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188 b Warszawa

Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi

Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi Integracja ORPPD z uczelnianymi systemami antyplagiatowymi Jarosław Protasiewicz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Europejskie Forum Antyplagiatowe - EFA 2015 Warszawa, 19

Bardziej szczegółowo

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r.

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. Konferencja POL-on Moduły ORPD, PBN, POL-Index Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. ORPD Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych - podstawy prawne USTAWA z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Źródła danych i sposób zasilania, formaty i aspekty organizacyjne Strona 1 z 8 Spis treści Spis treści 1.Źródła

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD Słownik pojęd: Informacja indeksowana przetworzona Informacja nieindeksowana (pełna autentyczna treśd pracy dyplomowej znajdująca się w ORPPD) przez Program indeksujący

Bardziej szczegółowo

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym... Łukasz Karniewski Uniwersytet Warszawski, MUCI l.karniewski@usos.edu.pl Warszawa, 2015-03-25 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

zawarte w Warszawie w dniu roku, pomiędzy:

zawarte w Warszawie w dniu roku, pomiędzy: POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOSTĘPU DO WERSJI DEMO OGÓLNOPOLSKIEGO REPOZYTORIUM PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH PRZY UŻYCIU ZEWNĘTRZNEGO OPROGRAMOWANIA zawarte w Warszawie w dniu. 2015 roku,

Bardziej szczegółowo

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych... Janina Mincer-Daszkiewicz, Łukasz Karniewski Uniwersytet Warszawski, MUCI jmd@mimuw.edu.pl Warszawa, 2015-11-16 Wymiana danych z ORPD 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Dokumentacja funkcjonalna Strona 1 z 37 Spis treści 1.Podstawowe pojęcia... 6 Archiwum Prac Dyplomowych (APD)...

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Dokumentacja funkcjonalna 1 Spis treści 1.Podstawowe pojęcia... 3 2.Główni interesariusze systemu ORPD... 4 3.Typologia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady działania systemu antyplagiatowego OSA oraz przesyłania obronionych prac do ORPD w kontekście współpracy z systemem Dziekanat

Podstawowe zasady działania systemu antyplagiatowego OSA oraz przesyłania obronionych prac do ORPD w kontekście współpracy z systemem Dziekanat Podstawowe zasady działania systemu antyplagiatowego OSA oraz przesyłania obronionych prac do ORPD w kontekście współpracy z systemem Dziekanat OSA - ogólnopolski system antyplagiatowy ORPPD - ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD

Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu jmd@mimuw.edu.pl Plan prezentacji Obowiązki uczelni wynikające z nowelizacji Ustawy Prace do wykonania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac Plan prezentacji 1. Charakterystyka ASAP 2. Typy kont użytkowników 2. Schemat obiegu pracy w aplikacji 3. Moduł edycji pracy 4. Archiwum prac dyplomowych 5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

USOS i OSA. czyli o integracji systemów. Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI. Warszawa, 2015-04-21. jmd@mimuw.edu.pl ...

USOS i OSA. czyli o integracji systemów. Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI. Warszawa, 2015-04-21. jmd@mimuw.edu.pl ... USOS i OSA czyli o integracji systemów... Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI jmd@mimuw.edu.pl Warszawa, 2015-04-21 Plan prezentacji 1. Systemy informatyczne w uczelni wyższej. 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH Wdrożenie nowej procedury dyplomowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Mariusz Czerniak Plan prezentacji Informacje o systemie APD Postępowanie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

edziennik Ustaw Opis architektury

edziennik Ustaw Opis architektury edziennik Ustaw Opis architektury Spis treści 1 Wstęp...3 2 Architektura systemu...3 2.1 Schemat poglądowy rozwiązania...3 2.2 Architektura logiczna...4 2.3 Opis elementów systemu...5 2.3.1 Moduł Udostępniający...5

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 33/2015 Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Konkurs na program antyplagiatowy. Warszawa

Konkurs na program antyplagiatowy. Warszawa Konkurs na program antyplagiatowy Warszawa 08.04.16 Wprowadzenie Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego algorytmu anty-plagiatowego Wybrany algorytm zostanie zaadaptowany i wdrożony w ramach centralnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

QualitySpy moduł reports

QualitySpy moduł reports QualitySpy moduł reports Testy akceptacyjne dla przypadku użycia: Pobranie metryk produktu w wybranym formacie dla wybranch wersji przez interfejs REST Nazwa pliku: /QualitySpy/modules/qualityspyreports/src/test/java/pl/wroc/pwr/qualityspy/reports

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora Dokumentacja administratora W projekcie: Wykonanie modułów, raportów i rejestrów do EZD PUW, usług na epuap oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu POIG Wersja 0.1 Białystok 2015 Metryka Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Ankieta jednostki za lata

Ankieta jednostki za lata Kliknij, aby edytować styl Ankieta jednostki za lata 2013-2016 Marek Michajłowicz kierownik projektu POL-on Kliknij, Agenda aby edytować styl Część Kliknij, I (Marek aby edytować Michajłowicz) style wzorca

Bardziej szczegółowo

Materiały z prezentacji integracji systemu antyplagiatowego OSA z systemem Dziekanat

Materiały z prezentacji integracji systemu antyplagiatowego OSA z systemem Dziekanat Materiały z prezentacji integracji systemu antyplagiatowego OSA z systemem Dziekanat (wraz ze zmianami, które zostały zgłoszone po prezentacji, i które są w trakcie wykonywania. W tekście zaznaczono je

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Barbara Mikulska Toruń, 2016 r.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Barbara Mikulska Toruń, 2016 r. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Barbara Mikulska Toruń, 2016 r. REGULACJE PRAWNE ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH UMK Na stronie https://apd.umk.pl/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH DLA PROMOTORA

APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH DLA PROMOTORA APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH DLA PROMOTORA Logowanie W przeglądarce należy wpisać adres: https://apd.chopin.edu.pl oraz kliknąć na zaloguj się. Identyfikator wg schematu imię.nazwisko bez znaków polskich

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Otwarty System Antyplagiatowy

Otwarty System Antyplagiatowy Otwarty System Antyplagiatowy Prof. Marek Kręglewski Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, UAM http://muci.edu.pl Ogólnie o USOS Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi spraw studiów

Bardziej szczegółowo

Otwarty System Antyplagiatowy

Otwarty System Antyplagiatowy Otwarty System Antyplagiatowy Prof. Marek Kręglewski Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji http://muci.edu.pl Plan prezentacji Podstawy algorytmu OSA Praca z OSA Interpretacja raportu Zaplecze OSA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Agenda Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (APD) wstęp Proces obsługi prac dyplomowych w systemie USOS oraz APD Dodatkowe informacje dotyczące APD Panel administratora w APD Konta do serwisu APD Część praktyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SYSTEM ARCHIWIZACJI PRAC - charakterystyka

AKADEMICKI SYSTEM ARCHIWIZACJI PRAC - charakterystyka Plan prezentacji 1. Akademicki System Archiwizacji Prac charakterystyka 2. Integracja aplikacji ASAP z innymi systemami 3. Obieg pracy dyplomowej w systemie ASAP 4. Wdrożenie aplikacji ASAP 5. Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tekst ujednolicony zarządzenia Rektora UAM w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu

Bardziej szczegółowo

Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych

Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu jmd@mimuw.edu.pl Plan prezentacji Nowelizacja Ustawy (stan na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA.

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Opracowanie: mgr inż. Łukasz Stefanowicz Centrum Komputerowe UZ

Bardziej szczegółowo

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego oraz konfiguracja serwera zapasowego Kraków, 2015 Spis treści I. Moduł Media backup... 3 1. Instalacja... 3 2. Widok... 3 3. Generowanie kopii zapasowej... 4 a. Manualnie... 4 b. Automatyczne... 4 4. Przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 2.0 Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2016 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Minimalne wymagania środowiska

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla pracowników dziekanatów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Załącznik do zarządzenia Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych - Wstęp (w skrócie: APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z systemem USOS. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni.

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo