SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków ZATWIERDZAM: 1 S t r o n a

2 1. Zamawiający Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31 202), ul. Prądnicka 80, tel , strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ, zwany dalej Zamawiającym. 2. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty Euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4, będący integralną częścią SIWZ. UWAGA! Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. CPV: , , , , , , , Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 ustawy. 6. Opis ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Termin wykonania zamówienia 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt Harmonogram wykonania prac projektowych. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: a) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej dwa odrębne zamówienia (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla budowy/rozbudowy/przebudowy/modernizacji obiektu budowlanego obejmującego serwerownie w tym: przynajmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie projektu serwerowni o powierzchni min. 100 m2 wyposażonej w systemy zgodne z przedmiotem zamówienia, tj.: 1) projekt instalacji energetycznych dla zasilania serwerowni, 2) projekt instalacji sanitarnych (klimatyzacji oraz wentylacji), 3) projekt systemu detekcji i gaszenia pożaru, 4) projekt elektronicznych systemów zabezpieczeń, oraz przynajmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie projektu obiektu zawierającego: 1) okablowanie teletransmisyjne dla powyżej 1000 linii logicznych (punktów dostępowych), 2) instalację zasilania gwarantowanego UPS 3) dwie serwerownie połączone ze sobą redundantnym połączeniem światłowodowym oraz kablami miedzianymi. 2 S t r o n a

3 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: W tym zakresie Wykonawca zobligowany jest wykazać, że najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalnościach niżej wymienionych bez ograniczeń ( w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) : 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej; 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności telekomunikacyjnej, który jednocześnie posiada licencję zabezpieczenia technicznego II stopnia; lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie w/w specjalności. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy. Zamawiający dokona oceny wyżej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 9.Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą. Od Wykonawcy Zamawiający wymaga złożenia: L.p. Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru handlowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3 S t r o n a Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1 a do SIWZ; Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik 1b do SIWZ. 5 Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do SIWZ. 6 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych min.

4 2 usług potwierdzających spełnienie warunku postawionego w pkt 8.2.SIWZ. Wykaz powinien zawierać wartość, przedmiot, datę wykonania i podmiot na rzecz którego usługa została wykonana. Do wykazu należy załączyć dowody*, z których wynika, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie- zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w p. 8.3 SIWZ, wykaz osób, biorących udział w realizacji zamówienia na stanowiskach projektantów wraz z informacją na temat posiadanych przez 7 nich uprawnień, zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ. 8 Potwierdzenie wpłaty wadium *Dowodami, o których mowa w punkcie 9.6 (tabela powyżej) SIWZ są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą zostać zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złożenie w odrębnej kopercie z napisem: tajemnica przedsiębiorstwa. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, Dział Zamówień Publicznych. 2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ-271/32/ S t r o n a

5 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Magdalena Charbat, tel od pn. do pt. w godz , W sprawach merytorycznych Tomasz Kurowski:, tel od pn. do pt. w godz Wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości pln: 6 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr DZ 271/32/2014: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego Nie otwierać przed dniem r. przed godziną 11:00 - w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie - Kancelaria dziennika podawczego. 4. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego: nr: UWAGA!! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 7. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. 13. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. 2. Oferta powinna być: - sporządzona w formie pisemnej, - sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SIWZ, - napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką, - złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr DZ-271/32/2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi. Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 11:00. 5 S t r o n a

6 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Ceny powinny zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, a także ewentualne rabaty. 6. Ceny powinny być wpisane przez Wykonawców do załącznika nr Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza. 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana" lub wycofanie". 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym (Dziennik Podawczy) do dnia roku do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, o godzinie 11:00w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle mu informację z otwarcia ofert. 16. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. 6 S t r o n a

7 17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich (PLN). 18. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert 1. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli: Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać Lp. Kryterium kryterium (R j ) oferta za dane kryterium 1. Cena R 1 = 100 % 100 punktów suma: 100 % 2. Sposób oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W max) wg poniższego wzoru. Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: W=C gdzie: kryterium cena C=R 1 x C min/ C b C min cena oferty najtańszej C b cena oferty badanej R 1 znaczenie procentowe kryterium cena UWAGA: W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1.Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7 S t r o n a

8 Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 10% wartości przedmiotu umowy brutto. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie: - 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia protokolarnego zakończenia nadzorów autorskich. 21. Warunki umowy Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: - nie zawiera braków formalnych; - uiszczono wpis. 12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 8 S t r o n a

9 13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 16. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 17. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 23. Załączniki Załącznik nr 1a: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 1b: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 2: Wzór umowy Załącznik nr 3: Formularz cenowy Załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 6: Wykaz osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia ZATWIERDZAM: 9 S t r o n a

10 Załącznik nr 1a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Pełna nazwa Wykonawcy: adres Wykonawcy: tel. (0.). fax. (0.) www: Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 305 Kodeksu Karnego oświadczam, że - spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; - nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia S t r o n a

11 Załącznik 1b Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, winien zaznaczyć poniższe pole: Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia S t r o n a

12 Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez : Dyrektora Szpitala Panią Dr n. med. Anną Prokop Staszecką zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w. (..- ) przy ul..., wpisanym do rejestru CEIDG / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, nr KRS, NIP , Regon, reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r.Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy, stanowią dokumenty: a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwany dalej OPZ ; b) Załącznik nr 2 - Oferta; c) Załącznik nr 3 - SIWZ; d) kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej m. in. koncepcję, projekty budowlane (jeżeli takowe będą konieczne), projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu Umowy będzie w pełni odpowiedzialny za opracowana dokumentację projektową, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Umowy stanowiącego szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (OPZ). 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów, zasad, wytycznych i postanowień niniejszej Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej na kwotę ,00 zł 5. Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 obowiązuje przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w terminie zawarcia niniejszej Umowy kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do wglądu. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej poświadczona za zgodność z oryginałem będzie stanowić załącznik do niniejszej Umowy. 7. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w terminie zawarcia niniejszej Umowy kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginału do wglądu, to Zamawiający zawrze ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy. 8. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem 12 S t r o n a

13 Umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu do polisy oraz jego oryginału do wglądu, to Zamawiający zawrze ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: kwotę netto... PLN (słownie:... PLN) plus VAT... % w wysokości... PLN, (słownie:... PLN), co stanowi łącznie brutto :... PLN (słownie:...pln), przy czym sposób płatności określony został w ustępie 3 niniejszego paragrafu. 3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy: Nazwa etapu wartość (netto) 13 S t r o n a kwota należnego podatku VAT Cena (brutto) Wskaźnik procentowy w stosunku do wartości zamówienia 5,00% Przygotowan ie koncepcji Projekt 20,00% budowlany Dokumentac 65,00% ja projektowa Nadzór 10,00% autorski 4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 5. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie: Podstawą wystawienia, przez Wykonawcę, faktury VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego płatność dotyczy, przy podziale według pozycji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 7. Brak uwag do protokołu odbioru, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad. 8. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4 Wykonawca rozpocznie wykonywanie Umowy od dnia jej podpisania do dnia... r Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron niniejszej Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej. 2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Wykonawcy jest..., tel..., fax Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest Tomasz Kurowski, tel Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Dopuszcza się formę ową. 5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

14 6. Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, lub personel, nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje o tym Wykonawcę równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. 2. W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego terminu. 3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad, lub wezwać do terminowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy w wyznaczonym terminie i zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zapisów 10 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Umowy. 6. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od niniejszej Umowy z jego winy. 7. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z częściowych faktur Wykonawcy. 8. Maksymalna wysokość kar umownych dla Zamawiającego i Wykonawcy wynosi 10% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy. 9. Zamawiający oraz Wykonawca, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które przewidziane zostały w 12 ust. 2 niniejszej Umowy. 2.Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna. 3. Niniejsza Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w OPZ Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania niniejszej Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. 2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy. 14 S t r o n a

15 10 1. Wykonawca wniesie przed dniem podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę w wysokości:... (słownie:... zł), w formie:.. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:. 3. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy zadania objęte umową i usunie wszelkie wady. Jeżeli warunki zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wymieniają datę, wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do protokołu odbioru po okresie gwarancji w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy aż do czasu, kiedy roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący sposób: - 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia protokolarnego zakończenia nadzorów autorskich Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej, autorskich praw majątkowych do opracowanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dn r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 152, poz. 1016) 2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 4. Zapłata wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i akty wykonawcze do tych ustaw. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości wykonanych prac, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego. 3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.. WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY 15 S t r o n a

16 Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz cenowy PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... TEL.... FAX NIP.. REGON: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za cenę: netto... PLN plus VAT... % w wysokości... PLN, co stanowi łącznie brutto :... PLN (słownie:...pln),... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia S t r o n a

17 Załącznik nr 4 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi Grupa usługi inżynieryjne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Różne usługi inżynieryjne Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną Usługi mierzenia ilości Usługi nadzoru nad projektem 1. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 1.1 Informacje ogólne: Na potrzeby planowanej serwerowni nr DC-B, wyznaczono istniejące pomieszczenia archiwum z fragmentem holu wejściowego z którego zostanie wydzielone pomieszczenie śluzy, znajdujące się na parterze budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego. Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w budynku parterowym z użytkowym poddaszem, budynek częściowo podpiwniczony przy czym pomieszczenia przeznaczone na serwerownię DC-B i siłownię UPS znajdują się w części nie podpiwniczonej budynku. Na potrzeby urządzeń towarzyszących i prowadzenia przyłączy energetycznych i chłodu, przeznacza się część pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pod w/w pomieszczeniami na parterze. Planowana serwerownia DC-B będzie połączona łączami teleinformatycznymi kablowymi z istniejącą serwerownią DC-A przy czym główny węzeł sieci LAN pozostaje istniejący w serwerowni DC-A. Projektowana siłownia UPS zasilać będzie istniejącą serwerownię DC-A i projektowaną serwerownię DC-B oraz urządzenia klimatyzacji. Charakterystyka ogólna obiektu/pomieszczeń: Pomieszczenia serwerowni DC-B Nr pomieszczenia (istniejący) 01, 02 Kondygnacja 0 Wysokość 3,45 m Długość 6,80 m Szerokość 3,60 m Powierzchnia 85,68 m2 Kubatura 295,60 m3 Pomieszczenie siłowni UPS Nr pomieszczenia (istniejący) 03 Kondygnacja 0 Wysokość 3,45 m Długość 3,10 m Szerokość 7,10 m Powierzchnia 22,01 m2 Kubatura 75,93 m3 17 S t r o n a

18 Śluza Nr pomieszczenia (istniejący) Wydzielona z holu Kondygnacja 0 Wysokość 3,45 m Długość 3,40 m Szerokość 2,40 m Powierzchnia 8,16 m2 Kubatura 28,15 m Szczegółowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji istniejących pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym układu zasilania wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS, układu klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożarowej i gaszenia gazem, okablowania strukturalnego, systemów monitoringu wizyjnego, włamania i kontroli dostępu oraz wdrożenie zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania serwerownią. Dokumentacja projektowa przekazana przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zakres prac i rozwiązania techniczne ujęte w projektach muszą być podzielone na etapy uzgodnione z Zamawiającym. Zakres wcześniejszych etapów w stosunku do późniejszych powinien umożliwiać późniejsze bezprzerwowe z punktu widzenia pracy serwerowni wykonanie następnych etapów. W ramach zamówienia Wykonawca będzie wykonywał na rzecz Zamawiającego nadzory autorskie do momentu zakończenia Inwestycji. Nadzory autorskie będą wykonywane przez Wykonawcę nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, Zamawiający przewiduje nie więcej niż 48h nadzorów autorskich w miesiącu. Wszystkie formalności (warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, inwentaryzacje, opinie, itp.) związane z pracami projektowymi Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie na podstawie upoważnień wystawionych przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1. Koncepcję 2. Projekt budowlany 3. Projekty Wykonawcze: 1. Projekt architektoniczny 2. Projekt konstrukcyjny z opinią stanu istniejącego 3. Projekt instalacji energetycznych (zasilanie elektryczne z podziałem na instalacje wewnętrzne i zewnętrzne) 4. Projekt instalacji sanitarnych (klimatyzacji ogólnej i precyzyjnej oraz wentylacji) 5. Projekt systemu detekcji pożaru i gaszenia gazem 6. Projekt elektronicznych systemów zabezpieczeń 7. Projekt okablowania teletransmisyjnego 8. Projekt zintegrowanego systemu zarządzania serwerownią 9. Projekt BMS obsługi technicznej serwerowni 4. Analiza ekonomiczno- finansowa kosztów zużycia energii elektrycznej 5. Harmonogram prac wykonawczych Do każdego projektu należy opracować Kosztorys Inwestorski (oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji), Przedmiar Robót, Specyfikacje Techniczną, BIOZ oraz instrukcję pożarową budynku. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki zgodnie z zawartą umową, oraz opracuje kompletną pod względem celu jakiemu ma służyć, dokumentację zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy PB wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Harmonogram robót wraz z dokumentacją projektową należy sukcesywnie przedkładać do 18 S t r o n a

19 zatwierdzenia przez Zamawiającego. Niniejszy opis przedmiotu zamówienia określa minimalny zakres robót koniecznych do wykonania. Wykonawca będzie realizował usługę zgodnie z wytycznymi i wskazówkami przekazywanymi przez Zamawiającego i będzie na bieżąco konsultował z Zamawiającym rozwiązania projektowe. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu pisemny raport z postępu prac, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca wyznaczy koordynatora który z ramienia Wykonawcy będzie kontaktował się z Zamawiającym Harmonogram wykonania prac projektowych Na wykona nie kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca ma 8 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: - koncepcja- max. 1 miesiąc od daty podpisania umowy, następnie Zamawiający ma 1 tydzień na sprawdzenie koncepcji i wniesienie uwag, kolejno Wykonawca ma 1 tydzień na naniesienie uwag do koncepcji, - projekt budowlany- max. 5 miesięcy (1 miesiąc na wykonanie, następnie Zamawiający ma 1 tydzień na sprawdzenie projektu i wniesienie uwag, kolejno Wykonawca ma 1 tydzień na naniesienie uwag do projektu i złożenie w Wydziale Architektury- 3 miesiące na otrzymanie pozwolenia na budowę) - dokumentacja projektowa- 1 miesiąc, następnie Zamawiający ma 2 tygodnie na sprawdzenie dokumentacji i wniesienie uwag, kolejno Wykonawca ma 1 tydzień na naniesienie uwag do dokumentacji. Podane terminy na wykonanie dokumentacji przez Wykonawce są terminami orientacyjnymi, terminy na sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiającego są terminami sztywnymi i nie ulegną zmianie Forma przekazania dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, sporządzoną w całości w języku polskim, w 6 egz.- w formie papierowej (projekt budowlany złoży w 4 egz. do odpowiedniego organu administracji architektoniczno- budowlanej, a 2 egz. u Zamawiającego). Wykonawca przekaże również Zamawiającemu kopię w zapisie cyfrowym na 4 nośnikach pendrive i 4 CD dokumentacja w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, tj. rysunki w plikach.dwg, opisy w plikach.doc, kosztorysy w plikach.zuz,.doc,.xls, itd., oraz w formacie ogólnodostępnym:.jpg,.pdf, lub.tif. Nazwy plików wskazywać będą jednoznacznie na zawartość i pogrupowane będą w oddzielne foldery, tj. oddzielnie koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Każdy folder podzielony na branże Dodatkowe wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa projektantów branżowych w naradach na temat postępów realizacji zamówienia, które będą odbywać się co 30 dni w siedzibie Zamawiającego oraz sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępów prac. Dodatkowo po podpisaniu umowy zostanie zorganizowane spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w celu wyjaśnienia, ustalenia i ujednolicenia realizacji umowy. 2. Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym wykona i przekaże Zamawiającemu harmonogram prac projektowych. 3. W ramach wynagrodzenia określonego w umowie zawartej z tytułu niniejszego zamówienia, Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót, z zastrzeżeniem, że wizyty Wykonawcy na budowie nie mogą być rzadsze niż w 2 razy w miesiącu. Wartość czynności polegających na pełnieniu nadzoru autorskiego nie przekroczy 10% części kwoty za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. Kwota ta będzie wiążąca dla Wykonawcy przez cały okres trwania robót budowlanych 19 S t r o n a

20 wykonywanych na podstawie przedmiotu umowy. Płatności za realizację nadzoru autorskiego będą realizowane po zakończeniu Inwestycji. Nadzór inwestorski będzie pełnić jednostka wybrana przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu. Nadzór ten jest niezależny od pełnienia nadzoru autorskiego. 4. Odbiór dokumentacji będzie odbywał się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów odbiorów (protokół wstępny- przekazanie dokumentacji do sprawdzenia, protokół końcowy części realizacji, bez uwag- podstawa wystawienia faktury przez Wykonawcę) Finansowanie Zamawiający wynagrodzenie na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie finansował w sposób następujący: 1. wykonanie koncepcji 5% wartości zamówienia płatne na podstawie finalnego protokołu odbioru, 2. wykonanie projektu budowlanego 20% wartości zamówienia płatne na podstawie finalnego protokołu odbioru, po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub uprawomocnienia zgłoszenia robót budowlanych, 3. wykonanie dokumentacji projektowej 65% wartości zamówienia płatne na podstawie finalnego protokołu odbioru, 4. wykonanie nadzorów autorskich 10% wartości zamówienia płatne po zakończeniu Inwestycji. 1. Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej 2.1. Wymagania techniczne dla dokumentacji projektowej - Koncepcja Musi zawierać bilans energetyczno- ekonomicznym dla zastosowanych rozwiązań technologicznych wraz z zagospodarowaniem terenu. Winna zawierać m. in.: aranżację zagospodarowania pomieszczeń, proponowane rozwiązania technologiczne, standardy zastosowanych technologii, materiałów i urządzeń, wstępny szacunek nakładów finansowych wykonania i kosztów eksploatacji. - Projekt budowlany Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania. Projekty budowlane powinny spełniać podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno prawnych i uzyskania pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem odbiorów częściowych pod kątem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w poszczególnych etapach i ich częściach realizacji inwestycji. Inne niezbędne opracowania i materiały wynikające ze złożoności problematyki a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, których określenie na obecnym etapie jest niemożliwe. - Projekty wykonawcze Należy wykonać osobny projekt do każdej instalacji, w projektach wykonać etapowanie prac (uzgodnione z Zamawiającym) z uwzględnieniem ciągłej pracy obiektów i systemów teleinformatycznych szpitala. Dodatkowo Wykonawca w ramach sporządzenia projektu wykonawczego sporządzi wytyczne realizacji inwestycji. Zapisy w dokumentacji projektowej muszą spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawa zamówień publicznych. - Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, ZZKI Kosztorysy i przedmiary należy wykonać dla każdej branży oddzielnie. Kosztorys inwestorski jak i Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji należy wykonać z uwzględnieniem cen rynkowych materiałów i innych składników cenotwórczych, uwzględniając założenia finansowe, przedstawione przez Zamawiającego oraz etapowość realizacji inwestycji. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 20 S t r o n a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro Kraków, dnia 24.03.2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A poniżej 207 000 euro w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo