SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków ZATWIERDZAM: 1 S t r o n a

2 1. Zamawiający Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31 202), ul. Prądnicka 80, tel , strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ, zwany dalej Zamawiającym. 2. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty Euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4, będący integralną częścią SIWZ. UWAGA! Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2. CPV: , , , , , , , Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 ustawy. 6. Opis ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Termin wykonania zamówienia 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt Harmonogram wykonania prac projektowych. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: a) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej dwa odrębne zamówienia (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla budowy/rozbudowy/przebudowy/modernizacji obiektu budowlanego obejmującego serwerownie w tym: przynajmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie projektu serwerowni o powierzchni min. 100 m2 wyposażonej w systemy zgodne z przedmiotem zamówienia, tj.: 1) projekt instalacji energetycznych dla zasilania serwerowni, 2) projekt instalacji sanitarnych (klimatyzacji oraz wentylacji), 3) projekt systemu detekcji i gaszenia pożaru, 4) projekt elektronicznych systemów zabezpieczeń, oraz przynajmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie projektu obiektu zawierającego: 1) okablowanie teletransmisyjne dla powyżej 1000 linii logicznych (punktów dostępowych), 2) instalację zasilania gwarantowanego UPS 3) dwie serwerownie połączone ze sobą redundantnym połączeniem światłowodowym oraz kablami miedzianymi. 2 S t r o n a

3 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: W tym zakresie Wykonawca zobligowany jest wykazać, że najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalnościach niżej wymienionych bez ograniczeń ( w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) : 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej; 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności telekomunikacyjnej, który jednocześnie posiada licencję zabezpieczenia technicznego II stopnia; lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie w/w specjalności. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy. Zamawiający dokona oceny wyżej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 9.Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą. Od Wykonawcy Zamawiający wymaga złożenia: L.p. Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru handlowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3 S t r o n a Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 1 a do SIWZ; Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik 1b do SIWZ. 5 Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do SIWZ. 6 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych min.

4 2 usług potwierdzających spełnienie warunku postawionego w pkt 8.2.SIWZ. Wykaz powinien zawierać wartość, przedmiot, datę wykonania i podmiot na rzecz którego usługa została wykonana. Do wykazu należy załączyć dowody*, z których wynika, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie- zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w p. 8.3 SIWZ, wykaz osób, biorących udział w realizacji zamówienia na stanowiskach projektantów wraz z informacją na temat posiadanych przez 7 nich uprawnień, zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ. 8 Potwierdzenie wpłaty wadium *Dowodami, o których mowa w punkcie 9.6 (tabela powyżej) SIWZ są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą zostać zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złożenie w odrębnej kopercie z napisem: tajemnica przedsiębiorstwa. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, Dział Zamówień Publicznych. 2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ-271/32/ S t r o n a

5 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Magdalena Charbat, tel od pn. do pt. w godz , W sprawach merytorycznych Tomasz Kurowski:, tel od pn. do pt. w godz Wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości pln: 6 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr DZ 271/32/2014: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego Nie otwierać przed dniem r. przed godziną 11:00 - w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie - Kancelaria dziennika podawczego. 4. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego: nr: UWAGA!! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 7. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. 13. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. 2. Oferta powinna być: - sporządzona w formie pisemnej, - sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SIWZ, - napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką, - złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr DZ-271/32/2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi. Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 11:00. 5 S t r o n a

6 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Ceny powinny zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, a także ewentualne rabaty. 6. Ceny powinny być wpisane przez Wykonawców do załącznika nr Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza. 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana" lub wycofanie". 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym (Dziennik Podawczy) do dnia roku do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, o godzinie 11:00w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle mu informację z otwarcia ofert. 16. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. 6 S t r o n a

7 17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich (PLN). 18. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert 1. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli: Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać Lp. Kryterium kryterium (R j ) oferta za dane kryterium 1. Cena R 1 = 100 % 100 punktów suma: 100 % 2. Sposób oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W max) wg poniższego wzoru. Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: W=C gdzie: kryterium cena C=R 1 x C min/ C b C min cena oferty najtańszej C b cena oferty badanej R 1 znaczenie procentowe kryterium cena UWAGA: W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1.Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7 S t r o n a

8 Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 10% wartości przedmiotu umowy brutto. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie: - 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia protokolarnego zakończenia nadzorów autorskich. 21. Warunki umowy Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: - nie zawiera braków formalnych; - uiszczono wpis. 12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 8 S t r o n a

9 13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 16. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 17. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 23. Załączniki Załącznik nr 1a: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 1b: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 2: Wzór umowy Załącznik nr 3: Formularz cenowy Załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 6: Wykaz osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia ZATWIERDZAM: 9 S t r o n a

10 Załącznik nr 1a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Pełna nazwa Wykonawcy: adres Wykonawcy: tel. (0.). fax. (0.) www: Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 305 Kodeksu Karnego oświadczam, że - spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; - nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia S t r o n a

11 Załącznik 1b Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, winien zaznaczyć poniższe pole: Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia S t r o n a

12 Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez : Dyrektora Szpitala Panią Dr n. med. Anną Prokop Staszecką zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w. (..- ) przy ul..., wpisanym do rejestru CEIDG / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, nr KRS, NIP , Regon, reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r.Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy, stanowią dokumenty: a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwany dalej OPZ ; b) Załącznik nr 2 - Oferta; c) Załącznik nr 3 - SIWZ; d) kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej m. in. koncepcję, projekty budowlane (jeżeli takowe będą konieczne), projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu Umowy będzie w pełni odpowiedzialny za opracowana dokumentację projektową, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Umowy stanowiącego szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (OPZ). 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów, zasad, wytycznych i postanowień niniejszej Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej na kwotę ,00 zł 5. Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 obowiązuje przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w terminie zawarcia niniejszej Umowy kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do wglądu. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej poświadczona za zgodność z oryginałem będzie stanowić załącznik do niniejszej Umowy. 7. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w terminie zawarcia niniejszej Umowy kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginału do wglądu, to Zamawiający zawrze ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy. 8. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem 12 S t r o n a

13 Umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu do polisy oraz jego oryginału do wglądu, to Zamawiający zawrze ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: kwotę netto... PLN (słownie:... PLN) plus VAT... % w wysokości... PLN, (słownie:... PLN), co stanowi łącznie brutto :... PLN (słownie:...pln), przy czym sposób płatności określony został w ustępie 3 niniejszego paragrafu. 3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy: Nazwa etapu wartość (netto) 13 S t r o n a kwota należnego podatku VAT Cena (brutto) Wskaźnik procentowy w stosunku do wartości zamówienia 5,00% Przygotowan ie koncepcji Projekt 20,00% budowlany Dokumentac 65,00% ja projektowa Nadzór 10,00% autorski 4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 5. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie: Podstawą wystawienia, przez Wykonawcę, faktury VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego płatność dotyczy, przy podziale według pozycji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 7. Brak uwag do protokołu odbioru, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad. 8. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4 Wykonawca rozpocznie wykonywanie Umowy od dnia jej podpisania do dnia... r Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron niniejszej Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej. 2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Wykonawcy jest..., tel..., fax Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest Tomasz Kurowski, tel Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Dopuszcza się formę ową. 5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

14 6. Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, lub personel, nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje o tym Wykonawcę równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. 2. W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego terminu. 3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad, lub wezwać do terminowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy w wyznaczonym terminie i zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy. 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zapisów 10 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Umowy. 6. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od niniejszej Umowy z jego winy. 7. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z częściowych faktur Wykonawcy. 8. Maksymalna wysokość kar umownych dla Zamawiającego i Wykonawcy wynosi 10% wartości całkowitego wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w 3 ust.2 niniejszej Umowy. 9. Zamawiający oraz Wykonawca, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które przewidziane zostały w 12 ust. 2 niniejszej Umowy. 2.Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna. 3. Niniejsza Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w OPZ Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania niniejszej Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. 2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy. 14 S t r o n a

15 10 1. Wykonawca wniesie przed dniem podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę w wysokości:... (słownie:... zł), w formie:.. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:. 3. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy zadania objęte umową i usunie wszelkie wady. Jeżeli warunki zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wymieniają datę, wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do protokołu odbioru po okresie gwarancji w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy aż do czasu, kiedy roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący sposób: - 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia protokolarnego zakończenia nadzorów autorskich Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej, autorskich praw majątkowych do opracowanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dn r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 152, poz. 1016) 2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 4. Zapłata wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i akty wykonawcze do tych ustaw. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości wykonanych prac, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego. 3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.. WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY 15 S t r o n a

16 Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz cenowy PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... TEL.... FAX NIP.. REGON: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za cenę: netto... PLN plus VAT... % w wysokości... PLN, co stanowi łącznie brutto :... PLN (słownie:...pln),... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia S t r o n a

17 Załącznik nr 4 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni cyfrowej archiwizacji danych w pomieszczeniach Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z nadzorami autorskimi Grupa usługi inżynieryjne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Różne usługi inżynieryjne Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną Usługi mierzenia ilości Usługi nadzoru nad projektem 1. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 1.1 Informacje ogólne: Na potrzeby planowanej serwerowni nr DC-B, wyznaczono istniejące pomieszczenia archiwum z fragmentem holu wejściowego z którego zostanie wydzielone pomieszczenie śluzy, znajdujące się na parterze budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego. Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w budynku parterowym z użytkowym poddaszem, budynek częściowo podpiwniczony przy czym pomieszczenia przeznaczone na serwerownię DC-B i siłownię UPS znajdują się w części nie podpiwniczonej budynku. Na potrzeby urządzeń towarzyszących i prowadzenia przyłączy energetycznych i chłodu, przeznacza się część pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pod w/w pomieszczeniami na parterze. Planowana serwerownia DC-B będzie połączona łączami teleinformatycznymi kablowymi z istniejącą serwerownią DC-A przy czym główny węzeł sieci LAN pozostaje istniejący w serwerowni DC-A. Projektowana siłownia UPS zasilać będzie istniejącą serwerownię DC-A i projektowaną serwerownię DC-B oraz urządzenia klimatyzacji. Charakterystyka ogólna obiektu/pomieszczeń: Pomieszczenia serwerowni DC-B Nr pomieszczenia (istniejący) 01, 02 Kondygnacja 0 Wysokość 3,45 m Długość 6,80 m Szerokość 3,60 m Powierzchnia 85,68 m2 Kubatura 295,60 m3 Pomieszczenie siłowni UPS Nr pomieszczenia (istniejący) 03 Kondygnacja 0 Wysokość 3,45 m Długość 3,10 m Szerokość 7,10 m Powierzchnia 22,01 m2 Kubatura 75,93 m3 17 S t r o n a

18 Śluza Nr pomieszczenia (istniejący) Wydzielona z holu Kondygnacja 0 Wysokość 3,45 m Długość 3,40 m Szerokość 2,40 m Powierzchnia 8,16 m2 Kubatura 28,15 m Szczegółowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji istniejących pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym układu zasilania wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS, układu klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożarowej i gaszenia gazem, okablowania strukturalnego, systemów monitoringu wizyjnego, włamania i kontroli dostępu oraz wdrożenie zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania serwerownią. Dokumentacja projektowa przekazana przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zakres prac i rozwiązania techniczne ujęte w projektach muszą być podzielone na etapy uzgodnione z Zamawiającym. Zakres wcześniejszych etapów w stosunku do późniejszych powinien umożliwiać późniejsze bezprzerwowe z punktu widzenia pracy serwerowni wykonanie następnych etapów. W ramach zamówienia Wykonawca będzie wykonywał na rzecz Zamawiającego nadzory autorskie do momentu zakończenia Inwestycji. Nadzory autorskie będą wykonywane przez Wykonawcę nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, Zamawiający przewiduje nie więcej niż 48h nadzorów autorskich w miesiącu. Wszystkie formalności (warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, inwentaryzacje, opinie, itp.) związane z pracami projektowymi Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie na podstawie upoważnień wystawionych przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1. Koncepcję 2. Projekt budowlany 3. Projekty Wykonawcze: 1. Projekt architektoniczny 2. Projekt konstrukcyjny z opinią stanu istniejącego 3. Projekt instalacji energetycznych (zasilanie elektryczne z podziałem na instalacje wewnętrzne i zewnętrzne) 4. Projekt instalacji sanitarnych (klimatyzacji ogólnej i precyzyjnej oraz wentylacji) 5. Projekt systemu detekcji pożaru i gaszenia gazem 6. Projekt elektronicznych systemów zabezpieczeń 7. Projekt okablowania teletransmisyjnego 8. Projekt zintegrowanego systemu zarządzania serwerownią 9. Projekt BMS obsługi technicznej serwerowni 4. Analiza ekonomiczno- finansowa kosztów zużycia energii elektrycznej 5. Harmonogram prac wykonawczych Do każdego projektu należy opracować Kosztorys Inwestorski (oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji), Przedmiar Robót, Specyfikacje Techniczną, BIOZ oraz instrukcję pożarową budynku. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki zgodnie z zawartą umową, oraz opracuje kompletną pod względem celu jakiemu ma służyć, dokumentację zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy PB wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Harmonogram robót wraz z dokumentacją projektową należy sukcesywnie przedkładać do 18 S t r o n a

19 zatwierdzenia przez Zamawiającego. Niniejszy opis przedmiotu zamówienia określa minimalny zakres robót koniecznych do wykonania. Wykonawca będzie realizował usługę zgodnie z wytycznymi i wskazówkami przekazywanymi przez Zamawiającego i będzie na bieżąco konsultował z Zamawiającym rozwiązania projektowe. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu pisemny raport z postępu prac, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca wyznaczy koordynatora który z ramienia Wykonawcy będzie kontaktował się z Zamawiającym Harmonogram wykonania prac projektowych Na wykona nie kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca ma 8 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: - koncepcja- max. 1 miesiąc od daty podpisania umowy, następnie Zamawiający ma 1 tydzień na sprawdzenie koncepcji i wniesienie uwag, kolejno Wykonawca ma 1 tydzień na naniesienie uwag do koncepcji, - projekt budowlany- max. 5 miesięcy (1 miesiąc na wykonanie, następnie Zamawiający ma 1 tydzień na sprawdzenie projektu i wniesienie uwag, kolejno Wykonawca ma 1 tydzień na naniesienie uwag do projektu i złożenie w Wydziale Architektury- 3 miesiące na otrzymanie pozwolenia na budowę) - dokumentacja projektowa- 1 miesiąc, następnie Zamawiający ma 2 tygodnie na sprawdzenie dokumentacji i wniesienie uwag, kolejno Wykonawca ma 1 tydzień na naniesienie uwag do dokumentacji. Podane terminy na wykonanie dokumentacji przez Wykonawce są terminami orientacyjnymi, terminy na sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiającego są terminami sztywnymi i nie ulegną zmianie Forma przekazania dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, sporządzoną w całości w języku polskim, w 6 egz.- w formie papierowej (projekt budowlany złoży w 4 egz. do odpowiedniego organu administracji architektoniczno- budowlanej, a 2 egz. u Zamawiającego). Wykonawca przekaże również Zamawiającemu kopię w zapisie cyfrowym na 4 nośnikach pendrive i 4 CD dokumentacja w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, tj. rysunki w plikach.dwg, opisy w plikach.doc, kosztorysy w plikach.zuz,.doc,.xls, itd., oraz w formacie ogólnodostępnym:.jpg,.pdf, lub.tif. Nazwy plików wskazywać będą jednoznacznie na zawartość i pogrupowane będą w oddzielne foldery, tj. oddzielnie koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Każdy folder podzielony na branże Dodatkowe wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa projektantów branżowych w naradach na temat postępów realizacji zamówienia, które będą odbywać się co 30 dni w siedzibie Zamawiającego oraz sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępów prac. Dodatkowo po podpisaniu umowy zostanie zorganizowane spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w celu wyjaśnienia, ustalenia i ujednolicenia realizacji umowy. 2. Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym wykona i przekaże Zamawiającemu harmonogram prac projektowych. 3. W ramach wynagrodzenia określonego w umowie zawartej z tytułu niniejszego zamówienia, Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót, z zastrzeżeniem, że wizyty Wykonawcy na budowie nie mogą być rzadsze niż w 2 razy w miesiącu. Wartość czynności polegających na pełnieniu nadzoru autorskiego nie przekroczy 10% części kwoty za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. Kwota ta będzie wiążąca dla Wykonawcy przez cały okres trwania robót budowlanych 19 S t r o n a

20 wykonywanych na podstawie przedmiotu umowy. Płatności za realizację nadzoru autorskiego będą realizowane po zakończeniu Inwestycji. Nadzór inwestorski będzie pełnić jednostka wybrana przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu. Nadzór ten jest niezależny od pełnienia nadzoru autorskiego. 4. Odbiór dokumentacji będzie odbywał się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów odbiorów (protokół wstępny- przekazanie dokumentacji do sprawdzenia, protokół końcowy części realizacji, bez uwag- podstawa wystawienia faktury przez Wykonawcę) Finansowanie Zamawiający wynagrodzenie na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie finansował w sposób następujący: 1. wykonanie koncepcji 5% wartości zamówienia płatne na podstawie finalnego protokołu odbioru, 2. wykonanie projektu budowlanego 20% wartości zamówienia płatne na podstawie finalnego protokołu odbioru, po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub uprawomocnienia zgłoszenia robót budowlanych, 3. wykonanie dokumentacji projektowej 65% wartości zamówienia płatne na podstawie finalnego protokołu odbioru, 4. wykonanie nadzorów autorskich 10% wartości zamówienia płatne po zakończeniu Inwestycji. 1. Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej 2.1. Wymagania techniczne dla dokumentacji projektowej - Koncepcja Musi zawierać bilans energetyczno- ekonomicznym dla zastosowanych rozwiązań technologicznych wraz z zagospodarowaniem terenu. Winna zawierać m. in.: aranżację zagospodarowania pomieszczeń, proponowane rozwiązania technologiczne, standardy zastosowanych technologii, materiałów i urządzeń, wstępny szacunek nakładów finansowych wykonania i kosztów eksploatacji. - Projekt budowlany Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania. Projekty budowlane powinny spełniać podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno prawnych i uzyskania pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem odbiorów częściowych pod kątem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w poszczególnych etapach i ich częściach realizacji inwestycji. Inne niezbędne opracowania i materiały wynikające ze złożoności problematyki a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, których określenie na obecnym etapie jest niemożliwe. - Projekty wykonawcze Należy wykonać osobny projekt do każdej instalacji, w projektach wykonać etapowanie prac (uzgodnione z Zamawiającym) z uwzględnieniem ciągłej pracy obiektów i systemów teleinformatycznych szpitala. Dodatkowo Wykonawca w ramach sporządzenia projektu wykonawczego sporządzi wytyczne realizacji inwestycji. Zapisy w dokumentacji projektowej muszą spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawa zamówień publicznych. - Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, ZZKI Kosztorysy i przedmiary należy wykonać dla każdej branży oddzielnie. Kosztorys inwestorski jak i Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji należy wykonać z uwzględnieniem cen rynkowych materiałów i innych składników cenotwórczych, uwzględniając założenia finansowe, przedstawione przez Zamawiającego oraz etapowość realizacji inwestycji. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 20 S t r o n a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 9.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 207 000 euro Zakup: macierzy, serwera pocztowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Postępowanie nr DZ. 271. 99. 2016 Opracowanie projektu wstępnego, dokumentacji budowlanej i wykonawczej, pełnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 14 października 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ul. Kołłątaja 7 63 700 Krotoszyn tel./fax (062) 721 01 17 www.zgzgb.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 18 maja 2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-02-12 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 17 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Gdańsk: ZP/61/2014 Budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej dla Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

przeprowadzka pomiędzy budynkami szpitala

przeprowadzka pomiędzy budynkami szpitala Kraków, dnia 28.03.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 200 000 euro na przeprowadzka pomiędzy budynkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 16.02.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 207 000 euro Dostawa paliw (benzyna,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji WNP.6730.2012 Grajewo, 2012-12-17 OGŁOSZENIE Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W załączeniu: 1) formularz zapytania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONANIE KONCEPCJI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, STUDIUM WYKONALNOŚCI Z ZADANIA: BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo