CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawca może - nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawca może - nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę"

Transkrypt

1

2 CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawca może - nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być również uznane w szczególności następujące dokumenty (informacje): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny. (Informator UZP grudzień 2002, str. 15). Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio zabezpieczyć takie informacje i umieścić stosowne oświadczenie woli, np.: Uwaga. Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym nie mogą być udostępniane Zamawiający informuje, że Wykonawca na własne ryzyko dołącza do oferty informacje (dokumenty, oświadczenia, itp.), które nie są wymagane (określone) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku z udostępnieniem tych informacji na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy 33, tel , fax TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż regałów stacjonarnych i jezdnych do pomieszczeń archiwalnych: 1) pomieszczenie nr 209 w budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33: a) 2szt. regałów stacjonarnych pojedynczych o długości 3,00 m, b) 2 szt. regałów stacjonarnych podwójnych o długości 3,00 m, c) 26 szt. regałów jezdnych podwójnych o długości 3,00 m; 2) pomieszczenie archiwum w budynku B I/ZUS Inowrocław, ul. Solankowa 15: a) 1 szt. regałów stacjonarnych pojedynczych o długości 3,80 m, b) 1 szt. regałów stacjonarnych pojedynczych o długości 2,20 m, c) 1 szt. regałów stacjonarnych podwójnych o długości 2,90 m, d) 8 szt. regałów jezdnych podwójnych o długości 2,90 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: Regały archiwalne Oferta musi obejmować całość zamówienia. 4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r.

3 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - potwierdzenia wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i montażu regałów jezdnych o wartości zamówienia co najmniej 100 tysięcy złotych brutto oraz co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i montażu regałów stacjonarnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 15 tysięcy złotych brutto, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane należycie; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 6 cz. I SIWZ pkt od 4 do nie podlegania wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 cz. I SIWZ pkt od 8 do WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. formularz oferty z ceną z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT (załącznik nr 1 do cz. I SIWZ); 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku podpisania dokumentu przez osobę (osoby) inną niż upoważniona w dokumencie rejestracyjnym, ZUS O/Bydgoszcz Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 2

4 3. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (dotyczy podmiotów podlegających wpisowi), W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: 4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do cz. I SIWZ), 5. wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i montażu regałów jezdnych o wartości zamówienia co najmniej 100 tysięcy złotych brutto oraz co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i montażu regałów stacjonarnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 15 tysięcy złotych brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 do cz. I SIWZ); 6. w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 7. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do cz. I SIWZ), 8. w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas inne podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia o braku podstaw do ich wykluczenia (załącznik nr 4 do cz. I SIWZ); 9. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy(załącznik nr 5 do cz. I SIWZ) 10. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 11. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 9, 10, 11 części I SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, ZUS O/Bydgoszcz Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 3

5 Dokument, o którym mowa w pkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum). 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Oferta oraz jej uzupełnienia wymagają wyłącznie formy pisemnej bez możliwości skutecznego ich wniesienia faksem. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem z niezwłocznym potwierdzeniem pisemnym. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej ( ). 3. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 8.00 do zostają wyznaczone osoby: a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Joanna Maleszyk, Inspektor, Wydział Administracji i Remontów, tel , pokój nr 415; Ilona Wadzińska, Inspektor Nadzoru, Wydział Administracji i Remontów, tel , pokój nr 414; b) w sprawach proceduralnych: Małgorzata Nowicka, Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, tel , fax , pokój nr WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej ( brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). ZUS O/Bydgoszcz Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 4

6 3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy), c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres obowiązywania umowy), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy), e) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie", 5. Warunki oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w części III SIWZ Wzór umowy. Wadium nie jest wymagane. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim trwałą i czytelną techniką. Zamawiający dopuszcza ręczne wypełnienie formularzy załączników określonych w SIWZ. 4. Wykonawca może wykorzystać formularze załączników zawartych w niniejszej SIWZ Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy załączników sporządzonych przez Wykonawcę. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy, tj. osobę (lub osoby) umocowaną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ewentualne umocowanie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami musi być dołączone do oferty. 6. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie osoby trzeciej do udostępnienia potencjału powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. W przypadku załączenia kserokopii wymaganych dokumentów niezbędne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6. ZUS O/Bydgoszcz Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 5

7 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej. 12. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, i w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej. 13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert. 14. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być dodatkowo opisane ZMIANA" lub WYCOFANIE". 15. Zamawiający informuje, że aby zmiana lub wycofanie oferty były skuteczne Wykonawca musi złożyć pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 16. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po otwarciu ofert. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Zaleca się oznaczyć ofertę w następujący sposób: przetarg nieograniczony na: Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 Wykonawca może umieścić na kopercie swoje logo oraz nazwę i adres. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 409 (IV piętro) - w terminie do dnia r. do godz Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony jak w pkt 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak wyżej. ZUS O/Bydgoszcz Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 6

8 4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę - będą odesłane niezwłocznie do Wykonawcy. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 505 (V piętro). 6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wszelkie kwoty zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN). 2. Wszelkie ewentualne udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione w cenie oferty. 3. Cenę należy obliczyć na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego cz. II SIWZ, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT naliczonego zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu, ubezpieczenia, załadunku i rozładunku, coroczne przeglądy techniczne i regulacje w ramach 15-letniej gwarancji, szkolenie pracowników obsługi. 4. Zamawiający poprawi w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności: 1.1 w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 1.2 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczone cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia wyrażone słownie, 1.3 w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto oferty. Cena znaczenie 100%. Zostanie wybrana oferta o najniższej cenie za cały przedmiot zamówienia. ZUS O/Bydgoszcz Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 7

9 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty zawiadomienie o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wymagać się będzie podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ (cz. III SIWZ). 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w części III SIWZ Wzór umowy. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji określonych w par. 11 cz. III SIWZ wzór umowy 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, d) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane faksem albo w terminie10 dni jeżeli ZUS O/Bydgoszcz Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 8

10 zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż w/w wymienione wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p. 6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 p.z.p. 18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) - w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Strona internetowa Zamawiającego Sposób porozumiewania się z Zamawiającym zgodnie z Rozdziałem 7 cz. I SIWZ. 23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 24. INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 ze zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych, b) kodeksu cywilnego. ZUS O/Bydgoszcz Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 9

11 Nr sprawy: /ZAP/3510/I/9/2012 Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 1 do I cz. SIWZ... (miejscowość; data) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto zł. słownie:..., w tym: a) pomieszczenie nr 209 w budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33: a) 2szt. regałów stacjonarnych pojedynczych o długości 3,00 m, b) 2 szt. regałów stacjonarnych podwójnych o długości 3,00 m, c) 26 szt. regałów jezdnych podwójnych o długości 3,00 m: za cenę brutto:.zł słownie: b) pomieszczenie archiwum w budynku B I/ZUS Inowrocław, ul. Solankowa 15: a) 1 szt. regałów stacjonarnych pojedynczych o długości 3,80 m, b) 1 szt. regałów stacjonarnych pojedynczych o długości 2,20 m, c) 1 szt. regałów stacjonarnych podwójnych o długości 2,90 m, d) 8 szt. regałów jezdnych podwójnych o długości 2,90 m: za cenę brutto:.zł słownie: 2. Określona w pkt 1 cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w części III SIWZ Wzór umowy. 3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy - stanowiący część III SIWZ - został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu 15-letniej gwarancji jakości na zamontowane urządzenia, w czasie której będziemy dokonywać corocznych bezpłatnych przeglądów technicznych i regulacji, a także bezpłatnej wymiany zużytych części nie nadających się do dalszej eksploatacji. 5. Oświadczamy, że następującą część zamówienia:... zamierzamy powierzyć podwykonawcom.... (Podpis i pieczątka przedstawiciela (lub przedstawicieli) umocowanego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

12 Nr sprawy: /ZAP/3510/I/9/2012 załącznik nr 2 do cz. I SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 oświadczam, że podmiot gospodarczy który reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

13 Nr sprawy: /ZAP/3510/I/9/2012 załącznik nr 3 do cz. I SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 oświadczam, że podmiot gospodarczy który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

14 Nr sprawy: /ZAP/3510/I/9/2012 załącznik nr 4 do cz. I SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie innego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia* Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 oświadczam, że podmiot gospodarczy który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ * należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

15 Nr sprawy: /ZAP/3510/I/9/2012 załącznik nr 5 do cz. I SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.... / miejscowość, dnia /... / pieczątka i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

16 Załącznik nr 6 do cz. I SIWZ Nr sprawy: /ZAP/3510/I/9/2012 Przetarg nieograniczony p.n.: Zakup i montaż regałów w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i montażu regałów jezdnych o wartości zamówienia co najmniej 100 tysięcy złotych brutto oraz co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i montażu regałów stacjonarnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 15 tysięcy złotych brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane należycie LP. Nazwa przedmiotu zamówienia Data wykonania dzień, miesiąc, rok od- do Odbiorca Wartość * w załączeniu dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie.... Podpis i pieczęć Wykonawcy

17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż regałów stacjonarnych i przesuwnych do pomieszczeń archiwalnych w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej Przeznaczenie: Regały są przeznaczone do składowania dokumentów archiwalnych. 3. Zestawienie regałów: Oddział ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33 pom. nr 209 Zestawienie regałów: Poz. Typ Szt. Półki (mb) Uwagi: 1 jezdne ,00 Półki L=60 cm Suma 1.092,00 Głębokość półki: 35cm Odstępy pionowe między półkami: 30cm Mocowanie półek: stałe Ściany działowe: pełne Tory: nawierzchniowe Podłoga: wykładzina PCV Całkowita szer. regałów: 300cm 7 półek użytkowych 26 szt. - regał jezdny podwójny o długości 3,00m. Poz. Typ Szt. Półki (mb) Uwagi 2 stacjonarne 2 84,00 Półki L=60 cm Suma 84,00 Głębokość półki: 35cm Odstępy pionowe między półkami: 30cm Mocowanie półek: stałe Ściany działowe: pełne Podłoga: wykładzina PCV Całkowita szer. regałów: 300cm 7 półek użytkowych 2 szt. - regał stacjonarny podwójny o długości 3,00m. Poz. Typ Szt. Półki (mb) Uwagi 3 stacjonarne 2 42,00 Półki L=60 cm Suma 42,00 Głębokość półki: 35cm Odstępy pionowe między półkami: 30cm Mocowanie półek: stałe Ściany działowe: pełne Podłoga: wykładzina PCV Całkowita szer. regałów: 300cm 7 półek użytkowych 2 szt. - regał stacjonarny pojedynczy o długości 3,00m.

18 Inspektorat ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 Zestawienie regałów: Poz. Typ Szt. Półki (mb) Uwagi: 1 jezdne 8 371,20 Półki L=~60 cm Suma 371,20 Głębokość półki: 35cm Odstępy pionowe między półkami: 30cm Mocowanie półek: stałe Ściany działowe: pełne Tory: nawierzchniowe Podłoga: wykładzina PCV Całkowita szer. regałów: 290cm 8 półek użytkowych 8 szt. - regał jezdny podwójny o długości 2,90m. Poz. Typ Szt. Półki (mb) Uwagi: 2 stacjonarne 1 46,40 Półki L=~60 cm Suma 46,40 Głębokość półki: 35cm Odstępy pionowe między półkami: 30cm Mocowanie półek: stałe Ściany działowe: pełne Podłoga: wykładzina PCV Całkowita szer. regałów: 290cm 8 półek użytkowych 1 szt. - regał stacjonarny podwójny o długości 2,90m. Poz. Typ Szt. Półki (mb) Uwagi 3 stacjonarne 1 17,60 Półki L=~55 cm Suma 17,60 Głębokość półki: 35cm Odstępy pionowe między półkami: 30cm Mocowanie półek: stałe Ściany działowe: pełne Podłoga: wykładzina PCV Całkowita szer. regałów: 220cm 8 półek użytkowych 1 szt. - regał stacjonarny pojedynczy o długości 2,20m. Poz. Typ Szt. Półki (mb) Uwagi 4 stacjonarne 1 30,40 Półki L=~60 cm Suma 30,40 Głębokość półki: 35cm Odstępy pionowe między półkami: 30cm Mocowanie półek: stałe Ściany działowe: pełne Podłoga: wykładzina PCV Całkowita szer. regałów: 380cm 8 półek użytkowych 1 szt. - regał stacjonarny pojedynczy o długości 3,80m.

19 4. Wymagania techniczne: konstrukcja regałów zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania (trwała i stabilna), regały metalowe muszą być fabrycznie nowe, konstrukcja torów jezdnych: tory wykonane ze stali, cynkowane ogniowo co zapobiega korozji, wypoziomowane tak, by nie powodowały samoczynnego przemieszczania się, ze względu na zmniejszenie nacisków jednostkowych na posadzkę, szerokość podstawy szyn jezdnych powinna wynosić min 70 mm, natomiast wysokość szyn jezdnych, ze względu na możliwość poprawnego prowadzenia regału nie powinna być mniejsza niż 14 mm, szyny jezdne montowane jako nawierzchniowe na stałe przytwierdzone do istniejącego podłoża, z obustronnymi najazdami z blachy ocynkowanej, szerokość najazdu min. 100 mm., do szyn jezdnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy, dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów przejezdnych wymagane są szyny jezdne o konstrukcji gładkiej, nie dopuszcza się stosowania łańcuchów napędowych biegnących wzdłuż szyny jezdnej. konstrukcja nośna podwozia regałów: wykonane z profilu zimnogiętego, zapewniającego odpowiednią sztywność i trwałość, do podwozia zainstalowane winny być żeliwne koła jezdne, koła jezdne regałów wykonane mają być z żeliwa dla zapewnienia prawidłowego i cichobieżnego przesuwu regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości, dla zagwarantowania równoległego prowadzenia regału, podwozie regałów musi być wyposażone w system napędu centralnego. System ma eliminować tzw. przekaszanie się regałów, podwozie regałów ma być wyposażone w system stabilizacji pionowej zabezpieczającej regał przed przechyłem lub wywróceniem, wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarowych, nie wymagających konserwacji, do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał, podstawy jezdne mają być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL konstrukcja korpusu regału: całość regałów musi być lakierowana lakierem proszkowym, utwardzonym w piecu, odpornym na ścieranie, w kolorze RAL 9002, zaś powłoka malarska gładka z połyskiem, malowanie ścian po wykonaniu wszystkich otworów,

20 ściany boczne wykonane ze stali zimnowalcowanej, pełne, wyposażone w dwa rzędy otworów co 1,5 2,5 cm umożliwiającymi uzupełnienie półek na specjalnych zaczepach, jak również z możliwością skręcania półek, ostatnia górna półka (zakrywająca) skręcona trwale ze ścianami bocznymi, ściany działowe pełne, ściany boczne, tylne oraz rozdzielające półki regału muszą zostać wykonane na całej ich wysokości jako ściany pełne ze stali zimnowalcowanej, regały muszą posiadać odboje dystansowe zabezpieczające przed zgnieceniem ręki, regały przesuwne muszą posiadać wbudowaną na stałe blokadę zabezpieczającą każdy z nich z osobna przed samoczynnym niekontrolowanym przesuwaniem, powodującą przy jej włączeniu w dwóch regałach sąsiadujących w danym momencie z przejściem pomiędzy nimi całkowite zabezpieczenie znajdującej się tam osoby przed przypadkowym zgnieceniem, wszystkie elementy zewnętrzne regałów (ściany, półki, itp.) muszą być pozbawione ostrych krawędzi, krawędzie ścian bocznych zawinięte, ściany boczne muszą być w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego, dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału winny być połączone poprzez ścianę pełną oraz półkę górną regału, która to musi być przykręcana na stałe. Konstrukcja półki: półki ze stali zimnowalcowanej, bez ostrych krawędzi z odpowiednimi wzmocnieniami, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi, o wytrzymałości powyżej 100 kg/1 mb., półki malowane proszkowo w kolorze RAL 9002, mocowania półek na trwale skręcone z odpowiednimi elementami konstrukcyjnymi regału, nie przewiduje się zastosowania oporów tj. elementów wspierających zapobiegających przewracaniu się dokumentacji przy częściowym wypełnieniu półek regałów, półki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 9002, na krótszym boku półki wykonane specjalne wycięcia otwory do mocowania zaczepów, dla zachowania jednolitego odstępu między półkami, grubość półki winna wynosić 30 mm. Konstrukcja mechanizmu napędowego: przemieszczanie regałów przesuwnych musi odbywać się z wykorzystaniem napędzanego ręcznie trójramiennego pokrętła metalowego z mechaniczną blokadą umieszczoną na wysokości pokrętła wyposażonego w obrotowe gałki oraz umieszczonego na wysokości zapewniającej jego wygodną obsługę przy użyciu niewielkiej siły fizycznej poprzez łańcuchową przekładnię zębatą wyklucza się zastosowanie sprzęgła oraz zamka na klucz, koła zębate stalowe,

21 wszystkie elementy obrotowe układu jezdnego regałów przesuwnych muszą zostać osadzone na krytych samosmarujących łożyskach tocznych, mechanizm napędowy należy wyposażyć w blokadę umożliwiającą zablokowanie regału w każdej chwili, całość mechanizmu napędowego, za wyjątkiem elementów zewnętrznych pokrętła musi być zakryta poprzez pełny panel ściany bocznej, nie dopuszcza się zastosowania napędu łańcuchowego w torze jezdnym, nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań, w których napęd przekazywany jest na koło zębate zazębiające się z łańcuchem umieszczonym w torze, mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo. Konstrukcja panelu ozdobnego: panel ściany bocznej wykonany ze stali zimnowalcowanej, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 9002, od strony pokręteł musi zostać wyposażony w zamontowane na stałe dwie tabliczki z pleksi z możliwością wsuwania w nie oznakowania zawartości regałów, oraz ozdobne pasy z folii (4 szt. wzdłuż szerokości panelu) o szerokości ok. 15cm w kolorze zielonym umieszczone w połowie wysokości regału. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa: mechanizm przesuwu wyposażony w blokadę, która zabezpieczy osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem, między regałami muszą znajdować się odboje gumowe zabezpieczające przed mechanicznym uszkodzeniem powłoki lakierniczej, w regałach muszą znajdować się układy stabilizujące (zabezpieczające regały przed przewróceniem lub wypadnięciem z szyn), wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian, osłon muszą być pozbawione ostrych krawędzi, elementy oporowe montowane na szynach zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy, minimalna szerokość przejścia między regałami 80 cm. Opis podstawowych elementów regałów stacjonarnych: wszystkie warunki jak w regałach jezdnych, ale bez systemu jezdnego. Regały winny posiadać: regały jezdne i stacjonarne powinny posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez niezależną instytucję tj:. atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne, klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg EN :2007, certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg normy PN-88/M-78321, ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych przeprowadzoną przez niezależną jednostkę potwierdzenie dopuszczalnego obciążenia każdej z półek minimum 100 kg/mb. Koszty dostawy i montażu regałów szynowych do miejsca określonego w zamówieniu ponosi wykonawca.

22 Gwarancja i serwis techniczny regałów: gwarancja 15 lat, serwis techniczny bezpłatny obejmujący: przeglądy techniczne raz w roku i regulacje, wymiana zużytych części nie nadających się do dalszej eksploatacji, szkolenie pracowników obsługi. Warunki realizacji zamówienia: realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie, rozładunek i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych zgodnie z załączonymi szkicami rozmieszczenia regałów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w budynkach: Oddziału ZUS w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 33 pom. nr 209, Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu, przy ul. Solankowej 15, Termin realizacji zamówienia: w dwóch turach: pierwsza tura 11 regałów do pomieszczenia archiwum w budynku Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15 w terminie nie później niż do r., druga tura 30 regałów do pomieszczenia archiwum nr 209 w budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33 w terminie nie później niż do r. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać 15-letni okres gwarancji, licząc od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru. Prace prowadzone będą w obiektach czynnych. Prace uciążliwe i głośne (wiercenia, przekucia) muszą być wykonywane po godzinach urzędowania ZUS lub w dni wolne od pracy. Zalecenia: wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji w celu dokonania szczegółowych pomiarów na miejscu montażu, koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca, w sprawach związanych z wizją lokalną należy kontaktować się z osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia, koszty transportu ponosi wykonawca. Załącznik do przedmiotu zamówienia: rzuty pomieszczeń wraz z planowanym rozmieszczeniem regałów.

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107 regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. ZESTAWIENIE REGAŁÓW Poz Typ Szt Półki(szt) Półki(mb) Półki(mb) Uwagi wszystkie użytkowe 1 jezdne 6 480 480 420

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szyn oraz regałów jezdnych i stacjonarnych do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał.

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Załącznik Nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA PO DOKONANYCH ZMIANACH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH (z szynami nawierzchniowymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232533-2011:text:pl:html PL-Lublin: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 2011/S 140-232533 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Page 1 of 5 Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel , faks ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel , faks , Dąbrowa Górnicza: A. Świadczenie usług pocztowych wymagających urzędowego potwierdzenia nadania w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. B. Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165679-2011:text:pl:html PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo