Spis treści Contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Contents"

Transkrypt

1 nr 4 (7) 2006 r. Spis treści Contents Daniel Hennig South Africa: A geotouristic gourmet piece...3 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń Czeski Raj nowy europejski geopark...21 The Bohe mian Paradise a new european geopark Alicja Kicińska, Tadeusz Słomka Oferta geoturystyczna wiejskiej gminy Łącko stolicy krainy sadów przeciętej doliną Dunajca...33 Geoturist offer s of rural community Łącko the capital of orchards region cross by the Dunajec valley Marek Doktor, Jan Golonka Atrakcje geoturystyczne Europy zajęcia terenowe studentów Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie...39 Geotouristic attractions of Europe field training for students of Geotourism at the Faculty of Geology, Geophysis and Environment Protection, AGH-University of Science and Technology in Kraków

2 (Geoturism) jest czasopismem naukowym Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława Staszica, wydawanym wspólnie. z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, ukazującym się jako kwartalnik w kolejnych zeszytach. adres owy: Redaguje zespół w składzie: Tadeusz Słomka (redaktor naczelny), Marek Doktor (sekretarz), Mariusz Szelerewicz (redaktor techniczny), Jan Golonka, Andrzej Joniec, Alicja Kicińska-Świderska, Wojciech Mayer, Paweł Różycki, Elżbieta Słomka Rada Redakcyjna: Tadeusz Burzyński, Janusz Dąbrowski, Henryk Jacek Jezierski, Anna Nowakowska, Krystian Probierz, Pavol Rybar, Tadeusz Słomka, Antoni Tajduś, Janusz Zdebski Adres Redakcji: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej; al. Mickiewicza 30, Kraków Na ten adres należy wysyłać rękopisy, korekty i wszelką korespondencje dotyczącą redagowania pisma. Skład i łamanie: Firma Rysunkowa Szelerewicz, Druk: Drukarnia Leyko Wydano ze środków Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława Staszica z pomocą finansową Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału GGiOŚ Copyright by Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków 2007 PL ISSN Nakład 1000 egz.

3 Geoturystyka 4 (7) 2006: 3-20 South Africa: A geotouristic gourmet piece Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy Daniel Hennig Technical University of Clausthal, Institute of Mineralogy and Mineral Resources, Adolph-Roemer-Straße 2A, Clausthal-Zellerfeld, GERMANY The discoveries of diamonds and gold in the second half of the nineteenth century, and subsequently the opening up of the world`s largest resources of platinum and chromium ores, as well as phenomenal reserves of iron ore, coal, manganese and vanadium paved the way from a relatively undeveloped colony to a modern industrialized nation. Besides the enormous wealth of mineral deposits the geological heritage of South Africa also includes diverse rock formations which span almost the entire range of the geological time-scale. These rock sequences represent some of the world`s best-preserved and most typical Abstract: The aim of this paper is to introduce the reader to some of the most outstanding and typical geological features and sites, as well as drawing attention to the countries mining history, an often-overlooked aspect of South Africa`s natural heritage. The fieldtrip led by Prof. Bernd Lehmann from TU-Clausthal offered a variety of gourmet pieces in economic geology/petrology and tourism, i.e. Witwatersrand Basin (largest gold province on Earth), Vredefort Dome (largest and oldest impact structure on Earth), Kimberley, the giant Sishen iron ore mine, Cullinan diamond mine (renowned for giant gems), Bushveld Complex/platinum mines (largest layered mafic intrusion), Phalaborwa copper/phosphorus, Kruger National Park and the Barberton greenstone Belt with its famous Archean succession and its old gold camps (Fig. 1). Key words: South Africa, geotourism, economic-geology, Witwatersrand, Bushveld. Treść: Celem pracy jest wprowadzenie czytelnika w jedne z najbardziej spektakularnych, a zarazem typowych dla Afryki Południowej zjawisk i miejsc geologicznych, jak również zwrócenie uwagi na historię górnictwa tego kraju i jego naturalnego dziedzictwa przyrodniczego. Wycieczka terenowa pod kierunkiem prof. Bernd a Lehmann a, umożliwiła zapoznanie się z wyjątkowymi aspektami geologii i petrologii stosowanej oraz turystyki; np. basen Witwatersrand (największa prowincja złotonośna na świecie), Vredeford Dome (największa i najstarsza struktura impaktowa na świecie), Kimberley, olbrzymia kopalnia rud żelaza, kopalnia diamentów Cullinan (odnowiona ze względu na unikalnie duże klejnoty), kopalnia platyny Bushveld Complex (największa intruzja warstwowanych skał maficznych), miedziowo/fosforanowy kompleks Phalaborwa, Park Narodowy Krugera i pas zieleńców Barberton ze słynną sukcesją archaiczną i starą osadą poszukiwaczy złota (Fig. 1). Słowa kluczowe: Południowa Afryka, geoturystyka, geologia stosowana, Witwatersrand, Bushveld. Introduction The Republic of South Africa is located in southernmost Africa, about 8000 km south of Poland. With km² it is about four times as large as Poland. The country owes its position as a leader on the African continent largely to the extraordinary richness and diversity of its mineral deposits and is a major global mineral producer for the time span of the last 150 years. Fig. 1. Generalized field trip route of the students at Technical University of Clausthal Zgeneralizowana trasa wycieczki studentów Uniwersytetu Technicznego w Clausthal Fig. 2. Geological map of the Witwatersrand basin and location of goldfields (Frimmel et al. 2005) Mapa geologiczna basenu Witwatersrand z lokalizacją złóż złota (Frimmel et al. 2005)

4 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy examples which enabled scientists to understand the Earth`s early history. This includes the generation of plate tectonics theories and theories for the evolution of life as well as major ideas concerning the formation of mineral deposits. Geotourism has become quite popular in the last years among South African and international tourists due to the countries exhaustless reservoir of geological attractions. But there are still many more sites that could, and should become attractions for tourists, particularly geotourists. Gold in the Witwatersrand Basin In 1853 Piter Jacob Marais the first official gold prospector of the South African Republic found gold in the Jukskei and Crocodile rivers to the north of present Johannesburg (Mendelsohn & Potgieter, 1986). In 1885 the Main Reef (note reef in South African mining terminology is quartz pebble meta-conglomerate ore layers) was discovered at farm Langlaagte by Harrison and Walker. In September 1886, only b. a. c. d. Fig. 3. a) The conglomeratic Ventersdorp Contact Reef on top of the Witwatersrand Supergroup. Hangingwall: Ventersdorp lavas. Mponeng mine Zlepieńcowa Ventersdorp Contact Reef w stropie supergrupy Witwatersrand. Skrzydło wiszące: Lawy. Kopalnia Mponeng, b-c) Clausthal geology student and South African workers at Ventersdorp Contact Reef/Mponeng mine Student z Clausthal i górnik z Południowej Afryki w kopalni Mponeng, d) Students visiting TauTona mine Studenci zwiedzający kopalnię TauTona Fig. 4. a) Simplified geology of the Vredefort Dome. The collar consists of uptilted meta-sedimentary rocks of the Witwatersrand and Ventersdorp Supergroups. The core is built up of Archean granite-gneisses (Reimold & Gibson, 2005) Uproszczona geologia kopuły Vredefort. Obramowanie składa się z nachylonych metasedymentów supergrup Witwatersrand i Ventersdorp. Jądro zbudowane jest z granitognejsów archaiku (Reimold & Gibson, 2005), b) Bold German students enter the car of Cobus van Rendsburg on their way to Daskop granophyre dike Dzielni niemieccy studenci w mikrobusie Cobus Rendsburg w drodze do dajki granofirów z Daskop, c) Daskop granophyre dike: Fragments of Archean basement and metasedimentary cover rock (Witwatersrand Supergroup) in extremely homogeneous fine-grained quartz-feldspar matrix (impact melt rock) Dajka granofirów z Daskop: fragmenty podłoża archaicznego i metasedymentacyjnej pokrywy (supergrupa Witwatersrand) w ekstremalnie homogenicznym drobnokwarcowym tle (skały przetopione przez impakt), d) Happy Prof. Lehmann and his international group of diploma and PhD students on Steenkampsberg, one of the highest elevations in the Vredefort Mountain Land Zadowolony Prof. Lehmann i jego międzynarodowa grupa studentów i doktorantów na Steenkampsbergu, jednym z najwyższych wzniesień Vredefort Mountain Land, e) Marvellous view to north from Steenkampsberg shows the upturned and folded Hospital Hill quartzite. It is believed that this rock deformation is the result of the impact event Wspaniały widok na północ z Steenkampsbergu pokazuje odwrócone i sfałdowane kwarcyty z Hospital Hill. Uważa się, że deformacja tych skał jest wynikiem impaktu, f) Leeukop hill quarry: Pseudotachylitic breccia consisting of gneiss fragments (light) set in impact-produced melt (dark) Kamieniołom na wzgórzu Leeukop: Brekcja pseudotachylitowa składająca się z fragmentów gnejsów (jasne) w stopie impaktowym (ciemny), g) Shatter cones in Booysens Shale (Upper Witwatersrand Supergroup) Potrzaskane stożki w łupkach z Booysens (Supergrupa Witwatersrand górna), h) Kimberley Reef exposed in the Venterskroon goldfield (Vredefort impact structure) at Amazon mine. The reef was mined for gold in the early 20th century Reef Kimberley odsłonięty w złożu złota Venterskroon (struktura impaktowa Vredefort) w kopalni Amazon. Wydobycie złota trwa od początku dwudziestego stulecia

5 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy a. b. c. d. e. f. g. h.

6 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy a few months after the Langlaagte discovery, nine mines on the Central Rand were active (Handley, 2004). In 1897 the Transvaal area already produced 24% of the world`s gold and fifteen years later the three largest gold mines were all located in South Africa (Crown Mines, ERPM, Randfontein Central) (Mendelsohn & Potgieter, 1986). Findings of radio-active minerals in 1915 in the Witwatersrand conglomerate, led to the construction of the first uranium extraction plant at West Rand Consolidated Mines, Limited in Until the 1970s about 1.5 million tonnes of U 3 O 8 have been produced at a grade of 270 g/t U 3 O 8. Nowadays the Mesoarchean Witwatersrand basin is the most important gold province on Earth. Since the discovery of gold about 50,000 tonnes have been produced (45 % of all mined gold on Earth) (Reimold & Gibson, 2005) and the basin still contains about 40% of the world`s resources (Viljoen & Reimold, 1999). The deposits consist of more than thirty quartz pebble meta-conglomerate layers ( reefs ) within a low-grade metamorphic, mostly siliciclastic sequence of more than 7000 m thickness (Witwatersrand Supergroup). Clastic sedimentation (fluvial, shallow marine) started at about 3.0 Ga and ended with flood basalt magmatism at 2.7 Ga (Ventersdorp lava). The main gold fields are strung along the margin of the Witwatersrand paleobasin where the entry points of braided river systems from the highlands to the north and west entered the basin. Most of the rocks are now buried beneath younger rock formations, but the upturned northern margin of the basin is well exposed in an arc stretching from Heidelberg (SE of Johannesburg) to Carletonville (Fig. 2). On the local scale most gold is concentrated in paleochannels. The coarsegrained orebodies, up to a few meters thick, are controlled by local low-angle unconformities (erosional surfaces) related to fluvial systems. Highest grades occur in proximal areas near the erosional surface, fingering out and becoming lower-grade in the distal area of the sedimentary system. Gold occurs together with uraninite, pyrite, bitumen, and clastic heavy minerals. The detrital nature of uraninite and, partly, of pyrite was demonstrated by ore microscopy fifty years ago (Ramdohr, 1955). The Witwatersrand mines are the deepest in the world, with active mining down to 3600 m below surface. In more than one hundred years of underground mining an average of 290,000 miners was employed (currently about 170,000), and the extreme mining conditions have cost about 59,000 lifes. Mine safety has very much improved during the last twenty years, efficient refrigeration systems cool down rock temperatures from around 60 C to 30 C, and modern backfill methods reduce the risk from rock bursts. Mponeng and TauTona mines (AngloGold Ashanti) The Mponeng and TauTona mines are located south of Carletonville (Fig. 2). The Mponeng mine works on the Ventersdorp Contact Reef (VCR) between depths of 2200 and 3300 m below surface. The VCR marks the base of the Ventersdorp Supergroup and is of fluvial origin. It overlies unconformably the Witwatersrand Supergroup strata. Hangingwall follow meta-basalt/andesite lavas (U-Pb SHRIMP age is 2714 ±8 Ma). The VCR consists of pebble- and matrix-supported conglomerate with internal quartzite lenses (Fig. 3 a/b). A series of fluvial regressions and transgressions produced erosion and reworking of the sediments and superimposed terraces cut by channels. The fluvial activity was abruptly halted by extrusion of flood basalts (Ventersdorp Lava) which preserved the paleotopography. Average ore grade is 9 g/t Au, cut-off is defined by grade times thickness. Yearly production is around 13 t Au. The TauTona (Sotho language: Great lion) mine began operation in The mine today has 800 kilometers of tunnels and employs some 5600 miners. The journey to the rock face can take 1 hour from surface level, traveling 16 meters a second. Work is currently underway to extend the mine depth to 3.9 km. This will make it the deepest operating mine in the world (http://en.wikipedia.org/wiki/tautona). The mine works mainly on the Carbon Leader Reef which is stratigraphically 850 m below the VCR in the Central Rand Group of the Witwatersrand Supergroup. The Carbon Leader Reef is fabously rich and contains visible gold associated with narrow layers of columnar carbon (Viljoen & Reimold, 1999). The reserves are g/t Au, resources are g/t Au. The total cash cost is about 200 USD/oz Au. Vredefort impact structure (Vredefort Dome) The Vredefort Dome is a prominent 90-km-wide ringshaped structure 120 km southwest of Johannesburg. It is well exposed in the northern and western sectors, and largely hidden under Karoo rocks ( Ma) in the south and southeast (Fig. 4 a). The central area of the dome exposes granitic Archean basement; the circular collar consists of vertically and locally overturned metasedimentary and metavolcanic rocks of the Witwatersrand ( Ga) and Ventersdorp Supergroups (about 2.7 Ga). The Dome rocks display three particular deformation features: Fig. 5 a) On the way to Kimberley W drodze do Kimberley, b) Vaal river valley near Kimberley, were first alluvial diamonds were found Dolina rzeki Vaal koło Kimberley, gdzie znaleziono pierwsze aluwialne diamenty, c) The Big Hole: Near-vertical edges outline the shape of the mined-out 90 Ma-old kimberlite pipe in Ventersdorp Supergroup rocks (Archean). On top: Dwyka shale (Mesozoic) Big Hole: Niemal pionowe krawędzie zaznaczają kształt komina kimberlitowego liczącego 90 milionów lat a przecinającego archaiczne skały supergrupy Ventersdorp. Powyżej mezozoiczne łupki z Dwyka, d) Simplified section through the Big Hole at the Kimberley mine museum Uproszczony przekrój przez Big Hole w muzeum górniczym w Kimberley, e) Boshoff Road dump (tailings from Bultfontein mine). In the background is the De Beers treatment plant which reprocesses old tailings Hałda w Boshoff Road (odpady z kopalni Bultfontein, w tle zakład przeróbczy De Beers przerabiający starsze odpady, f) Kimberlite (Blue Ground: Diatreme-facies heterolithic breccia) Kimberlit (Blue Ground: heterolityczna brekcja facji diatremowej)

7 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy (1) Vredefort granophyre an impact melt which forms prominent dikes in the Vredefort structure. It bears inclusions of granitic gneiss as well as a suite of various other rock types from the sedimentary collar (Fig. 4 c). (1) Pseudotachylitic breccia - veins and masses of dark grey or black extremely fine-grained silicate melt rock with numerous inclusions of non-melted host rocks (Fig. 4 f). The age of this unusual rock is dated at 2020 ±5 Ma (U-Pb on zircon). (2) Shatter cones -Striated and curved fracture surfaces in shale, typical of meteorite-impact structures (Fig. 4 g). These features, together with mineral textures indicating shock metamorphism, point to an origin of the Vredefort structure by a meteorite impact at 2 Ga, which makes Vredefort the oldest and largest known impact structure on Earth. Kimberley (De Beers) The first diamond (21 ct) was found in South Africa in loose sediments of the Vaal river system in 1867, about 100 km south of Kimberley. The diamond rush set in two years later after the finding of the 83 ct Star of Africa (Fig. 5 b). The discovery of diamonds at the Bultfontein farm, and the finding of a 50 carat stone in 1870 on the farm Jagersfontein in the Free State led to a rush of diggers from the rivers to the farms (so called dry diggings ) (Viljoen & Reimold, 1999). The diggers believed that they were still digging alluvials, but it turned out that these were weathered volcanic pipes which came to be known as the Bultfontein, Dutoitspan, De Beers and Kimberley pipes. Kimberlite pipes are intrusive bodies, a. b. c. d. e. f.

8 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy which in most instances represent the root zones of ancient explosive volcanoes. Most of them were intruded during the mid- to late-cretaceous, following the break-up of Gondwana. The town that grew up around these pipes was named Kimberley, after Lord Kimberley, the British Governor General of the Cape Province, and the source rock of the diamonds became known as kimberlite. The discovery of diamonds was the initial firing of the South African economic development. Experienced prospectors, miners and financiers were attracted, and the money from diamond mining in the Kimberley area was instrumental in the industrialization of South Africa, particularly the development of the gold mining industry after the discovery of the Witwatersrand gold in The Kimberley pipe was brought - after a period of wild mining - under control of Barney Barnato. Cecil Rhodes, the owner of the DeBeers pipe nearby, bought the Kimberley pipe in 1888, as well as the Dutoitspan and Bultfontein mines, which together formed the company De Beers Consolidated Mines (Fig. 5 c). The Kimberley pipe was by far the richest of the three and produced from its discovery in Mct from 22.5 Mt of ore (62 ct/100 t). The pipe cluster in the Kimberley area has an age of 90 Ma and belongs to Group I kimberlites, which are derived from normal asthenosphere. These calcite-serpentine-monticellite kimberlites have the full spectrum of mantle indicator minerals, i.e. pyrope, Cr diopside, Mg-Crrich ilmenite and Cr spinels. About 100 years ago, kimberlite (Fig. 5 f) was treated by the flooring method. The ore was laid out in the open on large tracks for a period of four months. Steam tractors ran over the ore and the kimberlite quickly weathered and softened up without requiring crushing/milling. The loose and soft material was picked up and treated through a diamond processing plant. The tailings would be dumped, together with rock that had not broken down in the four months of flooring. These hard rock fragments were made up of xenoliths (mantle and crust) typical of kimberlites. The Boshoff Road dump is derived from tailings of the Bultfontein mine and is famous for its abundance of mantle xenoliths. These tailings still have a grade of ct/100 t and are currently reprocessed at the De Beers treatment plant nearby (Fig. 5 e). Fig. 6. Geological section through the Sishen iron ore deposit (Kumba Resources, internal PowerPoint presentation 2005) Przekrój geologiczny przez złoże rudy żelaza Sishen (Kumba Resources, prezentacja PowerPoint, 2005) Sishen iron ore mine The Sishen mine is located at the (present-day) western Paleoproterozoic passive margin of the Kaapvaal Craton; at the erosional contact between the Asbestos Hill Subgroup (ca 2.2 Ga) and the overlying Gamagara Subgroup (ca. 1.8 Ga) (Fig. 6). The Asbestos Hill Subgroup consists of banded iron formation (Fig. 7 a) which weathered near the paleosurface to banded and massive iron ore. The base of the Gamagara Subgroup consists of conglomeratic iron ore and shale. Current mining is at a rate of 200,000 t/day with a waste/ore ratio of about 2. The current annual production is 28 Mt of ore concentrate at 66 % Fe, and will increase to 39 Mt until The measured resource is 1.1 Gt, the measured + indicated resource is 1.6 Gt. The mining cost is R/t (half of this amount is for processing). Railway transport along the 800 km long line section to Saldanha is about 40 R/t. 34% of the exported iron goes to China, 23% to Japan and 37% to Western Europe (UK, Germany, Austria and Italy) (Kumba Resources, internal PowerPoint presentation 2005). Cullinan (Premier) diamond mine (De Beers) The Cullinan pipe at the village of Cullinan (25 km northeast of Pretoria) is with 1.18 billion years the oldest diamondiferous kimberlite pipe on earth. Thomas Cullinan, a successful Johannesburg businessman and amateur geologist, discovered the Premier kimberlite in Open pit mining started in 1903 and ended in 1957 at a depth of 400m. Cullinan is the largest of a group of twelve pipes and intrudes fenitized quartzites of the Transvaal Sequence. Downstream of these pipes occur some small alluvial deposits. The pipe has an elongate oval shape which comprises diatreme facies kimberlite to a depth of 550 metres, below which, it grades into the root zone. Cullinan is a complex body with three different kimberlite phases corresponding to different intrusive phases. The original surface area was 32 ha, which makes it the largest diamondiferous kimberlite pipe in South Africa. The Hole is nearly 1000 x 400 m wide and narrows to 21 ha at the -400 m level. The pipe is now mined by underground block caving. Plans are well advanced to take underground mining to a depth exceeding 1000 metres, and extend the life of the mine by a quarter century (http://www.debeersgroup.com/debeersweb/diamond+journey/de+beers+global+operations/ De+Beers+Mines/Cullinan.htm). The Premier Mine is world-famous for the discovery of the large Cullinan diamond in It was found in the early surface workings and is still by far the largest gem diamond ever found (3106 ct/621 g, 10 x 6 x 5 cm). The original stone was cut into nine large stones and 96 smaller brilliants of which the four largest stones are known as The Stars of Africa. All large stones are owned by the British Royal Family. The mine is also renowned for many other large diamonds (300 stones>100 ct, >25% of all world stones larger than 400 carats, e.g. Premier Rose (353 ct rough), Niarchos (cut from 426 ct) and fabulous 599 carat De Beers Centenary diamond (http://

9 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy a. b. c. d. e. f. g. Fig. 7 a) BIF (Banded Iron Formation) northeast of Sishen iron ore mine, roadcut BIF (Banded Iron Formation wstęgowa ruda żelaza) przekop drogi SE od kopalni rudy żelaza Sishen, b) Students exit a 180 tons hybrid truck at Sishen mine Studenci wysiadają ze 180- tonowej ciężarówki w kopalni Sishen, c) Panoramic view of the giant Sishen iron ore deposit Panoramiczny widok gigantycznej kopalni rudy żelaza Sishen, d-e) Long drive from Sishen to Rustenburg Długa jazda z Sishen do Rustenburg, f-g) Barbecue at Sundown Ranch, Boshoek Grilowanie w Sundown Ranch, Boshoek

10 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy famousdiamonds.tripod.com/cullinandiamonds.html). The historic production of Premier/Cullinan is 120 Mct of which 40 % is gem quality. From a recovered grade of 28.3 ct/100 t (http://www.debeersgroup.com/debeersweb/diamond+journey/de+beers+global+operations/ De+Beers+Mines/Cullinan.htm) and an average value of 50 USD/carat results a value per tonne of only about 14 USD, i.e. marginally economic/subeconomic, particularly when compared to the recent mine developments in NW Canada with USD/tonne ore. The Bushveld Complex: A giant layered mafic intrusion About years ago (Paleoproterozoic) enormous volumes of mafic to ultramafic and granitic magmas intruded the upper Earth`s crust and stuck between the Transvaal Supergroup and the Rooiberg Group. The crystallized magmas are nowadays exposed in the so called Bushveld Complex, which is with km 2 the largest known layered mafic intrusion worldwide. Besides its enormous size the Complex is also a. b. c. d. Fig. 8 a) The rough Cullinan Diamond in the hand of the possible finder Frederick Wells (http://famousdiamonds.tripod.com/cullinandiamonds.html) Nieobrobiony diament Cullinan w rękach prawdopodobnego odkrywcy Fredericka Wellsa (http://famousdiamonds.tripod. com/cullinandiamonds.html), b) The rough Cullinan Diamond was cut into 9 large pieces. This picture presents the largest, Cullinan I (530 ct) (http://famousdiamonds.tripod.com/cullinandiamonds.html) Diament Cullinan został pocięty na 9 dużych kawałków. Zdjęcie pokazuje największy, Cullinan I (530 ct) (http://famousdiamonds.tripod.com/cullinandiamonds.html), c) Cullinan II in the brow of the Imperial State Crown (http://famousdiamonds.tripod.com/cullinandiamonds.html) Cullinan II w koronie imperialnej (http://famousdiamonds.tripod. com/cullinandiamonds.html), d) The nine largest pieces of the split up Cullinan Diamond. This photo was probably taken in 1908, the year after the Cullinan rough was presented to King Edward VII for his 66th birthday (http://famousdiamonds.tripod.com/cullinandiamonds. html) 9 największych kawałków pociętego diamentu Cullinan. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w 1908, rok po tym jak Cullinan został pokazany królowi Edwardowi VII na jego 66-te urodziny (http://famousdiamonds.tripod.com/cullinandiamonds.html) Fig. 9. a) Generalized geological map of the 2.5 Ga old Bushveld Complex with locations of PGE and Cr deposits Zgeneralizowana mapa geologiczna liczącego 2.5 miliarda lat kompleksu Bushveld z lokalizacją złóż PGE i Cr, b) Igneous stratigraphy of the layered magmatic sequence of the eastern and western Bushveld Complex (Cawthorn et al., 2005), Stratygrafia sekwencji skał magmowych wschodniego i zachodniego kompleksu Bushveld (Cawthorn et al., 2005) c) Floor of the Bushveld Complex (eastern lobe) Spąg kompleksu Bushveld (część wschodnia), d) World heritage site (2004) at Dwars river: The UG1 chromitite seam Stanowisko dziedzictwa światowego (2004) nad rzeką Dwars: Chromity UG1, e) Main Magnetite Layer (Upper Zone) near Steelport (1.4 % V 2 O 5 ) Główna warstwa magnetytowa (górna strefa) koło Steelport (1.4 % V 2 O 5 ), f) Bobejankoop granite (main phase granite with pervasive hematite alteration) Granit Bobejankoop (główna faza granityzacji z późniejszą hematytyzacją), g) Merensky Reef near Dwars river: Pegmatitic orthopyroxeneplagioclase-chromite cumulate Merensky Reef nad rzeką Dwars: Złoża pegmatytowe ortopiroksenowo-plagoklazowo-chromitowe 10

11 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy a. c. b. d. e. f. g. 11

12 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy a. b. c. Fig. 10 a) We are in the Platinum Province Jesteśmy w Prowincji Platynowej, b) Our group at Impala Platinum Mine Nasza grupa w kopalni platyny Impala, c) Impala mine: Merensky Reef (right: footwall anorthosite; middle: chromitite, left: pegmatitic pyroxenite with pentlandite-pyrrhotite-chalcopyrite) Kopalnia Impala: Merensky Reef (z prawej anortozyt skrzydła wiszącego; w środku: chromit; po lewej: pegmatytowy piroksenit z petlanndytem-pyrotytem-chalkopirytem), d) Just in front of the famous Merensky Reef at Impala platinum mine Przed ścianą sławnej Merensky Reef w kopalni platyny Impala d. renowned for the persistence and regularity of the layering in its mafic to ultramafic rocks, and for its mineral deposits, which include the largest known resources of platinum group elements (PGE), chromium and vanadium (Fig. 9 a). The mafic rocks of the Bushveld Complex (Rustenburg Layered Suite) outcrop in four arcuate segments (lobes) around the periphery of the Complex and dip gently towards its center. This 8 km thick rock formation is divided into five zones (Fig. 9 b). The Marginal Zone (MZ) includes the fine-grained (due to rapid cooling) base of the succession with abundant xenoliths of the floor rock (Fig. 9 c). The overlying Lower Zone (LZ; ,000 m) consists mainly of ultramafic pyroxenites, dunites and harzburgites. The Critical Zone (CZ) starts with chromitite layers (Fig. 9 d). This group is most important from the economic point of view and splits up in the Lower Critical Zone (CLZ), and the Upper Critical Zone (CUZ). The CLZ is characterized by a thick succession of orthopyroxenitic cumulates whilst the CUZ consists of partial or complete cyclic units from a base of ultramafic cumulates, chromitite, harzburgite, pyroxenite, through norite to anorthosite. The Main Zone (MZ) is the thickest of all zones and consists of norites grading upwards into gabbronorites. Although not as spectacularly layered as the Critical Zone discrete packages of modally layered rocks can be identified. The Upper Zone (UZ) is some 2,000 m thick, and is characterized by up to 25 magnetitite layers in four groups. Some carry vanadium and titanium minerals (Fig. 9 e). Above the Rustenburg Layered Suite follow the Bushveld Granites, which were mined in the past for tin and are nowadays used as ornamental stone (Fig. 9 f). The exact boundaries of the Zones have been the subject of much debate. Lateral facies variations within the sequence are common. The second chromitite layer of the Upper Group (UG2) is mined for PGEs and associated Cu and Ni. The famous platinum-bearing Merensky Reef occurs at the top of the Critical Zone (Fig. 9 g). Impala Platinum Mine (Implats) At Impala two reefs are mined, the famous Merensky Reef and the UG2 Chromitite Layer (Fig. 10 b). Below the Merensky Reef is a major erosional (igneous sense) surface over which the Reef forms so called potholes, i.e. the Reef slumps down by several meters in roundish/lenslike bodies. The Merensky Reef consists of a chromitite layer overlain by felspathic pyroxenite, and underlain by anorthosite to anorthositic norite (Fig. 10 c). PGE grades of the Merensky Reef correlate 12

13 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy positively with nickel and copper sulfide contents. The most abundant PGE bearing minerals are braggite [(Pt,Pd,Ni)S], cooperite [(Pt,Pd,Ni)S], moncheite [(Pt,Pd)(Te,Bi) 2 ], and laurite [(Ru,Os,Ir,Fe)S 2 ]. The UG2 Reef is about m below the Merensky Reef. Thickness of the fine-grained chromitite layer is about cm. The base of the UG2 Reef is marked by a coarse plagioclase-orthopyroxene layer, the top by porphyritic pyroxenite. PGE mineralization is confined to the chromitite layer and occurs as sperrylite [(Pt,Rh)(As,Sb,S) 2 ], laurite [(Ru,Os,Ir,Fe)S 2 ], braggite [(Pt,Pd,Ni)S], and cooperite [(Pt,Pd,Ni)S]. The mining width for both reef horizons is about one meter and mining operations extend to a depth of around 1000 m. There are three operational shafts of which each develops and mines about 8 km 2. Total reserves of Impala are g/t PGE + Au, total resources are g/t PGE + Au. Current production is 16 Mt ore/year yielding about 2 million ounces of PGE + Au, including about 1.1 million oz Pt (prices in October 2006: 1115 USD/oz), 500,000 oz Pd (290 USD/oz), 130,000 oz Rh (4800 USD/oz), 7900 t Ni (13,800 USD/t). a. Potgietersrust Platinum Mine/Sandsloot open pit (Anglo Platinum) The Potgietersrust Platinum Mine (a combinate of three mines) is the only platinum producer in the northern lobe of the Bushveld Complex (Fig. 11 a/b). The local geology differs compared to the eastern and western limbs. The Lower Zone is of limited extent only and the Main Zone is poorly developed. Both groups occur together only in the southern part of the northern limb. The so called Platreef - a mineralized pyroxenite horizon - is the predominant basal unit. It occurs at the base of the Main Zone and onlaps northwards onto successively older Transvaal Supergroup metasedimentary rocks. The Potgietersrust PGE-base metal mineralization is at the contact of the Bushveld intrusion and its Paleoproterozoic country rock (dolomite). The irregular ore zone is up to 100 m wide and dips along the contact with about 45 (traced by drilling to 2500 m depth) (Fig. 11 c). The average PGE+Au grade is about 4 g/t + about 0.1 % Ni and 0.2 % Cu. The footwall geology has a major effect on the mineralogy (silicate, base metal and PGE content) of the ore and its metallurgical behavior. Metal recovery ranges from <20 % in calcsilicate ore to % in serpentinite (serpentinized b. c. Fig. 11 a) Potgietersrust is the only platinum producer in the northern limb of the Bushveld Complex (Anglo Platinum, internal PowerPoint presentation 2005) Potgietersrust jest jedynym producentem platyny w północnym skrzydle kompleksu Bushveld (Anglo Platinum, prezentacja PowerPoint, 2005), b) Aeromagnetic map of the area of the Potgietersrust platinum mine (Anglo Platinum, internal PowerPoint presentation 2005) Mapa aeromagnetyczna kopalni platyny Potgietersrust (Anglo Platinum, prezentacja PowerPoint, 2005), c) Potgietersrust platinum mine: Generalized cross-section at Sandsloot open pit Kopalnia platyny Potgietersrust: zgeneralizowany przekrój przez odkrywkę Sandsloot, d) Sandsloot open pit Odkrywka Sandsloot d. 13

14 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy peridotite) to 90 % in pyroxenite. The grade has an erratic distribution, and there seems to be strong hydrothermal overprint. Ongoing mineralogical studies demonstrate that PGEs are mostly associated with As, Te, Bi, Sb and not in (Fe,Ni) S, as conventional wisdom would suggest. Coarse-grained base metal sulfides (mm size) are locally abundant and consist of pyrrhotite, pentlandite and chalcopyrite. The Platreef PGE mineralization was discovered by Hans Merensky in 1925 (Viljoen & Reimold, 1999), followed by small-scale mining which ceased in the thirties due to economic depression. Renewed exploration in the 1960s resulted in mine development at Sandsloot (open pit mining since 1929), Potgietersrust North (open pit since 1993) and Zwartfontein South (open pit since 2002) by Anglo Platinum (Fig. 11 b/d). The Platreef is considered to be the equivalent of the Merensky Reef in this area. Anglo Platinum is the world s leading producer of platinum and accounts for half of South Africa s 75% contribution to world primary supplies (http://www.angloplats.co.za/ def_main.asp?id=about_us/au_com_ profile/au_cp_op_ structure/au_cp_structure_main.asp&related=true). b. a. d. c. Fig. 12. a) Geological map of the Phalaborwa Complex (adapted from Cawthorn, 1999) Mapa geologiczna kompleksu Phalaborwa (zmieniona wg Cawthorn, 1999), b) View to the south inside the Phalaborwa North Pyroxenite pit (7.2 % P 2 O 5 ) Widok na południe wewnątrz odkrywki Phalaborwa North Pyroxenite (7,2 % P 2 O 5 ), c) Phalaborwa: Future apatite pit of Foskor. Note syenite stocks in the background; peripheral to the carbonatite intrusion. Direction of view: South Phalaborwa: Przyszła odkrywka apatytu Foskor. Zauważ intruzje sjenitowe w tle, na peryferiach intruzji karbonatytowej. Widok na południe, d) Phalaborwa: View to the northeast inside the Palabora copper pit (0.6 % Cu). Note giant slope failure from underground block caving Phalaborwa: Widok na północny wschód wewnątrz odkrywki miedzi Palabora (0.6 % Cu). Zauważ gigantyczne osuwiska związane z eksploatacją podziemną, e) High-resolution Google Earth image of the Palabora Copper pit Wysokiej rozdzielczości obraz (Google Earth) odkrywki miedzi Palabora. e. 14

15 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy Fig. 13. Animal variety in the Kruger National Park Różnorodne zwierzęta w Parku Narodowym Kruger The Phalaborwa Complex The Phalaborwa Complex is a 2050 million years old, polyphased igneous intrusion of three volcanic pipes into granitic rocks of the Kaapvaal Craton (Fig. 12 a). The outer portion of the Complex is composed of a diopside and phlogopite bearing pyroxenite. In places the rock has apatite and has been mined since 1951 by the state-owned company Foskor from two open pits. Nowadays production is restricted to the North Pyroxenite pit with 26,000 t/day at a grade of 7.2 % P 2 O 5 (Fig. 12 b). Reserves are estimated at about 1 Gt. Copper grade is 0.08 % Cu. A second apatite operation is currently in development in the southern part of the Complex (Fig. 12 c). The central portion of the Complex consists of carbonatite and contains copper in the minerals bornite, chalcopyrite, and valleriite. Copper is mined since 1965 by the Palabora Mining Company (PMC) producing an open pit 760 m deep and 1600 m in diameter. Current mining is from underground (block caving) which caused a large-scale slope failure in the open pit (Fig. 12 d/e). The carbonatite core is surrounded by a rock called foskorite (after the company). This rock type is characterized by carbonatite veins with magnetite and olivine reaction rims in pyroxenite. Some 200 million tonnes of magnetite have been stockpiled as a source of iron. By-products are uranothorianite (containing U, Th and REEs) and baddeleyite (zirconiumoxide used as abrasive). Half of the world s vermiculite (200,000 tonnes p.a.) is mined at Phalaborwa. Vermiculite is formed by weathering of phlogopite and is used for thermal and acoustic insulation, in lightweight aggregates and as 15

16 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy agricultural growing medium (Cawthorn, 1999). Small but steep conical hills ( koppies ) around Phalaborwa consist of syenite, which is cogenetic with the carbonatite magmatism and widely distributed in the neighboring Kruger Park (Fig. 12 a/c). Some of these hills are sites of early habitation. Kruger National Park Our way to Barberton led us through the world-renowned Kruger National Park, which offers a wildlife experience that ranks with the best in Africa. Established in 1898 to protect the wildlife of the South African Lowveld, this national park of nearly 2 million hectares, is unrivalled in the diversity of its life forms (Fig. 13). The Kruger Park is the flagship of the South African National Parks and home to an impressive number of species: 336 trees, 49 fish, 34 amphibians, 114 reptiles, 507 birds and 147 mammals (http://www.sanparks. org/parks/kruger/tourism/attractions.php). The Barberton Greenstone Belt The Barberton Greenstone Belt is located in the Lowveld Region of the Mpumalanga Province and represents one of the oldest and best preserved Archean volcano-sedimentary successions all over the world. It has longly been recognized as one of the key regions for understanding the processes relating to early crustal evolution and the development of life (Fig. 14 a/b). The volcano-sedimentary Onverwacht Group (15 km in thickness) at the base of the succession is subdivided into 6 formations. The lower three units (Tjakastad Subgroup) consist of komatiites and komatiitic/tholeiitic basalts erupted 3.5 Ga ago into an ancient oceanic seafloor environment (Fig. 14 c/d). A persistent sedimentary horizon, termed the Middle Marker splits up these units from the three upper formations (Geluk Subgroup) that are made up of repeated cycles of volcanic, volcaniclastic and sedimentary rocks. The entire Onverwacht Group is intruded by layered ultramafic complexes, which were mined for chrysotile. The Msauli Mine is still active today. The Fig Tree Group overlies the Onverwacht Group and consists of shales, greywackes, BIF, cherts and volcanic rocks. This unit was deposited in relatively deep water with sedimentary influx from island arcs (first primitive plate tectonic processes). In contrast the overlying Moodies Group sedimentary rocks were deposited by fluvial systems into mainly shallowwater continental environments. The rock succession mainly consists of conglomerates, quartzites, sandstones, shales, BIF and volcanic interlayers (Fig. 14 e). The entire suite has been deformed in multiple stages which produced large- and small-scale folds and faults. Metamorphic grade increases from greenschist facies in the central parts of the belt to amphibolite facies at its margins, where the condensed isograds generally parallel the contact with the granitoid plutons. At least four episodes of magmatic activity have been documented from the granitoid terrain surrounding the belt, each of which being closely associated with periods of tectonism and metamorphism within the belt. Major episodes of tectono-magmatic activity have been dated at ca. 3.45, 3.23 and 3.1 Ga, the earliest of which are commonly interpreted as a result of subduction-related crustal shortening (Fig. 14 b). Most of the deformation recorded within the belt, however, is believed to have occurred during the short-lived compressional episode at ca Ga, which coincides with the syndeformational deposition of the upper Fig Tree and Moodies Group sediments and the intrusion of the ca Ma old Kaap Valley tonalite (Fig. 14 b). This event was responsible for the upright, tight to isoclinal folding, the formation of thrust faults, and eventually resulted in the amalgamation of the northern and southern part of the greenstone belt along the Saddleback-Inyoka fault system. The emplacement of large volumes of sheet-like potassic granites, namely the ca. 3.1 Ga Nelspruit, Piggs Peak and Mpuluzi batholiths, marked the final stabilization of the greenstone belt and its surroundings. It has been suggested that this late-tectonic history of the belt was associated with a change from convergent to transtensional tectonics (Fig. 14 b). The entire Barberton Greenstone Belt was later covered by rocks of the Transvaal Supergroup (about 250 Ma ago) and thus protected it until about 50 Ma before present. Alluvial gold has been discovered in 1882 north of Barberton and in 1884 in quartz veins in the hills around Barberton. Some of the mines were founded over 100 years ago and are still mined to this day (Sheba, New Consort, Fairway) (Fig. 14 b). Barberton: Sheba mine (Barberton Gold Mines) The 3.1 Ga-old shear-zone related (orogenic) gold mineralization in the Barberton greenstone belt represents the oldest Fig. 14 a) Picturesque Barberton mountain land near Nelspruit. These 3500 million years old rocks preserve evidence of the birth of the continents some 1000 million years after the formation of our planet Malowniczy krajobraz górski Barberton koło Nelspruit. Skały mające 3500 milionów lat były świadkami narodzin kontynentów 1000 milionów lat po utworzeniu się naszej planety, b) Geological map of the Barberton greenstone belt (width of map is about 90 km). The location of major lode gold mines is marked with red stars (source unknown) Mapa geologiczna pasma zieleńcowego Barberton (szerokość mapy około 90 km). Główne kopalnie złota zaznaczone czerwonymi gwiazdami (źródło nieznane), c) Pillow lavas in komatiitic basalts of the Tjakastad Subgroup (Onverwacht Group). Location: Komati River valley Lawy poduszkowe w bazaltach komatytowych supergrupy Tjakastad (grupa Onverwacht). Lokalizacja: dolina rzeki Komati, d) Giant pillow with preserved flow-crack (Komati River valley) Ogromna poduszka z zachowanymi pęknięciami powstałymi w czasie stygnięcia lawy (dolina rzeki Komati), e) Archean carbonate-facies banded iron formation. Coin for scale Archaiczna wstęgowa ruda żelaza facji karbonatytowej. Moneta jako skala, f) Sheba mine: Drillcore with pervasive fuchsite alteration (green) Kopalnia Sheba: Rdzenie wiertnicze z wyraźnym zielonym zabarwieniem fuchzytem, g) Characteristic bladed olivine crystals in komatiitc lavas (spinifex-texture) Charakterystyczne kryształy oliwinu w lawach komatytowych ( tekstura spinifex), h) Bird tracks (more randomly oriented spinifex) near the top of individual lava flows Ślady ptaków (przypadkowo rozmieszczone tekstury spinifex) blisko powierzchni górnej pojedynczego potoku lawowego 16

17 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy a. b. c. d. e. f. g. h. 17

18 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy gold mineralization on Earth, and it is thought that similar ore deposits, now eroded, were the source of the Witwatersrand paleo-placer gold. Currently six gold mines are active in the Barberton greenstone belt: Fairview, Consort, Sheba (all with Barberton Gold Mines), and Agnes, Lily and Barbrook. The historical production of the Barberton area is 100 Moz = 300 t Au. The mineralization at Sheba consists of the mineral assemblage pyrite-arsenopyrite-quartz-carbonate-fuchsite. Green fuchsite alteration and quartz flooding are very pronounced (Fig. 14 f). Gold is mostly microscopic and bound to the sulfide minerals. The Sheba mine works on small-scale structures possibly related to the nearby regional Sheba fault, which separates Fig Tree rocks from Moodies quartzites. The host rock is clastic and volcanic with low-grade metamorphic overprint. Production is 10,000 t ore/month at a grade of g/t Au; output is kg Au monthly. Barberton: Komatiite According to the IUGS classification a komatiite is classified as an ultramafic volcanic rock with >18 wt% MgO. The term was originally applied to basaltic and ultramafic lavas by Viljoen & Viljoen (1969). Komatiites form the ultramafic portion of a magmatic suite, the komatiitic rock suite or series, which also includes mafic volcanic rocks called komatiitic basalts (Arndt et al., 1977). This rock type is recognized on the basis of mineralogical/ chemical features and textures/structures indicating extrusive origin, such as spinifex -texture, pillows, quenching/and volcaniclastic textures. The name spinifex derives from a spiky variety of grass found in Australia where similar komatiite volcanic rocks were discovered. Spinifex is normally built by long bladed olivine crystals (Fig. 14 g). Near the top of individual lava flows spinifex is normally more randomly oriented ( bird tracks ) (Fig. 14 h). Acknowledgements The financial contributions by the excursion fund of Technical University of Clausthal, and by the Rudolf-Vogel- Stiftung rendered this excursion possible. We thank for help in planning of this field trip (in alphabetical order): Carl Anhaeusser (Wits University, Johannesburg), Grant Cawthorn (Wits University, Johannesburg), Gaynore Cele (De Beers, Kimberley), Hartwig Frimmel (Würzburg University, Würzburg), Christian Gauert (University of the Free State, Bloemfontein), George Gilchrist (AngloGold Ashanti, Carletonville), Jens Gutzmer (Johannesburg University, Johannesburg), Lorraine Hutton (Kumba Resources, Sishen Mine), Dave Hutchinson (Johannesburg), Cornelia Kleyn (Anglo Platinum, Mokopane), Jochen Kolb (Technical University of Aachen, Aachen), Johan a. b. c. Fig. 15. a) Charming Hippo Water Front next to the Crocodile River inhabited by hippos Urocze Hippo Water Front blisko Rzeki Krokodylowej zamieszkałej przez hipopotamy, b) Breakfast at Hippo Water Front Śniadanie w Hippo Water Front, c) The Vito 1 crew; led by Professor Lehmann Załoga Vito 1 prowadzona przez profesora Lehmanna, d) The Kia crew; led by Daniel Hennig Załoga Kia prowadzona przez Daniela Henniga d. 18

19 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy Kruger (Wits University, Johannesburg), Roelf Le Roux (Barberton Mines, Barberton), Pierre Marais (Kumba Resources, Sishen Mine), Glen McGavigan (Kumba Resources, Sishen Mine), Jan van der Merwe (Foskor, Phalaborwa), Nathi Mntungwa (Kumba Resources, Sishen Mine), Ted Nohajer (Anglo Platinum, Mokopane), Thomas Oberthür (BGR, Hannover), Dominique Plouffe (De Beers, Kimberley), Johan Pretorius (Kumba Resources, Sishen Mine), Cobus van Rensburg (Vredefort Dome Tours and Trails, Parys), Chris Rippon (Sheba Mine, Barberton), Jock Robey (De Beers, Kimberley), Trevor Rowlands (De Beers, Cullinan), Alfred Sarila (Anglo Platinum, Mokopane), Wynand Smit (Kumba Resources, Sishen Mine), Sollie Terblanche (Implats, Rustenburg), Bill Trewick (AngloGold Ashanti, Carletonville), Karel Venter (Anglo Platinum, Mokopane), Seef Vermaak (Implats, Rustenburg), Pieter van Zyl (AngloGold Ashanti, Carletonville). Jan Golonka and Michał Krobicki is thanked for their offer to publish this paper. The quality of the paper largely benefited from their constructive comments. All students is thanked for cooperation and photo support. Streszczenie Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy Daniel Hennig Afryka Południowa jest wiodącym światowym producentem diamentów, złota i innych metali. Geologia tego kraju odzwierciedla historię Ziemi od najwcześniejszych czasów po dzień dzisiejszy. Geoturystyka staje się tam coraz popularniejsza, przyciągając turystów krajowych i międzynarodowych. Wśród nich znaleźli się studenci Uniwersytetu Technicznego w Clausthal. Trasa ich wycieczki przedstawiona jest na Fig. 1, w trakcie wycieczki zapoznali się oni z wieloma aspektami geoturystyki złożowej i górniczej. Złoto w basenie Witwatersrand (Fig. 2) W 1853 roku Piter Jacob Marais znalazł złoto w rzekach Jukskei i Krokodylowej na północ od Johannesburga. W 1897 roku Transwal dostarczał 24% światowej produkcji złota. Od czasu odkrycia wyprodukowano ton złota, co stanowi 45% złota wydobytego na całej Ziemi. Ruda złota w Południowej Afryce jest rozlokowana w trzydziestu pokładach zwanych w lokalnej górniczej terminologii reef. Pokłady te rozmieszczone są wewnątrz sekwencji metasedymentów (supergrupa Witwatersrand) miąższości ponad 7000 m, które osadzały się w okresie od 3 do 2,7 miliardów lat temu. Kopalnie złota są najgłębszymi na świecie, wydobycie sięga 3600 m pod powierzchnią.. Kopalnie Mponeng i Tau Tona (AngloGold Ashanti) Kopalnie te (Fig. 2, 3) znajdują się na południe od Carlotenville. Wydobywają one złoto z głębokości 2200 do 3600 m. Kopalnia Tau Tona (Wielki lew w języku Soho) zatrudnia 5600 górników pracujących w tunelach o łącznej długości 800 km. Planuje się pogłębienie kopalni do 3900 m, co będzie stanowiło absolutny rekord światowy. Struktura impaktowa Vredefort Kopuła Vredefort jest kolistą strukturą (Fig. 4) szerokości 90 km zawierającą skały powstałe w wyniku szokowego, uderzeniowego metamorfizmu. Obramowanie składa się z nachylonych metasedymentów supergrup Witwatersrand i Ventersdorp. Jądro zbudowane jest z granitognejsów archaiku. Struktura powstała w wyniku uderzenia meteorytu 2 miliardy lat temu. Jest to więc, najstarsza i największa struktura impaktowa na Ziemi. Kimberley (De Beers) Pierwszy diament znaleziono w Południowej Afryce w dolinie rzeki Vaal koło Kimberley w 1867 roku. Rozpoczęło to kilka lat później prawdziwą gorączkę diamentową. Odkryto wkrótce kominy wulkaniczne wypełnione diamentonośnym kimberlitem. Rozlokowane są one wokół miasta Kimberley (stąd nazwa kimberlit) nazwanego tak na cześć Lorda Kimberley, gubernatora brytyjskiej kolonii Cape Province. Większość kominów kimberlitowych powstała w kredzie, podczas rozpadu superkontynentu Gondwana. W liczącym 90 milionów lat kimberlicie ulokowana została kopalnia Big Hole (Fig. 5), niegdyś najgłębsza na świecie (1097 m), obecnie zamknięta, stanowiąca obiekt geoturystyczny. Podziwiać tu można niemal pionowe krawędzie komina przecinającego archaiczne skały supergrupy Ventersdorp przykryte przez mezozoiczne łupki z Dwyka. Hałdy wokół kopalni (Fig. 5 e) wciąż zawierają sporo (20 ct na 100 t) diamentów. Kopalnia rudy żelaza Sishen Kopalnia ta (Fig. 6, 7) eksploatuje charakterystyczną dla prekambru wstęgową rudę żelaza (BIF bander iron formation) powstałą około 2.2 miliarda lat temu. Ogromna kopalnia wydobywa 200,000 ton rudy dziennie. Kopalnia diamentów Cullinan (De Beers) Komin kimberlitowy w Cullinan liczy sobie 1.18 miliarda lat zawierając najstarszy diamentonośny kimberlit na świecie. W kopalni wydobyto wiele dużych rozmiarów diamentów, w tym największy dotychczas znaleziony diament Cullinan (Fig. 8), ważący przed obróbką 3601ct, czyli 621 g. Oryginalny diament został pocięty na 9 wielkich i 96 mniejszych kamieni. Największe brylanty pochodzące z tego diamentu zwane Gwiazdy Afryki są własnością brytyjskiej rodziny królewskiej. Kompleks Bushveld: Gigantyczna intruzja warstwowanych maficznych skał magmowych Liczący 2.5 miliarda lat kompleks Bushveld (Fig. 9) zajmujący obszar km 2 jest największą na świecie intruzją warstwowanych skał maficznych. Można tu podziwiać ultramaficzne piroksenity, dunity i harcburgity. Występują tu również chromity i pegmatyty zawierające bogate złożachromu, platyny, wanadu, tytanu, żelaza i innych metali. Kopalnia platyny Impala (Implats) Dwa pokłady są eksploatowane w kopalni Impala (Fig. 10) Merensky Reef i warstwa chromitowa UG2. Merensky Reef składa się z warstwy chromitowej podścielonej anortozytem i norytem anortozytowym a przykrytej piroksenitem skaleniowym. Reef UG2 położony jest m poniżej. Grubość 19

20 Południowa Afryka geoturystyka dla smakoszy drobnoziarnistej warstwy chromitowej wynosi tu cm. Kopalnia produkuje 16 milionów to rudy zawierającej 1,1 milionów uncji platyny uncji palladu, ren oraz nikiel. Kopalnia platyny Potgietersrust / odkrywka Sandsloot (Anglo Platinum) Kopalnia Potgietersrust (Fig. 11) jest jedynym producentem platyny w północnym skrzydle kompleksu Bushveld. Właściciel kopalni, spółka Anglo Platinum, wytwarza połowę produkcji platyny w Południowej Afryce. Z kolei Afryka Południowa zaspokaja 75% światowego zapotrzebowania. Wydobycie pochodzi z kilku odkrywek, z których największą jest Sandslot (Fig. 11 c, d), gdzie ruda znajduje się na kontakcie kompleksu Bishveld z paleoproterozoicznym dolomitem. Kompleks Phalaborwa Kompleks Phalaborwa (Fig. 12) jest liczącą 2050 milionów lat intruzją trzech wulkanicznych kominów w skały granitowe kratonu Kaapvaal. Centralna część kompleksu składa się z karbonatytu zawierającego miedź w takich minerałach jak bornit, chalkopiryt i waleryt. Otoczona jest skała zwaną foskorytem zbudowaną z karbonatytowych żył z magnetytem i oliwinem. Kopalnia Phalaborwa produkuje rudy żelaza, miedzi, uranu a także apatyty i wermikulit (połowa produkcji światowej). Narodowy Park Kruger W drodze do Barberton wycieczka niemieckich studentów odwiedziła Narodowy Park Kruger, gdzie można zobaczyć wiele dziko żyjących afrykańskich zwierząt. Park ten, założony w 1898 roku, a zajmujący powierzchnię blisko dwóch milionów hektarów jest jednym z najlepszych w Afryce. Park Kruger zamieszkuje 49 gatunków ryb, 34 płazów, 114 gadów, 507 ptaków i 147 ssaków. Rośnie tu również 336 gatunków drzew. Pasmo zieleńcowe Barberton Pasmo to znajduje się w regionie Lowveld w Prowincji Mpumalanga (Fig. 14 a/b) i reprezentuje jedną z najstarszych i najlepiej zachowanych wulkanosedymentacyjnych sukcesji świata. Znajdujące się tu skały mające 3500 milionów lat były świadkami narodzin kontynentów 1000 milionów lat po utworzeniu się naszej planety. Występują tu komatyty, bazalty, skały ultramaficzne, wulkanoklastyczne i osadowe. W bazaltach komatytowych można zaobserwować piękne przykłady law poduszkowych (Fig. 14 c-d). Metamorfizm wzrasta od facji zieleńcowej w środkowej części do facji amfibolitowej na obrzeżeniach. Występują tu najwcześniejsze na Ziemi ślady tektoniki płyt, w tym subdukcji i łuków wyspowych. Krótki okres kompresji, około 3320 milionów lat temu przyczynił się do postania fałdów, nasunięć, uskoków a także sedymentacji synorogenicznej. W końcowym etapie (około 3100 milionów lat temu) formowania się pasma utworzyły się batolity granitowe. Barberton: Kopalnia Sheba (Barberton Gold Mines) Aluwialne pokłady złota zostały odkryte na północ od Barberton w 1982 roku, a w roku 1884 znaleziono złoto w żyłach kwarcowych. Założone wówczas kopalnie funkcjonują do dzisiaj. Należy do nich kopalnia Sheba. Mineralizacja złota jest związana z orogeneza pasma Barberton i jest najstarszą (3100 miliona lat) tego rodzaju mineralizacją na Ziemi. Ziarna złota są wielkości mikroskopijnej, związane są z zespołem minerałów piryt-arsenopiryt-kwarc-weglanyfuchzyt. Fuchzyt nadaje skale wyraźne zielone zabarwienie (fig. 15 f). W rejonie Barberton wyprodukowano dotychczas 300 ton złota. Kopalnia Sheba produkuje obecnie kg złota miesięcznie. Barberton: Komatyt Komatyt według klasyfikacji IUGS jest skałą ultramaficzną zawierającą ponad 18% MgO. Nazwa pochodzi od rzeki Komati w Afryce Południowej. Komatyt tworzy ultramaficzną część komatytowej sekwencji magmowej, zawierającej również bazalty komatytowe (fig 14c-d, g-h). W dolinie rzeki Komati można obserwować komatytowe lawy poduszkowe z charakterystycznymi kryształami oliwinu ( tekstura spinifex, Fig. 14 g). Nazwa spinifex pochodzi od traw w Australii, gdzie podobne skały wulkaniczne zostały odkryte. Tekstury te często przypominają ślady ptaków (Fig. 14 h). Literatura (References) Arndt, N.T., Naldrett, A.J. & Pyke, D.R., Komatiitic and iron-rich tholeiitic lavas of Munro Township, northeast Ontario. Journal of Petrology: 18: Cawthorn, R.G., The Phalaborwa Complex, In: Viljoen, M.J. & Reimold, W.U., An Introduction to South Africa`s Geological and Mining Heritage, Mintek. Cawthorn, R.G., Barnes, S.J., Ballhaus, C. & Malitich, K.N., Platinum Group Element, Chromium, and Vanadium Deposits in Mafic und Ultramafic Rocks. Economic Geology 100th Anniversary Volume. Frimmel, H.E., Groves, D.I., Kirk, J., Ruiz, J., Chesley, J. and Minter, W.E.L., The Formation and Preservation of the Witwatersrand Goldfields, the World`s Largest Gold Province. Economic Geology 100th Anniversary Volume. Handley, J.R.F Historic Overview of the Witwatersrand Goldfields. Mendelsohn, F. & Potgieter, C.T., Sites of Geological and Mining Interest on The Central Witwatersrand, The Geological Society of South Africa. Ramdohr, P., Neue Beobachtungen an Erzen des Witwatersrands in Südafrika und ihre genetische Bedeutung. Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin: 5. Reimold, W.U. & Gibson, R.L., Meteorite Impact! The danger from space and South Africas`s Mega-Impact, Chris van Rensburg Publications (Pty) Ltd. Johannesburg, Republic of South Africa. Viljoen, M.J. & Viljoen, R.P., The geology and geochemistry of the lower ultramafic unit of the Onverwacht Group and a proposed new class of igneous rock. Geological Society of South Africa. Special publication, Upper Mantle Project; 2: Viljoen, M.J. & Reimold, W.U., An Introduction to South Africa`s Geological and Mining Heritage, Mintek. Internet resources: au_cp_op_structure/au_cp_structure_main.asp&related=true). Global+Operations/De+Beers+Mines/Cullinan.htm 20

Spis treści Contents

Spis treści Contents nr 2 (5) 2006 r. Spis treści Contents Zofia Alexandrowicz Geopark nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives)... 3 Geopark kategoria ochrony przyrody wspierająca

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica cena: 10 zł (w tym VAT 0%) Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 1 (12) 2008 nr 1 (12) 2008 r. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents nr 2 (9) 2007 r. Spis treści Contents Marek Łodziński Atrakcje geoturystyczne południowego Madagaskaru... 3 Geotouristic attractions of the southern part of Madagascar Piotr Migoń Zjawiska krasowe parku

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale

Bardziej szczegółowo

University Spitsbergen Expeditions

University Spitsbergen Expeditions Piotr Zagórski, Kazimierz Pękala, Janina Repelewska-Pękalowa and Michał Łuszczuk Piotr Zagórski Kazimierz Pękala Janina Repelewska-Pękalowa Michał Łuszczuk 1. Maria Curie-Skłodowska University Spitsbergen

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy ISSN 1644-4183 STYCZEŃ / LUTY January / february (35) 2014 Kielce Szlak MuzeÓw / The trail of Museums Innsbruck Białe szaleństwo / Snow frenzy Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl wyspa z wielką historią

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja VOLUMEN 13, NUMER 4 2012 W R O C Ł AW 2012 RADA NAUKOWA SCIENTIFIC COMMITTEE PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ SCIENTIFIC COMMITTEE CHAIRMAN prof.

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 38 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32

ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32 Waldemar Ossowski 9 ARCHAEOLOGICAL UNDERWATER EXCAVATION OF WRECK W-32 ARCHEOLOGICZNE BADANIA PODWODNE WRAKA W-32 THE ORIGINS AND HISTORY OF SHIPWRECK EXCAVATIONS IN POLAND UP TO 1994 The development of

Bardziej szczegółowo

Hydropower and its development

Hydropower and its development Hydropower and its development Author Janusz Steller Keywords hydropower, hydroelectric power plant, hydroelectric set, hydropower potential Abstract Even if the documented history of hydropower reaches

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ORLIKA GRUBODZIOBEGO

OCHRONA ORLIKA GRUBODZIOBEGO CONSERVATION OF THE GREATER SPOTTED EAGLE Proceedings of the International Workshop Goniądz, Poland 25-27th January 2012 ЗАЩИТА БОЛЬШОГО ПОДОРЛИКА Материалы Международного Семинара, Польша 25-27 января

Bardziej szczegółowo

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 8 th Plenary Meeting of PROS On October 21 st, the PROS gathered at the second semi-annual plenary meeting in 2010 with the following

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Centralne Archiwum Geologiczne... 44 Bazy danych... 45 Biblioteka Geologiczna... 49 Infrastruktura informatyczna... 50

Centralne Archiwum Geologiczne... 44 Bazy danych... 45 Biblioteka Geologiczna... 49 Infrastruktura informatyczna... 50 Spis treści Contents Słowo wstępne Dyrektora.................... 3 Podstawowe informacje...................... 5 Finanse................................... 6 Kadra.................................... 6

Bardziej szczegółowo

Real Estate Review. Our Knowledge is your Property 2007 POLAND HOTELS

Real Estate Review. Our Knowledge is your Property 2007 POLAND HOTELS Real Estate Review 2007 POLAND ECONOMY RETAIL BUILDING CONSULTANCY HOTELS OFFICE INDUSTRIAL INVESTMENT Our Knowledge is your Property Colliers International Central & Eastern Europe Location Map Tallinn

Bardziej szczegółowo

POTENTIAL OF TOURISM

POTENTIAL OF TOURISM UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 592 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 14 POTENTIAL OF TOURISM POTENCJAŁ TURYSTYCZNY SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli

Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli 04 10 temat numeru 16 19 organizacje biznesowe i gospodarcze 24 MŚP 26 31 35 innowacje 38 42 45 47 Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło

Bardziej szczegółowo

SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION

SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION Waldemar Cudny* * Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

Self-healing materials as biomimetic smart structures

Self-healing materials as biomimetic smart structures Self-healing materials as biomimetic smart structures Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Foundry Research Institute Krakow 2014 Published under the aegis of the World Foundry Organization, Commission 8.1

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 34 / 2013 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo