Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology"

Transkrypt

1

2 Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management at Rzeszow University of Technology Humanities and Social Sciences Grzegorz OSTASZ Chairman (Poland) Justyna STECKO Editorial asisstant (Poland) members: Alla ARISTOVA (Ukraine), Heinrich BADURA (Austria), Guido BALDI (Germany) Aleksander BOBKO (Poland), Zbigniew BOCHNIARZ (USA) Viktor CHEPURKO (Ukraine), Wilem J.M. HEIJMAN (The Netherlands) Tamara HOVORUN (Ukraine), Beatriz Urbano LOPEZ DE MENESES (Spain) Nicanor Ursua LEZAUN (Spain), Józef MANDZIUK (Poland) Aleksandr MEREZHKO (Ukraine), Nellya NYCHKALO (Ukraine) Annely ROTHKEGEL (Germany), Josef SABLIK (Slovakia) Henryk SKOROWSKI (Poland), Mykoła STADNIK (Ukraine) Beata SZLUZ (Poland), Anatoliy TKACH (Ukraine), Michael WARD (Ireland) Editor in Chief Grzegorz OSTASZ (Poland) Editorial Committee (Thematic editors) Stanisław GĘDEK (Poland), Aleksandr GUGNIN (Poland) Waldemar PARUCH (Poland), Krzysztof TERESZKIEWICZ (Poland) Editorial assistant Justyna STECKO (Poland) Statistical editor Tomasz PISULA (Poland) Members of editorial staff Andrzej GAZDA (Poland), Agata GIERCZAK (Poland) Marta POMYKAŁA (Poland), Beata ZATWARNICKA-MADURA (Poland) Language editors Glyn David GRIFFITHS (The United Kingdom), Tatiana GUGNINA (Poland) Alewtina ŁAWRINIENKO (Russia), Ruth MALOSZEK (Germany) Magdalena REJMAN-ZIENTEK (Poland), Anna ROMAN (Poland) Project of the cover Damian GĘBAROWSKI The printed version of the Journal is an original version. p-issn e-issn Publisher: Publishing House of Rzeszow University of Technology, 12 Powstanców Warszawy Ave., Rzeszow ( Editorial Office: Rzeszow University of Technology, The Faculty of Management, 10 Powstańców Warszawy Ave., Rzeszów, phone: , Additional information and an imprint p. 271

3 Humanities and Social Sciences 2014 HSS, vol. XIX, 21 (2/2014) April June SPIS TREŚCI Od Komitetu Redakcyjnego..7 Małgorzata Baran, Mateusz Flankowski: Przegląd systemów e-government w wybranych krajach... 9 Анна Чечельницкая: Психоисторический дискурс украинской истории.25 Любовь Чернова: Влияние идентичности на патриотические чувства студенческой молодежи в транзитивном обществе.. 35 Anna Dziama, Magdalena Rejman - Zientek: Implementation of clil at the university level: the case of logistics course Paweł Gajewski: Kryzys finansowy a determinanty oprocentowania obligacji rządowych w strefie euro Agata Gemzik-Salwach, Paweł Perz: Wykorzystanie metody DEA do analizy efektywności zarządzania ryzykiem w wybranych bankach.. 71 Andriy Gerasymchuk, Nataliia Gerasymchuk: Forms and specifics of resource provision of economic subjects in agriculture 81 Анна Голубчик: Управление развитием коллективной памяти европейского сообщества: опыт для Украины Aлександр Гугнин, Юлия Лисневская: Имидж политического лидера базовые категории, Andrzej Janociński: Wschodni sąsiedzi Polski a bezpieczeństwo Europy w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego..113 Николай Козловец: Модернизация украинского общества как императив социальной эволюции Tomasz Kuczur: Political offense and the shape of the political system. Reflections on the subject and subject matter theory. Part Леся Люта: Изменение образа жизни как детерминанта развития социальной работы

4 Ireneusz Nowak: Pełnomocnik do spraw doręczeń w procedurze podatkowej..161 Waldemar Paruch: Authoritarianism in Europe ine the twentieth century: a politicalscience analysis of the characteristics of the political system (part 1) Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec: Udział radzieckich resortów siłowych w puczu sierpniowym 1991 roku. Część Sabina Rokita: Wykorzystanie elementów analizy finansowej do oceny kondycji mikroprzedsiębiorstwa na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz obligatoryjnych ewidencji pomocniczych Andrzej Sołtys: Znaczenie analogii dla określenia punktu wyjścia w quarta via Justyna Stecko: Artur Schopenhauer jako twórca prawdziwej filozofii zła w interpretacji Mariana Zdziechowskiego 243 Artur Woźny, Magdalena Dobosz, Andrzej Pacana: Wpływ hałasu na jakość pracy..251 Lesia Zaburanna, Irina Evtyukova: Оценка конкурентоспособности услуг субъектов туристического предпринимательства в сельской местности (по элементу «качество»)

5 Humanities and Social Sciences 2014 HSS, vol. XIX, 21 (2/2014) April June CONTENTS From the Editorial Committee.. 7 Małgorzata Baran, Mateusz Flankowski: The overview of e-government systems in the selected countries.. 9 Аnna Czeczelnicka: Psychohistorical discourse of the Ukrainian history Lubow Czernowa: Influence on identity patriotic feelings students in transition society...35 Anna Dziama, Magdalena Rejman - Zientek: Implementation of clil at the university level: the case of logistics course Paweł Gajewski: Financial crisis and determinants of government bond yields in the euro area.. 53 Agata Gemzik-Salwach, Paweł Perz: The use of DEA method for analysis of effectiveness of risk management in selected banks. 71 Andriy Gerasymchuk, Nataliia Gerasymchuk: Forms and specifics of resource provision of economic subjects in agriculture 81 Anna Golubchyk: The management of European community collective memory development: the experience for Ukraine...91 Alaksandr Gugnin, Julia Lisniewska: Image political leader: basic categories..103 Andrzej Janociński: Eastern neigbours of Poland and the security of Europe in political toughs of Julius Mieroszewski..113 Mykola Kozlovec: Modernization of Ukrainian society as a social evolution imperative. 123 Tomasz Kuczur: Political offense and the shape of the political system. Reflections on the subject and subject matter theory. Part Lesya Lyuta: Way of life change as a determinant of social work development.. 145

6 Ireneusz Nowak: Process agent in a tax procedure Waldemar Paruch: Authoritarianism in Europe ine the twentieth century: a politicalscience analysis of the characteristics of the political system (part 1)..177 Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec: Participation of soviet force s departments in the "august coup" of Part Sabina Rokita: Using elements of financial analysis for estimation financial form of microenterprise in foothold about information from tax book of income and outgoings and other obligatory subsidiary records Andrzej Sołtys: The importance of analogy to determine the starting point in quarta via..233 Justyna Stecko: Arthur Schopenhauer as the creator of the true philosophy of evil in the interpretation of the Marian Zdziechowski Artur Woźny, Magdalena Dobosz, Andrzej Pacana: Influence of noise on the quality of work Lesia Zaburanna, Irina Evtyukova: Estimation of the competitiveness of tourist services businesses in rural areas (the element of "quality")

7 From the Editorial Committee We are giving you the next 21st (2/2014) issue of the Scientific Journal of the Faculty of Management at the Rzeszow University of Technology entitled "Humanities and Social Sciences". The aim of the Publisher is to raise the merits and the international position of the quarterly published by the Faculty of Management, that is why we are still developing the cooperation with foreign team of reviewers, as well as an international Scientific Council. The articles published in this publication are devoted to the broader issues of humanities and social sciences. They are the result both of theoretical and empirical research. The covered subjects vary considerably, reflecting the interdisciplinary nature of the Journal. We do hope that the published papers will meet your kind interest and will be an inspiration to further research and fruitful discussions. On behalf of the Editorial Board of "Humanities and Social Sciences" we would like to thank the Authors for sending the results of their research. We would like to express particular gratitude to the Reviewers for their valuable feedback that greatly contributed to increasing values of the scientific publications. With compliments Editorial Committee

8 Humanities and Social Sciences 2014 HSS, vol. XIX, 21 (2/2014), pp.9-23 April June Małgorzata BARAN 1 Mateusz FLANKOWSKI 2 PRZEGLĄD SYSTEMÓW E-GOVERNMENT W WYBRANYCH KRAJACH Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz internetu umożliwia szybszą komunikację i wymianę danych w społeczeństwie. Nowoczesna informatyzacja ma na celu wzrost efektywności i jakości pracy, przejrzystości i jawności działania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania. Rozwój informatyzacji ma także wpływ na rozwój administracji publicznej. Obecnie administracja publiczna musi być gotowa na stawienie czoła współczesnym problemom, tak aby można było ją określać jako nowoczesną. Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi, jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Ich udostępnianie powinno służyć realnej poprawie w kontaktach obywatela z urzędem oraz pomagać w przyspieszeniu procedur związanych z załatwianiem spraw urzędowych. Za to odpowiedzialne są właśnie systemy e-governement. Celem artykułu jest ukazanie różnych rozwiązań systemów e-government funkcjonujących w wybranych krajach na świecie. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu przedstawiono osiem wybranych krajów cechujących się wysokim wskaźnikiem E-government Development Index (EGDIE-government Development Index). Są to kolejno: Australia, Dania, Hiszpania, Holandia, Korea Południowa, Singapur, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Dla każdego kraju wskazano dokumenty prawne, na których podstawie możliwy był rozwój systemów e-government, opisano główny portal e-administracji oraz wskazano istniejące portale poboczne, a także podano wartości wskaźnika EGDI z lat 2012 i Nie wszystkie systemy informacji publicznej są takie same. Występują tu następujące kategorie: system scentralizowany, zdecentralizowany, sieciowy, nakierowany na e- uczestnictwo, nakierowany na e-usługi. I tak na przykład system amerykański jest systemem zdecentralizowanym, gdzie obok jednego głównego portalu są także inne, skierowane do różnych grup odbiorców (strony dla obywateli, przedsiębiorców), natomiast e-administracja w Hiszpanii jest systemem scentralizowanym, a więc istnieją portale skierowane do wszystkich obywateli hiszpańskich, nie ma podziału na konkretne grupy odbiorców. Niniejsze opracowanie, przedstawiające różne rozwiązania systemów e-government na świecie, może stanowić teoretyczną podstawę dla innych, nowo powstających modeli. Słowa kluczowe: administracja publiczna, e-government, systemy e-government, usługi publiczne. 1 Dr inż. Małgorzata Baran, Zakład Ekonomii i Podstaw Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 13, Rzeszów, tel , autor korespondencyjny: 2 Mateusz Flankowski, student, Administracja, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 13, Rzeszów.

9 10 M. Baran, M. Flankowski 1. WPROWADZENIE Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz internetu umożliwia szybszą komunikację i wymianę danych w społeczeństwie. Procesy te mają znaczący wpływ na wszystkie sfery ludzkiej aktywności. Korzyści, jakie niesie za sobą rozwój nowoczesnych technik i narzędzi komunikacji, stają się szansą także dla sektora usług publicznych. Nowoczesna informatyzacja ma na celu wzrost efektywności i jakości pracy, przejrzystości i jawności działania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania. Obecnie administracja publiczna musi być gotowa na stawienie czoła współczesnym problemom, tak aby można było ją określać jako nowoczesną. Najważniejszym zadaniem więc, przed jakim stoi, jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Ich udostępnianie powinno służyć realnej poprawie w kontaktach obywatela z urzędem oraz pomagać w przyspieszeniu procedur związanych z załatwianiem spraw urzędowych 3. Termin e-government oznacza, że administracja publiczna w procesach wymiany informacji i świadczenia usług publicznych korzysta z rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT, Information and Communication Technologies). Celem artykułu jest ukazanie różnych rozwiązań systemów e-government funkcjonujących w wybranych krajach na świecie. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu przedstawiono osiem wybranych krajów cechujących się wysokim wskaźnikiem E-government Development Index (EGDI). Dla każdego kraju wskazano dokumenty prawne, na których podstawie możliwy był rozwój systemów e-government, opisano główny portal e-administracji, wskazano istniejące portale poboczne, a także podano wartości wskaźnika EGDI z lat 2012 i POJĘCIE E-GOVERNMENT I WSKAŹNIK EGDI W najprostszym rozumieniu e-government oznacza dostarczanie informacji i usług publicznych przez internet 4. Główny Urząd Statystyczny definiuje ten termin jako wykorzystywanie ICT w połączeniu ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami w administracji publicznej w celu usprawnienia usług publicznych i procesów demokratycznych oraz silniejszego wsparcia programów tworzonych przez administrację publiczną 5. Grodzka postuluje istnienie dwóch podstawowych koncepcji e- government wąskiej i szerokiej. Stany Zjednoczone oraz państwa azjatyckie (Japonia, Korea) koncentrują się głównie na kwestii zapewnienia dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Natomiast OECD, ONZ oraz UE znacznie szerzej traktują ten termin, na przykład Komisja Europejska zwraca uwagę, że e-government to wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych 3 E. Lulewicz, E-administracja szanse i zagrożenia, [w:] E-administracja szanse i zagrożenia, red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s M. Luterek, E-government. Systemy informacji publicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s

10 Przegląd systemów 11 umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, wzmocnienia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia polityki państwa 6. Rada Europy posługuje się pojęciem e-governance dla podkreślenia znaczenia relacji pomiędzy państwem a obywatelem. Akcent w definiowaniu tego terminu położony zostaje na aspekty i zjawiska e-demokracji oraz kontakty państwo społeczeństwo. W języku polskim termin e-government utożsamiany jest z pojęciem e-administracji (elektroniczna administracja, cyfrowa administracja). Nie jest to precyzyjne sformułowanie. E-government obejmuje usługi oferowane również przez sektor budżetowy, które często wychodzą poza zakres funkcjonowania powszechnie rozumianej administracji 7. Termin e-government należy zatem rozumieć jako elektroniczny system informacji i usług publicznych. Pomiar rozwoju i stanu systemu e-government oparty jest na wskaźnikach prostych i złożonych. Kluczem doboru mierników prostych jest ich zorientowanie na kwestie ekonomiczne, informatyczne i prawne oraz te związane z sektorem publicznym. Jednym z nielicznych wskaźników złożonych, opisującym rozwój elektronicznych systemów informacji usług publicznych, jest wskaźnik E-government Development Index (EGDI) opracowany przez United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Matematycznie wskaźnik jest średnią ważoną z trzech najistotniejszych dla systemów e-government wskaźników prostych: zakresu i jakości usług on-line (OSI, Online Service Index), rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej (TII, Telecommunication Infrastructure Index) oraz kapitału ludzkiego (HCI, Human Capital Index). Każdy z tych wskaźników wyznacza się na podstawie oceny komponentów tematycznie związanych z tymi wskaźnikami 8. Ogólnie wskaźnik EGDI przyjmuje wartości w przedziale (0,1). 3. PRZEGLĄD SYSTEMÓW E-GOVERMENT W WYBRANYCH KRAJACH 3.1. Australia W australijskim systemie informacji publicznej ważną rolę odgrywa dokument Freedom of Information Act, wprowadzony w 1982 r. Gwarantuje on dostęp do informacji publicznych dotyczących jednostek publicznych, z wyjątkiem tych informacji, których ochrona jest niezbędna ze względu na interes publiczny lub prywatny. Obywatele mają między innymi prawo dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania departamentów rządowych, pracy ministrów i agencji rządowych. W roku 2000 przyjęto strategię Government Online, zawierającą zasadę minimum informacyjnego Online Information Service Obligation (OISOs) 9, zawierającą rodzaje informacji, jakie powinny być udostępniane w formie online na stronach internetowych instytucji rządowych. Informacje publikowane są na stronie Web Publishing Guide, gdzie panują określone standardy w stosunku do treści i formy, zależnie od rodzaju strony 6 D. Grodzka, E-Administracja w Polsce, A30003C8B7F/$file/3_19.pdf, s Por. M. Marciniak, Rozwój i wykorzystanie rozwiązań e-government w polskiej administracji publicznej, [w:] Kultura i Administracja w przestrzeni społecznej internetu, red. J. Kinal, Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s s

11 12 M. Baran, M. Flankowski internetowej. Osobne wymogi dotyczą stron instytucji (np. informacja o instytucji, informacje dotyczące funkcjonowania instytucji, informacje teleadresowe danej instytucji, informacje prasowe, publikacje danej instytucji) oraz stron międzyinstytucjonalnych, inicjatyw i programów (np. informacje na temat instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie witryną, informacje teleadresowe potrzebne do realizacji usług, informacje dla obywateli pokazujące prawa, korzyści i obowiązki wynikające z relacji państwo obywatel). Są podane także ogólne wymogi dla wszystkich stron, na przykład informacje dotyczące ochrony praw autorskich, prywatności użytkowników itp. 10. Dokładne zasady udostępniania informacji przez instytucje publiczne zawiera przyjęty w 2002 roku Public Records Act 11, którego celem jest zapewnienie, żeby rejestry publiczne były wykonywane, zarządzane, utrzymywane i zachowywane w formie użytkowej dla obecnych i przyszłych pokoleń. Sprzyja on także spójności i odpowiedzialności w prowadzeniu dokumentacji stosowanych praktyk całego rządu. Głównym portalem w Australii jest Australia.gov.au, działającym od 2002 roku. Portal zawiera około 900 stron internetowych zawierających między innymi informacje na temat rządu australijskiego, rządu wybranego stanu itp. Portal jest własnością Departamentu Finansów, który nim zarządza. Australia.gov.au umożliwia łatwy dostęp do wszystkich informacji rządu, internetowej książki teleadresowej, stron internetowych różnych instytucji oraz pracowników. Australijski system e-government charakteryzuje się przewagą stron skierowanych do konkretnych grup odbiorców. Informacje są zblokowane w takich sekcjach, jak: strona startowa (Home), usługi (Services), ludzie (People), tematy (Topics), informacje o Australii (About Austalia), katalogi (Directories), publikacje (Publications), nowości i media (News and Media). Na stronie startowej znajduje się także tak zwany szybki start (Quick Start) umożliwiający szybki dostęp do informacji związanych z takimi grupami tematycznymi, jak: mieszkańcy (Residents), usługi publiczne on-line (mygov), użytkownicy (Visitors), biznes (Business), ogólne wiadomości dotyczące Australii (About Australia), nagłe wypadki (Emergencies). Sprawne poruszanie się po portalu ułatwia ogólnie dostępna wyszukiwarka usług i informacji. Centralizacja systemu e-government w Australii ma głównie charakter horyzontalny przejawia się to wspólnym portalem dla wszystkich typów usługobiorców: obywateli, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego. Wskaźnik EGDI dla tego systemu wynosił 0,8390 w roku Obecnie wynosi 0,9103, co świadczy o jego ciągłym rozwoju Dania Duńczycy są narodem otwartym na nowe technologie teleinformacyjne. Wiele nowych rozwiązań cyfrowych przekształcanych jest tak, aby były dostępne dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców. Duński sektor publiczny jest jednym ze światowych liderów w przyjmowaniu i wdrażaniu nowych e-usług. Wszystkie te cechy świadczą o dużych możliwościach rozwojowych sektora IT. Na lata Rząd Danii w porozumieniu z lokalnymi władzami wprowadził plan rozwoju sektora e-government na terenie całego kraju. Postuluje w nim między innymi zmiany druków i 10 M. Luterek, op. cit., s https://www.legislation.qld.gov.au/legisltn/current/p/publicreca02.pdf

12 Przegląd systemów 13 formularzy papierowych w urzędach na rozwiązania cyfrowe, co ma wpłynąć na oszczędność czasu i pieniędzy obywateli i organów administracji państwowej. Wprowadzono technologię dobrobytu (welfare technology) w celu modernizacji i optymalizacji usług publicznych, takich jak szkolnictwo, służba zdrowia czy opieka socjalna. Organy rządowe zostały zobligowane do korzystania z najnowszych technologii zarówno w swojej działalności, jak i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu systemów równoległych 12, jak również wpływa na obraz urzędów i agencji rządowych, które dzięki swojej współpracy mają być lepiej postrzegane przez społeczeństwo 13. Borger.dk to portal skierowany do obywateli, gdzie mogą znaleźć informacje o usługach publicznych za pomocą inteligentnej wyszukiwarki. Celem portalu jest ułatwienie poruszania się w ramach sektora publicznego. Każdy zainteresowany może założyć swoją stronę (My Page) na witrynie głównego portalu. Po wypełnieniu kwestionariusza danych osobowych i uzyskaniu bezpiecznego podpisu cyfrowego obywatele uzyskują łatwy dostęp do spersonalizowanych danych i usług, takich jak kwestie podatkowe czy rejestr cywilny. Ciekawą funkcją jest możliwość wyświetlania wymiany danych pomiędzy obywatelem a urzędem czy informacji o pobieranych usługach medycznych. Używanie platformy My Page niesie korzyści nie tylko dla obywateli, ale również dla urzędów. Oprócz zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji, urzędy mogą wykorzystywać bezpieczne ramy strony do komunikacji z obywatelem oraz wprowadzania nowych rozwiązań. Interesującą propozycją dla przedsiębiorców jest system NemHandel. Jest to technologia e-biznes, która ułatwia tworzenie i wysyłanie faktur bezpośrednio z komputera za pomocą internetu. NemHandel ma zastąpić mniej opłacalne rozwiązania, takie jak: faktury papierowe czy cyfryzację faktur za pomocą skanera. NemLog-in jest platformą wymiany informacji i danych pomiędzy regionami i państwem. Wystarczy raz się zalogować w systemie, aby otrzymać dostęp do wszystkich rozwiązań samoobsługowych. System rejestruje dane o użytkowniku między innymi rodzaj odwiedzanych stron, czas przebywania w sieci, które następnie przechowywane są przez 6 miesięcy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i poprawy rozwiązań e-government na przyszłość 14. Portalem, z jakim najczęściej mają kontakt obcokrajowcy, jest denmark.dk. Istnieje możliwość wyboru preferowanego języka z 8 możliwych, co znacząco ułatwia poruszanie się na stronie. Znajdują się tam podstawowe informacje na temat Danii, społeczeństwa, stylu życia, kultury, a także nauki, pracy, czy inwestycji. Ciekawym aspektem funkcjonowania strony jest możliwość korzystania z blogów, filmów czy krótkich spotów. Strona denmark.dk jest aktywna i na bieżąco aktualizowana, również na portalach społecznościowych 15. Wskaźnik EGDI rozwoju systemu e-government w Danii wynosił 0,8889 w 2012 r., obecnie zaś jest równy 0, Czyli podwójny obieg dokumentów (w wersji elektronicznej i papierowej). 13 The Digital Path to Future Welfare, egovernment Strategy ,

13 14 M. Baran, M. Flankowski 3.3. Hiszpania Rozwój hiszpańskiego systemu elektronicznego rozpoczął się w 2003 r., kiedy wprowadzono strategię Plan de Choque para El impulso de la Administación electrónica en España, której celem było budowanie systemu e-government w Hiszpanii oraz ułatwienie zainteresowanym dostępu do jednostek administracji publicznej 16. Jeszcze w 2003 r. zaledwie około 13% obywateli hiszpańskich kontaktowało się z instytucjami administracji publicznej poprzez formę elektroniczną, w związku z czym rząd wprowadził plan technologicznej modernizacji administracji publicznej Plan Conecta, ogłoszony w 2004 roku. Conecta miał za zadanie ułatwienie realizacji usług między obywatelem a instytucją administracji publicznej przez ograniczenie biurokracji i uproszczenie procedur. Plan składał się z pięciu głównych kierunków działania, podzielonych na 43 inicjatywy, począwszy od wprowadzenia dokumentu tożsamości (DNI) oraz podpisu elektronicznego, uruchamiającego portal który zastąpił portal 17. Kolejnym planem był wprowadzony przez Radę Ministrów 4 listopada 2005 r. Plan Avanza, należący do Krajowego Programu Reform przeznaczonego do spełnienia celów strategii lizbońskiej Plan określał kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Hiszpanii, a także odnosił się do poprawy sytuacji gospodarczej Hiszpanii oraz zwiększenia dobrobytu obywateli poprzez wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych. Na rozwój e-administracji w Hiszpanii miał także wpływ Plan Moderniza, ogłoszony w grudniu 2005 r., wspierany przez Ministerstwo Administracji Publicznej, którego głównym zadaniem było unowocześnienie administracji w celu dostosowania do potrzeb obywateli 18. Natomiast 16 lipca 2010 roku przyjęto Plan Avanza 2 na lata , którego głównym celem jest zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zwiększenia konkurencyjności i produktywności, ożywienia gospodarki i wzrostu gospodarczego. Plan Avanza 2 składa się z pięciu obszarów działania: infrastruktura, zaufanie i bezpieczeństwo, szkolenie technologiczne, usługi i treści cyfrowe, sektor rozwoju ICT 19. Głównym portalem hiszpańskiej e-administracji jest obecnie portal 060.es 20 (czyt. thero sesenta), stworzony przez Porozumienie Rady Ministrów 15 czerwca 2005 r., zawierający informacje i usługi dla obywateli i przedsiębiorców, które są uporządkowane w kategorii tematycznej, a także według węższych grup docelowych, mający w większości charakter odsyłający. Cel głównego portalu jest dwojaki po pierwsze ułatwienie zainteresowanym dostępu do informacji o działalności, organizacji i funkcjonowaniu administracji, po drugie przedstawienie wskazówek dotyczących korzystania z usług elektronicznej administracji. Portal 060.es zawiera informacje o dostępnych usługach administracji publicznej, zatrudnieniach, stypendiach, dotacjach, pae_noticia_ _plan_moderniza_70_aytos_alicante.html#.u-rvbpl_t_y 19 https://www.planavanza.es/paginas/inicio.aspx 20

14 Przegląd systemów 15 działaniach administracji ogólnej, regionalnej oraz lokalnej i wiele innych. Portal zapewnia rozwój stosunków między obywatelami a administracją publiczną 21. Hiszpański system e-government charakteryzuje się brakiem serwisów skierowanych do konkretnych odbiorców. Oprócz głównych stron różnych instytucji istnieje wiele mniejszych serwisów udostępniających określone usługi, na przykład strona Permiso por puntos, ministerstwa transportu publicznego, z której można dowiedzieć się, jak zarejestrować samochód 22. Wskaźnik EGDI rozwoju systemu e-government w Hiszpanii wynosił 0,7770 w 2012 r. Obecnie jest równy 0,8410, co świadczy o jego ciągłym udoskonalaniu Holandia Historia rozwoju informatyzacji sektora publicznego w Holandii sięga lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze komputery pozwalające na usprawnienie pracy. Choć traktowane były jako niezwykle kosztowny instrument do przetwarzania danych, to jednak zaczęły się coraz częściej pojawiać w urzędach administracji centralnej, później lokalnej w celu wykonywania pojedynczych zadań. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy komputery stały się powszechne, wzrosła liczba osób zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w administracji. Dzięki temu zaczęto tworzyć platformy wymiany informacji oraz bazy danych, powstały między innymi gminne rejestry publiczne (ang. Municipal Public Records, hol. GBA, Gemeentelijke Basisadministratie). Obecnie Holandia kładzie szczególny nacisk na wdrażanie skutecznej struktury ICT i powiązanych z nią usług. Ma to na celu usprawnienie działania administracji publicznej, ułatwienie dostępu do usług obywatelom i przedsiębiorcom oraz wymianę danych pomiędzy poszczególnymi urzędami. Strategia egovernment określona jest w dokumencie i-nup the government-wide implementation agenda for egovernment services until Obszary strategicznego działania rządu w sferze egov obejmują sferę aktywności w kontaktach z obywatelami i przedsiębiorcami. Listę usług dostarczanych drogą elektroniczną dla obywateli opracowano na podstawie corocznego raportu Digitising Public Services in Europe: Putting ambition into action Benchmark Measurement dla Komisji Europejskiej. Wyodrębniono w nim 12 podstawowych usług: 1. Podatek dochodowy (możliwość wysyłania deklaracji podatkowych online, pobieranie i wypełnianie formularzy drogą internetową). 2. Działalność urzędów pracy (narodowa baza danych bezrobotnych, możliwość wypełnienia formularza zawierającego dane o wykształceniu i doświadczeniu, co daje możliwość automatycznego doboru kandydata do oferty pracy). 3. Świadczenie ubezpieczeń społecznych (pobieranie formularzy i wniosków przez obywateli, płynna wymiana danych między urzędami bez potrzeby każdorazowego angażowania obywatela). 4. Dokumenty osobiste, paszporty, prawa jazdy (uzyskanie potrzebnych informacji drogą elektroniczną, możliwość zarezerwowania wizyty w urzędzie przez internet, odbiór dokumentów jednak możliwy wyłącznie osobiście). 21 =0#1 22 M. Luterek, op. cit., s. 69.

15 16 M. Baran, M. Flankowski 5. Rejestracja pojazdów (dostęp do informacji o procedurze kupna/sprzedaży). 6. Pozwolenia budowlane (formularze oraz informacje dostępne na stronach lokalnych władz). 7. Zawiadomienia policji, na przykład o kradzieży (elektroniczne zawiadomienie o przestępstwach dostępne w wybranych regionach kraju). 8. Biblioteki publiczne (dostęp do katalogów on-line, możliwość zarządzania indywidualnym kontem czytelnika). 9. Dokumenty stanu cywilnego (większość urzędów zapewnia dostęp do informacji i formularzy do pobrania). 10. Rekrutacja na studia (IB Group reguluje kwestie związane z zarządzaniem procesem rekrutacji na uczelnie wyższe, bazami danych, szkoleniami i kursami). 11. Zmiana adresu zamieszkania (obywatele muszą zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w lokalnym urzędzie, który dostarcza informacji, formularzy na swojej stronie internetowej, umożliwia także dostarczanie powiadomień do zainteresowanego obywatela o toku postępowania). 12. Usługi związane ze zdrowiem (interaktywne informacje o usługach dostępnych w danych szpitalach, możliwość umówienia wizyty). W raporcie wyodrębniono także 8 podstawowych usług świadczonych dla przedsiębiorców: 1. Składki na ubezpieczenia dla pracowników (po wcześniejszym zarejestrowaniu pracownika w witrynie UWV istnieje możliwość pobierania niezbędnych formularzy oraz regulacji składek ubezpieczeniowych; informacje pomiędzy urzędami wymieniane są automatycznie). 2. Podatek dochodowy (program do regulacji opłat podatku dochodowego dostępny jest na stronie Tax Agency. Dopuszczalne jest składanie oświadczeń tylko w wersji elektronicznej). 3. Podatek VAT (informacje i formularze dostępne do pobrania, możliwość zwrotu VAT w formie elektronicznej). 4. Rejestracja nowej firmy (informacje i formularze dostępne do pobrania, które następnie po wypełnieniu składa się osobiście w urzędzie). 5. Przekazywanie dokumentów do urzędów statystycznych (cały proces odbywa się drogą elektroniczną). 6. Deklaracje celne (możliwość przeprowadzenia drogą online, po wcześniejszym wyborze właściwego oprogramowania). 7. Zezwolenia środowiskowe (dostęp do usług możliwy dzięki Environmental Counter). 8. Zamówienia publiczne (w trakcie dostosowania prawa krajowego do dyrektyw unijnych) 23. Nie wyodrębniono głównego portalu krajowego. Poszczególne usługi świadczone przez administrację znajdują się w witrynach tematycznych. Jednakże ogólne informacje o systemie e-government funkcjonującym w Holandii oraz odnośniki do konkretnych witryn znajdują się na stronie 24. Wskaźnik EGDI rozwoju systemu e-government w Holandii wynosił 0,9125 w 2012 r. Obecnie jest równy 0, https://www.overheid.nl

16 Przegląd systemów Korea Południowa Korea Południowa została światowym liderem w zakresie rozwoju systemu e- government w 2012 r. Wskaźnik EDPI wyniósł wówczas 0,9283. Obecnie wartość wskaźnika podniosła się i wynosi 0,9462. Opracowywanie systemu e-government w Korei rozpoczęło się pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. Projekt systemu informacyjnego rozpoczął się od automatyzacji prac biurowych dla statystycznej analizy pracy w Radzie Planowania Gospodarczego (The Economy Planning Board) dzięki wykorzystaniu komputerów. Przeprowadzone 10 lat później badania potwierdziły, że praca na komputerach w organizacjach, takich jak Ministerstwo Komunikacji i Poczty, Ministerstwo Kultury i Edukacji czy Ministerstwo Narodowej Agencji Podatkowej, przyczyniła się do otrzymywania szybkich i dokładnych wyników prostych zadań arytmetycznych, na przykład przy tworzeniu listy płac, badaniach jakościowych, obliczaniach rachunków telefonicznych i zarządzaniu personelem. W roku 1978 uznano, że należy rozwinąć informatyzację instytucji, tak aby można było realizować zaawansowane zadania oraz rozwinąć koreański model e-administracji. Ta decyzja wpłynęła na rozpoczęcie wdrażania systemu informacyjnego w Korei. W latach osiemdziesiątych XX wieku podjęto decyzję o budowie National Backbone Computer Network (krajowego kręgosłupa sieci komputerowej), składającego się z pięciu sieci krajowych (administracja, finanse, edukacja i badania, obrona i bezpieczeństwo), a także przyjęto ustawę o ochronie programu komputerowego (Computer Program Protection Act). Następnie w 1986 r. przyjęto ustawę o dostawie i wykorzystaniu sieci komputerowej (Supply and Utilization of Computer Network Act), a w 1987 ustawę o wspieraniu rozwoju oprogramowania (Software Development Promotion Act) niezbędnego do budowy i realizacji e-government. W 1993 r. po raz pierwszy pojawił się termin Elektroniczna administracja, używany w oficjalnych dokumentach, a w roku 1998, zgodnie z decyzją prezydenta Korei Południowej, Kim Dae-Junga, oficjalna strona rządu i strony służb cywilnych stały się powszechnie dostępne. Głównym portalem koreańskiego systemu elektronicznego jest portal korea.go.kr, gdzie zainteresowany obywatel znajdzie informacje na temat e-rządu, jego osiągnięć oraz dowie się, jak działa system. Oprócz tego strona zawiera: spis wszystkich samorządów lokalnych na terenie kraju wraz z podanymi stronami internetowymi do każdego z nich, plan rozwoju systemu i wiele innych informacji 25. Innym portalem jest Korea.net strona, na której można znaleźć: aktualności związane z kulturą, sportem, społeczeństwem, biznesem, podróżami; wydarzenia (np. występy, festiwale, wystawy); zasoby (publikacje, multimedia) oraz informacje na temat rządu (administracja, Konstytucja) 26. Ministerstwo Kultury i Turystyki ma własną stronę Imagine your Korea 27, która promuje turystykę kraju, rozwój przemysłu turystycznego oraz informuje turystów o różnych okazjach i promocjach. Warto także wspomnieć o także o stronie Korea Immigration Service, gdzie każdy zainteresowany może znaleźć informacje na temat spraw związanych z pobytem w Korei,

17 18 M. Baran, M. Flankowski uchodźcami, wizami, obywatelstwem i narodowościami oraz obywatelami koreańskimi za granicą Singapur Singapur to obok Malediwów najmniejsze państwo Azji. Znane jest z sukcesów gospodarczych i uważane za jedno z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. W międzynarodowych raportach badających kwestię elektronicznej administracji stale pnie się w górę. W roku 2012 wskaźnik EDPI dla Singapuru wynosił 0,8474, obecnie wynosi 0,9076 według badań rozwoju E-Government przeprowadzonych przez ONZ. Singapur budowę systemu e-government rozpoczął na początku lat osiemdziesiątych. Początkowym celem było maksymalne wykorzystanie światowej klasy technologii informatycznych w codziennej pracy administracji. W latach dziewięćdziesiątych uruchomiono pierwsze portale rządowe w dziedzinach handlu, medycyny i prawa. W 2000 r. ogłoszono trzyletni e-government Action Plan (egap), w którym założono wdrożenie jak największej ilości usług publicznych on-line oraz poprawę jakości obsługi interesantów. Kolejny program igov2010 realizowany w latach miał na celu integrację danych, procesów i systemów dla agencji rządowych oraz wprowadzenie ponad 300 usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych. Personalizacja e-usług możliwa była między innymi dzięki aplikacji My.eCitizen, oferującej przypomnienia SMS-owe oraz mailowe o zbliżającym się terminie, na przykład zapłaty podatku drogowego, zwrotu książek do biblioteki lub wykonaniu okresowych badań stanu zdrowia. Obecnie opracowany plan Egov2015 zakłada budowę interaktywnego środowiska, w którym administracja, sektor prywatny i obywatele współpracują ze sobą dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii informacyjnych i usług mobilnych. Taka polityka rządu przynosi skutek, co jest odzwierciedlone w wynikach badań: 94% klientów jest zadowolonych z usług dostępnych na stronach rządowych, a 93% obywateli uważa, że prezentowane treści są użyteczne i przedstawione w jasny sposób 29. Portal gov.sg jest oficjalną platformą komunikacji elektronicznej rządu Singapuru. Witryna ta, wraz z trzema innym dla obywateli i mieszkańców (ecitizen), firm (EnterpriseOne) oraz nierezydentów (Non-residents) tworzy Singapore Government Online (SGOL). Gov.sg stanowi platformę informacyjną, w której skład wchodzą informacje na temat rządu Singapuru, wiadomości i przemówienia, katalog dostępnych e- usług, kalendarium wydarzeń oraz adresy agencji rządowych. Portal ecitizen stworzono w formie one-stop, dzięki czemu potrzebne informacje można znaleźć za pośrednictwem jednej wyszukiwarki. Witryna działa w trzech obszarach: tematy, e-usługi i najważniejsze wydarzenia. Tematy pełnią funkcję przewodników służących do uzyskania lepszego obrazu poszukiwanej treści. Zawierają podstawowe informacje i pokazują, gdzie można znaleźć więcej szczegółów interesujących użytkownika. Pogrupowane są według kryteriów zainteresowań, na przykład Sport i rekreacja, Transport i motoryzacja, Zdrowie. E-usługi to katalog wszystkich oferowanych przez rząd usług w formie elektronicznej. Dużym ułatwieniem w poszukiwaniu wybranej usługi jest możliwość użycia filtru w wyszukiwarce, dzięki

18 Przegląd systemów 19 wyborowi konkretnej agencji czy rodzaju usługi. Najważniejsze wydarzenia pozwalają być na bieżąco z aktualnymi treściami 30. Portal EnterpriseOne zapewnia kompleksowy dostęp do informacji potrzebnych do założenia i utrzymania firmy w Singapurze. Główne cechy tej witryny to: wskazanie pełnych i wyczerpujących treści między innymi poprzez podział portalu na 20 sekcji zajmujących się tematami zatrudniania pracowników, spraw podatkowych, pomocy ze strony państwa czy organizacji przetargów. Informacje o działaniach różnych agencji rządowych są zebrane w jednym miejscu, co ułatwia szybsze i sprawniejsze zarządzanie. Ponadto witryna zapewnia dostęp do przewodników branżowych, statystyk rynku gospodarczego, informacji o licencjach i zezwoleniach, FAQ, kanału RSS oraz historii przedsiębiorców, dzięki czemu można prześledzić historię działalności niektórych przedsiębiorstw w Singapurze 31. Portal Non-residents stworzony w formule one-stop pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji dla tych, którzy planują przyjazd, pracę, osiedlenie się, założenie firmy czy studia w Singapurze. Oprócz czterech głównych rządowych portali, w Singapurze funkcjonuje ponad 400 stron internetowych agencji rządowych. Władze z powodzeniem korzystają z portali społecznościowych w kontaktach z obywatelami, są aktywne na platformach YouTube, Facebook, Twitter, Linkedln, prowadzą blogi i używają aplikacji na smartfony Stany Zjednoczone Dostęp do informacji publicznej w Stanach Zjednoczonych określa dokument Freedom of Information Act, który wszedł w życie w 1966 r. Jest on ustawą o wolności i prawiedo informacji, na której podstawie zezwala się na całkowite lub częściowe ujawnienie niepublikowanych informacji i dokumentów, kontrolowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych 32. Na jego podstawie wszystkie centralne instytucje są zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. W roku 2003 uchwalono strategię e-government Strategy 33, która zapoczątkowała gwałtowny rozwój systemu e-government w Stanach Zjednoczonych. Strategia ta stanowiła jedną z pięciu części President s Management Agenda, czyli zbioru reform administracji rządowej wdrażanych w Stanach Zjednoczonych podczas prezydentury George a W. Busha. Centralnym portalem systemu e-goverment jest USA.gov 34, skierowany do obywateli, przedsiębiorców, pracowników sektora publicznego i turystów zagranicznych. Na stronie głównej znajdują się takie zakładki, jak Usługi i informacje (Services and Information), Rządowe organy oraz urzędnicy (Goverment Agencies and Elected Officials) oraz Blog. W systemie występują także witryny o charakterze nieinstytucjonalnym, i tak: USAJobs zawiera informacje na temat wolnych miejsc pracy w instytucjach publicznych, USALearning udostępnia usługi edukacyjne dla pracowników instytucji publicznych w formie e-learningowej, GovBenefits.gov informuje o świadczeniach oferowanych przez instytucje publiczne, Recreation.gov udziela informacji o miejscach atrakcyjnych

19 20 M. Baran, M. Flankowski turystycznie, Travel obsługuje delegacje służbowe pracowników sektora publicznego oraz Pay.gov, dzięki któremu można dokonać różnych płatności na rzecz instytucji publicznych 35. Amerykański elektroniczny system informacji publicznej jest zorganizowany horyzontalnie. Użytkownik bez zbędnego wysiłku dociera do określonego przedmiotu lub usługi. W wypadku gdy osoba zainteresowana nie może znaleźć tego, czego potrzebuje, portal sugeruje pomoc. Wskaźnik EGDI rozwoju systemu e-government w Stanach Zjednoczonych wynosił 0,8687 w 2012 r. Obecnie jest równy 0, Wielka Brytania Według rankingu ONZ z 2014 r. Wielka Brytania jest ósmym najbardziej zaawansowanym krajem świata w stosowaniu e-usług 36. Zastosowanie technologii informatycznych ma na celu podniesienie jakości usług rządowych i zmniejszenie kosztów administracji. Dodatkowo e-administracja jest ważną gałęzią gospodarki i stanowi około 1% brytyjskiego PKB (około 15 mld funtów rocznie). Kwestię dostępu do informacji publicznych reguluje ustawa o wolności informacji (Freedom of Information Act), która weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Zapewnia ona wszystkim członkom społeczeństwa prawo dostępu do informacji posiadanych przez instytucje sektora publicznego. Wielka Brytania wypracowała ponadto wiele innych aktów prawnych regulujących kwestię e-usług: Digital Economy Act ustawa dotyczy naruszeń praw autorskich w internecie, Data Protection Act zwraca uwagę na przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę, Electronic Signatures Regulations ustawa o podpisie elektronicznym, Electronic Communications Act ma na celu stworzenie ram prawnych w procesie handlu elektronicznego w sektorze publicznym i prywatnym. Wspólna strona agend rządowych GOV.UK zawiera między innymi informacje o świadczeniach, podatkach, oświacie, przestępczości oraz sposobach komunikacji z innymi agendami rządowymi. Interesującym pomysłem, który został zaimplementowany w serwisie rządu Wielkiej Brytanii, jest sekcja tak zwanych szybkich odpowiedzi, umożliwiających uzyskanie odpowiedzi na często zadawane pytania, na przykład dni wolne w roku, krajowe limity szybkości, rejestracja do głosowania 37. Dostęp do tych usług nie wymaga logowania, wystarczy tylko odpowiedź na pytania, które generuje system, w celu otrzymania jak najbardziej dokładnej i wyczerpującej informacji. Oddzielny portal dla firm i przedsiębiorców został uruchomiony w listopadzie 2003 r. Business Link pozwala na dostęp do wiarygodnych informacji i pomocy ze strony rządu w sprawach związanych z szeroko rozumianym prowadzeniem firmy, a także na wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami. Ciekawą inicjatywą jest powstanie Sieci Usług Publicznych (Public Services Network), która pozwala na usprawnienie komunikacji i jakości usług sektora publicznego. Platforma Government Gateway umożliwia korzystanie z usług administracyjnych on-line. Po jednorazowym zarejestrowaniu się w systemie użytkownik dostaje możliwość korzystania z usług, do 35 M. Luterek, op. cit., s pdf, s https://www.gov.uk/

20 Przegląd systemów 21 których się zapisał za pomocą wirtualnego formularza. System wystawia kwalifikowany certyfikat, który uprawnia do realizacji e-usług wybranego działu administracji 38. Witryna xchangewales ma na celu umożliwienie wszystkim organizacjom sektora publicznego w Walii i ich partnerom handlowym wymianę drogą elektroniczną. Portal zawiera katalog narzędzi e-zamówień usprawniających kontakty biznesowe pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. W sektorze edukacji ważną rolę odgrywa portal Excellence Gateway. Jest on serwisem internetowym umożliwiającym korzystanie z praktycznej pomocy i porad specjalistów w celu zwiększenia innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się. Ponadto portal umożliwia praktykom zawodu dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z innymi użytkownikami serwisu. Witryna organu podatkowego w Wielkiej Brytanii HM Revenue & Customs dostarcza usług związanych z wszystkimi aspektami opodatkowania, w tym pracowników, pracodawców, osób fizycznych i korporacji. Obywatele i firmy mogą korzystać z szerokiego zestawu narzędzi, porad i informacji w wersji on-line PODSUMOWANIE Przedstawienie i omówienie systemów informacji publicznej w wymienionych krajach pokazuje, że e-government jest obecnie pożądanym i bardzo ważnym elementem działania administracji publicznej w każdym kraju. Obywatele mogą bez wychodzenia z domu, korzystając z internetu, załatwiać sprawy życia codziennego, a także otrzymać niezbędne informacje na interesujące ich tematy. Powstanie i rozwój e-administracji korzystnie wpływa na stosunki i współpracę między urzędem a obywatelem. Dana instytucja publiczna na stronach, portalach i witrynach internetowych udostępnia różne informacje, dotyczące samej organizacji, sposobu jej pracy, w tym najważniejsze dotyczące obywateli, na przykład obejmujące podatki, rozwój gospodarczy, wolne miejsca pracy, usługi, dotacje, wydarzenia i wiele innych. Nie wszystkie systemy informacji publicznej są takie same. Występują następujące kategorie: system scentralizowany, zdecentralizowany, sieciowy, nakierowany na e- uczestnictwo, nakierowany na e-usługi. I tak na przykład system amerykański jest systemem zdecentralizowanym, gdzie obok jednego, głównego portalu są także inne, skierowane do różnych grup odbiorców (strony dla obywateli, przedsiębiorców), natomiast e-administracja w Hiszpanii jest systemem scentralizowanym, a więc istnieją portale skierowane do wszystkich obywateli hiszpańskich, nie ma podziału na konkretne grupy odbiorców. Zarówno systemy scentralizowane, zdecentralizowane, jak i inne nie różnią się celem działania. Wszystkie mają za zadanie udostępnianie informacji publicznych obywatelom, zatem różnica między rodzajami systemów dotyczy formy graficznej oraz zorganizowania stron internetowych. Systemy informacji publicznej wciąż są unowocześniane, tworzone są nowe strony, te już działające są modernizowane, aby uzupełniać bądź zmieniać informacje, a także by przyciągnąć internautów ciekawą formą graficzną strony. Innym powodem ciągłej modernizacji jest stały rozwój i doskonalenie technologii informatycznych. Niniejsze opracowanie przedstawiające różne rozwiązania systemów e-government na świecie może stanowić teoretyczną podstawę dla innych, nowo powstających modeli

PRZEGLĄD SYSTEMÓW E-GOVERNMENT W WYBRANYCH KRAJACH

PRZEGLĄD SYSTEMÓW E-GOVERNMENT W WYBRANYCH KRAJACH Humanities and Social Sciences 2014 HSS, vol. XIX, 21 (2/2014), pp.9-23 April June Małgorzata BARAN 1 Mateusz FLANKOWSKI 2 PRZEGLĄD SYSTEMÓW E-GOVERNMENT W WYBRANYCH KRAJACH Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

założenia a rzeczywistość

założenia a rzeczywistość Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) założenia a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Adam Szwajkajzer Zastępca Dyrektora Działu PS Rozpoczęcie projektu Generalny Dyrektoriat Policji

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012 Cel strategiczny:

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA SPOSOBEM NA PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Justyna Matusiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 28 2011 JOANNA DROBIAZGIEWICZ Uniwersytet Szczeciński STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE Wprowadzenie Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczna a zarządzanie procesowe w administracji publicznej

Rozwiązania informatyczna a zarządzanie procesowe w administracji publicznej Rozwiązania informatyczna a zarządzanie procesowe w administracji publicznej e-administracja jest procesem. Focus: aplikacje Prezentacje w webie: Informacje wyszukiwanie E-Mail Focus: Inteligentna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁE- CZEŃSTWA INFORMACYJNEGO... 13 1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji... 13 1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej

Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów umowa o pracę na zastępstwo

Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów umowa o pracę na zastępstwo PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Systemów Informatycznych Leszek Sołdan Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych e-administracja Rola administracji w kształtowaniu towaniu

Bardziej szczegółowo

Numer obywatelski. Miejskie Centrum Kontaktu

Numer obywatelski. Miejskie Centrum Kontaktu Numer obywatelski Miejskie Centrum Kontaktu Devoteam 15 lat międzynarodowej ekspansji Doradcy EMEA Devoteam Group założona w 1995r Sweden Norway Denmark United Kingdom Ponad 4500 pracowników 24 biura w

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Czy w Polsce łatwo jest założyć biznes? Wg Rankingu Doing Business 2011, przygotowanego przez Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG

NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Interoperacyjna wielokanałowa platforma komunikacyjna dr Jan Maciej Czajkowski Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach 3 etaty, umowa o pracę na zastępstwo

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach 3 etaty, umowa o pracę na zastępstwo PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Rynek zamówień sektorowych. Projekt e-zamówienia. Hubert Nowak Wiceprezes Urzędu. Wisła, dnia r.

Rynek zamówień sektorowych. Projekt e-zamówienia. Hubert Nowak Wiceprezes Urzędu. Wisła, dnia r. Rynek zamówień sektorowych. Projekt e-zamówienia. Hubert Nowak Wiceprezes Urzędu Wisła, dnia 06.06.2017 r. Rynek zamówień sektorowych w 2016 r. Wartość zamówień 18,861 mld zł wartość udzielonych zamówień

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski Wrota Małopolski Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cele dla e-administracji Czego oczekujemy od e- administracji? E-administracja uŝywanie technologii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji

Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji egov-bus Advanced egovernment Information Service Bus Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji eadministracji egov-bus - Zaawansowana platforma integracyjna aplikacji Administracji (IST-4-026727-STP)

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych Po wielkiej rewolucji w VAT, która miała miejsce po 1 stycznia 2014 roku, spora grupa podatników musi szykować się na kolejne duże zmiany.

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015

Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015 Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015 Wybrane problemy informatyzacji Brak całościowej wizji cyfrowego państwa i jej umocowania prawnego:

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater. MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.com OFERTA HANDLOWA Szanowni Państwo, firma MindsEater z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo