Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012"

Transkrypt

1 Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach Autorzy: Marta Bochniewicz Damian Dec Karolina Dobrowolska Krystyna Gurbiel Krzysztof Piróg Kornel Pylak Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Warszawa, grudzień 2012

2 Spis treści 1. Streszczenie / Summary Wprowadzenie Cel i zakres badania Cele badania Zakres badania Logika przebiegu badania Metodologia badania Analiza dokumentów Analiza dokumentacji projektowej Indywidualne wywiady pogłębione Studia przypadku Ankieta telefoniczna (CATI) z beneficjentami projektów Ankieta internetowa (CAWI) z potencjalnymi beneficjentami Analiza danych zastanych i wywołanych Zestawienie pytań badawczych oraz metod i technik gromadzenia danych Wyniki badania Wpływ projektów na rozwój społeczno gospodarczy województwa świętokrzyskiego Wpływ projektów na aktywność Beneficjentów Wpływ projektów na rozwój turystyki w regionie praz promocję województwa Efektywność i skuteczność wsparcia w zakresie kultury, turystyki, edukacji i sportu Problemy związane z wdraŝaniem instrumentów wsparcia w zakresie kultury, turystyki, edukacji i sportu Potrzeby regionu w obszarze kultury, sportu i turystyki oraz edukacji w kontekście perspektywy finansowej Plany i stopień przygotowania potencjalnych Beneficjentów do realizacji projektów w perspektywie finansowej Finansowanie wkładu własnego w nowej perspektywie finansowej Wnioski i rekomendacje

3 1. Streszczenie / Summary Streszczenie Summary Raport prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego pt. Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach , przeprowadzonego przez PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. The report presents the results of the evaluation study titled Analysis and assessment of expenditures under the RPOWŚ on projects realized in the fields of education, culture, tourism and sport and examination of local governments' needs concerning that type of investment in the years conducted by the PSDB Ltd. commissioned by the Marshal Office of Świętokrzyskie Voivodship. Głównym celem badania była ocena obecnego i spodziewanego wpływu wsparcia z RPOWŚ w zakresie infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu. Cel główny badania został zrealizowany poprzez: analizę wpływu projektów z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społeczno - gospodarczy gmin/powiatów na obszarze których projekty te były realizowane, identyfikację przyczyn powodzeń i niepowodzeń analizowanych projektów pod kątem ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, badanie potrzeb kontynuowania wsparcia samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej UE ( ). Przedmiotem badania było 165 projektów realizowanych w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata : 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu W badaniu uwzględniono następujące kryteria ewaluacyjne: skuteczność, efektywność i uŝyteczność, trwałość, trafność i oddziaływanie. Metodologia badania opierała się na wykorzystaniu ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych, w tym: The main objective of the study was to assess the current and expected impact of the RPOWŚ support in terms of the educational infrastructure, culture, tourism and sport. The main objective of the study was realized through: analysis of the impact of projects realized in the field of education, culture, tourism and sport on socio-economic development of gminas/poviats where those projects were implemented, identifying the causes of successes and failures of projects analyzed in terms of their impact on the socio-economic development, examination of needs to continue the support for local governments in terms of that type of investments in the future EU financial perspective ( ). Under the study there were 165 projects examined realized under the following Measures of the Regional Operational Programme of Świętokrzyskie Voivodship (RPOWŚ) for the years : 2.3 Touristic and economic promotion of the region 5.2 Improving the quality of public services by supporting educational and cultural institutions 5.3 Investment in the spheres of cultural heritage, tourism and sport The study included the following evaluation criteria: effectiveness, efficiency and usability, sustainability, accuracy and impact. The methodology of the study based on the use of quantitative and qualitative methods and techniques, including: 3

4 Analizy desk research ramach, której badaniu podlegała m.in. dokumentacja projektowa Beneficjentów. Wywiadów pogłębionych (IDI) przeprowadzonych z 7 przedstawicielami kluczowych w regionie instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań z obszaru kultury, sportu i turystyki oraz edukacji, a takŝe z 9 Beneficjentami projektów wybranych jako dobre praktyki. Celem tych wywiadów było uzyskanie pogłębionych danych na temat wpływu projektów realizowanych w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społecznogospodarczy regionu, atrakcyjność inwestycyjną oraz poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. Ankiety internetowej (CAWI) przeprowadzonej z potencjalnymi Beneficjentami projektów inwestycyjnych z obszaru kultury, sportu i turystyki oraz edukacji w perspektywie finansowej Analizie podlegały łącznie 132 ankiety uzyskane od JST, NGO, kościołów i związków wyznaniowych, szkół. Celem badania CAWI było zbadanie potrzeb w obszarach: edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zdolności finansowych oraz moŝliwości wygenerowania własnych środków na współfinansowanie inwestycji. Ankiety telefonicznej (CATI) przeprowadzonej ze 127 Beneficjentami, co stanowi prawie 77% całej populacji projektów dofinansowanych w ramach badanych Działań, w tym 106 z przedstawicielami projektów zakończonych oraz 21 z przedstawicielami projektów w toku. Celem badania CATI było uzyskanie informacji w jakim stopniu realizowane projekty i powstałe w wyniku ich realizacji produkty stanowią element sieci współpracy, czy mogą przyczynić się do powstawania nowych inicjatyw i działalności gospodarczych, w jakim stopniu realizowane projekty są komplementarne z innymi działaniami dot. edukacji, kultury, turystyki. Pytaliśmy równieŝ o bariery (formalne, prawne, organizacyjne, finansowe) pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji projektu w kaŝdym z obszarów oraz wpływ tych problemów na zachowanie trwałości efektów. Desk research analysis under which, among other things, project documentation of Beneficiaries was examined. Individual in-depth Interviews (IDI) conducted with 7 representatives of key regional institutions responsible for carrying out tasks in the area of culture, sport and tourism, and education, as well as with 9 Beneficiaries of projects selected as good practices. The purpose of those interviews was to obtain indepth data on the impact of projects realized in the fields of education, culture, tourism and sport on the socio-economic development of the region, investment attractiveness and improving the quality of life of inhabitants. Computer-Assisted Web Interview (CAWI) carried out with potential Beneficiaries of the investment projects in the area of culture, sport and tourism, and education in the financial perspective A total of 132 questionnaires obtained from the local government units, NGOs, churches and religious organizations, schools were analysed. The objective of the CAWI study was to investigate the needs in the areas of education, culture, tourism and sport, and the financial capacity and the ability to generate their own resources for financing investments. Computer Assisted Telephone Interview (CATI) conducted with 127 Beneficiaries which represents almost 77% of all projects funded under the Measures examined, including 106 interviews with representatives of completed projects and 21 interviews with representatives of ongoing projects. The objective of the CATI study was to obtain information to which extent projects realized and their products are part of the cooperation networks, if they can contribute to the development of new initiatives and economic activities, to which extent the projects realized are complementary to other measures concerning education, culture and tourism. We also asked about barriers (formal, legal, organizational and financial ones) appearing at the stage of preparation and implementation of projects in each of the areas and the impact of those problems on the maintenance of sustainability of the effects. Case studies - we developed 9 case studies, 4

5 Studiów przypadku - pracowaliśmy 9 studiów przypadku, prezentujących przykłady dobrych praktyk, które najlepiej demonstrują wpływ wsparcia RPOWŚ w zakresie infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społeczno-gospodarczy gmin/powiatów, na obszarze których projekty te były realizowane. W badaniu posłuŝono się w szczególności analizami efektów, analizą SWOT, analizą rozmieszczenia przestrzennego projektów i ich oddziaływania oraz analizą benchmarkingową. Główne wnioski z badania Realizowane projekty w największym stopniu wpływają na rozwój społeczno gospodarczy, w dalszej kolejności na jakość Ŝycia mieszkańców, a w najmniejszym stopniu na atrakcyjność inwestycyjną na obszarze oddziaływania projektów. Postrzegany wpływ projektów jest tym większy, im większy jest oceniany obszar geograficzny. Innymi słowy respondenci wyŝej oceniają wpływ projektów w skali województwa niŝ w skali powiatu czy gminy. MoŜna to po części tłumaczyć tym, Ŝe respondenci oceniają projekt z perspektywy potrzeb innych osób, a nie swoich własnych. Problem ten podkreślają takŝe Beneficjenci realizujący np. projekty z obszaru infrastruktury sportowej, którzy potwierdzają trudność przekonania lokalnej ludności do korzystania z tego typu infrastruktury. Efektywność tworzenia bezpośrednich miejsc pracy jest stosunkowo niska, niemniej, wynika ona ze specyfiki interwencji. Dodatkowo, na efektywność projektu negatywnie wpływa fakt, Ŝe duŝa część utworzonych miejsc pracy wymaga stałego finansowania kosztów operacyjnych z budŝetu Beneficjenta. W większości przypadków, wzrost intensywności wykorzystania infrastruktury pozwala zwiększać stopień samofinansowania się miejsc pracy będących rezultatem projektu. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe celem głównym takich projektów nie powinno być tworzenie bezpośrednich nowych miejsc pracy przez Beneficjenta, a przede wszystkim tworzenie dobrych warunków dla aktywizacji lokalnej gospodarki i w konsekwencji tworzenie pośrednich miejsc pracy przez interesariuszy projektu. Pośrednie miejsca pracy będą znacznie bardziej efektywne, gdyŝ tworzący je presenting examples of good practices that best demonstrate the impact of the RPOWŚ support in terms of the infrastructure of education, culture, tourism and sport on the socioeconomic development of gminas/poviats where the projects were implemented. In the study there were used, in particular, the analysis of results, SWOT analysis, analysis of the spatial distribution of projects and their impact, and benchmarking analysis. Main conclusions of the study The projects realized have the greatest impact on the socio-economic development, followed by the impact on the quality of life, and the least impact they have on the investment attractiveness of in the area of projects' operation. The perceived impact of the projects is the greater, the larger the geographical area is evaluated. In other words, respondents assess higher the impact of the projects in the scale of the voivodship than in the scale of the poviat or gmina. That can be partly explained by the fact that the respondents evaluate projects from the perspective of the needs of other people rather than their own. That problem is also highlighted by the Beneficiaries implementing projects in the area of e.g. sports infrastructure who confirm the difficulty to convince local people to use that type of infrastructure. The effectiveness of creation of direct jobs is relatively low, however, it results from the specificity of interventions. In addition, the effectiveness of projects is negatively affected by the fact that a large proportion of jobs created require continuous funding of operating costs from the budget of the Beneficiary. In most cases, an increase in the intensity of use of the infrastructure enables to increase the degree of self-financing jobs resulting from the project. It should be noted, however, that the main objective of such projects should not be the creation of direct new jobs by the Beneficiary, but, above all, the creation of good conditions for the activation of the local economy and, consequently, the creation of indirect jobs by the project stakeholders. Indirect jobs will be much more effective because the stakeholders who create them will seek to maximize the 5

6 interesariusze będą dąŝyć do maksymalizacji stopnia samofinansowania się tych miejsc pracy. Beneficjenci, którzy juŝ współpracują z zewnętrznymi podmiotami chętniej deklarują plany pozyskania nowych podmiotów do współpracy. Co więcej, współpraca polega w przewaŝającej mierze na wspólnej organizacji imprez, oferowaniu wspólnych produktów/usług oraz wzajemnej promocji. Instytucje, które nie nawiązały współpracy nie dostrzegają moŝliwych form współpracy i potencjalnych korzyści wynikających z niej, a takŝe nie mają wiedzy w zakresie dopuszczalnych prawem sposobów udostępniania infrastruktury będącej efektem projektu. Beneficjenci nie mają pełnej wiedzy co do moŝliwych form wykorzystywania infrastruktury powstałej w ramach projektu w kontekście przepisów dot. pomocy publicznej oraz Prawa Zamówień Publicznych. Część Beneficjentów mogłaby aktywniej wykorzystywać powstałą infrastrukturę, ale z obawy przed złamaniem zapisów umowy dofinansowania pozostają bierni. Beneficjenci natrafiali na problemy w rekrutacji pracowników o kwalifikacjach i doświadczeniu adekwatnym do potrzeb wynikających ze specyfiki tworzonych miejsc pracy. W praktyce okazywało się, Ŝe osób spełniających wymagane kryteria nie było na terenie gminy czy powiatu. W konsekwencji, zasięg działań rekrutacyjnych musiał obejmować najczęściej miasto Kielce, co skutkowało zmniejszeniem wpływu projektu na lokalny rynek pracy. Beneficjenci inwestycyjnych projektów turystycznych, takŝe z obszaru turystyki kulturowej, prowadzą działania promocyjne poza regionem oraz zagranicą w niewystarczającej skali. Udział turystów spoza regionu, w tym zagranicznych jest nadal na niskim poziomie. Skala oddziaływania rezultatów projektów wykracza poza region jedynie w pojedynczych przypadkach. Nadal brakuje atrakcji turystycznych o znaczeniu co najmniej krajowym. Na etapie tworzenia projektów, degree of self-financing of these jobs. Beneficiaries who are already cooperating with external parties are more willing to declare their plans to attract new players to cooperate. Moreover, the cooperation consists largely in the common organization of events, offering common products/services and crosspromotion. Institutions that do not have established cooperation, do not see the possible forms of cooperation and the potential benefits of it, and also they do not have knowledge of the legally acceptable ways to share infrastructure which is the result of the project. Beneficiaries do not have full knowledge on the possible forms of using infrastructure created under the project in the context of provisions on state aid and the Law on Public Procurement. Some Beneficiaries could actively use the infrastructure created but because of the fear to violate the provisions of the funding agreement, they remain passive. Beneficiaries encountered problems in the recruitment of staff with qualifications and experience appropriate to the needs resulting from the specific jobs being created. In practice, it turned out that in the gminas or poviats there were nobody who met the required criteria. As a result, the scope of recruitment activities had to include mostly the city of Kielce which resulted in a reduction in the impact of the project on the local labour market. Beneficiaries of investment tourism projects, including projects in the area of cultural tourism, conduct promotional activities outside the region and abroad to the insufficient scale. The share of tourists from outside the region, including foreign tourists, is still at a low level. The scale of the impact of the projects' results reaches beyond the region only in isolated cases. Still the tourist attractions of at least national importance are missing. At the stage of projects' creation 6

7 Beneficjenci nie mieli koncepcji angaŝowania partnerów prywatnych, co skutkuje ograniczoną liczbą tzw. pośrednich miejsc pracy. Beneficjenci preferują uwewnętrzniać jak najwięcej procesów w swojej strukturze i bardzo niechętnie wpuszczają do niej inne podmioty, traktując je jako ewentualną konkurencję. W konsekwencji, nie są wykorzystywane w pełni moŝliwości wynikające z inwestycji finansowanych przez kapitał prywatny, komplementarnych do rezultatów dofinansowanych projektów. RównieŜ w swoich planach, aktualni Beneficjenci nie dostrzegają korzyści wynikających z angaŝowania kapitału prywatnego w formule PPP, pomimo duŝych trudności z zapewnieniem finansowania dla wkładu własnego dla planowanych inwestycji w następnej perspektywie finansowej. Beneficjenci w niewielkim stopniu dostrzegają korzyści wynikające z komplementarności projektów, zarówno własnych juŝ zrealizowanych, jak i zrealizowanych przez inne podmioty. Odzwierciedla się to m.in. w niewielkim stopniu funkcjonowania na rynku tzw. wspólnej oferty, która w przypadku projektów turystycznych i kulturalnych, ale takŝe duŝych obiektów sportowych przełoŝy się na napływ turystów spoza regionu oraz z zagranicy. W wielu przypadkach Beneficjenci mieli problem z opracowaniem dokumentacji projektowej w obszarach pomocy publicznej i luki finansowej, jakości analiz finansowych i ekonomicznych, w szczególności oszacowania (wyceny) korzyści społecznych, pomimo iŝ sami nie postrzegali przygotowania projektu jako obszar trudności. Wniosek ten został wyciągnięty na podstawie rozmów z ekspertem oceniających wnioski o dofinansowanie oraz analizy studiów wykonalności projektów. Rekomendacje Na podstawie wniosków płynących z badania zaproponowaliśmy szereg rekomendacji, które mogą przyczynić się do bardziej efektywnej realizacji projektów z obszaru kultury, turystyki i sportu oraz edukacji, zarówno na płaszczyźnie polityki regionu w zakresie oddziaływania tych typów projektów na rozwój społeczno gospodarczy, jak z pespektywy samych Beneficjentów, w szczególności poprzez rozwiązania przyczyniające się do Beneficiaries did not have the concept of involvement of private partners which results in a limited number of so-called indirect jobs. Beneficiaries prefer to internalize as much processes as possible in their own structures and are very reluctant to "let other players in" treating them as a potential competition. As a result, the potential arising from investments financed by private capital, complementary to the results of funded projects, is not fully used. Also in their plans, the existing Beneficiaries do not see the benefits of involving private capital in the PPP formula, despite great difficulties in securing financing of their own contribution to the investments planned in the next financial perspective. Beneficiaries to a little extend recognize the benefits of complementarity of projects, both their own which have already been realized and those realized by other entities. That is reflected, among others, in a small extent of so-called joint offer functioning on the market which in the case of tourism and cultural projects, but also in the case of large sports facilities, will result in the influx of tourists from outside the region and from abroad. In many cases the Beneficiaries had a problem with the development of project documentation in the areas of the state aid and the funding gap, the quality of financial and economic analysis, in particular the estimation (valuation) of social benefits, despite the fact that they do not perceive the preparation of the project as an area of difficulty. That conclusion was drawn based on conversations with the expert evaluating grant applications and also based on analysis of projects' feasibility studies. Recommendations Based on the conclusions of the study we suggested a number of recommendations that could contribute to a more effective implementation of projects in the area of culture, tourism and sport and education, both at the regional policy level in terms of the impact of those types of projects on socio-economic development, and from the perspective of the Beneficiaries themselves, in particular through the solutions that help to reduce the 7

8 zmniejszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury. costs of functioning of the infrastructure. PoniŜej przedstawiamy najwaŝniejsze z nich: NaleŜy umoŝliwić realizację projektu inwestycyjnego w połączeniu z komponentem miękkim, zapewniającym częściowe finansowanie kosztów operacyjnych, w szczególności kosztów pracy oraz działań promocyjnych zmierzających do pozyskania klientów w 1-szym roku działalności powstałej infrastruktury. NaleŜy dąŝyć do maksymalizacji stopnia wykorzystania infrastruktury we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i zapewnienia jej maksymalnej multifunkcjonalności, która pozwala w sposób synergiczny zwiększać liczbę uŝytkowników. Innymi słowy, naleŝy dąŝyć do zapewnienia wystarczająco szerokiej ale spójnej przedmiotowo infrastruktury umoŝliwiającej interesariuszom świadczenie kompleksowych, komplementarnych usług. NaleŜy upowszechniać dobre praktyki w zakresie współpracy. Zwiększenie wiedzy wśród Beneficjentów w zakresie dopuszczalnych form korzystania z powstałej infrastruktury przez podmioty zewnętrzne. NaleŜy zwiększyć wiedzę wśród Beneficjentów nt. moŝliwych sposobów wykorzystywania infrastruktury powstałej w ramach projektów, które pozostawałyby w zgodzie z umową dofinansowania i przepisami prawa. NaleŜy umoŝliwić realizację tzw. projektów 2- funduszowych (jeśli będzie taka moŝliwość w kolejnej perspektywie finansowej na lata ) poprzez uwzględnienie w budŝecie projektu wydatków na działania szkoleniowe, które pozwoliłyby z wyprzedzeniem przygotować kadrę potrzebną do zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu. Tego typu działania szkoleniowe mogłyby być prowadzone równolegle do prac inwestycyjnych, tak aby niezbędna kadra była gotowa do podjęcia pracy wraz z uruchomieniem infrastruktury. NaleŜy włączyć do oceny merytorycznej strategię promocji oraz budŝet promocji projektów inwestycyjnych o charakterze inwestycyjnym. Działania inwestycyjne Beneficjenta muszą pociągać za sobą realizację długofalowych działań Here are the main ones: There should be enabled the realization of an investment project in conjunction with a soft component, providing partial funding of operating costs, particularly labor costs and promotional activities designed to attract customers in the 1st year of operations of the established infrastructure. The maximization of the utilization degree of infrastructure in collaboration with external parties and ensuring its maximum multifunctionality which allows for a synergistic increase in the number of users should be endeavoured. In other words, a sufficiently broad but object-coherent infrastructure making it possible for stakeholders to provide a range of comprehensive complementary services should be ensured. Good practices in the field of cooperation should be disseminated. Increasing awareness among the Beneficiaries in terms of the authorized forms of use of the infrastructure created by third parties (external entities) is advisable. The awareness among the Beneficiaries about possible ways to use the infrastructure created under the projects, which would remain in compliance with grant contracts and the law, should be raised. There should be facilitated the implementation of the so-called 2-funds projects (if there is such a possibility in the next financial perspective for the years ) by including in the project budget expenditures on training activities that would allow to prepare well in advance the staff needed to manage the infrastructure created under certain project realization. That type of training activities could be conducted in parallel with the investment works, so that the necessary staff is ready to start working with the launch of the infrastructure. The promotion strategy and budget for the promotion of investment projects of investment nature should be incorporated into the substantive assessment. Investment activities of a Beneficiary must involve implementation of 8

9 promocyjnych. NaleŜy zidentyfikować i dofinansować powstanie lub rozwój 3-4 strategicznych atrakcji turystycznych, które byłyby znakiem rozpoznawczym województwa równieŝ w skali międzynarodowej. Atrakcje te powinny być przedmiotem działań promocyjnych zgodnie ze strategią promocji województwa. NaleŜy zwiększyć udział kapitału prywatnego angaŝowanego w realizację celów publicznych w obszarze edukacji, kultury, sportu i turystyki. NaleŜy premiować na etapie wyboru projektów takie, które skupione są na komplementarności zmierzającej do tworzenia wspólnej oferty i w ten sposób pozwalającej maksymalizować korzyści płynące z realizacji projektu oraz z juŝ istniejącej infrastruktury. NaleŜy zwiększyć wiedzę wśród Beneficjentów nt. pomocy publicznej, luki finansowej, analiz finansowanych oraz wyceny korzyści społecznych w projektach z zakresu sportu i turystyki, kultury oraz edukacji. long-term promotional activities. There should be identified and subsidized the creation or development of 3-4 strategic tourist attractions that would be hallmarks of the region also in the international scale. Those attractions should be the subject of promotional activities in accordance with the strategy of promotion of the voivodship. The share of private capital engaged in the implementation of the public objectives in the field of education, culture, sport and tourism should be increased. At the stage of projects' selection the incentives should be given to those projects which are focused on the complementarity intended to create a joint offer, and thus allowing to maximize the benefits of the project implementation and the already existing infrastructure. The awareness among the beneficiaries on the state aid, financing gap, financial analyses and valuation of social benefits in projects in the field of sport and tourism, culture and education should be raised. 9

10 2. Wprowadzenie W świetle zapisów Strategii Rozwoju Województwa turystyka w Świętokrzyskim stanie się nowoczesną dziedziną gospodarki poprzez zdecydowaną poprawę jakości i dostępności bazy noclegowej gastronomicznej, zarówno pod względem oferowanych miejsc jak równieŝ zróŝnicowania standardu usług i dostosowania ich do potrzeb turystów 1. Z kolei kultura jako wartość niezbędna w kreowaniu nowoczesnego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego będzie wspierana poprzez rozbudowę i ochronę bazy materialnej placówek kultury, w tym szczególnie zabytków. Turystyczne udostępnienie zabytków i ich promocja pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy oraz umoŝliwi pozyskanie dodatkowych środków na renowację. Rozbudowana zostanie takŝe baza edukacji, kultury fizycznej i sportu jako waŝnej dziedziny w programach wychowania młodzieŝy oraz kształtowania zdrowego i aktywnego stylu Ŝycia mieszkańców regionu. Wsparcie dla wymienionych wyŝej dziedzin zostało ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata w ramach V osi priorytetowej - Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych i działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu oraz II osi priorytetowej - Działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu. Region podnosi swą konkurencyjność poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług sfery publicznej, tj. edukacji, dóbr kultury, zróŝnicowanych moŝliwości wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego. Poprawa dostępu do tych usług ma duŝy wpływ na wzrost atrakcyjności Ŝycia w regionie, a co się z tym wiąŝe, pozwoli na zahamowanie odpływu ludzi młodych, szczególnie z wyŝszym wykształceniem, poza województwo. Realizacja tego celu przynieść ma efekty w postaci m.in. poprawy jakości infrastruktury placówek ochrony zdrowia, szkół i przedszkoli, oraz instytucji kultury. Dodatkowo, szczególne wsparcie naleŝy zwrócić w kierunku poprawy dostępu do istniejących w regionie bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego, obiektów sportowych i rekreacyjnych, w celu uczynienia z nich atrakcyjnych obiektów turystycznych. 1 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, dokument przyjęty Uchwałą NR XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2006r. 10

11 3. Cel i zakres badania 3.1. Cele badania Głównym celem badania była ocena obecnego i spodziewanego wpływu wsparcia z RPOWŚ w zakresie infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu. Cel główny badania został zrealizowany poprzez: analizę wpływu projektów z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społeczno - gospodarczy gmin/powiatów na obszarze których projekty te były realizowane, identyfikację przyczyn powodzeń i niepowodzeń analizowanych projektów pod kątem ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, badanie potrzeb kontynuowania wsparcia samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej UE ( ) Zakres badania Zakres przedmiotowy: Zakres przedmiotowy badania ewaluacyjnego objął analizę oraz ocenę projektów realizowanych ramach RPOWŚ: II osi priorytetowej - działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu oraz V osi priorytetowej - działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych i działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu a takŝe zbadanie potrzeb kontynuowania wsparcia samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej UE ( ) Tabela 1 Dokumentacja projektów RPOWŚ wg stanu na dzień 31 maj Nr/Nazwa Działania Liczba zawartych Liczba projektów Liczba preumów umów o zakończonych dofinansowanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu *wg kursu na dzień 22 maja ,3322 zł Alokacja (EUR)* , , ,96 % wykorzystania alokacji Zakres podmiotowy: 11

12 Badanie objęło Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.3, 5.2 oraz 5.3 RPOWŚ, Instytucję Zarządzającą, do zadań której naleŝy m.in. monitorowanie i ocena realizacji Programu, a takŝe przedstawicieli instytucji/organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z rozwojem edukacji, kultury, turystyki i sportu turystyki w województwie świętokrzyskim. Zakres czasowy: Badanie obejmie swym zakresem okres programowania (do 30 czerwca 2012 r.) Zakres terytorialny: Województwo Świętokrzyskie 3.3. Logika przebiegu badania Badanie zostało przeprowadzone według najlepszych standardów badań ewaluacyjnych, w podziale na trzy zasadnicze fazy. Jego przebieg prezentuje poniŝszy rysunek. Rysunek 1 Schemat realizacji badania Badanie rozpoczęła faza strukturyzacji, czyli wstępna analiza dokumentów RPOWŚ, badań ewaluacyjnych, projektów rozporządzeń na przyszły okres programowania i aktualnych stanowisk negocjacyjnych w tym zakresie. Na tej podstawie opracowane zostały narzędzia badawcze: 12

13 do fazy gromadzenia danych: scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji i beneficjentów kwestionariusz CATI wśród beneficjentów kwestionariusz CAWI wśród potencjalnych beneficjentów format studium przypadku do fazy analizy: scenariusz warsztatu SWOT scenariusz panelu ekspertów Faza gromadzenia danych rozpoczęła analiza danych zastanych: pogłębiona analiza dokumentów strategicznych, programowych oraz wyników badań oraz analiza danych projektowych. Kolejnym etapem fazy gromadzenia danych były badania terenowe. Ich realizacja rozpoczęła się od przeprowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Departament Funduszy Strukturalnych, Departament Polityki Regionalnej), Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Celem wywiadów było poznanie opinii na temat oddziaływania projektów w obszarze turystyki i sportu, kultury oraz edukacji na rozwój województwa świętokrzyskiego. Równocześnie rozpoczęła się realizacja badania CATI z Beneficjentami projektów w badanych obszarach. W tym samym czasie rozesłana została ankieta CAWI do wszystkich potencjalnych projektodawców. Zebrane informacje pozwoliły na ocenę moŝliwości realizacji projektów w obszarze kultury, edukacji, sportu i turystyki w przyszłej perspektywie finansowej. Po wstępnej ocenie wyników CATI wytypowaliśmy Beneficjentów do wywiadów pogłębionych i studiów przypadku. Następnie dokonana została analiza porównawcza (benchmarkingowa). Efektem analizy porównawczej było zidentyfikowanie dobrych praktyk, które moŝna zastosować w rozwiązaniach planowanych po 2013 r. Na bazie zgromadzonych danych przystąpiliśmy do kolejnego etapu analizy i oceny. Pierwszym jej elementem były analizy jakościowe i ilościowe zgromadzonego materiału, a takŝe analizy efektów: mnoŝnikowego i synergii. Przeprowadziliśmy równieŝ analizy przestrzenne, zaprezentowane w postaci map. W kolejnym kroku przeprowadzony został warsztat SWOT, którego celem była identyfikacja słabych i mocnych stron realizacji projektów w obszarze sportu, edukacji i turystyki, w kontekście prac nad przyszłą perspektywą finansową. Zgromadzony materiał został poddany analizie podczas panelu ekspertów, którego efektem było opracowanie wniosków i rekomendacji z badania. 13

14 4. Metodologia badania 4.1. Analiza dokumentów Analiza danych zastanych (desk research), a więc analiza źródeł wtórnych rozpoczęła właściwe badanie. Analizie zostały poddane niŝej wymienione dokumenty. Dokumenty szczebla unijnego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, rozporządzenia (WE) nr 1080 /2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dokumenty robocze Komisji Europejskiej: nr 2 Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring and evaluation indicators, nr 7 Indicative guidelines on evaluation methods: Reporting on core indicators for the European Development Fund and the Cohesion. Strategia Europa 2020 Pakiet projektów rozporządzeń dotyczących perspektywy finansowej Dokumenty szczebla krajowego Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz z późn. zm.), Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 216, poz. 1370), Dokumenty szczebla regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Świętokrzyskiego na lata , Szczegółowy Opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , Sprawozdania roczne i okresowe z wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , Wskaźniki realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata na poziomie działania, 14

15 Obowiązujący Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Badania i ewaluacje Ocena postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego do roku 2009 za pomocą modelu HERMIN, Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdraŝania RPOWŚ na lata Analiza dokumentacji projektowej Analiza dokumentacji projektowej objęła wszystkie projekty przyjęte do realizacji w ramach trzech badanych działań. Analiza miała charakter jakościowy i była przeprowadzona w zakresie załoŝonych celów badania. Dodatkowo, w kontekście ilościowym zostały poddane analizie dane pochodzące z systemu SIMIK dotyczące wszystkich projektów z Działań 2.3, 5.2, 5.3 RPOWŚ, dostarczone przez Zamawiającego Indywidualne wywiady pogłębione W ramach badań terenowych przeprowadziliśmy 17 indywidualnych wywiadów pogłębionych. Respondenci do badania zostali dobrani w sposób celowy. IDI objęły: Beneficjentów Działań 2.3, 5.2, 5.3 RPOWŚ (9 wywiadów) przedstawicieli instytucji/organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z rozwojem edukacji, kultury, turystyki i sportu (8 wywiadów) Wywiady z przedstawicielami instytucji/organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z rozwojem edukacji, kultury, turystyki i sportu przeprowadziliśmy w: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (3 wywiady) Departament Funduszy Strukturalnych (1 wywiad) Departament Polityki Regionalnej (1 wywiad) Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (1 wywiad) Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (1 wywiad) Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach (1 wywiad) Celem tych wywiadów było uzyskanie pogłębionych informacji na temat wpływu projektów realizowanych w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, atrakcyjność inwestycyjną oraz poprawę jakości Ŝycia mieszkańców, a takŝe w jaki sposób te projekty przyczyniają się do podniesienia standardu infrastruktury edukacyjnej, kulturowej, sportowej i turystycznej w województwie świętokrzyskim. Przeprowadzone zostały wywiady pogłębione z Beneficjentami, które posłuŝyły do przygotowania studiów przypadku. Opracowaliśmy 9 studiów przypadku, prezentujących przykłady dobrych praktyk, które najlepiej demonstrują wpływ wsparcia RPOWŚ w zakresie infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społeczno-gospodarczy gmin/powiatów, na obszarze których projekty te były realizowane. Studia przypadku zostały opracowane na podstawie analizy dokumentacji wybranych projektów oraz 15

16 wywiadów indywidualnych z osobami odpowiedzialnymi za ich realizację podczas wizyty na miejscu projektu Studia przypadku Dobór próby do studiów przypadku miał charakter celowy, wybrane zostały po 3 projekty z kaŝdego badanego Działania. Studia stworzyliśmy na podstawie następujących projektów: Dworek Stefana śeromskiego - Szklany Dom - Ikona Regionu Świętokrzyskiego Przeszłość dla przyszłości Galeria Kamedulska w Pustelni Złotego Lasu Geopark Kielce przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury Zabytkowy Zespół Szpitalno-Kościelny Św. Ducha w Sandomierzu kontynuatorem tradycji dobroczynności Budowa kompleksu sportowo rehabilitacyjno - edukacyjnego w Sędziszowie Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku 4.5. Ankieta telefoniczna (CATI) z beneficjentami projektów W ramach badania przeprowadzono łącznie 127 wywiadów telefonicznych co stanowi prawie 77% całej populacji projektów dofinansowanych w ramach badanych Działań, w tym 106 z przedstawicielami projektów zakończonych oraz 21 z przedstawicielami projektów w toku. Tabela 2. Struktura Beneficjentów oraz struktura próby badania CATI. Działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Liczba podpisanych umów Liczba respondentów projektów zakończonych Liczba respondentów projektów w toku Łączny udział respondentów ,79% ,48% 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu ,02% SUMA Źródło: Wyniki CATI, SIMIK 4.6. Ankieta internetowa (CAWI) z potencjalnymi beneficjentami Celem badania CAWI było zbadanie potrzeb w obszarach: edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zdolności finansowych oraz moŝliwości wygenerowania własnych środków na współfinansowanie 16

17 inwestycji. Zapytaliśmy respondentów takŝe o plany i pomysły na projekty, które mogłyby zostać zrealizowane w przyszłej perspektywie finansowej. ZałoŜona liczebność próby 3145 okazała się w praktyce znacznie mniejsza. Tabela 3. Struktura próby badania CAWI i faktyczna liczebność próby bez NGO. Potencjalni beneficjenci Zakładana liczebność w RM Faktyczna liczebność Liczba unikalnych adresów mailowych Jednostki samorządu terytorialnego Kościoły i związki wyznaniowe Instytucje Otoczenia Biznesu Instytucje kultury Szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie) Szkoły wyŝsze SUMA Źródło: (stan na dzień ), (stan na dzień ), (stan na dzień ) NaleŜy podkreślić, iŝ jednoznaczny podział na typy NGO nastręczał problemów ze względu na fakt, Ŝe w wielu przypadkach jedna instytucja działa w kilku obszarach, stąd teŝ liczebność próby organizacji pozarządowych znacznie się zmniejszyła, poniewaŝ wiele instytucji pokrywało się i zostało policzonych podwójnie, a nawet potrójnie. W poniŝszej tabeli zestawiamy liczebność organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu i turystyki, kultury oraz edukacji, do których wysłaliśmy zaproszenie do wypełniania ankiety oraz cykliczne przypomnienia. Tabela 4 Struktura próby NGO do badania CAWI i faktyczna liczebność NGO. Potencjalni beneficjenci Zakładana liczebność w RM 2 NGO działające w obszarze kultury NGO działające w obszarze kultury i nauki NGO działające w obszarze turystyki/sportu NGO działające w obszarze turystyki / sportu/kultury NGO działające w obszarze edukacji NGO działające w obszarze turystyki / sportu / edukacji NGO działające w obszarze turystyki/sportu/edukacji/kultury Liczba NGO w bazie ngo.pl posiadające adres e- mail Liczba instytucji dodatkowo zidentyfikowanych w internecie Liczba instytucji, do których adres pozyskany został drogą telefoniczną Łączna liczba NGO z adresami Suma Skrót RM oznacza Raport Metodologiczny 17

18 Ankietę internetową wypełniły łącznie 132 instytucje. Strukturę rodzajową próby przedstawia poniŝsza tabela. Tabela 5 Struktura rodzajowa respondentów ankiety internetowej. Rodzaj instytucji Liczba Udział % respondentów Organizację pozarządową 37 28,03% Jednostkę samorządu terytorialnego 35 26,52% Szkołę podstawową 23 17,42% Instytucję kultury 14 10,61% Szkołę średnią 11 8,33% Szkołę gimnazjalną 7 5,30% Instytucję otoczenia biznesu 2 1,52% Szkołę wyŝszą 2 1,52% Kościół / związek wyznaniowy 1 0,76% Razem (respondentów) ,00% Źródło: ankieta CAWI Analiza danych zastanych i wywołanych W ramach tego etapu badania wykonane zostały następujące analizy: Analiza ilościowa i jakościowa Analiza przestrzennego rozmieszczenia projektów i ich oddziaływania dane zostały przedstawione na mapach, które ułatwią orientację co do koncentracji określonych typów projektów w poszczególnych częściach województwa jak i wskazują obszary, które w niewielkim stopniu korzystają z dostępnych środków. Mapy słuŝą równieŝ zobrazowaniu oddziaływania projektów. Analiza efektu mnoŝnikowego inwestycyjnego, polegającego na tym, Ŝe realizacja projektu objętego interwencją pobudza kolejne inwestycje realizowane przez beneficjenta lub teŝ inne podmioty. Analiza efektu mnoŝnikowego nieinwestycyjnego dotyczyła przedsięwzięć miękkich (np. szkoleń, doradztwa, przedsięwzięć promocyjnych lub kulturalnych), realizowanych w wyniku zakończenia projektu przez beneficjenta lub teŝ realizowanych przez inne podmioty. Analiza występowania efektu synergii. Analiza SWOT w ramach której zdiagnozowano obecny system przygotowania i realizacji projektów w badanych obszarach w ramach RPOWŚ. Analiza benchmarkingowa (porównawcza) słuŝąca wyłonieniu najciekawszych dobrych praktyk projektów w kaŝdym z badanych Działań i sporządzeniu na ich podstawie studiów przypadków. Porównanie projektów odbywało się na podstawie wyników CATI i obejmowało w szczególności takie aspekty jak: o wpływ realizacji projektu na wzrost liczby uŝytkowników infrastruktury, o liczba utworzonych bezpośrednich miejsc pracy, o szacunkowa liczba utworzonych pośrednich miejsc pracy w wyniku realizacji projektu, o fakt posiadania współpracy z innymi podmiotami w celu zwielokrotnienia korzyści wynikających z realizacji projektu, o liczba podmiotów, z którymi współpracuje Beneficjent. Panel ekspertów słuŝący przedyskutowaniu wniosków płynących z badania oraz sformułowania ostatecznych rekomendacji 18

19 4.8. Zestawienie pytań badawczych oraz metod i technik gromadzenia danych Tabela 6 Zestawienie pytań badawczych oraz metod, technik i narzędzi badawczych. Gromadzenie danych Analiza danych Lp. Pytanie badawcze Analiza dokumentów i danych GUS Analiza projektów IDI CAWI CATI Studium przypadku Analizy statystyczne Analizy jakościowe Analiza efektów Benchmarking Analiza SWOT Panel ekspertów Czy realizacja projektów w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i sportu miała lub będzie miała wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na oczekiwanym obszarze oddziaływania projektów oraz atrakcyjność inwestycyjną oraz jakość Ŝycia mieszkańców województwa świętokrzyskiego? W jakim stopniu cele załoŝone w programie zostały osiągnięte poprzez wartości docelowe i wskaźniki określone w projektach z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu? W jakim stopniu realizowane w ramach projektów działania/inwestycje są uŝyteczne pod kątem potrzeb i wyzwań regionalnych? W jakim stopniu realizacja projektów przyczyniła/przyczynia się do podniesienia standardu/unowocześnienia infrastruktury edukacyjnej, kulturowej, turystycznej i sportowej w województwie świętokrzyskim? W jakim stopniu realizowane projekty przyczyniły lub przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku realizacji projektów, od czego to zaleŝy? Czy w przypadku zakończonych projektów w okresie po ich zakończeniu moŝna zauwaŝyć stałe rozszerzenie, doskonalenie wytworzonych w ramach projektów produktów i usług? Czy i w jakim stopniu realizowane projekty i powstałe w wyniku ich realizacji produkty stanowią element sieci współpracy (np. mają umowy o współpracy z innymi podmiotami, instytucjami)? Czy przeprowadzone inwestycje mogą przyczynić się do powstawania nowych inicjatyw i działalności gospodarczych? Od czego to zaleŝy? Czy i w jakim stopniu realizowane projekty są komplementarne z innymi działaniami dot. edukacji X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19

20 kultury, turystyki oraz sportu lub teŝ poprawy wizerunku miejsc, realizowanymi w regionie? Czy i w jakim stopniu wsparcie infrastruktury (np. transportowej, komunikacyjnej, technicznej) miało lub ma wpływ na realizację projektów turystycznych? W jakim stopniu realizowane projekty przyczyniają lub przyczynią się do promocji walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego? Czy i w jakim stopniu realizowane projekty przyczyniają się do wzrostu liczby turystów, w tym spoza regionu oraz zagranicznych (wzrostu ruchu turystycznego)? Jakie typy (rodzaje) projektów w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji i rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego? Od czego to zaleŝy? Jakie nieprzewidziane - korzystne i niekorzystne - efekty wystąpiły w otoczeniu lokalnym po zrealizowaniu projektów? Wspieranie jakiego typu (rodzaju) projektów jest najbardziej uzasadnione ze względu na efektywność i skuteczność wydatkowania środków unijnych? Jakie projekty wykazują się bardzo duŝą efektywnością i skutecznością, a które mniejszą? Od czego to zaleŝy? Czy projekty wybrane do dofinansowania spełniają kryterium efektywności rozumianej jako stosunek nakładów finansowych do osiągniętych rezultatów? Czy występują zróŝnicowania w tym zakresie pomiędzy badanymi działaniami? Jeśli tak, jakie są tego przyczyny? W których działaniach występują największe zróŝnicowania kosztów jednostkowych osiąganych wskaźników? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Jakie są potrzeby kontynuowania wsparcia infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu w przyszłej perspektywie finansowej w województwie świętokrzyskim? Jakie zmiany naleŝy wprowadzić, by było ono jeszcze bardziej efektywne? Czy potencjalni beneficjenci wsparcia z zakresu infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu będą mieli zdolność finansową i moŝliwości wygenerowania własnych środków na współfinansowanie inwestycji? Czy potencjalni beneficjenci wsparcia z zakresu infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu przygotowują się do realizacji projektów w przyszłej perspektywie finansowej? W jaki sposób? Czy potencjalni beneficjenci wsparcia z zakresu infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu mają pomysły/plany dotyczące projektów w przyszłej perspektywie finansowej? Jakie są to pomysły? Czy są X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Tadeusz Wojciechowski Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów LLP Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole.

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole. ul. Mikołajczyka 5, Opole Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole Raport Końcowy Ocena systemu kryteriów w wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Agnieszka Zalewska-Bochenko Uniwersytet w Białymstoku PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTUJĄCY RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wprowadzenie Środki finansowe pochodzące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Marta Łazarowicz-Kowalik Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r. O Fundacji Największa pozarządowa organizacja finansująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działanie 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa CELE MRPO Cel główny

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PORADNIKA SPOTKANIE Z KE 18 MAJA 2015R.

PREZENTACJA PORADNIKA SPOTKANIE Z KE 18 MAJA 2015R. PORADNIK PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KLIMATU, ICH ŁAGODZENIA I PRZYSTOSOWANIA DO TYCH ZMIAN ORAZ ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Audyt działania, które mają na celu niezaleŝną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, rzetelności; projekty z funduszy strukturalnych podlegają audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 2014-2020

Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 2014-2020 Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 20142020 KRZYSZTOF MALIK Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych Teza, cel i kontekst badań Kontekst: Europa 2020, ŚSRK, 9 strategii

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Projektów realizowanych w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego 5 października 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo