Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012"

Transkrypt

1 Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach Autorzy: Marta Bochniewicz Damian Dec Karolina Dobrowolska Krystyna Gurbiel Krzysztof Piróg Kornel Pylak Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Warszawa, grudzień 2012

2 Spis treści 1. Streszczenie / Summary Wprowadzenie Cel i zakres badania Cele badania Zakres badania Logika przebiegu badania Metodologia badania Analiza dokumentów Analiza dokumentacji projektowej Indywidualne wywiady pogłębione Studia przypadku Ankieta telefoniczna (CATI) z beneficjentami projektów Ankieta internetowa (CAWI) z potencjalnymi beneficjentami Analiza danych zastanych i wywołanych Zestawienie pytań badawczych oraz metod i technik gromadzenia danych Wyniki badania Wpływ projektów na rozwój społeczno gospodarczy województwa świętokrzyskiego Wpływ projektów na aktywność Beneficjentów Wpływ projektów na rozwój turystyki w regionie praz promocję województwa Efektywność i skuteczność wsparcia w zakresie kultury, turystyki, edukacji i sportu Problemy związane z wdraŝaniem instrumentów wsparcia w zakresie kultury, turystyki, edukacji i sportu Potrzeby regionu w obszarze kultury, sportu i turystyki oraz edukacji w kontekście perspektywy finansowej Plany i stopień przygotowania potencjalnych Beneficjentów do realizacji projektów w perspektywie finansowej Finansowanie wkładu własnego w nowej perspektywie finansowej Wnioski i rekomendacje

3 1. Streszczenie / Summary Streszczenie Summary Raport prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego pt. Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach , przeprowadzonego przez PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. The report presents the results of the evaluation study titled Analysis and assessment of expenditures under the RPOWŚ on projects realized in the fields of education, culture, tourism and sport and examination of local governments' needs concerning that type of investment in the years conducted by the PSDB Ltd. commissioned by the Marshal Office of Świętokrzyskie Voivodship. Głównym celem badania była ocena obecnego i spodziewanego wpływu wsparcia z RPOWŚ w zakresie infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu. Cel główny badania został zrealizowany poprzez: analizę wpływu projektów z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społeczno - gospodarczy gmin/powiatów na obszarze których projekty te były realizowane, identyfikację przyczyn powodzeń i niepowodzeń analizowanych projektów pod kątem ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, badanie potrzeb kontynuowania wsparcia samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej UE ( ). Przedmiotem badania było 165 projektów realizowanych w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata : 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu W badaniu uwzględniono następujące kryteria ewaluacyjne: skuteczność, efektywność i uŝyteczność, trwałość, trafność i oddziaływanie. Metodologia badania opierała się na wykorzystaniu ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych, w tym: The main objective of the study was to assess the current and expected impact of the RPOWŚ support in terms of the educational infrastructure, culture, tourism and sport. The main objective of the study was realized through: analysis of the impact of projects realized in the field of education, culture, tourism and sport on socio-economic development of gminas/poviats where those projects were implemented, identifying the causes of successes and failures of projects analyzed in terms of their impact on the socio-economic development, examination of needs to continue the support for local governments in terms of that type of investments in the future EU financial perspective ( ). Under the study there were 165 projects examined realized under the following Measures of the Regional Operational Programme of Świętokrzyskie Voivodship (RPOWŚ) for the years : 2.3 Touristic and economic promotion of the region 5.2 Improving the quality of public services by supporting educational and cultural institutions 5.3 Investment in the spheres of cultural heritage, tourism and sport The study included the following evaluation criteria: effectiveness, efficiency and usability, sustainability, accuracy and impact. The methodology of the study based on the use of quantitative and qualitative methods and techniques, including: 3

4 Analizy desk research ramach, której badaniu podlegała m.in. dokumentacja projektowa Beneficjentów. Wywiadów pogłębionych (IDI) przeprowadzonych z 7 przedstawicielami kluczowych w regionie instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań z obszaru kultury, sportu i turystyki oraz edukacji, a takŝe z 9 Beneficjentami projektów wybranych jako dobre praktyki. Celem tych wywiadów było uzyskanie pogłębionych danych na temat wpływu projektów realizowanych w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społecznogospodarczy regionu, atrakcyjność inwestycyjną oraz poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. Ankiety internetowej (CAWI) przeprowadzonej z potencjalnymi Beneficjentami projektów inwestycyjnych z obszaru kultury, sportu i turystyki oraz edukacji w perspektywie finansowej Analizie podlegały łącznie 132 ankiety uzyskane od JST, NGO, kościołów i związków wyznaniowych, szkół. Celem badania CAWI było zbadanie potrzeb w obszarach: edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zdolności finansowych oraz moŝliwości wygenerowania własnych środków na współfinansowanie inwestycji. Ankiety telefonicznej (CATI) przeprowadzonej ze 127 Beneficjentami, co stanowi prawie 77% całej populacji projektów dofinansowanych w ramach badanych Działań, w tym 106 z przedstawicielami projektów zakończonych oraz 21 z przedstawicielami projektów w toku. Celem badania CATI było uzyskanie informacji w jakim stopniu realizowane projekty i powstałe w wyniku ich realizacji produkty stanowią element sieci współpracy, czy mogą przyczynić się do powstawania nowych inicjatyw i działalności gospodarczych, w jakim stopniu realizowane projekty są komplementarne z innymi działaniami dot. edukacji, kultury, turystyki. Pytaliśmy równieŝ o bariery (formalne, prawne, organizacyjne, finansowe) pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji projektu w kaŝdym z obszarów oraz wpływ tych problemów na zachowanie trwałości efektów. Desk research analysis under which, among other things, project documentation of Beneficiaries was examined. Individual in-depth Interviews (IDI) conducted with 7 representatives of key regional institutions responsible for carrying out tasks in the area of culture, sport and tourism, and education, as well as with 9 Beneficiaries of projects selected as good practices. The purpose of those interviews was to obtain indepth data on the impact of projects realized in the fields of education, culture, tourism and sport on the socio-economic development of the region, investment attractiveness and improving the quality of life of inhabitants. Computer-Assisted Web Interview (CAWI) carried out with potential Beneficiaries of the investment projects in the area of culture, sport and tourism, and education in the financial perspective A total of 132 questionnaires obtained from the local government units, NGOs, churches and religious organizations, schools were analysed. The objective of the CAWI study was to investigate the needs in the areas of education, culture, tourism and sport, and the financial capacity and the ability to generate their own resources for financing investments. Computer Assisted Telephone Interview (CATI) conducted with 127 Beneficiaries which represents almost 77% of all projects funded under the Measures examined, including 106 interviews with representatives of completed projects and 21 interviews with representatives of ongoing projects. The objective of the CATI study was to obtain information to which extent projects realized and their products are part of the cooperation networks, if they can contribute to the development of new initiatives and economic activities, to which extent the projects realized are complementary to other measures concerning education, culture and tourism. We also asked about barriers (formal, legal, organizational and financial ones) appearing at the stage of preparation and implementation of projects in each of the areas and the impact of those problems on the maintenance of sustainability of the effects. Case studies - we developed 9 case studies, 4

5 Studiów przypadku - pracowaliśmy 9 studiów przypadku, prezentujących przykłady dobrych praktyk, które najlepiej demonstrują wpływ wsparcia RPOWŚ w zakresie infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społeczno-gospodarczy gmin/powiatów, na obszarze których projekty te były realizowane. W badaniu posłuŝono się w szczególności analizami efektów, analizą SWOT, analizą rozmieszczenia przestrzennego projektów i ich oddziaływania oraz analizą benchmarkingową. Główne wnioski z badania Realizowane projekty w największym stopniu wpływają na rozwój społeczno gospodarczy, w dalszej kolejności na jakość Ŝycia mieszkańców, a w najmniejszym stopniu na atrakcyjność inwestycyjną na obszarze oddziaływania projektów. Postrzegany wpływ projektów jest tym większy, im większy jest oceniany obszar geograficzny. Innymi słowy respondenci wyŝej oceniają wpływ projektów w skali województwa niŝ w skali powiatu czy gminy. MoŜna to po części tłumaczyć tym, Ŝe respondenci oceniają projekt z perspektywy potrzeb innych osób, a nie swoich własnych. Problem ten podkreślają takŝe Beneficjenci realizujący np. projekty z obszaru infrastruktury sportowej, którzy potwierdzają trudność przekonania lokalnej ludności do korzystania z tego typu infrastruktury. Efektywność tworzenia bezpośrednich miejsc pracy jest stosunkowo niska, niemniej, wynika ona ze specyfiki interwencji. Dodatkowo, na efektywność projektu negatywnie wpływa fakt, Ŝe duŝa część utworzonych miejsc pracy wymaga stałego finansowania kosztów operacyjnych z budŝetu Beneficjenta. W większości przypadków, wzrost intensywności wykorzystania infrastruktury pozwala zwiększać stopień samofinansowania się miejsc pracy będących rezultatem projektu. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe celem głównym takich projektów nie powinno być tworzenie bezpośrednich nowych miejsc pracy przez Beneficjenta, a przede wszystkim tworzenie dobrych warunków dla aktywizacji lokalnej gospodarki i w konsekwencji tworzenie pośrednich miejsc pracy przez interesariuszy projektu. Pośrednie miejsca pracy będą znacznie bardziej efektywne, gdyŝ tworzący je presenting examples of good practices that best demonstrate the impact of the RPOWŚ support in terms of the infrastructure of education, culture, tourism and sport on the socioeconomic development of gminas/poviats where the projects were implemented. In the study there were used, in particular, the analysis of results, SWOT analysis, analysis of the spatial distribution of projects and their impact, and benchmarking analysis. Main conclusions of the study The projects realized have the greatest impact on the socio-economic development, followed by the impact on the quality of life, and the least impact they have on the investment attractiveness of in the area of projects' operation. The perceived impact of the projects is the greater, the larger the geographical area is evaluated. In other words, respondents assess higher the impact of the projects in the scale of the voivodship than in the scale of the poviat or gmina. That can be partly explained by the fact that the respondents evaluate projects from the perspective of the needs of other people rather than their own. That problem is also highlighted by the Beneficiaries implementing projects in the area of e.g. sports infrastructure who confirm the difficulty to convince local people to use that type of infrastructure. The effectiveness of creation of direct jobs is relatively low, however, it results from the specificity of interventions. In addition, the effectiveness of projects is negatively affected by the fact that a large proportion of jobs created require continuous funding of operating costs from the budget of the Beneficiary. In most cases, an increase in the intensity of use of the infrastructure enables to increase the degree of self-financing jobs resulting from the project. It should be noted, however, that the main objective of such projects should not be the creation of direct new jobs by the Beneficiary, but, above all, the creation of good conditions for the activation of the local economy and, consequently, the creation of indirect jobs by the project stakeholders. Indirect jobs will be much more effective because the stakeholders who create them will seek to maximize the 5

6 interesariusze będą dąŝyć do maksymalizacji stopnia samofinansowania się tych miejsc pracy. Beneficjenci, którzy juŝ współpracują z zewnętrznymi podmiotami chętniej deklarują plany pozyskania nowych podmiotów do współpracy. Co więcej, współpraca polega w przewaŝającej mierze na wspólnej organizacji imprez, oferowaniu wspólnych produktów/usług oraz wzajemnej promocji. Instytucje, które nie nawiązały współpracy nie dostrzegają moŝliwych form współpracy i potencjalnych korzyści wynikających z niej, a takŝe nie mają wiedzy w zakresie dopuszczalnych prawem sposobów udostępniania infrastruktury będącej efektem projektu. Beneficjenci nie mają pełnej wiedzy co do moŝliwych form wykorzystywania infrastruktury powstałej w ramach projektu w kontekście przepisów dot. pomocy publicznej oraz Prawa Zamówień Publicznych. Część Beneficjentów mogłaby aktywniej wykorzystywać powstałą infrastrukturę, ale z obawy przed złamaniem zapisów umowy dofinansowania pozostają bierni. Beneficjenci natrafiali na problemy w rekrutacji pracowników o kwalifikacjach i doświadczeniu adekwatnym do potrzeb wynikających ze specyfiki tworzonych miejsc pracy. W praktyce okazywało się, Ŝe osób spełniających wymagane kryteria nie było na terenie gminy czy powiatu. W konsekwencji, zasięg działań rekrutacyjnych musiał obejmować najczęściej miasto Kielce, co skutkowało zmniejszeniem wpływu projektu na lokalny rynek pracy. Beneficjenci inwestycyjnych projektów turystycznych, takŝe z obszaru turystyki kulturowej, prowadzą działania promocyjne poza regionem oraz zagranicą w niewystarczającej skali. Udział turystów spoza regionu, w tym zagranicznych jest nadal na niskim poziomie. Skala oddziaływania rezultatów projektów wykracza poza region jedynie w pojedynczych przypadkach. Nadal brakuje atrakcji turystycznych o znaczeniu co najmniej krajowym. Na etapie tworzenia projektów, degree of self-financing of these jobs. Beneficiaries who are already cooperating with external parties are more willing to declare their plans to attract new players to cooperate. Moreover, the cooperation consists largely in the common organization of events, offering common products/services and crosspromotion. Institutions that do not have established cooperation, do not see the possible forms of cooperation and the potential benefits of it, and also they do not have knowledge of the legally acceptable ways to share infrastructure which is the result of the project. Beneficiaries do not have full knowledge on the possible forms of using infrastructure created under the project in the context of provisions on state aid and the Law on Public Procurement. Some Beneficiaries could actively use the infrastructure created but because of the fear to violate the provisions of the funding agreement, they remain passive. Beneficiaries encountered problems in the recruitment of staff with qualifications and experience appropriate to the needs resulting from the specific jobs being created. In practice, it turned out that in the gminas or poviats there were nobody who met the required criteria. As a result, the scope of recruitment activities had to include mostly the city of Kielce which resulted in a reduction in the impact of the project on the local labour market. Beneficiaries of investment tourism projects, including projects in the area of cultural tourism, conduct promotional activities outside the region and abroad to the insufficient scale. The share of tourists from outside the region, including foreign tourists, is still at a low level. The scale of the impact of the projects' results reaches beyond the region only in isolated cases. Still the tourist attractions of at least national importance are missing. At the stage of projects' creation 6

7 Beneficjenci nie mieli koncepcji angaŝowania partnerów prywatnych, co skutkuje ograniczoną liczbą tzw. pośrednich miejsc pracy. Beneficjenci preferują uwewnętrzniać jak najwięcej procesów w swojej strukturze i bardzo niechętnie wpuszczają do niej inne podmioty, traktując je jako ewentualną konkurencję. W konsekwencji, nie są wykorzystywane w pełni moŝliwości wynikające z inwestycji finansowanych przez kapitał prywatny, komplementarnych do rezultatów dofinansowanych projektów. RównieŜ w swoich planach, aktualni Beneficjenci nie dostrzegają korzyści wynikających z angaŝowania kapitału prywatnego w formule PPP, pomimo duŝych trudności z zapewnieniem finansowania dla wkładu własnego dla planowanych inwestycji w następnej perspektywie finansowej. Beneficjenci w niewielkim stopniu dostrzegają korzyści wynikające z komplementarności projektów, zarówno własnych juŝ zrealizowanych, jak i zrealizowanych przez inne podmioty. Odzwierciedla się to m.in. w niewielkim stopniu funkcjonowania na rynku tzw. wspólnej oferty, która w przypadku projektów turystycznych i kulturalnych, ale takŝe duŝych obiektów sportowych przełoŝy się na napływ turystów spoza regionu oraz z zagranicy. W wielu przypadkach Beneficjenci mieli problem z opracowaniem dokumentacji projektowej w obszarach pomocy publicznej i luki finansowej, jakości analiz finansowych i ekonomicznych, w szczególności oszacowania (wyceny) korzyści społecznych, pomimo iŝ sami nie postrzegali przygotowania projektu jako obszar trudności. Wniosek ten został wyciągnięty na podstawie rozmów z ekspertem oceniających wnioski o dofinansowanie oraz analizy studiów wykonalności projektów. Rekomendacje Na podstawie wniosków płynących z badania zaproponowaliśmy szereg rekomendacji, które mogą przyczynić się do bardziej efektywnej realizacji projektów z obszaru kultury, turystyki i sportu oraz edukacji, zarówno na płaszczyźnie polityki regionu w zakresie oddziaływania tych typów projektów na rozwój społeczno gospodarczy, jak z pespektywy samych Beneficjentów, w szczególności poprzez rozwiązania przyczyniające się do Beneficiaries did not have the concept of involvement of private partners which results in a limited number of so-called indirect jobs. Beneficiaries prefer to internalize as much processes as possible in their own structures and are very reluctant to "let other players in" treating them as a potential competition. As a result, the potential arising from investments financed by private capital, complementary to the results of funded projects, is not fully used. Also in their plans, the existing Beneficiaries do not see the benefits of involving private capital in the PPP formula, despite great difficulties in securing financing of their own contribution to the investments planned in the next financial perspective. Beneficiaries to a little extend recognize the benefits of complementarity of projects, both their own which have already been realized and those realized by other entities. That is reflected, among others, in a small extent of so-called joint offer functioning on the market which in the case of tourism and cultural projects, but also in the case of large sports facilities, will result in the influx of tourists from outside the region and from abroad. In many cases the Beneficiaries had a problem with the development of project documentation in the areas of the state aid and the funding gap, the quality of financial and economic analysis, in particular the estimation (valuation) of social benefits, despite the fact that they do not perceive the preparation of the project as an area of difficulty. That conclusion was drawn based on conversations with the expert evaluating grant applications and also based on analysis of projects' feasibility studies. Recommendations Based on the conclusions of the study we suggested a number of recommendations that could contribute to a more effective implementation of projects in the area of culture, tourism and sport and education, both at the regional policy level in terms of the impact of those types of projects on socio-economic development, and from the perspective of the Beneficiaries themselves, in particular through the solutions that help to reduce the 7

8 zmniejszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury. costs of functioning of the infrastructure. PoniŜej przedstawiamy najwaŝniejsze z nich: NaleŜy umoŝliwić realizację projektu inwestycyjnego w połączeniu z komponentem miękkim, zapewniającym częściowe finansowanie kosztów operacyjnych, w szczególności kosztów pracy oraz działań promocyjnych zmierzających do pozyskania klientów w 1-szym roku działalności powstałej infrastruktury. NaleŜy dąŝyć do maksymalizacji stopnia wykorzystania infrastruktury we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i zapewnienia jej maksymalnej multifunkcjonalności, która pozwala w sposób synergiczny zwiększać liczbę uŝytkowników. Innymi słowy, naleŝy dąŝyć do zapewnienia wystarczająco szerokiej ale spójnej przedmiotowo infrastruktury umoŝliwiającej interesariuszom świadczenie kompleksowych, komplementarnych usług. NaleŜy upowszechniać dobre praktyki w zakresie współpracy. Zwiększenie wiedzy wśród Beneficjentów w zakresie dopuszczalnych form korzystania z powstałej infrastruktury przez podmioty zewnętrzne. NaleŜy zwiększyć wiedzę wśród Beneficjentów nt. moŝliwych sposobów wykorzystywania infrastruktury powstałej w ramach projektów, które pozostawałyby w zgodzie z umową dofinansowania i przepisami prawa. NaleŜy umoŝliwić realizację tzw. projektów 2- funduszowych (jeśli będzie taka moŝliwość w kolejnej perspektywie finansowej na lata ) poprzez uwzględnienie w budŝecie projektu wydatków na działania szkoleniowe, które pozwoliłyby z wyprzedzeniem przygotować kadrę potrzebną do zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu. Tego typu działania szkoleniowe mogłyby być prowadzone równolegle do prac inwestycyjnych, tak aby niezbędna kadra była gotowa do podjęcia pracy wraz z uruchomieniem infrastruktury. NaleŜy włączyć do oceny merytorycznej strategię promocji oraz budŝet promocji projektów inwestycyjnych o charakterze inwestycyjnym. Działania inwestycyjne Beneficjenta muszą pociągać za sobą realizację długofalowych działań Here are the main ones: There should be enabled the realization of an investment project in conjunction with a soft component, providing partial funding of operating costs, particularly labor costs and promotional activities designed to attract customers in the 1st year of operations of the established infrastructure. The maximization of the utilization degree of infrastructure in collaboration with external parties and ensuring its maximum multifunctionality which allows for a synergistic increase in the number of users should be endeavoured. In other words, a sufficiently broad but object-coherent infrastructure making it possible for stakeholders to provide a range of comprehensive complementary services should be ensured. Good practices in the field of cooperation should be disseminated. Increasing awareness among the Beneficiaries in terms of the authorized forms of use of the infrastructure created by third parties (external entities) is advisable. The awareness among the Beneficiaries about possible ways to use the infrastructure created under the projects, which would remain in compliance with grant contracts and the law, should be raised. There should be facilitated the implementation of the so-called 2-funds projects (if there is such a possibility in the next financial perspective for the years ) by including in the project budget expenditures on training activities that would allow to prepare well in advance the staff needed to manage the infrastructure created under certain project realization. That type of training activities could be conducted in parallel with the investment works, so that the necessary staff is ready to start working with the launch of the infrastructure. The promotion strategy and budget for the promotion of investment projects of investment nature should be incorporated into the substantive assessment. Investment activities of a Beneficiary must involve implementation of 8

9 promocyjnych. NaleŜy zidentyfikować i dofinansować powstanie lub rozwój 3-4 strategicznych atrakcji turystycznych, które byłyby znakiem rozpoznawczym województwa równieŝ w skali międzynarodowej. Atrakcje te powinny być przedmiotem działań promocyjnych zgodnie ze strategią promocji województwa. NaleŜy zwiększyć udział kapitału prywatnego angaŝowanego w realizację celów publicznych w obszarze edukacji, kultury, sportu i turystyki. NaleŜy premiować na etapie wyboru projektów takie, które skupione są na komplementarności zmierzającej do tworzenia wspólnej oferty i w ten sposób pozwalającej maksymalizować korzyści płynące z realizacji projektu oraz z juŝ istniejącej infrastruktury. NaleŜy zwiększyć wiedzę wśród Beneficjentów nt. pomocy publicznej, luki finansowej, analiz finansowanych oraz wyceny korzyści społecznych w projektach z zakresu sportu i turystyki, kultury oraz edukacji. long-term promotional activities. There should be identified and subsidized the creation or development of 3-4 strategic tourist attractions that would be hallmarks of the region also in the international scale. Those attractions should be the subject of promotional activities in accordance with the strategy of promotion of the voivodship. The share of private capital engaged in the implementation of the public objectives in the field of education, culture, sport and tourism should be increased. At the stage of projects' selection the incentives should be given to those projects which are focused on the complementarity intended to create a joint offer, and thus allowing to maximize the benefits of the project implementation and the already existing infrastructure. The awareness among the beneficiaries on the state aid, financing gap, financial analyses and valuation of social benefits in projects in the field of sport and tourism, culture and education should be raised. 9

10 2. Wprowadzenie W świetle zapisów Strategii Rozwoju Województwa turystyka w Świętokrzyskim stanie się nowoczesną dziedziną gospodarki poprzez zdecydowaną poprawę jakości i dostępności bazy noclegowej gastronomicznej, zarówno pod względem oferowanych miejsc jak równieŝ zróŝnicowania standardu usług i dostosowania ich do potrzeb turystów 1. Z kolei kultura jako wartość niezbędna w kreowaniu nowoczesnego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego będzie wspierana poprzez rozbudowę i ochronę bazy materialnej placówek kultury, w tym szczególnie zabytków. Turystyczne udostępnienie zabytków i ich promocja pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy oraz umoŝliwi pozyskanie dodatkowych środków na renowację. Rozbudowana zostanie takŝe baza edukacji, kultury fizycznej i sportu jako waŝnej dziedziny w programach wychowania młodzieŝy oraz kształtowania zdrowego i aktywnego stylu Ŝycia mieszkańców regionu. Wsparcie dla wymienionych wyŝej dziedzin zostało ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata w ramach V osi priorytetowej - Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych i działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu oraz II osi priorytetowej - Działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu. Region podnosi swą konkurencyjność poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług sfery publicznej, tj. edukacji, dóbr kultury, zróŝnicowanych moŝliwości wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego. Poprawa dostępu do tych usług ma duŝy wpływ na wzrost atrakcyjności Ŝycia w regionie, a co się z tym wiąŝe, pozwoli na zahamowanie odpływu ludzi młodych, szczególnie z wyŝszym wykształceniem, poza województwo. Realizacja tego celu przynieść ma efekty w postaci m.in. poprawy jakości infrastruktury placówek ochrony zdrowia, szkół i przedszkoli, oraz instytucji kultury. Dodatkowo, szczególne wsparcie naleŝy zwrócić w kierunku poprawy dostępu do istniejących w regionie bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego, obiektów sportowych i rekreacyjnych, w celu uczynienia z nich atrakcyjnych obiektów turystycznych. 1 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, dokument przyjęty Uchwałą NR XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2006r. 10

11 3. Cel i zakres badania 3.1. Cele badania Głównym celem badania była ocena obecnego i spodziewanego wpływu wsparcia z RPOWŚ w zakresie infrastruktury edukacji, kultury, turystyki i sportu. Cel główny badania został zrealizowany poprzez: analizę wpływu projektów z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu na rozwój społeczno - gospodarczy gmin/powiatów na obszarze których projekty te były realizowane, identyfikację przyczyn powodzeń i niepowodzeń analizowanych projektów pod kątem ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, badanie potrzeb kontynuowania wsparcia samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej UE ( ) Zakres badania Zakres przedmiotowy: Zakres przedmiotowy badania ewaluacyjnego objął analizę oraz ocenę projektów realizowanych ramach RPOWŚ: II osi priorytetowej - działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu oraz V osi priorytetowej - działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych i działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu a takŝe zbadanie potrzeb kontynuowania wsparcia samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej UE ( ) Tabela 1 Dokumentacja projektów RPOWŚ wg stanu na dzień 31 maj Nr/Nazwa Działania Liczba zawartych Liczba projektów Liczba preumów umów o zakończonych dofinansowanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu *wg kursu na dzień 22 maja ,3322 zł Alokacja (EUR)* , , ,96 % wykorzystania alokacji Zakres podmiotowy: 11

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Raport końcowy Warszawa, grudzień 2008 Badanie ewaluacyjne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 7 3. Wprowadzenie... 10 3.1. WdraŜanie Poddziałania 8.1.1

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 c Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Raport końcowy Ocena funkcjonowania lokalnych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19 Spis treści Streszczenie... 8 Abstract...13 Wykaz skrótów...18 1. Wprowadzenie...19 2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu...19 2.1. Koncepcja badania...19 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl www.ibs.org.pl

Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl www.ibs.org.pl Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM

Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM RAPORT KOŃCOWY Autorzy raportu: Jerzy Kosanowski Milena Maj Krzysztof Materek Rafał Stawiarz Nazwa i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Poznań, grudzień 2008 Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo