śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014"

Transkrypt

1

2 śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014

3 4 5 Dziesiąta edycja konkursu Śląska Rzecz dowodzi coraz większego wpływu szeroko rozumianego projektowania na codzienność mieszkańców naszego regionu. Wyróżniane co roku produkty, projekty graficzne i usługi są bowiem nie tylko funkcjonalne, ale i piękne nie stanowią wyłącznie wartości samej w sobie, ale zmieniają nasze życie. Województwo Śląskie jest jednym z prekursorów nowatorskiego myślenia o designie. Mamy świadomość, że design to nie tylko stereotypowo rozumiany wygląd, ale sposób kompleksowego myślenia o przestrzeni, w której żyjemy. Zdajemy sobie sprawę, że design to również zrównoważony rozwój i fundament innowacyjnej polityki, która zdecydowanie wykracza poza badania technologiczne. Myślenie o innowacjach w oparciu o design wiąże się ściśle z wykorzystywaniem projektowania nie tylko w usługach prywatnych i publicznych, ale także w procesach zarządzania i systemach organizacyjnych. Innymi słowy, jesteśmy przekonani, że design może stanowić kluczowy element uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, że może być motorem napędzającym innowacyjny sektor publiczny oraz impulsem do prowadzenia multidyscyplinarnych działań odpowiadających na globalne wyzwania. To właśnie design możemy i powinniśmy wykorzystywać do kształcenia kreatywnego społeczeństwa. Bo dobry design poprawia jakość naszego życia sprawia, że żyjemy wygodniej i mądrzej. Konkurs Śląska Rzecz promuje działania, które stają się wizytówką naszego regionu, odsłaniając współczesne i ciągle jeszcze nieoczywiste oblicze województwa śląskiego. Pokazuje region, w którym powstają produkty i usługi funkcjonalne, dostępne, dobrze przemyślane i stworzone z myślą o użytkownikach. Ostatecznie bowiem najważniejszy jest fakt, że choć filozofia designu jest uniwersalna, to jej konkretne zastosowania mają zawsze korzenie lokalne. Bo wszystko, co powstaje w duchu myślenia projektowego, tworzone jest przez ludzi i dla ludzi. The tenth edition of the Silesian Icon competition demonstrates the increasing impact of design in its broadest definition on the everyday lives of our region's inhabitants. The products, graphic designs, and services singled out every year are both functional and beautiful they are not only valuable in themselves, they also change our lives. The Silesian Voivodeship is a precursor of innovative design thinking. We are well aware that design is not only appearance, as it is stereotypically perceived, but also a complex manner of thinking about the space in which we live. We realize that design is also balanced development and a foundation for innovative policies that decidedly go beyond technology research. Thinking about design-based innovation is closely tied to the use of design in public and private services, but also in management procedures and organizational systems. In other words, we are convinced that design could be a key element in gaining the competitive edge on the market, that it could be a motor that drives an innovative public sector, and an impulse to run interdisciplinary activities that respond to global challenges. Design is something we can and should use to educate a creative society. This is because good design improves our quality of life it makes us live more comfortably and more wisely. The Silesian Icon competition promotes activities that become the calling cards of our region, showing the contemporary face of the Silesian Voivodeship and one that is still far from a natural association. It shows a region that makes products and services which are functional, accessible, well conceived, and created with the user in mind. Ultimately, however, the most important thing is that, although the philosophy of design is universal, its concrete applications always have local roots. Because everything that is created in the spirit of design thinking is created by the people and for the people. Już od 10 lat konkurs Śląska Rzecz wyróżnia najlepsze produkty, projekty graficzne i usługi: funkcjonalne, użyteczne i estetyczne rozwiązania, które stają się symbolami dobrej jakości. Jestem dumny z tego, że to właśnie Cieszyn, w którym narodziła się idea konkursu, jest miejscem pokazującym przykłady dobrego projektowania z całego Śląska. Cieszę się, że to z Cieszyna promieniują idee zmieniające na lepsze naszą codzienność, a wysokiej jakości produkty, czy dobrze zaprojektowane usługi służą każdemu z nas. Wiem, że zarówno w naszym mieście, jak i w całym regionie, nie brakuje ludzi z dobrymi pomysłami i energią do ich wdrożenia w życie. Chcemy ich pokazywać i promować to, co robią. Szczególnie ważne jest to, by region mógł się rozwijać dla kolejnych pokoleń mieszkańców i turystów. Ryszard Macura Burmistrz Miasta Cieszyna For ten years now the Silesian Icon competition has been singling out the finest products, graphic designs, and services: functional, practical, and aesthetically pleasing solutions that are becoming symbols of high quality. I am proud of the fact that it was in Cieszyn that the idea for the competition was born, it is a place that provides examples of good design from all of Silesia. I am pleased that ideas for improving our daily lives are pouring out of Cieszyn, as the high quality products and well designed services are things that help every one of us. I know that in our city, as well as our entire region, there is no shortage of people with good ideas and the energy to bring them to life. We want to show and promote what they are doing. It is particularly important to help the region develop for future generations of inhabitants and tourists. Ryszard Macura Mayor of the City of Cieszyn Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa Marshal of the Silesian Voivodeship

4 6 7 W jubileuszowej edycji konkursu trzeba zadać pytanie, jaka jest ta śląska rzecz, czego co roku szukamy, a nawet, pisząc z emfazą, choć bez przesady o co codziennie w Zamku Cieszyn walczymy? Regulamin konkursu jest oszczędny w słowach: jury nagradza za innowację, funkcjonalność i estetykę. Sama estetyka, czyli wygląd produktu, to za mało. Funkcjonalność wydaje się oczywista, z kolei innowacyjność stała się tak modnym słowem, że nie bardzo wiemy, co oznacza. Odpowiedź łatwiej znaleźć, analizując nominowane i nagradzane projekty. Po pierwsze widać, że dotyczą wszystkich dziedzin ŻYCIA. Medycyna i sport, transport drogowy i lotnisko, sprzęt przeciwpożarowy i medyczny, place zabaw, ale i urny. Komunikacja wizualna, wydarzenia kulturalne i wydawnictwa, opakowania czy krój pisma. Wspólnym mianownikiem jest jakość, czyli... design. Niewidoczny, i taki, co zaraz przyciąga uwagę, zaawansowany technologicznie i społecznie odpowiedzialny. Zawsze jednak potrzebny, odpowiadający na realne wyzwania, zaprojektowany dla ludzi w pracy, w przestrzeni publicznej czy prywatnej. W nagrodzonych pracach spotykają się bowiem RAZEM: innowacja rozumiana jako rozwiązanie konkretnego problemu, funkcjonalność bo bez niej innowacja nie ma sensu oraz wartość estetyczna nadająca produktom walor kulturowy. Nie inaczej jest z laureatami tegorocznego konkursu. Cieszy, że są wśród nich doświadczeni producenci i młode firmy, znane instytucje kultury, ale i mniejsze ośrodki. Wszyscy dobrze wiedzą, co to jest jakość oraz czego szuka ich gość i klient. Ale również wiedzą, że warto startować w konkursie, w którym sama nominacja to już certyfikat dobrej roboty. Najdojrzalsi startują wielokrotnie, potwierdzając równocześnie, że największe sukcesy odnoszą te organizacje, w których design pełni rolę strategiczną. Statystyki bywają nudne, ale na koniec warto się dowiedzieć, że 534 zgłoszenia w 10 edycjach konkursu Śląska Rzecz zostały nadesłane przez 414 firm i organizacji. Z tego 249 projektów wdrożonych przez 131 organizacji otrzymało nominację i zostało pokazanych na wystawach. Te naprawdę wyróżnia europejski poziom! A co z tego wynika? Mimo, że w rankingach innowacyjności Polska wciąż drepcze w ogonie Europy, sytuacja w naszym województwie pozwala z nadzieją spoglądać w przyszłość. Bez konkursu Śląska Rzecz nikt by o tym nie wiedział... Ewa Gołębiowska Dyrektor Zamku Cieszyn On this jubilee edition of the competition we ought to stop and ask: What is this Silesian icon that we seek every year? And we might even inquire with (tempered) emphasis what is the aim of our daily struggle at the Zamek Cieszyn? The competition regulations are economically worded: the jury awards innovation, functionality, and aesthetics. Aesthetics alone, or the appearance of the product, is too little. Functionality seems a given, while innovation has become such a fashionable word that we no longer know what it means. We might reach an answer sooner if we analyze the designs that have been nominated and awarded. Firstly, we can see that they concern all fields of LIFE. Medicine and sports, road transportation and airports, firefighting and medical equipment, playgrounds and urns. Visual communication, cultural events and publications, packaging and typefaces. Quality is the common denominator in other words, design. Whether invisible or calling attention to itself, technologically advanced or socially responsible. Always necessary, responding to real challenges, designed for people at work, in public or private spaces. The awarded works BLEND innovation, conceived as solving a concrete problem; functionality, without which innovation makes no sense; and aesthetic value, giving products cultural value. So it is, too, with the winners of this year s competition. It is encouraging to see that among them are experienced producers and young companies, famous cultural institutions and smaller centers. They all know perfectly well what makes quality, and what their guest or client is seeking. But they also know that it is worth submitting to a competition in which even a nomination is a certificate of a job well done. The most seasoned among them make several submissions, claiming that the greatest successes go to the organizations where design plays a strategic role. Statistics can be boring, but in conclusion it seems worth adding that 534 submissions have been made to ten editions of the Silesian Icon competition by 414 companies and organizations. Of these, 249 designs implemented by 131 organizations received nominations and were shown at exhibitions. These are truly up to a European standard! And the result? Although Poland may be bringing up the rear in the Europe s innovation lists, the situation in our voivodeship allows us to take a hopeful look toward the future. Without the Silesian Icon competition no one would know about any of this... Ewa Gołębiowska Director of Zamek Cieszyn jury prof. Michał Stefanowski przewodniczący jury, Wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Czesława Frejlich Redaktor Naczelna kwartalnika projektowego 2+3D, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Ewa Gołębiowska Dyrektor Zamku Cieszyn Jerzy Skakun projektant, studio graficzne Homework, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej Marcin Piotrowski kierownik Zespołu Projektowania Doświadczeń w Play Juraj Blaško projektant, Akademia Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie Lucyna Sikora Dyrektor Zespołu ds. Doradztwa i Informacji Funduszu Górnośląskiego S. A. Oddział w Katowicach jury prof. Michał Stefanowski head of the jury, Vice-chairman of the Association of Industrial Designers, Academy of Fine Arts in Warsaw prof. Czesława Frejlich Editor-in-chief of the "2+3D" design quarterly, Academy of Fine Arts in Krakow Ewa Gołębiowska Director of Zamek Cieszyn Jerzy Skakun Designer, Homework graphics studio, member of the Association of Graphic Designers Marcin Piotrowski Director of the User Experience Design Team at Play Juraj Blaško Designer, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava Lucyna Sikora Director of the Team for Counseling and Information Affairs of Fundusz Górnośląski Co., Katowice Branch

5 8 9 śląska rzecz silesian icon projektujemy możliwości we design opportunities Śląska Rzecz to konkurs, który od 10 lat organizuje Zamek Cieszyn. Wyłaniamy w nim najciekawsze śląskie produkty, projekty graficzne i usługi. Nie są to jedynie inspirujące pomysły w fazie koncepcji, a rozwiązania wdrożone na Śląsku, które na dodatek stają się wizytówką regionu. Konkurs przyczynia się do odbudowy śląskiego etosu oznaczającego solidną robotę, dzięki czemu region kojarzy się z produktami i usługami dobrej jakości. Wielu jego laureatów odnosi komercyjny sukces, podbijając nie tylko krajowe, ale i zagraniczne rynki, a ich marka staje się rozpoznawalna. W 2011 roku w Zamku Cieszyn została otwarta stała wystawa Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu Śląska Rzecz, na której prezentujemy wszystkie nagrodzone projekty. logo śląskiej rzeczy Dynamiczne i aktywne, o prostej formie, którą łatwo zapamiętać. Takie jest logo konkursu Śląska Rzecz autorstwa Justyny Kucharczyk, Anny Kmity i Andrzeja Sobasia. Projekt kojarzy się z geometryczną formą bryły węgla, a jego kolorystyka jest oszczędna, ale zdecydowana. Silesian Icon is a competition, organised by Zamek Cieszyn for the last 10 years. We select the most interesting products, graphic designs and services. They aren t just inspirational ideas in the conceptual phase, but solutions implemented in Silesia, which also showcase the region. The competition contributes to the rebuilding of the Silesian ethos connected to reliable workmanship, owing to which the region is associated with high-quality products and services. Many of the prize winners have achieved commercial success, not just on Polish but also foreign markets, and their brands are becoming recognisable. In 2011 the permanent exhibition Silesian Design. The Winners of the Silesian Icon Competition was opened in Zamek Cieszyn, where all the prize-winning designs are showcased. the silesian icon logo Dynamic and pro-active, with a simple, easily-remembered form. That s the Silesian Icon logo, designed by Justyna Kucharczyk, Anna Kmita and Andrzej Sobaś. The design brings to mind the geometric form of a lump of coal, and the colour scheme is stripped-down, but confident. Od ponad 10 lat Zamek Cieszyn przekonuje firmy, instytucje, a nawet regiony, że design może być skutecznym narzędziem zmiany. W Zamku pomagamy nawiązywać współpracę partnerom reprezentującym tak różne środowiska, jak biznes, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe czy lokalne samorządy. Dla przedsiębiorców oraz sektora publicznego organizujemy specjalistyczne warsztaty pokazujące, jak wykorzystywać myślenie projektowe (design thinking) w najróżniejszych sferach codziennego życia. Co roku zapraszamy studentów i projektantów z niewielkim doświadczeniem zawodowym do udziału w Letniej Szkole Dizajnu. Podczas warsztatów, pod okiem grafików-praktyków, mierzą się z kolejnymi tematami, często o charakterze społecznym. Organizujemy warsztaty rzemiosła, by promować dawne techniki i materiały ze Śląska Cieszyńskiego, a także poszukiwać nowych obszarów do ich wykorzystania. Od 2010 roku Zamek jest siedzibą Instytutu Projektowania dla Wszystkich im. prof. Michała Oźmina i dba o archiwum EIDD Design for All Europe. Popieramy wszelkie pomysły, dzięki którym poprawia się jakość przestrzeni publicznej oraz usług. Bliskie naszej filozofii działania są projekty zaangażowane społecznie. Zamek Cieszyn projektujemy możliwości! For over ten years Zamek Cieszyn has been persuading businesses, institutions, and even regions, that design can be an effective tool for change. Zamek provides assistance in making contacts with partners from business and academic communities, non-governmental organizations, and local governments. We organize specialist workshops for entrepreneurs and the public sector, showing how to use design thinking in various spheres of everyday life. Every year we invite students and designers with limited professional experience to take part in the Summer Design School. Various topics, often with social resonance, are tackled during the workshops, under the watchful eye of working graphic designers. We organize crafts workshops to promote the techniques and materials native to Cieszyn Silesia, and to explore new realms for their use. Zamek has served as the headquarters of the Professor Michał Oźmin Design for All Institute since 2010, and tends to the EIDD Design for All Europe archive. We support ideas that serve to improve the quality of the public space and services. Social activities are critical to our philosophy. Zamek Cieszyn we design opportunities! statuetka the statuette Maciej Jurkowski jest autorem statuetki, która jest trójwymiarowym odwzorowaniem loga konkursu. W tej wersji znak graficzny przypomina diament, będący jednym z symboli regionu. Przezroczysty sześcian powstał poprzez sklejenie ze sobą kilkunastu tafli szkła z piaskowanym wzorem. Szkło, z którego jest zrobiona statuetka, to materiał szlachetny i twardy, ale zarazem kruchy, a przez to cenny. Maciej Jurkowski created the statuette, which is a 3D reproduction of the competition logo. In this version the logo resembles a diamond, also one of the region s symbols. The transparent cube was made by sticking together over a dozen sheets of glass with a sandblasted pattern. The glass the statuette is made out of is a hard, refined but fragile material, which makes it valuable.

6 nagrodzone projekty Awarded Designs

7 12 zwycięzca konkursu kategoria: produkt competition winner category: product 13 terminal parkingowy Multic Multic parking terminal Multic Technology sp. z o. o. Multic Technology Co. Ltd ul. Legionów 30, Bielsko-Biała funkcjonalność, budowa wewnętrzna urządzenia: functionality, interior construction of the apparatus: Maciej Brzezicki Andrzej Brzezicki Rafał Białogłowicz Adam Pilarz - wizualizacja i estetyka produktu: product visualization and aesthetics: Wojciech Zając- uzasadnienie justification: Jedno rozwiązanie pozwala na wielość wariantów użytkowych w zależności od potrzeb właściciela parkingu, który może oferować klientom np. wjazd jednostronny, dwustronny, czy zdalne odczytywanie numerów rejestracyjnych samochodów. Na tle konkurencyjnych produktów prosty w obsłudze. Zadbano także o innych użytkowników, jak serwisanci, którym oddano do pracy logicznie rozplanowane wnętrze urządzenia. Mimo prostej formy, powstał dobry jakościowo produkt, który stwarza szansę na rozbudowanie oferty o dodatkowe usługi. One solution allows for multiple variants to be applied, depending on the needs of the owner of the parking lot, who can offer his customers single-entry or double-entry passes, or remote reading of car license plates. It is easy to use compared to the other products on the market. Other users have also been taken into account, such as the servicing professionals, who have been provided with logical plans of the interior of the appliance. Despite the simple form, this is a quality product, and one that provides the opportunity for other services to be added in the future.

8 14 zwycięzca konkursu kategoria: grafika użytkowa competition winner category: graphic design 15 system informacji wizualnej dla budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach A visual information system for the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice wdrożenie implementation: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach The Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice pl. W. Kilara 1, Katowice Justyna Kucharczyk Agnieszka Nawrocka na zlecenie on commission Konior Studio ul. K. Damrota 22, Katowice uzasadnienie justification: Projekt pokazuje, jak powinna wyglądać modelowa współpraca między architektem a projektantem systemu informacji wizualnej. System nie jest dodatkiem do budynku, ale jego organiczną częścią był projektowany równolegle do pracy zespołu architektów. Jest widoczny, ale na tyle dyskretny, by nie konkurować z przestrzenią. Jego autorzy musieli przewidzieć zachowania 1800 melomanów i zaplanować ich ruch w obiekcie. Pomyślano nie tylko o informacji dla gości, ale o oznaczeniu strefy dla muzyków i innych pracowników, a także parkingów i terenu zewnątrz budynku. This design demonstrates how model cooperation between an architect and a designer can be achieved to create a visual information system. The system is less an addition to the building than an organic part of the whole it was designed in tandem with the work of the team of architects. It is visible, but so discreet that the behavior of 1,800 music lovers and plot their movement within the space. It was not only conceived as information for visitors, but also to designate zones for the musicians and other workers, as well as the parking lots and the building s outside grounds.

9 16 zwycięzca konkursu kategoria: usługa competition winner category: services 17 Dizajn ze sznurka. Projekt aktywizujący społeczność inspirowany sztuką ludową w ramach projektu Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim "Design with a String: A Project to Activate Society Inspired by Folk Art" within the "Design on the Borderlands: The Re-creation of Cities on the Polish-Czech Border" project realizacja execution: Gmina Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice Region pl. Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice Magdalena Kamińska - Magdalena Zawieja - uzasadnienie justification: Pomysł na ożywienie przestrzeni publicznych. Jego zaletą jest zaangażowanie w proces projektowy użytkowników, czyli czechowickiej społeczności, a także wykorzystanie elementów lokalnej tożsamości kulturowej. Projekt może być stałym elementem przestrzeni, ale może być wykorzystywany w innych kontekstach i funkcjach, np. w szkole. Choć projekt jest pracą magisterską, pokazuje wysoką świadomość, zarówno młodych projektantów, jak i odważnych samorządowców. An idea for animating public spaces. To its credit, it involves the users in the design process, in this case the Czechowice society, and uses aspects of the local cultural identity to good advantage. The design can be a permanent part of the space, or can be used in other contexts, and for other functions, e.g. in schools. Although this is an MA project, it demonstrates a high degree of awareness on the part of both the young designers and the courageous local government.

10 18 nagroda stowarzyszenia projektantów form przemysłowych kategoria: produkt association of industrial designers award category: product 19 kolekcja mebli K2 K2 furniture collection Paged Meble S. A. Paged Meble Co ul. Cieszyńska 99, Jasienica Tomek Rygalik Studio Rygalik uzasadnienie justification: Kolekcja produktów wykorzystujących technologię giętej sklejki, z której słynie firma, ale nadająca jej nowy, eklektyczny wyraz. Osiągnięto ten cel, łącząc tapicerowane siedziska ze sklejkowymi oparciami i elementami z gięciny. To nie tylko projekt wizerunkowy, inaczej plasujący firmę na międzynarodowych targach, ale propozycja dla przestrzeni publicznych, typu hotele, czy restauracje. Oryginalność formy, w subtelny sposób odwołującej się do góralskiej tradycji rzemieślniczej, idzie w parze z ergonomią. A collection of products using the bent plywood technology that has made the company famous, but lending it a new and eclectic look. This goal was achieved by combining an upholstered seat with plywood armrests and bent wood components. This is not only a design to enhance the company s image at international fairs, but also to be used in public spaces, such as hotels or restaurants. The original form, with its subtle allusions to the highland craftsman tradition, goes hand-in-hand with ergonomics.

11 20 nagroda specjalna kategoria: produkt special award category: product 21 trzewiki ochronne STARR UP "STARR UP" protective footwear P. W. Demar ul. Kościelna 26, Mstów Marek Dewódzki, Marcin Dewódzki uzasadnienie justification: Projekt pokazujący nieoczywistość designu. Przykład, jak wykorzystywać nowe technologie i materiały, uwzględniając jednocześnie przepisy BHP i wpływając na kulturę pracy, a wszystko dzięki dostrzeżeniu potrzeb grupy użytkowników pracowników fizycznych. Buty są wyposażone w lekki podnosek kompozytowy, chroniący palce przed uderzeniem, mogą też posiadać antyprzebiciową wkładkę z kevlaru. Zapewniające bezpieczeństwo i wygodę trzewiki stają się przedmiotem pożądania projekt sprawia, że wszyscy chcieliby je nosić. This product shows how design can surprise us. It is an example of how to use new technologies and materials, while taking into account Work Safety and Hygiene regulations and having an impact on work culture, and all through being attentive to the needs of a group of users physical laborers. The boots are equipped with a light composite toe, shielding the foot from impact, and they can also have Kevlar anti-puncture inserts. With their comfort and safety, the boots are becoming vaunted items their design has made them a popular success.

12 22 nagroda specjalna kategoria: grafika użytkowa special award category: graphic design 23 książka Plica Polonica "Plica Polonica" publication wydawca publisher: Centrum Sztuki Współczesnej Kronika Kronika Center for Contemporary Art Rynek 26, Bytom Roman Kaczmarczyk uzasadnienie justification: Publikacja towarzysząca wystawie Plica Polonica (z łac. kołtun polski), stawiającej pytania o nasze miejsce w kraju i na świecie. Publikacja, złożona z tekstów oraz części pokazywanych na wystawie prac, jest dokumentem tego spotkania. Przykład wydawnictwa na najwyższym poziomie projektowym i edytorskim, od doboru papieru po detale wykończenia. Nawiązuje do klasycznej typografii poprzez format, twardą oprawę i krój pisma, które łączą się ze współczesnymi elementami graficznymi. Książka oddziałuje na wszystkie zmysły. This is a publication to accompany the Plica Polonica (Latin for Polish Plait ) exhibition, which poses questions on Poles' place in the country and in the world. The publication is composed of articles and parts of the works on display, and documents this encounter. It maintains a superior level of design and editing, from choice of paper to finishing details. It alludes to classical typography through its format, hard cover, and typeface, joined with contemporary graphic design. The book is a pleasure for all the senses.

13 24 nagroda specjalna kategoria: grafika użytkowa special award category: graphic design 25 system oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego Kierunek biblioteka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jejkowicach The "To the Library" system of indoor and outdoor signage at the Regional Public Library in Jejkowice wdrożenie implementation: Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach Regional Public Library in Jejkowice ul. Poprzeczna 3 a, Jejkowice Motor Studio s. c. Motor Studio partnership ul. Malwowa 8, Kraków Andrzej Leraczyk Natalia Bilska opracowanie techniczne technical development: Stowarzyszenie ODBLOKUJ, ODBLOKUJ Association, al. 3 Maja 14 lok. 68, Warszawa inż. arch. architect engineer Matylda Gąsiorowska w ramach projektu kierunek: biblioteka prowadzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej na zamówienie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego in the framework of the "To the Library" project, run by the Association of Graphic Designers, on commission by the Information Society Development Foundation uzasadnienie justification: Biblioteka w Jejkowicach skorzystała z konkursu Kierunek biblioteka i wdrożyła elementy systemu oznakowania oparte na poradniku STGU i Stowarzyszenia Odblokuj. Dzięki temu stała się bardziej widoczna w przestrzeni gminy, zyskała nowych użytkowników, którym łatwiej też poruszać się wewnątrz budynku dzielonego z innymi instytucjami. System podkreśla rolę biblioteki jako miejsca spotkań, edukacji i integracji mieszkańców. A Jejkowice najmniejsza gmina wiejska w Polsce stały się dobrym wzorem do naśladowania. The library in Jejkowice used the To the Library competition to implement components of a signage system based on the guidebook by the Association of Graphic Designers and Odblokuj Association. This made it more visible in the region and attracted new users, who can navigate their way more easily through the building, which is shared by other institutions. The system stresses the role of the library as a place for meeting, education, and integrating the local community. And Jejkowice Poland s largest rural district has become an example worth imitating.

14 pozostałe nominacje remaining nominees

15 28 pozostałe nominacje kategoria: produkt remaining nominees category: product 29 frezarki kruszące fao far fao far milling machines kocioł klimosz uni pellets 15 kw klimosz uni pellets 15 kw boiler wkład kominkowy voger (opcja z boczną szybą) voger fireplace insert (option with side pane) aparat do laseroterapii polaris hp polaris hp laser therapy apparatus PPUH FAO FAR Puńców, ul. Cieszyńska 122, Cieszyn Klimosz sp. z o. o. Klimosz Co. Ltd. ul. Zjednoczenia 6, Pawłowice Firma Handlowa Ekkom sp. z o. o. Ekkom Co. Ltd. ul. M. Kopernika 2 c, Cieszyn Astar ABR sp. j. Aleksander Jędrzejowski, Robert Dziendziel Astar ABR General Partnership, Aleksander Jędrzejowski, Robert Dziendziel ul. Świt 33, Bielsko-Biała Janusz Glajcar Wprowadzenie nowych, dłuższych elementów roboczych zębów ułatwia dotarcie do głębszych warstw ziemi, a także rozdrobnienie i dokładniejsze przemieszanie pozostałości typu gałęzie, drzewa, kamienie. To pozwala ograniczyć liczbę przejazdów ciężkim sprzętem, a jedna maszyna może oczyszczać, rekultywować i przygotować pod zasiew. The introduction of new, longer functioning components the machine s teeth allows the user to reach deeper layers of the earth, as well as the mulching and mixing of the remains of branches, trees, and stones. This allows for fewer runs with heavy equipment, and clearing, recultivating; now preparation for sowing can be achieved with a single machine. Mirosław Klimosz Marcin Foit Robert Kopoczek W pełni automatyczny kocioł ze stopu najlepszych metali, wyposażony w elektroniczne sterowanie oraz sprawdzoną konstrukcję palnika. Przy niskim zużyciu biomasy (peletu) osiąga sprawność rzędu 90%. Innowacyjnym rozwiązaniem jest modułowa budowa kotła, która pozwala wprowadzać modyfikacje oraz umożliwia wymianę uszkodzonego elementu. A fully automatic boiler made from an alloy of the best metals, equipped with electronic steering and a tested burner construction. While using up only small amounts of biomass (pellets), it has 90% efficiency. The module construction of the boiler is an innovative solution, as it allows for modifications or the replacement of a damaged part. Piotr Pilch Stalowy wkład wyposażony w regulowany system centralnego doprowadzenia powietrza, który gwarantuje lepsze spalanie i większą sprawność urządzenia, co sprawdza się nawet w energooszczędnych domach. Sterowanie dopływem powietrza jest intuicyjne, przy użyciu jednej dźwigni. Szyby boczne łączone bez szprosa dają dodatkowe możliwości aranżacyjne. This is a steel insert equipped in a regulated system of central air conduction, which guarantees better burning and higher efficiency of the equipment, and works even in energy-saving households. The air intake is steered intuitively, using a single lever. The side panes are joined without bolections, providing additional arrangement capabilities. Ergo Design ul. Przemysłowa 13, Kraków Andrzej Śmiałek Krzysztof Bogomaz Dział Projektowy Astar ABR Astar ABR Design Division Aparat dla wykonujących specjalistyczne usługi laseroterapii w rehabilitacji i medycynie sportowej, ale jego obsługa jest uproszczona dzięki m.in. intuicyjnemu menu. Użytkownik samodzielnie ustawia parametry pracy aparatu lub korzysta z bazy programów. Dodatkowo opracowano encyklopedię z ilustracjami i opisami przeprowadzania zabiegów. This apparatus is for those performing specialist laser therapy services in rehabilitation and sports medicine, but it is easy to use, thanks in part to an intuitive menu. The user himself can set the apparatus s parameters or make use of the program database. As an addition, an encyclopedia with illustrations and descriptions of the course of the procedures has been developed.

Jury. Ewa Gołębiowska Dyrektorka Zamku Cieszyn

Jury. Ewa Gołębiowska Dyrektorka Zamku Cieszyn Śląska Rzecz 2012 Jury Gdzie pracuje projektant? Górnik w kopalni, rolnik na roli, profesor na uczelni, nauczyciel w szkole, ksiądz na parafii. A projektant? Większość z nas wyobraża sobie projektantów

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA RZECZ SILESIAN ICON

ŚLĄSKA RZECZ SILESIAN ICON 1 ŚLĄSKA RZECZ 2013 SILESIAN ICON 2013 2 3 Mieliśmy marzenia We had dreams Jury Jury A było to dawno temu, że nasz kraj i najbliższe otoczenie będą kiedyś kolorowe jak okładki zagranicznych magazynów.

Bardziej szczegółowo

Design! In spite of everything! Dizajn! Mimo wszystko!

Design! In spite of everything! Dizajn! Mimo wszystko! Nagrodzone Projekty 1 Award-winning designs Nagrodzone Projekty 2 Award-winning designs Śląska Rzecz 3 Silesian Icon Wstęp Introduction Wstęp Introduction Dizajn! Mimo wszystko! Design! In spite of everything!

Bardziej szczegółowo

2005 Zwycięzca / Winner Produkt/ Product. projekt: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn. design: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn

2005 Zwycięzca / Winner Produkt/ Product. projekt: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn. design: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn 2005 Zwycięzca / Winner Produkt/ Product Dywan _mohohej!dia Mohohej!DIA carpet projekt: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn producent: Moho Design sp. z o.o., Katowice design: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-004/10.

POIG.05.02.00-00-004/10. Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy:

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy.

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy. Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy esign Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2013 24 lipca

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012

PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012 PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012 5/03/2012 PONIEDZIAŁEK 9:30-11:30 Obrady Jury II. etapu konkursu TOP DESIGN award 2012. 12:00-12:30 Uroczyste otwarcie wydarzenia arena DESIGN 2012. 12:45-14:00

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci Tozsamosc projektowania / Design of identity Identity of design / Rozdział / Chapter 00 List dyrektora naczelnego teatru wielkiego

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo