śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014"

Transkrypt

1

2 śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014

3 4 5 Dziesiąta edycja konkursu Śląska Rzecz dowodzi coraz większego wpływu szeroko rozumianego projektowania na codzienność mieszkańców naszego regionu. Wyróżniane co roku produkty, projekty graficzne i usługi są bowiem nie tylko funkcjonalne, ale i piękne nie stanowią wyłącznie wartości samej w sobie, ale zmieniają nasze życie. Województwo Śląskie jest jednym z prekursorów nowatorskiego myślenia o designie. Mamy świadomość, że design to nie tylko stereotypowo rozumiany wygląd, ale sposób kompleksowego myślenia o przestrzeni, w której żyjemy. Zdajemy sobie sprawę, że design to również zrównoważony rozwój i fundament innowacyjnej polityki, która zdecydowanie wykracza poza badania technologiczne. Myślenie o innowacjach w oparciu o design wiąże się ściśle z wykorzystywaniem projektowania nie tylko w usługach prywatnych i publicznych, ale także w procesach zarządzania i systemach organizacyjnych. Innymi słowy, jesteśmy przekonani, że design może stanowić kluczowy element uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, że może być motorem napędzającym innowacyjny sektor publiczny oraz impulsem do prowadzenia multidyscyplinarnych działań odpowiadających na globalne wyzwania. To właśnie design możemy i powinniśmy wykorzystywać do kształcenia kreatywnego społeczeństwa. Bo dobry design poprawia jakość naszego życia sprawia, że żyjemy wygodniej i mądrzej. Konkurs Śląska Rzecz promuje działania, które stają się wizytówką naszego regionu, odsłaniając współczesne i ciągle jeszcze nieoczywiste oblicze województwa śląskiego. Pokazuje region, w którym powstają produkty i usługi funkcjonalne, dostępne, dobrze przemyślane i stworzone z myślą o użytkownikach. Ostatecznie bowiem najważniejszy jest fakt, że choć filozofia designu jest uniwersalna, to jej konkretne zastosowania mają zawsze korzenie lokalne. Bo wszystko, co powstaje w duchu myślenia projektowego, tworzone jest przez ludzi i dla ludzi. The tenth edition of the Silesian Icon competition demonstrates the increasing impact of design in its broadest definition on the everyday lives of our region's inhabitants. The products, graphic designs, and services singled out every year are both functional and beautiful they are not only valuable in themselves, they also change our lives. The Silesian Voivodeship is a precursor of innovative design thinking. We are well aware that design is not only appearance, as it is stereotypically perceived, but also a complex manner of thinking about the space in which we live. We realize that design is also balanced development and a foundation for innovative policies that decidedly go beyond technology research. Thinking about design-based innovation is closely tied to the use of design in public and private services, but also in management procedures and organizational systems. In other words, we are convinced that design could be a key element in gaining the competitive edge on the market, that it could be a motor that drives an innovative public sector, and an impulse to run interdisciplinary activities that respond to global challenges. Design is something we can and should use to educate a creative society. This is because good design improves our quality of life it makes us live more comfortably and more wisely. The Silesian Icon competition promotes activities that become the calling cards of our region, showing the contemporary face of the Silesian Voivodeship and one that is still far from a natural association. It shows a region that makes products and services which are functional, accessible, well conceived, and created with the user in mind. Ultimately, however, the most important thing is that, although the philosophy of design is universal, its concrete applications always have local roots. Because everything that is created in the spirit of design thinking is created by the people and for the people. Już od 10 lat konkurs Śląska Rzecz wyróżnia najlepsze produkty, projekty graficzne i usługi: funkcjonalne, użyteczne i estetyczne rozwiązania, które stają się symbolami dobrej jakości. Jestem dumny z tego, że to właśnie Cieszyn, w którym narodziła się idea konkursu, jest miejscem pokazującym przykłady dobrego projektowania z całego Śląska. Cieszę się, że to z Cieszyna promieniują idee zmieniające na lepsze naszą codzienność, a wysokiej jakości produkty, czy dobrze zaprojektowane usługi służą każdemu z nas. Wiem, że zarówno w naszym mieście, jak i w całym regionie, nie brakuje ludzi z dobrymi pomysłami i energią do ich wdrożenia w życie. Chcemy ich pokazywać i promować to, co robią. Szczególnie ważne jest to, by region mógł się rozwijać dla kolejnych pokoleń mieszkańców i turystów. Ryszard Macura Burmistrz Miasta Cieszyna For ten years now the Silesian Icon competition has been singling out the finest products, graphic designs, and services: functional, practical, and aesthetically pleasing solutions that are becoming symbols of high quality. I am proud of the fact that it was in Cieszyn that the idea for the competition was born, it is a place that provides examples of good design from all of Silesia. I am pleased that ideas for improving our daily lives are pouring out of Cieszyn, as the high quality products and well designed services are things that help every one of us. I know that in our city, as well as our entire region, there is no shortage of people with good ideas and the energy to bring them to life. We want to show and promote what they are doing. It is particularly important to help the region develop for future generations of inhabitants and tourists. Ryszard Macura Mayor of the City of Cieszyn Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa Marshal of the Silesian Voivodeship

4 6 7 W jubileuszowej edycji konkursu trzeba zadać pytanie, jaka jest ta śląska rzecz, czego co roku szukamy, a nawet, pisząc z emfazą, choć bez przesady o co codziennie w Zamku Cieszyn walczymy? Regulamin konkursu jest oszczędny w słowach: jury nagradza za innowację, funkcjonalność i estetykę. Sama estetyka, czyli wygląd produktu, to za mało. Funkcjonalność wydaje się oczywista, z kolei innowacyjność stała się tak modnym słowem, że nie bardzo wiemy, co oznacza. Odpowiedź łatwiej znaleźć, analizując nominowane i nagradzane projekty. Po pierwsze widać, że dotyczą wszystkich dziedzin ŻYCIA. Medycyna i sport, transport drogowy i lotnisko, sprzęt przeciwpożarowy i medyczny, place zabaw, ale i urny. Komunikacja wizualna, wydarzenia kulturalne i wydawnictwa, opakowania czy krój pisma. Wspólnym mianownikiem jest jakość, czyli... design. Niewidoczny, i taki, co zaraz przyciąga uwagę, zaawansowany technologicznie i społecznie odpowiedzialny. Zawsze jednak potrzebny, odpowiadający na realne wyzwania, zaprojektowany dla ludzi w pracy, w przestrzeni publicznej czy prywatnej. W nagrodzonych pracach spotykają się bowiem RAZEM: innowacja rozumiana jako rozwiązanie konkretnego problemu, funkcjonalność bo bez niej innowacja nie ma sensu oraz wartość estetyczna nadająca produktom walor kulturowy. Nie inaczej jest z laureatami tegorocznego konkursu. Cieszy, że są wśród nich doświadczeni producenci i młode firmy, znane instytucje kultury, ale i mniejsze ośrodki. Wszyscy dobrze wiedzą, co to jest jakość oraz czego szuka ich gość i klient. Ale również wiedzą, że warto startować w konkursie, w którym sama nominacja to już certyfikat dobrej roboty. Najdojrzalsi startują wielokrotnie, potwierdzając równocześnie, że największe sukcesy odnoszą te organizacje, w których design pełni rolę strategiczną. Statystyki bywają nudne, ale na koniec warto się dowiedzieć, że 534 zgłoszenia w 10 edycjach konkursu Śląska Rzecz zostały nadesłane przez 414 firm i organizacji. Z tego 249 projektów wdrożonych przez 131 organizacji otrzymało nominację i zostało pokazanych na wystawach. Te naprawdę wyróżnia europejski poziom! A co z tego wynika? Mimo, że w rankingach innowacyjności Polska wciąż drepcze w ogonie Europy, sytuacja w naszym województwie pozwala z nadzieją spoglądać w przyszłość. Bez konkursu Śląska Rzecz nikt by o tym nie wiedział... Ewa Gołębiowska Dyrektor Zamku Cieszyn On this jubilee edition of the competition we ought to stop and ask: What is this Silesian icon that we seek every year? And we might even inquire with (tempered) emphasis what is the aim of our daily struggle at the Zamek Cieszyn? The competition regulations are economically worded: the jury awards innovation, functionality, and aesthetics. Aesthetics alone, or the appearance of the product, is too little. Functionality seems a given, while innovation has become such a fashionable word that we no longer know what it means. We might reach an answer sooner if we analyze the designs that have been nominated and awarded. Firstly, we can see that they concern all fields of LIFE. Medicine and sports, road transportation and airports, firefighting and medical equipment, playgrounds and urns. Visual communication, cultural events and publications, packaging and typefaces. Quality is the common denominator in other words, design. Whether invisible or calling attention to itself, technologically advanced or socially responsible. Always necessary, responding to real challenges, designed for people at work, in public or private spaces. The awarded works BLEND innovation, conceived as solving a concrete problem; functionality, without which innovation makes no sense; and aesthetic value, giving products cultural value. So it is, too, with the winners of this year s competition. It is encouraging to see that among them are experienced producers and young companies, famous cultural institutions and smaller centers. They all know perfectly well what makes quality, and what their guest or client is seeking. But they also know that it is worth submitting to a competition in which even a nomination is a certificate of a job well done. The most seasoned among them make several submissions, claiming that the greatest successes go to the organizations where design plays a strategic role. Statistics can be boring, but in conclusion it seems worth adding that 534 submissions have been made to ten editions of the Silesian Icon competition by 414 companies and organizations. Of these, 249 designs implemented by 131 organizations received nominations and were shown at exhibitions. These are truly up to a European standard! And the result? Although Poland may be bringing up the rear in the Europe s innovation lists, the situation in our voivodeship allows us to take a hopeful look toward the future. Without the Silesian Icon competition no one would know about any of this... Ewa Gołębiowska Director of Zamek Cieszyn jury prof. Michał Stefanowski przewodniczący jury, Wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Czesława Frejlich Redaktor Naczelna kwartalnika projektowego 2+3D, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Ewa Gołębiowska Dyrektor Zamku Cieszyn Jerzy Skakun projektant, studio graficzne Homework, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej Marcin Piotrowski kierownik Zespołu Projektowania Doświadczeń w Play Juraj Blaško projektant, Akademia Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie Lucyna Sikora Dyrektor Zespołu ds. Doradztwa i Informacji Funduszu Górnośląskiego S. A. Oddział w Katowicach jury prof. Michał Stefanowski head of the jury, Vice-chairman of the Association of Industrial Designers, Academy of Fine Arts in Warsaw prof. Czesława Frejlich Editor-in-chief of the "2+3D" design quarterly, Academy of Fine Arts in Krakow Ewa Gołębiowska Director of Zamek Cieszyn Jerzy Skakun Designer, Homework graphics studio, member of the Association of Graphic Designers Marcin Piotrowski Director of the User Experience Design Team at Play Juraj Blaško Designer, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava Lucyna Sikora Director of the Team for Counseling and Information Affairs of Fundusz Górnośląski Co., Katowice Branch

5 8 9 śląska rzecz silesian icon projektujemy możliwości we design opportunities Śląska Rzecz to konkurs, który od 10 lat organizuje Zamek Cieszyn. Wyłaniamy w nim najciekawsze śląskie produkty, projekty graficzne i usługi. Nie są to jedynie inspirujące pomysły w fazie koncepcji, a rozwiązania wdrożone na Śląsku, które na dodatek stają się wizytówką regionu. Konkurs przyczynia się do odbudowy śląskiego etosu oznaczającego solidną robotę, dzięki czemu region kojarzy się z produktami i usługami dobrej jakości. Wielu jego laureatów odnosi komercyjny sukces, podbijając nie tylko krajowe, ale i zagraniczne rynki, a ich marka staje się rozpoznawalna. W 2011 roku w Zamku Cieszyn została otwarta stała wystawa Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu Śląska Rzecz, na której prezentujemy wszystkie nagrodzone projekty. logo śląskiej rzeczy Dynamiczne i aktywne, o prostej formie, którą łatwo zapamiętać. Takie jest logo konkursu Śląska Rzecz autorstwa Justyny Kucharczyk, Anny Kmity i Andrzeja Sobasia. Projekt kojarzy się z geometryczną formą bryły węgla, a jego kolorystyka jest oszczędna, ale zdecydowana. Silesian Icon is a competition, organised by Zamek Cieszyn for the last 10 years. We select the most interesting products, graphic designs and services. They aren t just inspirational ideas in the conceptual phase, but solutions implemented in Silesia, which also showcase the region. The competition contributes to the rebuilding of the Silesian ethos connected to reliable workmanship, owing to which the region is associated with high-quality products and services. Many of the prize winners have achieved commercial success, not just on Polish but also foreign markets, and their brands are becoming recognisable. In 2011 the permanent exhibition Silesian Design. The Winners of the Silesian Icon Competition was opened in Zamek Cieszyn, where all the prize-winning designs are showcased. the silesian icon logo Dynamic and pro-active, with a simple, easily-remembered form. That s the Silesian Icon logo, designed by Justyna Kucharczyk, Anna Kmita and Andrzej Sobaś. The design brings to mind the geometric form of a lump of coal, and the colour scheme is stripped-down, but confident. Od ponad 10 lat Zamek Cieszyn przekonuje firmy, instytucje, a nawet regiony, że design może być skutecznym narzędziem zmiany. W Zamku pomagamy nawiązywać współpracę partnerom reprezentującym tak różne środowiska, jak biznes, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe czy lokalne samorządy. Dla przedsiębiorców oraz sektora publicznego organizujemy specjalistyczne warsztaty pokazujące, jak wykorzystywać myślenie projektowe (design thinking) w najróżniejszych sferach codziennego życia. Co roku zapraszamy studentów i projektantów z niewielkim doświadczeniem zawodowym do udziału w Letniej Szkole Dizajnu. Podczas warsztatów, pod okiem grafików-praktyków, mierzą się z kolejnymi tematami, często o charakterze społecznym. Organizujemy warsztaty rzemiosła, by promować dawne techniki i materiały ze Śląska Cieszyńskiego, a także poszukiwać nowych obszarów do ich wykorzystania. Od 2010 roku Zamek jest siedzibą Instytutu Projektowania dla Wszystkich im. prof. Michała Oźmina i dba o archiwum EIDD Design for All Europe. Popieramy wszelkie pomysły, dzięki którym poprawia się jakość przestrzeni publicznej oraz usług. Bliskie naszej filozofii działania są projekty zaangażowane społecznie. Zamek Cieszyn projektujemy możliwości! For over ten years Zamek Cieszyn has been persuading businesses, institutions, and even regions, that design can be an effective tool for change. Zamek provides assistance in making contacts with partners from business and academic communities, non-governmental organizations, and local governments. We organize specialist workshops for entrepreneurs and the public sector, showing how to use design thinking in various spheres of everyday life. Every year we invite students and designers with limited professional experience to take part in the Summer Design School. Various topics, often with social resonance, are tackled during the workshops, under the watchful eye of working graphic designers. We organize crafts workshops to promote the techniques and materials native to Cieszyn Silesia, and to explore new realms for their use. Zamek has served as the headquarters of the Professor Michał Oźmin Design for All Institute since 2010, and tends to the EIDD Design for All Europe archive. We support ideas that serve to improve the quality of the public space and services. Social activities are critical to our philosophy. Zamek Cieszyn we design opportunities! statuetka the statuette Maciej Jurkowski jest autorem statuetki, która jest trójwymiarowym odwzorowaniem loga konkursu. W tej wersji znak graficzny przypomina diament, będący jednym z symboli regionu. Przezroczysty sześcian powstał poprzez sklejenie ze sobą kilkunastu tafli szkła z piaskowanym wzorem. Szkło, z którego jest zrobiona statuetka, to materiał szlachetny i twardy, ale zarazem kruchy, a przez to cenny. Maciej Jurkowski created the statuette, which is a 3D reproduction of the competition logo. In this version the logo resembles a diamond, also one of the region s symbols. The transparent cube was made by sticking together over a dozen sheets of glass with a sandblasted pattern. The glass the statuette is made out of is a hard, refined but fragile material, which makes it valuable.

6 nagrodzone projekty Awarded Designs

7 12 zwycięzca konkursu kategoria: produkt competition winner category: product 13 terminal parkingowy Multic Multic parking terminal Multic Technology sp. z o. o. Multic Technology Co. Ltd ul. Legionów 30, Bielsko-Biała funkcjonalność, budowa wewnętrzna urządzenia: functionality, interior construction of the apparatus: Maciej Brzezicki Andrzej Brzezicki Rafał Białogłowicz Adam Pilarz - wizualizacja i estetyka produktu: product visualization and aesthetics: Wojciech Zając- uzasadnienie justification: Jedno rozwiązanie pozwala na wielość wariantów użytkowych w zależności od potrzeb właściciela parkingu, który może oferować klientom np. wjazd jednostronny, dwustronny, czy zdalne odczytywanie numerów rejestracyjnych samochodów. Na tle konkurencyjnych produktów prosty w obsłudze. Zadbano także o innych użytkowników, jak serwisanci, którym oddano do pracy logicznie rozplanowane wnętrze urządzenia. Mimo prostej formy, powstał dobry jakościowo produkt, który stwarza szansę na rozbudowanie oferty o dodatkowe usługi. One solution allows for multiple variants to be applied, depending on the needs of the owner of the parking lot, who can offer his customers single-entry or double-entry passes, or remote reading of car license plates. It is easy to use compared to the other products on the market. Other users have also been taken into account, such as the servicing professionals, who have been provided with logical plans of the interior of the appliance. Despite the simple form, this is a quality product, and one that provides the opportunity for other services to be added in the future.

8 14 zwycięzca konkursu kategoria: grafika użytkowa competition winner category: graphic design 15 system informacji wizualnej dla budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach A visual information system for the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice wdrożenie implementation: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach The Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice pl. W. Kilara 1, Katowice Justyna Kucharczyk Agnieszka Nawrocka na zlecenie on commission Konior Studio ul. K. Damrota 22, Katowice uzasadnienie justification: Projekt pokazuje, jak powinna wyglądać modelowa współpraca między architektem a projektantem systemu informacji wizualnej. System nie jest dodatkiem do budynku, ale jego organiczną częścią był projektowany równolegle do pracy zespołu architektów. Jest widoczny, ale na tyle dyskretny, by nie konkurować z przestrzenią. Jego autorzy musieli przewidzieć zachowania 1800 melomanów i zaplanować ich ruch w obiekcie. Pomyślano nie tylko o informacji dla gości, ale o oznaczeniu strefy dla muzyków i innych pracowników, a także parkingów i terenu zewnątrz budynku. This design demonstrates how model cooperation between an architect and a designer can be achieved to create a visual information system. The system is less an addition to the building than an organic part of the whole it was designed in tandem with the work of the team of architects. It is visible, but so discreet that the behavior of 1,800 music lovers and plot their movement within the space. It was not only conceived as information for visitors, but also to designate zones for the musicians and other workers, as well as the parking lots and the building s outside grounds.

9 16 zwycięzca konkursu kategoria: usługa competition winner category: services 17 Dizajn ze sznurka. Projekt aktywizujący społeczność inspirowany sztuką ludową w ramach projektu Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim "Design with a String: A Project to Activate Society Inspired by Folk Art" within the "Design on the Borderlands: The Re-creation of Cities on the Polish-Czech Border" project realizacja execution: Gmina Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice Region pl. Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice Magdalena Kamińska - Magdalena Zawieja - uzasadnienie justification: Pomysł na ożywienie przestrzeni publicznych. Jego zaletą jest zaangażowanie w proces projektowy użytkowników, czyli czechowickiej społeczności, a także wykorzystanie elementów lokalnej tożsamości kulturowej. Projekt może być stałym elementem przestrzeni, ale może być wykorzystywany w innych kontekstach i funkcjach, np. w szkole. Choć projekt jest pracą magisterską, pokazuje wysoką świadomość, zarówno młodych projektantów, jak i odważnych samorządowców. An idea for animating public spaces. To its credit, it involves the users in the design process, in this case the Czechowice society, and uses aspects of the local cultural identity to good advantage. The design can be a permanent part of the space, or can be used in other contexts, and for other functions, e.g. in schools. Although this is an MA project, it demonstrates a high degree of awareness on the part of both the young designers and the courageous local government.

10 18 nagroda stowarzyszenia projektantów form przemysłowych kategoria: produkt association of industrial designers award category: product 19 kolekcja mebli K2 K2 furniture collection Paged Meble S. A. Paged Meble Co ul. Cieszyńska 99, Jasienica Tomek Rygalik Studio Rygalik uzasadnienie justification: Kolekcja produktów wykorzystujących technologię giętej sklejki, z której słynie firma, ale nadająca jej nowy, eklektyczny wyraz. Osiągnięto ten cel, łącząc tapicerowane siedziska ze sklejkowymi oparciami i elementami z gięciny. To nie tylko projekt wizerunkowy, inaczej plasujący firmę na międzynarodowych targach, ale propozycja dla przestrzeni publicznych, typu hotele, czy restauracje. Oryginalność formy, w subtelny sposób odwołującej się do góralskiej tradycji rzemieślniczej, idzie w parze z ergonomią. A collection of products using the bent plywood technology that has made the company famous, but lending it a new and eclectic look. This goal was achieved by combining an upholstered seat with plywood armrests and bent wood components. This is not only a design to enhance the company s image at international fairs, but also to be used in public spaces, such as hotels or restaurants. The original form, with its subtle allusions to the highland craftsman tradition, goes hand-in-hand with ergonomics.

11 20 nagroda specjalna kategoria: produkt special award category: product 21 trzewiki ochronne STARR UP "STARR UP" protective footwear P. W. Demar ul. Kościelna 26, Mstów Marek Dewódzki, Marcin Dewódzki uzasadnienie justification: Projekt pokazujący nieoczywistość designu. Przykład, jak wykorzystywać nowe technologie i materiały, uwzględniając jednocześnie przepisy BHP i wpływając na kulturę pracy, a wszystko dzięki dostrzeżeniu potrzeb grupy użytkowników pracowników fizycznych. Buty są wyposażone w lekki podnosek kompozytowy, chroniący palce przed uderzeniem, mogą też posiadać antyprzebiciową wkładkę z kevlaru. Zapewniające bezpieczeństwo i wygodę trzewiki stają się przedmiotem pożądania projekt sprawia, że wszyscy chcieliby je nosić. This product shows how design can surprise us. It is an example of how to use new technologies and materials, while taking into account Work Safety and Hygiene regulations and having an impact on work culture, and all through being attentive to the needs of a group of users physical laborers. The boots are equipped with a light composite toe, shielding the foot from impact, and they can also have Kevlar anti-puncture inserts. With their comfort and safety, the boots are becoming vaunted items their design has made them a popular success.

12 22 nagroda specjalna kategoria: grafika użytkowa special award category: graphic design 23 książka Plica Polonica "Plica Polonica" publication wydawca publisher: Centrum Sztuki Współczesnej Kronika Kronika Center for Contemporary Art Rynek 26, Bytom Roman Kaczmarczyk uzasadnienie justification: Publikacja towarzysząca wystawie Plica Polonica (z łac. kołtun polski), stawiającej pytania o nasze miejsce w kraju i na świecie. Publikacja, złożona z tekstów oraz części pokazywanych na wystawie prac, jest dokumentem tego spotkania. Przykład wydawnictwa na najwyższym poziomie projektowym i edytorskim, od doboru papieru po detale wykończenia. Nawiązuje do klasycznej typografii poprzez format, twardą oprawę i krój pisma, które łączą się ze współczesnymi elementami graficznymi. Książka oddziałuje na wszystkie zmysły. This is a publication to accompany the Plica Polonica (Latin for Polish Plait ) exhibition, which poses questions on Poles' place in the country and in the world. The publication is composed of articles and parts of the works on display, and documents this encounter. It maintains a superior level of design and editing, from choice of paper to finishing details. It alludes to classical typography through its format, hard cover, and typeface, joined with contemporary graphic design. The book is a pleasure for all the senses.

13 24 nagroda specjalna kategoria: grafika użytkowa special award category: graphic design 25 system oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego Kierunek biblioteka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jejkowicach The "To the Library" system of indoor and outdoor signage at the Regional Public Library in Jejkowice wdrożenie implementation: Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach Regional Public Library in Jejkowice ul. Poprzeczna 3 a, Jejkowice Motor Studio s. c. Motor Studio partnership ul. Malwowa 8, Kraków Andrzej Leraczyk Natalia Bilska opracowanie techniczne technical development: Stowarzyszenie ODBLOKUJ, ODBLOKUJ Association, al. 3 Maja 14 lok. 68, Warszawa inż. arch. architect engineer Matylda Gąsiorowska w ramach projektu kierunek: biblioteka prowadzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej na zamówienie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego in the framework of the "To the Library" project, run by the Association of Graphic Designers, on commission by the Information Society Development Foundation uzasadnienie justification: Biblioteka w Jejkowicach skorzystała z konkursu Kierunek biblioteka i wdrożyła elementy systemu oznakowania oparte na poradniku STGU i Stowarzyszenia Odblokuj. Dzięki temu stała się bardziej widoczna w przestrzeni gminy, zyskała nowych użytkowników, którym łatwiej też poruszać się wewnątrz budynku dzielonego z innymi instytucjami. System podkreśla rolę biblioteki jako miejsca spotkań, edukacji i integracji mieszkańców. A Jejkowice najmniejsza gmina wiejska w Polsce stały się dobrym wzorem do naśladowania. The library in Jejkowice used the To the Library competition to implement components of a signage system based on the guidebook by the Association of Graphic Designers and Odblokuj Association. This made it more visible in the region and attracted new users, who can navigate their way more easily through the building, which is shared by other institutions. The system stresses the role of the library as a place for meeting, education, and integrating the local community. And Jejkowice Poland s largest rural district has become an example worth imitating.

14 pozostałe nominacje remaining nominees

15 28 pozostałe nominacje kategoria: produkt remaining nominees category: product 29 frezarki kruszące fao far fao far milling machines kocioł klimosz uni pellets 15 kw klimosz uni pellets 15 kw boiler wkład kominkowy voger (opcja z boczną szybą) voger fireplace insert (option with side pane) aparat do laseroterapii polaris hp polaris hp laser therapy apparatus PPUH FAO FAR Puńców, ul. Cieszyńska 122, Cieszyn Klimosz sp. z o. o. Klimosz Co. Ltd. ul. Zjednoczenia 6, Pawłowice Firma Handlowa Ekkom sp. z o. o. Ekkom Co. Ltd. ul. M. Kopernika 2 c, Cieszyn Astar ABR sp. j. Aleksander Jędrzejowski, Robert Dziendziel Astar ABR General Partnership, Aleksander Jędrzejowski, Robert Dziendziel ul. Świt 33, Bielsko-Biała Janusz Glajcar Wprowadzenie nowych, dłuższych elementów roboczych zębów ułatwia dotarcie do głębszych warstw ziemi, a także rozdrobnienie i dokładniejsze przemieszanie pozostałości typu gałęzie, drzewa, kamienie. To pozwala ograniczyć liczbę przejazdów ciężkim sprzętem, a jedna maszyna może oczyszczać, rekultywować i przygotować pod zasiew. The introduction of new, longer functioning components the machine s teeth allows the user to reach deeper layers of the earth, as well as the mulching and mixing of the remains of branches, trees, and stones. This allows for fewer runs with heavy equipment, and clearing, recultivating; now preparation for sowing can be achieved with a single machine. Mirosław Klimosz Marcin Foit Robert Kopoczek W pełni automatyczny kocioł ze stopu najlepszych metali, wyposażony w elektroniczne sterowanie oraz sprawdzoną konstrukcję palnika. Przy niskim zużyciu biomasy (peletu) osiąga sprawność rzędu 90%. Innowacyjnym rozwiązaniem jest modułowa budowa kotła, która pozwala wprowadzać modyfikacje oraz umożliwia wymianę uszkodzonego elementu. A fully automatic boiler made from an alloy of the best metals, equipped with electronic steering and a tested burner construction. While using up only small amounts of biomass (pellets), it has 90% efficiency. The module construction of the boiler is an innovative solution, as it allows for modifications or the replacement of a damaged part. Piotr Pilch Stalowy wkład wyposażony w regulowany system centralnego doprowadzenia powietrza, który gwarantuje lepsze spalanie i większą sprawność urządzenia, co sprawdza się nawet w energooszczędnych domach. Sterowanie dopływem powietrza jest intuicyjne, przy użyciu jednej dźwigni. Szyby boczne łączone bez szprosa dają dodatkowe możliwości aranżacyjne. This is a steel insert equipped in a regulated system of central air conduction, which guarantees better burning and higher efficiency of the equipment, and works even in energy-saving households. The air intake is steered intuitively, using a single lever. The side panes are joined without bolections, providing additional arrangement capabilities. Ergo Design ul. Przemysłowa 13, Kraków Andrzej Śmiałek Krzysztof Bogomaz Dział Projektowy Astar ABR Astar ABR Design Division Aparat dla wykonujących specjalistyczne usługi laseroterapii w rehabilitacji i medycynie sportowej, ale jego obsługa jest uproszczona dzięki m.in. intuicyjnemu menu. Użytkownik samodzielnie ustawia parametry pracy aparatu lub korzysta z bazy programów. Dodatkowo opracowano encyklopedię z ilustracjami i opisami przeprowadzania zabiegów. This apparatus is for those performing specialist laser therapy services in rehabilitation and sports medicine, but it is easy to use, thanks in part to an intuitive menu. The user himself can set the apparatus s parameters or make use of the program database. As an addition, an encyclopedia with illustrations and descriptions of the course of the procedures has been developed.

16 30 pozostałe nominacje kategoria: produkt remaining nominees category: product 31 kolekcja foteli i stolików kanu kanu collection of armchairs and tables krzesło tolo tolo chair seria lamp bio bio lamp series kolekcja lamp lineworks lineworks lamp collection Marbet sp. z o. o. Marbet Co. Ltd. ul. Chochołowska 28, Bielsko-Biała Paged Meble S. A. Paged Meble Co. ul. Cieszyńska 99, Jasienica Nowodworski sp. j. Nowodworski General Partnership ul. M. Bojemskiego 11, Częstochowa Kafti ul. Słoneczna 34, Pszczyna kafti.com Tomasz Augustyniak Nawiązująca do najlepszych tradycji polskiego wzornictwa kolekcja jest przeznaczona do stref wypoczynku w przestrzeniach biurowych, publicznych i mieszkalnych. Charakterystyczne, mocno wyprofilowane oparcia i siedziska ukazują właściwości sklejki. Liczba wariantów projektowych foteli i stolików umożliwia całkowitą personalizację mebli. This collection draws from the finest traditions in Polish design, and is created for lounge areas in office, public, and residential spaces. The stand-out, highly profiled backrests and seats show plywood to its best advantage. The numerous design variants of the armchairs and tables allow you to completely personalize your furniture. Tomek Rygalik Studio Rygalik To nowatorskie połączenie elementów giętego drewna z profilowaną sklejką, które zapewnia zarazem trwałą i stabilną konstrukcję mebla. Takie rozwiązanie umożliwia zestawianie różnych gatunków drewna, co nadaje oryginalny rys każdemu siedzisku. Powstała forma umożliwia także sztaplowanie krzeseł, co ułatwia ich przechowywanie. This is an innovative combination of bent wood and profiled plywood, which makes the furniture sturdy and durable. This solution facilitates the joining of various types of wood, giving each seat an original look. The resulting form also makes the chairs stackable, and thus easier to store. Łukasz Jaworski Projekt ze sklejki materiału, który odkrywamy ponownie dzięki fascynacji polskim wzornictwem lat 50. XX wieku. Jego założeniem było wykorzystanie gry światła, które odbija się i rozprasza na powierzchni ramion. Umieszczona wysoko przy nasadzie abażuru żarówka nie oślepia użytkownika, nawet gdy lampa jest zamontowana nisko nad stołem. A design made of plywood a material that is being rediscovered along with the Polish fascination for 1950s design. Its premise was to make use of the way the light scattered and reflected off the surface of the arms. Though set high over the lampshade handle, the light bulb does not hurt the user s eyes, even when the lamp is installed low over a table. Monika Brauntsch, Sonia Słaboń Projekt wykorzystuje właściwości Tyveku do łatwego zaginania i odginania. Połączenie faktury i zagięć z geometrycznymi formami nadruku daje oryginalny efekt. Zastosowana technologia pozwala tworzyć zindywidualizowane krótkie serie. Lampa, mimo dużych gabarytów, może być łatwo złożona na płasko. This design makes good use of the bending and unbending properties of Tyvek. The combination of the texture and the folding with the geometrical forms of the prints renders an original effect. The applied technology facilitates the creation of individualized limited series. Despite its large size, the lamp can be easily folded to lay flat.

17 32 pozostałe nominacje kategoria: produkt remaining nominees category: product 33 filiżanka ze spodkiem cup and saucer deska kiteboardingowa separa nhp split separa nhp split kiteboard hamak turystyczny duch marki lesovik "spirit" tourist hammock, by lesovik kurtka puchowa casper kid "casper kid" insulated jacket realizacja execution: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach The Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice pl. W. Kilara 1, Katowice Nobile Sports sp. z o. o. Nobile Sports Co. Ltd ul. Wapienicka 6, Bielsko-Biała pierwotnie originally BG Invest ul. Czerwona 66 a, Bielsko-Biała obecnie presently Lesovik, ul. Wschodnia 1, Czerniewice PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport ul. Cmentarna 3, Bielsko-Biała projekt i wykonanie design and rendering: Bogdan Kosak, Modelarnia Ceramiczna ul. Zamkowa 1, Cieszyn Budowa nowej siedziby NOSPR oraz projekt identyfikacji wizualnej zainspirowały do stworzenia eleganckich i oryginalnych pamiątek. Kolor i kształt filiżanki nawiązuje do bryły i łagodnych linii wnętrz siedziby. Odwołuje się też do projektów Eryki Trzewik- -Drost z lat 50. XX wieku stworzonych dla katowickich Zakładów Porcelany Bogucice. The new headquarters building of the Polish National Radio Symphony Orchestra and the visual identity design inspired the creation of these fine and original souvenirs. The color and shape of the cups allude to the forms and soft lines of the building s interiors, as well as to designs by Eryka Trzewik-Drost from the 1950s created for Katowice s Bogucice Porcelain Factory. zespół R&D Nobile Sports R&D Nobile Sports team grafika graphic design: Grey Group Poland ul. Prosta 51, Warszawa Tomasz Dubiel Krzysztof Kosz Superlekkie deski są produkowane w bielskiej fabryce przy użyciu najnowszych technologii i materiałów, co zapewnia ich użytkownikom komfort i bezpieczeństwo. Dzięki opatentowanemu przez firmę systemowi W-Connection, deskę można łatwo i szybko rozłożyć na dwie części, by przewozić jako bagaż lotniczy bez dodatkowych opłat. Rafał Palowski Poręczny i łatwy w obsłudze hamak, będący alternatywnym sposobem na nocleg czy odpoczynek. To interpretacja tradycyjnych hamaków brazylijskich, ale wykonana z zaawansowanych technicznie materiałów, odpornych na wilgoć i zabrudzenia. Utrzymuje obciążenie do 350 kg, a cały zestaw waży zaledwie 450 g. A hammock that is handy and easy to use, an alternative arrangement for sleeping or resting. This is an interpretation of the traditional Brazilian hammocks, but made from technically advanced materials that are water- and dirt-resistant. It can hold weights of up to 350 kg, while the whole set weighs a mere 450 g. zespół projektowy Pajak Sport pod kierownictwem Wojciecha Pająka The Pajak Sport design team, headed by Wojciech Pająk Kurtka zaprojektowana specjalnie dla dzieci. Nie jest jedynie przeskalowaną wersją modeli dla dorosłych, których wadą jest duża sztywność krępująca ruchy najmłodszych. Problem ten dostrzeżono i rozwiązano dzięki konsultacjom z małymi użytkownikami. Dzięki ich podpowiedziom kurtkę wyposażono w kołnierz ze stójką oraz zintegrowany kaptur. This is a jacket designed specially for children. It is not merely a smaller version of the model for adults, which would be too stiff for children s movements. This problem was noticed and solved by consulting young users. Following their suggestions, the jacket is equipped with a Mandarin collar and an integrated hood. These superlight boards are produced in the Bielsko-Biała factory using the latest technologies and materials, ensuring their users comfort and safety. The company s patented W-Connection system makes the board easy and quick to separate into two parts for carrying as airplane baggage at no extra charge.

18 34 pozostałe nominacje kategoria: produkt remaining nominees category: product pozostałe nominacje kategoria: grafika użytkowa remaining nominees category: graphic design 35 klocki górnik i inni "the miner and others" blocks realizacja execution: pierwotnie originally Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Regional Cooperation Association ul. Warszawska 28 a/2, Katowice obecnie presently Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem "Being To ge the r Social Enterprise Development Foundation ul. Wałowa 4, Cieszyn biu da cja by cra zem.pl Andrzej Klisz Klocki z drewna bukowego wykonane w technologii toczenia przez przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Zestaw tworzy kilka elementów o prostych formach geometrycznych, zachęcających do kreatywnej zabawy. Podstawową figurką jest górnik, ale dzieci mogą tworzyć także inne postaci. Zabawka służy popularyzacji śląskiej kultury. These are beech turned-wood blocks by a social economy business. The set is made up of several components with simple geometrical forms, encouraging creative play. The basic figurine is the miner, but children can also form other figures. The toy serves to popularize Silesian culture. dotknąć muzyki opowieść o powstawaniu siedziby narodowej orkiestry symfonicznej polskiego radia w katowicach "touch the music a tale of how the headquarters of the polish national radio symphony orchestra in katowice was made" wydawca publisher: Urząd Miasta Katowice, Wydział Promocji Katowice City Council, Promotions Department Rynek 13, Katowice Marian Oslislo Katarzyna Wolny Narracja jest prowadzona dwutorowo. Czerwone strony na papierze ze skrobi ziemniaczanej to opowieść architektów z Konior Studio, białe rozmowy z innymi osobami zaangażowanymi w budowę oraz eseje krytyków architektury. Teksty uzupełniają szkice, rysunki techniczne, zdjęcia z realizacji inwestycji aż po jej ukończenie w 2014 roku. The narrative takes two paths. The red pages on potato starch paper tell the story of the architects from Konior Studio, and the white ones are conversations with other people involved in the construction and essays by architecture critics. The texts are supplemented by sketches, technical drawings, and photographs from the execution of the investment, up till its completion in publikacja skłonności do ostrości akademii sztuk pięknych w katowicach red. roman kaczmarczyk, katarzyna wolny "sharp-eye skills: the academy of fine arts in katowice" publication eds. roman kaczmarczyk, katarzyna wolny wydawca publisher: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in Katowice ul. Raciborska 37, Katowice oraz and Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego The Henryk Karliński Legnice Culture Center ul. Chojnowska 2, Legnica Martyna Wawrowska Publikacja towarzysząca wystawie prac studentów ASP w Katowicach, prezentowanej podczas legnickiego Satyrykonu To świadectwo krytycznego spojrzenia młodych artystów na otaczającą rzeczywistość i dokumentacja stworzonych przez nich książek artystycznych. Sama przybrała formę książki artystycznej. A publication to accompany an exhibition of works by students from the Academy of Fine Arts in Katowice, presented during Satyrykon 2014 in Legnica. It bears testimony to the young artists critical view of their surrounding reality and documents the book art they have created. The piece itself takes the form of book art. spacery edukacyjne: kierunki kultury. mapy educational walks: "toward culture: maps" wydawca publisher: Świetlica Krytyki Politycznej Na Granicy Political Critique Cultural Center On The Border ul. Zamkowa 1, Cieszyn Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Stanisław Brzozowski Association ul. Foksal 16, p II, Warszawa Hubert Tereszkiewicz ( Dobre wspomnienie z Cieszyna Fond Memories from Cieszyn, Pocałunek w Cieszynie A Kiss in Cieszyn ) Agnieszka Muras ( Pocztówki Postcards ) - Anna Pluta ( Pocztówki Postcards ) Mapy powstały w ramach projektu, którego częścią były alternatywne spacery po Cieszynie i Czeskim Cieszynie z udziałem mieszkańców i gości związanych z kulturą. W efekcie młodzi projektanci stworzyli różne pod względem tematyki i formy mapy, odnoszące się do badań nad uczestnictwem w kulturze oraz pokazujące obszary pomijane przez kulturę oficjalną. These maps were created in the framework of a project that included alternative strolls through Cieszyn and Český Těšín, with the participation of residents and guests from the cultural community. In effect, the young designers created maps with various themes and forms, pertaining to the study of participation in culture and showing the spheres that are overlooked by the official culture.

19 36 pozostałe nominacje kategoria: grafika użytkowa remaining nominees category: graphic design 37 etykiety piwa dzielnicowe labels regional beers logotyp muzeum śląskiego logo for the silesian museum system identyfikacji wizualnej dla firmy kympa a visual identity system for kympa system identyfikacji wizualnej i aranżacji wystawy design it. in silesia! "design it: in silesia!" visual identity and exhibition arrangement system wdrożenie implementation: Dinks Krzysztof Krot Rynek 8, Katowice Erwin Sówka (Giszowiec) Mikołaj Ratka (Nikiszowiec) (partner wydawniczy, osoba do kontaktu publishing partner, contact person) Rafał Rufus Pietrowicz (Szopienice) Ewa Qcha Kucharska (Tauzen) DJ Feel X (Sebastian Feliks) (Bogucice) Anna Lewańska (Centrum) Etykiety powstały w różnych konwencjach, każda została zaprojektowana przez innego artystę, którego zadaniem było uchwycenie tego, co charakterystyczne dla danej dzielnicy Katowic. Wśród autorów są: graficzka, fotografka, autor komiksów, raper z grupy Kaliber 44, a także legendarny malarz Grupy Janowskiej. These labels were made in various conventions, each designed by a different artist, whose task was to capture what was special to a certain neighborhood of Katowice. The participants included a graphic artist, a photographer, a comic-book artist, a rapper from Kaliber 44, and a legendary painter from the Janowska Group. wdrożenie implementation: Muzeum Śląskie w Katowicach Silesian Museum in Katowice al. W. Korfantego 3, Katowice Krzysztofa Frankowska-Piechowicz Znak odwołuje się do poprzednich logotypów, ale i architektury nowej siedziby Muzeum. Litera M nawiązuje do części naziemnej szklanych brył, a litera Ś do części podziemnej korytarzy, sal ekspozycyjnych, ale i chodników dawnej kopalni Katowice, na terenie której powstały budynki instytucji. Łącznikiem jest kolor zieleni jak otoczenie siedziby. This symbol alludes to previous logos, as well as to the architecture of the new museum headquarters. The letter M ties in to the above-ground part, the glass blocks, and the letter Ś to the underground part the corridors, exhibition halls, and walkways of the old Katowice mine, on whose grounds the present building stands. They are linked by the color green like the building s surroundings. wdrożenie implementation: Kympa. Wypieki tradycyjne Kympa: Traditional Baked Goods ul. M. Konopnickiej 17 b, Ustroń Iwona Przybyła Identyfikacja jest nowoczesnym spojrzeniem na tradycyjny, charakterystyczny dla regionu produkt, jakim są bogato zdobione, drobne cieszyńskie ciasteczka. Powstał minimalistyczny logotyp, projekty druków i opakowań, a także strona internetowa, która jest nie tylko nośnikiem informacji, ale i platformą sprzedaży. This identity is a modern look at tradition, taking one of the region s characteristic products: the small, highly decorative Cieszyn cookies. The result was a minimalist logo, designs for prints and packaging, as well as a web page, which not only provides information, but serves as a sales platform as well. wdrożenie implementation: 5015N 1900E sp. z o. o. ul. G. Morcinka 23-25, Katowice Supergut Studio pl. Grunwaldzki 4 lok. 32, Katowice Elementem łączącym ekspozycję z przestrzenią wystawienniczą, a zarazem motywem przewodnim identyfikacji stała się czarna taśma o szerokości 5 cm. Umożliwiło to w prosty sposób modyfikowanie aranżacji w zależności od przestrzeni, w której pokazywano wystawę. Do produkcji materiałów promocyjnych użyto ekologicznej farby oraz papieru z odzysku. Black tape five centimeters in width both joined the exhibition with the show space and served as the main motif of the identity. This facilitated the modification of the arrangement to the exhibition space. Ecological paint and recycled paper were used in producing the promotional materials.

20 38 pozostałe nominacje kategoria: grafika użytkowa remaining nominees category: graphic design pozostałe nominacje kategoria: usługa remaining nominees category: services 39 nowy logotyp oraz komunikacja wizualna dla teatru śląskiego a new logo and visual communication for the silesia theater system informacji wizualnej w pasażu kultury andromeda w tychach visual information system for the andromeda culture passage in tychy aplikacja ing bankmobile wraz z usługą paragony ing bankmobile app with receipts service strefa dla rowerzystów przy centrum handlowym 3 stawy w katowicach bicycle zone at the 3 stawy shopping mall in katowice wdrożenie implementation: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach The Stanisław Wyspiański Silesia Theater in Katowice Rynek 10, Katowice wdrożenie implementation: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach City Residential Buildings Council in Tychy ul. Filaretów 31, Tychy realizacja execution: ING Bank Śląski S. A. ul. Sokolska 34, Katowice realizacja execution: Apsys Management sp. z o. o. o/katowice Apsys Management Co. Ltd / Katowice al. Jana Pawła II 27, Warszawa Marta Gawin Inspiracją dla nowego logo były m.in. trzy odrębne sceny Teatru Śląskiego. Znak budzi skojarzenia m.in. z różą, ale kształt tworzących go brył nawiązuje też do węgla. Priorytetem było przygotowanie autorskiej typografii. Wprowadzenie nowego logo i elementów komunikacji wizualnej poprzedziły badania z użyciem metodologii projektowania usług. The inspiration for the new logo was, in part, the three separate stages of the Silesia Theater. The symbol evokes associations with a rose, but the shape of the parts composing it also allude to coal. Creating a new typography was a priority. The introduction of the new logo and visual communication components were preceded by research into the use of service design methodology. Aleksandra Krupa Bartłomiej Witański System tworzą: zestaw tablic, autorskie piktogramy, dedykowane mapy i oznakowania na szybach, które pomagają poruszać się po przestrzeni dawnego kina przekształconego w trzypoziomowy pasaż kultury. W projekcie informacji, aby nie konkurowała z kolorowymi wnętrzami, użyto jedynie czerni i bieli oraz wyrazistych, graficznych form. This system is made up of a set of boards, new pictograms, specially-designed maps, and window signage, helping visitors navigate through the space of the old cinema transformed into a three-level culture passage. The design uses black and white and striking graphic forms the information, to avoid competing with the colors of the interior. Agnieszka Bartosik Kamil Kasprzyk Katarzyna Gmyrek Usługa, która umożliwia w szybki i wygodny sposób przy użyciu telefonu dodawać paragony i przechowywać je w aplikacji mobilnej. Dzięki temu są zawsze pod ręką i nie gubią się, więc łatwiej jest kontrolować wydatki. Przy projektowaniu usługi skupiono się na ograniczeniu zbędnych elementów, na rzecz czytelności i przejrzystości. A service that helps you add up receipts and save them in a mobile app in a quick and convenient manner. This means they are always handy and don t get lost, making expenditures easier to monitor. The design of this service focuses on limiting unnecessary components in favor of legibility and transparency. zespół projektowy Apsys Management o /Katowice Apsys Management Katowice design team - stojaki na rowery bicycle stands Ewelina Bidzińska Strefa została zaprojektowana tak, by rowerzyści mogli nie tylko zaparkować rowery, ale także skorzystać z różnego rodzaju narzędzi przydatnych do nawet skomplikowanych napraw, czy dopompować koła. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy ze względu na sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów miejsca rekreacji mieszkańców Katowic. This zone was designed so that cyclists could not only park their bikes, but also use different sorts of tools for even more complicated repairs or pump some air in their tires. The location is no accident it is very near Trzy Stawy Valley, a recreation area for Katowice s residents.

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014

śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014 śląska rzecz 2014 Silesian Icon 2014 4 5 Dziesiąta edycja konkursu Śląska Rzecz dowodzi coraz większego wpływu szeroko rozumianego projektowania na codzienność mieszkańców naszego regionu. Wyróżniane co

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Mamy dla ciebie rozwiązanie

Mamy dla ciebie rozwiązanie Zen Polski English Mamy dla ciebie rozwiązanie Norman Davies w swej książce Europa opisuje krzesło jako jeden z 301 najbardziej interesujących wynalazków ludzkości. Prosty, praktyczny przedmiot na przełomie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling www.mfastudio.pl info@mfastudio.pl tel. 509 646 131 Spis treści 1. Misja 2. Kim jesteśmy? 3. Dlaczego warto z nami współpracować?

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą?

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Maker Space wprowadza Kraków w kolejną rewolucję przemysłową: digital fabrication kiedy? design prototype show @ KRAKOW

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

LIGO RESSO SENSI

LIGO RESSO SENSI KRZESŁA SKLEJKOWE Design: PDT LIGO RESSO SENSI 4-7 8-11 12-19 3 1 LIGO K11H SATYNA 4 LIGO K11H METALIK LIGO K21H METALIK LIGO K31H METALIK 2 LIGO LIGO K32H CHROM LIGO K32H CHROM LIGO K12H CZARNY LIGO K22H

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Kto na Śląsku inwestuje w design?

Kto na Śląsku inwestuje w design? Kto na Śląsku inwestuje w design? Wielu osobom design wciąż kojarzy się jedynie z czymś współczesnym podobnie myśli się i na Śląsku. Warto jednak pamiętać, że od dekad o wzornictwie użytkowym i projektowaniu

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo