Powiat. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. sztumski. sztumski. starogardzki. starogardzki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. sztumski. sztumski. starogardzki. starogardzki."

Transkrypt

1 Monitor. Polski Nr - A-9~ Poz i 1241 Nazwa obowiązująca Gmina Powiat Nazwa dotychczasow a - pisownia dotychczasowa Kębłowo NowowieJ- -iego skie Nowa Wieś lęborski Kębłowo Nowa Wieś Lęborska -ej Wsi ej Nowa Wiej lęborski Nowa Wieś Wilk owo Nowowiej-.kde -i ego Nowa Wieś lęborski Wilkowo - Lisewo Gniewińskie -iego Gniewino lęborski Lisewo Lublewo Lęborskie -iego Gniewino lęborski Lublewo Migowo Lęborskie -iego Łęczyca lęborski Migowo Osowo Lęborskie -iego Cewice lęborski Osowo Tropy Sztumsk~e -ich Stary Targ sztumski Tropy tuławka Sztumska -iej Jasna sztumski tuławka Brzeźno Wielkie -iego Starogard-Wlel starogardzki Brze ź no Now a Wieś Rzeczna -ej Wsi -ej Starogard-Wieś starogardzki, Now a W ie ~ Brzeźno Małe Osieczna starogardzki Brze źn o Huta KaIna -ej Kaliska starogardzki Huta Grabowo Bobowskle -iego Bobowo starogardzki Grabowo Sm ę towo Graniczne Leśna Jania starogardzki Smętow o Osowo Leśne - Lubichowo starogardzki Osowo D ąbrówka Tczewska -I ej Tczew -Wieś tczewski Dąbr ó w ka Lubiszewo Tczewskie -iego Tczew - Wieś tczewski ~ub jszewo Nowy Dwór Pelpliński Dworu -iego Pelplin-Wieś tczewski Nowy Dwór Nowy Dwór Wejherowski Dworu ~ego Wejherowo-WiM wejherowski Nowy Dwór Mielęcin ~lłowice włocław s ki tvlilenci n 3. W stosunkach publicznych wolno używać n:lzw miejscowości wymienionych w 1 I 2-tylko w brzmieniu usłalónym niniejszym zarządzeniem. 4. Zarzą dze n i e wchodzi w ż yci e z dni em oy ł os7:e - nla. Prezes Rady Ministrów : B. Bierut 1241 ZARZĄDZENIE Nr 130 PREZESA RADY MINISTROW z dnia 22 września 1953 r. w sprawie przywrócenia 1 ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograticznych. Na podie art. 2 rozp orz ą dzen i a Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paźd zie rni k a 1934 r. o ustalaniu nazw mi e j scow o ś ci i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji n ieruchomości (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. HSO i z 1948 r. Nr 36, poz. 25 1) zarządza si ę, co na::;tqpuje. 1. Ustala si ę nazwy oraz pisow ni ę nas tępu j ącyc h obiektów fizjograficznych :

2 Monitor PQl s k ~}~r A-92 - t'382 - f_~~: _ 124 ł' WYKA:Z NAZW FIZ.JOGRAFICZNYCH POWIATU RZEPIŃSKIEGO Nazwa polska Dawna nazwa Kowalowskie Stawki -ich-wków jeziorka i\cht Ruther Pf. Chło p i go z d -u Althaiisler Forst Staropole pole Altąla~k. Uradzkie y -ich-cn'.' Aurither Forst Z am ą t ec ki Parów -iego-wu droga Ba.cker Grd Bi a ł k owski Bór -iego Boru Balhower Hefde Torzymski -lego-u Barschlauchheide S ąd o w skie Wzgórza -ich ' Wzgórz wzgórza Besing Kappe Brzeźniki wzniesieni. Birk-Bge. Osieniec - ńca, Bismarck' Hoht Brzeźno -na Birken: See Bled.zewskie Jezioro Ben See Zdrojowiec.. Owca wzg&jze-' Boru B. Wypalonka -i Bran<!l.HeJde CybiIlska Droga -iej..,1. _ droga. Brucks-Weg Nadstruźna Łąka -ej -i łąka ', Bullen W(iese} Osień s kie Wzgórza -ich Wzgorz wzgó.rza Buller Be r gł Grodziszcze wzn i'esien-ie Bury-Bge, Okopy - B Ul',gwall Grodz,isko Burgwall, de. D ęb sk i e Bagno -lii:! moczary Damsker Bruch Sr ó dl e ś ne Kunie. W z gó r za onych W ZgÓ lz -i ego Donner Bge Dorf-See (w Kunelsdorf) '. Drzecinko j eź it}.ro Dorf-S e e. (koło. osady Trettin) Zbiornik O s i eński Miejski La, ka -iego -li -iego rów Dreiss-Gra ben Drossener Stadt Forst Dobrowo "a poł, aio a Duberow Dobrow.',ka C ej -l ) Dubrow-Heide D ę b iejl c e wzni esieni" Dubbenz-Berge Pijawno EgeI-Pr. D ąbcza (PdfOWa) -ej kotlina Eich-Grund D ę bn i k wzn iesienl. Eich-Berg ZapadJ e - 8 JPz ioro Falle, d.ie Z ak ąl ek Gni le c Tarna wka -t kó -l ("d' -w ki bani' FauwinkeJ., Pfarrwi nkei- Faul!' Bru ch Fliess, das

3 Monitor Polski Nr A-In, Poz ~ : _.._ ~ _._-- Nazwa polska Dawna r,az;vii Pstrężna -ej struga Forellcn-B Sliwice -le frankfurter Stadt Forst (na p ołudn iowy wschód od Słubic) Swieckie y Frankfurter Stadt Forst (k. Schwetig) / Lisie Jamy -ich Jam Fuchs Berg (na południowy zachód od Reichenwald) Lisiak. J amne Kałużniak G ę siniec Ostrówek Gaoisko -ka -Il -ńca -wka jeziorka półwysep Fuchs B. (między Pollenzig i Lieben) Fuchs B. (na południe od Zohlow i południowy wschód od Storkow) Funf Ruthen Pf. Gansenest (Ganse) werde'r Gahts~L(ug) Goł.ogóry -gór Galgen-B. Wąbrzeg -ga wzniesiende Gahts-B(erg. Pastewnik Gemein Heide Dukt Górzycki Bór Garbicki, -u -lego -u -iego dukt y G6hritzer Gestell G6rbitscheI Heide (k. G6rbit:ch) Sródborze G6r,bitscher Wald (k. G6rbitsch) Złotogórz Gołica G.olicki Dukt -n -lego -u rów dukt w lesie Gołd Berg Gohlitzer Fliess Gohlitzer Gestell Żuławka Grabowiny -in łęg G6ritzer Niederung Graben-Bge Gradyński Gradener Forst Moskawa (Graniczny) Parów Ostrówek Wielkogądkowski Bór -u -wka -iego -Boru rzeka parów ostrów Grenz Fliess Grenz Grund Grenz Werder Gr. Ga...'lderner Heide Przydrożne Stawki onych oków y Kreuz PI., Gr. u""kl. Raczno Nursko Wężno Gross Raken See Grosssee Grosser See (k. osady Ziebingen) Lubieńsko Grosser See (k. Lieben) Gronowskie Pogórze -iego -Il wzgórza Grunower-Bge /

4 o Monitor Polski Nr A-92 / Poz Nazwa polska Dukt Głów ny -u. dukt Haupt-Gestell Wielki Rów -iego Rowu rów Haupt-Gr. Lu bińskie Pogórze -iego Hege-Bge Blotko ek Heidchen-Pfu hl Osie ńs k ie Pogórze -iego Heidenberge Ustronie Heidewinke:l P a l ędz ko Herren See Lisio ~k i -nek Hexen-Berge Mierczańskie y ch Hildesheimer Forst Jelennik -6 Hirsch B. Zagaj ek Hohe (r) Busch Nabłocie -cia Hoh-Pf(uhl) Li ś nik ek Holle, die Padołki oków ek Halle, die Głuchy Wąwóz -chego -ozu wąwóz Hohler Grd. Kokoszki oków Hiihner-Bge Przeskok -ku (109) Hundespring Berg Kłobuk. Hut-Berg Strażnica -ey Hut-Berg (w Gorbltscher Heide) Bielawa Igel Pf. Jezierzyca -ey rów Jeseritze Grzbiety -tów wzniesienh!l Juden-Berge Lubienko. Kleiner-See Raczewko. Klein Raken See Golica -ey Kahle Helde Gronite Kakel-Berg Kałdunia -1 lewy dopływ Lenze rzeki Kaldaunen Bach Fliess Kanie Góry -Ich Gór wzgórza Kannen-Berge Sapienko Oka Keich Pf. Pałęczna -ej stru mie ń Keiling-Fliess Kociołe k -łk a ek Kessel Pf (uhl) Czajczy Ług -u bło to Kiebitz-Luch (Lauch) Kien Kna ' Kien-Berg Tr ześn il5- partia u' Kirschwinkel Kokoszno Jezioro Kleiner-See Jeziorko Kleiner See (k. Gar- bitsch) M a log ądkows ki -lego -u y Ganderner Forst Obłe zalesione Koch-Berg.

5 Monitor Polski Nr A _---,---,------, , Poz. 1241' Nazwa polska II przypi'dek niemieck,} KowalowsKie Ług i -ich, ki Kohlower-Pfiihle Frzepłoch -u ek Korn-Busch Krase kotlina Kraas-Grd. ' Wroniawy -niaw cz ęść wyżyny Krahen -Berge Buszcze -eza ek Grainer-Busch R ąp icki, -iego-u y Forst Krossen Krzywy Ług -u ł ę g Krummes Lauch Kości e lne Jezioro -go Kuster S. Miedzna -ej struga Kupfer-Flick Dług og óry Długogór p'asmo wzgórz Lange-Berge Długi Rów -iego Rowu rów-kan ał Langer-Gra ben S ta ń s ki Parów- -iego-owu parów Langer-Grund Dług ol ęka na poł u dnie od Reichenwald.e Lange L., Ka ł duński Ług -iego-u bło t a Lange Lauch (1,5 km na połudn i owy wschód od ujścia strugi Kaldaunen FI), Ł ęgo g ó rz Ł qkosz a.. strliga Langer Lauch Berg Lankosen-Fliesli Ra;,:uskie Wzg6rza ch Wzgórz wzgórz.a Laudons-Bge Ln isko miejsce b ł otne Leinert, dpr P ołq cz e łąki Lenze W iesen Lip,1Wh. i Li:i',:.'lt -wek... 3 m ał e jeziora la sek Lipauke-See Lischvlinkelbusch Lubasz Moczilr Mozyrz Maczkowskie y M U5zt owska Kępa Kuliczno Tarchalino Modzele Mi ędzywodzie Moczel Podgórze Rybnik Gajecki Dukt Gajeckie y GajczliI -u -ich -iej -1 -i -rza Oka ego-ktu ch -cza ma ł a bagno ł ą<;:zka Loubasch ljf. Maaser Pf. k ałuża błota Maser Pf. Matschdorfer FOlst k ęp a otoczona o.mi Mauskower B. Meven See (M6ven S.) Miether S. łąka Moser L (auch) ' Mittelteich Motschel Ses wyżyny nad łęgiem dukt w ach y Miihl Berg Mi.ihlen Teich Netiendorfer Gestell Neuendorfer Heide NeU "!1dorffschel Revier

6 Monitor Polski Nr A Nazwa polska Sitnik oka ek Nickel-Pf. Woliniec -ńca ostrów Och sen Werder Bycza -czej wyspa na Odrze Ochsen Werder Przydębie -la rezerwat Pechlaucheiche Przyłęże wzgórza Petersdamm-Berge Popie Grądy -pich -dów wzgórza Pfaffenspring der vorderste (der hinterste) Popi Ostrów -piega -wu zarośle Pfaffen Werder Pogwizd -v w ach Pfeiffen-Berg Pniowskie y Pięciorniaki -klich -sów.s jeziore!<. PinnoweT Heide Pinsch-L. Przepłoska Bielawa -skiej -wy bagno PlOscher Br (uch) Zdroik Oka Plumpc, d. Połęckie Pogórze ego -rza Polenziger Heideberg( Płoszka łąka Polschke. Mszane -nego Posch L. Księża Woda...,żej Wody małę Priester See Radachowskie y ch y Radacher Forst L8Śnogórka -I Riitsel Berge Raczy Dół -u mały ek Rees PI. Racze Błotko -<Ił mały ek Reetz Pf. Itawek -wka mały ek kałuża Reh-Pf. Iladzikowskie y y Reichenwald.er Forst Radzyki Reitzker-Bge - Rzepińskie y obsz. y Forst.Reppen Rzepiński Miejski -lego y Reppener Stadt Forst Rzepińska -iej ek Reppener H feide) Racze Rohte S. (Gr. Kl.). Trzcinisko mokra łąkśl Rohr Pf. (w ach Forst Reppen) Trzciniec >.nca Rohr-Pf. (na po ł udniowy zachód od Bergen) Rudzianka -l małe Rohte Pfuhl Zapornik Ławice -wic. rt;w \vzgófza Ruckstau-Gr. Ruhebanke, d. Piesznik! Sand Bge Sośniak Sandfichten Sadowskie y y Sandower FOlSl

7 Monitor Polski Nr A Pizedrfllot niejulecka Bachorze część łęgu Sau. Anger, der Swinlec Maciorki Swiniocha ŚW1inie Oko Swinie Kąty Żabiołęka Skotarz Wyżawy Parowa Ostrołęka Ża rnowski Dukt Siekierno BCideckie Góry Padliniec Siniki W ężydół Ł ęż no g ór a Smugi Wyr ę billsk i Obłogi Smogornik Sleszewiec Sicko Le śilowyi Staw Ciemnog6rz Okop iska Odnoga Górzycka Rojeckie Jezioro Jezierzyska Zieliniec Kunowicka Góra Rozbieg Winiary -ńca -ek -iego -l -w -l -iego -tu -ich Gór -ńca -n -lego -wu Owca -u -isk -l -iej -iego -Ił -rzysk I_ńca -iej -u - Winiar wzgórza rów Sau-Berg (na północny wschód od Drossen) Sau-Bge '(na północny zachód od Osna) Sau-Graben Sau Pf. łęg piaózczylity Sautanz-Werder smuga łąk zalesione wzg6l'h parów Schaben Wiesen Schafer-Berg Schaferei-Berge Schilfer Grund łąka Scharfe W. dukt w lesie Schamower -Gestell Scharrkeren-See wzgórza Sch~ i ben u. Spring Berge Schinder L. cz ęś ć jeziora Schinning See kilka małych ków Schlangen L. wzg6rze Schloss-Berg Schmuggen Sch. M. T. (Schneidemiihlen-Teich) Schneider Bge małe Schoppen S. SchiisseJwisch S. małe j eziorko Schiitzen S. wyżyna leśna Schwanen-Berge zalesiony pas wzg6n lacha kotlina partia ów miejsce w ach wmiesienie Schwarzer-Berg Schweaen-Schanzen Schweden Damm. D. See (na' północny zachód od Górzycy),See, der (na południ. od Ilanki) - See-Gnlnde Seelingen Heide SeydJitz-Berg Siebeneichen Signal-Berg

8 ł!0nitor Polski Nr A P()f Na~wa polska Kępa Spitz-Berg (na północny wschód od Prauen" dorf i południowy zachód od sig) Chełmek -mka wzg6rze Spitz B. (na zachód od Drenzig) Chełmiec -mea wzg6rze Spdtz-Berg (koło Gor~ bitsch) Pog6rze a płaskowyż Spitz B. (na południe od Prauendorf) Wierzchoł -łl W7:g6rze Spit:z B. (na południowy zachód od Kunersdoń) Zdrotska -isk wzg6rza Spring-Bge Ol.rznie -l ml'iła partia la36w Stachel-Heide Cierniczka -l struga Stachel-Pliess Stępaj kotlina Stambay Kamiennik r6w Steinpiickel Gr. Torzyrnski Łęg -lego -u ~g Sternbergscher-Bruch Torzymskie y -tch.61/1 y Sternberg Forst "Sródleśny Dukt -u dukt Straf-Gestell.. Myśliwskie -tego ~ezioro Straubes See Strumień -ola strumyk Striemen Gr. Koryto nek.a Strom (odnoga Odry) 'mewie -la ek Stubben-T. Oołębce WLg6rza Tauben-Bge Csarciług -u TeuJels L. Ozartunia -l Teutel See lino. a Thon Pf. Głębień -ma kotlina Tiefas Thal Drzecińskie Pog6l'%41 -lego a Trettiner H6hen Wygonek..nka droga Trift, die Grabówek -wka wzg6rze Vierruthen-Berg Błotko a mały ek Vier-Ruthen-Pf. kałuża Rozgard. kopalnia. torfu Waidgarten Krotołęka -l Waker Lanke Leśniak Wald Berg Winni ak, Wein-Berg (k. Sandower Porst) Winnogóra.y ' Wein-Berg (k. Biberteich) Winnik a Wein-Berg (k. D6bbernitz) Winogórz Wein-Berg (k. Beelitz)

9 Monitor Polski Nr A Poz. 124' ~ NazwaJ:>0lska. Winog6rka Winiarska Rosławka Lubinka Wiatracmłk Sucha CzyżD.ik Szczy~elnik Czyżyca Cybineckie y nec ~iej -I -i -ej -ich -ćw lica zalesiona g6rka ~niesienie ek Neka ~6rze ~g6rza Vm:mesienie partia 6w ~g6rze Weia-Berg (k. Ber:gen) Weinz-Berg (k. Leichhoh) Werde H(eide) W<ildenhagensches FI. Windmiihlen-Berg Zauch Zaisig-Berge (k. Reipzig) Zeisig-Berge (przy nosie Słońsk-Ko_ strzyn) Zeisken B. Zieblnger Guts Forst Ziegel-Berg WYKAZ NAZW FIZJOGRAFICZNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO (CZĘSC Nazwa polska,-- II). D~bog6ra ~niesienie JUch Berg (k. Poganitz) Gniezdne Pag6rki onych -rk6w ~niesienia Gnaser Bge <'.ł6rzyńskile Po~órz. -lego ~iesienia d. Gohrenschen Bge Qónynka -1 strumień Gohrensche Miihl Bach Górka -I Gohrken Berg J)ębog6rz d. Gohrken B. G6rkd -rek. Gohr~en Bge Gorce -ÓW Gortzen B. Grąsiński Staw -jego -u Gramziner T. Graby ~niesiendq Grapen B. Trzęsiawy Trzęsiaw moczary Grass-Bruch Gry.tynka -l Greising Berg Graniczniak - strumień Grenz B. (dopływ Koter B.). Błotko -II. Grenz Bruch - _.... Graniczna -ej strumień Grenz B. (dopływ Słupi) Jaźwinka -i strumień Grenz Gr. (lewy 00- pływ Wunneschiner B.) Długie -go Grass Dolgen See Grochola -j łąka d. Grosse Grochala Krzyńskie y -ich -6w ~as Gross Kriener Wald Krzyneckie y -ich -6w Klein Kriener Wald Kisewko.11. jezdoro Gr. Kiisse S. KI. "~ Długog6rki -górek Gr. Lange Berge KI. Wielki Łoczek -lego -czka wybrzeże Gr. Lotschke / '

10 ./ ----_._.~"--_ N azw a polska Poz _._._ _._-_.._---_._ :-- D fł ~ 'm a '-l1llzwa niemieck a Mały Łoczek -czka wyb rz eż e KI. Lotschke Połużę wydma Gr. Luch Łużek - żk a wydma KI. Luch Piaszna -ej Sand. Berg (k. Neu Jugelow) Piaskówki -wek Sand Bge (mi ~ d zy i Neu Bowzin) Alt Zawiacki Saviater Fichtwalcl Zapustne onych Schapostne B. Ch e łmi nka Scharfe Berge (k. Quackenburg) Ż arkow sk a Góra ej Scharfe B. (w lesie Sorkower B.) O stro górka Scharpen B. "' -" '- Rozstajna Góra Graniczniak onej -ry,ka s t rumień Scheid B. Scheicl el B. (k. Bedlin) Krajanka s trumień Scheidel Bach (k. Rc:thsdamnitz). Szelewskie Łąk i ch Ł ąk ł ąk i Schelewo \IV sn Krzywka Schiefe B. (k, SchOnwajde). Krzywogóra -ry Schiefe Berge (k. Gr. Machmin) StrzeJinecka Pal"U"'Na ej -wy parów Schiefe Grund ' Warblinki -nek Schippen Beroe / Gardzienka Bagienna -i onej Schloss Berg Schlotthof Smolniki -nik Sch}naltz Berge Śmi e rclzonko Schm.irsonke S. S mo J ę ce -cego bagno Schmolonce Bruch Skotawskie Gór y ch Gór w zniesienia Schottow Bga Skot a wski ek -iego -sku SchottoVisker Fichten Skórowski Schurower Wa ld W ab nik Schwb.ben-Be! ~ Debrznik parów Schw al benzschwanz Grund Objezdna G ąbińska Góra onej -iej wzniesieni Schwarze B. (k. os. Wobesde) Schwarzer Berg (k. Garder See) Krucża Czersko Swid.no -ej -ka -na Schwarze Berg (k. Deu t Karstnitz). Schwarzer See (k. Ruschutz) SchwarLcr See (mi ę dzy Malzkow adaber)

11 .. Monitor Polski Nr A-92 ~ Nazwa polska Oawna nazwa Szwedzkie Okopy ch -pów okopy Schweden Schanzen Swołowski -lego -u 16s Forlrt Schwolow Jeziema Struga onej -gi strnmień See Gr. Zeleskie Góry ch Gór wzniesienda d. Seleslschen Berge Zeleskie Bagna ch Bagien bagno Selesensche Torf Moor Mała Góra -ej Sieden Berg Srebrna Góra -ej wzniesienie Silber Bg Słonecznica Zarkowskd -ey -lego -u Sonnen B. Sorkower Wald Zoruchówka strumień Sorchowsehe Baen Gacka Góra ej Specken B.! Czubatka Spitzige B. Szczytnik oka Spitze B. Ste1'nickie J ch StamMzer Forst Kamionek Kamionka wyspa Stein-! (nsei) Warbla Góra -ej Stifts Berg Stowięciński Stojentiner W. Słupski Stolper Stadt Porst Strzygonec.kde Góry ch Gór Stregunke Bge Sworowiec StrzeUńskie Smogorze owca -iego -IUl, Jezioro bagna Sworowze S. Torf Moor Trzebisz J8'Lioro Trezebiseh See Tusznica -ey Itrumdeó TU8chnitz B. Podgórki -rek ~óne Unter Berg Wyżawki -wek bagno Unter Brueh Warcimiński d. Vartzminer W. Liskowy Grąd -u wm1esienle Voss B. (k. Wittstock) Lisia Góra -siej Voss B. (k. Amshagen) Dąb row ski Wald zu Dombrowe Łeb ieńsk i his Wald zu Labehn Niepogl ędz ki ~kiego -u Wald :lu Nippoglensa Poganicki ego -su. Wald zu Poganitt Warblew5ki ego -su Warbelower Forst Bardawica -cy Warz Berg Węda strumień Wandi Bach Wierzbinka grobla. Wiedendamm Białogórze -rza d. Weisse(n)Bge Karznicki ego -su Wendisch Karstnitzer Wald Grabiellski ego -su Wintershagener Wald Wyżna -el W2.gór~ W'lscheD ~

12 Monitor Polski Nr A _._--.. _ ~ ~p-o~z.-1~2~4~1 Niizwa polska II prz :' padek --_._.---_._ _.. _~._ , BiJłynia Otiloski Laf Unieszynka Osiecze Oskowo Osko'tl'ski ek Siedlh;ka Struga CierniJisk ie Bagna Cecenowski Suchanka Kozinka S iecińsld e Sieclde Łąk! Dąbrowa Smugi S,zczypkoVlicki ek Sucha Izbicka Grobla Suchorski. Parów Siemiec Bol esł awickie y -i --i - 6 -lego -ta -iej -I -ich Bagien ~i ego -\1 -ich Smugów -ich Łąk -w ej -iego -ku -ej. -iej -bl1 -iego -wu Siemca strum i eń strumiej', jezioru ~ lu:> '.. Lrumiti." bagna strumi eń pastwisko ł ąk i teren droga p Rrów y Wittstock Wottnogger W. Wunneschiner H. Wuss etscłi S. Wutzkower See Wutzkower W. Zerllisch B. Zernminer Moor Zezenower Fichte-n Ziegen B. Ziegen Born Zietzensche Hgt d. ZietzeIlschen Wsn Zilsken Berg Dombrow Berg Zipk ower W. Zoch ZolI-Damm d. Zuckersche Grund Zimetz BeTg T iefer Bruch WYKAZ NAZW FIZJOGRAPrCZNYCH POWIA TU Sf( \\TlER ZYŃSK I~GO N.nwa polska Da \,.[na n azwa n : c~d ~c-k a Stare Jezier ce W ęzi e c N i edźw iedzi Ług RQkkiń"k i e Ł ęgi Biale Błoto Pobrzezle Brzez"ie Brzózki Brzezinki Boro wina J eziorki Pog orzałki Borek Brzmiel Dąbi.. ch -ców bag(,o -:i:ca jezio ro -dziego -u b!olo :ta -ia -ia -ek -nek -ny b ło ta b łoto błot a bagno -ł ek -rku -ia ba guo AHe Gezler L:e Alte (S, HĆ1US S. Baren Lug Bang noll-ts-l(ag: Beilen Pf. Birke:1 L. Birg LU\;I. Birken Birken Schlg Bi:i!ES-L. (k. Gr. Rokittner S.) Rohr L. (k. Glembuch S.) Branclkappen-L. Borek Damru-L.

13 Monitor Polski Nr A-92 ~~----~ ~ Poz Ndzwa polska Kawcze Dohlen-B. Dolno Dohłen-L. D ęb ogóra 'Eich Berg Z o!ę dnik Eichel-B. Zołędno Eichel Pf. Strużyny Strużyn Eimer Lug Olsza Elsbruch Błotko Farbers-L. Ostrówek. -wka łąki Fichtwerder Zi ęb nik wzgórzb Finken B. Bzówek -wka Flieder B(usch) P ę tlica łęg Fliess Kappe Frącówka -i Franzoffken Bruch O ciesze uroczysko Freude Głazik głaz Friedelstein Lisiborek Lisibork8 Fuchs Tanger Brzednie Fiihrt S, Gołogóra Galgen-Berg (k. Waitze) Chełm Wzniesienie Galgen-Berg (k. Schwein) Pustelnik Gałgen B. (k. Oscht) ek -Iku Galgen Berg (k. Bledzewie) Glisno Gliśnik Gorajski Grabówek Grabi Ług Chełmskie Błota -Il -lego -u.-wka -lego -u -teh Błot Gleissen See Gleissen Bg Gorayer Wald Graber Berg Graber L (ug) Grenz PIiihle Bielawa Grosse Bilabe Bielawka ';1 Kleine Bilabe Skwierzyńskie Łęgi -Ich -6w Gr. Bruch Gęsie Błotko Zydowska Łąka tężec Pijawno Trzy jezierze Lądko Swirzenko Bagienko -lego -lej -l -tea łąka łąki łączka Gr. Ganse-Lug Kl. Gr. Juden Lug KI. Gr. (osse) L(ug) Gr. Pfuhl Gr. (05ser) See Hinter-S. Mitt (lerer) See Haller-Keute ~.'

14 Monitor Polski Nr A-92 =-,.. )_... n...,..._..,_.:.._.~"'_. NClZ\Va polska n przypadek Poz Pr2:r>dmiot DaWila nazwa. Porajsko b ł otko Heide -Lug Hersztopskie y Hermsdorfer Forst Wysoka -iej Hoher Berg Zagajno łąk a J udenbuschwiese Kokno Kalken-B. Kalsko b ło Ło Kalziger Br_ Ł ę c zynk a -i Karlswiese Rybienko Karpfen See Kacza Struga -ej -1 rzeczka Katz-B. Smolne Keilchen S. Kocioł e k -łka Kessel PL Kocioj. -tła. jezjoro Kessel See Koście lna Góra -ej wz!órze Kirch B. Oleszno Kirch See Kztorne Łużk i ch y Kloster Liige Chełmiec -mea Konigs-Berg (k. N. Gorzycku) -,... Gorzyckie Pogóne Zurawiec -iego -wca uroczysko Konigs-Bge (k. N. Gorzycku) Kranictl.berg Krobielnlk Krebbelmiihl Hld Racko y Krebs-L. (k. Oscht) Ra-czno Krebs-L.. (k. Saaben S.) Gogołki -lek Kuh B. Łabiska Łabisk Labisken Długogór8 d. Lange Berg Długogóne Lange Bge Długołęk8-1 łąka Lange L (ug) (w Schwe. riner St adtforst) Długołęi Lange Lug Dług i e -4ego LangE- L. (k. Schwirle) P a ł ę cze Lanker L(ug) Sitowisko > ł ą k1 Lauthbuschwiese Dłu s k i Lansker Forst Lubikowski Liebucher Wald. Łoczko Lotschke L. Lubiatowskie y Lubiathfliess Forst Jelitno Lumpen L. Moczydło Mazadel-See Bielawki -wek Meier-Lug Mit<dz y chudli doiulil die Misic40da

15 ,,~~nitor Polski Nr A-92 ' Poz _.. Nazwa polska.,..). " Dawna nazvva. Modre Ługi ch łąki Modder-Luge Modrołęka - -l Moddel' Wiese Malcz -li Molzer Pfuhl Marzel ~i Mortschellen S. Górka -1 Miihl B(g) Męcinka -1 rzeczki Miihlen Fliess lużek -żku Naumanns Lugchea Gorzyczki -czek Neubauer B. Nowołęka -i łąka Neue Morgen Wiese Nowodwors).t1e y Neuhauser Forst Ponikwa rzeka Panikei FI. Pastemik łęg Im Pastirnack Smolne Pech L. Bełzek -zka ' Pel zer B., "1' Nasiel Kałużne. Pisicko -l rzeczka Pfuhl Gr. PfuhsUitte Pisitzki See Pisiczynko Krummer Pisitzki S Płociczno. P16tzen Seo Popowskie y Pop per Forst Trzcinno Rohr See Rokic i eński Rokittner Forst Rudy Kałek -łka Rohte Gr (ube) Rudlic}\.i Dół Rudels-Doll Piaśnica Piaseczno odnoga rzeki Sand Lacke I Sand See Łysica Satans Berg Wężyska WęŻySK Schlangen Lug Liniec -ńca Schley-L. Zamczysko Schloss B. Kutna Góra -ej Schmiede B. J esierzyska Jesierzy sk Schmiede Luge (k. Gollmiitz) Stawiska Stawisk stawj Schmiede Lge (przy drodze Semmritz Gollmutz) Trzęsawka -j <;chutzen-t. Łabęckie Błota --ich Błot y Schwanen PfUhle Łabęty Schwane L. Swiniarskie y Schweinerter Forst Pławni c a iezi ow Schwemm-L. Sk w iel L. i l},jkie La:. i -Ich Schwerin Forst

16 M_o n_ii_o r_ P_o_l_sk~_N_r_~~g2:. --=1.3~9:..:6=-- ~ Po_z7._1-,-2_'(~I, 1242 i 1243 Nazwa polska Dawl\a nazwa Ośmiorne łąki Ruchten Lug Skwierzyńskie Miej- ski e y -ich Schweriner Stadt Fout Przyjeziorki See Bg. Jezierna -ej dopływ Obry Seechen FI. Jezierzecki Osusz,/ y Seewitzer Wald Seip Leśna Ł ąka -ej -I łąka Spittel Fleck. P i a śn i k Spitzer BerO'. Zdroiska Zdroisk Spring Bge Ste rka -i most Stirken Br. Stryszewski Bór -iego Boru Stricher Wald Pniewie -la Stubben Lug Mogilnik Todte B. Poidło Trank-L, Tręb a ck.ie -iego Trompeten-B. Winno góra W ein B. (k. Oscht) Winnica Wein B"g. (k. Alt- hofchen) Osieckie W zgórza -ich Wzgórz wzgórza Welten Bga Rokitno Wertt-See Wilcze Do ł y ch dół Wolfs-Keithe Głuch y Staw -u Wilster Pfuhl Zakrzewo Zakrzewo 2. W stosunkach publicznych wolno używać Razw obiektów fizjograficznych wymienionych w l tylko w brzmieniu ustalonym w niniejszym zarządzeniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie! dniem ogłosr;~ nia. Prezes Rad.y Ministrów: B. Bierut 1242 LISTA OSÓB WYRÓ2:NIONYCH ODZNAKĄ "RACJONALIZATORA PRODUKCJI" Na podie uchw a ły Rady Ministrów z dnia 30 czerwca r. w sprawie ustanowienia odznaki "Racjonalizatora Produkcji" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużon ego Racjonalizatora Produkcji"(Monitor Polski Nr A -46, poz. 625) n a stępujące osoby zo s tały wy1"óżnion e w 1953 r. odzn a ką "RACJ ONALIZATORA PRODUKCJI" przez Centralny Zar z ąd Technicznej O b s ługi Rolnictwa: Frolowlcz Stefan, Łabie ni ec Wacław, Woż n ica Kazimierz ; przez Centralny Zarząd Przemysłu Artykułów Technicznychi Gilankowski Jan, Kuli on Marian, Oleszczak Stefan, Piotrowski Józef, W róblewski Stani s ław; przez Centralny Zarząd Remontu Maszyn Przemysłu Włóki e n niczego i Odzieżo w ego: B ąk Zofia, Gęsigór a Zyqmunt, J a siński J., Kasp-erski Józef, Si e d ła k Tadeusz.. Telechowicz Grzegorz, Trojakowski Tadeusz LISTA OSOB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ "PRZODOWNIKA PRACY" Na podie u ch wały Rady Ministr ów z dnia 30 czerwca 1949 l'. W sprawie ustanowienia odznaki "Przodownik a Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy " (Monitor Polsld Nr A-46. poz. 626) następujące osoby z o s t a ły wyróżnione w 1953 r, odznaką - "PRZODOWNIKA P RACY" przez Centra.lny Z arząd Dróg Publicznych: Adamek Sz::zepan, An loniak Antoni, B aran F ranciszek, Brodnicki Jan, Browar czyk Wojciech, Chrostowski St an isław,

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lokalizacja JCWPd nr 11. Źródło: PSH. Rys.2. Profile geologiczne w obrębie JCWPd nr 11. Źródło: PSH. m n.p.m. Q 2. -50 Ng+Pg -100 -150

Rys. 1. Lokalizacja JCWPd nr 11. Źródło: PSH. Rys.2. Profile geologiczne w obrębie JCWPd nr 11. Źródło: PSH. m n.p.m. Q 2. -50 Ng+Pg -100 -150 JCWPd nr 11 JCWPd nr 11 znajduje się na obszarze dorzecza rzek Słupi, Łupawy i Łeby, w regionie wodnym Dolnej Wisły. Powierzchnia jednostki wynosi około 4 094km 2 (rys.1). Rys. 1. Lokalizacja JCWPd nr

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości.

jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości. Dziennik Ustaw Nr 10 = 108 - Poz 63 i 64 2. Spółkom i zespołom leśnym które gwarantują prawidłowe i racjonalne wykorzystanie ciężkiego sprzętu do prac leśnych może być przyznana nagroda w postaci takiego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~ , An M A R S V L I E r nti,am E S 0 /219b In Befogung des te egrapbiaohen Befe1es vom 16 Jfumer 19)6, QU ub /Ni2076 w1rd in der Anage e1n Verzg c11n1 Ube d n B ub 2/des Art1er1ereg1ment s, s 1e ein Verzeichnia

Bardziej szczegółowo

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000 Stefan Cwojdziƒski Wiesław Kozdrój Sudety Przewodnik geoturystyczny wzdłu trasy drogowej Nysa Złoty Stok Kłodzko Wałbrzych Jelenia Góra Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

UCHWAŁA Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego identyfikator 142/VII/11/12 Elektronicznie podpisany przez: "Jan Kleinszmidt; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" Data: 2011.05.06 16:15:03 Odcisk palca certyfikatu: b2e d041 c666 4eb3 637d 292

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo