UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy]"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA 1 zawarta w dniu r. w Lublinie, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienistej 3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON , reprezentowanego przez: 1. Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu, 2. Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym" a. z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. reprezentowaną przez 1... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą" o następującej treści: 1 [Przedmiot i cel umowy] 1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie platformy internetowej WAK50 wraz z hostingiem oraz implementacją informatyczną narzędzi i testów służących do badania stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników 50+ oraz dopasowywania zindywidualizowanej profilaktyki (dalej określanej jako dzieło ). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego usługi opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami Umowy i Załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Celem niniejszej umowy jest sprawna i pełna realizacja projektu pt. "PI - Wirtualny Asystent Kariery 50+", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach

2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, dalej określanego jako Projekt, którego elementem jest dzieło będące przedmiotem niniejszej umowy. 5. Dzieło wykonane zostanie zgodnie z jego przeznaczaniem oraz na warunkach ustalonych w Zapytaniu ofertowym 2 z dnia r. r. i w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa i oficjalnych wytycznych dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Wykonawca udziela gwarancji prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie realizacji Projektu (czyli do ),w szczególności do niezwłocznego (najdalej terminie 12 godzin) od daty zgłoszenia usuwania usterek i wad. 2 [Prawa autorskie] 1. W przypadku powstania przy realizacji dzieła jakichkolwiek przedmiotów (przedmiotu) praw własności intelektualnej Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw do tych przedmiotów w najszerszym zakresie, jaki będzie niezbędny lub pomocny do osiągnięcia celu niniejszej umowy, w szczególności w zakresie wymaganym w aktualnych dokumentach programowych Projektu lub w oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia, a także do takich działań lub zaniechań (w zakresie czynności faktycznych lub prawnych), jakie będą niezbędne do niezakłóconego posiadania i korzystania z tych praw przez PAIP lub inne podmioty zgodnie z celem niniejszej umowy oraz aktualnymi wymaganiami Projektu (bez dodatkowych odpłatności). W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania jako znaków towarowych ewentualnych elementów graficznych (o ile będą składały się na przedmiot praw własności intelektualnej) oraz do nie wykonywania przysługujących mu praw majątkowych lub osobistych w sposób ograniczający PAIP lub jego następcę prawnego w wykonywaniu przysługujących mu praw. Przeniesienie praw nastąpi po podpisaniu załącznika nr 4 przekazanego z fakturą końcową. 2. W przypadku powstania przy realizacji niniejszej umowy przedmiotów (przedmiotu) praw własności intelektualnej w postaci utworów (utworu) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych odpłatności, przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do wykonanych utworów (i/lub ich elementów), na wszystkich znanych polach eksploatacji niezbędnych lub pomocnych do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności na polach eksploatacji znajdujących zastosowanie do danego utworu określonych w: art. 50 ww. ustawy oraz w w art. 74 ust. 4, oraz określonych w dokumentach programowych Projektu lub w oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, w tym na następujących polach eksploatacji: a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części (w tym zwielokrotnianie kodu źródłowego), jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym technika drukarska, technika zapisu magnetycznego, technika cyfrowa lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany), d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

3 e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, f) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (droga naziemna i satelitarna) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 3 g) prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoja rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w utworze, h) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, i) prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów (w tym w szczególności ich modyfikacji i opracowań) ww. zakresie, bez potrzeby wykonywania nadzoru autorskiego, bez obowiązku PAIP rozpowszechniania utworów oraz z prawem PAIP do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz o integralności utworów. 3. W przypadku zaistnienia w związku z wymaganiami Projektu po stronie PAIP potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż wyraźnie określone w 2, PAIP zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni kalendarzowych zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz PAIP na warunkach określonych w niniejszej umowie (bez dodatkowych odpłatności). W przypadku gdyby dodatkowa odpłatność była jednak wymagana (przepisami prawa) PAIP dokona zapłaty w kwocie 10 zł brutto za każde dodatkowe pole eksploatacji utworu (utworów). 4. Wykonawca oświadcza, że wykonane i dostarczone utwory (utwór) są wolne od wad fizycznych i prawnych, służą mu wyłącznie majątkowe prawa autorskie do utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na PAIP oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie utworami nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. Jednocześnie w przypadku, gdy utwory (utwór) wytworzone w ramach projektu składają się z innych utworów, do których Wykonawca nie przysługują autorskie prawa majątkowe, Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję umożliwiającą korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu oraz udziela sublicencji na polach eksploatacji określonych w 2 na rzecz Nabywcy. Za przekazanie sublicencji nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Sublicencji, o której stanową zdania poprzedzające, Wykonawca udzieli wraz z prawem udzielenia dalszych sublicencji lub ewentualnie udzieli sublicencji również następcy prawnemu PAIP (na rzecz którego PAIP przeniesie majątkowe prawa autorskie). 5. W przypadku gdyby do efektywnego wykonywania praw wskazanych w powyższych postanowieniach (w szczególności w zakresie praw zależnych) niezbędne były dodatkowe dane, dokumenty lub informacje, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania ww. danych w terminie 14 dnia od dnia zgłoszenia żądania. 6. PAIP lub jego następca prawny zachowuje prawo do żądania dokonania poprawek lub zmian utworów (utworu) bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworów, w przypadku gdy posiadają wady fizyczne lub prawne. 7. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza uzasadnione roszczenia pod adresem utworów (utworu), Wykonawca, po zawiadomieniu przez PAIP lub jego następcę prawnego, przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do postepowania sadowego toczonego w stosunku do PAIP (lub jego następcy prawnego) oraz zaspokoi wszelkie związane z tym roszczenia, a w razie ich zasądzenia od PAIP (lub jego następcy prawnego) zwróci Nabywcy całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 8. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku, gdy niniejsza umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana przed terminem, na który została zawarta, o ile będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji celu umowy i Projektu, a nie będą temu sprzeciwiały się przepisy prawa.

4 9. Przeniesienie praw, opisanych w postanowieniach poprzedzających, następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ( Protokół przekazania utworu w zakresie umowy dotyczącym przeniesienia praw autorskich majątkowych oraz licencji ). W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu przeniesienie praw nastąpi z chwilą złożenia przez PAIP oświadczenia o przyjęciu praw. Przeniesienie praw 4 następuje w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia. 10. Za przeniesienie praw własności intelektualnej, o których mowa w powyższych postanowieniach, Wykonawcy będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie, o którym mowa w 4 niniejszej umowy. 11. Z zastrzeżeniem wymogów prawnych Projektu oraz przy uwzględnieniu właściwości i celu przedmiotu umowy: z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego PAIP może udzielić Wykonawcy niewyłącznej licencji, bez prawa udzielenia dalszych sublicencji, (Wykonawca zachowuje prawo do) korzystania z utworów (utworu), o których mowa postanowieniach poprzedzających, przez czas nieoznaczony na terytoriom RP oraz za granicą, na polach eksploatacji wskazanych wyżej w punkcie 2 lit. lit. od a) do f) oraz na następujących polach eksploatacji: opracowywanie utworu, w szczególności rozpowszechniania i publikowania nowych wydań utworu, także w wersji zmienionej, prawo do wykorzystywania utworu, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. PAIP posiada prawo do wypowiedzenia ww. licencji w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3 [Termin wykonania dzieła] Strony ustalają, iż dzieło objęte przedmiotem umowy zostanie wykonane według poniższego harmonogramu: Lp. Nazwa zadania Termin oddania wstępnej wersji (Wykonawca) Termin weryfikacji do 3 dni roboczych (zamawiający) Termin wprowadzenia poprawek i oddania ostatecznej wersji (Wykonawca) 1. Stworzenie layoutu platformy Do r r r. 2. Stworzenie strony internetowej Do r r r. 3. Hosting* r. Realizacja tego zadania jest uzależniona od r. zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego przez Regionalne Sieci Tematyczne. 4. Implementacja testów i narzędzi r r r. Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia terminów implementacji poszczególnych testów z wykonawcą usługi na opracowanie merytoryczne materiałów i narzędzi (zapytanie ofertowe nr 03/WAK50/PAIP/2013). Uzgodnienia między stronami muszą zyskać akceptację Zamawiającego. 5. Integracja testów i narzędzi r r r. 6. Implementacja narzędzia analizującego r. wynik badań i sugerującego zmiany 7. Niezwłoczne usuwanie błędów Do r. i usterek

5 4 [Wynagrodzenie] 1. Za prawidłowe wykonanie dzieła objętego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie. zł/gr. (słownie:.) 2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, składają się: Stworzenie layoutu platformy 2.2. Stworzenie strony internetowej 2.3 Hosting i utrzymanie łącza w trybie miesięcznym od r. do r. 2.4 Implementacja informatyczna oraz integracja narzędzi i testów a. Narzędzie - Opis typowych stanowisk pracy b. Narzędzie - Zestaw schorzeń związanych ze stanowiskiem pracy c. Testy z psychologii zdrowia

6 d. Testy z psychologii pracy 6 e. Testy z umiejętności interpersonalnych f. Integracja narzędzi g. Narzędzie analizujące wynik badań i sugerujące zmiany 3. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za poszczególne elementy dzieła w terminie 90 dni od dnia otrzymania faktur VAT. Warunkiem wypłacenia kwot, o których mowa w punkcie 2 będzie właściwa i terminowa realizacja poszczególnych etapów zamówienia (zgodnie z ustalonym Harmonogramem), a także podpisanie protokołów zdawczo - odbiorczych. 4. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania opłat w wysokości zł brutto miesięcznie za świadczoną usługę hostingu na podstawie otrzymywanych faktur VAT. Całkowita kwota wynagrodzenia za niniejszą usługę nie przekroczy kwoty zł brutto. 5. Świadczenie usługi hostingu uzależnione jest od zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego przez Regionalne Sieci Tematyczne. 6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zaoferowane mu wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy i jest ostateczną kwotą brutto, przewidzianą w budżecie Projektu, obejmującą wszelkie wydatki Wykonawcy oraz daniny publiczno-prawne (w tym ewentualne podatki bezpośrednie i pośrednie, obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i inne obciążenia, które mogą dotyczyć przedmiotowego wynagrodzenia); wynagrodzenie to nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. 7. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w celu prawidłowego rozliczenia jego wynagrodzenia brutto w zakresie danin publiczno-prawnych, o których mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia na rachunek Zamawiającego bądź bezpośrednio na rachunek odpowiedniej instytucji. 8. Wykonawca deklaruje niezbędną pomoc Zamawiającemu w celu prawidłowego wykonania przez niego obowiązków płatnika danin publiczno-prawnych. 9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia uzależniona jest w całości od otrzymania

7 dotacji na konto bankowe Projektu; w przypadku opóźnienia w otrzymaniu ww. dotacji termin wypłaty wynagrodzenia zostaje przesunięty na 5 dzień następujący po dniu, w którym środki wpłyną na konto Projektu. 5 [Zasady współpracy] 1. Strony, świadome celu niniejszej umowy, deklarują życzliwą współpracę i dobrą wiarę przy jej realizacji. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania dzieła oraz że wykona je samodzielnie (w szczególności w zakresie ewentualnych przedmiotów praw własności intelektualnej, które będą wolne od wad prawnych), profesjonalnie, zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy; Wykonawca nie może przekazać do wykonania dzieła lub części dzieła innej osobie bez wcześniejszej zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za: a) właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizowanym dziełem, tak aby w żaden sposób nie były dostępne dla osób postronnych, b) właściwe przechowywanie informacji, dokumentów, opracowań na nośnikach elektronicznych. c) Właściwe zabezpieczenie wszelkich danych w tym w szczególności danych osobowych i danych wrażliwych przed ich skopiowaniem przez stronę trzecią lub nieautoryzowanym wypłynięciem. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu min. 4 programistów do obsługi niniejszego zamówienia. Osoby te powinny być osobami wskazanymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę, bądź posiadać tożsame doświadczenie i umiejętności. 5. W każdej chwili wykonania zamówienia, Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu wykonanych prac. 6. Wykonawca, po uprzednim mailowym zapotrzebowaniu przez Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić szczegółowy harmonogram prac nad realizacją zamówienia. Harmonogram winien być wysłany w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. 7. Materiały potrzebne do prawidłowego wykonania dzieła Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 8. Zamawiający ze swej strony zapewnia udostępnienie informacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, znajdujących się w jego posiadaniu. 9. W razie potrzeby strony umowy mogą się kontaktować ze sobą w następujący sposób: a) ze strony Zamawiającego: Monika Nicek, telefon: / , b) ze strony Wykonawcy:, , telefon : 10. Zamawiający ma prawo do monitorowania realizacji dzieła w celach jego bieżącej kontroli i ewaluacji, a Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym, także po rozwiązaniu niniejszej umowy, w zakresie kontroli i ewaluacji dzieła oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia dzieła na potrzeby Projektu, w tym przygotowania ewentualnych raportów lub innych dokumentów zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. 11. Wnioskodawca, świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do tworzenia baz danych zawierających dane wrażliwe. 12. Wykonawca udziela gwarancji prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie realizacji Projektu (tj. do ), w szczególności do niezwłocznego (najdalej w terminie 12 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego) usuwania usterek i wad. 13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia min. trzyosobowego zespołu projektowego składającego się z osób z min. dwuletnim, udokumentowanym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji internetowych opartych o model SaaS. Kwalifikacje min. jednego programisty należącego do zespołu muszą być zweryfikowane odpowiednim certyfikatem renomowanej instytucji (Microsoft, Oracle, etc.) potwierdzającym umiejętności programistyczne, a także certyfikatem potwierdzającym umiejętności analizy oraz pracy ze złożonymi wymaganiami dot. systemów informatycznych 14. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem informatycznym posiadającej min. dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych 7

8 z rozwojem oprogramowania. Kwalifikacje w/w osoby muszą być zweryfikowane certyfikatem renomowanej instytucji (PMI, APM Group, IASSC, scrum.org, etc.) potwierdzającym umiejętność zarządzania zespołem projektowym. 8 6 [Zasady rozliczeń] 1. Wynagrodzenie za poszczególne elementy dzieła płatne będzie w terminie 90 dni od dnia dostarczenia faktur VAT przez Wykonawcę. 2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu poszczególnych części dzieła (zgodnie z zamówieniem, po zatwierdzeniu i ostatecznym odbiorze przez Zamawiającego). 3. Wynagrodzenie za świadczoną usługę hostingu płatne będzie w trybie miesięcznym na podstawie otrzymywanych faktur VAT. 4. Rachunki powinny wskazywać niniejszą umowę i temat danego elementu zamówienia. 5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia objętego rachunkiem jest pełne wykonanie dzieła, w tym pełne przeniesienie ewentualnych praw własności intelektualnej do dzieła (lub jego elementów) oraz złożenie u Zamawiającego wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może stać się podstawą dla Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia do czasu dostarczenia dokumentów lub pełnego wykonania dzieła. 6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr.. 7 [Odpowiedzialność Wykonawcy] 1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości kwoty 5% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji poszczególnych elementów zamówienia, w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty kary umownej. Zapłata kary umownej nie sprzeciwia się dochodzeniu przez Zamawiającego odszkodowania w przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody przekraczającej wysokość kary umownej. 2. W przypadku trzykrotnego pojawienia się tych samych wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości zamówienia. 3. W przypadku, kiedy zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki nie zostaną naprawione zgodnie z gwarancją, o której mowa w 5, pkt 12, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości zamówienia. 4. Kary umowne wskazane w pkt 1-3 pomniejszają kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zmniejszenia wypłacanego wynagrodzenia o należną karę umowną. 5. W przypadku rażącej zwłoki, opóźnienia lub rażącego zaniedbania realizacji umowy przez Wykonawcę, grożących niewykonaniem zadania Projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia w jakiejkolwiek części, chyba że nastąpi zastępcze wykonanie dzieła, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 6. W przypadku poważnych trudności z realizacją dzieła przez Wykonawcę, jest on zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego i wskazać inną wykwalifikowaną osobę mogącą podjąć się dalszej realizacji dzieła w zastępstwie Wykonawcy na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem fakultatywnej wcześniejszej zgody Zamawiającego. 7. W sytuacji, gdy dzieło zostanie zastępczo do końca zrealizowane, ewentualna kara umowna, o ile znalazła zastosowanie, może zostać uchylona; nadto od chwili realizacji dzieła przez zastępcę wejdzie on w prawa i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy, a kwestie ewentualnych rozliczeń między Wykonawcą i jego zastępcą pozostaną poza odpowiedzialnością Zamawiającego.

9 8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zastępczego wykonania dzieła dotychczasowe prawa majątkowe Zamawiającego, w szczególności związane z prawami autorskimi do części dzieła zrealizowanego przez Wykonawcę, nie doznają żadnego uszczerbku. 9. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości odpowiadającej 9 wszystkim nakładom Zamawiającego, określonym jednostronnie przez Zamawiającego w przypadku, w którym strona trzecia wejdzie w posiadanie danych zawartych w dziele bez zgody zamawiającego. 10. Kwota, o której mowa w pkt 7 nie może być przez Wykonawcę zakwestionowana, Zamawiający nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek kalkulacji czy dowodów księgowych potwierdzających w/w kwotę. 11. Wszelkie kary umowne zawarte w niniejszej umowie są płatne przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od wezwania do zapłacenia kary umownej. 12. Wezwanie zostanie wystawione przez Zamawiającego i wysłane listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy. 13. Wezwanie uznaje się za dostarczone w dniu następującym po dniu wysłania wezwania listem poleconym w trybie priorytetowym. 14. W przypadku nie zapłacenia kary umownej w ciągu 7 dni Zamawiający ma prawo do skierowania spawy do sądu. 15. Podpisując niniejszą umowę Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego nieodwołalną zgodę do egzekucji kwot kar umownych wynikającej z niniejszej umowy. 8 [Rozwiązanie umowy] 1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn ekonomicznych, zastrzeżeń jakościowych, uwarunkowań Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę w trakcie realizacji dzieła powinno być uzasadnione szczególnie poważnymi przyczynami; w szczególności Wykonawca jest obowiązany uwzględniać w takim przypadku cel umowy i dołożyć starań, aby realizacja celu umowy nie doznała jakiegokolwiek uszczerbku. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania zastępcy, który w wyznaczonym terminie i wyznaczonym budżecie dokończy realizację niniejszej umowy. 3. Umowa może zostać rozwiązania w każdym czasie, w drodze porozumienia, zgodnie z wolą Stron. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 9 [Poufność współpracy i ochrona danych] 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych osób uczestniczących w Projekcie. 2. Wykonawca może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1: a) za zgodą Zamawiającego, b) w przypadkach określonych przepisami prawa. 3. Specjalne wymogi dotyczące zasad poufności Zamawiającego obowiązują również Wykonawcę. 4. Naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, w szczególności nieuzasadnione celem i przedmiotem niniejszej umowy złamanie zasady poufności, stanowi ciężkie naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy. 5. W przypadku wejścia w posiadanie przez Wykonawcę jakichkolwiek danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do ochrony tych danych zgodnie

10 z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym do stosowania wymaganych technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych. 6. O ile okaże się to niezbędne do realizacji dzieła Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy [Postanowienia końcowe] 1. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu i celu Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego, w szczególności regulacje poświęcone umowie o dzieło, z zastrzeżeniem ust 3. niniejszego paragrafu. 3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych umowę niniejszą należy wykładać w zgodzie z przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem celu niniejszej umowy oraz uwarunkowań związanych z zasadami realizacji Projektu współfinansowanego z funduszy UE. 4. W razie potrzeby wynikającej z celu umowy lub uwarunkowań Projektu, na wniosek Zamawiającego strony zawrą odpowiednie aneksy lub umowy uzupełniające w ramach przedmiotu umowy, zgodnie z wytycznymi określonymi wyżej w ust. 3 tak, aby realizacja niniejszej umowy oraz dobro Projektu, nie doznały uszczerbku. 5. W przypadku niedającego się usunąć w drodze wykładni konfliktu pomiędzy postanowieniem umowy a przepisem powszechnie obowiązującego prawa, postanowienie to w najmniejszym możliwym prawnie zakresie (zdania, zdanie, część zdania) nie znajduje zastosowania, a strony umowy będą dążyć do takiego prawnego i faktycznego uregulowania swoich stosunków, który będzie zgodny z przepisami prawa oraz w najwyższym możliwym stopniu będzie odpowiadał celowi zakwestionowanych postanowień lub celowi umowy. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia składane w ramach realizacji niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W razie sporów mogących powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą ich rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem wcześniejszego dążenia do polubownego załatwienia sporu. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 9. Podpisując umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz Umowy jak egzemplarz niniejszy. Zamawiający Wykonawca

11 Załącznik nr 1 do umowy z dnia [Szczegółowy opis przedmiotu umowy] 11 W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i kompleksowego wykonania platformy internetowej WAK50 wraz z hostingiem oraz implementacją informatyczną narzędzi i testów służących do badania stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników 50+ oraz dopasowywania zindywidualizowanej profilaktyki. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: stworzenia layoutu platformy, stworzenia strony internetowej, hostingu w trybie miesięcznym, implementacji informatycznej oraz integracji następujących narzędzi i testów: 1) opis typowych stanowisk pracy, 2) zestaw schorzeń związanych ze stanowiskiem pracy, 3) testy z psychologii zdrowia, 4) testy z psychologii pracy, 5) testy z umiejętności interpersonalnych, 6) integracji powyższych narzędzi (1-6), implementacji narzędzia analizującego wyniki badań i sugerującego zmiany. SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA I. Stworzenie layoutu platformy. W ramach zadania należy stworzyć koncepcję graficzną wraz interfejsem oraz dostarczyć wszystkie elementy graficzne będące składowymi. Na przygotowanie layoutu składają się: a) koncepcja kreatywna: dostosowanie przewodniego motywu graficznego do istniejącej identyfikacji wizualnej (CI - corporate identity) PAIP oraz projektu WAK50 przygotowanie 2 linii kreatywnych (strona główna + podstrona); projekt interfejsu panelu użytkownika: strona główna, elementy wspólne dla wszystkich podstron, projekt wybranych podstron, m.in. przykładowy widok listy (np. pracowników), przykładowy widok formularza (np. edycja danych pracownika), widok strony z wynikami testu, widok rozwiązywania testu,

12 szablon raportu z testu, szablon a wysyłanego z systemu; projekt interfejsu panelu administratora strona główna, elementy wspólne dla wszystkich podstron, projekt wybranych podstron, dopracowanie wybranej linii kreatywnej; produkcja graficzna pozostałych podstron i narzędzi WAK50; szablon maila wysyłanego w postaci newslettera; projekt graficzny tutoriali statycznych; produkcja graficzna wszystkich niezbędnych widoków aplikacji WAK50, b) support wsparcie merytoryczne podczas wdrożenia platformy (nadzór projektowy, audyt wdrożenia grafiki, etc.). Oferent przedłoży Zamawiającemu projekt layoutu platformy do akceptacji. II. Stworzenie strony internetowej. W ramach zadania Oferent stworzy narzędzie - platformę WAK50 służącą do badania zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników 50+ oraz dopasowywania zindywidualizowanej profilaktyki, a także do wprowadzania w przedsiębiorstwach rozwiązań dostosowanych do poszczególnych pracowników 50+. Narzędzie powinno dać możliwość zdalnego zarządzania treściami związanymi z realizacją projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+, w tym kontaktu z grupami docelowymi pośrednimi i bezpośrednimi (poprzez forum, mailing, newsletter), gromadzenia opinii grupy docelowej o projekcie i promocji projektu. ma służyć potencjalnej grupie docelowej przedsiębiorcom oraz pracownikom 50+ jako baza z narzędziami i produktami pośrednimi stworzonymi w ramach projektu. umożliwi: dodawanie aktualności/artykułów, wymianę informacji przez forum/mailing, wyszukiwanie niezbędnych informacji. Platforma będzie narzędziem prostym, intuicyjnym w obsłudze, zbudowanym w oparciu o grafiki (podobnie, jak w przypadku testów na prawo jazdy). Po zalogowaniu system będzie oferował: - testy z psychologii zdrowia, - testy z psychologii pracy, - testy z umiejętności interpersonalnych, - narzędzie do określania zakresu badań medycznych dla pracowników 50+, - narzędzie analizujące wyniki badań i sugerujące zmiany. Do uwierzytelniania i autoryzacji system powinien używać mechanizmów o wysokim standardzie bezpieczeństwa. Oprogramowanie musi być rozwijane zgodnie z regułami procesu continous integration (minimum stanowi tutaj maszyna budująca oraz przynajmniej jeden pakiet zautomatyzowanych testów funkcjonalnych sprawdzających jego podstawową funkcjonalność). Specyfikacja funkcjonalna aplikacji: Platforma będzie się składała z następujących części: 1. informacyjna 1.1. część dla niezalogowanych użytkowników Na stronie informacyjnej użytkownik niezalogowany będzie miał możliwość: 12

13 czytania treści poszczególnych zakładek strony (np. O nas, Kontakt, O projekcie, itd.), przeglądania zasobów FAQ, pobierania plików umieszczonych na stronie, zapisania się do newslettera, wyszukiwania treści znajdujących się na stronie, przeglądanie komentarzy pod Aktualnościami część dla zalogowanych użytkowników (Narzędzia/Testy i Forum) Na stronie informacyjnej zalogowany użytkownik będzie miał dodatkowo możliwość: przeglądania materiałów, m.in.: pobierania plików niedostępnych dla użytkowników niezalogowanych, zamieszczania i przeglądania postów na forum; dodawania komentarzy pod Aktualnościami. 2. Narzędzia i testy. 13 III. Hosting w trybie miesięcznym od r. do r. Zakres hostingu: dbałość o bezpieczeństwo serwerów (ciągłe upgrade owanie systemów serwerowych i ich oprogramowania, tworzenie w trybie miesięcznym zapasowych kopii zawartości serwisów, odtwarzanie w przypadku awarii systemów serwerowych zawartości obsługiwanych stron internetowych), hosting, którego zakres obejmuje: 1. Konfiguracja serwera wirtualnego: 1 VCore, 1.7 GB RAM, 300GB transfer miesięczny lub 4Mbit/s 2. Obsługa serwisowa: 4 godzin obsługi IT miesięcznie, 3. Parametry usługi: dostępność maszyny wirtualnej 99,7% w skali roku, czas reakcji 2h (w godzinach roboczych 9-17)/4h (w pozostałych). 4. Parametry bezpieczeństwa: zgodność ze standardem ISO/IEC 27001:2005, 5. Preferowane rozwiązanie: oparcie infrastruktury o rozwiązania chmurowe, zapewnienie skalowalności rozwiązania w zależności od ilości aktywnych użytkowników portalu. UWAGA. Świadczenie usługi hostingu w terminie jest uzależnione od zatwierdzenia strategii wdrażania projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ przez Regionalną Sieć Tematyczną. IV. Implementacja informatyczna oraz integracja narzędzi i testów 1. Narzędzie - Opis typowych stanowisk pracy Opracowanie informatyczne oraz stworzenie narzędzi bazodanowych dla 15 testów wg szablonu: Nazwa stanowiska, Inne nazwy, Cel stanowiska, Podległość służbowa, Warunki pracy, Zagrożenia dla zdrowia fizycznego, Zagrożenia dla zdrowia psychicznego, Potrzebne umiejętności, Potrzebna wiedza, Doświadczenie, Zakres obowiązków.

14 Koszt zawiera przepisanie kryteriów oceny pracy na język bazy danych, każdy z testów zostanie zapisany jako gotowa formatka w bazie danych, przez co będzie mógł być aktywny przy różnych operacjach. 2. Narzędzie - Zestaw schorzeń związanych ze stanowiskiem pracy Opracowanie informatyczne oraz stworzenie narzędzi bazodanowych dla 15 testów. Testy powiązane będą ze stanowiskiem pracy, dzięki testom poznane zostaną najczęściej występujące schorzenia zawodowe dla każdego ze stanowiska także choroby cywilizacyjne, na jakie narażeni są poszczególni pracownicy (otyłość, choroby układu krążenia choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, nowotwory- np. rak płuca, rak jelita grubego). Narzędzie zostanie zaimplementowane do systemu informatycznego. Schorzenia zostaną przepisane na język bazy danych, każde ze schorzeń zostanie zapisane jako gotowa formatka w bazie danych, przez co będzie mógł być aktywny przy różnych operacjach. 3. Testy z psychologii zdrowia Opracowanie informatyczne oraz stworzenie narzędzi bazodanowych dla 5 testów. Testy obejmują m.in. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, skala kompetencji osobistej, lista kryteriów zdrowia, test orientacji życiowej, skala ekspresji gniewu, skala satysfakcji z życia. Schorzenia zostaną przepisane na język bazy danych, każde z testów zapisane jako gotowa formatka w bazie danych, przez co będzie mógł być aktywny przy różnych operacjach. Zbudowana zostanie baza pytań zamkniętych oraz otwartych. 4. Testy z psychologii pracy Opracowanie informatyczne oraz stworzenie narzędzi bazodanowych dla 5 testów. Testy wskazujące silne i słabe strony pracownika w otoczeniu pracowniczym, pozwalające poznać ocenę pracownika co do wykonywanych zadań, możliwości poprawy ergonomii pracy, bezpieczeństwa, atmosfery, zestaw testów badających zachowanie człowieka w środowisku pracy, jego stosunki z innymi pracownikami, przełożonymi, priorytety zawodowe, silne strony i obszary do dalszego rozwoju, identyfikacja liderów. 5. Testy z umiejętności interpersonalnych Opracowanie informatyczne oraz stworzenie narzędzi bazodanowych dla 5 testów. Testy z umiejętności interpersonalnych to testy pozwalające wskazać osoby mogące przekazywać wiedzę w przedsiębiorstwie osobom młodszym. W ramach testów badane będzie m.in. podejście do nowych wyzwań, umiejętności mentorskie, chęć przekazywania wiedzy, samoocena przydatności posiadanej wiedzy dla pracy w przedsiębiorstwie. Zestaw testów analizujących skale umiejętności interpersonalnych człowieka w środowisku pracy i poza zawodowym, umiejętność przekazywania wiedzy, negocjacji. Testy zostaną zaimplementowane do systemu informatycznego i przepisane na język bazy danych. Każdy z testów zostanie zapisany jako gotowa formatka w bazie danych, przez co będzie mógł być aktywny przy różnych operacjach. Przewiduje się budowę bazy pytań zamkniętych oraz otwartych. 6. Integracja narzędzi wskazanych w punktach 1 5 V. Implementacja narzędzia analizującego wynik badań i sugerującego zmiany Implementacja informatyczna narzędzia dostępnego dla pracowników i pracodawców analizującego dane zbierane przez poprzednie moduły i wskazujące zmiany w zakresie miejsca pracy, stanowiska, środowiska pracy, nawyków żywieniowych, aktywności ruchowej. Jest to najważniejsze narzędzie w całym systemie zbierające informacje z poszczególnych modułów, analizujące je, a następnie oferujące odpowiedzi. Ze względu na możliwość zbierania danych w wersji papierowej stworzony zostanie mechanizm umożliwiający ręczne wprowadzenie zebranych danych do systemu. 14

15 Powyższe elementy składowe realizacji zadań będą przedmiotem przekazania praw autorskich. 15 Oferent odpowiedzialny za ww. działania będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z wykonawcą (wyłonionym w wyniku innego zapytania ofertowego) odpowiedzialnym za wykonanie materiałów merytorycznych. Jest to spowodowane dbałością o spójny rezultat końcowy, jakim będzie model WAK50. W ramach niniejszego zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego (najdalej terminie 12 godzin) od daty zgłoszenia usuwania usterek i wad w okresie realizacji Projektu (czyli do ).

16 Załącznik nr 2 do umowy Lublin, dn.. 16 PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY w dniu roku dokonano odbioru prac przewidzianych w Umowie dnia. roku zawartej między: Zamawiającym: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, z siedzibą w Poznaniu (60-578) przy ul. Cienistej 3, posiadającym numer REGON oraz numer NIP a Wykonawcą:.. Zakres prac przewidzianych w umowie: Zaprojektowanie i wykonanie platformy internetowej projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ wraz z informatyczną implementacją i integracją narzędzi i testów, hostingiem prowadzonym w trybie miesięcznym. Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie wykonania i odebrania przez Zamawiającego następujących prac 1 : 1. Stworzenie layoutu platformy 2. Stworzenie strony internetowej 3. Hosting i utrzymanie łącza w trybie miesięcznym od r. do r. 4. Implementacja informatyczna oraz integracja narzędzi i testów a. Narzędzie - Opis typowych stanowisk pracy b. Narzędzie - Zestaw schorzeń związanych ze stanowiskiem pracy c. Testy z psychologii zdrowia d. Testy z psychologii pracy. e. Testy z umiejętności interpersonalnych f. Integracja narzędzi g. Narzędzie analizujące wynik badań i sugerujące zmiany 1 Protokół będzie sporządzany odpowiednio oddzielnie na każdy z elementów dzieła opracowany i oddany przez Wykonawcę.

17 Przedmiot odbioru przyjęto bez zastrzeżeń / zgłoszono zastrzeżenia 17.. Cena brutto łącznie: zł Zamawiający: Wykonawca:

18 Załącznik nr 3 do umowy Lublin, dnia roku 18 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA UTWORU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH (PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH ORAZ LICENCJI) 1. NAZWA PROJEKTU PI Wirtualny Asystent Kariery UMOWA Z dn.. wraz z zapisami dotyczącymi przekazania praw autorskich. 3. POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA PRAW AUTORSKICH Wykonawca niniejszym potwierdza przeniesienie zgodnie z przepisami prawa praw do utworu (utworów) w zakresie określonym umową. 4. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRAW AUTORSKICH PAIP oświadcza, że przyjmuje ww. prawa autorskie do utworu (utworów), w ramach wynagrodzenia określonego umową, na warunkach określonych w umowie, w tym z zachowaniem prawa do żądania poprawek lub zmian utworów (utworu) bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworów, w przypadku gdy posiadają wady fizyczne lub prawne. 1. UWAGI PAIP Wykonawca

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2.1 UMOWA zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, KRS 0000122355, NIP 9290118015

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

The scientific environment integration of the Polish Ukrainian borderland area Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego

The scientific environment integration of the Polish Ukrainian borderland area Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego ZP/PL-UK/2/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową streszczeń artykułów naukowych z dziedziny rolnictwa, biologii i nauk pokrewnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO ZP/PL-UK/14/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową streszczeń artykułów naukowych z dziedziny rolnictwa, biologii i nauk pokrewnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, NIP: 526-23-80-101, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr postępowania ZP.271.2.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zadanie nr 1 - Remont Ulicy Akacjowej i części

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (wzór, minimalny zakres)., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a

UMOWA. (wzór, minimalny zakres)., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a UMOWA (wzór, minimalny zakres) zawarta w dniu 2014 roku, w Poznaniu, pomiędzy:., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a Stowarzyszeniem Poznański

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA.., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a

UMOWA.., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a UMOWA zawarta w dniu 2014 roku, w Poznaniu, pomiędzy:., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy warunkowej Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w... pomiędzy: EKOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą..; NIP: ; reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

(WZÓR UMOWY) Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną występujący łącznie Stronami.

(WZÓR UMOWY) Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną występujący łącznie Stronami. Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr SE-O.7.0824-2/17 (WZÓR UMOWY) UMOWA Nr zawarta dnia 2017 roku w Olsztynie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Stowarzyszeniem Edukacyjno Oświatowym ERUDYCJA NIP: 739-32-44-606

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu,

UMOWA. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu, UMOWA Zawarta w dniu roku, pomiędzy:... z siedzibą w, ul.,., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie)

WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie) Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Nr postępowania: WiP/2014/1 WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie) w ramach projektu "WiP-Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków" Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, kod pocztowy 00-074, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Załącznik nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Zawarta w dniu... Chełmnie pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno z siedzibą w przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-10-03-167 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez:

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR) UMOWA nr... Zawarta w dniu... roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/PN/SZP/4/2013 (wzór) zawarta w dniu... w Szczawnie- Zdroju. pomiędzy:

Umowa nr ZP/PN/SZP/4/2013 (wzór) zawarta w dniu... w Szczawnie- Zdroju. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa nr ZP/PN/SZP/4/2013 (wzór) zawarta w dniu... w Szczawnie- Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej

Bardziej szczegółowo

firmą.. z siedzibą w., Regon:.., NIP:.., reprezentowaną przez..

firmą.. z siedzibą w., Regon:.., NIP:.., reprezentowaną przez.. ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR UMOWY W dniu.. w.. została zawarta umowa pomiędzy: Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo