UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy]"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA 1 zawarta w dniu r. w Lublinie, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienistej 3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON , reprezentowanego przez: 1. Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu, 2. Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym" a. z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. reprezentowaną przez 1... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą" o następującej treści: 1 [Przedmiot i cel umowy] 1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie platformy internetowej WAK50 wraz z hostingiem oraz implementacją informatyczną narzędzi i testów służących do badania stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników 50+ oraz dopasowywania zindywidualizowanej profilaktyki (dalej określanej jako dzieło ). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego usługi opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami Umowy i Załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Celem niniejszej umowy jest sprawna i pełna realizacja projektu pt. "PI - Wirtualny Asystent Kariery 50+", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach

2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, dalej określanego jako Projekt, którego elementem jest dzieło będące przedmiotem niniejszej umowy. 5. Dzieło wykonane zostanie zgodnie z jego przeznaczaniem oraz na warunkach ustalonych w Zapytaniu ofertowym 2 z dnia r. r. i w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa i oficjalnych wytycznych dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Wykonawca udziela gwarancji prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie realizacji Projektu (czyli do ),w szczególności do niezwłocznego (najdalej terminie 12 godzin) od daty zgłoszenia usuwania usterek i wad. 2 [Prawa autorskie] 1. W przypadku powstania przy realizacji dzieła jakichkolwiek przedmiotów (przedmiotu) praw własności intelektualnej Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw do tych przedmiotów w najszerszym zakresie, jaki będzie niezbędny lub pomocny do osiągnięcia celu niniejszej umowy, w szczególności w zakresie wymaganym w aktualnych dokumentach programowych Projektu lub w oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia, a także do takich działań lub zaniechań (w zakresie czynności faktycznych lub prawnych), jakie będą niezbędne do niezakłóconego posiadania i korzystania z tych praw przez PAIP lub inne podmioty zgodnie z celem niniejszej umowy oraz aktualnymi wymaganiami Projektu (bez dodatkowych odpłatności). W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania jako znaków towarowych ewentualnych elementów graficznych (o ile będą składały się na przedmiot praw własności intelektualnej) oraz do nie wykonywania przysługujących mu praw majątkowych lub osobistych w sposób ograniczający PAIP lub jego następcę prawnego w wykonywaniu przysługujących mu praw. Przeniesienie praw nastąpi po podpisaniu załącznika nr 4 przekazanego z fakturą końcową. 2. W przypadku powstania przy realizacji niniejszej umowy przedmiotów (przedmiotu) praw własności intelektualnej w postaci utworów (utworu) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych odpłatności, przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do wykonanych utworów (i/lub ich elementów), na wszystkich znanych polach eksploatacji niezbędnych lub pomocnych do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności na polach eksploatacji znajdujących zastosowanie do danego utworu określonych w: art. 50 ww. ustawy oraz w w art. 74 ust. 4, oraz określonych w dokumentach programowych Projektu lub w oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, w tym na następujących polach eksploatacji: a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części (w tym zwielokrotnianie kodu źródłowego), jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym technika drukarska, technika zapisu magnetycznego, technika cyfrowa lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany), d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

3 e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, f) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (droga naziemna i satelitarna) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 3 g) prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoja rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w utworze, h) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, i) prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów (w tym w szczególności ich modyfikacji i opracowań) ww. zakresie, bez potrzeby wykonywania nadzoru autorskiego, bez obowiązku PAIP rozpowszechniania utworów oraz z prawem PAIP do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz o integralności utworów. 3. W przypadku zaistnienia w związku z wymaganiami Projektu po stronie PAIP potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż wyraźnie określone w 2, PAIP zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni kalendarzowych zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz PAIP na warunkach określonych w niniejszej umowie (bez dodatkowych odpłatności). W przypadku gdyby dodatkowa odpłatność była jednak wymagana (przepisami prawa) PAIP dokona zapłaty w kwocie 10 zł brutto za każde dodatkowe pole eksploatacji utworu (utworów). 4. Wykonawca oświadcza, że wykonane i dostarczone utwory (utwór) są wolne od wad fizycznych i prawnych, służą mu wyłącznie majątkowe prawa autorskie do utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na PAIP oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie utworami nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. Jednocześnie w przypadku, gdy utwory (utwór) wytworzone w ramach projektu składają się z innych utworów, do których Wykonawca nie przysługują autorskie prawa majątkowe, Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję umożliwiającą korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu oraz udziela sublicencji na polach eksploatacji określonych w 2 na rzecz Nabywcy. Za przekazanie sublicencji nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Sublicencji, o której stanową zdania poprzedzające, Wykonawca udzieli wraz z prawem udzielenia dalszych sublicencji lub ewentualnie udzieli sublicencji również następcy prawnemu PAIP (na rzecz którego PAIP przeniesie majątkowe prawa autorskie). 5. W przypadku gdyby do efektywnego wykonywania praw wskazanych w powyższych postanowieniach (w szczególności w zakresie praw zależnych) niezbędne były dodatkowe dane, dokumenty lub informacje, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania ww. danych w terminie 14 dnia od dnia zgłoszenia żądania. 6. PAIP lub jego następca prawny zachowuje prawo do żądania dokonania poprawek lub zmian utworów (utworu) bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworów, w przypadku gdy posiadają wady fizyczne lub prawne. 7. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza uzasadnione roszczenia pod adresem utworów (utworu), Wykonawca, po zawiadomieniu przez PAIP lub jego następcę prawnego, przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do postepowania sadowego toczonego w stosunku do PAIP (lub jego następcy prawnego) oraz zaspokoi wszelkie związane z tym roszczenia, a w razie ich zasądzenia od PAIP (lub jego następcy prawnego) zwróci Nabywcy całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 8. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku, gdy niniejsza umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana przed terminem, na który została zawarta, o ile będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji celu umowy i Projektu, a nie będą temu sprzeciwiały się przepisy prawa.

4 9. Przeniesienie praw, opisanych w postanowieniach poprzedzających, następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ( Protokół przekazania utworu w zakresie umowy dotyczącym przeniesienia praw autorskich majątkowych oraz licencji ). W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu przeniesienie praw nastąpi z chwilą złożenia przez PAIP oświadczenia o przyjęciu praw. Przeniesienie praw 4 następuje w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia. 10. Za przeniesienie praw własności intelektualnej, o których mowa w powyższych postanowieniach, Wykonawcy będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie, o którym mowa w 4 niniejszej umowy. 11. Z zastrzeżeniem wymogów prawnych Projektu oraz przy uwzględnieniu właściwości i celu przedmiotu umowy: z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego PAIP może udzielić Wykonawcy niewyłącznej licencji, bez prawa udzielenia dalszych sublicencji, (Wykonawca zachowuje prawo do) korzystania z utworów (utworu), o których mowa postanowieniach poprzedzających, przez czas nieoznaczony na terytoriom RP oraz za granicą, na polach eksploatacji wskazanych wyżej w punkcie 2 lit. lit. od a) do f) oraz na następujących polach eksploatacji: opracowywanie utworu, w szczególności rozpowszechniania i publikowania nowych wydań utworu, także w wersji zmienionej, prawo do wykorzystywania utworu, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. PAIP posiada prawo do wypowiedzenia ww. licencji w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3 [Termin wykonania dzieła] Strony ustalają, iż dzieło objęte przedmiotem umowy zostanie wykonane według poniższego harmonogramu: Lp. Nazwa zadania Termin oddania wstępnej wersji (Wykonawca) Termin weryfikacji do 3 dni roboczych (zamawiający) Termin wprowadzenia poprawek i oddania ostatecznej wersji (Wykonawca) 1. Stworzenie layoutu platformy Do r r r. 2. Stworzenie strony internetowej Do r r r. 3. Hosting* r. Realizacja tego zadania jest uzależniona od r. zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego przez Regionalne Sieci Tematyczne. 4. Implementacja testów i narzędzi r r r. Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia terminów implementacji poszczególnych testów z wykonawcą usługi na opracowanie merytoryczne materiałów i narzędzi (zapytanie ofertowe nr 03/WAK50/PAIP/2013). Uzgodnienia między stronami muszą zyskać akceptację Zamawiającego. 5. Integracja testów i narzędzi r r r. 6. Implementacja narzędzia analizującego r. wynik badań i sugerującego zmiany 7. Niezwłoczne usuwanie błędów Do r. i usterek

5 4 [Wynagrodzenie] 1. Za prawidłowe wykonanie dzieła objętego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie. zł/gr. (słownie:.) 2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, składają się: Stworzenie layoutu platformy 2.2. Stworzenie strony internetowej 2.3 Hosting i utrzymanie łącza w trybie miesięcznym od r. do r. 2.4 Implementacja informatyczna oraz integracja narzędzi i testów a. Narzędzie - Opis typowych stanowisk pracy b. Narzędzie - Zestaw schorzeń związanych ze stanowiskiem pracy c. Testy z psychologii zdrowia

6 d. Testy z psychologii pracy 6 e. Testy z umiejętności interpersonalnych f. Integracja narzędzi g. Narzędzie analizujące wynik badań i sugerujące zmiany 3. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za poszczególne elementy dzieła w terminie 90 dni od dnia otrzymania faktur VAT. Warunkiem wypłacenia kwot, o których mowa w punkcie 2 będzie właściwa i terminowa realizacja poszczególnych etapów zamówienia (zgodnie z ustalonym Harmonogramem), a także podpisanie protokołów zdawczo - odbiorczych. 4. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania opłat w wysokości zł brutto miesięcznie za świadczoną usługę hostingu na podstawie otrzymywanych faktur VAT. Całkowita kwota wynagrodzenia za niniejszą usługę nie przekroczy kwoty zł brutto. 5. Świadczenie usługi hostingu uzależnione jest od zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego przez Regionalne Sieci Tematyczne. 6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zaoferowane mu wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy i jest ostateczną kwotą brutto, przewidzianą w budżecie Projektu, obejmującą wszelkie wydatki Wykonawcy oraz daniny publiczno-prawne (w tym ewentualne podatki bezpośrednie i pośrednie, obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i inne obciążenia, które mogą dotyczyć przedmiotowego wynagrodzenia); wynagrodzenie to nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. 7. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w celu prawidłowego rozliczenia jego wynagrodzenia brutto w zakresie danin publiczno-prawnych, o których mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia na rachunek Zamawiającego bądź bezpośrednio na rachunek odpowiedniej instytucji. 8. Wykonawca deklaruje niezbędną pomoc Zamawiającemu w celu prawidłowego wykonania przez niego obowiązków płatnika danin publiczno-prawnych. 9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia uzależniona jest w całości od otrzymania

7 dotacji na konto bankowe Projektu; w przypadku opóźnienia w otrzymaniu ww. dotacji termin wypłaty wynagrodzenia zostaje przesunięty na 5 dzień następujący po dniu, w którym środki wpłyną na konto Projektu. 5 [Zasady współpracy] 1. Strony, świadome celu niniejszej umowy, deklarują życzliwą współpracę i dobrą wiarę przy jej realizacji. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania dzieła oraz że wykona je samodzielnie (w szczególności w zakresie ewentualnych przedmiotów praw własności intelektualnej, które będą wolne od wad prawnych), profesjonalnie, zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy; Wykonawca nie może przekazać do wykonania dzieła lub części dzieła innej osobie bez wcześniejszej zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za: a) właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizowanym dziełem, tak aby w żaden sposób nie były dostępne dla osób postronnych, b) właściwe przechowywanie informacji, dokumentów, opracowań na nośnikach elektronicznych. c) Właściwe zabezpieczenie wszelkich danych w tym w szczególności danych osobowych i danych wrażliwych przed ich skopiowaniem przez stronę trzecią lub nieautoryzowanym wypłynięciem. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu min. 4 programistów do obsługi niniejszego zamówienia. Osoby te powinny być osobami wskazanymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę, bądź posiadać tożsame doświadczenie i umiejętności. 5. W każdej chwili wykonania zamówienia, Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu wykonanych prac. 6. Wykonawca, po uprzednim mailowym zapotrzebowaniu przez Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić szczegółowy harmonogram prac nad realizacją zamówienia. Harmonogram winien być wysłany w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. 7. Materiały potrzebne do prawidłowego wykonania dzieła Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 8. Zamawiający ze swej strony zapewnia udostępnienie informacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, znajdujących się w jego posiadaniu. 9. W razie potrzeby strony umowy mogą się kontaktować ze sobą w następujący sposób: a) ze strony Zamawiającego: Monika Nicek, telefon: / , b) ze strony Wykonawcy:, , telefon : 10. Zamawiający ma prawo do monitorowania realizacji dzieła w celach jego bieżącej kontroli i ewaluacji, a Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym, także po rozwiązaniu niniejszej umowy, w zakresie kontroli i ewaluacji dzieła oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia dzieła na potrzeby Projektu, w tym przygotowania ewentualnych raportów lub innych dokumentów zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. 11. Wnioskodawca, świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do tworzenia baz danych zawierających dane wrażliwe. 12. Wykonawca udziela gwarancji prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie realizacji Projektu (tj. do ), w szczególności do niezwłocznego (najdalej w terminie 12 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego) usuwania usterek i wad. 13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia min. trzyosobowego zespołu projektowego składającego się z osób z min. dwuletnim, udokumentowanym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji internetowych opartych o model SaaS. Kwalifikacje min. jednego programisty należącego do zespołu muszą być zweryfikowane odpowiednim certyfikatem renomowanej instytucji (Microsoft, Oracle, etc.) potwierdzającym umiejętności programistyczne, a także certyfikatem potwierdzającym umiejętności analizy oraz pracy ze złożonymi wymaganiami dot. systemów informatycznych 14. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem informatycznym posiadającej min. dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych 7

8 z rozwojem oprogramowania. Kwalifikacje w/w osoby muszą być zweryfikowane certyfikatem renomowanej instytucji (PMI, APM Group, IASSC, scrum.org, etc.) potwierdzającym umiejętność zarządzania zespołem projektowym. 8 6 [Zasady rozliczeń] 1. Wynagrodzenie za poszczególne elementy dzieła płatne będzie w terminie 90 dni od dnia dostarczenia faktur VAT przez Wykonawcę. 2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu poszczególnych części dzieła (zgodnie z zamówieniem, po zatwierdzeniu i ostatecznym odbiorze przez Zamawiającego). 3. Wynagrodzenie za świadczoną usługę hostingu płatne będzie w trybie miesięcznym na podstawie otrzymywanych faktur VAT. 4. Rachunki powinny wskazywać niniejszą umowę i temat danego elementu zamówienia. 5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia objętego rachunkiem jest pełne wykonanie dzieła, w tym pełne przeniesienie ewentualnych praw własności intelektualnej do dzieła (lub jego elementów) oraz złożenie u Zamawiającego wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może stać się podstawą dla Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia do czasu dostarczenia dokumentów lub pełnego wykonania dzieła. 6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr.. 7 [Odpowiedzialność Wykonawcy] 1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości kwoty 5% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji poszczególnych elementów zamówienia, w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty kary umownej. Zapłata kary umownej nie sprzeciwia się dochodzeniu przez Zamawiającego odszkodowania w przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody przekraczającej wysokość kary umownej. 2. W przypadku trzykrotnego pojawienia się tych samych wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości zamówienia. 3. W przypadku, kiedy zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki nie zostaną naprawione zgodnie z gwarancją, o której mowa w 5, pkt 12, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości zamówienia. 4. Kary umowne wskazane w pkt 1-3 pomniejszają kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zmniejszenia wypłacanego wynagrodzenia o należną karę umowną. 5. W przypadku rażącej zwłoki, opóźnienia lub rażącego zaniedbania realizacji umowy przez Wykonawcę, grożących niewykonaniem zadania Projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia w jakiejkolwiek części, chyba że nastąpi zastępcze wykonanie dzieła, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 6. W przypadku poważnych trudności z realizacją dzieła przez Wykonawcę, jest on zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego i wskazać inną wykwalifikowaną osobę mogącą podjąć się dalszej realizacji dzieła w zastępstwie Wykonawcy na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem fakultatywnej wcześniejszej zgody Zamawiającego. 7. W sytuacji, gdy dzieło zostanie zastępczo do końca zrealizowane, ewentualna kara umowna, o ile znalazła zastosowanie, może zostać uchylona; nadto od chwili realizacji dzieła przez zastępcę wejdzie on w prawa i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy, a kwestie ewentualnych rozliczeń między Wykonawcą i jego zastępcą pozostaną poza odpowiedzialnością Zamawiającego.

9 8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zastępczego wykonania dzieła dotychczasowe prawa majątkowe Zamawiającego, w szczególności związane z prawami autorskimi do części dzieła zrealizowanego przez Wykonawcę, nie doznają żadnego uszczerbku. 9. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości odpowiadającej 9 wszystkim nakładom Zamawiającego, określonym jednostronnie przez Zamawiającego w przypadku, w którym strona trzecia wejdzie w posiadanie danych zawartych w dziele bez zgody zamawiającego. 10. Kwota, o której mowa w pkt 7 nie może być przez Wykonawcę zakwestionowana, Zamawiający nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek kalkulacji czy dowodów księgowych potwierdzających w/w kwotę. 11. Wszelkie kary umowne zawarte w niniejszej umowie są płatne przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od wezwania do zapłacenia kary umownej. 12. Wezwanie zostanie wystawione przez Zamawiającego i wysłane listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy. 13. Wezwanie uznaje się za dostarczone w dniu następującym po dniu wysłania wezwania listem poleconym w trybie priorytetowym. 14. W przypadku nie zapłacenia kary umownej w ciągu 7 dni Zamawiający ma prawo do skierowania spawy do sądu. 15. Podpisując niniejszą umowę Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego nieodwołalną zgodę do egzekucji kwot kar umownych wynikającej z niniejszej umowy. 8 [Rozwiązanie umowy] 1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn ekonomicznych, zastrzeżeń jakościowych, uwarunkowań Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę w trakcie realizacji dzieła powinno być uzasadnione szczególnie poważnymi przyczynami; w szczególności Wykonawca jest obowiązany uwzględniać w takim przypadku cel umowy i dołożyć starań, aby realizacja celu umowy nie doznała jakiegokolwiek uszczerbku. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania zastępcy, który w wyznaczonym terminie i wyznaczonym budżecie dokończy realizację niniejszej umowy. 3. Umowa może zostać rozwiązania w każdym czasie, w drodze porozumienia, zgodnie z wolą Stron. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 9 [Poufność współpracy i ochrona danych] 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych osób uczestniczących w Projekcie. 2. Wykonawca może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1: a) za zgodą Zamawiającego, b) w przypadkach określonych przepisami prawa. 3. Specjalne wymogi dotyczące zasad poufności Zamawiającego obowiązują również Wykonawcę. 4. Naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, w szczególności nieuzasadnione celem i przedmiotem niniejszej umowy złamanie zasady poufności, stanowi ciężkie naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy. 5. W przypadku wejścia w posiadanie przez Wykonawcę jakichkolwiek danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do ochrony tych danych zgodnie

10 z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym do stosowania wymaganych technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych. 6. O ile okaże się to niezbędne do realizacji dzieła Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy [Postanowienia końcowe] 1. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu i celu Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego, w szczególności regulacje poświęcone umowie o dzieło, z zastrzeżeniem ust 3. niniejszego paragrafu. 3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych umowę niniejszą należy wykładać w zgodzie z przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem celu niniejszej umowy oraz uwarunkowań związanych z zasadami realizacji Projektu współfinansowanego z funduszy UE. 4. W razie potrzeby wynikającej z celu umowy lub uwarunkowań Projektu, na wniosek Zamawiającego strony zawrą odpowiednie aneksy lub umowy uzupełniające w ramach przedmiotu umowy, zgodnie z wytycznymi określonymi wyżej w ust. 3 tak, aby realizacja niniejszej umowy oraz dobro Projektu, nie doznały uszczerbku. 5. W przypadku niedającego się usunąć w drodze wykładni konfliktu pomiędzy postanowieniem umowy a przepisem powszechnie obowiązującego prawa, postanowienie to w najmniejszym możliwym prawnie zakresie (zdania, zdanie, część zdania) nie znajduje zastosowania, a strony umowy będą dążyć do takiego prawnego i faktycznego uregulowania swoich stosunków, który będzie zgodny z przepisami prawa oraz w najwyższym możliwym stopniu będzie odpowiadał celowi zakwestionowanych postanowień lub celowi umowy. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia składane w ramach realizacji niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W razie sporów mogących powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą ich rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem wcześniejszego dążenia do polubownego załatwienia sporu. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 9. Podpisując umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz Umowy jak egzemplarz niniejszy. Zamawiający Wykonawca

11 Załącznik nr 1 do umowy z dnia [Szczegółowy opis przedmiotu umowy] 11 W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i kompleksowego wykonania platformy internetowej WAK50 wraz z hostingiem oraz implementacją informatyczną narzędzi i testów służących do badania stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników 50+ oraz dopasowywania zindywidualizowanej profilaktyki. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: stworzenia layoutu platformy, stworzenia strony internetowej, hostingu w trybie miesięcznym, implementacji informatycznej oraz integracji następujących narzędzi i testów: 1) opis typowych stanowisk pracy, 2) zestaw schorzeń związanych ze stanowiskiem pracy, 3) testy z psychologii zdrowia, 4) testy z psychologii pracy, 5) testy z umiejętności interpersonalnych, 6) integracji powyższych narzędzi (1-6), implementacji narzędzia analizującego wyniki badań i sugerującego zmiany. SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA I. Stworzenie layoutu platformy. W ramach zadania należy stworzyć koncepcję graficzną wraz interfejsem oraz dostarczyć wszystkie elementy graficzne będące składowymi. Na przygotowanie layoutu składają się: a) koncepcja kreatywna: dostosowanie przewodniego motywu graficznego do istniejącej identyfikacji wizualnej (CI - corporate identity) PAIP oraz projektu WAK50 przygotowanie 2 linii kreatywnych (strona główna + podstrona); projekt interfejsu panelu użytkownika: strona główna, elementy wspólne dla wszystkich podstron, projekt wybranych podstron, m.in. przykładowy widok listy (np. pracowników), przykładowy widok formularza (np. edycja danych pracownika), widok strony z wynikami testu, widok rozwiązywania testu,

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo