0712/ZP/4/UDA-POKL /11-00 Poddębice,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05"

Transkrypt

1 Do wykonawców 0712/ZP/4/UDA-POKL /11-00 Poddębice, Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług związanych ze stworzeniem i aktualizacją strony internetowej projektu: DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Pytanie nr 1 Jaką funkcjonalność/ jakie moduły funkcyjne strony przewiduje Zamawiający?. Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający przewiduje następujące moduły funkcyjne: - moduł zarządzania treścią, - licznik odwiedzin, licznik kliknięć, - galeria multimediów, - terminarz, - zegar, - inne, według potrzeb. Pytanie nr 2 Gdzie będzie hostowana stworzona strona? Odpowiedź na pytanie nr 2 Zamawiający informuje, ze stworzona strona będzie hostowana na home.pl. Pytanie nr 3 Kto odpowiada za rejestrację i utrzymanie domeny serwisu podczas trwania umowy? Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający informuje, że za rejestrację i utrzymanie domeny odpowiada Zamawiający. Pytanie nr 4 Kto będzie odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie treści na stronę? Jeśli Wykonawca cz.1 to proszę o oszacowanie ilości informacji do wprowadzenia. Odpowiedź na pytanie nr 4 Zamawiający informuje, ze za wprowadzenie pierwszych treści na stronę odpowiada Wykonawca części 1 zamówienia. Zamawiający wstępnie szacuje, że ilość informacji, jaką zamierza zamieścić jako pierwsze treści obejmuje ok. 2 stron A4.

2 ,Pytanie nr 5 W ogłoszeniu o postępowaniu w części Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia w zakresie obowiązków do części 2., jako 15. zostało wymienione : Udział w obowiązkowych spotkaniach Personelu Projektu w wyznaczonych terminach. Proszę o określenie jaka będzie przybliżona częstotliwość spotkań, ile tych spotkań będzie i ile mogą trwać? Odpowiedź na pytanie nr 5 Zamawiający szacuje ok. 40 spotkań w trakcie realizacji całego projektu, z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu, czas trwania jest trudny do oszacowania, gdyż będzie uzależniony od tematyki spotkania i ilości poruszanych na danym spotkaniu spraw związanych z realizacja projektu. Pytanie nr 6 W ogłoszeniu o postępowaniu w części Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia w zakresie obowiązków do części 2., jako 8. zostało wymienione Udzielanie pomocy w zakresie technologii informacyjnej m.in. przy tworzeniu i/lub aktualizacji wzorów dokumentów projektowych oraz tworzeniu małych i dużych materiałów promocyjno - informacyjnych Projektu. Co Zamawiający rozumie przez powyższy zapis? Proszę o określenie ilości pracy w roboczogodzinach lub liczbie projektów do wykonania. Odpowiedź na pytanie nr 6 Zamawiający przez powyższy zapis rozumie wsparcie przy tworzeniu plakatów, banerów i innych materiałów promocyjnych, w miarę potrzeb, szczególnie w zakresie grafiki komputerowej z wykorzystaniem Corel Draw. Zamawiający nie precyzuje ilości roboczogodzin, jakie Wykonawca ma przeznaczyć na wykonanie danego projektu, gdyż uważa, że czas wykonania jest uzależniony od umiejętności Wykonawcy. Natomiast liczba projektów jest oszacowana wstępnie na ok. 10, ilość może ulec zmianie w zależności od potrzeb. Pytanie nr 7 W kwestii realizacji cz.2 zamówienia proszę o oszacowanie ilości pracy wymaganej od osoby aktualizującej stronę. Proponuję przyjąć za miarę ilość roboczogodzin w miesiącu. Odpowiedź na pytanie nr 7 Zamawiający nie precyzuje ilości roboczogodzin, jakie Wykonawca ma przeznaczyć na wykonanie danego projektu, gdyż uważa, że czas wykonania jest uzależniony od umiejętności Wykonawcy. Ilość pracy związana z aktualizacją strony internetowej będzie uzależniona od ilości zmian zachodzących w projekcie, według wstępnych szacunków Zamawiający określa częstotliwość przesyłania materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej na min. 2 razy w tygodniu. Pytanie nr 8 Osoba aktualizująca jest zobowiązana do wprowadzenie danych na stronę w terminie do 24h, czy bieg tego terminu zatrzymywany jest podczas weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź na pytanie nr 8 Zamawiający informuje, że bieg terminu na wprowadzenie danych na stronę (do 24h) zatrzymywany jest podczas weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. Pytanie nr 9 Czy w ramach spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, Oferent może przedstawić projekt referencyjny zrealizowany z funduszy Unii Europejskiej innych niż EFS (np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)?

3 Odpowiedź na pytanie nr 9 Zamawiający informuje, ze zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu i pkt 6 SIWZ dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, w ppkt posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Natomiast w ppkt dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia wyznaczą osoby posiadające: min. doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat w stworzeniu (dla części 1 zamówienia) a aktualizacji (dla części drugiej zamówienia) strony internetowej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt o wartości minimum ,00 zł). W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te zostaną przeliczone po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z przytoczonych informacji jasno wynika, że Zamawiający dokładnie precyzuje jakiego doświadczenia wymaga. Pytanie nr 10 Terminy: składania ofert ( ), związania ofertą (30 dni) i wykonania zamówienia ( ) wzajemnie wykluczają się (okres związania ofertą jest o 10 dni dłuższy niż termin wykonania zamówienia). Odpowiedź na pytanie nr 10 Zamawiający informuje, że termin związania oferta jest zgodny z art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i odnosi się do całości zamówienia. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że termin związania oferta to termin, w jakim Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania oferowanych Zamawiającemu warunków, w tym przypadku ceny zamówienia. Termin związania ofertą jest to termin, w okresie którego należy podpisać umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w ofercie. Bieg tego terminu kończy podpisanie umowy przez strony. Pytanie nr 11 Czy terminy w zapytaniu ofertowym nie powinny przewidywać realnej możliwości realizacji zadania przez dostawcę? Odpowiedź na pytanie nr 11 Według informacji, jakie Zamawiający pozyskał z rozpoznania rynku przeprowadzonego wśród potencjalnych wykonawców, Zamawiający stwierdza, że terminy, jakie przewidział na wykonanie zamówienia są możliwe do realizacji. Pytanie nr 12 Czy projekt obejmuje realizację całkiem nowej strony czy modernizację Państwa obecnej znajdującej się pod adresem: jest to projekt nowej strony to na jakiej domenie ona będzie. Odpowiedź na pytanie nr 12 Zamawiający informuje, że projekt obejmuje realizację całkiem nowej strony. Strona będzie na domenie: Pytanie nr 13 Czy posiadają Państwo serwer na którym będzie umieszczona strona, z obsługą baz danych, kont FTP ewentualnie dostępu przez ssh oraz czy jest tam svn czy serwer ma być brany pod uwagę w wycenie projektu?

4 Odpowiedź na pytanie nr 13 Zamawiający informuje, posiada serwer na którym będzie umieszczona strona, z obsługą baz danych, kont FTP, w związku z tym serwer ma nie być brany pod uwagę w wycenie projektu. Pytanie nr 14 Czy posiadają Państwo jakikolwiek wstępny zarys, specyfikację projektu z informacjami co miało by się znajdować na stronie (ilość podstron, kolorystyka jaka Państwa interesuje, materiały zdjęciowe i inne, logo itd.) - chciałbym znać przybliżoną ilość podstron, główne menu nawigacyjne. Odpowiedź na pytanie nr 14 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymaga, aby projekt strony był zgodny z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, a PROJEKT będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W przypadku stworzenia strony Zamawiający szacuje na wstępie wykonanie ok. 10 podstron, natomiast w miarę realizacji projektu Zamawiający przewiduje zwiększenie tej ilości, w zależności od potrzeb, w ramach usługi aktualizacji strony. Zamawiający planuje następujące główne menu nawigacyjne: - strona główna; - prowadzący; - harmonogram zajęć; - oferta zajęć; - galeria; - biuro projektu; - kontakt; - linki. Planowana kolorystyka strony z przewagą koloru pomarańczowego. Pytanie nr 15 Czy do zgłaszania oferty muszę przesyłać wszystkie dokumenty (proszę zaznaczyć które muszę wypełnić przy składaniu oferty)? Odpowiedź na pytanie nr 15 Zamawiający informuje, że Wykonawca wypełnia celem złożenia oferty następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 2; - załącznik nr 3; - załącznik nr 4 (w przypadku składania oferty na cześć 1 zamówienia), - załącznik nr 4 a (w przypadku składania oferty na cześć 2 zamówienia), - załącznik nr 5; Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie wymagane do złożenia w ramach oferty załączniki są zamieszczone na stronie Zamawiającego w formie edytowalnej. Pytanie nr 16 Chciałbym zadać pytanie uzupełniające odnośnie podpunktu: b) poświadczy doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat w stworzeniu strony internetowej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany i rozliczony projekt o wartości minimum ,00 zł) W przeciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy zaawansowany internetowy program partnerski ze środków Unijnych o wartości zł. Projekt ten wykonywaliśmy "sami dla siebie", czy w takim wypadku możemy wziąć udział w przetargu?

5 Odpowiedź na pytanie nr 16 Zamawiający informuje, że jeśli Wykonawca poświadczy doświadczenie w realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, to Zamawiający uzna warunek za spełniony. Pytanie nr 17 Jak często Zamawiający przewiduje spotkania personelu projektu? Odpowiedź na pytanie nr 17 Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie nr 17 została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 5. Pytanie nr 18 Jaką funkcję ma pełnić strona internetowa? Czysto informacyjną, czy też są przewidziane jakieś inne elementy, w szczególności zakładające interakcję z użytkownikiem strony (jeżeli są przewidziane, poproszę o listę takich elementów). Odpowiedź na pytanie nr 18 Zamawiający informuje, że w momencie stworzenia strona ma pełnić funkcję czysto informacyjną, natomiast w trakcie aktualizacji nie wyklucza się dodania innych elementów, w tym zakładających interakcję z użytkownikiem strony (np. pytania i odpowiedzi czy wypełnianie formularzy ankietowych). Pytanie nr 19 Jak często należy się spodziewać pojawiania się informacji do umieszczenia na stronie? Odpowiedź na pytanie nr 19 Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie nr 19 została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 7. Pytanie nr 20 Czy Zamawiający zapewnia domenę i hosting strony internetowej, czy też oczekuje realizacji tej usługi przez wybranego wykonawcę? Odpowiedź na pytanie nr 20 Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie nr 20 została zawarta w odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 3. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 Dziecięca Karuzela

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu PROJEKT OPOLSKIE W INTERNECIE OBYWATEL BLISKI ADMINISTRACJI WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.36.2014 Opole, dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?id=145 Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10 a 99 300 Kutno tel.: (24) 355 23 45, 355 23 46;

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo