Service provider jako wydawca elektronicznej prasy. Problematyka odpowiedzialności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Service provider jako wydawca elektronicznej prasy. Problematyka odpowiedzialności"

Transkrypt

1 Maciej Siwicki Service provider jako wydawca elektronicznej prasy. Problematyka odpowiedzialności Jedną z wielu usług świadczonych drogą elektroniczną przez tzw. dostawców dostępu do Internetu i innych operatorów usług internetowych jest udostępnianie przestrzeni dyskowej (tzw. usługa hostingu) dla elektronicznych wersji prasy 1. Oprócz powyższego podmioty te często współuczestniczą w przygotowywaniu, opracowywaniu, redagowaniu i wydawaniu elektronicznych postaci gazet upublicznianych w systemie teleinformatycznym 2, a także świadczą inne usługi związane w działalnością prasową i wydawniczą (np. radio internetowe, video on demand itp.). Na tym tle pojawia się pytanie, czy każdy podmiot uczestniczący w publikacji materiałów prasowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w zależności od pełnionej funkcji powinien być postrzegany jako redaktor lub redaktor naczelny, zaś usługodawca świadczący usługę hostingu jako wydawca. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest odpowiedzialność dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną za opublikowanie materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa oraz inne naruszenia prawa karnego związane z rozpowszechnianiem lub współudziałem w rozpowszechnianiu zawartości pochodzących od osób trzecich, w tym użytkowników końcowych (np. zniesławiające wpisy i komentarze użytkowników) 3. Szczególnym problemem poruszonym w niniejszym opracowaniu jest odpowiedzialność za naruszenia prawa związane z posługiwaniem się tzw. odesłaniami (hyperlinks), ramkami (framing) i systemami wyszukiwawczymi. 1. Usługodawca internetowy prowadzący elektroniczną wersję gazet Na wstępie warto zauważyć, że różnice pomiędzy podmiotem wydającym tytuły prasowe w formie papierowej a tym rozpowszechniającym elektroniczne wersje prasy są istotne 4. Podstawowa różnica polega na tym, że wydawca prasy w formie papierowej po wprowadzeniu określonych publikacji do obrotu nie ma wpływu na dalszy obieg tych egzemplarzy, odmiennie wydawca prasy internetowej (np. webmaster) w postaci serwisu internetowego ma wpływ na dostępność materiałów zamieszczonych w sieci teleinformacyjnej nawet już po ich opublikowaniu, mając możliwość np. zmiany treści lub jej usunięcia 5. W stosunku do usługodawcy internetowego świadczącego usługi o charakterze prasowym

2 i wydawniczym znajdą zastosowanie m.in. przepisy ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe 6, ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 7 oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności art. 14 u.o.ś.u.d.e. odnoszącego się do usługi długotrwałego przechowywania i udostępniania informacji (tzw. hosting) 8. Dostawca usług internetowych decydujący o całokształcie strony WWW będącej np. elektroniczną wersją dziennika lub czasopisma powinien być, w myśl art. 7 ust. 2 pkt 7 pr. pras., postrzegany jako redaktor naczelny. Powyższe wiąże się z obowiązkiem realizacji przez niego podstawowej funkcji, polegającej na decydowaniu lub współdecydowaniu o publikacji materiałów prasowych 9. Jednocześnie, lekceważąc tę funkcję, ryzykuje odpowiedzialnością karną. Według bowiem art. 25 ust. 4 pr. pras. redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych. Na tym podmiocie ciążą również szczególne wymagania etycznie i zawodowe, sprecyzowane w art. 25 pr. pras. Wskazany dostawca usług internetowych, w myśl ustawy Prawo prasowe, ponosi zatem odpowiedzialność za: 1) treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych, 2) wszystkie materiały dopuszczone do publikacji lub już opublikowane. W myśl analizowanych regulacji normatywnych na tym podmiocie ciąży zatem powinność kontrolowania wszelkich informacji zamieszczanych na stronie WWW, a więc również wpisów i komentarzy dokonywanych przez osoby trzecie. Podobnie została uregulowana kwestia odpowiedzialności usługodawcy decydującego lub współdecydującego o publikacji materiałów prasowych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 pr. pras. podmiot taki należy traktować jako redaktora 10. W myśl art. 49a pr. pras. redaktor ponosi odpowiedzialność za nieumyślne dopuszczenie do opublikowania materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa. Przepis art. 37 pr. pras. ustanawia przy tym zasadę, że do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do tego przepisu, zarówno redaktor, jak i redaktor naczelny mogą ponieść odpowiedzialność karną za umyślne popełnienie przestępstwa prasowego przez opublikowanie materiału prasowego jako sprawca, współsprawca, pomocnik lub podżegacz. W prawie karnym rozróżnia się tradycyjnie dwie formy winy nieumyślnej: niedbalstwo (nieświadoma wina nieumyślna) oraz lekkomyślność (świadoma wina nieumyślna). W przypadku niedbalstwa, które różni się od lekkomyślności brakiem świadomości sprawcy co do możliwości zaistnienia czynu zabronionego, na sprawcy musi ciążyć powinność przewidzenia nastąpienia ujemnego skutku. Mając na względzie art. 25 ust. 4 pr. pras., należy stwierdzić, że taka powinność ciąży jedynie na redaktorze naczelnym. Oba podmioty będą jednak ponosić odpowiedzialność za lekkomyślne dopuszczenie do publikacji materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa. Dla przypisania usługodawcy internetowemu pełniącemu rolę redaktora odpowiedzialności z art. 49a pr. pras. za popełnienie

3 przez opublikowanie materiału prasowego przestępstwa związanego z treścią informacji (np. zniesławienie, zniewaga) wystarczy zatem udowodnienie, iż naruszył reguły ostrożności, w wyniku czego doszło do realizacji znamion czynu zabronionego. Zasadniczo odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponosi redaktor naczelny, co jednak nie ogranicza możliwości odpowiedzialności innych osób, które miały wpływ na treść lub opublikowanie materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa. Odpowiedzialność taką może ponosić, oprócz autora, redaktora lub innej osoby, która spowodowała opublikowanie takiego materiału, także wydawca, którego odpowiedzialność oparta jest na ryzyku prowadzenia tego rodzaju działalności 11. W zakresie odpowiedzialności majątkowej podmioty wymienione w art. 38 pr. pras. będą odpowiadały solidarnie (współzależność uprawnień i obowiązków poszczególnych dłużników). Przepisy prawa prasowego przewidują liczne modyfikacje odpowiedzialności cywilnej i karnej. Zgodnie z art. 42 pr. pras. wyłączona została odpowiedzialność redaktora naczelnego za treść publikacji nadesłanych przez Polską Agencję Prasową. Artykuły 34 i 35 pr. pras. wyłączają z kolei odpowiedzialność za orzeczenia i ogłoszenia. Ustawa Prawo prasowe wyłącza również odpowiedzialność wydawcy i redaktora za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36 pr. pras. W tym miejscu należy zauważyć, że rozszerzająca wykładnia unormowania opatrzonego sankcją karną nie możne oznaczać obowiązku traktowania wszystkich usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną odpowiednio jako dziennikarzy, redaktorów lub wydawców jedynie na podstawie tego, że umożliwiają oni publikację w Internecie 12. Taka wykładnia byłaby niezgodna z zagwarantowaną przez europejską Konwencję praw człowieka i podstawowych wolności swobodą wyrażania opinii oraz przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych. Weryfikacja informacji, czy to zamieszczanych na stronach WWW, czy stanowiących posty na forach dyskusyjnych, przed ich udostępnieniem może być uznana za cenzurę prewencyjną w rozumieniu art. 54 ust. 2 Konstytucji w ramach teorii tzw. skutku horyzontalnego praw i wolności człowieka, a więc gdy zakaz cenzury miałby być kierowany nie tylko do państwa, ale i do podmiotów prywatnych. 2. Pozostałe podmioty mające wpływ na treść lub opublikowanie materiału prasowego w Internecie Operatorzy usług internetowych świadczą również usługi polegające jedynie na udostępnieniu przestrzeni dyskowej do celów prowadzenia działalności prasowej lub wydawniczej. Na tym tle pojawia się jednak pytanie: czy te podmioty będzie można uznać za wydawców lub wydawnictwo? W art. 25 ust. 5 pr. pras. ustawodawca przyznał wydawcy szczególny status w postaci uprawnienia (obok organu założycielskiego wydawnictwa lub innego właściwego organu) do powoływania i odwoływania redaktora naczelnego. W literaturze przedmiotu przez pojęcie wydawca rozumie się zazwyczaj jednostkę

4 organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i finansowaniu wydawania drukiem prasy. Przez pojęcie wydawnictwo rozumie się także tzw. przedsiębiorstwo wydawnicze albo prasowe przedsiębiorstwo wydawnicze. Zwraca się również uwagę, że wydawca najczęściej jest właścicielem tytułu prasowego 13. Definicję wydawcy zawiera art. 2 ust. 1 ustawy z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych 14, stanowiąca, że przez określenie wydawca należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji. Pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej zdefiniowane zostało w art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 15. Pojęcie to obejmuje: zarobkową działalność, taką jak: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz [...] działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Wykładnia językowologiczna cytowanego przepisu skłania do wniosku, że w celu uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest spełnienie łącznie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz po trzecie, w sposób ciągły 16. Powszechnie zauważa się przy tym, że zarobkowy charakter danej działalności oznacza zarazem, iż jest ona prowadzona w celu zaspokojenie cudzych potrzeb 17. Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że z działalnością zarobkową związane jest pobieranie opłat np. z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych 18. W pobieraniu opłat za usługi należy upatrywać jednego z motywów działalności gospodarczej wykonywanej na cudze potrzeby. Działalność na zaspokojenie potrzeb własnych nie jest natomiast odpłatna, a zatem jest niezarobkowa. Oczywiście wymóg działalności gospodarczej nie oznacza zawsze konieczności dostarczania wszystkich usług świadczonych przez dany podmiot odpłatnie 19. Jednakże naliczanie i pobieranie opłat nie oznacza w każdym przypadku, że prowadzona jest działalność w celu osiągnięcia zarobku. Opłaty bowiem mogą być pobierane na pokrycie np. kosztów działalności. Działalność taka, powszechnie określana mianem non profit, to między innymi działalność charytatywna, społeczna, kulturalna 20. Dla rozstrzygnięcia, czy dany usługodawca internetowy jest wydawcą, kluczowe będzie zatem stwierdzenie, czy dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w tym czy jego działalność ma chociaż pośrednio charakter zarobkowy, oraz czy polega ona na wydawaniu prasy w sieciach teleinformatycznych skierowanych do bliżej nieokreślonego kręgu osób i świadczonych w sposób periodyczny. Będą to między innymi dostawcy: usług telefonicznych, transmisji danych oraz dostępu do Internetu. Ocena w analizowanej kwestii musi być również dokonana na podstawie przepisów art. 14 u.ś.u.d.e. Stosownie do tego przepisu: 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności,

5 a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 4. Przepisów ust. 1 3 nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Artykuł 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. wyłącza zatem odpowiedzialność osoby, która udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez swoich abonentów (usługobiorców), nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Z regułą wyłączenia odpowiedzialności z art. 14 ustawy koresponduje ogólna zasada z art. 15, wedle której usługodawca hostingu nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Znajomość zawartości nie będzie sprawiała problemu, jeżeli usługodawca świadczący usługę hostingu zostanie poinformowany przez właściwego urzędnika (sąd, prokuratura, policja) o karalności udostępniania konkretnej informacji. Z chwilą otrzymania urzędowego zawiadomienia usługodawca powinien postąpić zgodnie z dyspozycją normy wynikającej z art. 14 ustawy, tj. uniemożliwić dostęp. Co więcej, usługodawca jest zobligowany do takiego postępowania, ponieważ ustawodawca nie nadał urzędowemu zawiadomieniu kwalifikacji wiarygodne. Znacznie bardziej problematyczna wydaje się kwestia informacji uzyskanych od osób trzecich, dlatego że o świadomości może być mowa dopiero wtedy, gdy usługodawca sprawdzi prawdziwość tych informacji. Na gruncie polskiego ustawodawstwa, w przypadku niedających się usunąć wątpliwości co do wiedzy oskarżonego o bezprawnym charakterze przekazywanych informacji lub związanej z nimi działalności, zastosowanie będzie miała reguła, według której wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Sąd w toku postępowania powinien uwzględnić również wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego (art. 7 k.p.k.). Tym samym, do przyjęcia odpowiedzialności z tytułu hostingu nie wystarczy wykazanie, że usługodawca mógł się dowiedzieć o bezprawnym charakterze treści (np. przez oczywiście bezprawny charakter treści umieszczanych na stronie WWW) konieczne jest wykazanie, że usługodawca wiedział o bezprawnych treściach umieszczanych w sieci. Warto zauważyć, że art. 14 u.ś.u.d.e. ma również istotne znaczenie dla funkcjonowania prasy internetowej w sytuacji, gdy usługodawca internetowy umożliwia użytkownikom

6 końcowym wprowadzanie na stronie WWW własnych materiałów lub komentarzy. Odpowiedzialność lub współodpowiedzialność tych podmiotów za ewentualne rozpowszechnianie w takich sytuacjach przez usługobiorców (użytkowników) informacji zakazanych przez prawo zostaje w określonych sytuacjach wyłączona (art. 14 u.ś.u.d.e.). Wyłączenie to nie znajdzie zastosowania w tych przypadkach, w których świadczący usługi pełni równocześnie pewne funkcje redakcyjne (np. moderuje), mając wpływ na zawartość udostępnianych materiałów lub gdy dokonuje ich selekcji. Natomiast w sytuacji, gdy brak jest podstaw do zastosowania art. 14 u.ś.u.d.e., usługodawca internetowy odpowiada na zasadach ogólnych. Może to dotyczyć przykładowo naruszenia prawa prasowego przez opublikowanie materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa we własnych materiałach prasowych. 3. Odpowiedzialność usługodawców świadczących różnego rodzaju usługi niezwiązane z działalnością prasową w rozumieniu ustawy Prawo prasowe Wyłączenia odpowiedzialności ustanowione w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną obejmują również te sytuacje, w których działalność usługodawcy ogranicza się do szczególnych aspektów działań wynikających z technicznych uwarunkowań sieci telekomunikacyjnych. Aby zastosować konkretną regułę wyłączającą odpowiedzialność, należy zatem zwrócić uwagę, jaką funkcję pełni dany podmiot. Usługodawca może korzystać z wyłączeń odpowiedzialności w zakresie tych usług, które określa się jako prosty przekaz danych (mere conduit) i czasowe, automatyczne przechowywanie danych (caching) wówczas, gdy nie są one w żaden sposób związane z transmitowaną informacją. Odrębnie uregulowane zostało wyłączenie odpowiedzialności z tytułu świadczenia usługi określanej mianem trwałe przechowywanie danych (hosting). W przypadku operatora sieci telekomunikacyjnej, dostawcy dostępu do Internetu i dysponenta sieci telekomunikacyjnej (Network Operator i Access Provider), odpowiedzialność zostaje wyłączona na podstawie art. 12 u.ś.u.d.e. Ta regulacja ma wyłączyć rozszerzanie odpowiedzialności oferujących usługi telekomunikacyjne, związane z technicznym transportem pomiędzy oferującymi. Działalność tych podmiotów ma bowiem w rzeczywistości charakter wyłącznie automatyczny i pasywny, co oznacza, że usługodawca nie ma ani wiedzy, ani kontroli nad danymi, które są transmitowane. Zgodnie z art. 12 u.ś.u.d.e. nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane ten, kto dokonując ich transmisji: nie jest inicjatorem przekazu; nie wybiera odbiorcy danych; nie usuwa albo nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne, krótkotrwałe i pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma na celu przeprowadzanie

7 transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej niż jest to w zwykłych warunkach konieczne do zrealizowania transmisji. Istotą wyłączenia jest zatem dokonanie przekazu bez poznania treści wiadomości i bez ingerencji w nią. Do przewidzenia jest jednak sytuacja, w której usługodawca dokona modyfikacji danych o charakterze ściśle technicznym, mających miejsce podczas transmisji, polegającej przykładowo na zmianie nagłówka pakietu danych, w celu zaadresowania danych do kolejnych serwerów. W tym przypadku, jeżeli zamiany te nie wpłyną na integralność informacji zawartej w transmisji, nie można będzie mówić o naruszeniu zakazu modyfikacji danych będących przedmiotem transmisji. Oczywiście w sytuacji, w której usługodawca będzie świadomie współdziałał z odbiorcą w celu podjęcia bezprawnej działalności, wykraczając poza czynności oznaczane jako prosty przekaz danych, nie może powoływać się na wyłączenia odpowiedzialności przewidziane dla takich działań w ustawie. Także każda ingerencja w treść przekazu, choćby tylko przez dodanie pewnych informacji, niweczy możliwość wyłączenia odpowiedzialności za zwykły przesył danych. Szczególnym problemem jest kwestia odpowiedzialności za naruszenia prawa związane z posługiwaniem się tzw. hyperlinks (odesłania), ramkami (framing) lub systemami wyszukiwawczymi. Dotyczy to w szczególności zamieszczenia na stronie WWW wyszukiwarki i odesłań do innych witryn internetowych zawierających treści zakazane przez prawo. Analizując tę kwestię, warto zwrócić uwagę na rozwiązania niemieckie oraz dotychczasowe doświadczenia związanie z określeniem, jakie informacje rozpowszechniane lub udostępniane przez sprawcę należy traktować jak jego własne, a jakie jako obce. Według 8 TDG niemieckiej ustawy o teleusługach (Teledienstgesetz TDG) oraz w 6 ust. 1 prawa o usługach medialnych (Mediendienstestaatsvertrag MDStV) za własne informacje, prezentowane przykładowo w Internecie, usługodawcy odpowiadają na zasadach ogólnych 21. W niemieckiej literaturze przedmiotu do dostawców treści zalicza się przede wszystkim usługodawcę, który jest producentem lub autorem konkretnej informacji, autora materiału prasowego wydawanego w formie elektronicznej, autora bazy danych, stron uniwersyteckich, strony o charakterze handlowym oraz autora zamieszczającego informacje w grupach dyskusyjnych 22. Wskazuje się również, że w określonych sytuacjach usługodawca będzie traktowany jako dostawca treści, jeżeli będzie udostępniał obce treści (tzw. stworzone przez inny podmiot), które będzie traktował jako własne (zu Eigene gemacht). W tym jednak wypadku zauważalny jest spór w doktrynie, jakie przesłanki powinny decydować o kwalifikacji informacji jako własna. W literaturze wskazuje się na konieczność zwrócenia w szczególności uwagi na to: czy dane informacje są traktowane przez dostawcę treści jako obce 23 ; czy dany podmiot się od nich dystansuje 24 ; czy z obiektywnego punku widzenia można mu je przypisać 25 ;

8 czy z punktu widzenia obiektywnego obserwatora godzi się on na poniesienie za nie odpowiedzialności 26 ; czy udostępniane przez niego informacje są pochwalane 27. Niektórzy autorzy, w tym w szczególności U. Sieber, wskazują, że jako własne informacje powinny być postrzegane również te, o których dany usługodawca decyduje, które wybiera lub kontroluje. U. Sieber wskazuje dodatkowo, że samo zapisanie danych na własnym serwerze nie kwalifikuje danego podmiotu jako dostawcę treści 28. Powyższe uwagi zasadne wydają się również w sytuacji, w której użytkownik umieszcza na swojej stronie odnośniki (łączniki hipertekstowe, tzw. linki) do stron WWW lub innych miejsc, które zawierają informacje zakazane przez prawo, wiedząc o ich bezprawnym charakterze. W tej sytuacji zasadne wydaje się stwierdzenie, że swoim działaniem taki podmiot ułatwia rozpowszechnianie lub udostępnianie informacji zakazanych przez prawo, a więc może odpowiadać za pomocnictwo. Dostawca treści będzie odpowiadał również za praktyki polegające na tworzeniu lustrzanych kopii materiałów udostępnianych w sieci (mirror caching) i ich udostępnianiu z wykorzystaniem innego serwera. Takie praktyki mają najczęściej miejsce w stosunku do usuniętych stron WWW ze względu na charakter udostępnianych na nich informacji. Poniesie on również odpowiedzialność za wykorzystywanie na własnej stronie techniki framingu. Niezależnie od powyższych uwag, w celu uniknięcia niepewności prawnej, de lege ferenda należy postulować przyjęcie przepisów wzorowanych na art. 14 u.ś.u.d.e. Wyłączałyby one odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa przez odesłanie (hyperlink), ramki (framing) lub udostępnianie systemu wyszukiwawczego, jeżeli ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. PRZYPISY 1 Polski ustawodawca nazwał te podmioty usługodawcami, czyli potraktował jako: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną (art. 2 pkt 6 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz ze zm.; dalej jako u.o.ś.u.d.e.). Usługa ta określana jest w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 lipca 1998 r. zmieniającej dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.Urz. WE 1998 L 217/37 ze zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz.

9 , t. 21, s. 8) mianem usługi społeczeństwa informacyjnego. Pojęcie systemu teleinformatycznego zostało wyjaśnione w art. 2 pkt 3 u.ś.u.d.e. Użytkownik końcowy to podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb (art. 2 pkt 50 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. Nr 171, poz ze zm, dalej jako pr. tel.). Zob. więcej na temat pojęcia prasa internetowa np. M. Siwicki, Prasa internetowa a obowiązek rejestracji, Przegląd Sądowy 2011, nr 1, s Jak wskazuje M. Sowa, w takim przypadku w odróżnieniu od publikacji prasowych, autor wpisu internetowego ma nieograniczoną możliwość jego zmiany lub usunięcia. Por. M. Sowa, Odpowiedzialność sprawców przestępstw internetowych, Państwo i Prawo 2002, nr 4, s. 68. Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.; dalej pr. pras. Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm. Pojęcie hosting oznacza udostępnianie pamięci podłączonych do sieci serwerów w celu przechowywania różnego rodzaju danych, na czele ze stronami WWW. Dane te pochodzą nie od podmiotu świadczącego usługi hostingowe, lecz od podmiotu trzeciego usługobiorcy. Według definicji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 7 pr. pras. redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji. Jednocześnie materiał prasowy definiowany jest szeroko, jako każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst, albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa (art. 7 ust. 2 pkt 4 pr. pras.). Redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o publikacji materiałów prasowych (art. 7 ust. 2 pkt 6 pr. pras.). Zob. J. Serda, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1990 r., I CR 575/90, Orzecznictwo Sądów Polskich 1992, nr 10, s Autor stwierdza, że wydawca odpowiada za swój personel i produkt w postaci publikacji bez względu na to, czy osoba reprezentująca go wiedziała o publikacji. Odpowiedzialność ta jest bowiem oparta na ryzyku prowadzenia tego rodzaju działalności publikacyjnej. Zob. więcej na temat pojęcia prasy internetowej np. M. Siwicki, Prasa, s J. Sobczak, w: Prawo prasowe. Komentarz, Lex/el 2008, komentarz do art. 7; zob. też T. Kononiuk, Relacje ustawowe między wydawcą-właścicielem a redaktorem naczelnym, Jurysta 1996, nr 10 11, s Dz.U. Nr 152, poz. 722 ze zm. Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje się pogląd, że działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu ( zarobku ) rozumianego jako nadwyżka przychodów nad nakładami (kosztami) tej działalności. Wskazuje się również, że dla uznania określonej działalności za zarobkową nie jest istotne to, komu ostatecznie ma przypadać materialna korzyść wynikająca (lub mająca wynikać) z wykonywania tej działalności, lecz wyłącznie fakt istnienia, choćby potencjalnie, takiej korzyści dla wykonującego ją podmiotu. Zob. więcej np. M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Lex/el 2005, komentarz do art. 2; M. Szydło, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Przegląd Sądowy 2002, nr 7 8, s. 2 i n. Zob. też uchwałę SN z 6 grudnia 1991 r., III CZP 117/91, Orzecznictwo Sądów Polskich 1992, z , poz O kwalifikacji danej działalności powinno przesądzać kryterium obiektywne, tj. ustalenie, czy dany podmiot faktycznie prowadzi działalność, która obiektywnie może przynosić dochód. Nie ma znaczenia okoliczność, że podmiot prowadzący określoną działalność nie ocenia jej subiektywnie jako działalności gospodarczej, nie nazywa jej tak bądź też oświadcza, że jej nie prowadzi. Por. wyrok NSA z 12 maja 1994 r., SA/Łd 365/93, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1997, nr 2, s. 42; wyrok NSA z 2 grudnia 1994 r., SA/Łd 741/91 (niepubl.). Zob. też na temat stosowanego w literaturze podziału na zysk i zarobek np. W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003, s. 25; A. Kidyba, Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje, Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 1, s. 2 5.

10 W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pr. tel. działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Organem, który prowadzi rejestr, jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (art. 10 ust. 2 pr. tel.). Wystąpienie elementu odpłatności ma natomiast podstawowe znaczenie dla przyjęcia, że usługa taka jest usługą chronioną w rozumieniu ustawy z 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. Nr 126, poz ze zm.). Jednym z warunków zastosowania przepisów tej ustawy jest odpłatność (art. 1). Jeżeli nie jest ona działalnością zarobkową, tym samym nie może być ona zakwalifikowana jako działalność gospodarcza. Por. art. 3 ust. 2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm. 8 TDG (Teledienstgesetz) (1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. A. Achenbach, Datenschutz und Datensicherheit im Internet Verantwortung und Kontrolle, Hamburg 1999, s. 23; U. Sieber, Verantwortlichkeit im Internet Technische Kontrollmoglichkeiten und multimediarechtliche Regelungen, München U. Sieber, w: T. Hoeren, U. Sieber, Handbuch Multimedia-Recht, 1999, s. 260 i n. G. Spindler, Haftungsrechtliche Grundprobleme der neuen Medien, NJW 1997, s. 3196; S. Ernst, Anmerkung zum Urteil des AG München vom , NJWCoR 1998, s. 363; Zob też orzecznictwo BGH np.: NJW 1970, s. 187; NJW 1976, s. 1198; NJW 1985, s. 1621; NJW 1997, s S. Bleisteiner, Rechtliche Verantwortlichkeit im Internet: unter besonderer Berücksichtigung des Teledienstegesetzes und des Mediendienste-Staatsvertrags, München 1999, s. 163 i n. G. Spindler, Haftungsrechtliche, s I. E. Vassilaki, Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Geschäftsführers von CompuServe Dt. für pornographische Internetinhalte, NStZ 1998, s. 521 i n. U. Sieber, w: T. Hoeren, U. Sieber, Handbuch s. 261 i n.

Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet

Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet Nowe Media 2/2011 Studia i rozprawy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet Wprowadzenie D zienniki i czasopisma

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKIEGO DOSTAWCY USŁUGI HOSTINGOWEJ W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH UE. Oskar Szumski

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKIEGO DOSTAWCY USŁUGI HOSTINGOWEJ W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH UE. Oskar Szumski PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKIEGO DOSTAWCY USŁUGI HOSTINGOWEJ W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH UE Oskar Szumski Wprowadzenie Wraz z rozwojem e-commerce odpowiedzialność dostawcy usługi hostingowej względem

Bardziej szczegółowo

Opinia o projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną sporządzona na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Opinia o projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną sporządzona na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Kraków, dnia 22 września 2008 r. Opinia o projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną sporządzona na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji I. Przedmiot opinii. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną zastosowano następujące określenia:

W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną zastosowano następujące określenia: Ogólne zasady świadczenia e-usług serwisu Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa uchwalona przez Sejm w dn. 18 lipca 2002 roku, regulująca kwestie prawne związane ze świadczeniem usług drogą

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1

1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1 UsłElektrU 1 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) (zm.: Dz.U. 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; 2007, Nr 50, poz. 331; 2008, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adw. Kalina Kluza Cygan. Kraków 2010

Adw. Kalina Kluza Cygan. Kraków 2010 Adw. Kalina Kluza Cygan Kraków 2010 Wizerunek jako dobro osobiste Kategoria tzw. dobrego imienia Nazwisko, które staje się renomą Art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Art. 30, 47 Konstytucji RP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. Usługodawca Global Work sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym Katarzyna Marchocka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym Osoba fizyczna myśląc nad wyborem swojego potencjalnego

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego Wydział Prawa i Administracji UKSW Konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 1

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 1 ANETA MICHALSKA-WARIAS GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 1 TEZA Brzmienie art. 299 1 k.k. daje podstawę do przyjęcia, że przedmiotem czynności wykonawczych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ul. Śniadeckich 21/7, 00-654 Warszawa Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002 POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002 Branie zakładnika w rozumieniu art. 252 1 k.k. to pozbawienie wolności jakiejś osoby wbrew jej woli. Przetrzymywanie zakładnika oznacza utrzymanie bezprawnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.2002.144.1204 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.96.959 2004.08.21 zm. Dz.U.2004.173.1808 2007.04.21 zm. Dz.U.2007.50.331 2008.10.08 zm. Dz.U.2008.171.1056 2008.12.20 zm. Dz.U.2008.216.1371 2009.06.06 zm. Dz.U.2008.216.1371

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 Uchylenie lub zmiana orzeczenia na korzyść współoskarżonych, w trybie określonym w art. 435 k.p.k., nie dotyczy orzeczenia wydanego wobec współoskarżonych

Bardziej szczegółowo

Przechowanie dokumentów w chmurze odpowiedzialność usługodawcy a ryzyko usługobiorcy

Przechowanie dokumentów w chmurze odpowiedzialność usługodawcy a ryzyko usługobiorcy Przechowanie dokumentów w chmurze odpowiedzialność usługodawcy a ryzyko usługobiorcy Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna Czym jest dokument w ujęciu przechowywania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1445, Dz.U. 2011 Nr 134, poz. 779, Dz.U. 2011 Nr 85, poz. 459, Dz.U. 2009 Nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 R. I KZP 46/05. Wpis do wykazu, o którym mowa w art. 49a 2 zd. 2 k.k., ma charakter konstytutywny.

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 R. I KZP 46/05. Wpis do wykazu, o którym mowa w art. 49a 2 zd. 2 k.k., ma charakter konstytutywny. POSTANOWIENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 R. I KZP 46/05 Wpis do wykazu, o którym mowa w art. 49a 2 zd. 2 k.k., ma charakter konstytutywny. Przewodniczący: Prezes SN L. Paprzycki. Sędziowie SN: K. Cesarz (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)

USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Dz.U.02.144.1204 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Krajowa Rada Sądownictwa w pełni podziela argumentację

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173, z 2016 r. poz. 178. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2006 R. V KK 243/06

WYROK Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2006 R. V KK 243/06 WYROK Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2006 R. V KK 243/06 Odpowiedzialność karną na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za opublikowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną Świadczenie usług drogą elektroniczną Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji W przypadku postępowań

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Informację opracował: Maciej Kułak prawnik PTPA I. Wstęp Świadczenie przez prawników i prawniczki usług za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem

Bardziej szczegółowo

Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków

Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków 2012 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków E-usługa od planu do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2002.144.1204 pokaż informacje o zmianach (10) 2013.01.21 zm. Dz.U.2012.1445 art. 6 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa dostawy. Aktualne umowy gospodarcze Umowa dostawy Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Umowa

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 141/07

Uchwała z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 141/07 Uchwała z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 141/07 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sąd Najwyższy w sprawie masy upadłości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik Do tego rodzaju wad Sąd Okręgowy w Warszawie zaliczył błędne ustalenie zasad punktacji, która nie uwzględniała sposobu wyboru oferty, gdy dwie lub więcej z nich miały taką samą liczbę punktów. Jedną z

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09

WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09 WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r., P 11/08, Dz. U. Nr 163, poz. 1363, w wyniku którego utracił moc przepis 2 art. 148 k.k., stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 345/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW Instytut Nafty i Gazu Instytucja Wdrażająca Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków Kraków, dn. 15 maja 2009 r. ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW W związku z wątpliwościami

Bardziej szczegółowo

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA Urząd Transportu Kolejowego BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 2016-05-25 Karol Kłosowski Urząd Transportu Kolejowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości kontynuowania prac legislacyjnych nad zmianą obowiązującego kształtu Prawa

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości kontynuowania prac legislacyjnych nad zmianą obowiązującego kształtu Prawa Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży praw i wolności człowieka i obywatela, wyrażam głębokie zaniepokojenie projektowanymi zmianami ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2016 r. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński Sygn. akt III KK 349/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 54/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 marca 2015 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Przypomnijmy: spółka z o.o. jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TEKSTY USTAW 17. WYDANIE KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. V KK 112/12

WYROK Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. V KK 112/12 WYROK Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. V KK 112/12 Nie stanowi poświadczenia nieprawdy w rozumieniu art. 271 1 k.k. sporządzenie umowy nieodpowiadającej rzeczywistej treści istniejącego między stronami tej umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin forum dyskusyjnego serwisu internetowego www.parkiet.com, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt III KK 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji Ubezpieczenia Podróżne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji Ubezpieczenia Podróżne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji Ubezpieczenia Podróżne 1. Dane Usługodawcy usług świadczonych drogą elektroniczną: Piotr Słowik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, 6 czerwca 2016 r. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu z dnia 23 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Opiniowany

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin Usługi Systemu lokalizacji GSP AlfaTRACK 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin niniejszy regulamin. Użytkownik jest nim osoba, która

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2012 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt III KK 170/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 grudnia 2012 r. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt V KK 200/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2014 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

Bardziej szczegółowo