lipiec 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ GP Załącznik do umowy Strona 1 z 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lipiec 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ GP Załącznik do umowy Strona 1 z 7"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ GP Załącznik do umowy WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH lipiec 2016 r. Strona 1 z 7

2 I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. I.1. Zamawiający. Starosta Średzki ul. Daszyńskiego Środa Wielkopolska I.2. Przedmiot opracowania. Wykonanie przetworzenia do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowania oraz wykonanie integracji pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu (GEO-INFO 7). Ilość dokumentów do zeskanowania: stron formatu A4 Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia skanowanie dokumentów w formatach A4 - A1 Dokumenty formatów większych niż A4 będą przeliczane na ilość kartek A4 zgodnie ze wzorem: A3 = 2xA4 A2 = 4xA4 A1 = 8xA4 I.3. Obszar opracowania województwo: wielkopolskie powiat: średzki Przeznaczone do cyfryzacji dokumenty w swej treści obejmować będą obszar całego powiatu średzkiego tj. około ha. Etapy prac obejmują: Skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących prac prawnych (podziały nieruchomości, scalenia i podziały, wznowienia znaków granicznych, rozgraniczenia, weryfikacje użytków gruntowych, dokumenty do celów prawnych i inne) wykonanych na terenie powiatu średzkiego, w szczególności szkiców polowych, wykazów współrzędnych, dzienników pomiarowych, protokołów granicznych, sprawozdań technicznych, Skanowanie dokumentacji włączonej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego związanej z katastrem pruskim, w szczególności map katastralnych, zarysów katastralnych, pierworysów katastralnych i parcelacyjnych, wykazów współrzędnych osnów katastralnych, map przeglądowych osnów katastralnych, map uzupełniających, pierworysów map ewidencyjnych, planów parcelacyjnych, Skanowanie dokumentów wchodzących w skład operatów z założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków, Skanowanie dokumentacji wchodzącej w skład tzw. operatów leśnych związanych z przebiegiem granic nieruchomości, których zarządcami są poszczególne nadleśnictwa, Skanowanie dokumentów utworzonych w związku z aktualizacją lub utworzeniem bazy GESUT, w szczególności szkiców polowych, wykazów współrzędnych, dzienników pomiarowych (w tym dzienników niwelacji), Skanowanie innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, Nadanie numeru identyfikacyjnego dokumentom materiału zasobu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U poz. 1183) oraz umieszczenie go na dokumencie przed zeskanowaniem, Zaewidencjonowanie dokumentu materiału zasobu w programie GEO-INFO Mapa wraz z uzupełnieniem wszystkich atrybutów ewidencji materiałów zasobu zgodnie z 9 rozporządzenia w sprawie organizacji Strona 2 z 7

3 i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ewidencjonowanie oraz uzupełnianie atrybutów odbywać się będzie w oprogramowaniu Wykonawcy, do którego zostanie zainstalowany skrypt pozwalający uzupełnić obiekty o kodzie GOSZZG o dane wymagane w/w rozporządzeniem, przygotowany przez dostawcę oprogramowania firmę Systherm Info Sp. z o.o. Wszelkie koszty oraz czynności związane z zakupem, instalacją, obsługą skryptu oraz eksportem/importem roboczej bazy danych w PODGiK przy udziale pracownika Systerm Info Sp. z o.o. ponosi Wykonawca Dołączenie zeskanowanego dokumentu do bazy danych w Systemie GEO-INFO Mapa poprzez utworzenie obiektów - zasięg zasobu geodezyjnego. Przekazanie operatu technicznego zawierającego opis prac, dziennik roboty, uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym ustalone w trakcie prac. Wraz z operatem należy zwrócić całość wypożyczonej do skanowania przez PODGiK dokumentacji. I.4. System informatyczny, w którym będzie wykonywane zlecenie: program GEO-INFO 7 Mapa z zainstalowanym skryptem, o którym mowa w punkcie I.3 I.5. Układ odniesienia przyjęty do wykonania opracowania Dla całego obszaru opracowania układem odniesienia jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem I.6. Podstawowe przepisy prawne 1. Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U poz. 520 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U Nr 263, poz.1572), 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2015, poz. 2109) 4. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135, z późn. zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183). MATERIAŁY POMOCNICZE: - Instrukcje eksploatacyjne systemów: GEO-INFO 7 Mapa/Ośrodek II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ANALIZA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO. Powiat średzki położony jest w części województwa wielkopolskiego, Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 11. Powiat liczy obecnie nieco ponad mieszkańców i zajmuje powierzchnię ha. Numer statystyczny: 3025 III. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO PRZEZNACZONA DO SKANOWANIA W RAMACH ZLECENIA. 1) Dokumentacja prac prawnych, dotyczących przebiegu granic nieruchomości: Dokumentacja przechowywana jest w zasobie w postaci teczek z operatami pomiarowymi, w ramach niniejszego zlecenia należy zeskanować: Strona 3 z 7

4 a. Szkice polowe. b. Wykazy współrzędnych. c. Dzienniki pomiarowe. d. Protokoły (protokoły w ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, protokoły z czynności przyjęcia granic nieruchomości, protokoły z czynności wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych, protokoły i akty ugody sporządzane podczas postępowania rozgraniczeniowego). e. Opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej w ramach danej roboty zostały zaktualizowane oraz (jeśli występują) opisy topograficzne założonej osnowy pomiarowej. f. Sprawozdania techniczne 2) Dane katastralne Wyżej wymieniona dokumentacja przechowywana jest w postaci zbiorów map, zarysów i danych liczbowych przyporządkowana do danego obrębu. Szkice, dane liczbowe i wykazy współrzędnych znajdują się w oprawionych lub związanych sznurkiem tomach. Może wystąpić sytuacja, w której, w celu wykonania poprawnego skanu dokumentów konieczne będzie rozszycie oprawionego tomu, a po wykonaniu skanów przywrócenie staniu pierwotnego (ponowne oprawienie tomu, maksymalnie 8 tomów). W ramach niniejszego zlecenia należy zeskanować: a. szkice katastralne b. protokoły graniczne c. mapy przeglądowe osnowy katastralnej d. wykazy współrzędnych osnowy katastralnej e. zarysy pomiarowe f. zarysy katastralne g. mapy katastralne h. mapy uzupełniające 3) Dane pochodzące z operatów założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków a. Pierworysy map ewidencyjnych, katastralnych b. Matryce map ewidencyjnych i katastralnych c. Szkice polowe d. Wykazy współrzędnych e. Dzienniki pomiarowe f. Sprawozdania techniczne 4) Dane pochodzące z tzw. operatów leśnych a. Szkice polowe b. Wykazy współrzędnych punktów granicznych oraz osnowy c. Mapy przeglądowe szkiców polowych d. Dzienniki i zarysy pomiarowe 5) Dane pochodzące z operatów pomiarowych dotyczących baz BDOT500, GESUT a. Szkice polowe b. Wykazy współrzędnych c. Dzienniki pomiarowe d. Sprawozdanie techniczne IV. BAZA DANYCH ORAZ OPROGRAMOWANIE, KTÓRE ZOSTANIE UDOSTĘPNIONE WYKONAWCY Wykonawcy udostępniona zostanie baza EGiB (część graficzna) aby umożliwić prawidłowe tworzenie obiektów zasięg zasobu geodezyjnego. Zostaną również wydane już istniejące w bazie obiekty zasięg zasobu geodezyjnego. Eksport z bazy danych zostanie wykonany za pomocą programu GEO-INFO Mapa w formacie SWDE lub GEO-INFO 7 (plik.giv z bazy przed konwersją - kody obiektów zgodne z GEO INFO 6) lub w innym formacie uzgodnionym między Wykonawcą a Ośrodkiem w trakcie prac. Strona 4 z 7

5 UWAGA! W związku z planowaną przez Zamawiającego konwersją baz danych w tym również bazy EGiB, Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie pracy do dostarczenia udostępnionej bazy EGiB wraz ze zmodyfikowanymi lub utworzonymi obiektami na okres maksymalnie 5 dni celem konwersji bazy z posiadanej obecnie przez PODGiK bazy GEO INFO VI do bazy zgodnej ze strukturą i kodami programu GEO-INFO VII w dacie uzgodnionej przez Zamawiającego. Po konwersji zostanie z powrotem przekazana Wykonawcy baza zawierająca te same obiekty jednakże zgodna ze strukturą i kodami bazy GEO-INFO VII. Na bazie o takiej strukturze należy dokończyć zlecenie oraz przekazać końcowe wyniki prac. V. ZAKRES PODSTAWOWYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZLECENIA CYFRYZACJI POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1) Pozyskanie skryptu rozszerzającego standardowy rekord obiektu GOSZZG o atrybuty opisowe od dostawcy oprogramowania GEO-INFO firm Systherm Info Sp. z o. o. w ramach umowy realizowanej pomiędzy Wykonawcą a w/w firmą. PODGiK w Środzie Wielkopolskiej zwrócił się z prośbą o przygotowanie wyceny skryptu oraz wsparcia technicznego do Systerm Info Sp. z o.o. Koszt : 4500,00 zł netto (5535,00 zł brutto). W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem w/w oprogramowania obciążają one Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego zlecenie podpisywania dodatkowych umów z dostawcą oprogramowania i pokrywania jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie wynikających z umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWIZ, 2) Pobranie z PODGiK w Środzie Wielkopolskiej dokumentacji z zasobu do skanowania oraz roboczej bazy danych na cyfrowym nośniku danych. Podczas wydawania bazy danych konieczne będzie wsparcie techniczne realizowane przez pracownika firmy Systherm Info Sp. z o.o w ramach umowy pomiędzy firmą Systherm Info a Wykonawcą. Dokumentacja będzie wydawana etapami, w częściach pozwalających na ciągłą obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i interesantów. Poszczególne etapy oraz terminy ich realizacji zostaną ustalone po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Przewiduje się, aby całość zlecenia została podzielona na kilka etapów. Przekazanie oraz zwrot materiałów będą potwierdzone protokołami oraz odpowiednimi wpisami w dzienniku robót, 3) Utworzenie nowej, pustej bazy roboczej przy użyciu Kreatora Baz Danych GEO-INFO, oraz import bazy danych z PODGiK do oprogramowania Wykonawcy 4) Weryfikacja wydanych przez PODGiK materiałów w celu analizy kompletności i poprawności pod względem zaewidencjonowania, skanowania, oraz georeferencji już istniejących w bazie materiałów zasobu przetworzonych do postaci elektronicznej, Uwaga: zaimportowane obiekty GOSZZG, które wymagają poprawy lub uzupełnienia należy edytować. Niedopuszczalne jest usuwanie zaimportowanych obiektów i zastępowanie ich nowo utworzonym obiektem o tych samych atrybutach. 5) Dla operatów, które nie posiadają identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu należy nadać numer zgodnie z 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U poz. 1183) oraz z listą wolnych numerów dostarczoną Wykonawcy przez PODGiK, umieścić numer na dokumencie w widoczny, trwały oraz staranny sposób w prawym górnym rogu dokumentu, 6) Zeskanowanie dokumentu, Uwaga: skanowane dokumenty muszą mieć nadany i umieszczony na dokumencie identyfikator ewidencyjny materiały zasobu 7) Nadanie georeferencji poprzez utworzenie w programie GEO-INFO obiektu zasięg zasobu geodezyjnego oraz podpięcie zeskanowanych plików do bazy danych. Podczas tworzenia obiektów należy przyjąć zasadę: 1 obiekt GOSZZG = 1 szkic polowy (wraz z dokumentami z nim powiązanymi wykaz współrzędnych, protokół graniczny, dziennik pomiarowy, sprawozdanie techniczne), 8) Uzupełnienie atrybutów obiektu zasięg zasobu geodezyjnego (GOSZZG) o następujące pozycje: Strona 5 z 7

6 a) typ zasobu b) Id zgłoszenia lub KERG c) Numer operatu (numer ewidencyjny materiału zasobu) d) Uwagi uzupełnione w razie potrzeby treścią uzgodnioną z Wykonawcą, 9) Uzupełnienie zakładki pliki obiektu zasięg zasobu geodezyjnego (GOSZZG) o następujące pozycje: a) Numer identyfikacyjny zgodnie z nadanym numerem identyfikacyjnym materiału zasobu b) Opis - asortyment pracy geodezyjnej c) Rodzaj d) Plik e) Folder, 10) Dla istniejących już w zasobie obiektów zasięg zasobu geodezyjnego (GOSZZG), które nie są kompletne posiadają braki w postaci brakujących lub niekompletnych atrybutów lub plików(np. brak zeskanowanych współrzędnych lub protokołów granicznych, błędnie zdefiniowana ścieżka dostępu, dołączony błędny plik z innej roboty) należy uzupełnić dane zgodnie z wytycznymi: a) Dla obiektów nie posiadających zdefiniowanego zasięgu geometrycznego, posiadających uzupełnione atrybuty opisowe należy uzupełnić dane geometryczne. Dane opisowe Wykonawca otrzyma w pliku.txt, który będzie posiadał możliwość importu do programu GEOINFO Mapa (z zainstalowanym skryptem) b) Dla obiektów posiadających zasięg geometryczny, nie posiadających kompletnych atrybutów opisowych, zawierających brakujące lub błędne pliki Wykonawca dokona uzupełnienia zaimportowanych z PODGiK obiektów 11) Dla wszystkich obiektów GOSZZG rozszerzonych za pomocą skryptu o atrybuty opisowe należy uzupełnić wszystkie atrybuty opisowe zgodnie z 9 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego (Dz. U poz. 1183) Szczegóły dotyczące grupowania zeskanowanych plików w foldery (w większości przypadków 1 folder = 1 obręb) oraz nadawania ścieżki dostępu (tzw. alias) dla poszczególnych plików zostaną ustalone z Wykonawcą w toku prac i potwierdzone wpisem w dzienniku robót, 12) Przekazanie opracowania w formie operatu technicznego oraz eksportu z bazy danych zapisanego na cyfrowym nośniku danych. Wraz z operatem należy zwrócić całość wypożyczonej do skanowania przez PODGiK dokumentacji. 13) Import danych z roboczej bazy danych Wykonawcy do bazy posiadanej przez PODGiK. Podczas importu bazy danych konieczne będzie wsparcie techniczne realizowane przez pracownika firmy Systherm Info Sp. z o.o w ramach umowy pomiędzy firmą Systherm Info Sp. z o.o. a Wykonawcą. VI. TECHNOLOGIA WYKONANIA CYFRYZACJI POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1. Wykonawca prac jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Robót, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące: przebiegu prac, uwag i zaleceń kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz ustalenia ze Zleceniodawcą poczynione przy realizacji zlecenia. 2. Wykonawca prac wykorzystując dane ewidencyjne zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Wszystkie wykonane dokumenty muszą być opatrzone datą sporządzenia i nazwiskiem osoby sporządzającej (spisującej). 4. Wszystkie udostępnione dokumenty i pliki po wykorzystaniu ich w ramach niniejszego zlecenia należy trwale usunąć ze wszystkich urządzeń Wykonawcy, na których były przetwarzane. 5. Dokumenty udostępnione do wykorzystania podczas opracowania należy zeskanować i dołączyć do bazy danych w systemie GEO-INFO, poprzez utworzenie obiektów - zasięg zasobu geodezyjnego. Skalibrowane mapy oraz zarysy pomiarowe należy zeskanować w formacie *tif, natomiast pozostałe materiały (szkice, wykazy współrzędnych, dzienniki pomiarowe, opisy topograficzne, protokoły) w formacie *pdf. Strona 6 z 7

7 Pliki należy zeskanować w rozdzielczości 300 dpi a wielkość plików nie powinna przekraczać 1 Mb w przypadku plików *tif. Skany mają być zrobione STARANNIE, dokładnie obcięte (usuwać/obcinać miejsca spoza treści szkicu obszary szare, zaczernione, miejsca łączeń zszywaczem itp.). Zabrania się dzielenia dokumentów ze względu na jego format (mapy); jeden dokument jeden plik. Na poszczególnych dokumentach operatu w prawnym górnym rogu przed zeskanowaniem należy nadać numery identyfikacyjne dokumentu materiału zasobu składający się z dwóch członów oddzielonych podkreślnikiem, z których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu, a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty operatu tj. przykład: P _1 gdzie: P.3025 stały element czterocyfrowa liczba oznaczająca rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu 1 kolejna liczba naturalna wyróżniająca materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym. _1 - kolejna liczba naturalna wyróżniająca poszczególne dokumenty operatu Należy przyjąć zasadę, że poszczególne dokumenty w operacie numerowane są zgodnie z następującą kolejnością (szkic polowy, współrzędne, dzienniki pomiarowe, inne, akt ugody, protokoły). Obiekt zasięg zasobu geodezyjnego musi mieć obligatoryjnie wypełnione następujące atrybuty Numeridentyfikator dokumentu nadany zgodnie z 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasadami podanymi w warunkach technicznych i Numer zasobu lub KERG 6. W sprawach nieuregulowanych sposób załatwienia problemu uzgodnić należy z Geodetą Powiatowym, a w przypadku jego nieobecności z osobą zastępującą go, w formie wpisu do dziennika robót prowadzonego przez Wykonawcę. 7. Skompletowany operat winien obligatoryjnie zawierać: Sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, wykonawcy, załącznikiem do sprawozdania winna być kopia dziennika robót oraz pozostałe dokumenty z uzgodnień, Wykaz załączonych nośników z danymi, CD ze wszystkimi zeskanowanymi plikami, CD z bazą danych zawierającą zasięgi zasobów geodezyjnych w formacie GEO-INFO 7 (.giv) z oprogramowania z zainstalowanym skryptem rozszerzającym funkcjonalność obiektu zasięg zasobu geodezyjnego - GOSZZG Inne dokumenty wynikające z przepisów prawa lub uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Opracował: KIEROWNIK WYDZIAŁU /-/ mgr inż. Hanna Mierzwiak GEODETA POWIATOWY 14 lipca 2016 r. Strona 7 z 7

listopad 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik do umowy z dnia Strona 1 z 7

listopad 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik do umowy z dnia Strona 1 z 7 Załącznik do umowy z dnia WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH listopad 2016 r. Strona 1 z 7 I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE.

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne. I.1. Zamawiający. Starosta Pleszewski ul. Poznańska Pleszew. I.2. Przedmiot opracowania.

Warunki Techniczne. I.1. Zamawiający. Starosta Pleszewski ul. Poznańska Pleszew. I.2. Przedmiot opracowania. Załącznik do umowy GK.6640.15.2017 WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH listopad 2017 r. Strona 1 z 7 I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania Załącznik do umowy z dnia.. WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 42367-2017 z dnia 2017-03-13 r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 37576-2017 Data: 06/03/2017 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu Załącznik 1.6. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Przykładowe atrybuty dla materiałów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH Załącznik nr 1 do SIWZ Nr ZI.I 3432/26 /06 WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH GEODEZYJNYCH, wraz ze sporządzeniem cyfrowej kopii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych dla obrębu ewidencyjnego Stęszew, gmina Stęszew, województwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych dla obrębu ewidencyjnego Swarzędz miasto Swarzędz, województwo

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu. 1. Sposób pozyskania materiału zasobu. 2. Data przyjęcia

1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu. 1. Sposób pozyskania materiału zasobu. 2. Data przyjęcia Załącznik 1.4. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Szczegółowe wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Część II. Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek. ORAZ CYFRYZACJI ZASOBU DLA OBSZARU GMINY PYZDRY

Część II. Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek. ORAZ CYFRYZACJI ZASOBU DLA OBSZARU GMINY PYZDRY Załącznik nr 5b Część II WARUNKI TECHNICZNE DO PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Zamówienie obejmuje materiały formatu od A1 do A4 przeliczane na strony formatu A4, które stanowią wielokrotności formatu A4.

WARUNKI TECHNICZNE. Zamówienie obejmuje materiały formatu od A1 do A4 przeliczane na strony formatu A4, które stanowią wielokrotności formatu A4. WARUNKI TECHNICZNE Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek. I. DANE FORMALNO- ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami.

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami. Od dnia 9.09.2013 r. ulega zmianie kompletowanie dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do PZGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w celu dostosowania do zapisów rozporządzenia z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz: BDOT500, GESUT, EGIB obszaru gminy Kwilcz wg zasięgu przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

2. Data przyjęcia. 5. Język naturalny

2. Data przyjęcia. 5. Język naturalny Załącznik 1.4. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Szczegółowe wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI URZĘDU MIASTA GDYNI SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie, z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla powiatu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

1. Opracowanie obejmuje skanowanie i przyłączenie dokumentów geodezyjnych w postaci

1. Opracowanie obejmuje skanowanie i przyłączenie dokumentów geodezyjnych w postaci Załącznik nr 5 RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE dotyczące informatyzacji części dokumentów zasobu geodezyjnokartograficznego w PODGiK w Nysie oraz zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapa numeryczną I Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 -

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Nr OR-I.272.10.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Dane formalno-prawne 1. Przedmiot zamówienia: Odszukanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922); OR.272.5.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Załącznik nr 1 do SIWZ Przetworzenie do postaci cyfrowej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW RG.272.3.2015 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 marca 2015 roku ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gm. Chrzypsko Wielkie oraz części obrębu Bielsko gm. Międzychód wg zakresu wraz z utworzeniem baz: BDOT500,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Bukowina,

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe w Białogardzie Wydział Geodezji i Kartografii Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard GK.6620.1.1.2017 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Białogard

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE 1 RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE dot. Wykonania informatyzacji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie. Spis treści : 1.Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ Miasto i Gmina Dzierzgoń Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE Wykonanie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE

STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE WARUNKI TECHNICZNE Budowa baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 Województwo: wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji baz danych opisowych i geometrycznych ( wektorowych i rastrowych) prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

I. Dane formalno-prawne. 1.2 Obowiązujące przepisy prawne

I. Dane formalno-prawne. 1.2 Obowiązujące przepisy prawne I. Dane formalno-prawne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wybranych obrębów gminy Kramsk określonych w załączniku

Bardziej szczegółowo

OBRĘBÓW: Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Rusibórz, Rusiborek,

OBRĘBÓW: Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Rusibórz, Rusiborek, Załącznik nr 1 do SIWZ OP.272.2.2014 WARUNKI TECHNICZNE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW: Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Rusibórz, Rusiborek, Sabaszczewo POŁOŻONYCH W GMINIE DOMINOWO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: DREWNOWO-GOŁYŃ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BOGUTY- PIANKI POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MAJ 2014 ROK 1

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

OBRĘBÓW: Aleksandrów, Chwalęcin, Dębno, Klęka, Kolniczki, Kruczyn, Kruczynek, Michałów, Radliniec, Szypłów, Wolica Pusta

OBRĘBÓW: Aleksandrów, Chwalęcin, Dębno, Klęka, Kolniczki, Kruczyn, Kruczynek, Michałów, Radliniec, Szypłów, Wolica Pusta Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW: Aleksandrów, Chwalęcin, Dębno, Klęka, Kolniczki, Kruczyn, Kruczynek, Michałów, Radliniec, Szypłów, Wolica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: JANCZEWO WIELKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa I. OPIS OBIEKTU Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. I. Dane formalno-prawne:

Warunki techniczne. I. Dane formalno-prawne: Załącznik nr 10 do SIWZ Warunki techniczne na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w programie EWOPIS i EWMAPA, obrębu: Jeglin gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD.74300-1-07/10 Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Marciszów

Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Marciszów STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Broniewskiego 15 58400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne załoŝenia ewidencji budynków i lokali w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: gmina Skwierzyna obr : Gościnowo, Dobrojewo, Trzebiszewo, Murzynowo, Świniary,

Bardziej szczegółowo

O1F100 ZALECENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (MODGiK) DLA WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH

O1F100 ZALECENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (MODGiK) DLA WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH Spis treści: O1F100 ZALECENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (MODGiK) DLA WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH 1. PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC I OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i opis pracy geodezyjnej

Rodzaj i opis pracy geodezyjnej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.6641.4.2013.DD Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do uzyskania: 1. stanu w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Etap III. dla gminy Łubniany

Etap III. dla gminy Łubniany Województwo: opolskie Powiat: opolski Jednostka ewidencyjna: Łubniany Etap III MODERNIZACJA I ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ dla gminy Łubniany Opole, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel prac

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych Wykonanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO VI Mapa.

WARUNKI TECHNICZNE. Założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych Wykonanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO VI Mapa. WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu dla

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Na sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID 2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.);

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.); WARUNKI TECHNICZNE Założenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w

Bardziej szczegółowo

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Wł. Broniewskiego 58-400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne na załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: BłaŜejów, Niedamirów, Opawa, Okrzeszyn

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne. Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów

Warunki Techniczne. Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

O1F100 ZALECENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (MODGiK) DLA WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH

O1F100 ZALECENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (MODGiK) DLA WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH Spis treści: O1F100 ZALECENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (MODGiK) DLA WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH 1. PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC I OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na georeferencję,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia według poniższych warunków technicznych. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia według poniższych warunków technicznych. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM Załącznik Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Słupska w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno kartograficznych związanych z : Archiwizacją baz danych-przetworzeniem zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej operatów

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I T E C H N I C Z N E

W A R U N K I T E C H N I C Z N E W A R U N K I T E C H N I C Z N E Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu KŁOCKO gmina Sieradz Sieradz, maj 2014 r. 1. Obowiązujące normy prawne

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1A do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: ŚWIERŻE ZIELONE GMINA: ZARĘBY KOŚCIELNE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA LUTY 2013 ROK 1 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

I. Analiza dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

I. Analiza dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. WARUNKI TECHNICZNE skanowania dokumentacji geodezyjnej powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w celu archiwizacji cyfrowej danych i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo