Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za 2012 rok Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2012 r. został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/126/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2012 r., w którym dochody zostały ustalone w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł, w tym dochody i wydatki związane z rea1izacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł Na dzień r. plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony o kwotę per saldo zł Zmiana planu dochodów nastąpiła w działach jak poniżej: I. Dochody własne dział 020 Leśnictwo zwiększenie o kwotę zł, czyli o 4,2%, dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę zł, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę zł, czyli o 10,7% (w tym: zwiększenie dochodów własnych majątkowych) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę zł, dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę zł, czyli o 1,7%, dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę zł, czyli o 284,1%, dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę per saldo zł, czyli o 72,6% (w tym: zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę zł a zmniejszenie o kwotę zł oraz zwiększenie dochodów własnych majątkowych o kwotę 990 zł), dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę zł, czyli o 22,1%

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę per saldo zł, czyli o 7,8%, (w tym: zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę zł a zmniejszenie o kwotę zł dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę zł, czyli o 111,9%, Łącznie plan dochodów własnych zwiększył się o kwotę per saldo zł, czyli o 16,9% (w tym: zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę per saldo zł, w tym: zwiększenie o kwotę zł i zmniejszenie o zł i zwiększenia dochodów własnych majątkowych o kwotę zł). II. Udziały w podatkach i subwencje dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększyły się o kwotę zł w stosunku do planu na dzień r., czyli o 0,9%. dział 758 Rozliczenia różne, zmniejszyły się o kwotę zł (w tym: część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszyła się o kwotę zł w stosunku do planu na dzień r., czyli o 1,3%), czyli o 1,2%. III. Dotacje dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę zł, czyli o 80%, dział 600 Transport i łączność zwiększenie dotacji o kwotę per saldo zł, czyli o 22,6% (w tym: zwiększenie dotacji bieżących o kwotę zł, zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę zł i zmniejszenie dotacji majątkowych o kwotę zł), dział 710 Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 305 zł, czyli 0,1% dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę per saldo zł, czyli o 1,2%, (w tym: zwiększenie dotacji bieżących o kwotę zł i zmniejszenie dotacji bieżących o kwotę 7.284zł), dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę zł, czyli o 4,1%, dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę per saldo zł, czyli o 16,7% (w tym: zwiększenie dotacji bieżących o zł, a zmniejszenie o zł i zwiększenie dotacji majątkowych o zł i zmniejszenie o 701 zł), dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę zł, czyli o 24,9%, dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę zł, czyli o 8,5%, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę zł, czyli 38,9%, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę zł, czyli o 34,3% Łącznie plan dotacji wzrósł o kwotę per saldo zł, czyli o 10,2% (w tym: zwiększenie dotacji bieżących o kwotę zł i zmniejszenie dotacji bieżących o kwotę zł oraz zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę zł i zmniejszenie dotacji majątkowych o kwotę zł),

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz W wyniku powyższych zmian na dzień r. plan budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego po stronie dochodów wyniósł zł, a więc wzrósł o kwotę zł, czyli o 3,7%. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego za 2012 r. przedstawia poniższa tabela: w złotych Paragraf Rodzaj dochodu Plan na r. Wykonanie za 2012 r. % 4: Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Wpływy z opłat komunikacyjnych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Grzywny i inne kary pieniężne od ludności , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,8 oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,7 w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,8 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,9 w ramach budżetu środków europejskich 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,5 samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,0 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,5 województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0 zadań bieżących 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów ,2 na dofinansowanie zadań bieżących 2920 Subwencja oświatowa , Subwencja wyrównawcza , Subwencja równoważąca , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , RAZEM ,5 Powyższa tabela uwzględnia dochód powiatu z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należny za miesiąc grudzień 2012 r., którego wpływ nastąpił w miesiącu styczniu 2013 r. (kwota zł) oraz zwroty (w miesiącu grudniu 2012r. i styczniu 2013 r.) niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2012 r. w łącznej kwocie ,47 zł Większe kwoty zwróconych dotacji to: dział 700, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 zwrot dotacji w wysokości 1.163,49 zł; dział 754, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 zwrot dotacji w wysokości zł; dział 801 rozdział Szkoły zawodowe 2007 zwrot dotacji w wysokości

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz ,72 zł; dział 801 rozdział Pozostała działalność 2007 zwrot dotacji w wysokości 6.994,46 zł; dział 803 rozdział Działalność dydaktyczna 2710 zwrot dotacji w wysokości ,74 zł; dział 851 rozdział Pozostała działalność 2310 zwrot dotacji w wysokości 102,12 zł; dział 852, rozdział Rodziny zastępcze 2130 zwrot dotacji w wysokości 3.531,23 zł; dział 852 rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie 2130 zwrot dotacji w wysokości 233,34zł; dział 853 rozdział Powiatowe urzędy pracy zwrot dotacji w wysokości 844,39 zł ( ,73 zł, ,66 zł); dział 853, rozdział Pozostała działalność zwrot dotacji w wysokości ,17 zł ( ,57 zł, ,60 zł). Z powyższej tabeli wynika, że dochody budżetu powiatu za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 104,5% w stosunku do planu na dzień r. Łączna kwota dochodów zrealizowanych w 2012 r. wynosi zł, natomiast plan dochodów budżetu powiatu na dzień r. wynosił zł Z powyższej tabeli wynika również, że dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zostały zrealizowane w prawie wszystkich źródłach dochodów, za wyjątkiem: Wpływy z opłat komunikacyjnych, który został wykonany w 93,7% plan został niewykonany przez Starostwo Powiatowe, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, który został wykonany w wysokości 99,5% planu; plan został niewykonany przez Dom Dziecka, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 85,7% tzn. do wysokości poniesionych wydatków; plan został niewykorzystany częściowo przez Starostwo Powiatowe na projekt pn. : Dobry zawód lepsza przyszłość, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. Poszerz swoje możliwości oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na projekt pn.: Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla najlepsi z najlepszych, II edycja, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 96,8% tzn. do wysokości poniesionych wydatków (realizacja-starostwo Powiatowe na projekt pn. System informacji o Funduszach Europejskich na lata ), Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 90,9% tzn. do wysokości poniesionych wydatków; plan został niewykorzystany częściowo przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. Poszerz swoje możliwości oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na projekt pn.: Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla najlepsi z najlepszych, II edycja, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 88% plan został niewykorzystany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości 99,6% plan został niewykorzystany przez Starostwo Powiatowe, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego- zostały wykonane w wysokości 97,5% plan został niewykonany z powodu zmniejszenia ilości dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego (realizacja - Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zostały wykonane w wysokości 93% plan został niewykonany przez Zespół Szkół Nr 3,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 55% plan w całości nie został wykorzystany przez Powiatowy Zarząd Dróg na realizacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek- Bierawa i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykonane w wysokości 97,4% plan został niewykorzystany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, który nie został wykonany przez Powiatowy Zarząd Dróg (dotyczy projektów: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa) - dotacja wpływa po rozliczeniu projektu. Natomiast w wysokości wyższej od planowanej zrealizowano następujące źródła dochodów: Podatek dochodowy od osób fizycznych - dochód ten został wykonany w wysokości 105,4% w stosunku do planu (ostateczne rozliczenie w kwocie zł wpłynęło w dniu r.), Podatek dochodowy od osób prawnych dochód został wykonany w wysokości 113,4% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochód ten został wykonany w wysokości 101,9% w stosunku do Grzywny i inne kary pieniężne od ludności - dochód ten został wykonany w wysokości 114,4% w stosunku do Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - dochód ten został wykonany w wysokości 102,43% w stosunku do Wpływy z różnych opłat- dochód ten został wykonany w wysokości 101,7% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe z tytułu wydania dzienników budowy, kart wędkarskich i kosztów wezwań i windykacji) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochód ten został wykonany w wysokości 102,8% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń powiatowych, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, Zespół Szkół Nr 3 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, Zespół Szkół Komorno z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły), Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochód ten został wykonany w wysokości 296,8% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe z tytułu II raty ze sprzedaży nieruchomości dla firmy HURTOFARM w wysokości zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu dla Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości zł), Wpływy z usług - dochód ten został wykonany w wysokości 105,8% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe z tytułu wypisów i wyrysów z posiadanej ewidencji geodezyjnej), Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód ten został wykonany w wysokości 204,3% w stosunku do planu (Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Specjalnych za sprzedaż złomu), pozostałe odsetki (dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym) - dochód ten został wykonany w wysokości 144,9% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Komorno, Powiatowy Zarząd Dróg), Wpływy z różnych dochodów - dochód ten został wykonany w wysokości 111,4% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespół Szkół 3, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Komorno, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Powiatowy Zarząd Dróg),

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochód ten został wykonany w wysokości 104,5% w stosunku do planu (Zespół Szkół Komorno Sokrates Comennius ) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dochód ten został wykonany w wysokości 118,2% w stosunku do planu (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Dochody własne Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w stosunku do ich wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej zostały zrealizowane jak poniżej: - wysokość planu na dzień r. wynosi zł (w tym: dochody własne bieżące w kwocie zł i dochody majątkowe w kwocie zł) natomiast wysokość wykonanych dochodów własnych w roku budżetowym wynosi zł (w tym: dochody własne bieżące w kwocie zł i dochody majątkowe w kwocie zł) i ich dynamika do planu na dzień r. wynosi 135,8%, natomiast do planu na dzień r. wynosi 119,1%. Na uwagę zasługuje też fakt, że zasada przyjęta przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w zakresie przeznaczania dochodów na wydatki dla jednostek organizacyjnych powiatu realizujących te dochody jest słuszna i podnosi efektywność pozyskiwania tych dochodów. Należy również podkreślić, że w wyniku starań Zarządu Powiatu zostały pozyskane dodatkowe środki dotacji w kwocie zł, w tym m.in.: - w rozdziale Drogi powiatowe kwota zł, (środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w tym: dotacja z Gminy Pawłowiczki zł przeznaczona na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1407 O Borzysławice-Pawłowiczki oraz dotacja z Gminy Bierawa zł na dofinansowanie zadania Budowa chodnika przy ul. Wieczorka w Starej Kuźni- droga powiatowa nr 1433 O, - w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota zł (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) przeznaczone na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w tym: na zadanie Remont drogi nr 1437 O Miejsce Odrzańskie granica woj.( ) kwota zł, na zadanie Remont drogi nr 2054 O ul. Łukaszewicza w Kędzierzynie-Koźlu ( ) kwota zł, na zadanie Remont drogi nr 1410 O Urbanowice DP nr 1409 O ( ) kwota zł, - w rozdziale Pozostała działalność kwota zł (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w tym dotacja z Gminy Reńska Wieś 3.000zł, dotacja z Gminy Cisek zł oraz dotacja z Gminy Bierawa zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, - w rozdziale Domy pomocy społecznej kwota zł (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań) na utrzymanie wymaganego standardu usług w domach pomocy społecznej, - w rozdziale Rodziny zastępcze kwota zł, (środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu oraz środki otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w tym kwota zł przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, kwota zł przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kwota zł na realizacje programu Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, - w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota zł (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) na realizację bieżących zadań w tym: kwota zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz kwota zł, na bieżące potrzeby finansowe,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota zł (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, - w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota zł, (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w tym dotacja z Gminy Pawłowiczki zł oraz dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, - w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota zł środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, - w rozdziale Pozostała działalność - kwota 500 zł, (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) na opłacenie ubezpieczenia dzieci romskich, - w rozdziale Pozostała działalność - kwota zł, (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) na organizację wycieczek dla dzieci romskich w celu poznania ciekawych miejsc w Polsce Razem Poznajemy Nasz Kraj oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich i na organizację pleneru malarskiego Integracyjne spotkanie artystyczne. WYDATKI Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za 2012r. przedstawia załącznik nr 2, z którego wynika, że zostały one wykonane w wysokości 96,3% w stosunku do planu rocznego, który wynosi zł, natomiast łączna kwota realizowanych wydatków wynosi zł Należy przy tym zaznaczyć, że w ramach dokonywanych wydatków budżetowych w roku 2012 w znacznej części, gdyż w 96,7% są to wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym ogółem poniesione nakłady na inwestycje i remonty wynoszą zł i stanowią one 5,1% ogółu wydatków. Ponadto w roku budżetowym zrealizowano rozchody budżetu w kwocie zł, które stanowiły spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie zł Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono na stronie 95. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia się następująco: 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie- Koźlu W roku budżetowym 2012 jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale Nadzór budowlany, gdzie plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki w kwocie zł, co stanowi 100% wykonania w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wynosi 250 zł, a zrealizowano wydatki 250 zł, co stanowi 100% w stosunku do wynagrodzenie pracowników plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do natomiast 10,4% ogółu wydatków w tym rozdziale, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do natomiast 57,4% ogółu wydatków w tym rozdziale, dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do materiały i wyposażenie plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: prenumerata pism zł, materiały biurowe zł, paliwo do samochodu służ-

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz bowego zł, środki czystości zł, zakup skanera niezbędnego do obsługi poczty droga elektroniczną 615 zł, zakup aparatu telefax -469 zł, zakup przystawki do biurka 812 zł, zakup szafki łazienkowej potrzebnej do przechowywania środków czystości 119 zł, zakup nawigacji z automapą niezbędną do prowadzenia zadań kontrolnych na terenie powiatu 560 zł, zakup kompletu opon do samochodu służbowego -536 zł, pozostałe zakupy - 10 zł, zakup energii plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: energia cieplna zł, energia elektryczna 705 zł, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków 367 zł, zakup usług remontowych plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: zakup usług zdrowotnych plan wynosi 245 zł, a zrealizowano wydatki 245 zł, co stanowi 100% w stosunku do zakup usług pozostałych plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: opłaty bankowe -2 zł, opłaty pocztowe zł, usługi komunalne -177 zł, usługi informatyczne zł, abonament za Serwis Budowlany zł, abonament za LEX zł, przegląd samochodu służbowego -835 zł, bieżąca konserwacja kopiarki 511 zł, aktualizacja programów komputerowych zł, koszty odprowadzenia ścieków zł, licencja programu antywirusowego zł, kserokopie map geodezyjnych 45 zł, pozostałe usługi zł, zakup usług dostępu do sieci Internet plan wynosi 894 zł, a zrealizowano wydatki 894 zł, co stanowi 100% w stosunku do opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe zł, opłaty za garaż 774 zł, czynsz za pomieszczenia archiwum zł, podróże służbowe krajowe plan wynosi 125 zł, a zrealizowano wydatki 125 zł, co stanowi 100% w stosunku do różne opłaty i składki plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do odpis na ZFŚS plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do podatek od nieruchomości plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do szkolenia członków korpusu służby cywilnej plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wynosi 378zł, a zrealizowano wydatki 378 zł, co stanowi 100% w stosunku do Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie planował na 2012 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, natomiast zrealizował je na łączną kwotę 821 zł, w tym: pozostałe odsetki - zrealizowano dochody w kwocie 812 zł, wpływy z różnych opłat - zrealizowano dochody w kwocie 9 zł Na dzień r. w Inspektoracie zatrudnionych było 8 pracowników na 6,13 etatach. 2. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu Realizacja wydatków budżetowych przez jednostkę w 2012 roku w rozdziale Starostwa powiatowe wyniosła zł, gdzie plan wyniósł zł, co stanowi 91,6% wykonania w tym:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz dotacje celowe przekazywane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 90,7% wykonania w tym: zwrot części kosztów zakupionych okularów korekcyjnych dla pracowników Starostwa do pracy przy komputerze na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego 750 zł, wypłata ekwiwalentu zgodnie z przepisami BHP- odzież robocza zł, zakup wody mineralnej dla pracowników Starostwa Powiatowego zł, wynagrodzenie osobowe - plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 95,9% wykonania w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników zł, nagrody jubileuszowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 98,8% wykonania wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 89,1% wykonania materiały i wyposażenie plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 92,6% wykonania planu w tym: zakup materiałów papierniczych do drukarek zł, programy,licencje, akcesoria komputerowe, tusze do drukarek zł, druki komunikacyjne zł, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego (w tym: akcesoria-żarówki, wycieraczki, środki do pielęgnacji samochodu) zł, artykuły biurowe zł, prenumerata czasopism i literatury fachowej zł, środki czystości i higieny (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, koncentraty myjące w płynie) zł, artykuły potrzebne do utrzymania budynku zł, wyposażenie i meble, w tym:(zakup wykładziny zł, zakup telewizora LG dla potrzeb PCZK zł, zakup laminatora, gilotyny, wentylatory 913 zł, zakup długopisów dla pracowników zł, zakup urządzenia wieloczynnościowego /w tym: Wydział Organizacyjny, Wydział Kontroli i Audytu/ zł, zakup dyktafonu, telefonów, kalkulatorów /w tym: Wydział Organizacyjny, Wydział Finansowo-Budżetowy/ zł, zakup gaśnic 369 zł, zakup regału jezdnego dla Wydziału Komunikacji zł, zakup klimatyzatora przenośnego zł, zakup mebli /w tym: Wydział Oświaty, Wydział Ochrony Środowiska/ zł, zakup czajników, termosów, filiżanek zł, pozostałe drobne zakupy /w tym: flagi, łopata, wyżymarka, gilotyna do papieru/-894 zł, zakup wyposażenia magazynu PCZK /w tym: plandeki polipropylenowe i pokryciowe oraz kurtki/ zł) zł, dzienniki budowy, karty drogowe, karty parkingowe zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki 0 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 36,2% wykonania zakup energii plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 83,7% wykonania w tym: energia elektryczna zł, c.o zł, woda zł, zakup usług remontowych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł,. co stanowi 93,6% wykonania w tym: naprawa kserokopiarek zł, naprawa sprzętu komputerowego zł, naprawa wentylatora w kabinie windy zł, naprawa samochodu służbowego zł, naprawa drobnego sprzętu zł, naprawa blachy opierzenia dachu budynku Piastowska zł, remont szaf z drzwiami przesuwnymi zł, dostosowanie sieci elektrycznej w celu podłączenia klimatyzacji zł, usunięcie nieszczelności rynien -492 zł, naprawa pokrycia dachowego Plac Wolności zł, wykonanie zestawienia do wymiany stolarki okiennej Piastowska zł, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 40,6% wykonania zakup usług pozostałych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 88,3% wykonania w tym: usługi pocztowe zł, ogłoszenia w prasie-565 zł, wywóz nieczystości i odpadów zł, odprowadzenie ścieków zł, obsługa informatyczna, obsługa specjalistycznych programów /wydziałów; Finansowo- Budżetowy, Organizacyjny, Budownictwa/ zł, ochrona budynków

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz Starostwa zł, wykonanie tablic rejestracyjnych zł, wykonanie pieczątek, oprawa dzienników 745 zł, obsługa prawna zł, konserwacja, przegląd sprzętu kserokopiarek zł, koszty i prowizje bankowe zł, mycie samochodu, wyważanie kół, badanie techniczne zł, drukowanie teczek komunikacyjnych 5.597zł, konserwacja dźwigu KONE zł, ocena stanu technicznego urządzeń i budynków Starostwa Powiatowego zł, zimowe utrzymanie placu i chodników przed budynkami Starostwa Powiatowego zł, legalizacja gaśnic 438 zł, usługi hotelarskie 459 zł, czyszczenie dywanów, firan 292 zł, konserwacja i przegląd klimatyzacji i agregatu prądotwórczego zł, szklenie szyb, układnie wykładziny dywanowej, inne zł, wykonanie i montaż żaluzji 537 zł, studium wykonalności projektu Platforma e-administracja zł, usługi transportowe, drobne pozostałe 601 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 88% wykonania w tym: zakup usług internetowych zł, abonament roczny LEX zł, założenie strony internetowej BIP zł, abonament roczny dostępu do Prawa Oświaty zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 80% wykonania opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 92,8% wykonania zakup usług obejmujących tłumaczenia plan wynosi zł, z czego zrealizowane wydatki zł, co stanowi 74,5% wykonania zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki wynoszą zł, co stanowi 97,8% wykonania w tym: obliczenie efektu ekologicznego wymiany centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piastowskiej zł, podróże służbowe krajowe plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 64,9% wykonania w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa zł, ryczałt za dojazdy lokalne zł, bilety autobusowe zł, podróże służbowe zagraniczne - plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki 0 zł, różne opłaty i składki plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 98,7% wykonania w tym: abonament RTV 119 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego zł, ubezpieczenie: sprzętu elektrotechnicznego, przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku, maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zł, odpis na ZFŚS plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% wykonania podatek od nieruchomości plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 11,9% wykonania opłaty na rzecz budżetu państwa plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki 770 zł, co stanowi 30,8% wykonania w tym: zapytanie o karalność 350 zł, wnioski o wydanie interpretacji 240 zł, opłaty za odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego- 180 zł, opłaty na rzecz budżetów JST plan wynosi 500 zł, a zrealizowane wydatki 40 zł, co stanowi 8% wykonania w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 40 zł, podatek od towarów i usług (VAT)- plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania pozostałe odsetki plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 32,4% wykonania w tym: odsetki dotyczą zwrotu opłat za karty pojazdów zł, kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł co stanowi 58,3% wykonania w tym: odszkodowania dotyczą zwrotu opłat za karty pojazdów zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 48,8% wykonania w tym: koszty postępowania procesowego zł, koszty czynności komorniczych zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz szkolenia pracowników plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 58,3% wykonania wydatki inwestycyjne plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki 0 zł, co stanowi 0% wykonania wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł co stanowi 13,7% wykonania w tym: zakup sprzętu komputerowego zł, zakup serwera plików oraz dysków plików do serwera /Wydział Geodezji/ zł, zakup agregatu prądotwórczego ABG 6700 AVR /Wydział PCZK/ zł, zakup skanera AVISION AV 3200 U /Wydział Komunikacji/ zł, zakup klimatyzatora z montażem /gabinet Starosty i Sekretariat/ zł Starostwo Powiatowe realizowało również wydatki w ramach poniższych rozdziałów: rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zmiana sposobu użytkowania oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów) plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania rozdział Gospodarka leśna (ekwiwalent za wywłaszczenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej) plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, stanowi 100% wykonania w tym: rozdział Nadzór nad gospodarką leśną plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 79,9% wykonania w tym: zakup usług pozostałych plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 79,9% wykonania planu - nadzór w lasach niepaństwowych nie będących własnością Skarbu Państwa /Nadleśnictwa; Kędzierzyn i Rudy Raciborskie/, rozdział Drogi publiczne powiatowe plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące) co stanowi 92,5% wykonania w tym: dotacje zimowe utrzymanie dróg powiatowych Gmina Reńska Wieś zł, z czego zrealizowano zł, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 35,8% wykonania planu (w tym: plan wydatków Skarbu Państwa zł, z czego zrealizowano zł, plan wydatków Powiatu zł, z czego zrealizowano zł / w tym zł, na wypłatę odszkodowań za nabycie prawa własności gruntu zadanie inwestycyjne Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa ), w tym: zakup usług pozostałych plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 98% wykonania w tym: sporządzanie operatów szacunkowych (Powiat) zł, sporządzanie operatów szacunkowych (Skarb Państwa) zł, ogłoszenia dot. nieruchomości (Powiat) zł, ogłoszenia dot. nieruchomości (Skarb Państwa) zł, porządkowanie terenu działki 588/237, 602/278 (Skarb Państwa) zł, montaż wodomierzy w lokalu mieszkalnym na ul. Zielonej 11 (Skarb Państwa) 361 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne i pomieszczenia garażowe plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 99,7% wykonania planu (Skarb Państwa), różne opłaty i składki plan wynosi 240 zł z czego zrealizowano 240 zł, co stanowi 100% wykonania planu w tym: wpis do księgi wieczystej (Powiat) 240 zł, podatek od nieruchomości - plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania planu w tym: podatek od nieruchomości (Skarb Państwa) zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania w tym: opłata adiacencka wpłacona na konto Urzędu Miasta K-Koźle (Skarb Państwa) zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan wynosi zł, z czego zrealizowano 0 zł, co stanowi 0% wykonania koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 59% wykonania w tym: koszty postępowania sądowego (Skarb Państwa) zł, rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 45,2% wykonania planu (w tym: plan wydatków Skarbu Państwa zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz z czego zrealizowano zł co stanowi 100% wykonania plan wydatków Powiatu zł, z czego zrealizowano zł co stanowi 34,5% wykonania planu), w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki 0 zł, co stanowi 0% wykonania wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania w tym: umowa zlecenie na ponumerowanie szkiców katastralnych zł, materiały i wyposażenie plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 21,1% wykonania w tym: zakup akcesoriów komputerowych (w tym tuszy do drukarek) 604 zł, zakup papieru do urządzenia wielkoformatowego zł, zakup krzeseł, szafy, czajników zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki 249 zł, co stanowi 24,9% wykonania zakup usług remontowych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 65,6% wykonania w tym: naprawa sprzętu komputerowego 768 zł, naprawa kserokopiarek zł, zakup usług pozostałych- plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 43,9% wykonania w tym: usługi informatyczne, serwis i nadzór nad eksploatacją oprogramowania zł, konserwacje i przeglądy sprzętu /kserokopiarek 972 zł, wprowadzanie szkiców do mapy numerycznej zł, oprawa dokumentów Wydziału Geodezji zł, oprawa i skanowanie dokumentów geodezyjnych zł, aktualizacja ewidencji gruntów, kontrola operatu pomiarowego zł, uzupełnienie danych ewidencyjnych dla potrzeb GUS zł, skanowanie dokumentów i wprowadzanie danych do bazy numerycznej (Skarb Państwa) zł, wykonanie i montaż żaluzji -424 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki 124zł, co stanowi 2,5% wykonania opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 50,9% wykonania podróże służbowe krajowe plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 46,2% wykonania różne opłaty składki plan wynosi 100 zł, a zrealizowano wydatki 0 zł, co stanowi 0% wykonania koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wynosi 800 zł, a zrealizowano wydatki 0 zł, co stanowi 0% wykonania szkolenia pracowników plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 48,1% wykonania planu. rozdział Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wydatki realizowane w ramach programu EFS pn. System Informacji o Funduszu Europejskim. Plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 96,8%, wykonania są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: wynagrodzenia osobowe środki EFS plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 98,3% wykonania wynagrodzenia osobowe współfinansowanie budżet państwa plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 98,3% wykonania dodatkowe wynagrodzenie roczne środki EFS plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 98,8% wykonania dodatkowe wynagrodzenie roczne współfinansowanie budżet państwa plan wynosi 515 zł, z czego zrealizowano 509 zł, co stanowi 98,8% wykonania składka ZUS środki EFS plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 96,7% wykonania plan,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz składka ZUS współfinansowanie budżet państwa plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 96,7% wykonania składka FP środki EFS plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 98,4% wykonania składka FP współfinansowanie budżet państwa plan wynosi 185 zł, z czego zrealizowano 182 zł, co stanowi 98,4% wykonania zakup materiałów i wyposażenia środki EFS plan wynosi zł, czego zrealizowano zł, co stanowi 99,2% wykonania zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie budżet państwa plan wynosi 600zł, z czego zrealizowano 595 zł, co stanowi 99,2% wykonania w tym (wraz ze środkami EFS): zakup materiałów papierniczych zł, zakup artykułów spożywczych poczęstunek zł, zakup usług środki EFS plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 91,5% wykonania zakup usług współfinansowanie budżet państwa plan wynosi 738 zł, z czego zrealizowano 675 zł, co stanowi 91,5% wykonania planu, w tym (wraz ze środkami EFS): ogłoszenia w mediach zł, podróże służbowe krajowe -środki EFS- plan wynosi 935 zł, z czego zrealizowano 357zł, co stanowi 38,2% wykonania podróże służbowe krajowe- środki budżetu państwa- plan wynosi 165 zł, z czego zrealizowano 63 zł, co stanowi 38,2% wykonania rozdział Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia i pochodne) plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% wykonania składki na ubezpieczenia społeczne plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki w kwocie zł, co stanowi 100% wykonania składki na Fundusz Pracy plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% wykonania rozdział Rady powiatów plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 94,3% wykonania w tym: wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% wykonania w tym: składka Związek Powiatów Polskich zł, składka Euroregion Pradziad zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 96,1% wykonania w tym: delegacje krajowe radnych powiatu 733 zł, diety radnych powiatu zł, zakupy materiałów i wyposażenia plan wynosi zł, zrealizowane wydatki 7.564zł, co stanowi 63% wykonania w tym: zakupy wody mineralnej, kawy, ciastek, napoi na potrzeby sesji rady powiatu zł, zakup wiązanek okolicznościowych -150 zł, organizacja spotkania Zarządów Powiatów Raciborskiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Komisji Edukacji w Zespole Szkół Nr zł, organizacja spotkania z delegacją powiatu partnerskiego Hohenlohekreis zł, zakup terminarzy na 2013 rok 210 zł, zakupy usług pozostałych plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 86% wykonania w tym: ogłoszenia w prasie i radio -492 zł, organizacja spotkania z delegacją powiatu partnerskiego Hohenlohekreis zł, usługi przewozowe i hotelarskie -426 zł,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz usługi telefonii komórkowej plan stanowi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 60% wykonania (telefony komórkowe radnych) zł, szkolenia pracowników plan stanowi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 90,1% (szkolenia radnych powiatu), rozdział Kwalifikacja wojskowa plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania w tym: wynagrodzenie za udział w komisjach poborowych zł, składki na ubezpieczenia społeczne plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania składki na Fundusz Pracy plan wynosi 57 zł, a zrealizowane wydatki 57 zł, co stanowi 100% wykonania wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania w tym: wynagrodzenia pisarek zł, zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 992 zł, a zrealizowano wydatki 992zł, co stanowi 100% wykonania w tym: zakup wody mineralnej 63 zł, zakup materiałów biurowych 608 zł, zakup środków czystości 321 zł, rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi zł, z czego zrealizowano kwotę zł, co stanowi 88,7% wykonania planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na współorganizację poniższych imprez: V Międzyszkolny Turniej Języka Niemieckiego organizowany przez Zespół Szkół Nr 3 Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Budowlanej Złota Kielnia organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 II Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt- organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 Konkursu Mistrza Ortografii- organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 Wojewódzkich Zawodów Szkół Specjalnych Mały Olimpijczyk Konkursu Piosenki Obcojęzycznej Konkursu Fletowego Syrinx Cyklu młodzież Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego recytuje poezję J. Eichendorffa- organizowany przez Zespół Szkół Komorno Dni Kultury Kresowej oraz Konferencji Święta Pamięci Męczenników Kresów V Kędzierzyńsko-Kozielskiego Spotkania Muzykujących Rodzin Festynu charytatywnego -Wakacje Dzieciom Zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka Imprezy plenerowej propagującej opiekę nad zwierzętami -Podaj Łapę Otwartego Pikniku Rodzinnego-Dobra Rodzina z Ludowym Klubem Jeździeckim LEWADA zawodów w ujeżdżaniu Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny w Ujeżdżaniu, XIV Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżaniu, XV Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Zawodów Sportowo-Pożarniczych o Puchar Starosty Zawodów Sikawek Konnych dla młodzieży do lat 18 i Zwodów Niekonwencjonalnych ze Stowarzyszeniem Olimpiad Specjalnych zawodów sportowych pod nazwą Bezpieczne Wakacje XXXV Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskich Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z Fundacją Wiedzieć Więcej Festiwalu Wolnej Kultury II Przeglądu Sztuki Teatralnej Szkół Ponadgimnazjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Imprezy Pływała 2012 Imprezy Najlepszy Sportowiec, Trener, Piłkarz 600 zł 497 zł 500 zł 499 zł zł zł 466 zł 473 zł zł 470 zł zł 331 zł zł zł zł zł zł zł 300 zł zł zł zł zł

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz Spotkania młodzieży w ramach partnerstwa z gośćmi z Hohenlohekreis- organizowany przez Zespół zł Szkół Nr 1 Udział pracowników Starostwa w zawodach samorządowców - Drużyna SP Bowling 60 zł Obchody XV-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Sławęcicach 500 zł VII Ogólnopolskiego Spływu Twardzieli Rzeką Odrą zł Spływu MORSÓW Odrą z Ostrawy do Szczecina zł Imprezy skatowej Barbórka Opolska zł z Towarzystwem Promocji i Rozwoju Wsi Cisek -Festyn familijny zł Warsztatów artystycznych Lato z Radiem zł Cyklu koncertów Dobra Muzyka zł Oprawy artystycznej Dożynek Powiatowych oraz zakup baneru i usługi publikacji płyty CD zł Dożynek Powiatowych w Poborszowie zł Święta Policji zł Międzynarodowych Spotkań Malarskich zł XII CROSS-u w Komornie oraz XIX Przełajowego Wyścigu Kolarskiego Bryksy-Cross zł Rajdu Turystycznego Jesień zł Imprezy o charakterze charytatywnym Sławęcickie Spotkania Adwentowe zł Z Radiem Park Nadodrzańskiej Wyprawy Dwukołowej zł Cyklu koncertów Słuchaj, patrz, przeżywaj zł Festynu edukacyjno-rozrywkowego z Klubem HDK 609 zł Z II LO wystawy Radio Wolna Europa 800 zł Konkursu Najlepszy Szkolny Hotelarz Opolszczyzny 988 zł Biegu Mikołajowego 500 zł Przeglądu Pieśni Religijnej AZOTY 500 zł Organizacja Świąt Państwowych /3 maja, 1 września, 11 listopada zł Pozostałe wydatki promocji Powiatu w tym: zł wiązanki okolicznościowe zł Emisja życzeń, kondolencji, informacje o działalności Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, jednostek organizacyjnych Powiatu w mediach zł Materiały promocyjne (długopisy, parasolki, gry, notesy, koszulki, czapki, latarki, breloki, kamizelki odblaskowe, okładki okolicznościowe) zł Pozostałe koszty reprezentacyjne (kawa, ciastka, woda mineralna m.in. dla gości zarządu, na spotkania organizowane przez kierowników wydziałów) zł rozdział Pozostałe wydatki obronne (szkolenie obronne kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 76% wykonanie rozdział Komendy Powiatowej Policji (dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup paliwa i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oraz na wydatki związane z remontem pomieszczeń plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 99,9% wykonania rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 99,5% wykonania w tym: odsetki od kredytu PKO BP /2010 rok/ zł, odsetki od kredytu CITI Bank zł, odsetki od kredytu PKO BP /2011 rok/ zł, odsetki od kredytu ING Bank Śląski zł, rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania planu ( 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie kwota wynikająca z decyzji Ministerstwa Finansów),

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz rozdział Szkoły podstawowe specjalne plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 98,6% wykonania w tym: dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej plan wynosi zł, a zrealizowano zł, co stanowi 98,6% wykonania w tym dotacje udzielone dla: Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, rozdział Gimnazja plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania planu ( 2310 dotacje celowe przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja dla Gminy Reńska Wieś na wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Komorno w okresie od r. do r.), rozdział Gimnazja specjalne plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania w tym: dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej plan wynosi zł, a zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania w tym dotacje udzielone dla: Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół - plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 92,8% wykonania w tym: zakup energii plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 92,9% wykonania w tym: centralne ogrzewanie zł, woda 836 zł, zakup usług plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 92,3% wykonania w tym: wywóz nieczystości 698 zł, odprowadzenie ścieków 1.518zł, rozdział Licea ogólnokształcące - plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 92,2% wykonania w tym: dotacje celowe przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wydatki bieżące związane z częściowym sfinansowaniem etatu nauczyciela prowadzącego nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego- plan wynosi zł, a zrealizowano zł, co stanowi 99,3% wykonania dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej plan wynosi zł, a zrealizowano zł, co stanowi 92,2% wykonania w tym dotacje udzielone dla: Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Tomasz Kubala plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Tomasz Kubala plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu LO dla Młodzieży plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 76,6% wykonania Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu - LO dla Dorosłych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 81,8% wykonania Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu Uzupełniające LO dla Dorosłych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 80,2% wykonania planu Piotr Chromik Brzeg LO dla Dorosłych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania Fundacja dla Dobra Publicznego LO dla Dorosłych plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 89,6% wykonania Fundacja dla Dobra Publicznego Uzupełniające LO dla Dorosłych plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 96,9% wykonania Centrum Nauki i Biznesu ŻAK LO dla Dorosłych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 99,9% wykonania

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Uzupełniające LO dla Dorosłych plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania rozdział Licea profilowane (dotacja dla szkoły niepublicznej) - plan wynosi 8.580zł, z czego zrealizowano wydatki zł, co stanowi 82,1% wykonania w tym: dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 82,1% wykonania w tym dotacje udzielone dla: Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu Liceum Profilowane dla Dorosłych zł, rozdział Szkoły zawodowe plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 87,8% wykonania w tym na: dotacje celowe przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja dla Gminy Reńska Wieś na wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Komorno w okresie od r. do r. plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł, co stanowi 100% wykonania wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki projektu: Dobry zawód lepsza przyszłość (celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych terenu powiatu a przez to zwiększenie szans na rynku pracy uczniów tych szkół poprzez rozwój ich wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych) - plan wynosi zł, a zrealizowane wydatki zł co stanowi 81,3% wykonania w tym: wynagrodzenia bezosobowe środki EFS plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania wynagrodzenia bezosobowe wkład własny Powiatu plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 100% wykonania w tym (wraz ze środkami z EFS): zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zł, zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Nr zł, zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Komorno zł, zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Nr zł, zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł, zakup materiałów i wyposażenia środki EFS plan wynosi zł, czego zrealizowano zł, co stanowi 99,5% wykonania zakup materiałów i wyposażenia wkład własny Powiatu plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 99,6% wykonania w tym (wraz ze środkami z EFS): zakup materiałów do ćwiczeń na zajęciach gastronomii i dietetyki w Zespole Szkół Nr zł, zakup materiałów na zajęcia przygotowujące do egzaminu handlowego w Zespole Szkół Nr zł, zakup materiałów florystycznych - Zespół Szkół Komorno zł, zakup materiałów florystycznych - Zespół Szkół Nr zł, zakup materiałów papierniczych dla Zespołu Szkół Nr zł, zakup materiałów papierniczych dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 249 zł, zakup materiałów papierniczych dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł, zakup materiałów papierniczych dla Zespołu Szkół Nr zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki EFS plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 87,6% wykonania zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wkład własny Powiatu plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 87,6% wykonania w tym (wraz ze środkami z EFS): zakup pomocy dydaktycznych (piramida kariery, kalkulatory) - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz zakup pomocy dydaktycznych (piramida kariery, drukarki) - Zespół Szkół Nr zł, zakup pomocy dydaktycznych (piramida kariery) - Zespół Szkół Nr zł, zakup pomocy dydaktycznych (drukarki, projektor BENG)- Zespół Szkół Komorno zł, zakup pomocy dydaktycznych (drukarki, projektor BENG) - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł, zakup podręczników - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej zł, zakup podręczników - Zespół Szkół Nr zł, zakup podręczników - Zespół Szkół Nr zł, zakup podręczników - Zespół Szkół Komorno zł, zakup podręczników - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł, zakup zestawów komputerowych Zespól Szkół w Komornie zł, zakup zestawów komputerowych Zespól Szkół Nr zł, zakup zestawów komputerowych Zespól Szkół Żeglugi Śródlądowej zł, zakup zestawów komputerowych Zespól Szkół Nr zł, zakup zestawów komputerowych Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł, zakup oprogramowania FluidSIM - Zespól Szkół Żeglugi Śródlądowej zł, zakup usług środki EFS plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 72,2% wykonania zakup usług wkład własny Powiatu plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 72,2% wykonania planu, w tym wraz ze środkami z EFS): organizacja wycieczki na targi Messe Garden Stuttgart w Niemczech Zespół Szkół Komorno zł, organizacja dodatkowej praktyki zawodowej w firmie AGROLAND w Krapkowicach- Zespół Szkół w Komornie zł, organizacja wycieczki do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Zespół Szkół Nr zł, organizacja wycieczki zawodowo-edukacyjnej do Warszawy Zespół Szkół Nr zł, organizacja wycieczki do elektrowni PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka Żar w Międzybrodziu Bialskim - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł, organizacja wycieczki do Poznania i Szczecina - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej zł, organizacja dodatkowej praktyki zawodowej na żaglowcu S/Y Fryderyk Chopin - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej zł, organizacja wycieczki na Politechnikę Opolską Zespół Szkół Nr zł, organizacja wycieczki na targi Silesia Expo Sosnowiec Zespół Szkół Nr zł, w Zespole Szkół w Komornie przeprowadzono kursy: kierowców wózków widłowych zł spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG zł, kierowców kat. C zł, AutoCad podstawowy zł, W Zespole Szkół Nr 3 przeprowadzono kursy: obsługi programu do uproszonej księgowości zł, księgowego Symfonia księgowość i finanse zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz zastosowania analizy wskaźnikowej do prognozowania bankructwa w przedsiębiorstwach zł, analizy ekonomicznej zł, planowanej i wynikowej analizy kosztów -998 zł, kierowców wózków widłowych zł, barmana zł, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przeprowadzono kursy: kierowców wózków widłowych zł, spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG zł, nabycia uprawnień SEP kat. E do 1KV zł, MS-6420 Fundamentals of Windos Server zł, bezpieczeństwa komercyjnych stron www zł, Animacji Flash zł, tworzenia stron www zł, w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej przeprowadzono kursy: usługę edukacyjną egzamin ECDL START zł, AutoCad podstawowy zł, MS-6420 Fundamentals of Windos Server zł, Animacji Flash zł, tworzenia stron www zł, RSC operatora Bilskiego zasięgu zł, diagnostyki podzespołów elektrycznych układu zasilania samochodu zł, Auto CAD II stopnia narzędzia wspomagające projektowanie zł, Kurs Bezpieczeństwa Morskiego zł, w Zespole Szkół Nr 1 przeprowadzono kursy: AutoCad podstawowy zł, MS-6420 Fundamentals of Windos Server zł, Animacji Flash zł, tworzenia stron www zł, spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG zł, obsługa wózków widłowych zł, usługę edukacyjną egzamin ECDL CORE zł, rozdział Szkoły zawodowe specjalne (dotacja dla szkoły niepublicznej) plan wynosi zł, z czego zrealizowano wydatki zł, co stanowi 89,5% wykonania w tym: dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, w tym dotacje przekazano dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży, rozdział Inne formy kształcenia osobno nie wymienione -plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł, co stanowi 98,8% wykonania

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo