Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za 2012 rok Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2012 r. został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/126/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2012 r., w którym dochody zostały ustalone w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł, w tym dochody i wydatki związane z rea1izacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł Na dzień r. plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony o kwotę per saldo zł Zmiana planu dochodów nastąpiła w działach jak poniżej: I. Dochody własne dział 020 Leśnictwo zwiększenie o kwotę zł, czyli o 4,2%, dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę zł, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę zł, czyli o 10,7% (w tym: zwiększenie dochodów własnych majątkowych) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę zł, dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę zł, czyli o 1,7%, dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę zł, czyli o 284,1%, dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę per saldo zł, czyli o 72,6% (w tym: zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę zł a zmniejszenie o kwotę zł oraz zwiększenie dochodów własnych majątkowych o kwotę 990 zł), dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę zł, czyli o 22,1%

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę per saldo zł, czyli o 7,8%, (w tym: zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę zł a zmniejszenie o kwotę zł dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę zł, czyli o 111,9%, Łącznie plan dochodów własnych zwiększył się o kwotę per saldo zł, czyli o 16,9% (w tym: zwiększenie dochodów własnych bieżących o kwotę per saldo zł, w tym: zwiększenie o kwotę zł i zmniejszenie o zł i zwiększenia dochodów własnych majątkowych o kwotę zł). II. Udziały w podatkach i subwencje dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększyły się o kwotę zł w stosunku do planu na dzień r., czyli o 0,9%. dział 758 Rozliczenia różne, zmniejszyły się o kwotę zł (w tym: część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszyła się o kwotę zł w stosunku do planu na dzień r., czyli o 1,3%), czyli o 1,2%. III. Dotacje dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę zł, czyli o 80%, dział 600 Transport i łączność zwiększenie dotacji o kwotę per saldo zł, czyli o 22,6% (w tym: zwiększenie dotacji bieżących o kwotę zł, zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę zł i zmniejszenie dotacji majątkowych o kwotę zł), dział 710 Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 305 zł, czyli 0,1% dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę per saldo zł, czyli o 1,2%, (w tym: zwiększenie dotacji bieżących o kwotę zł i zmniejszenie dotacji bieżących o kwotę 7.284zł), dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę zł, czyli o 4,1%, dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę per saldo zł, czyli o 16,7% (w tym: zwiększenie dotacji bieżących o zł, a zmniejszenie o zł i zwiększenie dotacji majątkowych o zł i zmniejszenie o 701 zł), dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę zł, czyli o 24,9%, dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę zł, czyli o 8,5%, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę zł, czyli 38,9%, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę zł, czyli o 34,3% Łącznie plan dotacji wzrósł o kwotę per saldo zł, czyli o 10,2% (w tym: zwiększenie dotacji bieżących o kwotę zł i zmniejszenie dotacji bieżących o kwotę zł oraz zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę zł i zmniejszenie dotacji majątkowych o kwotę zł),

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz W wyniku powyższych zmian na dzień r. plan budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego po stronie dochodów wyniósł zł, a więc wzrósł o kwotę zł, czyli o 3,7%. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego za 2012 r. przedstawia poniższa tabela: w złotych Paragraf Rodzaj dochodu Plan na r. Wykonanie za 2012 r. % 4: Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Wpływy z opłat komunikacyjnych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Grzywny i inne kary pieniężne od ludności , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,8 oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,7 w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,8 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,9 w ramach budżetu środków europejskich 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,5 samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,0 zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,0 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,5 województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0 zadań bieżących 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów ,2 na dofinansowanie zadań bieżących 2920 Subwencja oświatowa , Subwencja wyrównawcza , Subwencja równoważąca , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , RAZEM ,5 Powyższa tabela uwzględnia dochód powiatu z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należny za miesiąc grudzień 2012 r., którego wpływ nastąpił w miesiącu styczniu 2013 r. (kwota zł) oraz zwroty (w miesiącu grudniu 2012r. i styczniu 2013 r.) niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2012 r. w łącznej kwocie ,47 zł Większe kwoty zwróconych dotacji to: dział 700, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 zwrot dotacji w wysokości 1.163,49 zł; dział 754, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 zwrot dotacji w wysokości zł; dział 801 rozdział Szkoły zawodowe 2007 zwrot dotacji w wysokości

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz ,72 zł; dział 801 rozdział Pozostała działalność 2007 zwrot dotacji w wysokości 6.994,46 zł; dział 803 rozdział Działalność dydaktyczna 2710 zwrot dotacji w wysokości ,74 zł; dział 851 rozdział Pozostała działalność 2310 zwrot dotacji w wysokości 102,12 zł; dział 852, rozdział Rodziny zastępcze 2130 zwrot dotacji w wysokości 3.531,23 zł; dział 852 rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie 2130 zwrot dotacji w wysokości 233,34zł; dział 853 rozdział Powiatowe urzędy pracy zwrot dotacji w wysokości 844,39 zł ( ,73 zł, ,66 zł); dział 853, rozdział Pozostała działalność zwrot dotacji w wysokości ,17 zł ( ,57 zł, ,60 zł). Z powyższej tabeli wynika, że dochody budżetu powiatu za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 104,5% w stosunku do planu na dzień r. Łączna kwota dochodów zrealizowanych w 2012 r. wynosi zł, natomiast plan dochodów budżetu powiatu na dzień r. wynosił zł Z powyższej tabeli wynika również, że dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zostały zrealizowane w prawie wszystkich źródłach dochodów, za wyjątkiem: Wpływy z opłat komunikacyjnych, który został wykonany w 93,7% plan został niewykonany przez Starostwo Powiatowe, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, który został wykonany w wysokości 99,5% planu; plan został niewykonany przez Dom Dziecka, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 85,7% tzn. do wysokości poniesionych wydatków; plan został niewykorzystany częściowo przez Starostwo Powiatowe na projekt pn. : Dobry zawód lepsza przyszłość, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. Poszerz swoje możliwości oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na projekt pn.: Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla najlepsi z najlepszych, II edycja, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 96,8% tzn. do wysokości poniesionych wydatków (realizacja-starostwo Powiatowe na projekt pn. System informacji o Funduszach Europejskich na lata ), Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane wysokości 90,9% tzn. do wysokości poniesionych wydatków; plan został niewykorzystany częściowo przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. Poszerz swoje możliwości oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na projekt pn.: Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla najlepsi z najlepszych, II edycja, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 88% plan został niewykorzystany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości 99,6% plan został niewykorzystany przez Starostwo Powiatowe, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego- zostały wykonane w wysokości 97,5% plan został niewykonany z powodu zmniejszenia ilości dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego (realizacja - Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zostały wykonane w wysokości 93% plan został niewykonany przez Zespół Szkół Nr 3,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 55% plan w całości nie został wykorzystany przez Powiatowy Zarząd Dróg na realizacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek- Bierawa i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykonane w wysokości 97,4% plan został niewykorzystany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, który nie został wykonany przez Powiatowy Zarząd Dróg (dotyczy projektów: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa) - dotacja wpływa po rozliczeniu projektu. Natomiast w wysokości wyższej od planowanej zrealizowano następujące źródła dochodów: Podatek dochodowy od osób fizycznych - dochód ten został wykonany w wysokości 105,4% w stosunku do planu (ostateczne rozliczenie w kwocie zł wpłynęło w dniu r.), Podatek dochodowy od osób prawnych dochód został wykonany w wysokości 113,4% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochód ten został wykonany w wysokości 101,9% w stosunku do Grzywny i inne kary pieniężne od ludności - dochód ten został wykonany w wysokości 114,4% w stosunku do Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - dochód ten został wykonany w wysokości 102,43% w stosunku do Wpływy z różnych opłat- dochód ten został wykonany w wysokości 101,7% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe z tytułu wydania dzienników budowy, kart wędkarskich i kosztów wezwań i windykacji) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochód ten został wykonany w wysokości 102,8% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń powiatowych, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, Zespół Szkół Nr 3 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, Zespół Szkół Komorno z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły), Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochód ten został wykonany w wysokości 296,8% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe z tytułu II raty ze sprzedaży nieruchomości dla firmy HURTOFARM w wysokości zł, sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu dla Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości zł), Wpływy z usług - dochód ten został wykonany w wysokości 105,8% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe z tytułu wypisów i wyrysów z posiadanej ewidencji geodezyjnej), Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód ten został wykonany w wysokości 204,3% w stosunku do planu (Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Specjalnych za sprzedaż złomu), pozostałe odsetki (dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym) - dochód ten został wykonany w wysokości 144,9% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Komorno, Powiatowy Zarząd Dróg), Wpływy z różnych dochodów - dochód ten został wykonany w wysokości 111,4% w stosunku do planu (Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespół Szkół 3, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Komorno, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Powiatowy Zarząd Dróg),

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochód ten został wykonany w wysokości 104,5% w stosunku do planu (Zespół Szkół Komorno Sokrates Comennius ) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dochód ten został wykonany w wysokości 118,2% w stosunku do planu (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Dochody własne Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w stosunku do ich wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej zostały zrealizowane jak poniżej: - wysokość planu na dzień r. wynosi zł (w tym: dochody własne bieżące w kwocie zł i dochody majątkowe w kwocie zł) natomiast wysokość wykonanych dochodów własnych w roku budżetowym wynosi zł (w tym: dochody własne bieżące w kwocie zł i dochody majątkowe w kwocie zł) i ich dynamika do planu na dzień r. wynosi 135,8%, natomiast do planu na dzień r. wynosi 119,1%. Na uwagę zasługuje też fakt, że zasada przyjęta przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w zakresie przeznaczania dochodów na wydatki dla jednostek organizacyjnych powiatu realizujących te dochody jest słuszna i podnosi efektywność pozyskiwania tych dochodów. Należy również podkreślić, że w wyniku starań Zarządu Powiatu zostały pozyskane dodatkowe środki dotacji w kwocie zł, w tym m.in.: - w rozdziale Drogi powiatowe kwota zł, (środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w tym: dotacja z Gminy Pawłowiczki zł przeznaczona na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1407 O Borzysławice-Pawłowiczki oraz dotacja z Gminy Bierawa zł na dofinansowanie zadania Budowa chodnika przy ul. Wieczorka w Starej Kuźni- droga powiatowa nr 1433 O, - w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota zł (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) przeznaczone na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w tym: na zadanie Remont drogi nr 1437 O Miejsce Odrzańskie granica woj.( ) kwota zł, na zadanie Remont drogi nr 2054 O ul. Łukaszewicza w Kędzierzynie-Koźlu ( ) kwota zł, na zadanie Remont drogi nr 1410 O Urbanowice DP nr 1409 O ( ) kwota zł, - w rozdziale Pozostała działalność kwota zł (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w tym dotacja z Gminy Reńska Wieś 3.000zł, dotacja z Gminy Cisek zł oraz dotacja z Gminy Bierawa zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, - w rozdziale Domy pomocy społecznej kwota zł (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań) na utrzymanie wymaganego standardu usług w domach pomocy społecznej, - w rozdziale Rodziny zastępcze kwota zł, (środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu oraz środki otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w tym kwota zł przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, kwota zł przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kwota zł na realizacje programu Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, - w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota zł (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) na realizację bieżących zadań w tym: kwota zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz kwota zł, na bieżące potrzeby finansowe,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota zł (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, - w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota zł, (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w tym dotacja z Gminy Pawłowiczki zł oraz dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, - w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota zł środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, - w rozdziale Pozostała działalność - kwota 500 zł, (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) na opłacenie ubezpieczenia dzieci romskich, - w rozdziale Pozostała działalność - kwota zł, (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) na organizację wycieczek dla dzieci romskich w celu poznania ciekawych miejsc w Polsce Razem Poznajemy Nasz Kraj oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich i na organizację pleneru malarskiego Integracyjne spotkanie artystyczne. WYDATKI Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za 2012r. przedstawia załącznik nr 2, z którego wynika, że zostały one wykonane w wysokości 96,3% w stosunku do planu rocznego, który wynosi zł, natomiast łączna kwota realizowanych wydatków wynosi zł Należy przy tym zaznaczyć, że w ramach dokonywanych wydatków budżetowych w roku 2012 w znacznej części, gdyż w 96,7% są to wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym ogółem poniesione nakłady na inwestycje i remonty wynoszą zł i stanowią one 5,1% ogółu wydatków. Ponadto w roku budżetowym zrealizowano rozchody budżetu w kwocie zł, które stanowiły spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie zł Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono na stronie 95. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia się następująco: 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie- Koźlu W roku budżetowym 2012 jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale Nadzór budowlany, gdzie plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki w kwocie zł, co stanowi 100% wykonania w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wynosi 250 zł, a zrealizowano wydatki 250 zł, co stanowi 100% w stosunku do wynagrodzenie pracowników plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do natomiast 10,4% ogółu wydatków w tym rozdziale, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do natomiast 57,4% ogółu wydatków w tym rozdziale, dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do materiały i wyposażenie plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: prenumerata pism zł, materiały biurowe zł, paliwo do samochodu służ-

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz bowego zł, środki czystości zł, zakup skanera niezbędnego do obsługi poczty droga elektroniczną 615 zł, zakup aparatu telefax -469 zł, zakup przystawki do biurka 812 zł, zakup szafki łazienkowej potrzebnej do przechowywania środków czystości 119 zł, zakup nawigacji z automapą niezbędną do prowadzenia zadań kontrolnych na terenie powiatu 560 zł, zakup kompletu opon do samochodu służbowego -536 zł, pozostałe zakupy - 10 zł, zakup energii plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: energia cieplna zł, energia elektryczna 705 zł, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków 367 zł, zakup usług remontowych plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: zakup usług zdrowotnych plan wynosi 245 zł, a zrealizowano wydatki 245 zł, co stanowi 100% w stosunku do zakup usług pozostałych plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: opłaty bankowe -2 zł, opłaty pocztowe zł, usługi komunalne -177 zł, usługi informatyczne zł, abonament za Serwis Budowlany zł, abonament za LEX zł, przegląd samochodu służbowego -835 zł, bieżąca konserwacja kopiarki 511 zł, aktualizacja programów komputerowych zł, koszty odprowadzenia ścieków zł, licencja programu antywirusowego zł, kserokopie map geodezyjnych 45 zł, pozostałe usługi zł, zakup usług dostępu do sieci Internet plan wynosi 894 zł, a zrealizowano wydatki 894 zł, co stanowi 100% w stosunku do opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do w tym: czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe zł, opłaty za garaż 774 zł, czynsz za pomieszczenia archiwum zł, podróże służbowe krajowe plan wynosi 125 zł, a zrealizowano wydatki 125 zł, co stanowi 100% w stosunku do różne opłaty i składki plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do odpis na ZFŚS plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do podatek od nieruchomości plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do szkolenia członków korpusu służby cywilnej plan wynosi zł, a zrealizowano wydatki zł, co stanowi 100% w stosunku do szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wynosi 378zł, a zrealizowano wydatki 378 zł, co stanowi 100% w stosunku do Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie planował na 2012 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, natomiast zrealizował je na łączną kwotę 821 zł, w tym: pozostałe odsetki - zrealizowano dochody w kwocie 812 zł, wpływy z różnych opłat - zrealizowano dochody w kwocie 9 zł Na dzień r. w Inspektoracie zatrudnionych było 8 pracowników na 6,13 etatach. 2. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu Realizacja wydatków budżetowych przez jednostkę w 2012 roku w rozdziale Starostwa powiatowe wyniosła zł, gdzie plan wyniósł zł, co stanowi 91,6% wykonania w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo