Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur"

Transkrypt

1 Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

2

3 Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of Many Cultures Fundacja Inna Przestrzeń Other Space Foundation ul. Nowy Świat 23/25 lok Warszawa Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone All rights to publication reserved Redakcja i korekta Editing and proofreading Marta Zdzieborska, Anna Tomaszewska Tłumaczenie Translation Ewa Talewska Koordynator artystyczny Artistic coordination Linas Domarackas Na okładce wykorzystano fragment pracy Stewarta Cogle a pod tytułem Kolumna Zygmunta, fot. Daria Zych. W miejscach, gdzie nie zaznaczono inaczej, autorami tekstów i zdjęć są sami artyści. Fragment of work Zygmunt Column by Stewart Cogle, photograph by Daria Zych used on the cover. The artists are authors of texts and pictures unless it is noted otherwise. Opracowanie graficzne Graphic design Konrad Ziędalski Skład i łamanie Typesetting and text makeup Konrad Ziędalski Druk i oprawa Print and binding Agencja Reklamowo-Wydawnicza Roband ISBN egzemplarz bezpłatny free of charge copy Wydanie pierwsze First edition Warszawa 2012 Warsaw 2012

4

5 Spis treści Table of contents Artyści biorący udział w projekcie Artists participating in project Adel Hayrapetyan malarstwo painting Armenia Armenia Alena Trafimava wzornictwo design Białoruś Belarus Anastazja Burak fotografia photography Białoruś Belarus Argiszti Aghadzanjan malarstwo painting Armenia Armenia Celalettin Kartal malarstwo painting Turcja Turkey César Puebla film film Meksyk Mexico Chang Bui malarstwo painting Wietnam Vietnam Oksana Bagriy malarstwo painting Ukraina Ukraine Ryan VanderLey malarstwo painting USA USA Siostry BUI Sisters BUI film/wideo-art film/video-art Polska/Francja/Wietnam Poland/France/Vietnam Sona Hay malarstwo painting Armenia Armenia Stewart Cogle malarstwo painting Wielka Brytania Great Britain Vahram Mkhitaryan fotografia photography Armenia Armenia

6

7 Szanowni Państwo, Album, który macie przed sobą jest kolejnym etapem pracy zespołu i redakcji Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur. Od 2006 roku na łamach portalu, w realizowanych przez nas publikacjach, filmach oraz podczas wydarzeń kulturalnych staramy się informować o różnorodnych przejawach wielokulturowości Warszawy. Prowadzimy również działania wspierające podmiotowość i profesjonalizację działań oraz integrację różnych środowisk mniejszości etnicznych, narodowych i środowisk cudzoziemców. W 2009 roku, w ramach projektu Warszawski Plener Wielokulturowy rozpoczęliśmy także działania wspierające artystów zajmujących się sztuką wizualną. W pierwszej edycji albumu Warszawa znalazły się prace 18 artystów, którzy za pomocą różnorodnych technik zaprezentowali swoje spojrzenie na stolicę miejsce, w którym mieszkają i tworzą, i z którym wiążą różne emocje i doświadczenia. Ich obserwacja jest tym bardziej cenna, iż jako osoby wywodzące się z wielu kultur i krajów, mogą spojrzeć na znaną nam przestrzeń z nowej perspektywy. Bogatsi o kilka kolejnych lat doświadczeń, postanowiliśmy rozwinąć nasz projekt, czego efektem jest Warszawska Pracownia Wielokulturowa i jej pierwsza odsłona album Warszawa II, w którym przedstawiamy Państwu prace i sylwetki 14 artystów, reprezentujących różne kultury, a związanych obecnie z Warszawą. W Warszawie artystom nie jest lekko zbyt mała liczba galerii, wysokie stawki za wynajem pracowni, zawrotne sumy na ubezpieczenie dla twórców i duża konkurencja sprawiają, że cudzoziemcom trudno odnaleźć się na tutejszym rynku sztuki. To wielka strata, gdyż wzbogacają oni artystyczne oblicze Warszawy, przełamują stereotypy, uwrażliwiają widzów na nowe wartości oraz pozwalają często z dystansu spojrzeć na stolicę, Polskę i nas samych. Różnorodność jest bogactwem sztuki. Chcielibyśmy, aby album ten stanowił dla artystów cudzoziemskich choć niewielkie wsparcie, a dla Państwa praktyczny przewodnik po sztuce, zachęcający do własnych poszukiwań. Do zobaczenia przy kolejnej edycji! Anna Tomaszewska i Marta Zdzieborska Koordynatorki Projektu 6

8 warszawska pracownia wielokulturowa Wielokulturowy projekt w Warszawie? Wielokulturowość stolicy na razie jest w niemowlęcym okresie rozwoju. Chcemy być podobni do światowych metropolii. Wśród niewielkiej grupy cudzoziemców, którzy swoje życie związali z Warszawą, dość trudno jednak spotkać artystów. A gdy próbuje się znaleźć konkretnych przedstawicieli, mało popularnych zawodów, to poszukiwania zaczynają przypominać śledztwo Sherlocka Holmesa. To tylko kolejny raz potwierdza, że obecnie w Polsce promocja sztuk wizualnych jest marginalna i nie prowadzi się polityki mającej przyciągnąć artystów mogących realizować się i rozwijać w naszym kraju. W Warszawie brakuje dzielnicy lub ulicy artystycznej. Tak bardzo pragniemy dorównać zachodnim metropoliom, a nie zauważyliśmy, że zostaliśmy w tyle na liście artystycznych miast, w tym wśród tych zza wschodniej granicy. Czy sztuka nie może utrzymywać się sama? Może! To się nazywa: sztuka komercyjna. Z wieloletnich obserwacji naszego wolnego rynku sztuki, mogę spokojnie stwierdzić, że sztuka komercyjna jest tylko odzwierciedleniem gustu masowego odbiorcy. Malarz, grafik, fotograf czy rzeźbiarz poszukujący ciekawych form i nowatorskich tematów w obecnych realiach ma trudną pracę musi nie tylko stworzyć dzieło, ale i przekonać publiczność, że jest ono warte uwagi. Jak wspierać takie osoby? Artyści potrzebują przestrzeni, aby móc rozwijać siebie i tym samym miasto, w którym żyją. Bez przestrzeni nie ma rozwoju. Pierwszym, małym wycinkiem tej przestrzeni jest album, który trzymają teraz Państwo w ręku. Zaprezentowane są w nim dzieła kilku tworzących w Warszawie artystów cudzoziemskich. Niech ta inicjatywa stanie się wstępem do szerszych działań na rzecz rozwoju artystycznego oblicza Warszawy. fot. Mira Rewers Linas Domarackas Koordynator artystyczny kontakt: tel.: linasdomarackas.com 7

9 Ladies and Gentlemen, The album which you have before you is the next stage of work carried out by the team and editorial team of Continent Warsaw Warsaw of Many Cultures. Since 2006 we have been trying to report on various aspects of multiculturalism in Warsaw through the website activity, our publications, films and cultural events. We also support actions promoting subjectivity and professionalization of activities as well as integration of different ethnic, national and foreign minorities. In 2009, we also started actions to support the artists involved in the visual arts as part of the project Multicultural Warsaw Plein-air. The first edition of the album Warsaw presented works of 18 artists who use various techniques to express their perspective on the city a place where they live and create and which involves variety of emotions and experiences. Their observation is especially precious because as people of many cultures and countries, they can look at the space known to us from a new perspective. Enriched with several years of experience, we decided to develop our project, resulting in Warsaw Multicultural Studio, and its first installment the album Warsaw II in which we present works and profiles of 14 artists representing different cultures, currently associated with Warsaw. It s not easy to be an artist in Warsaw too few art galleries, high prices for renting studios, staggering amounts of money on insurance for artists and a lot of competition make it difficult for foreigners to find their place on the local art market. This is a great loss because they enrich the artistic face of Warsaw, break stereotypes and sensitize viewers to new values and help us look at Warsaw, Poland and ourselves from a new point of view. Diversity is the wealth of art. We would like this album to be at least some support for foreign artists and for you a practical guide to arts encouraging to explore on your own. See you at the next edition! Anna Tomaszewska and Marta Zdzieborska Project Coordinators 8

10 warsaw multicultural studio A multicultural project in Warsaw? Multiculturalism here is very undeveloped. We want to be just like the world metropolises but it is not easy to meet artist among the small groups of foreigners who decided to live in Warsaw. What is more, you may begin to feel like Sherlock Holmes when you decide to search the actual representatives of specific rare occupations. It is just another proof that, at the moment, Poland does not attach great significance to promotion of visual arts and that it does not adhere to the policy of attracting artists who could fulfil themselves and develop in our country. Warsaw lacks an artistic district or street. We do want to be western metropolises equal so badly but we fail to notice that we lag behind on the list of artistic cities, including those which are situated behind our East border. Can t art support itself? It sure can! It s called commercial art. I have been observing our free market of art for many years and I can say that commercial art is the reflection of mass audience s taste. Whether it is a painter, graphic designer, photographer or a sculptor looking for interesting forms and innovative subjects in present reality their job is not easy as they must not only create a work but also persuade the audience that it is worth their attention. How do you choose such persons? Artists need space to be able to develop themselves as well as the city they live in. No space means no development. The first small bit of this space is the album which you are holding in your hands right now. It presents works of several foreign artists who create in Warsaw. Let s hope that this initiative becomes an introduction to further activities for the benefit of artistic development of Warsaw. photo by Mira Rewers Linas Domarackas Artistic Coordinator contact: tel.: linasdomarackas.com 9

11

12 Adel Hayrapetyan malarstwo painting fot. / photo by Zbyszek Kordys Armenia Armenia kontakt contact: tel Pracownia artystyczna ul. Bracka 18/21 Warszawa Urodziła się 15 listopada 1947 roku w Erewanie. W 1972 roku ukończyła studia na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W 1987 roku została członkiem Związku Artystów Plastyków Armenii. W roku 1988 otrzymała nagrodę dla najlepszego malarza roku oraz Nagrodę Grand Prix Związku Artystów Plastyków ZSRR. W 1989 roku Ministerstwo Kultury i Związek Artystów Plastyków Armenii przyznało jej tytuł najlepszej malarki roku. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Od 1993 roku mieszka i pracuje w Polsce. Obrazy Adel Hayrapetyan znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Erewanie, Muzeum Puszkina w Moskwie, a także w prywatnych kolekcjach m.in. Raisy Gorbaczowej, Prezydenta Republiki Armenii Roberta Kochariana, Anny Dymnej, Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich oraz Maryli Rodowicz. She was born on November 15, 1947 in Yerevan. In 1972 she graduated from Yerevan Academy of Fine Arts and joined the Association of Armenian Artists and Designers in In 1988 she received an award for the best painter of the year and Grand Prix award of the Association of USSR Artists and Designers. Adel was awarded the title of the best painter of the year by the Ministry of Culture and the Association of Armenian Artists and Designers in She presented her works at many individual and collective exhibitions in the country and abroad. Since 1993 she has lived and worked in Poland. Adel Hayrapetyan s paintings can be found in collections of the Museum of Modern Art in Yerevan, the Pushkin Museum in Moscow as well as in many private collections, i.a. of Raisa Gorbachova, the President of Armenia Robert Kocharyan, Anna Dymna, Elżbieta and Krzysztof Penderecki and Maryla Rodowicz. 11

13 Adel Hayrapetyan Pamięć 60 x 80 cm, akwaforta, technika mieszana, papier Memory 60 x 80 cm, etching, mixed technique on paper

14 Adel Hayrapetyan Pamięć 60 x 80 cm, akwaforta, technika mieszana, papier Memory 60 x 80 cm, etching, mixed technique on paper

15 Adel Hayrapetyan Pamięć 60 x 80 cm, akwaforta, technika mieszana, papier Memory 60 x 80 cm, etching, mixed technique on paper

16 Adel Hayrapetyan Pamięć 60 x 80 cm, akwaforta, technika mieszana, papier Memory 60 x 80 cm, etching, mixed technique on paper

17

18 fot. / photo by Aliona Kharuzhyk Alena Trafimava wzornictwo design Białoruś Belarus kontakt contact: Projektantka form użytkowych. Od 2002 do 2006 roku studiowała na Białoruskej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, a od 2006 do 2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł magistra. Brała udział w wystawach wzornictwa: Przetwory 5 i Przetwory 6 (2010/2011), Minsk Design Week (2011), Innovation Festival Vilnus (2011), 3rd International Design Festival w Łodzi (2009), Salone Satellite w Moskwie (2009), Tendence Lifestyle w Niemczech (2006). Od dwóch lat mieszka w Warszawie. A functional forms designer. Between 2002 and 2006 she studied at the Belarusian State Academy of Arts in Minsk and between 2006 and 2009 at Kraków Academy of Fine Arts where she received the master s degree. She took part in design exhibitions: Przetwory 5 and Przetwory 6 (2010/2011), Minsk Design Week (2011), Innovation Festival Vilnus (2011), 3rd International Design Festival in Łódź (2009), Salone Satellite in Moscow (2009), Tendence Lifestyle in Germany (2006). She has lived in Warsaw for two years. 17

19 Alena Trafimava Zabawka Smok Latający tektura Flying Dragon toy cardboard

20 Alena Trafimava Lampa plastik Lamp plastic

21 Alena Trafimava Podstawka dla maszynki do golenia ceramika Stand for razor ceramic

22 Alena Trafimava Modułowy system półek plastik, silikon, metal Modular system of shelves plastic, silicone, metal

23

24 fot. / photo by Grzegorz Osuch Anastazja Burak fotografia photography Białoruś Belarus kontakt contact: Urodziła się w Grodnie; ma 22 lata. W 2012 roku ukończyła Europejską Akademię Fotografii; wystawiała swoje prace w Centrum Kultury ArtBem. Jej pierwszy kontakt z fotografią to wyjazd do Niemiec w 2007 roku. Później zaczęła eksperymentować z fotografią analogową. Pod koniec szkoły średniej była pewna, że będzie studiowała na Białorusi wzornictwo, ale dzięki pomysłowi ojca przyjechała do Warszawy. W fotografii ceni najbardziej reportaż i stare techniki fotograficzne. Zajmuje się też fotografią ślubną. Lubi także malować. W stolicy mieszka od dwóch lat. She was born in Grodno; she is 22 years old. In 2012 she graduated from the European Academy of Photography; she presented her works at the Culture Center ArtBem. Her first contact with photography was the trip to Germany in Later she began to experiment with analog photography. At the end of high school she knew she would study design in Belarus, however thanks to her father s idea she came to Warsaw. What she likes most about photography are documentaries and old photographic techniques. She is also interested in wedding photography and she enjoys painting. She has lived in Warsaw for two years. 23

25 Anastazja Burak Między fotografią a obrazem Zdjęcia wykonane w starych technikach fotograficznych: gumoil i cyjanotypii, na papierze akwarelowym. Between picture and photography Pictures taken with the use of old photographic techniques such as gumoil and cyanotype on watercolor paper.

26 Anastazja Burak Między fotografią a obrazem Between picture and photography

27 Anastazja Burak Między fotografią a obrazem Between picture and photography

28 Anastazja Burak Między fotografią a obrazem Between picture and photography

29

30 fot. / photo by Gabi Andrychowicz Argiszti Aghadzanjan malarstwo painting Armenia Armenia kontakt contact: Gabi Andrychowicz Urodzony w 1970 roku w Erewanie. W 1990 roku otrzymał dyplom ze specjalizacją scenograficzną na Republikańskiej Uczelni Artystycznej im. P. Terlemeza. W latach pracował w Teatrze Eksperymentalnym w Erewanie jako scenograf. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki głównie scenografią, malarstwem, rysunkiem, fotografią, rzeźbą, aranżacją wnętrz i body-paintingiem. Jego prace znajdują się w kolekcjach w Armenii, Polsce, wielu krajach europejskich, a także w USA i Chinach. Miał kilka wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkunastu ekspozycjach zbiorowych. Temat jego prac to historia cywilizacji, magia poczętego życia, kobieta, mity i baśnie. W swoich pracach łączy różne techniki malarskie, akryl i temperę z tuszem i ołówkiem. Surrealizm miesza się u niego z symbolizmem. W całość wplecione są motywy religijne zaczerpnięte z bizantyjskiego kręgu kulturowego, do których nawiązuje sztuka ormiańska. He was born in 1970 in Yerevan. In 1990 he received a diploma of P. Terlemez Republican Academy of Arts in the specialization of stage design. Between 1990 and 1992 he was working as a stage designer in the Fringe Theatre in Yerevan. He is interested in many different art disciplines, mainly: stage design, painting, drawing, photography, sculpture, interior design and body-painting. His collections of works are displayed in Armenia, Poland, many European countries as well as in Russia, the United States of America and China. He had several individual exhibitions and took part in over a dozen of collective exhibitions. The themes of his works include the history of civilization, magic of conceived life, a woman, myths and fairy tales. In his works Argo combines various painting techniques, acrylic and tempera with ink and pencil. Surrealism is mixed up with symbolism. Religious motifs taken from Byzantine cultural circle, which Armenian art refers to, are intertwined into the whole. tekst / text by: Gabi Andrychowicz 29

31 fot. / photo by Gabi Andrychowicz Argiszti Aghadzanjan Błękitny akt 100 x 70 cm, akryl Blue act 100 x 70 cm, acrylic

32 fot. / photo by Cai Caslavinieri Argiszti Aghadzanjan Klaun 50 x 90 cm, olej na płótnie Clown 50 x 90 cm, olej na płótnie

33 fot. / photo by Cai Caslavinieri Argiszti Aghadzanjan Utrata dziewictwa 35 x 40 cm, papier, grafika, technika mieszana The loss of virginity 61 x 50 cm, paper, graphics, mixed media

34 fot. / photo by Cai Caslavinieri Argiszti Aghadzanjan Twarze 40 x 100 cm, papier, grafika, technika mieszana Faces 40 x 100 cm, paper, graphics, mixed media

35

36 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal malarstwo painting Turcja Turkey kontakt contact: tel Urodził się w 1964 roku w Ankarze. Studiował zarządzanie na tamtejszym Gazi University. Jest obywatelem Polski i od jedenastu lat mieszka w Warszawie. Na co dzień zajmuje się handlem międzynarodowym. Maluje i pisze książki; zna wiele języków obcych. W zeszłym roku wydał w Turcji swoją pierwszą książkę pt. Uczciwe Wyznanie. Celalettin swój malarski świat kreuje śmiało i bez ograniczeń. W jego pracach odbiorca przenosi się w świat dekoracyjności, egzotyki, drapieżności, czasem naiwności. Jego kompozycje są proste lub skomplikowane, ale zawsze pełne energii koloru i deformacji. Najczęstszym tematem malarskich wizji są kobiety i koty. Calalettin was born in 1964 in Ankara. He studied management at the Gazi University. He is a Polish citizen and has lived in Warsaw for eleven years. On a daily basis he works in international trade but he also paints, writes books and knows many foreign languages. Last year he published in Turkey his first book Truthful Confession. The world of painting he creates is daring and limitless. His works transfer the audience in a world of decorativeness, exoticism, rapacity and sometimes naivety. His compositions, simple or complex, are always full of colour energy and deformation. The most common subject of his painting visions are women and cats. tekst / text by: Edyta Dzierż 35

37 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal Balijski kot 90 x 65 cm, olej, akryl Balinese cat 90 x 65 cm, oil, acrylic

38 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal Zjedz mnie 100 x 70 cm, olej, akryl Eat me 100 x 70 cm, oil, acrylic

39 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal Kobieta z ognia 100 x 80 cm, olej, akryl Fire woman 100 x 80 cm, oil, acrylic

40 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal Mój świat, moje życie 100 x 80 cm, olej My world my life 100 x 80 cm, oil

41

42 fot. / photo by Krzysztof Gołębiowski César Puebla film film Meksyk Mexico kontakt contact: barriovarsovia.blogspot.com Urodził się w 1974 roku w Meksyku. Zdobył tytuł licencjata z informatyki na Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey oraz magistra na kierunku Integral Communication na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Pracował w wielu agencjach reklamowych w Meksyku, Hiszpanii i Polsce. Obecnie jest dyrektorem artystycznym w agencji EURO RSCG w Warszawie. Od przyjazdu do Polski w 2004 roku, tworzył projekty oparte na filmach krótkometrażowych, które zostały pokazane na międzynarodowych imprezach, takich jak Sopot Film Festival w Polsce, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Guadalajarze (Meksyk) oraz w telewizji na meksykańskim kanale Channel 22. W 2006 roku Cesar stworzył duet didżejski Plastilina, grający latynoamerykańską muzykę alternatywną. Duet miał okazję wystąpić w różnych klubach oraz innych miejscach w Polsce. He was born in 1974 in Ciudad de Mexico. He did his Bachelor s degree in Communication Sciences at the Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de Mexico and post graduate studies in Integral Communication at the Universidad Complutense de Madrid, Spain. He has worked in the Creative Department in various advertising agencies in Mexico, Spain and Poland. Currently serves as Director of Art at the agency EURO RSCG Warsaw. Since coming to Poland in 2004, he has also made short film projects that have been presented at international festivals like the Sopot Film Festival in Poland, The International Film Festival in Guadalajara, Mexico and on television on Channel 22 in Mexico as well. In 2006 he had created the project Plastilina: a duo of DJ s that shows the Latin American alternative music. Plastilina has been performing in different clubs and venues in Poland. 41

43 César Puebla Chamuco (na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka) czas trwania: 6:58 minut zdjęcia: Tomas Morales występuje: Maria Klejdysz Chamuco (based on a Slawomir Mrozek short story) duration: 6:58 min director of photography: Tomas Morales starring: Maria Klejdysz

44 César Puebla Chamuco (na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka) czas trwania: 6:58 minut zdjęcia: Tomas Morales występuje: Przemysław Wasilkowski Chamuco (based on a Slawomir Mrozek short story) duration: 6:58 min director of photography: Tomas Morales starring: Przemysław Wasilkowski

45 César Puebla S.O.S. czas trwania: 5 minut zdjęcia: Łukasz Starek występuje: Grzegorz Gadziomski S.O.S. duration: 5 min director of photography: Łukasz Starek starring: Grzegorz Gadziomski

46 César Puebla Trago Amargo (Gorzki łyk) czas trwania: 8 minut zdjęcia: Yuriria Montero występuje: Grzegorz Gadziomski Trago Amargo (Bitter Swallow) duration: 8 min director of photography: Yuriria Montero starring: Grzegorz Gadziomski

47

48 fot. / photo by Karolina Majewska Chang Bui malarstwo painting Wietnam Vietnam kontakt contact: czanek.tumblr.com Studiuje na ASP w Warszawie. Kilka lat temu w mieszkaniu znajomego fotografa zobaczyła obraz, który wywarł na niej tak duże wrażenie, iż zdecydowała się poznać jego autora. Okazało się, że jest nim Mieczysław Knut, który uczy malarstwa i prowadzi zajęcia przygotowawcze do egzaminu na ASP. Późniejsze spotkanie z nim zmieniło jej życie, choć realizacja marzenia o studiach kosztowała ją jeszcze wiele pracy. Chang mieszka w Warszawie od 20 lat. A student of Warsaw Academy of Fine Arts. A few years ago she noticed a painting in an apartment of her photographer friend. She was so impressed that she decided to meet its author who turned out to be Mieczysław Knut. He teaches painting and runs preparatory classes for the entrance exams at the Academy of Fine Arts. Meeting him later changed her life although it cost her much to realize her dreams about studying. She has lived in Warsaw for 20 years. 47

49 fot. / photo by Paweł Krawczyk Chang Bui Bez tytułu 20 x 30 cm, ecolina na papierze No title 20 x 30 cm, ecoline on paper

50 fot. / photo by Paweł Krawczyk Chang Bui Bez tytułu 20 x 30 cm, ecolina na papierze No title 20 x 30 cm, ecoline on paper

51 fot. / photo by Paweł Krawczyk Chang Bui Bez tytułu 20 x 30 cm, ecolina na papierze No title 20 x 30 cm, ecoline on paper

52 fot. / photo by Paweł Krawczyk Chang Bui Bez tytułu 20 x 30 cm, ecolina na papierze No title 20 x 30 cm, ecoline on paper

53

54 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy (Bahrij) malarstwo painting Ukraina Ukraine kontakt contact: Urodziła się w 1985 w Kijowie na Ukrainie. W 2006 r. ukończyła Państwową Akademię Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie, uzyskując licencjat w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. W 2007 r. otrzymała stypendium polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Gaude Polonia ), które odbyła w ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi na kierunku grafika warsztatowa litografia, pod kierownictwem prof. hab. Marka Saka. Od 2010 r. jest studentką Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie na kierunku grafika warsztatowa w pracowni prof. Ryszarda Osadczego. Studiowała też malarstwo w pracowni prof. Antoniego Fałata. Obecnie studiuje na ASP w Warszawie, w pracowni grafiki warsztatowej prof. Piotra Smolnickiego. W 1999 r. artystka została laureatką i stypendystką w ramach ukraińskiego konkursu Nowe imiona Ukrainy. W 2010 reprezentowała Polskę na 2. Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Rzeźby Mediterranean 2010 w Splicie w Chorwacji. Pokazywała swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą. tekst / text by: Paweł Leszczyński She was born in Kiev (Ukraine) in In 2006 she graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture in Kiev and received a bachelor s degree in conservation of works of art. In 2007 she was granted a scholarship of the Polish Ministry of Culture and National Heritage (the Gaude Polonia programme) which allowed her to take part in a workshop lithography course at Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź under the tutelage of Marek Sak, PhD. Since 2010 she has been studying graphic techniques workshop under the tutelage of prof. Ryszard Osadczy at the European Academy of Arts in Warsaw. She also studied painting at the studio of Antoni Fałat, PhD. She is currently studying at Warsaw Academy of Fine Arts in the workshop graphics studio of Piotr Smolnicki, PhD. In 1999 she was a winner and scholarship holder of the Ukrainian contest New Names of Ukraine. In 2010 she represented Poland at the 2nd International Biennial of Painters and Sculptors Mediterranean 2010 in Split (Croatia). She presented her works at many exhibitions in the country and abroad. 53

55 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy Zbrodnia 92 x 65 cm, płótno, olej Felony 92 x 65 cm, canvas, oil

56 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy Dwójka 50 x 62 cm, karton, olej Double 50 x 62 cm, cardboard, oil

57 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy Ellada 44 x 55 cm, papier, akwaforta, akwatinta Ellada 44 x 55 cm, papier, paper, etching

58 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy Imię 70 x 55 cm, płótno, olej Name 70 x 55 cm, canvas, oil

59

60 Ryan VanderLey malarstwo painting USA USA kontakt contact: ryanvanderley.com Ryan Vanderley jest artystą i nauczycielem sztuki z Memphis w stanie Tennessee. Studiował malarstwo w Kendall College of Art and Design (licencjat) oraz otrzymał tytuł magistra na University of Memphis. Vanderley jest artystą konceptualnym, który posługuje się malarstwem jako medium służącym do zaangażowania zarówno siebie, jak i odbiorców. Jego prace pokazywane były w muzeach i galeriach w USA i Europie; wiele dzieł znajduje się w prywatnych lub publicznych kolekcjach. Ostatnio Ryan przeprowadził się do Polski, gdzie poszukuje nowego punktu widzenia na postkomunistyczne przemiany kulturowe. W tym roku przygotowuje się do trzech wystaw prac będących odzwierciedleniem idei i doświadczeń, jakie zdążył zgromadzić podczas dwuletniego pobytu w Warszawie. Jego kolejne dzieła oglądać będzie można w sierpniu 2012 w Galerii Lufcik. Ryan Vanderley is an artist and art instructor from Memphis Tennessee. He studied Painting at Kendall College of Art and Design (bfa), and has finished his graduate degree at the University of Memphis (mfa). Vanderley is a conceptual artist who uses painting as his medium to engage himself as well as his audience. His work has been exhibited in museums and galleries across America and in Europe and is part of many interesting private and public collections. Recently his research has brought him to Poland, where he s gaining some unique perspectives about the cultural changes after communism. This year he is preparing for 3 exhibitions that will demonstrate some of these fluctuating ideas, and experiences, since starting his research, in Warsaw 2 years ago. His next show, will be on display at Gallery Lufcik in August tekst / text by: Ted, The Blogging shoemaker, Nowy Jork 59

61 fot. / photo by Kimberly Johnson Ryan VanderLey Głośny arogancki wiersz Cassiusa 198 x 240 cm, olej na płótnie Cassius Loud Arrogant Poem 198 x 240 cm, oil on canvas

62 Ryan VanderLey Dyrygent i dym 223 x 300 cm, olej na płótnie Conductor and smoke 223 x 300 cm, oil on canvas

63 fot. / photo by Kimberly Johnson Ryan VanderLey Głupiutka Sally osiągnęła oświecenie 198 x 240 cm, olej na płótnie Silly Sally Found Enlightenment 198 x 240 cm, oil on canvas

64 Ryan VanderLey Matka Cię nienawidzi i chce, żebym Cię zabił 240 x 280 cm, olej na płótnie Mother Hates You and She Wants Me to Kill You 240 x 280 cm, oil on canvas

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP MIMICRYMIMIKRA MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna www.siriusartscentre.ie The Sirius

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

A NON EXISTENT OBJECT

A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT June 2015 Gallery 42 Šantićeva bb Cetinje Montenegro A NON EXISTENT OBJECT Works from the Narrative Photography Studio Faculty of Media Arts at the Academy

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. General information

Informacja ogólna. General information SOCIAL ART Informacja ogólna Social Art jest trzydniowym wydarzeniem społeczno-kulturalnym (7-9 czerwca 2013), w czasie którego zostaną zaprezentowane w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty filmy, reklamy oraz

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Sztuka z Kaszubskiej Drogi

Sztuka z Kaszubskiej Drogi LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA (KASHUBIAN ROAD) LOCAL ACTION GROUP Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł 1 Tegoroczny, ósmy plener malarski był wyjątkowy chociażby ze względu na zmianę miejsca zakwaterowania uczestników i wystawy plenerowej. Dotychczasowe lokum ośrodek wypoczynkowy w Piskorach zastąpiło Szkolne

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire"

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference Around the Fire KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire" SZKŁO / 5 prelegentów GLASS/ 5 speakers 1. Sebastian Pietkiewicz (PL) PL / Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2001 obronił

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja: III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego III Thematic collection of the Modessqe 1st International Painting Contest winning paintings, subject: PERFECTIONISTS

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW Autorami projektu Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo