PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE"

Transkrypt

1 PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE THE DESIGN, CONSTRUCTION, DELIVERY AND INSTALLATION OF THE PIPE ORGAN FACADE FOR THE NATIONAL FORUM OF MUSIC IN WROCLAW, POLAND 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Forum Muzyki (NFM) obejmująca swym zakresem wykonanie: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): organy muzyczne Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Instrumenty muzyczne i ich części 1. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT The subject of the contract is the delivery to the National Forum of Music (NFM) of the following: Name and code according to the Common Procurement Vocabulary (CPV): the organ Design services other than for construction work Musical instruments and their parts I Zamówienie będzie obejmowało instalację fasady organów wraz z szafą organową: wszystkie widoczne części instrumentu wraz z piszczałkami prospektu, bez stołów gry. Zamawiający planuje w dalszych etapach wykorzystanie fasady zrealizowanej w ramach tego zamówienia jako elementu kompletnego instrumentu (organów) Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. I The contract will include installation of the organ façade including the organ case: all the visible parts of the instrument including the front pipes but with the exception of the consoles this all as a part of instrument in the main Hall in National Forum of Music in Wrocław. INSTALACJA FASADY WRAZ Z SZAFĄ ORGANOWĄ 1) koncepcja projektu fasady instrumentu wraz z szafą organową 2) projekt konstrukcyjny fasady instrumentu wraz z szafą organową 3) budowa i dostawa fasady instrumentu wraz z szafą organową 4) montaż fasady instrumentu wraz z szafą organową 5) koncepcja ogólna kompletnego instrumentu (organów piszczałkowych) - założenia i wytyczne INSTALLATION OF THE FAÇADE INCLUDING THE ORGAN CASE 1) design concept of the façade together with the organ case 2) structural design of the façade together with the organ case 3) construction and delivery of the façade together with the organ case 4) installation of the façade together with the organ case 5) general concept of the whole instrument (pipe organ) the main assumptions and guidelines II Termin realizacji zamówienia: Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia r. II The term of the contract: Stage I: The completion date of the contract is fixed at r. III Wymagania Zamawiającego: 1. Wymagania ogólne: Fasada organów piszczałkowych stanowić będzie integralny element wnętrza oraz akustyki głównej Sali koncertowej NFM. Usytuowana będzie w centralnym punkcie estrady głównej Sali koncertowej NFM.

2 Konieczne jest dostosowanie projektu fasady instrumentu do wymiarów wnętrza, jego projektu oraz wystroju jak również warunków akustycznych Sali koncertowej NFM. W szczególności: a) Wymiarów głównej Sali koncertowej NFM zgodnie ze zdjęciami, stanowiącymi Załącznik nr 1a, 1b i 1c do opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z rzutem i przekrojem głównej Sali koncertowej NFM, stanowiącymi Załącznik nr 2a i 2b do opisu przedmiotu zamówienia b) Wymiary fasady instrumentu: wysokość około m, szerokość około 8 10 m i głębokość około 5 m c) Fasada instrumentu powinna być wykonana z najwyższej jakości materiałów: prospekt otwarty z cynku wysokiej jakości, polerowany i lakierowany zewnętrznie bezbarwnym lakierem odpornym na UV, konstrukcja Organów ze świerku sezonowanego, nielakierowana, masyw drewniany, panele zewnętrzne z drewna barwione i lakierowane lakierem odpornym na UV. d) Konstrukcja fasady instrumentu uwzględniająca swobodny dostęp do piszczałek w trakcie strojenia, jak również optymalną stabilność stroju e) Umieszczenie fasady instrumentu w sposób umożliwiający podłączenie instalacji instrumentu do istniejącego systemu instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej f) Zaprojektowanie i zainstalowanie fasady instrumentu, w sposób uwzgledniający istniejący system ruchomych paneli akustycznych oraz urządzeń związanych z ruchomym systemem kinotechniki zgodnie z rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 3 opisu przedmiotu zamówienia III Requirements of the Purchaser General requirements The pipe organ façade will form an integral part of the interior and the acoustic of the main concert hall. It will be situated in the central point of the stage of the NFM main concert hall. It is necessary to adapt the design of the façade to the dimensions of the interior, the design and decor as well as the acoustic conditions of the hall. In particular: a) Dimensions according to photographs of the main concert hall, attached as Appendix 1a, 1b and 1c to the description of the subject of the contract and in accordance with the plan and cross-section of the hall, which constitutes Appendix 2a and 2b to the description of the subject of the contract b) Dimensions of the façade : a height of about m, width of about 8-10 m and depth of about 5 m c) The facade of the instrument should be made from the highest quality materials: opened prospect made of the high quality zinc, prospectus should be polished and painted externally with toneless UV resistant varnish, construction of the prospect should be constructed of the seasoned spruce, unpainted; wooden massif of the instrument with the wooden exterior panels - painted with the UV resistant colored varnish. d) Placing of the instrument to ensure free access to the pipes during tuning, as well as optimal tuning stability e) Placing of the façade in a manner that allows the installation of the instrument to connect to the existing electric system and ventilation f) Design and installation of the façade in a way that respects the existing system of mobile acoustic canopies and equipment related to moving cinematographic system according to the drawing attached as Appendix 3 to the description of the subject of the contract 2. Gwarancja: Zamawiający wymaga gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres nie mniej niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Warranty: The Purchaser requires a warranty for a period of not less than 10 years, but the duration begins at the moment of defect-free reception protocol of the agreement.

3 Załączniki: Załącznik nr 1a zdjęcie Sali koncertowej NFM Załącznik nr 1b zdjęcie Sali koncertowej NFM Załącznik nr 1c zdjęcie Sali koncertowej NFM Załącznik nr 2a rzut Sali koncertowej NFM Załącznik nr 2b przekrój Sali koncertowej NFM Załącznik nr 3 - rysunek kino Attachments: : Appendix 1a - photograph of the concert hall Appendix 1b - photograph of the concert hall Appendix 1c - photograph of the concert hall Appendix 2a - plan of the concert hall Appendix 2b - cross-section of the concert hall Appendix 3 drawing cinema 2. KRYTERIA, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 1.1. Cena waga 85% 1.2. Termin realizacji waga 10% 1.3. Gwarancja waga 5% 2. Opis sposobu oceniania oferty: I kryterium Cena oferta o najniższej Cenie za realizację całości przedmiotu otrzyma 85 punktów, a pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona wg wzoru: Wc = (Cmin / Cb) x 85, gdzie: Wc wartość punktowa w kryterium Cena Cmin najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych Cb cena oferty badanej II kryterium Termin realizacji ilość punktów zostanie przyznana odpowiednio do ilości tygodni, w których zostanie zrealizowane zamówienie przed wskazaną przez Zamawiającego datą ostateczną: 1 tydzień wcześniej 3 pkt 2 tygodnie wcześniej 7pkt wcześniej niż 2 tygodnie 10 pkt oferta zawierająca krótszy termin realizacji w stosunku do minimalnego terminu określonego w specyfikacji usług Złączniku nr 1 do SIWZ za każdy kolejny tydzień wcześniejszej realizacji, otrzyma wyżej wskazaną liczbę punktów, nie więcej jednak niż 10 pkt łącznie w kryterium Termin realizacji. III kryterium Gwarancja oferta zawierająca przedłużoną gwarancję w stosunku do minimalnych wymagań określonych w specyfikacji usług Złączniku nr 1 do SIWZ otrzyma za każdy kolejny rok ponad gwarancję podstawową - po 1 pkt, nie więcej jednak niż 5 pkt łącznie w kryterium gwarancja. 3. Za najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w powyższych kryteriach. Zamawiający przyjmuję, że 1 pkt = 1 % 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako

4 najkorzystniejsza, tj. uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp) - w odniesieniu do każdego z zadań odrębnie. 2. CRITERIA, THEIR MEANING AND THE METHOD OF EVALUATION OF OFFERS 1. Offers will be evaluated according to the following criteria: 1.1. Price up to 85% of the score 1.2. The term of the realization - up to 10% of the score 1.3. Warranty up to 5% of the score 2. Description of the method of assessment of the offer : I criterion "Price" - the tender with the lowest price for the realization of the whole subject will receive 85 points, and the remaining tenders will be awarded proportionally smaller number of points, approximated to two decimal places, calculated according to the formula: Wc = (Cmin / Cb) x 85, wherein: Wc - point value in the Price criterion Cmin - the lowest price among the not rejected offers Cb - the price of the studied offer II criterion "The term of the realization" - the number of points will be awarded according to the number of weeks in advance during which the order will be executed before the final date set by the Purchaser: One week earlier 3 point Two weeks earlier 7 points more than two weeks earlier - 10 points the offer includes a shorter time limit for completion in relation to the minimum period specified in the specification of services - Appendix 1 to the description of the subject of the contract, for each subsequent week of the earlier implementation of the facade will receive the number of points indicated above, but not more than 10 points in total in the term of realization criterion. III criterion "Warranty" an offer with an extended warranty with respect to the minimum requirements set out in the specification of services - Appendix 1 to the description of the subject of the contract, will receive for each subsequent year above the basic warranty - 1 point, but not more than 5 points in total in the warranty criterion. 3. The best among the bids which were not rejected will be considered the bid with the highest score for all of the above criteria. The Purchaser assumes that 1 point = 1% 4. The Purchaser will award the contract to the Contractor whose bid meets all the requirements set out in the Public Procurement Act and in the Terms of Reference and was rated as the best, i.e. received the highest number of points on the basis of the adopted evaluation criteria (Art. 91 paragraph. 1 of the PPA) - for each task separately. 3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11) ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy Pzp). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

5 2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca musi posiadać uprawnienia wymagane do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykażą się wykonaniem z należytą starannością co najmniej jednego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, obejmującego swym zakresem realizację projektu obejmującego zaprojektowanie fasady organów piszczałkowych oraz jej budowę i dostawę jak również zaprojektowanie, budowę oraz dostawę organów piszczałkowych do Sali Koncertowej, przy czym całkowita wartość realizacji zamówienia stanowić będzie wartość nie mniejszą niż równowartość ,00 EURO brutto. 4. Dysponują potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Dysponują co najmniej piętnastoma osobami w zawodzie budowniczego organów z doświadczeniem minimum 3 - letnim, w tym co najmniej trzema osobami w zawodzie budowniczego organów z kwalifikacjami mistrzowskimi, posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie organmistrza. 6. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ,00 euro. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS, AND DESCRIPTION OF THE EVALUATION OF FULFILLING THE CONDITIONS By "Contractor" means a natural person, legal person or other entity without legal personality, who applies for the public procurement, submitted an offer or entered into an agreement on public procurement (Art. 2 pt. 11) of the PPA. Contractors may jointly apply for public procurement (eg. A partnership, syndicate) - Art. 23 Public Procurement ACT. In this case, the Contractor are jointly and severally liable for implementation of the contract (Art. 141 of the PPA). To participate in the proceeding, may apply contractors which: 1. Meet the conditions for participation in the proceedings in accordance to the art of the PPA. 2. In terms of being entitled to perform specific activities or actions Contractor must have the authority required to perform the contract: The purchaser does not impose specific requirements for compliance to this condition. The contractor will meet this condition by submitting a statement about fulfilling conditions for participation in the proceedings in accordance with art of the PPA. 3. May prove that in the last three years realized at least 1 organ project in the Concert Hall (preapare, design, fasade, build of the whole instrument and delivery it) with the value not less than 1 million EURO gross. 4. Technical potential: The Purchaser does not set specific requirements for compliance with this condition. The contractor will meet this requirement by submitting a statement about fulfilling conditions for participation in the proceedings in accordance with art of the PPA.

6 5. Team able to execute a contract: at least fifteen persons of the profession of organ builder, including at least three people of the profession of organ builder with master qualifications. 6. Terms of economic and financial situation: have the insurance policy, in case of lack of the insurance policy any other document confirming that the contractor is insured in business activity for an amount not less than ,00 euros. Method for evaluating fulfillment of the conditions of participate in the proceedings: For confirmation of compliance with the abovementioned conditions, Contractor joining offer statement and the documents referred to in Chapter VIII. Evaluation of meeting the required conditions shall be made according to the format: is fulfilling - is not fulfilling based on information contained in the documents and statements submitted by the Contractor. The contents of attached documents must show clearly that w / in terms of the Contractor met. 4. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, do oferty Wykonawcy dołączą następujące dokumenty: - w formie oryginału: 1. oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ) 3. wykaz usług - w zakresie warunku udziału określonego w VII pkt 3 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył: zgodnie ze Specyfikacją usług, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz usług należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w treści załącznika nr 6 do SIWZ. Do wykazu wykonanych lub wykonywanych usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tzn. poświadczenia, które powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. wykaz osób - w zakresie warunku udziału określonego w VII pkt 5 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył: zgodnie ze Specyfikacją usług, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz osób należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w treści załącznika nr 7 do SIWZ. - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ,00 euro. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.). 7. W zakresie warunku udziału określonego w VII pkt. 1, 2, 4 SIWZ Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w pkt 3, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 4. STATEMENTS AND DOCUMENTS NECESSARY IN THE PROCEEDINGS.

7 The Contractor will attach the following documents, proving the fulfillment of conditions for participation in the tender procedure: In the original: 1. Statement according to the Art. 22 paragraph. 1 of the PPA - (Appendix No. 3). 2. The entities list of to the same capital group or a statement that Contractor do not belong to the capital group (according to the formula in Appendix No 5). 3. The experiences list -according to the VII.3 of specification and the formula in Appendix No The list of the staff involved to this tender according to the obligations in VII.5 and according to the formula in Appendix No. 7. In the original or form of copies certified by the contractor "as a true" 5. The official registration document from the relevant register or current certificate of entry in the business register, if separate regulations require an entry in the register or register of business activity, dated not earlier than six months before the deadline for submission of offers. 6. The insurance policy, in case of lack of the insurance policy any other document confirming that the contractor is insured in business activity for an amount not less than ,00 EURO. 7. As regards the condition set in VII, points 1, 2, 4 the Contractor shall submit a statement of compliance with conditions, referred to in Art. 22 paragraph. 1 of the Public Procurement Law Act. The fulfillment of this condition shall be made on the principle fulfill /not fulfill 5. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa rozdziale VIII pkt 5 (aktualny odpis z właściwego rejestru) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. CONTRACTORS WITH HEADQUARTERS OR PLACE OF RESIDENCE OUTSIDE THE REPUBLIC OF POLISH

8 1. If the Contractor has its seat or place of residence outside Polish territory, instead of the document referred to Chapter VIII, Section 5 above (a current copy of the register) - a document or documents from the country in which he has his habitual residence, confirming that company is not in a liquidation or bankruptcy process and has not been prohibited from competing for public contracts. 2. The document referred to in paragraph 1 above, it should be dated no earlier than 6 months before the deadline for submission of tenders. 3. If in the Country where the contractor have a seat or a place of residence the documents from the paragraph 1 above are not issued, document shall be replaced by a statement made before: a notary, a competent judicial or administrative in the country where the Contractor has its seat or place of residence. 4. Documents written in a foreign language must be submitted together with their translation into Polish. 6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości o wartości 5 000,00 euro lub równowartości tej kwoty w PLN obliczonej w oparciu o kurs EURO ogłoszony w Tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia Nr 129/A/NBP/2015 z dnia Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdził, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz znak postępowania nadany przez Zamawiającego tj. ZP/PN/16/2015/NFM Projekt, budowa, dostawa i montaż fasady organów piszczałkowych dla narodowego forum muzyki we Wrocławiu, w Polsce 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 7. Gwarancję i poręczenia należy wystawić na: Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław. 8. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław. 9. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wnikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do

9 wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym brzmieniu. 10. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 17. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 18. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław, natomiast kopię dowodu wniesienia wadium, należy załączyć do oferty. 6. REQUIREMENTS FOR DEPOSIT: 1. The contractor entering into these proceedings is obliged to provide a guarantee for the duration of the bid. 2. The offer must be secured by a deposit equal to 5 000,00 euro or equivalent in PLN calculated based on the exchange rate of EUR announced in the table of average exchange rates of the National Bank of Polish No. 129 / A / NBP / 2015 dated The deposit must be paid before the deadline for submission of offers, whereby contributing the deposit in money via bank transfer will be considered and paid in due time only if the bank of the Purchaser confirmed that the funds have been credited to account of the Purchaser before to the deadline for submission of tenders.

10 4. With the transfer of the deposit a contractor should enter a title of teposit: ZP/PN/16/2015/NFM Projekt, budowa, dostawa i montaż fasady organów piszczałkowych dla narodowego forum muzyki we Wrocławiu, w Polsce 5. In the case of Contractors applying together for the public contract, the deposit may be brought by one, some or all of the contractors. 6. The deposit can have one or more of the following forms: 1) cash, bank account No PKO Bank Polski ) bank guarantees or guarantees of the cooperative savings and credit/ guaranteeing the cash is always a monetary guarantee, 3) bank guarantees, 4) insurance guarantees, 5) guarantees granted by the other entities referred to of Act of the Established Polish Agency for Enterprise Development (Dz. U. of No. 42, pos. 275). 7. Guarantees should be for Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu 8. The original guarantee must be delivered (can be also delivered by a post) to the : Narodowe Forum Muzyki, ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 19, Wroclaw. 9. The contents of the guarantee should have result of irrevocable and unconditional obligation of the guarantor to pay the Purchaser the full amount of the bid bond in the circumstances specified in Art. 46 paragraph. 4a and 5 of the Public Procurement Law. 10. In case the bid bond in the form of a bank guarantee or insurance guarantee this guarantee must be given irrevocable, unconditional and payable on first demand, without any additional documents. 11. A contractor who fails to pay the deposit within the period will be excluded from the proceedings. 12. The deposit shall be returned to the all Contractors immediately after choice of the advantageous tender or annulling acting, except for the Contractor, whose bid was selected as the most advantageous, subject to Art. 46 paragraph. 4a of the Public Procurement Law (ie. Purchaser is seizing the bid bond with interest, if Contractor in response to the call, referred to in Art. 26 paragraph. 3 of the PPA did not submit documents or statements referred to in Article. 25 paragraph. 1 of the PPA, powers of attorney, a list of entities belonging to the same group, referred to in art. 24 paragraph. 2 point 5 of the Public Procurement Law, or information that does not belong to the capital group, or did not consent to correct errors as referred to in art. 87 paragraph. 2 point 3 of the PPA, which resulted in the inability to select the tender submitted as the most advantageous. 13. To the contractor whose offer was elected as the best, the Purchaser will return the deposit immediately after the signing of the agreement and the payment of a performance bond. 14. The Purchaser shall immediately return the security deposit at the request of the Contractor, who withdrew offer before the deadline for submission of tenders. 15. Purchaser will stop the bid bond with interest, if Contractor, of which the offer was chosen: 1) refused to sign the agreement 2) 2) has not brought the required performance bond 3) The signing of the contract became impossible for Contractor s reasons. 16. The purchaser no later than 7 days before the expiry of the deposit, calls contractors, for the renewal of a deposit or to submit a new deposit for the period necessary to protect the procedure to conclude the agreement. If is an appeal lodged after the selected the best offer, the purchaser calls directly only to the contractor whose tender has been selected as the most advantageous. 17. The Purchasrd is demanding for submitting the new bid bond by the Contractor to whom the deposit was paid according to the art. 46 paragraph. 1, if the result of the final outcome of the appeal his offer was chosen as the most advantageous. The Contractor shall pay a deposit within the period specified by the Purchaser. 18. If the deposit form is in a form other than cash - the original or a copy of a proof of deposit should be delivered to the Purchaser: Narodowe Forum Muzyki, ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 19, Wroclaw.

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa bipotencjostatu

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM)

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) Strona: Strona: 2 13 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). System

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.

Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Miejscowość Tczew Numer ogłoszenia 224444 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011. Poland Tender Stalowa Wola: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011 Numer ogłoszenia: 49107-2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo