Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) Terroryzm lotniczy wyzwaniem współczesnego świata 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) Terroryzm lotniczy wyzwaniem współczesnego świata 21"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp 19 Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) Terroryzm lotniczy wyzwaniem współczesnego świata 21 Leszek Bielecki Kurator w postępowaniu podatkowym 37 Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Zdolność sądowa a zdolność procesowa w postępowaniu cywilnym 47 Grzegorz Borkowski (Sędzia delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury) Adwokatura polska tradycja i wyzwania współczesności 71 Michał Cielibała (Doradca podatkowy) Uchylenia zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w wyniku braku decyzji administracyjnej 83 Karol Dąbrowski (Pracownia Badań nad Samorządem Gospodarczym) Modernizacyjna rola prawa a status prawny osób niepełnosprawnych 91 Robert Frey Powództwo opozycyjne małżonka dłużnika 99 Damian Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Prawo do wniesienia sprzeciwu we współczesnym polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane) 107 3

2 Agata Gumieniak Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej a prawo do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników praktyka a orzecznictwo sądowe 117 Hubert Kaczmarczyk Prawne możliwości funkcjonowania złotego pieniądza 129 Renata Kędziora, Paulina Ligęza Status osoby współpracującej w pozarolniczej działalności gospodarczej w ujęciu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeksu pracy 137 Sławomir Maciejewski (Uniwersytet Szczeciński) Współczesny system emerytalny zasada solidarności czy samoubezpieczenia? 151 Ewa Michna Wpływ orzecznictwa sądów europejskich na polski system prawa podatkowego analiza skutków sprawy C-93/10 GFKL 179 Ireneusz Nowak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki) W sprawie dochowania terminu w postępowaniu podatkowym 193 Mariusz Pawełczyk Europejski Rozdział Xa Konstytucji RP 209 Sławomir Pilipiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Współczesna rola radcy prawnego 221 Piotr Ruczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu) Akt normatywny jako prawna forma działania terenowych organów administracji morskiej 235 4

3 Bogdan Rutkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w nowej ustawie o działalności leczniczej zasadnicza zmiana czy kontynuacja? 253 Marcin Smyk (Radca prawny) Teoria organów osoby prawnej wobec współczesnego obrotu prawnego 263 Cezary Sobura Subintabulat hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie 283 Anna Szyszka Postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawach uregulowanych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zagadnienia wybrane 295 Krzysztof Wątorek Pojazd mechaniczny jako przedmiot czynności wykonawczej na gruncie prawa karnego 309 Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Jawność finansów publicznych w świetle podstawowych regulacji prawnych 317 Maria Zawadzka Ewolucja modelu sądownictwa dwuinstancyjnego w latach

4 Table of Contents Introduction 19 Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) Aviation terrorism challenge of the modern world 21 Leszek Bielecki Trustee in tax procedures 37 Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Capacity to be a party to a civil case vs. capacity to sue or be sued 47 Grzegorz Borkowski (Sędzia delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury) Polish bar tradition and contemporary challenges 71 Michał Cielibała (Doradca podatkowy) Reversal of tax obligation security in case of the absence of administrative decision 83 Karol Dąbrowski (Pracownia Badań nad Samorządem Gospodarczym) Modernizational role of law and legal status of the disabled persons 91 Robert Frey Adverse claim of debtor s spouse 99 Damian Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Right to bringing in of legal action in present penal process (chosen questions) 107 7

5 Agata Gumieniak Ceasing agricultural activity and the right to the benefit from the retirement/pension insurance in the Act on Farmers Social Insurance practice versus the court jurisdiction 117 Hubert Kaczmarczyk The legal possibilities for functioning the gold money 129 Renata Kędziora, Paulina Ligęza Legal status of a person who is a co-worker in non agricultural business activity according to the national insurance system law and labour law 137 Sławomir Maciejewski (Uniwersytet Szczeciński) The present pension system the principle of solidarity or own insurance? 151 Ewa Michna Impact of European courts jurisprudence on Polish tax law system analysis of consequences of C-93/10 GFKL case 179 Ireneusz Nowak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki) On the question in time in tax proceedings 193 Mariusz Pawełczyk The European Xa Section of the Republic of Poland Constitution 209 Sławomir Pilipiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Present role of a legal counsel 221 Piotr Ruczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu) Normative acts as legal forms of local maritime authorities activity 235 8

6 Bogdan Rutkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.) Independent public healthcare facilities in the new law on therapeutic activity a fundamental change or a continuation? 253 Marcin Smyk (Radca prawny) The theory of corporate organs in view of contemporary legal transactions 263 Cezary Sobura Mortgage on a mortgage secured claims 283 Anna Szyszka The proceedings before administrative court in the cases regulated by the Act on the principles of conducting the development policy. Slected issues 295 Krzysztof Wątorek Motor vehicle as a matter of executive action in criminal law 309 Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) The openness of the public finance in the light of essential legal rules 317 Maria Zawadzka Evolution of the two instances model of judiciary in

7 Tabele de Matières Introduction 19 Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) Le terrorisme est un défi de l aéroport du monde moderne 21 Leszek Bielecki Le curateur dans la procédure fiscale 37 Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Capacité d ester en justice et capacité de comparaître dans la procédure civile 47 Grzegorz Borkowski (Sędzia delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury) Le barreau polonais les traditions et les défis contemporains 71 Michał Cielibała (Doradca podatkowy) Dérogations à la sûreté garantissant l exécution des obligations fiscales suite à l absence de décision administrative 83 Karol Dąbrowski (Pracownia Badań nad Samorządem Gospodarczym) Le rôle innovationnel du droit et le statut légal des handicapés 91 Robert Frey Le recours du conjoint d un débiteur contre la decision ordonnant l exécution forcée 99 Damian Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Droit à faire objection lors d un procès pénal contemporain en Pologne (problématiques choisies)

8 Agata Gumieniak La cessation de l activité agricole et le droit aux prestations de l assurance de retraite et de rente dans la loi sur la securité sociale des agriculteurs pratique et jurisprudence 117 Hubert Kaczmarczyk La capacité de service juridique avec l or comme moyen de paiement 129 Renata Kędziora, Paulina Ligęza Le statut de la personne qui est le collaborateur dans la proffesion outre qu agricole dans le système d assurances sociales en Pologne 137 Sławomir Maciejewski (Uniwersytet Szczeciński) Système de pension actuel le principe de solidarité et de votre propre assurance? 151 Ewa Michna L impact de la jurusprudence européene sur le système de droit fiscal en Pologne analyse de l affaire C-93/10 GFKL 179 Ireneusz Nowak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki) En ce qui concerne l echeance dans la procedure fiscale 193 Mariusz Pawełczyk Titre européen Xa dans la Constitution de la République de Pologne 209 Sławomir Pilipiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Le rôle contemporain d un conseiller juridiqe 221 Piotr Ruczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu) Acte normatif en tant qu outil juridique pour les organes de terrain de l administration de la mer

9 Bogdan Rutkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.) Indépendante des établissements de santé publics dans la nouvelle loi sur les activités thérapeutiques - changement fondamental ou une continuation 253 Marcin Smyk (Radca prawny) La théorie des organes de la personne juridique pour les opérations juridiques contemporains 263 Cezary Sobura Hypothèque sur créance hypotécaire (La créance hypotécaire) 283 Anna Szyszka Procédure devant le tribunal administratif concernant les affaires réglées par la loi sur les règles de la politique du développement. Questions choisies 295 Krzysztof Wątorek Véhicules à moteur comme une question de mesure du pouvoir exécutif dans le droit pénal 309 Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) La transparence des finances publiques à la lumière des principales régulations juridiques 317 Maria Zawadzka L évolution du système judiciare administrative de deux instances dans les années

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM 8.30-9.30 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt 25 Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2014 Rok XVII ISSN 1506 8285 Kolegium Redakcyjne/Editorial Board Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief dr Jarosław Kostrubiec

Bardziej szczegółowo

Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5

Bibliografie, encyklopedie, informatory, słowniki itp. Filozofia i teoria prawa. Generalia. 28 marca 2011 B 2016/5 Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW im. Jana Wincentego Bandtkiego ---------------------------------------------------------------------- Wykaz nabytków nr 4 28 marca 2011 Bibliografie, encyklopedie,

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy prawno-kryminologiczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. część II

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. część II BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE część II BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE część II Redakcja naukowa: Marek Chrabkowski Cezary Tatarczuk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 Spis treści Wstęp 11 Piotr Bednarek: Audyt jako

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 11(2/2011) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Dr Stanisław Rogowski (redaktor naczelny), dr Dariusz

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE redakcja naukowa Kazimierz Jeleń, Zbigniew Rau Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Od redakcji... 11 Editor s Notes... 15 De la redaction... 19 Redaktionsnote... 23

Bardziej szczegółowo

INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług

INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług Redakcja Grażyna Szpor Wojciech R. Wiewiórowski sieci e-dokumenty rejestry publiczne domeny rejestry publiczne e-usługi dane osobowe e-administracja

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012 Artykuły Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń (Uniwersytet Warszawski) Dylematy polskiego prawa wyborczego po reformie 2011 r..................

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations

LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium D OMINIK G AJEWSKI LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK DICTIONNAIRE

SŁOWNIK DICTIONNAIRE SŁOWNIK TERMINOLOGII PRAWNICZEJ POLSKO FRANCUSKI DICTIONNAIRE DE LA TERMINOLOGIE JURIDIQUE POLONAIS FRANÇAIS ALEKSANDRA MACHOWSKA 2. WYDANIE Warszawa 2012 Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

Nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych artykuł Tomasza M. Niemca

Nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych artykuł Tomasza M. Niemca CENA 44,10 ZŁ (W TYM 5% VAT) NUMER 4 (17) GRUDZIEŃ 2012 Nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych artykuł Tomasza M. Niemca Kompetencje referendarzy w postępowaniu wykroczeniowym

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa 2011 Warsaw 2011 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Izabela Oleksiewicz Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 43

SPIS TREŚCI. Izabela Oleksiewicz Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 43 SPIS TREŚCI Karolina Marchlewska 11 Wstęp Grzegorz Zając 17 Rozwój europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej Galileo Katarzyna Krzywińska Rozwój infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej 29

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Piąta publikacja Programu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo